Hạn chế rủi ro tín dụng trong cho vay trung, dài hạn tại chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hải Châu - TP Đà Nẵng

26 93 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/04/2017, 22:13

Header Page of 145 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG PHAN TRẦN ANH NGUYÊN HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY TRUNG, DÀI HẠN TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN HẢI CHÂU - TP ĐÀ NẴNG Chuyên ngành: Tài Ngân hàng Mã số: 60.34.20 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Đà Nẵng, Năm 2014 Footer Page of 145 Header Page of 145 Công trình hoàn thành ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS LÂM CHÍ DŨNG Phản biện 1: TS ĐINH BẢO NGỌC Phản biện 2: PGS.TS LÊ VĂN LUYỆN Luận văn bảo vệ Hội đồng chấm Luận văn tốt nghiệp thạc sĩ Quản trị kinh doanh họp Đại Học Đà Nẵng vào ngày 22 tháng 03 năm 2014 * Có thể tìm hiểu luận văn tại: - Trung tâm Thông tin - Học liệu, Đại Học Đà Nẵng - Thư viện trường Đại học Kinh Tế, Đại học Đà Nẵng Footer Page of 145 Header Page of 145 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Tín dụng trung dài hạn Ngân hàng thương mại nguồn vốn quan trọng để xây dựng sở hạ tầng, đầu tư tài sản cố định, trang thiết bị, công nghệ, tiêu dùng, đời sống góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội Đồng thời tài sản có tỷ suất lợi nhuận cao ngân hàng Tuy nhiên, thực tế hoạt động tín dụng trung dài hạn gặp nhiều khó khăn, đặc biệt tiềm ẩn nhiều rủi ro Tỷ lệ nợ hạn cao, cho vay không thu hồi ảnh hưởng không nhỏ tới phát triển kinh tế nói chung hệ thống Ngân hàng nói riêng Chính vậy, vấn đề hạn chế rủi ro tín dụng cho vay trung dài hạn vấn đề người ngành quan tâm, giải Và đề tài nhiều trao đổi, thảo luận hội thảo, diễn đàn nghiên cứu Nhận thức tầm quan trọng ý nghĩa lớn lao vấn đề trên, với kiến thức học tập, nghiên cứu trường sau thời gian làm việc Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Hải Châu, em chọn đề tài: “HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY TRUNG DÀI HẠN TẠI CHI NHÁNH NHNo&PTNT HẢI CHÂU - TP ĐÀ NẴNG” đề tài nghiên cứu cho luận văn Mục tiêu nghiên cứu đề tài - Hệ thống hóa vấn đề lý luận hạn chế rủi ro tín dụng cho vay trung dài hạn Footer Page of 145 Header Page of 145 - Phân tích, đánh giá thực trạng công tác hạn chế RRTD cho vay TDH NHNNo&PTNT – CN Hải Châu, TP Đà Nẵng - Trên sở phân tích thực trạng công tác hạn chế rủi ro tín dụng cho vay trung dài hạn chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Hải Châu, đề xuất giải pháp kiến nghị nhằm hạn chế rủi ro tín dụng cho vay trung dài hạn chi nhánh Ngân hàng thời gian tới Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu 3.1 Đối tượng nghiên cứu Những vấn đề lý luận có liên quan đến chủ đề hạn chế rủi ro tín dụng cho vay trung dài hạn thực tiễn công tác hạn chế RRTD NHNNo – CN Hải Châu, TP Đà Nẵng 3.2 Phạm vi nghiên cứu - Về nội dung: tập trung vào đối tượng nghiên cứu hình thức cho vay trung dài hạn tổ chức kinh tế, - Về thời gian: Khảo sát thực trạng giới hạn dự án thực chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Hải Châu năm từ 2010 - 2012 Phƣơng pháp nghiên cứu - Về phương pháp luận: Luận văn dựa sở vận dụng phương pháp luận vật biện chứng - Về phương pháp cụ thể: Luận văn vận dụng phương pháp suy luận logic như: quy nạp diễn dịch; phân tích tổng hợp; khái quát hóa; phương pháp tổng hợp phân tích thống kê; so sánh đối chiếu Footer Page of 145 Header Page of 145 Câu hỏi nghiên cứu - Nội dung tiêu chí đánh giá công tác hạn chế rủi ro tín dụng NHTM gì? Nhân tố ảnh hưởng đến công tác hạn chế RRTD? - Thực trạng hạn chế rủi ro tín dụng cho vay trung, dài hạn NHNo Hải Châu, TP Đà Nẵng diễn nào? Những vấn đề cần phải giải công tác hạn chế RRTD Ngân hàng này? - Cần triển khai giải pháp nhằm hạn chế rủi ro tín dụng cho vay TDH NHNo&PTNT - chi nhánh Hải Châu, TP Đà Nẵng? Kết cấu đề tài Chương 1: Cơ sở lý luận hạn chế rủi ro tín dụng cho vay trung dài hạn ngân hàng thương mại Chương 2: Thực trạng hạn chế rủi ro tín dụng cho vay trung dài hạn chi nhánh Ngân Hàng Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn Hải Châu - TP Đà Nẵng Chương 3: Giải pháp tăng cường công tác hạn chế rủi ro tín dụng cho vay trung dài hạn chi nhánh NHNo&PTNT Hải Châu TP Đà Nẵng Tổng quan tài liệu Qua khảo sát nội dung nghiên cứu luận văn trước có liên quan đến đề tài với phương pháp sử dụng nghiên cứu sau: Nguyễn Thị Tƣờng Vy (2012): Hạn chế rủi ro tín dụng cho vay doanh nghiệp Ngân hang TMCP Đông Nam Á chi nhánh Footer Page of 145 Header Page of 145 Đà Nẵng, Luận văn Thạc sĩ chuyên ngành Tài – ngân hang, Đại học Đà Nẵng Đề tài nghiên cứu sở lý luận hạn chế RRTD cho vay DN NHTM Đi sâu phân tích thực trạng hạn chế RRTD NH TMCP Đông Nam Á chi nhánh Đà Nẵng, qua tìm hiểu thành tựu tồn nguyên nhân tồn việc hạn chế rủi ro tín dụng chi nhánh Trên sở lý thuyết thực tiễn đó, Luận văn đề xuất số giải pháp kiến nghị nhằm hạn chế RRTD cho vay chi nhánh Nhằm làm bật vấn đề nghiên cứu đề tài sử dụng phương pháp nghiên cứu như: thu thập, xử lý số liệu thống kê, tổng hợp, so sánh CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY TRUNG DÀI HẠN CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 1.1 RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY TRUNG DÀI HẠN CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 1.1.1 Cho vay TDH NHTM a Hoạt động cho vay ngân hàng  Khái niệm cho vay :  Phân loại cho vay b Cho vay trung dài hạn ngân hàng - Các phƣơng thức cho vay trung, dài hạn doanh nghiệp Footer Page of 145 Header Page of 145 - Cho vay kinh doanh kỳ hạn ( Term business loans ) - Cho vay luân chuyển ( Revolving credit financing ) - Cho vay hợp vốn : Cho vay hợp vốn gồm hai loại : + Hợp vốn trực tiếp ( Direct loan syndicated facillity ) : + Hợp vốn gián tiếp ( Participation syndicated facility ) : - Cho vay hỗ trợ hoạt động mua lại công ty : - Đặc điểm cho vay trung, dài hạn doanh nghiệp + Giá trị khoản vay lớn + Thời hạn đầu tư dài + Rủi ro cao + Lãi suất cao 1.1.2 Rủi ro tín dụng cho vay trung dài hạn a Khái niệm RRTD Rủi ro tín dụng rủi ro khách hàng không thực điều khoản hợp đồng tín dụng, với biểu cụ thể chậm trả nợ, trả nợ không đầy đủ không trả nợ đến hạn khoản gốc lãi vay từ gây tổn thất tài khó khăn hoạt động kinh doanh Ngân hàng b Phân loại RRTD  Theo phương diện quản lý rủi ro tín dụng chia thành loại : - Rủi ro tín dụng kiểm soát (rủi ro khả kháng) - Rủi ro tín dụng kiểm soát (rủi ro bất khả kháng)  Theo tính chất rủi ro tín dụng : - Rủi ro sai hẹn - Rủi ro vốn Footer Page of 145 Header Page of 145  Căn vào biểu rủi ro tín dụng : - Rủi ro không thu lãi hạn - Rủi ro không thu nợ gốc hạn - Rủi ro không thu đủ lãi - Rủi ro không thu vốn cho vay  Căn vào đặc điểm nội rủi ro tín dụng : - Rủi ro giao dịch + Rủi ro lựa chọn + Rủi ro bảo đảm + Rủi ro nghiệp vụ - Rủi ro danh mục + Rủi ro nội + Rủi ro tập trung c Hậu rủi ro rín dụng  Đối với Ngân hàng cấp tín dụng  Đối với kinh tế d Đặc điểm rủi ro tín dụng kinh doanh ngân hàng Để có biện pháp hữu hiệu phòng ngừa hạn chế rủi ro tín dụng , nhận biết đặc điểm rủi ro tín dụng kinh doanh ngân hàng cần thiết hữu ích Rủi ro tín dụng kinh doanh ngân hàng có đặc điểm sau: - Rủi ro tín dụng mang tính gián tiếp: - Rủi ro tín dụng có tính chất đa dạng phức tạp: - Rủi ro tín dụng có tính tất yếu tức tồn gắn liền với hoạt động tín dụng NHTM Footer Page of 145 Header Page of 145 1.1.3 Đặc điểm rủi ro tín dụng cho vay trung dài hạn - RRTD CV TDH cao so với cho vay ngắn hạn: Yếu tố rủi ro bất định Thời hạn tín dụng dài, bất định khả thu hồi khoản nợ lớn - Quy mô khoản vay trung dài hạn thường lớn, số vay không nhiều, việc đa dạng hóa danh mục cho vay TDH khó - Công tác thẩm định tín dụng TDH phức tạp, chi phí thẩm định cao - Những nhân tố biến động môi trường có ảnh hưởng lớn RRTD TDH - Tương quan đánh đổi rủi ro sinh lời rõ ràng cho vay TDH 1.1.4 Nguyên nhân dẫn đến rủi ro tín dụng cho vay trung dài hạn Kinh doanh ngân hàng kinh doanh rủi ro hay nói cách khác hoạt động ngân hàng phải đối diện với rủi ro Vì vậy, nhận diện nguyên nhân gây rủi ro tín dụng giúp ngân hàng có biện pháp phòng ngừa hiệu quả, giảm thiệt hại Có nhóm nguyên nhân sau đây: a Nguyên nhân từ yếu tố thuộc môi trường vĩ mô Là tác động ý‎ chí khách hàng ngân hàng thiên tai, hoả hoạn, thay đổi sách quản l‎ý kinh tế, điều chỉnh quy hoạch vùng, hành lang pháp lý chưa phù hợp, biến động thị trường nước, quan hệ cung cầu hàng hóa thay đổi, tỷ giá biến động tăng …khiến doanh nghiệp lâm vào Footer Page of 145 Header Page 10 of 145 tình trạng khó khăn tài khắc phục Từ khách hàng có thiện chí trả nợ cho ngân hàng b Nguyên nhân từ phía khách hàng doanh nghiệp - Khả tự chủ tài kém, lực điều hành yếu, thiếu kinh nghiệm, hệ thống quản trị kinh doanh không hiệu quả, trình độ quản lí dẫn đến việc sử dụng vốn vay hiệu thất thoát, ảnh hưởng đến khả trả nợ - Trục lợi, móc ngoặc, thực hành vi tiêu cực, tìm cách lừa đảo để vay vốn, lập phương án sản xuất kinh doanh giả, hồ sơ chấp, cầm cố tài sản giả mạo, tiến hành vay nhiều ngân hàng với hồ sơ - Sử dụng vốn không mục đích theo hợp đồng tín dụng dẫn đến nguồn trả nợ - Thiếu thiện chí việc trả nợ vay ngân hàng c Nguyên nhân từ phía ngân hàng - Chính sách tín dụng nhấn mạnh vào mục tiêu tăng trưởng tín dụng, dẫn đến cho vay mạo hiểm, tập trung cho vay nhiều vào thời điểm để đạt vượt kế hoạch - Chưa có quy trình quản trị rủi ro tín dụng hữu hiệu - Không tuân thủ quy trình tín dụng - Hệ thống thông tin chưa bảo đảm chất lượng - Nguyên nhân thuộc cán tín dụng: + Không tuân thủ sách tín dụng, không chấp hành quy trình cho vay - Chưa đạt yêu cầu trình độ nghiệp vụ chuyên môn Footer Page 10 of 145 Header Page 12 of 145 10 + Tiến hành công tác thẩm định tín dụng nhằm sàng lọc khách hàng bảo đảm lựa chọn khách hàng vay + Tiến hành công tác xếp hạng tín dụng khách hàng vay vốn + Thực biện pháp bảo đảm tài sản + Giám sát cưỡng chế thực điều khoản hạn chế hợp đồng tín dụng + Giám sát người vay, kiểm tra thường xuyên tình hình hoạt động kinh doanh khách hàng, tình hình sử dụng vốn vay khách hàng + Quan hệ lâu dài với khách hàng: + Đa dạng hóa hợp lý danh mục cho vay + Tiến hành phân loại nợ trích lập dự phòng theo quy định - Các biện pháp, công cụ tiến hành sau xảy rủi ro nhằm hạn chế mức độ tốn thất + Tiến hành biện pháp lý nợ rủi ro + Hoàn thiện kỹ thuật, quy trình thu hồi nợ có vấn đề + Tiến hành biện pháp cấu lại nợ sở đánh giá khả cải thiện việc trả nợ tăng cường biện pháp quản lý khoản nợ cấu Ngân hàng 1.2.2 Tiêu chí đánh giá kết hạn chế rủi ro tín dụng cho vay trung dài hạn a Mức giảm tỷ lệ dư nợ từ nhóm đến nhóm b Biến động cấu nhóm nợ c Mức giảm tỷ lệ nợ xấu d Mức giảm tỷ lệ xóa nợ ròng so với tổng dư nợ Footer Page 12 of 145 Header Page 13 of 145 11 e Mức giảm tỷ lệ trích lập dự phòng f Mức giảm lãi treo 1.2.3 Nhân tố ảnh hƣởng đến công tác hạn chế rủi ro tín dụng cho vay trung, dài hạn NHTM Tuy NHTM tìm cách hạn chế RRTD kết đạt không mong đợi Chính việc tìm hiểu nhân tố ảnh hưởng đến hạn chế RRTD nói chung hạn chế RRTD cho vay trung dài hạn nói riêng NHTM quan tâm để có sơ sở đưa giải pháp thích hợp nhằm hạn chế rủi ro cách tốt a Nhân tố bên  Chính sách tín dụng ngân hàng  Quy trình tín dụng  Vận dụng nguyên tắc quản lý tín dụng  Chất lượng nguồn nhân lực hoạt động tín dụng  Chất lượng hệ thống thông tin ngân hàng  Nguồn lực tài trang bị công nghệ ngân hàng b Nhân tố bên  Các nhân tố thuộc môi trường vĩ mô  Nhân tố môi trường pháp lý  Các nhân tố thuộc đặc điểm thị trường mục tiêu NH KẾT LUẬN CHƢƠNG Footer Page 13 of 145 Header Page 14 of 145 12 CHƢƠNG THỰC TRẠNG HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY TRUNG DÀI HẠN TẠI CHI NHÁNH NHNo&PTNT HẢI CHÂU 2.1 KHÁI QUÁT VỀ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CHI NHÁNH NHNo&PTNT HẢI CHÂU TRONG THỜI GIAN QUA 2.1.1 Sơ lƣợc trình hình thành 2.1.2 Cơ cấu tổ chức a Sơ đồ tổ chức chi nhánh NHNo&PTNT Hải Châu b Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn phòng ban 2.1.3 Hoạt động kinh doanh chi nhánh NHNo&PTNT Hải Châu a Hoạt động huy động vốn b Hoạt động cho vay c Kết hoạt động kinh doanh 2.2 THỰC TRẠNG CÔNG TÁC HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY TRUNG DÀI HẠN TẠI CHI NHÁNH NHNo&PTNT HẢI CHÂU 2.2.1 Các biện pháp NH triển khai nhằm hạn chế RRTD cho vay TDH thời gian qua Để hoạt động tín dụng trung, dài hạn phát triển theo định hướng, đạt mục tiêu an toàn, hiệu quả, tăng trưởng bền vững, kiểm soát rủi ro tiến dần đến thông lệ quốc tế, chi nhánh NHNo&PTNT Hải Châu triển khai số giải pháp thời gian qua sau : Footer Page 14 of 145 Header Page 15 of 145 13 a Xây dựng chế phân quyền cấp tín dụng b Hoàn thiện công tác bảo đảm tiền vay: c Tổ chức tốt trình phân tích tín dụng d Thực tốt công tác kiểm tra kiểm soát theo chuyên đề tín dụng, XLRR mà Agribank đưa e Tiến hành phân loại xếp hạng tín dụng khách hàng nhằm áp dụng sách cụ thể đối tượng khách hàng f Trích lập dự phòng rủi ro tín dụng đầy đủ, kịp thời theo quy định g Các biện pháp khác 2.2.2 Kết công tác hạn chế RRTD cho vay trung dài hạn chi nhánh NHNo&PTNT Hải Châu a Biến động cấu nhóm nợ mức giảm tỷ lệ nợ từ nhóm trở lên Bảng 2.1: Phân loại nợ khoản cho vay trung dài hạn Bảng 2.2: Nợ nhóm đến nhóm Nhìn vào bảng số liệu ta thấy tỷ lệ Nợ từ nhóm trở lên tăng mạnh thể qua năm sau: Nợ từ nhóm trở lên năm 2010 6.912 triệu đồng; sang năm 2011 25.479 triệu đồng, tăng tuyệt đối 18.567 triệu đồng so với năm 2010, tốc độ tăng cao: 268,63%; đến năm 2012, Nợ từ nhóm trở lên đến 37.358 triệu đồng, tăng 11.879 triệu đồng so với năm 2011, tốc độ tăng 46,62% Như vậy, Nợ từ nhóm trở lên khoản cho vay trung dài hạn Chi nhánh thời gian qua tăng cao, Footer Page 15 of 145 Header Page 16 of 145 14 Về tương đối tỷ lệ Nợ từ nhóm trở lên chi nhánh tăng dần qua năm; năm 2010 1,32%, năm 2010 % tăng so với năm trước 4,68%; năm 2012 10,48% tăng so với năm trước 4,48% b Mức giảm tỷ lệ nợ xấu Để rõ chất lượng tín dụng nói chung, việc quản lý rủi ro hoạt động cho vay nói riêng, việc nghiên cứu tỷ lệ nợ xấu ,qua năm có ý nghĩa quan trọng Qua bảng số liệu sau cho thấy nguy rủi ro tín dụng hoạt động cho vay trung dài hạn chi nhánh ngày tăng thể tỷ trọng nợ xấu trung dài hạn chiếm tổng dư nợ trung dai hạn tăng qua năm Bảng 2.3: Tỷ lệ nợ xấu khoản cho vay trung dài hạn Bảng 2.4: Nợ từ nhóm trở lên, nợ xấu phân theo đối tượng khách hàng Nợ xấu : bao gồm nợ nhóm III đến nợ nhóm V + Năm 2011 so với năm 2010 Nợ xấu tăng lên 1.417 triệu đồng Tỷ lệ nợ xấu 0,59% + Năm 2012 so với năm 2011 Nợ xấu tăng 6.797 triệu đồng Tỷ lệ nợ xấu số tương đối 2,23% c Mức tăng, giảm tỷ lệ trích lập dự phòng Để nâng cao mức độ an toàn hoạt động cho vay Ngân hàng, thời gian qua thực định 493/2005/QĐNHNN,và định 18/2010/ QĐ-NHNN NHNN Việt Nam Chi nhánh trích lập dự phòng theo nhóm nợ thể qua năm sau: Footer Page 16 of 145 Header Page 17 of 145 15 Bảng 2.5: Trích lập dự phòng rủi ro tín dụng Mức dự phòng rủi ro phải trích lập năm 2010 16.737 triệu đồng; năm 2011 27.699 triệu đồng; năm 2012 34.888 triệu đồng Từ bảng số liệu ta thấy tỷ lệ trích lập dự phòng chi nhánh qua năm tăng (năm 2010 1,13%, năm 2011 1,73%, năm 2012 2,6%).Qua cho thấy Chi nhánh bị tổn thất lớn rủi ro tín dụng, chất lượng tín dụng ngày Điều làm cho chênh lệch thu chicủa chi nhánh giảm mạnh d Mức giảm lãi treo Lãi treo dấu hiệu quan trọng để đánh giá chất lượng tín dụng khoản vay nhận biết RRTD, khách hàng không thực việc trả lãi vay theo cam kết hợp đồng tín dụng chứng tỏ khả tài khách hàng bị giảm sút có khả gây rủi ro tín dụng Bảng 2.6 Lãi treo qua năm 2010 -2012 Năm 2010 3.081 triệu đồng, năm 2011 3.812 triệu đồng, năm 2012 18.871 triệu đồng Qua số liệu ta thấy tồn lãi treo qua năm tương đối lớn Điều làm cho khả tài lợi nhuận Chi nhánh giảm sút năm 2012 đáng kể e Mức giảm tỷ lệ xóa nợ ròng so với tổng dư nợ Trong năm 2012, Chi nhánh tích cực xử lí nợ xấu nhiều biện pháp trực tiếp làm việc với người vay để đôn đốc tìm nguồn vốn để trả nợ, làm việc với khách hàng bán tài sản để trả nợ Đối với khách hàng khả trả nợ cố tình chây ỳ khởi kiện tòa án xử lí theo quy định pháp luật Do chưa có khoản vay phải xóa nợ khoản cho vay trung dài hạn Footer Page 17 of 145 Header Page 18 of 145 16 2.3 ĐÁNH GIÁ CHUNG HOẠT ĐỘNG HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY TRUNG DÀI HẠN TẠI CHI NHÁNH NHNo&PTNT HẢI CHÂU 2.3.1 Thành tựu đạt đƣợc - Trong năm vừa qua, nhận thức tầm quan trọng việc hạn chế rủi ro tín dụng, NHNo&PTNT Việt Nam nói chung chi nhánh Hải Châu nói riêng đưa sách tín dụng hợp lý nhằm đưa hoạt động tín dụng đặc biệt tín dụng trung dài hạn chi nhánh NHNo&PTNT Hải Châu phát triển theo định hướng, đạt mục tiêu an toàn, hiệu - Cơ cấu tổ chức hoạt động, cấu giám sát quản lý rủi ro tín dụng có nhiều đổi - Quy trình nghiệp vụ cấp tín dụng quy định rõ ràng - Tiến hành phân loại nợ trích lập dự phòng rủi ro theo định 493/2005/QĐ-NHNN - Căn vào hệ thống xếp hạng tín dụng nội giúp cho cán tín dụng đánh giá khách hàng cách toàn diện, đầy đủ 2.3.2 Hạn chế nguyên nhân hạn chế a Hạn chế Bên cạnh kết đạt việc hạn chế rủi ro tín dụng cho vay trung dài hạn, tồn mà chi nhánh NHNo&PTNT Hải Châu cần giải quyết: - Tỷ lệ nợ xấu cao Trong hai năm 2011 2012 nợ hạn chi nhánh tăng mạnh Đây khoản vay tiềm ẩn nhiều rủi ro có khả chuyển thành nợ xấu - Tài sản bảo đảm Với việc cho vay cho số dự án nhà máy sản xuất dây cáp điện, nhà máy sản xuất động diesel,… Tài sản đảm bảo chủ Footer Page 18 of 145 Header Page 19 of 145 17 yếu tài sản hình thành tương lai Trong trình hình thành tài sản chưa đủ điều kiện để hạch toán giá trị thời điểm vay vốn Mặt khác, dự án đầu tư không hiệu việc xử lý tài sản khó khăn - Danh mục tín dụng chưa hợp lý Danh mục tín dụng phải đảm bảo đa dạng hóa rủi ro, đa dạng hóa ngành nghề, nhiên năm vừa qua, tham gia tài trợ cho dự án lớn nên dư nợ tín dụng trung dài hạn chi nhánh chủ yếu tập trung vào số khách hàng b Nguyên nhân Thứ nhất, quy trình tín dụng chưa phù hợp Thứ hai, chất lượng công tác thẩm định, phân tích tín dụng Chi nhánh nhiều yếu Thứ ba, công tác quản lý giám sát sau cho vay chưa thực chặt chẽ hiệu Thứ tư, áp lực phải hoàn thành tiêu kế hoạch hàng năm giao nên chất lượng tín dụng chưa thật quan tâm Thứ năm, rủi ro ý muốn chủ quan người xét duyệt cấp có thẩm quyền Thứ sáu, trình độ chuyên môn nghiệp vụ cán công tác nhân nhiều bất cập Thứ bảy, công tác xử lý nợ nợ xấu Chi nhánh chưa hiệu Thứ tám, hệ thống thông tin quản lý rủi ro tín dụng thiếu chuẩn xác chưa đầy đủ KẾT LUẬN CHƢƠNG Footer Page 19 of 145 Header Page 20 of 145 18 CHƢƠNG GIẢI PHÁP TĂNG CƢỜNG CÔNG TÁC HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY TRUNG DÀI HẠN TẠI CHI NHÁNH NHNo&PTNT HẢI CHÂU 3.1 ĐỊNH HƢỚNG HẠN CHẾ RRTD TRONG CHO VAY TRUNG DÀI HẠN CỦA NHNo&PTNT HẢI CHÂU 3.1.1 Định hƣớng chung NHNo&PTNT Việt Nam Với phương châm triết lý kinh doanh “Mang phồn thịnh đến với khách hàng”, mục tiêu NHNo&PTNT Việt Nam tiếp tục giữ vững vị trí Ngân hàng thương mại hàng đầu Việt Nam, tiến tiến khu vực có uy tín cao trường quốc tế - Giữ vững củng cố vị chủ đạo, chủ lực vai trò cung cấp tín dụng cho công nghiệp hoá - đại hoá nông nghiệp nông thôn phù hợp với mục tiêu sách Đảng Nhà nước, - Giữ vững củng cố chủ đạo lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, tập trung đầu tư phát triển phân khúc thị trường đem lại hiệu cao khu vực đô thị, khu công nghiệp, trường đại học, cao đẳng,… - Phát triển thương hiệu xây dựng văn hoá doanh nghiệp, bước đưa NHNo&PTNT Việt Nam trở thành “lựa chọn số một” khách hàng hộ sản xuất, doanh nghiệp nhỏ vừa, kinh tế trang trại, hợp tác xã địa bàn nông nghiệp nông thôn - Lành mạnh hoá tài chính, thông qua việc cải thiện chất lượng tài sản, nâng cao hiệu kinh doanh, giảm chi phí đầu vào, nâng cao hiệu nguồn vốn đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế an toàn hoạt động - Phấn đấu đảm bảo tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu 8% việc thực đầy đủ cam kết xử lý nợ xấu có chế tăng vốn điều lệ Footer Page 20 of 145 Header Page 21 of 145 19 - Xây dựng hệ thống quản trị rủi ro tập trung, độc lập toàn diện theo tiêu chuẩn quốc tế để phát triển bền vững - Triển khai áp dụng công nghệ thông tin, nâng cấp sở hạ tầng công nghệ ngân hàng, xây dựng triển khai hệ thống thông tin quản trị tảng hệ thống kế toán theo tiêu chuẩn quốc tế - Nâng cao suất lao động Ưu tiên đầu tư phát triển nguồn nhân lực, tăng cường đào tạo chỗ, khuyến khích tự học để nâng cao trình độ nghiệp vụ nhân viên, tích cực áp dụng công nghệ thông tin, đào tạo từ xa - Nâng cao lực điều hành phát triển kỹ quản trị ngân hàng đại, nâng cao chất lượng, hiệu công tác kiểm tra, kiểm soát nội - Cải tổ công tác tổ chức điều hành nhằm đưa NHNo&PTNT Việt Nam trở thành Tập đoàn tài đa ngành, đa lĩnh vực, đa sở hữu hàng đầu Việt Nam đóng vai trò chủ đạo chủ lực thị trường tài nông thôn - Định hướng công tác quản trị rủi ro: - Xây dựng mô hình quản trị rủi ro tập trung, thống độc lập, có tham gia Hội đồng quản trị ban, phòng: - Xây dựng hoàn thiện sách, quy trình, thủ tục quản lý rủi ro phù hợp với chuẩn mực khu vực quốc tế, giúp ngân hàng xác định đo lường, theo dõi kiểm soát rủi ro tín dụng phát sinh trình kinh doanh cách có hiệu - Xây dựng hoàn thiện hệ thống xếp hạng tín dụng nội - Cải tiến phương pháp đo lường, kiểm soát hệ thống thông tin phòng ngừa rủi ro để hỗ trợ hiệu cho hoạt động kinh doanh công tác quản trị rủi ro Footer Page 21 of 145 Header Page 22 of 145 20 - Xây dựng hoàn thiện hệ thống thông tin khách hàng, hệ thống thông tin ngành thị trường - Xây dựng hệ thống phân tích, chấm điểm khách hàng tập trung, làm sở trước đưa định cấp tín dụng - Tăng cường tổ chức công tác đào tạo để nâng cao nhận thức, vai trò công tác phòng ngừa quản lý rủi ro, trọng đến kinh nghiệm quản lý rủi ro nước tiên tiến nước có điều kiện kinh tế xã hội tương đương Việt Nam - Chuyển từ quy trình quản trị rủi ro phi tập trung sang mô hình quản trị rủi ro tập trung độc lập toàn diện - Xây dựng văn hoá quản trị rủi ro theo thông lệ quốc tế song phải phù hợp với đặc điểm NHNo&PTNT Việt Nam 3.1.2 Định hƣớng hạn chế RRTD cho vay trung dài hạn NHNo&PTNT Hải Châu Trên sở định hướng chung Ngân hàng nông nghiệp phát triển nôn thôn Việt Nam, NHNo &PTNT CN Hải Châu đề định hướng hoạt động tín dụng hạn chế rủi ro tín dụng sau: - Đẩy mạnh tốc độ tăng nguồn vốn huy động đồng thời hạn chế tốc độ tăng trưởng dư nợ - Phát huy hiệu hoạt động phòng giao dịch nhằm mở rộng quy mô mạng lưới chi nhánh - Gắn kết chặt chẽ hoạt động tín dụng với phát triển sản phẩm dịch vụ - Chuyển đối mạnh mẽ cấu đầu tư tín dụng bước thu hồi, giảm dần dư nợ đơn vị có dư nợ lớn, làm ăn không hiệu quả, mở rộng cho vay DNVVN, hộ kinh doanh cá thể - Phấn đấu đưa tỷ lệ nợ xấu mức 2% Footer Page 22 of 145 Header Page 23 of 145 21 - Cải tiến phương pháp đo lường, kiểm soát hệ thống thông tin phòng ngừa rủi ro để hỗ trợ hiệu cho hoạt động kinh doanh - Xây dựng hệ thống phân tích, chấm điểm khách hàng tập trung, làm sở trước đưa định cấp tín dụng - Tăng cường tổ chức công tác đào tạo để nâng cao nhận thức, vai trò công tác phòng ngừa quản lý rủi ro - Việc cấp trung dài hạn thay đổi theo hướng điều chỉnh lại danh mục tín dụng - Thực nghiêm túc quản lý nợ hạn, tuân thủ việc định kỳ hạn nợ, gia hạn nợ giãn nợ theo quy định - Nâng cao sức cạnh tranh bình diện - Tuân thủ pháp luật, đảm bảo an toàn hệ thống, tuân thủ hệ thống quản lý, quy trình nghiệp vụ, tăng cường kiểm tra giám sát, quản trị điều hành, hoàn thiện mô hình tổ chức theo hướng chuyên môn hoá 3.2 GIẢI PHÁP HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY TRUNG DÀI HẠN TẠI NHNO&PTNT HẢI CHÂU 3.2.1 Thực tốt quy trình cho vay Thực theo định số 1595/QĐ-HĐTV-TDDN ngày 27/9/2011, Chi nhánh thành lập tổ thẩm định từ cá nhân trực thuộc phòng Kế hoạch kinh doanh giao cho phó phòng kinh doanh trực tiếp phụ trách Quy trình cấp tín dụng áp dụng cho tất khoản vay cá nhân doanh nghiệp phạm vi mức phán Chi nhánh 3.2.2 Tăng cƣờng công tác thu thập xử lý thông tin Footer Page 23 of 145 Header Page 24 of 145 22 Thông tin yếu tố thiếu cho việc thực công tác thẩm định phương án, dự án, thẩm định khách hàng nhằm tiếp cận khả trả nợ đảm bảo an toàn vốn vay Thu thập phân tích xử lý kịp thời xác thông tin liên quan đến hoạt động tín dụng điều cần thiết, giúp nâng cao hiệu công tác tín dụng hạn chế rủi ro 3.2.3 Nâng cao chất lƣợng công tác thẩm định rủi ro tín dụng trung, dài hạn Chi nhánh cần quan tâm nội dung thẩm định Chi nhánh cần xác định việc thẩm định dự án đầu tư, phương án sản xuất, kinh doanh khâu quan trọng trước cho vay 3.2.4 Đa dạng hóa danh mục đầu tƣ tín dụng TDH Đa dạng hoá danh mục đầu tư tín dụng nhằm mục tiêu hạn chế rủi ro tín dụng đặc thù giải pháp cần Chi nhánh đặc biệt quan tâm Đây giải pháp chứng minh tác động tích cực đến hạn chế rủi ro tín dụng lý thuyết thực tiễn 3.2.5 Hoàn thiện chế động viên chế trách nhiệm; đẩy mạnh công tác đào tạo cán lĩnh vực cho vay TDH Để hạn chế rủi ro tín dụng cần nâng cao trách nhiệm cán tín dụng, gắn trách nhiệm với quyền lợi cán làm công tác tín dụng Chi nhánh nên áp dụng sách đãi ngộ hợp lý tiền lương, tiền thưởng, hệ số tiền lương 3.2.6 Tăng cƣờng biện pháp xử lý nợ xấu, nợ có vấn đề, thu hồi nợ Chi nhánh sử dụng số biện pháp để xử lý kịp thời nợ hạn, nợ có vấn đề thu hồi nợ sau: Footer Page 24 of 145 Header Page 25 of 145 23 Đối với khách hàng vay: - Cho vay thêm: - Bổ sung TSĐB: - Thực khoanh nợ, xóa nợ: Sử dụng biện pháp lý 3.3 MỘT SỐ KIẾN NGHỊ Tín dụng trung dài hạn tiềm ẩn nhiều rủi ro Hậu rủi ro gây không thiệt hại cho thân Ngân hàng mà ảnh hưởng đến người gửi tiền, ảnh hưởng đến an toàn toàn hệ thống Ngân hàng toàn kinh tế Việc ngăn ngừa hạn chế rủi ro tín dụng trách nhiệm riêng ngành Ngân hàng mà cần phối hợp Chính phủ ngành có liên quan 3.3.1 Kiến nghị Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam 3.3.2 Kiến nghị Ngân hàng Nhà Nƣớc 3.3.3 Kiến nghị Chính phủ KẾT LUẬN CHƢƠNG Footer Page 25 of 145 Header Page 26 of 145 24 KẾT LUẬN Với mục tiêu đưa hệ thống giải pháp nhằm hạn chế rủi ro tín dụng cho vay trung dài hạn chi nhánh Ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn Hải Châu, nội dung đề tài tập trung hoàn thành số nhiệm vụ sau: Hệ thống hoá vấn đề rủi ro tín dụng cho vay trung, dài hạn NHTM, đặc điểm tác động rủi ro tín dụng cho vay trung dài hạn NHTM, đưa khái niệm hạn chế rủi ro tín dụng cho vay trung, dài hạn, nội dung hạn chế rủi ro tín dụng cho vay trung, dài hạn, tiêu chí đánh giá kết hạn chế rủi ro tín dụng cho vay trung dài hạn yếu tố ảnh hưởng đến hạn chế rủi ro tín dụng cho vay trung, dài hạn Phân tích thực trạng hạn chế rủi ro tín dụng cho vay trung, dài hạn chi nhánh, thấy mặt tích cực cần tiếp tục phát huy đồng thời nhìn nhận cách khách quan điểm hạn chế nguyên nhân hạn chế Đưa mục tiêu hệ thống giải pháp nhằm hạn chế rủi ro tín dụng cho vay trung dài hạn Agribank Hải Châu Để thực mục tiêu giải pháp đề tài đưa số kiến nghị Agribank, Ngân hàng Nhà nước, quan Nhà nước Footer Page 26 of 145 ... trạng hạn chế rủi ro tín dụng cho vay trung dài hạn chi nhánh Ngân Hàng Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn Hải Châu - TP Đà Nẵng Chương 3: Giải pháp tăng cường công tác hạn chế rủi ro tín dụng cho. .. nhánh Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Hải Châu, em chọn đề tài: “HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY TRUNG DÀI HẠN TẠI CHI NHÁNH NHNo&PTNT HẢI CHÂU - TP ĐÀ NẴNG” đề tài nghiên cứu cho. .. động rủi ro tín dụng cho vay trung dài hạn NHTM, đưa khái niệm hạn chế rủi ro tín dụng cho vay trung, dài hạn, nội dung hạn chế rủi ro tín dụng cho vay trung, dài hạn, tiêu chí đánh giá kết hạn chế
- Xem thêm -

Xem thêm: Hạn chế rủi ro tín dụng trong cho vay trung, dài hạn tại chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hải Châu - TP Đà Nẵng, Hạn chế rủi ro tín dụng trong cho vay trung, dài hạn tại chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hải Châu - TP Đà Nẵng, Hạn chế rủi ro tín dụng trong cho vay trung, dài hạn tại chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hải Châu - TP Đà Nẵng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay