Hạn chế rủi ro trong thanh toán tín dụng chứng từ tại chi nhánh Vietinbank Bình Định

26 101 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/04/2017, 22:13

Header Page of 145 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG ĐẶNG KIỀU HƯNG HẠN CHẾ RỦI RO TRONG THANH TOÁN TÍN DỤNG CHỨNG TỪ TẠI CHI NHÁNH VIETINBANK BÌNH ĐỊNH Chuyên ngành: Tài - Ngân hàng Mã số: 60.34.20 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Đà Nẵng - Năm 2014 Footer Page of 145 Header Page of 145 Công trình hoàn thành ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Người hướng dẫn khoa học: TS HỒ HỮU TIẾN - Phản biện 1: PSG.TS Lâm Chí Dũng - Phản biện 2: TS Võ Văn Lâm Luận văn bảo vệ trước Hội đồng chấm Luận văn tốt nghiệp thạc sĩ Quản trị kinh doanh họp Đại Học Đà Nẵng vào ngày 22 tháng 03 năm 2014 Có thể tìm hiểu luận văn tại: - Trung tâm Thông tin Học liệu - Đại Học Đà Nẵng - Thư viện Trường Đại học kinh tế - Đại học Đà Nẵng Footer Page of 145 Header Page of 145 -1MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Trong Thanh toán quốc tế phương thức toán sử dụng nhiều phương thức Tín dụng chứng từ an toàn, giảm thiểu tối đa rủi ro, bất trắc Tuy nhiên, thực tiễn áp dụng tập quán quốc tế cho thấy TDCT nghiệp vụ đơn giản, tiềm ẩn nhiều rủi ro tài ảnh hưởng đến uy tín bên tham gia Điều làm phát sinh nhiều rủi ro số rủi ro dẫn đến tranh chấp có nhiều vụ việc phía Việt Nam bị thua thiệt Chính vậy, viêc nghiên cứu rủi ro phương thức TDCT có ý nghĩa quan trọng ngân hàng nói riêng bên tham gia nói chung Vậy làm để phòng ngừa hạn chế rủi ro, giảm thiểu tối đa thiệt hại, tổn thất vấn đề Vietinbank Bình Định yêu cầu cấp bách Xuất phát từ lý trên, chọn đề tài “Hạn chế rủi ro toán tín dụng chứng từ chi nhánhVietinbank Bình Định” với mong muốn đề tài đóng góp phần vào việc hạn chế rủi ro nghiệp vụ toán TDCT chi nhánh ngân hàng Mục đích nghiên cứu - Hệ thống hóa lý luận hạn chế rủi ro toán TDCT NHTM - Phân tích, đánh giá thực trạng hạn chế rủi ro toán TDCT Chi nhánh Vietinbank Bình Định - Đề xuất giải pháp tăng cường hạn chế rủi ro toán TDCT Chi nhánh Vietinbank Bình Định Footer Page of 145 Header Page of 145 -2- Đối tượng phạm vi nghiên cứu 3.1 Đối tượng nghiên cứu Thanh toán quốc tế vấn đề rộng, nhiên phạm vi đề tài tập trung nghiên cứu phương thức tín dụng chứng từ rủi ro phát sinh biện pháp hạn chế phòng ngừa rủi ro chi nhánh Vietinbank Bình Định 3.2 Phạm vi nghiên cứu + Về nội dung: Giới hạn việc nghiên cứu công tác hạn chế rủi ro toán TDCT Vietinbank Bình Định + Về thời gian: Thời gian nghiên cứu từ năm 2010 năm 2012 Phương pháp nghiên cứu Luận văn sử dụng phương pháp vật biện chứng để luận giải vấn đề liên quan Bên cạnh phương pháp nghiên cứu sau sử dụng: -Phương pháp thống kê -Phương pháp tổng hợp Kết cấu luận văn Luận văn bố cục thành chương sau: - Chương 1: Lý luận hạn chế rủi ro toán TDCT NHTM - Chương 2: Thực trạng hạn chế rủi ro phương thức tín dụng chứng từ Vietinbank Bình Định - Chương 3: Giải pháp tăng cường hạn chế rủi ro tín dụng chứng từ Vietinbank Bình Định Tổng quan tài liệu nghiên cứu Footer Page of 145 Header Page of 145 -3CHƯƠNG LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ HẠN CHẾ RỦI RO TRONG THANH TOÁN TÍN DỤNG CHỨNG TỪ CỦA NHTM 1.1 RỦI RO TRONG THANH TOÁN TÍN DỤNG CHỨNG TỪ CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1.1 Khái niệm ngân hàng thương mại Ngân hàng thương mại tổ chức tín dụng kinh doanh với hoạt động chủ yếu thường xuyên nhận tiền gửi, cấp tín dụng, toán trung gian qua tài khoản dịch vụ tài khác 1.1.2 Thanh toán tín dụng chứng từ NHTM - Khái niệm: Phương thức TDCT thỏa thuận, Ngân hàng (Ngân hàng mở thư tín dụng), theo yêu cầu khách hàng (Người yêu cầu mở TTD), trả số tiền định cho người khác (Người hưởng lợi số tiền TTD) chấp nhận hối phiếu người ký phát phạm vi số tiền người xuất trình cho Ngân hàng chứng từ toán phù hợp với quy định TTD - Đặc điểm: Phương thức toán TDCT liên quan đến hai quan hệ hợp đồng độc lập * Hai nguyên tắc phương thức TDCT - Nguyên tắc độc lập L/C với hợp đồng thương mại - Nguyên tắc tuân thủ chặt chẽ chứng từ - Phân loại: Căn vào tính chất đặc điểm, L/C phân loại sau: - L/C hủy ngang (Irrevocable L/C) Footer Page of 145 Header Page of 145 -4- - L/C hủy ngang có xác nhận (Confirmed Irrevocable LC) - L/C hủy ngang xác nhận (UnConfirmed Irrevocable L/C) - L/C không hủy ngang miễn truy đòi (Irrevocable without recourse L/C) - L/C chuyển nhượng (Transferable L/C) - L/C giáp lưng (Back to back L/C) - L/C tuần hoàn (Revolving L/C) - L/C dự phòng (Standby L/C - L/C đối ứng (Reciprocal L/C) - L/C điều khoản đỏ (Red Clause L/C) Căn vào thời điểm toán L/C phân loại sau: - L/C trả chậm (Acceptance/Deffered Payment L/C) - L/C trả (At sight Payment L/C) 1.1.3 Các chủ thể tham gia vào trình toán TDCT - Người yêu cầu mở L/C - Ngân hàng phát hành L/C - Người hưởng lợi L/C - Ngân hàng thông báo L/C - Ngân hàng xác nhận L/C - Ngân hàng định trả tiền L/C - Ngân hàng chiết khấu L/C 1.1.4 Rủi ro toán TDCT NHTM a Khái niệm Có thể đưa định nghĩa rủi ro hoạt động TTQT sau: “Rủi ro hoạt động toán quốc tế biến cố Footer Page of 145 Header Page of 145 -5- không mong đợi, xảy hoạt động toán, gây thiệt hại cho bên liên quan” Đặc điểm: - Rủi ro toán TDCT mang tính khách quan, tồn độc lập với ý chí bên tham gia vào hoạt động toán - Rủi ro hoạt động toán mang tính bất định - Rủi ro hoạt động toán mang tính lịch sử b Các loại rủi ro toán tín dụng chứng từ - Rủi ro tác nghiệp - Đối với NHPH - Đối với NHTB - Đối với NHCK/thương lượng - Đối với ngân hàng xác nhận - Rủi ro tín dụng - Đối với NHPH - Đối với NHCK - Đối với NHXN: - Rủi ro đạo đức - Rủi ro đạo đức nhà XK - Rủi ro đạo đức nhà NK - Rủi ro đạo đức NHPH - Rủi ro đạo đức NHCK - Rủi ro tỷ giá - Rủi ro quốc gia + Rủi ro trị + Rủi ro kinh tế c Hậu rủi ro toán tín dụng chứng từ - Ảnh hưởng NHTM bị rủi ro Footer Page of 145 Header Page of 145 -6- - Gây thiệt hại doanh thu, giảm lợi nhuận cho NHTM - Làm giảm uy tín NHTM - Làm giảm khả toán NHTM - Làm tăng nguy phá sản NHTM - Ảnh hưởng hệ thống ngân hàng Nếu ngân hàng có kết hoạt động xấu, tệ khả toán phá sản có tác động dây chuyền ảnh hưởng xấu đến ngân hàng khác hệ thống - Ảnh hưởng kinh tế Sự phá sản NHTM làm kinh tế rối loạn, hoạt động kinh tế bị ổn định ngưng trệ, lạm phát, thất nghiệp gia tăng, tình hình an ninh trị bất ổn - Ảnh hưởng đến quan hệ kinh tế đối ngoại Nếu RRTD gây ảnh hưởng lớn mức độ quốc gia, gây ổn định kinh tế - trị - xã hội đất nước ảnh hưởng vô lớn đến vị thế, hình ảnh hệ thống tài – ngân hàng quốc gia trước cộng đồng quốc tế, ảnh hưởng lớn đến việc thu hút nguồn vốn đầu tư nước 1.2 HẠN CHẾ RỦI RO TRONG THANH TOÁN TÍN DỤNG CHỨNG TỪ CỦA NHTM 1.2.1 Quan niệm nội dung hạn chế rủi ro toán tín dụng chứng từ Hạn chế rủi ro toán TDCT: trình ngân hàng kiểm soát cách thường xuyên liên tục nhằm đảm bảo tổn thất thiệt hại rủi ro gây giới hạn hoạch định Việc hạn chế rủi ro toán TDCT chủ yếu thực theo hai hướng phòng ngừa xử lý khắc phục Ngân hàng thương mại thường phòng ngừa rủi ro trước có Footer Page of 145 Header Page of 145 -7- dấu hiệu rủi ro theo hướng né tránh, ngăn ngừa, phân tán, trung hòa rủi ro Sau phát dấu hiệu rủi ro, ngân hàng thương mại thường xử lý theo hướng giảm thiểu, chuyển giao tự tài trợ 1.2.2 Các tiêu phản ánh kết hạn chế rủi ro toán tín dụng chứng từ a Mức giảm số lỗi tác nghiệp toán TDCT b Mức giảm số L/C, tỷ lệ số L/C, doanh số phát sinh nợ trả thay toán L/C c Mức giảm tỷ lệ số L/C,doanh số phát sinh nợ hạn chiết khấu L/C d Mức giảm tỷ lệ số L/C bị từ chối toán, xác nhận, chiết khấu e Mức giảm tỷ lệ số L/C, doanh số toán bị lừa đảo f Mức giảm số L/C, tỷ lệ L/C bị từ chối rủi ro quốc gia g Mức giảm thiệt hại tổn thất rủi ro toán TDCT 1.2.3 Các nhân tố ảnh hưởng hoạt động hạn chế rủi ro toán TDCT a Các nhân tố bên ngân hàng - Môi trường: +Thiên tai +Kinh tế - Chính sách: +Chính sách tiền tệ +Chính sách kinh tế, tính đồng hệ thống pháp luật - Luật pháp: - Khách hàng: Footer Page of 145 Header Page 10 of 145 -8- - Sự cạnh tranh: b Các nhân tố bên ngân hàng - Chính sách toán tín dụng chứng từ - Quy trình toán tín dụng chứng từ - Quy mô toán tín dụng chứng từ - Trình độ, lực chuyên môn đạo đức cán nhân viên - Ngân hàng đại lý CHƯƠNG THỰC TRẠNG HẠN CHẾ RỦI RO TRONG THANH TOÁN TÍN DỤNG CHỨNG TỪ TẠI VIETINBANK BÌNH ĐỊNH 2.1 GIỚI THIỆU VỀ CHI NHÁNH VIETINBANK BÌNH ĐỊNH 2.2.1 Lịch sử hình thành chi nhánh 2.2.2 Cơ cấu tổ chức quản lý chức nhiệm vụ phòng 2.2.3 Môi trường kinh doanh 2.2.4 Kết hoạt động Tính đến 31/12/2012, tổng nguồn vốn Vietinbank Bình Định đạt 1.177 tỷ đồng, tăng 12% so với năm 2011 Năm 2012, tổng dư nợ Vietinbank Bình Định 1.636 tỷ đồng giảm 9% so với năm 2011 Lợi nhuận qua năm tăng, năm 2010 đạt 15,8 tỷ đồng, năm 2011 đạt 23,5 tỷ đồng năm 2012 đạt 27,8 tỷ đồng Với kết đạt Vietinbank Bình Định Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam công nhận năm 2010 hoàn thành tốt nhiệm vụ, năm 2011 hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2012 hoàn thành nhiệm vụ Footer Page 10 of 145 Header Page 12 of 145 - 10 - chi nhánh chấm điểm, đánh giá xếp hạng để thông báo hạn mức cho khách hàng Tuy nhiên chưa xây dựng quy chế chấm điểm đặc thù nhánh thực theo Quy trình chấm điểm xếp hạng tín dụng khách hàng doanh nghiệp thực theo Quyết định số 3730/QĐ-NHCT35 ngày 22/12/2011 Tổng giám đốc Vietinbank c Chú trọng kiểm soát lỗi tác nghiệp Các giao dịch toán tín dụng chứng từ thực theo bước: Thanh toán viên - Lãnh đạo tổ Đối với chứng từ có trị giá 50.000 USD thực qua hai toán viên kiểm tra trước trình lãnh đạo d Áp dụng sản phẩm phái sinh ngoại hối cho khách hàng Vietinbank Bình Định thường xuyên chủ động giới thiệu, hướng dẫn khách hàng có quan hệ toán XNK sử dụng sản phẩm nhằm hạn chế rủi ro tỉ giá Hai phương thức sử dụng phổ biến chi nhánh Giao dịch hoán đổi ngoại tệ Quyền chọn ngoại tệ e Quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng, đánh giá nhân Định kỳ tháng/lần, có đợt tập huấn nghiệp vụ cán để cập nhật kiến thức Vietinbank có định số 82/QĐHĐQT ngày 04/08/2010 Quyết định thi sát hạch nghiệp vụ hàng năm Theo đó, đợt thi sát hạch nghiệp vụ tổ chức năm cho tất cán nhân viên Vietinbank Kết đợt thi để đánh giá, xếp loại cán Định kỳ tháng lần, hội đồng liên tịch chi nhánh tiến hành đánh giá cán để có luân chuyển, xếp cán bộ, đưa vào loại khỏi danh sách quy hoạch để có chương trình đào tạo cho phù hợp Footer Page 12 of 145 Header Page 13 of 145 - 11 - 2.2.3 Kết hạn chế rủi ro toán tín dụng chứng từ chi nhánh a Mức giảm số lỗi tác nghiệp toán TDCT Bảng 2.2.Bảng tỷ lệ lỗi chứng từ hàng xuất Vietinbank Bình Định qua năm Chứng từ xuất trình Tỷ lệ Tỷ lệ Tỷ lệ năm 2010 năm 2011 năm 2012 Chứng từ phù hợp 75% 82% 88% Chứng từ sai sót 25% 18% 12% 21% 15,5% 10% 4% 2,5% 2% Trong đó: -Sai sót vi phạm Hợp đồng -Sai sót lỗi tác nghiệp (Nguồn: Báo cáo hoạt động TTQT Vietinbank Bình Định năm 2010 - 2012) b Mức giảm tỷ lệ số L/C, doanh số phát sinh nợ trả thay toán L/C Bảng 2.3.Bảng thống kê số L/C, doanh số nợ trả thay toán L/C Chứng từ xuất trình Năm 2010 Năm 2011 Năm 2012 Số lượng L/C Doanh số nợ trả thay 45.000 (USD) (Nguồn: Báo cáo hoạt động TTQT Vietinbank Bình Định năm 2010 – 2012 Footer Page 13 of 145 Header Page 14 of 145 - 12 - c Mức giảm tỷ lệ số L/C, doanh số phát sinh nợ hạn chiết khấu L/C Bảng 2.4 Bảng thống kê số L/C, doanh số nợ hạn chiết khấu L/C Chiết khấu chứng từ hàng xuất Số lượng L/C phát sinh nợ Năm 2010 Năm 2011 Năm 2012 215.000 195.000 hạn Doanh số nợ hạn ( USD) (Nguồn: Báo cáo hoạt động TTQT Vietinbank Bình Định năm 2010 - 2012) d Mức giảm tỷ lệ số L/C bị từ chối toán, xác nhận, chiết khấu Không phát sinh e Mức giảm tỷ lệ số L/C, doanh số toán bị lừa đảo Không có phát sinh f Mức giảm thiệt hại tổn thất rủi ro toán TDCT Thiệt hại tổn thất rủi ro toán TDCT xảy cho khách hàng cho ngân hàng Tuy nhiên chi nhánh Vietinbank Bình Định chưa xảy tổn thất vật chất -Trong tỷ lệ lỗi chứng từ sai sót lỗi tác nghiệp giảm dần qua năm đến năm 2012 chiếm 2% tổng số chứng từ hàng xuất - Doanh số nợ hạn nghiệp vụ chiết khấu L/C giảm dần qua năm - Năm 2010 năm 2012 không phát sinh nợ hạn toán L/C Năm 2011 phát sinh với số tiền 45.000 USD cuối năm 2011 thu hết nợ Footer Page 14 of 145 Header Page 15 of 145 - 13 - - Năm 2010, rủi ro toán tín dụng chứng từ Vietinbank Bình Định với giá trị 215.000 USD, chiếm 3% tổng doanh số L/C - Năm 2011 doanh số L/C chưa toán tăng lên 240.000 USD với số lượng món, chiếm 3,3% tổng doanh số L/C - Năm 2012 doanh số L/C chưa toán giảm xuống dấu hiệu đáng mừng Vietinbank Bình Định, thể công tác phòng ngừa hạn chế rủi ro toán tín dụng chứng từ ngân hàng thực tốt Trong loại L/C nhập chưa toán rủi ro xảy L/C nhập trả chậm Chỉ tiêu phản ánh số L/C mà Vietinbank Bình Định đứng bảo lãnh mà chưa tất toán Thông qua đó, biết mức độ ngân hàng đứng trước nguy bị uy tín, bị chiếm dụng vốn mà nghiêm trọng không thu hồi số tiền toán thay khách hàng Các rủi ro xảy Vietinbank Bình Định năm vừa qua xếp vào loại rủi ro Đó rủi ro đạo đức, rủi ro tác nghiệp rủi ro tín dụng Theo tổng kết Phòng Quản lý rủi ro chi nhánh từ năm 2010-2012, thiệt hại toán tín dụng chứng từ xuất phát từ rủi ro tín dụng chiếm khoảng 80% tổng kim ngạch L/C chưa toán, rủi ro đạo đức chiếm khoảng 15% rủi ro tác nghiệp chiếm khoảng 5% tổng kim ngạch L/C chưa toán Rủi ro tín dụng chủ yếu xảy đơn vị XNK vi phạm cam kết với ngân hàng, không thực nghĩa vụ theo qui định L/C Rủi ro đạo đức Vietinbank Bình Định xảy đơn vị Footer Page 15 of 145 Header Page 16 of 145 - 14 - XNK mắc sai sót việc lựa chọn đối tác ký kết hợp đồng hợp đồng bất lợi, dẫn đến rủi ro toán sau Rủi ro xảy chủ yếu đơn vị lần đầu tham gia vào hoạt động XNK Rủi ro tác nghiệp xảy đơn vị XNK tham gia toán TDCT không thực qui định L/C lập chứng từ không hoàn hảo Rủi ro tác nghiệp Vietinbank Bình Định xảy trình xử lý nghiệp vụ cán 2.3 ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG HẠN CHẾ RỦI RO TRONG THANH TOÁN TÍN DỤNG CHỨNG TỪ CỦA CHI NHÁNH 2.3.1 Thành công * Tình hình hoạt động toán TDCT chi nhánh kiểm soát tương đối tốt: Trong năm vừa qua, tỷ lệ chứng từ hàng xuất đòi tiền toán nước đạt tỷ lệ 100%, dư nợ hạn nghiệp vụ chiết khấu L/C thời điểm cuối năm * Nâng cao lực cạnh tranh Vietinbank Bình Định phương thức TDCT * Tạo điều kiện cho doanh nghiệp tỉnh Bình Định nâng cao lực sản xuất kinh doanh, tạo công ăn việc làm cho thành phần kinh tế * Góp phần nâng cao uy tín hoạt động toán xuất nhập Vietinbank địa bàn Số L/C bị từ chối, xác nhận tổng số L/C phát hành qua năm 2010-2012 không Trong năm 2012 tỷ lệ chứng từ hàng xuất đòi tiền toán đạt 100% Footer Page 16 of 145 Header Page 17 of 145 - 15 - * Giảm thiểu loại rủi ro Vietinbank Bình Định giảm thiểu rủi ro tín dụng thông qua việc nâng cao chất lượng thẩm định khách hàng, thẩm định phương án, dự án, hạn chế cho vay tài sản đảm bảo Rủi ro tác nghiệp giảm thiểu thông qua quy trình tác nghiệp chặt chẽ, nâng cao chất lượng đội ngũ cán thông qua hình thức đào tạo thuê chuyên gia hướng dẫn, tổ chức học tập kinh nghiệm thực tế Hội sở 2.3.2 Hạn chế nguyên nhân a Hạn chế - Chi nhánh chưa có biện pháp hữu hiệu nhằm phát kịp thời sai phạm nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp rủi ro tiềm ẩn hoạt động kinh doanh Cán trình tác nghiệp chưa tuân thủ quy trình mà thực theo cảm tính nên dễ dẫn đến rủi ro tác nghiệp - Rủi ro tác nghiệp chiếm tỷ lệ cao chưa có biện pháp khắc phục hiệu - Chất lượng thẩm định khách hàng chưa đáp ứng yêu cầu đề Công tác thẩm định chưa bao quát hết toàn tình hình khách hàng mà thiên thẩm định tài sản đảm bảo - Chưa có quy định rõ ràng hình thức xử lý kỷ luật trường hợp sai phạm cán gây hậu xấu cho chi nhánh - Hạn chế lực phận kiểm soát trình tác nghiệp nên chưa tạo chốt chặn trình hạn chế rủi ro - Bản thân chi nhánh chưa có biện pháp nắm bắt dự báo trước biến động kinh tế - xã hội nhằm có biện pháp bảo vệ, phòng ngừa Footer Page 17 of 145 Header Page 18 of 145 - 16 - - Chưa xây dựng hệ thống cung cấp thông tin tình hình kinh tế giới doanh nghiệp xuất nhập nằm diện cần cảnh báo hữu hiệu b Các nguyên nhân hạn chế Nguyên nhân từ phía khách hàng Vietinbank Bình Định - Khách hàng nước gặp khó khăn kinh doanh -Trình độ nghiệp vụ ngoại thương khách hàng tham gia vào thương mại quốc tế thấp - Các ngân hàng đại lý cố tình không thực cam kết, nghĩa vụ Nguyên nhân từ thực trạng kinh tế Việt Nam - Môi trường pháp lý - Chính sách thương mại - Thị trường tiền tệ - Công tác cung cấp thông tin tín Nguyên nhân chủ quan Vietinbank Bình Định - Trình độ nghiệp vụ cán ngân hàng nhiều yếu - Vietinbank có tiêu xếp hạng tín dụng nội bộ, khách hàng nội mà chưa có xếp hạng, phân loại với điểm: loại hàng hóa, NHPH nước ngoài, để toán viên làm sở cho việc đánh giá rủi ro giao dịch theo phương thức TDCT -Công tác thẩm định khách hàng sơ sài - Trình độ công nghệ ngân hàng thấp - Vướng mắc quy trình nghiệp vụ toán L/C - Trình độ vận dụng UCP Vietinbank Bình Định thấp Footer Page 18 of 145 Header Page 19 of 145 - 17 CHƯƠNG GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG HẠN CHẾ RỦI RO TRONG THANH TOÁN TDCT TẠI VIETINBANK BÌNH ĐỊNH 3.1 ĐỊNH HƯỚNG VÀ MỤC TIÊU HẠN CHẾ RỦI RO TRONG THANH TOÁN TÍN DỤNG CHỨNG TỪ CỦA CHI NHÁNH 3.1.1 Định hướng mục tiêu hoạt động toán tín dụng chứng từ 3.1.2 Định hướng mục tiêu hạn chế rủi ro toán tín dụng chứng từ 3.2 GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG HẠN CHẾ RỦI RO TRONG THANH TOÁN TDCT CỦA CHI NHÁNH 3.2.1 Đề xuất Hội sở xây dựng hệ thống xếp hạng tín dụng nội đặc thù doanh nghiệp kinh doanh xuất nhập Thực tế, Vietinbank Bình Định thực chấm điểm xếp hạng cho khách hàng hệ thống máy sau chiết xuất kết từ hệ thống file giấy để lưu hồ sơ Tuy nhiên qua trình thực cho thấy kết chấm điểm xếp hạng khách hàng chưa khách quan, chưa phản ánh tình hình tài thực khách hàng , đặc biệt tiêu chấm điểm dành chung cho doanh nghiệp mà chưa có tiêu chí chấm điểm đặc thù cho doanh nghiệp hoạt động lĩnh vực xuất nhập khẩu.Việc chấm điểm khách hàng thực theo tiêu chí quy mô doanh nghiệp Doanh nghiệp siêu vi mô, Doanh nghiệp vi mô, Doanh nghiệp vừa nhỏ, Doanh nghiệp lớn… mà chưa có tiêu chí lĩnh vực kinh doanh doanh nghiệp cho dù Hội sở thường xuyên có văn đạo định hướng phát triển kinh doanh theo ngành hàng cụ thể thời kỳ Footer Page 19 of 145 Header Page 20 of 145 - 18 - 3.2.2 Nâng cao chất lượng công tác thẩm định -Với tư cách Ngân hàng phát hành: +Thẩm định tình hình tài chính, uy tín cấp hạn mức mở thư tín dụng cho khách hàng Tại Vietinbank Bình Định, trừ trường hợp khách hàng phát hành L/C ký quỹ 100% đảm bảo số dư tài khoản tiền gửi, sổ tiết kiệm, nhân viên tín dụng thẩm định tình hình tài khách hàng Các trường hợp ký quỹ 100% nhân viên tín dụng thẩm định tình hình tài chính, uy tín, tài sản đảm bảo… +Xác định mức ký quỹ phù hợp Ký quỹ mở L/C khoản tiền tự có khách hàng để Vietinbank Bình Định trước Vietinbank Bình Định phát hành L/C Mục đích việc ký quỹ mở L/C chứng minh khách hàng có khả tham gia phần nguồn vốn mình; đảm bảo bù đắp chi phí Vietinbank Bình Định bỏ xử lý lô hàng nhập để thu hồi khoản trả thay cho khách hàng Một số yếu tố định mức ký quỹ mở L/C: * Tài sản đảm bảo để phát hành L/C, uy tín khả tài khách hàng Đối với tài sản đảm bảo bất động sản, sổ tiết kiệm, số dư tài khoản… mức ký quỹ thấp không ký quỹ Đối với tài sản đảm bảo động sản, hàng hóa, cần cân nhắc giá trị tài sản đảm bảo khả thu hồi vốn từ tài sản đảm bảo để đưa mức ký quỹ hợp lý * Hàng hóa nhập * Tỷ giá hối đoái tình hình kinh tế Mức ký quỹ xem xét phù hợp tùy vào tình hình kinh tế Footer Page 20 of 145 Header Page 21 of 145 - 19 - nước ta thời kỳ Trong tình hình kinh tế khó khăn, tỷ giá biến động nhiều theo chiều hướng lợi cho ngân hàng khách hàng cần phải xem xét mức ký quỹ cao để đảm bảo an toàn cho Vietinbank Bình Định, bên cạnh cung cấp công cụ bảo hiểm rủi ro tỷ giá cho khách hàng forward, swap,… -Với tư cách Ngân hàng chiết khấu: Kiểm tra chứng từ Tìm hiểu người nhập khẩu, ngân hàng phát hành nước nhập + Tìm hiểu nhà nhập khẩu: Thông tin nhà nhập thu thập từ người thụ hưởng, từ khách hàng khác, từ internet, tổ chức xúc tiến thương mại, từ lần toán trước Chẳng hạn nhà nhập đối tác cũ khách hàng toán hạn cho lần giao hàng trước coi yếu tố đánh giá uy tín nhà nhập + Tìm hiểu ngân hàng phát hành + Tìm hiểu nước nhập Xem xét điều kiện liên quan đến người thụ hưởng trước cấp mức chiết khấu Việc đánh giá người thụ hưởng quan trọng, giúp hạn chế rủi ro người thụ hưởng gây Một điểm quan trọng khách hàng thực chiết khấu chứng từ hàng xuất cần Chi nhánh thẩm định chặt chẽ độ thật giả chứng từ, đảm bảo việc xuất hàng có thực thông qua việc xác nhận thông tin từ tờ khai hải quan, từ hành trình vận chuyển đơn vị vận tải Footer Page 21 of 145 Header Page 22 of 145 - 20 - 3.2.3 Chú trọng quan hệ khách hàng, hướng dẫn, tư vấn hỗ trợ nghiệp vụ cho khách hàng Một sách cần thực bao gồm: - Thành lập phận quan hệ khách hàng để chủ động tìm kiếm khách hàng, hiểu rõ nhu cầu khách hàng uy tín, tình hình tài khách hàng.Trước phát triển quan hệ với khách hàng, Vietinbank Bình Định cần có tiêu thức phân loại cụ thể để lựa chọn khách hàng có độ tin cậy cao, có nhiều ưu điểm, lợi hay tiềm kinh doanh để phát triển quan hệ Từ tạo điều kiện giới thiệu dịch vụ để khách hàng dễ dàng mở rộng hoạt động TTQT ngân hàng Đồng thời trình cấp hạn mức tín dụng mở L/C, Vietinbank Bình Định nên tiến hành tham gia, hướng dẫn cho khách hàng, qua không nâng cao, phát triển quan hệ với khách hàng mà giám sát tình hình sử dụng vốn vay tư vấn tài chính, tư vấn cách thức soạn thảo hợp đồng ngoại thương, yêu cầu mở L/C để doanh nghiệp đưa điều khoản, điều kiện thuận lợi hiệu nhất, tránh tình trạng doanh nghiệp phải tu chỉnh L/C nhiều lần tránh điều khoản bất lợi cho doanh nghiệp Khi mở L/C, Vietinbank Bình Định cần phải tìm hiểu mối quan hệ khách hàng với nhà XK Có vậy, Vietinbank Bình Định có điều kiện để giúp đỡ khách hàng phòng chống rủi ro lừa đảo nhà XK từ giao dịch xác lập bảo vệ, phòng ngừa rủi ro cho ngân hàng Một thực tế doanh nghiệp kinh doanh XNK nước ta có nhiều hạn chế nghiệp vụ ngoại thương, đặc biệt lĩnh vực toán Do đó, đồng thời với việc tư vấn cho khách hàng, Vietinbank Bình Định mở lớp tập huấn Footer Page 22 of 145 Header Page 23 of 145 - 21 - nghiệp vụ nhằm nâng cao trình độ ngoại thương cho khách hàng Có thể nói biện pháp phòng ngừa rủi ro hữu hiệu, đồng thời Vietinbank Bình Định tạo mối quan hệ tốt với khách hàng nâng cao uy tín mắt khách hàng 3.2.4 Nâng cao chất lượng hoạt động phận quản trị rủi ro Bộ phận hoạt động chưa có hiệu quả, tiến hành quản lý rủi ro góc độ vụ mà chưa có chuyên sâu Bộ phận phải cải tiến hoạt động theo hướng chuyên trách lưu giữ, khai thác, cung cấp thông tin vụ lừa đảo tranh chấp giới Việt Nam liên quan đến lĩnh vực toán quốc tế nhằm trước hết phục vụ cho nội ngân hàng , sau doanh nghiệp kinh doanh xuất nhập Khi cung cấp dịch vụ cho doanh nghiệp, ngân hàng giúp doanh nghiệp việc lưa chọn bạn hàng, tránh rủi ro bạn hàng làm ăn không uy tín, công ty ma hay đối tượng lừa đảo… Để có lượng thông tin đầy đủ, xác, phận cần có phối hợp chặt chẽ với Hội sở việc lấy thông tin từ ngân hàng nước ngoài, ngân hàng Việt Nam, Bộ Công Thương, Phòng Thương mại Công nghiệp Việt Nam doanh nghiệp kinh doanh xuất nhập khẩu…bằng đường xin mua thông tin trực tiếp, thông qua trung tâm phòng ngừa rủi ro Ngân hàng nhà nước (CIC)… 3.2.5 Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát nội Thực tốt công tác kiểm soát sau L/C trả chậm nhằm đảm bảo thực tốt nghĩa vụ toán với nước đến gia hạn, đánh giá tiến độ dự án Đối với nợ vay bắt buộc phát sinh, cần rà soát lại tìm nguyên nhân để có biện Footer Page 23 of 145 Header Page 24 of 145 - 22 - pháp xử lý kịp thời đôn đốc doanh nghiệp tiêu thụ hàng hóa để trả nợ ngân hàng hay phát mại tài sản chấp để thu hồi nợ, Cần phải hình thành mô hình đào tạo thường xuyên kiểm tra chất lượng đội ngủ kiểm toán viên nội Vietinbank Bình Định Công tác đào tạo kiểm toán viên nội nên tiến hành lĩnh vực: - Kiến thức nghiệp vụ ngân hàng, kiến thức pháp luật, kiến thức kinh tế, kiến thức chuyên môn lĩnh vực kiểm toán, kiến thức tin học, ngoại ngữ - Kỹ kiểm toán 3.2.6 Chú trọng công tác đào tạo nâng cao chất lượng cán nhân viên - Cán TTQT phải người có trình độ chuyên môn sâu, có lực am hiểu khách hàng, có kiến thức định thị trường lĩnh vực kinh doanh XNK, kinh doanh ngoại tệ, tập quán thương mại quốc tế Vì việc thường xuyên bồi dưỡng đào tạo cán vấn đề cần thiết Vietinbank Bình Định - Mỗi cán TTQT giao với phương thức toán định, để tìm hiểu sâu loại phương thức toán Đồng thời sau thời gian định nhận thấy cán TTQT có kinh nghiệm việc đảm nhận trước Trưởng phòng TTQT phân bổ luân phiên theo doanh nghiệp cho cán toán theo nhiều phương thức khác nhau, để họ có nhiều kinh nghiệm thực tế hơn, lần luân phiên học hỏi lẫn nhau, trao đổi kinh nghiệm với - Bố trí thời gian cử số cán làm công tác TTQT tham gia lớp học bổ sung kiến thức luật hàng hải, công ước quốc tế mà Việt Nam thành viên tham gia Footer Page 24 of 145 Header Page 25 of 145 - 23 - - Ngoài ra, không ngừng nâng cao phẩm chất đạo đức, đạo đức nghề nghiệp, tính trung thực tinh thần trách nhiệm cán nhằm phòng ngừa rủi ro đạo đức 3.2.7 Đề xuất Hội sở tiếp tục đổi công nghệ ngân hàng Trên tảng công nghệ có, Hội sở xây dựng chương trình phần mềm mang tên Trade Finance áp dụng cho tất chi nhánh sử dụng nghiệp vụ TTQT Các giao dịch TTQT trước chuyển qua hệ thông Swift thực chương trình này.Tuy nhiên, chương trình riêng lẻ, xây dựng tảng công nghệ cách năm nên nhiều yếu tố bất cập, mẫu điện chưa tương thích với mẫu hệ thống Swift nên phải thao tác thủ công nhiều 3.2.8 Lựa chọn Ngân hàng đại lý nước giao dịch Việc thiết lập quan hệ đại lý với ngân hàng giới Hội sở thực Tuy nhiên việc lựa chọn ngân hàng đại lý thực giao dịch quyền chi nhánh Trên sở danh sách ngân hàng đại lý có, chi nhánh thực lựa chọn ngân hàng đại lý thực giao dịch dựa lịch sử quan hệ, kinh nghiệm quan hệ giao dịch với ngân hàng để lựa chọn ngân hàng phù hợp 3.3 KIẾN NGHỊ 3.3.1 Kiến nghị Nhà nước Bộ, ngành liên quan 3.3.2 Đối với Ngân hàng Nhà nước 3.3.3 Đối với doanh nghiệp XNK Footer Page 25 of 145 Header Page 26 of 145 - 24 KẾT LUẬN Kiểm soát, phòng ngừa hạn chế rủi ro nói chung, rủi ro phương thức TDCT nói riêng vấn đề thu hút quan tâm Ban lãnh đạo Vietinbank Bình Định Thông qua việc nghiên cứu cách có hệ thống lý luận rủi ro hạn chế rủi ro phương thức toán TDCT, phân tích nguyên nhân chủ quan, khách quan sở thực tiễn hoạt động quản lý rủi ro TDCT Vietinbank Bình Định, luận văn rút số kết luận sau: Một là, rủi ro phương thức toán TDCT tập trung chủ yếu rủi ro tín dụng, rủi ro tác nghiệp, rủi ro đạo đức, rủi ro hàng hóa, rủi ro ngoại hối rủi ro công nghệ Hai là, nguyên nhân dẫn đến rủi ro cho phương thức toán TDCT có nhiều nguyên nhân chủ quan từ thân Ngân hàng Đó công tác kiểm tra, kiểm soát, thẩm định chưa quan tâm mức chưa phát huy hiệu quả, hoạt động nghiệp vụ vướng mắc, quy trình nghiệp vụ bất cập, công nghệ thông tin thiếu khả tích hợp Bên cạnh đó, có nguyên nhân khách quan nguyên nhân từ phía khách hàng, sách thương mại, sách ngoại hối Xuất phát từ thực trạng nguyên nhân rủi ro, hệ thống giải pháp tăng cường quản lý rủi ro phương thức toán TDCT đề xuất: Chú trọng đào tạo nâng cấp chất lượng cán am hiểu sâu tập quán quốc tế điều chỉnh L/C; Chú trọng thực tốt công tác marketing, quan hệ khách hàng; Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát nội Bên cạnh đó, luận văn đưa số kiến nghị với Nhà nước Bộ ngành có liên quan, với NHNN, với doanh nghiệp XNK Footer Page 26 of 145 ... CƯỜNG HẠN CHẾ RỦI RO TRONG THANH TOÁN TDCT TẠI VIETINBANK BÌNH ĐỊNH 3.1 ĐỊNH HƯỚNG VÀ MỤC TIÊU HẠN CHẾ RỦI RO TRONG THANH TOÁN TÍN DỤNG CHỨNG TỪ CỦA CHI NHÁNH 3.1.1 Định hướng mục tiêu hoạt động toán. .. nguồn vốn đầu tư nước 1.2 HẠN CHẾ RỦI RO TRONG THANH TOÁN TÍN DỤNG CHỨNG TỪ CỦA NHTM 1.2.1 Quan niệm nội dung hạn chế rủi ro toán tín dụng chứng từ Hạn chế rủi ro toán TDCT: trình ngân hàng... luận hạn chế rủi ro toán TDCT NHTM - Chương 2: Thực trạng hạn chế rủi ro phương thức tín dụng chứng từ Vietinbank Bình Định - Chương 3: Giải pháp tăng cường hạn chế rủi ro tín dụng chứng từ Vietinbank
- Xem thêm -

Xem thêm: Hạn chế rủi ro trong thanh toán tín dụng chứng từ tại chi nhánh Vietinbank Bình Định, Hạn chế rủi ro trong thanh toán tín dụng chứng từ tại chi nhánh Vietinbank Bình Định, Hạn chế rủi ro trong thanh toán tín dụng chứng từ tại chi nhánh Vietinbank Bình Định

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay