Hạn chế rủi ro tín dụng trong cho vay hộ sản xuất kinh doanh tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đông Nam Á, chi nhánh Đăk Lă

26 119 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/04/2017, 22:11

Header Page of 145 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRẦN LÊ NA HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY HỘ SẢN XUẤT KINH DOANH TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐÔNG NAM Á, CHI NHÁNH ĐĂK LĂK Chuyên ngành: Tài - Ngân hàng Mã số:60.34.20 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Đà Nẵng - Năm 2014 Footer Page of 145 Header Page of 145 Công trình hoàn thành ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS NGUYỄN NGỌC VŨ Phản biện 1: TS Hồ Hữu Tiến Phản biện 2: PGS TS Hà Thanh Việt Luận văn bảo vệ trước Hội đồng chấm Luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh họp Đại học Đà Nẵng vào ngày tháng 11 năm 2014 Có thể tìm hiểu luận văn tại: - Trung tâm Thông tin – Học liệu, Đại học Đà Nẵng; - Thư viện Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng Footer Page of 145 Header Page of 145 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Trong thời kỳ đổi công nghiệp hóa, đại hóa đất nước, hệ thống ngân hàng có vai trò quan trọng phát triển kinh tế Bởi vốn vay ngân hàng nguồn tài trợ quan trọng cho cá nhân, hộ sản xuất kinh doanh doanh nghiệp khởi mở rộng quy mô sản xuất kinh doanh Hệ thống ngân hàng thương mại không ngừng mở rộng dịch vụ để tăng nguồn thu tín dụng Tuy nhiên, tín dụng hoạt động chủ yếu, mang lại lợi nhuận cao, chiếm tỷ trọng lớn cấu thu nhập ngân hàng đồng thời lĩnh vực tiềm ẩn nhiều rủi ro Cùng thực theo mục tiêu chung toàn hàng trở thành ngân hàng bán lẻ tiêu biểu, chi nhánh thu hút lượng lớn nguồn vốn huy động thực nhiều hoạt động cho vay với số dư không nhỏ Trong hoạt động cho vay hộ sản xuất kinh doanh chiếm tỷ trọng lớn, việc hạn chế phòng ngừa rủi ro cho vay hộ sản xuất kinh doanh chưa quan tâm mức Chính vây, việc nâng cao hiệu hoạt động cho vay chi nhánh tìm giải pháp nhằm hạn chế rủi ro tín dụng xảy đối tượng khách hàng hộ sản xuất kinh doanh thực cần thiết, đưa biện pháp khắc phục kịp thời tránh tổn thất cho hoạt động kinh doanh ngân hàng Xuất phát từ thực tế trên, định chọn đề tài: “Hạn chế rủi ro tín dụng cho vay hộ sản xuất kinh doanh Ngân hàng thương mại cổ phần Đông Nam Á chi nhánh Đắk Lắk” làm luận văn tốt nghiệp Mục tiêu nghiên cứu đề tài - Hệ thống hóa vấn đề lý luận rủi ro tín dụng Footer Page of 145 Header Page of 145 hạn chế rủi ro tín dụng cho vay hộ sản xuất kinh doanh ngân hàng thương mại - Phân tích thực trạng hạn chế rủi ro tín dụng cho vay hộ sản xuất kinh doanh ngân hàng TMCP Đông Nam Á chi nhánh Đắk Lắk - Đề xuất giải pháp kiến nghị nhằm hạn chế rủi ro tín dụng ngân hàng TMCP Đông Nam Á chi nhánh Đắk Lắk *Câu hỏi nghiên cứu Luận văn hướng đến trả lời câu hỏi sau: - Nội dung hạn chế rủi ro tín dụng cho vay hộ sản xuất kinh doanh NHTM gì? Xuất phát từ đó, tiêu chí chủ yếu đánh giá kết hạn chế rủi ro tín dụng cho vay hộ sản xuất kinh doanh NHTM? - Thực trạng hạn chế rủi ro tín dụng cho vay hộ sản xuất kinh doanh Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - CN Đắk Lắk nào? Có ưu, nhược điểm gì? - Để hoàn thiện công tác hạn chế rủi ro tín dụng cho vay hộ sản xuất kinh doanh Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - CN Đắk Lắk cần thực biện pháp nào? Đối tượng phạm vi nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu: Nghiên cứu vấn đề lý luận vấn đề thực tiễn liên quan đến công tác hạn chế rủi ro tín dụng cho vay hộ sản xuất kinh doanh Ngân hàng TMCP Đông Nam Á CN Đắk Lắk - Phạm vi nghiên cứu: Công tác hạn chế rủi ro tín dụng cho vay hộ sản xuất kinh doanh NH TMCP Đông Nam Á – CN Đắk Lắk giai đoạn từ năm 2010 đến năm 2013 Footer Page of 145 Header Page of 145 Phương pháp nghiên cứu Trong trình nghiên cứu luận văn sử dụng phương pháp thống kê, phương pháp so sánh, tổng hợp để phân tích, đánh giá thực trạng hạn chế rủi ro tín dụng hoạt động cho vay hộ sản xuất kinh doanh Chi nhánh Ngân hàng TMCP Đông Nam Á Đắk Lắk *Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài Qua nghiên cứu, đề tài có ý nghĩa khoa học thực tiễn sau: - Hệ thống hóa vấn đề lý luận rủi ro tín dụng hạn chế rủi ro tín dụng cho vay hộ sản xuất kinh doanh ngân hàng thương mại - Phân tích thực trạng hạn chế rủi ro tín dụng cho vay hộ sản xuất kinh doanh ngân hàng TMCP Đông Nam Á chi nhánh Đắk Lắk - Đề xuất giải pháp kiến nghị nhằm hạn chế rủi ro tín dụng ngân hàng TMCP Đông Nam Á chi nhánh Đắk Lắk Bố cục đề tài: Ngoài phần mở đầu kết luận, luận văn gồm ba chương: Chương 1: Cơ sở lý luận rủi ro tín dụng hạn chế rủi ro tín dụng cho vay hộ sản xuất kinh doanh ngân hàng thương mại Chương 2: Thực trạng hạn chế rủi ro tín dụng cho vay hộ sản xuất kinh doanh Ngân hàng thương mại cổ phần Đông Nam Á – Chi nhánh Đắk Lắk Chương 3: Giải pháp nhằm hạn chế rủi ro tín dụng cho vay hộ sản xuất kinh doanh Ngân hàng thương mại cổ phần Đông Nam Á – Chi nhánh Đắk Lắk Tổng quan tài liệu nghiên cứu Footer Page of 145 Header Page of 145 CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ RỦI RO TÍN DỤNG VÀ HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY HỘ SẢN XUẤT KINH DOANH TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 RỦI RO TÍN DỤNG 1.1.1 Khái niệm rủi ro tín dụng Rủi ro kinh doanh ngân hàng khả mà tiến trình kiện gây kết cục không mong đợi lên tình hình tài ngân hàng cản trở ngân hàng thực mục tiêu định [2] Rủi ro tín dụng (credict risk) loại rủi ro phát sinh khách nợ không khả chi trả Trong hoạt động công ty rủi ro tín dụng phát sinh công ty bán chịu hàng hóa khách hàng mua chịu thất bại việc trả nợ Trong hoạt động ngân hàng, rủi ro tín dụng xảy khách hàng khả trả nợ khoản vay Theo khoản1, điều Quyết định 493/2005/QĐ-NHNN ngày 22/04/2005 phân loại nợ, trích lập sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro tín dụng hoạt động ngân hàng tổ chức tín dụng, “Rủi ro tín dụng hoạt động ngân hàng tổ chức tín dụng" (sau gọi tắt "rủi ro") khả xảy tổn thất hoạt động ngân hàng tổ chức tín dụng khách hàng không thực khả thực nghĩa vụ theo cam kết”.[10] 1.1.2 Phân loại rủi ro tín dụng Có nhiều cách phân loại rủi ro tín dụng khác tùy theo mục đích, yêu cầu nghiên cứu Tùy theo tiêu chí phân loại mà người ta chia rủi ro tín dụng thành loại khác v Căn vào nguyên nhân phát sinh rủi ro, rủi ro tín dụng phân chia thành loại sau: Rủi ro giao dịch rủi ro danh mục Footer Page of 145 Header Page of 145 v Căn vào tính chất khách quan, chủ quan nguyên nhân phân thành: rủi ro khách quan rủi ro chủ quan v Căn vào tính chất rủi ro tín dụng phân thành:Rủi ro đặc thù rủi ro hệ thống v Căn vào khả trả nợ khách hàng:Rủi ro không hoàn trả hạn, Rủi ro khả trả nợ, Rủi ro tín dụng không giới hạn hoạt động cho vay Ngoài nhiều hình thức phân loại khác phân loại theo cấu loại hình rủi ro, theo đối tượng sử dụng vốn vay… 1.1.3 Ảnh hưởng rủi ro tín dụng a Ảnh hưởng Ngân hàng - Rủi ro tín dụng làm giảm lợi nhuận ngân hàng - Rủi ro tín dụng làm giảm khả toán ngân hàng - Rủi ro tín dụng làm giảm uy tín ngân hàng - Rủi ro tín dụng nguy dẫn đến phá sản ngân hàng b Ảnh hưởng kinh tế, xã hội Ngân hàng tổ chức trung gian tài chính, cầu nối người cần vốn người có vốn nhàn rỗi Hoạt động kinh doanh ngân hàng liên quan đến nhiều thành phần kinh tế từ cá nhân, hộ gia đình, tổ chức kinh tế chí tổ chức tín dụng khác Một ngân hàng gặp rủi ro tín dụng dẫn đến rủi ro khác phá sản người gửi tiền lo sợ ạt kéo rút tiền không ngân hàng mà tạo phản ứng rút tiền khách hàng ngân hàng khác, không thân ngân hàng phải gánh chịu hậu mà ảnh hưởng xấu đến toàn hệ thống ngân hàng Ngân hàng phá sản ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh thành phần kinh tế, doanh nghiệp tiền trả lương, mua nguyên vật liệu, giá hàng hóa tăng, thất nghiệp Footer Page of 145 Header Page of 145 tràn lan, xã hội ổn định, kinh tế lâm vào suy thoái Rủi ro tín dụng bắt nguồn khủng hoảng tài ảnh hưởng khu vực giới Rủi ro tín dụng ngân hàng xảy nhiều mức độ khác nhau: nhẹ ngân hàng bị giảm lợi nhuận không thu hồi lãi vay, nặng khách hàng không thu vốn lãi , nợ không thu với tỷ lệ cao dẫn đến ngân hàng bị lỗ vốn Tình trạng kéo dài làm cho ngân hàng bị phá sản, gây hậu nghiêm trọng cho hệ thống ngân hàng nói riêng kinh tế nói chung Vì vậy, việc hạn chế rủi ro tín dụng hoạt động cho vay ngân hàng góp phần tạo điều kiện cho việc thúc đẩy phát triển toàn xã hội 1.2 HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY HỘ SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA NHTM 1.2.1 Đặc điểm hoạt động cho vay hộ sản xuất kinh doanh a Khái niệm đặc điểm hộ sản xuất kinh doanh * Khái niệm Hộ sản xuất kinh doanh chủ thể kinh doanh cá thể, nhóm người hộ gia đình làm chủ (cùng huyết thống không), thống góp tài sản hoạt động sản xuất kinh doanh nhiều ngành nghề, với qui mô nhỏ vừa, chịu trách nhiệm toàn tài sản hoạt động kinh doanh Theo điều 106 Bộ Luật Dân 2005, “Hộ gia đình mà thành viên có tài sản chung, đóng góp công sức để hoạt động kinh tế chung sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp số lĩnh vực sản xuất, kinh doanh khác pháp luật quy định chủ thể tham gia quan hệ dân thuộc lĩnh vực Chủ hộ đại diện hộ gia đình giao dịch dân lợi ích chung chủ hộ Chủ hộ Footer Page of 145 Header Page of 145 có quyền ủy quyền cho thành viên khác thành niên làm đại diện hộ quan hệ dân Giao dịch dân người đại diện hộ gia đình xác lập, thực lợi ích chung hộ làm phát sinh quyền, nghĩa vụ cảc hộ gia đình” * Đặc điểm hộ sản xuất kinh doanh - Hộ sản xuất kinh doanh tư cách pháp nhân - Hộ sản xuất kinh doanh hình thức sản xuất kinh doanh quy mô nhỏ, trình độ lao động mức thấp - Chịu trách nhiệm vô hạn hoạt động kinh doanh - Xéttrong mối quan hệgiao dịch với ngân hàng hộsản xuất kinh doanh thường có đặc điểm sau: + Thường không mởtài khoản ngân hàng; + Hộsản xuất kinh doanh thường quy mô vay vốn ngân hàng nhỏ 1.2.2 Đặc điểm rủi ro tín dụng cho vay hộ sản xuất kinh doanh - Rủi ro tín dụng gắn liền với đặc điểm hoạt động hộ - Rủi ro tín dụng có tính chất đa dạng phức tạp 1.2.3 Nội dung hạn chế rủi ro tín dụng cho vay hộ sản xuất kinh doanh Để thực mục tiêu hạn chế RRTD, phương diện lý luận ngân hàng tiến hành giải pháp theo định hướng lớn sau : · Các biện pháp trước rủi ro xảy ra, bao gồm : ü Tổ chức thực cho vay theo quy trình cho vay ü Bảo đảm chất lượng công tác thẩm định tín dụng ü Thường xuyên kiểm tra, giám sát việc sử dụng vốn vay ü Tiến hành phân loại nợ trích lập dự phòng theo quy định ü Thực biện pháp bảo đảm tiền vay ü Đa dạng hóa hợp lý danh mục cho vay hộ sản xuất kinh doanh Footer Page of 145 Header Page 10 of 145 ü Phân tán rủi ro · Các biện pháp tiến hành sau RRTD phát sinh: ü Tiến hành biện pháp cấu lại nợ ü Tiến hành biện pháp lý nợ rủi ro ü Sử dụng quỹ dự phòng rủi ro để xử lý ü Khoanh nợ, xóa nợ ü Chuyển giao rủi ro thông qua bán nợ 1.2.4 Các tiêu chí đánh giá kết hạn chế rủi ro tín dụng cho vay hộ sản xuất kinh doanh a Mức giảm tỷ lệ nợ xấu cho vay hộ sản xuất kinh doanh - Mức giảm tỷ lệ nợ xấu = Tỷ lệ nợ xấu cuối kỳ - Tỷ lệ nợ xấu đầu kỳ b Biến động cấu nhóm nợ Khi có thay đổi cấu nhóm nợ xấu theo chiều hướng tăng nợ nhóm giảm nợ nhóm 4,5 thay đổi nhóm nợ xấu theo chiều hướng tốt hơn, khoản nợ gặp khó khăn tạm thời có khả thu hồi Có thể đánh giá mức độ rủi ro tín dụng Ngân hàng giảm, kết hạn chế rủi ro tín dụng tốt Ngược lại, việc thay đổi cấu nhóm nợ xấu Ngân hàng theo hướng giảm nợ nhóm gia tăng nợ nhóm 4,5 thay đổi theo chiều hướng xấu, khoản nợ ngày khó có khả thu hồi, biểu công tác hạn chế rủi ro tín dụng có chiều hướng tiêu cực c Mức giảm tỷ lệ trích lập dự phòng rủi ro khoản vay hộ sản xuất kinh doanh Footer Page 10 of 145 Header Page 12 of 145 10 2.1.2 Cơ cấu tổ chức Ngân hàng TMCP Đông Nam Á chi nhánh Đắk Lắk 2.1.3 Tình hình hoạt động kinh doanh NHTMCP Đông Nam Á chi nhánh Đắk Lắk a Tình hình huy động vốn Bảng 2.1: Tình hình huy động vốn chi nhánh qua năm 2010-2013 Đơn vị tính: tỷ đồng, % 2010 CHỈ TIÊU Theo tượng hàng 2011 2012 2013 Chênh lệch 2011/ 2012/ 2013/ 2010 2011 2012 Số tiền Tỷ trọng Số tiền Tỷ trọng Số tiền Tỷ trọng Số tiền Tỷ trọng 109 76,76 183 81,3 265 84,94 310 88 67,89 44,81 17 33 23,24 42 18,7 47 15,06 42 12 27,27 11,90 -11 22,5 15,85 24,7 10,98 17,8 5,71 10,4 9,78 -27 -42 12 102,4 72,11 190,8 84,8 253 81,09 233,8 66,4 86,32 32,6 -8 -44 333 162 Tỷ lệ Tỷ lệ Tỷ lệ đối khách KHCN KHDN Theo kỳ hạn Không kỳ hạn KH tháng KH 12 tháng 17,1 12,04 9,5 4,22 41,2 13,2 107,8 30,6 Tổng 142 100 225 100 312 100 352 100 58,45 38,67 13 (Nguồn: Báo cáo kết hoạt động kinh doanh năm 2010 - 2013) Qua số liệu bảng 2.1 ta thấy, công tác huy động vốn chi nhánh quan tâm đạt kết khả quan, số dư vốn huy động tăng qua năm, số dư vốn huy động cuối năm 2011 là: 225 tỷ tăng 58,54% so năm 2010 b Tình hình cho vay Footer Page 12 of 145 Header Page 13 of 145 11 Bảng 2.2: Tình hình cho vay chi nhánh qua năm 2010-2013 Đơn vị tính: tỷ đồng, % 2010 CHỈ TIÊU Số tiền Tỷ 2011 Số Tỷ 2012 Số Tỷ 2013 Số Tỷ Chênh lệch 2011/2010 2012/2011 2013/2012 trọng tiền trọng tiền trọng tiền trọng Số tiền Tỷ lệ Số tiền Tỷ lệ Số tiền Tỷ lệ 128 100 213 100 195 100 239 100 85 66,4 -18 -8,5 44 23 Cá nhân 39 30,5 64 30,2 19,5 62 26 25 64,1 -26 -40,6 24 63 Hộ gia đình 36 28,1 67 31,6 111 56,9 143 60 31 86,1 44 65,7 32 29 Doanh nghiệp 53 41,4 81 38,2 23,6 34 14 28 52,8 -35 -43,2 -12 -26 Ngắn hạn 80 62,5 114 53,5 108 55,3 149 62 34 42,5 -6 -5,2 41 38 Trung dài hạn 48 37,5 99 46,5 46,7 90 38 51 106,2 -12 -12,1 3 Nợ xấu 4,9 2,32 1,56 0,8 0,1 0,04 Tổng dư nợ Theo đối tượng khách hàng 38 46 Theo thời gian 87 -3,34 -68,1 -1.46 (Nguồn: Báo cáo kết hoạt động kinh doanh năm 2010 - 2013) Trong giai đoạn năm 2010 - 2013 tăng trưởng dư nợ cho vay hộ sản xuất kinh doanh chi nhánh thể qua bảng sau: Bảng 2.3: Dư nợ cho vay hộ sản xuất kinh doanh ĐVT: tỷ đồng, % Chỉ tiêu Năm 2010 Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013 Tổng dư nợ 128 213 195 239 Dư nợ HSXKD 36 67 111 143 28,1 31,6 56,9 60 % dư nợ HSXKD (Nguồn: Báo cáo kết hoạt động kinh doanh năm 2010 - 2013) Qua bảng 2.3 cho ta thấy dư nợ cho vay hộ sản xuất kinh doanh chi nhánh có tăng trưởng, năm 2012, 2013 chiếm 50% Dư nợ cho vay hộ tăng trưởng ổn định qua năm Do sách chung NHNN, hạn chế cho vay tiêu dùng doanh nghiệp nhánh tập trung phát triển đối tượng khách hàng hộ sản xuất kinh doanh bao gồm Footer Page 13 of 145 -94 Header Page 14 of 145 12 có đăng ký kinh doanh đăng ký kinh doanh c Kết tài Bảng 2.5: Kết hoạt động kinh doanh chi nhánh năm Đơn vị tính: triệu đồng, % CHỈ TIÊU 2010 2011 2012 Lợi nhuận 24,956 45,500 39,762 (1,500) 1,268 1,886 Chênh lệch 2013/2012 Số tiền Tỷ lệ 30 54,24 23,312 99,39 -5,120 -10,95 12,59 30 51,854 20,544 82,32 -5,738 -12,61 12 27 2,386 0,5 2,768 184,53 618 48,74 Số tiền Số tiền Số tiền Số tiền Thu nhập 23,456 46,768 41,648 Chi phí 2013 2011/2010 Số tiền Tỷ lệ 2012/2011 Số tiền Tỷ lệ Kể từ thành lập vào hoạt động nay, có lúc chi nhánh gặp nhiều khó khăn Tuy nhiên, nhìn chung kết kinh doanh năm đạt hiệu Đạt thành nhờ nổ lực nghiêm túc làm việc tập thể nhân viên Chi nhánh đặc biệt quan tâm, giúp đỡ tận tình lãnh đạo ngân hàng việc đôn đốc đạo công việc 2.2 THỰC TRẠNG HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY HỘ SẢN XUẤT KINH DOANH TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐÔNG NAM Á CHI NHÁNH ĐẮK LẮK 2.2.1 Những biện pháp NHTMCP Đông Nam Á chi nhánh Đắk Lắk thực nhằm hạn chế rủi ro tín dụng cho vay hộ sản xuất kinh doanh a Tổ chức máy quản lí tín dụng b Chính sách tín dụng c Thực kiểm tra, kiểm soát nội d Thực kiểm tra giám sát trình vay vốn hộ e Thực bảo đảm tiền vay f Phân loại nợ trích lập dự phòng Footer Page 14 of 145 Header Page 15 of 145 13 g Xử lý rủi ro tín dụng 2.2.2 Nhữngkết hạn chế rủi ro tín dụng cho vay hộ sản xuất kinh doanh Ngân hàng thương mại cổ phần Đông Nam Á chi nhánh Đắk Lắk a Mức giảm tỷ lệ nợ xấu Tỷ lệ nợ xấu khách hàng hộ sản xuất kinh doanh năm 2011 tăng 1,85% so với năm 2010 đến năm 2012 giảm 1,05% so với năm 2011, năm 2013 giảm 91% so với năm 2012 Các tỷ lệ nợ xấu nằm mức an toàn cho phép NHNN Mặc dù Chi nhánh quan tâm đến công tác thu hồi nợ xấu, phân công thành viên ban lãnh đạo, đạo sát công tác thu hồi nợ nhóm 2, nợ xấu vào thời điểm nhạy cảm Tuy vậy, tình hình nợ xấu gia tăng mạnh năm 2011, đến năm 2013 nợ xấu giảm bảng cân đối Chi nhánh có biện pháp tích cực để xử lý nợ b Biến động cấu nhóm nợ Tỷ trọng nợ đủ tiêu chuẩn chiếm khoảng 98%, chứng tỏ Chi nhánh có nhiều nỗ lực công tác hạn chế rủi ro tín dụng Tuy nhiên, tỷ trọng nợ từ nhóm đến nhóm lại có xu hướng gia tăng năm 2011 (tăng 1,85%) so với năm 2010, đến năm 2012 tỷ trọng giảm 0,8% so với năm 2012, năm 2013 không nợ nhóm 4,5 dừng lại nợ nhóm với tỷ trọng thấp c Mức giảm tỷ lệ trích lập dự phòng tỷ lệ trích lập dự phòng năm 2011 tăng so với năm 2010, đến năm 2012 mức trích lập dự phòng giảm so với năm 2011 giảm 9,38%, năm 2013 trích lập dự phòng giảm 12% so với năm 2012, điều phù hợp với số liệu tỷ lệ nhóm nợ từ nhóm đến nhóm tỷ lệ nợ xấu bảng Năm 2013 tỷ trích lập dự phòng rủi ro giảm so Footer Page 15 of 145 Header Page 16 of 145 14 với năm 2012 đa số khoản nợ xấu xử lý thu hồi nên làm giảm đáng kể số tiền trích lập dự phòng rủi ro 2.2.3 Đánh giá thực trạng hạn chế rủi ro tín dụng cho vay hộ sản xuất kinh doanh Ngân hàng TMCP Đông Nam Á – Chi nhánh Đắk Lắk a Kết đạt Tỷ lệ nợ hạn hộ giảm dần qua năm trì mức thấp Hệ thống biện pháp phòng ngừa hạn chế rủi ro tín dụng cho vay hộ mà SeABank Đắk Lắk triển khai thực phát huy hiệu rõ rệt Chi nhánh thực tốt công tác sàng lọc, đánh giá lựa chọn khách hàng từ nhiều kênh thông tin b Những vấn đề tồn Chính sách tín dụng nhiều điểm chưa rõ ràng, quan tâm đến tiêu tăng trưởng tín dụng hàng năm mà chưa quan tâm đến cấu cho vay, cho vay ngành nào, lĩnh vực nào,… Cho vay dựa nhiều vào tài sản đảm bảo, việc kiểm tra định kỳ tài sản đảm bảo chưa thực theo quy định dẫn đến khách hàng vỡ nợ mà ngân hàng chưa xử lý tài sản để thu hồi nợ; Chất lượng thẩm định chưa cao, việc thẩm định phương án kinh doanh chưa đạt chất lượng Công tác giám sát sau cho vay chưa thực hiệu Các báo cáo kiểm tra sau cho vay cho thấy khách hàng sản xuất kinh doanh tốt, tình hình tài tốt, dùng mục đích vay vốn, phát sinh nợ hạn, nợ xấu thực tế khách hàng tình hình khách hàng không biên kiểm Footer Page 16 of 145 Header Page 17 of 145 15 tra định kỳ thời gian dài; SeABank Đắk Lắk chưa xác định rõ trách nhiệm chuyên viên quản lý khách hàng việc phòng ngừa, quản lý rủi ro tín dụng chưa xác định rõ trách nhiệm chuyên viên để xảy tổn thất xây dựng chế tài xử lý chuyên viên sai phạm; Bộ phận kiểm soát nội bộ, kiểm toán nội chưa phát huy hết vai trò Công tác phát hiện, theo dõi xử lý nợ có vấn đề hạn chế Giá nguyên vật liệu đầu vào như: phân bón, thuốc trừ sâu, giống,… tăng mạnh, nên năm qua dù mùa lợi nhuận mang lại không cao; Khi vay vốn ngân hàng xong khách hàng không dùng vào mục đích sản xuất kinh doanh mà dùng vào mục đích khác; c Nguyên nhân tồn * Nhân tố bên Chính sách tín dụng chưa phù hợp với đối tượng Tại chi nhánh chưa có phận thẩm định chuyên trách độc lập để đảm bảo tính khách quan Ngân hàng ỷ lại vào tài sản đảm bảo Kiểm tra, giám sát vốn vay sau giải ngân thực chưa thực nghiêm túc Thông tin tín dụng chưa đầy đủ Trình độ chuyên viên quan hệ khách hàng nhiều hạn chế Do trình thẩm định vốn vay hộ sản xuất kinh doanh phức tạp, liên quan đến kỹ thuật, công nghệ, nguyên vật liệu Kiến thức xã hội, thị trường chuyên viên tín dụng hạn chế gây rủi ro Do thiếu tinh thần trách nhiệm có quan hệ cá nhân Footer Page 17 of 145 Header Page 18 of 145 16 mà số chuyên viên tín dụng thông đồng với khách hàng, cố tình hiểu sai, làm sai quy trình tín dụng để vụ lợi cá nhân Kiểm tra, kiểm soát nội chưa phát huy hết vai trò * Nhân tố bên Nguyên nhân từ môi trường kinh doanh bên xem nhóm rủi ro khách quan, gây rủi ro cho hoạt động tín dụng SeABank nói chung SeABank Đắk Lắk nói riêng: + Nền kinh tế có nhiều chuyển biến phức tạp + Do sách điều hành kinh tế vĩ mô thay đổi đột ngột, ngân hàng khách hàng chủ động thay đổi kịp thời để thích ứng Môi trường pháp lý không thuận lợi: Hệ thống pháp luật ban hành chưa phù hợp với yêu cầu kinh tế Quy chế chấp, cầm cố, bão lãnh tài sản vốn vay công cụ để đảm bảo tín dụng cho ngân hàng, trình thực phức tạp, đặc biệt xử lý tài sản Nguyên nhân từ phía khách hàng: + Sự tiếp thu khoa học công nghệ nuôi trồng yếu + Do hiểu biết thị trường ít, hộ nông dân chế thị trường + Do lực tài khách hàng yếu + Tình trạng hùn hạp sản xuất kinh doanh, mượn giấy tờ, vay ké hộ diễn làm cho việc giải nợ hạn gặp khó khăn; + Do sử dụng sai mục đích KẾT LUẬN CHƯƠNG Footer Page 18 of 145 Header Page 19 of 145 17 CHƯƠNG GIẢI PHÁP NHẰM HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY HỘ SẢN XUẤT KINH DOANH TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐÔNG NAM Á – CHI NHÁNH ĐẮK LẮK 3.1 MỤC TIÊUHOẠT ĐỘNGKINH DOANH TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐÔNG NAM Á CHI NHÁNH ĐẮK LẮK TRONG THỜI GIAN TỚI 3.1.1 Mục tiêu Ngân hàng TMCP Đông Nam Á – chi nhánh Đắk Lắk giai đoạn tới Tăng trưởng kinh doanh an toàn, hiệu quả, bền vững, đại nhằm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ kế hoạch Hội sở giao Tiếp tục hoàn thiện công tác quản trị, điều hành, đồng thời tập trung đầu tư, đào tạo nguồn nhân lực để đáp ứng nhu cầu phát triển ngân hàng Tăng cường công tác huy động vốn, tiếp tục tiếp thị để khai thác nguồn tiền gửi tổ chức kinh tế xã hội nguồn vốn dân cư Thực đa dạng hóa sản phẩm, dịch vụ theo đặc trưng vùng miền, nhằm tăng trưởng nguồn thu dịch vụ tín dụng Tăng tỷ lệ bán chéo sản phẩm để tăng nhanh thu nhập dịch vụ Đa dạng hóa cấu tín dụng theo ngành nghề, lĩnh vực đối tượng khách hàng Đảm bảo tăng trưởng quy mô gắn với chất lượng tín dụng Nâng cao trình độ nghiệp vụ, ý thức trách nhiệm, phẩm chất đạo đức nhân viên Phát triển hệ thống công nghệ thông tin đại với độ an toàn xác cao Về định hướng hoạt động tín dụng Kiểm soát chặt chẽ chất lượng tín dụng, bước nâng cao tỷ trọng cho vay ngắn hạn Footer Page 19 of 145 Header Page 20 of 145 18 Bám sát tình hình hoạt động khách hàng để kiểm soát khoản vay tốt nhằm hạn chế phát sinh nợ nợ xấu Đa dạng hóa sản phẩm tín dụng để phù hợp với đối tượng khách hàng nhằm thực chuyển dịch cấu hoạt động tín dụng Về định hướng lớn công tác hạn chế rủi ro tín dụng: Tiếp tục thực biện pháp có tính chất tình giai đoạn Tăng cường công tác quản lý khách hàng, quản lý tốt khách hàng truyền thống có Chi nhánh, trọng tìm kiếm cho vay khách hàng có tình hình tài lành mạnh, an toàn Hoàn thiện công tác quản trị rủi ro tín dụng có sở khoa học, thực tiễn có tính hệ thống nhằm gia tăng khả kiểm soát, phòng ngừa rủi ro tín dụng Chú trọng đến công tác đào tạo nâng cao chất lượng đội ngũ cán tín dụng chuyên môn nghiệp vụ, kiến thức pháp luật, đạo đức nghề nghiệp ý thức phòng ngừa rủi ro 3.1.2 Mục tiêu hạn chế rủi ro tín dụng cho vay hộ sản xuất kinh doanh Ngân hàng TMCP Đông Nam Á – chi nhánh Đắk Lắk Với kết đạt giai đoạn năm 2010 – 2013 với phân khúc hộ sản xuất kinh doanh, chi nhánh đặt mục tiêu thời gian thúc đẩy tăng trưởng tín dụng mạnh mẽ phân khúc này, cố gắng trì mức tỷ trọng dư nợ hộ sản xuất kinh doanh nằm mức 70% tổng dư nợ Bên cạnh tăng trưởng phải kèm với việc kiểm soát rủi ro, tín dụng an toàn Tăng trưởng dư nợ dựa khách hàng truyền thống có phương án kinh doanh hiệu quả, công tác thẩm định phải thực sạch, hiệu Tập trung toàn nguồn lực chi nhánh việc thu hồi Footer Page 20 of 145 Header Page 21 of 145 19 khoản nợ xấu, lý tài sản đảm bảo để giảm bớt tổn thất tín dụng cho chi nhánh 3.2 GIẢI PHÁP HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY HỘ SẢN XUẤT KINH DOANH TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐÔNG NAM Á CHI NHÁNH ĐẮK LẮK 3.2.1 Xây dựng sách tín dụng phù hợp hộ sản xuất kinh doanh Về định hướng sách khách hàng: Cần tập trung cho vay hộ có tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh có hiệu quả, Đối với hộ có tình hình kinh doanh kém, nợ hạn kéo dài, cần phải có biện pháp thu hồi nợ hạn Đối với khoản vay cần xem xét sở có hiệu quả, có khả trả nợ, đáp ứng đủ điều kiện tín dụng theo quy định Đối với địa bàn tỉnh Đắk Lắk, ngành chủ chốt phát triển loại công nghiệp dài ngày: cà phê, cao su, hồ tiêu,…, việc mở rộng cho vay tập trung vào hộ chăm sóc loại trồng Về giới hạn cho vay: Quy định mức giới hạn cho vay hộ sản xuất kinh doanh tổng dư nợ Chi nhánh nhằm hạn chế rủi ro hoạt động cho vay tập trung vốn vào lĩnh vực Phát triển dư nợ tín dụng lĩnh vực cho vay hộ sản xuất kinh doanh đạt 60% dư nợ cho vay SeABank Đắk Lắk Về điều kiện vay vốn: Đối với phương án kinh doanh cần yêu cầu tỷ lệ vốn tự có chiếm 30% tổng vốn đầu tư Chi nhánh cho vay hộ có nguồn thu chắn Hộ vayvốn phải có phương án kinh doanh Chi nhánh đánh giá khả thi, có hiệu có khả trả nợ Footer Page 21 of 145 Header Page 22 of 145 20 3.2.2 Thực quy trình tín dụng chặt chẽ khoa học Mọi khoản vay phải thực quy trình, nghiệp vụ, tiến hành thẩm định, kiểm tra xác định tư cách pháp nhân người vay, tính khả thi phương án kinh doanh giá trị tài sản chấp, cầm cố thuộc sở hữu họ, tránh tình trạng vay vốn kinh doanh lòng vòng, sử dụng vốn sai mục đích Việc quản lý giải ngân cho vay cần phải thực theo phương án vay Kiểm tra trước cho vay: thực phân tích khả toán hộ đầu tư, kiểm tra nguồn vốn tự có Kiểm tra cho vay: kiểm tra, bổ sung hóa đơn chứng từ, đảm bảo cho vay mục đích nhu cầu khách hàng Kiểm tra sau cho vay: kiểm tra việc sử dụng vốn vay có mục đích vay vốn không, theo dõi trình sản xuất, kinh doanh hộ Chuyên viên quan hệ khách hàng cần tăng cường kiểm tra tình hình hoạt động kinh doanh hộ kiểm tra định kỳ, kiểm tra đột xuất để đánh giá tình hình sử dụng vốn vay Nếu phát sai phạm trình sử dụng vốn cần có biện pháp phù hợp tránh phát sinh rủi ro cho chi nhánh 3.2.3 Nâng cao chất lượng thẩm định cho vay Chất lượng phân tích thẩm định khách hàng vay vốn thẩm định phương án vay vốn khâu quan trọng trình cho vay, giúp cho ngân hàng đưa định phù hợp đắn việc lựa chọn khách hàng vay vốn Ngân hàng, góp phần ngăn chặn khoản vay tiềm ẩn rủi ro Chuyên viên thực công tác phân tích, thẩm định rủi ro phải có kỹ năng, trình độ kinh nghiệm cao công tác phân tích thẩm định khách hàng phương án vay vốn Chuyên viên quan hệ khách hàng phải thực thẩm định nhanh, thời hạn đảm bảo thực quy trình tín dụng chung Footer Page 22 of 145 Header Page 23 of 145 21 3.2.4 Tăng cường phân tán rủi ro tín dụng Đa dạng hóa hình thức tín dụng để đáp ứng nhu cầu ngày đa dạng khách hàng tiến nhanh chóng kỹ thuật công nghệ ngân hàng Các biện pháp cụ thể để thực đa dạng hóa hình thức tín dụng: + Một là, nắm vững nhu cầu thị trường + Hai là, quản lý chặt chẽ khoản vay Đa dạng hóa đối tượng đầu tư: Chia nguồn tiền vào nhiều khoản đầu tư, vào nhiều loại khách hàng khác Để thực điều cần quán triệt vấn đề sau: Cho vay nhiều đối tượng thuộc loại hình sản xuất kinh doanh khác nhau, không nên tập trung nhiều để sản xuất kinh doanh thành phẩm, sản phẩm Không đầu tư số tiền lớn vào khách hàng mà phải san cho nhiều khách hàng ngành sản xuất 3.2.5 Tăng cường hoạt động kiểm tra, giám sát khoản vay hộ sản xuất kinh doanh chi nhánh Xem xét khách hàng sử dụng vốn vay mục đich hay không Kiểm soát mức độ rủi ro cho vay hộ phát sinh trình sử dụng vốn vay khách hàng Theo dõi thực điều khoản điều khoản cụ thể thảo thuận hợp đồng tín dụng, kịp thời phát vi phạm để có biện pháp xử lý thích hợp Ban lãnh đạo chi nhánh cần quán triệt việc kiểm tra sau cho vay phải thực thật nghiêm túc, cần đưa chế tài xử phạt trường hợp chuyên viên tín dụng thực đối phó đưa biên kiểm tra sử dụng vốn không thực tế không dự báo nợ hạn, nợ xấu gây rủi ro cho ngân hàng Footer Page 23 of 145 Header Page 24 of 145 22 3.2.6 Quản lý tốt danh mục tài sản đảm bảo Hoàn thiện hồ sơ chấp, hồ sơ pháp lý Nguồn tham khảo thông tin giá trị, định giá phải thật xác, an toàn, đảm bảo tính khách quan Quản lý trình trạng tài sản đảm bảo, thường xuyên kiểm tra, đánh giá lại tài sản Xem xét điều kiện an toàn để yêu cầu khách hàng mua bảo hiểm tài sản 3.2.7 Phát xử lý khoản nợ hạn, nợ xấu Chi nhánh cần phân tích rõ nguyên nhân nợ hạn, nợ xấu theo tiêu chí chủ quan, khách quan, phân loại nợ hạn có khả thu hồi, nợ hạn khả thu hồi phần, nợ hạn có khả trắng Ngăn ngừa khoản vay dẫn tới nợ hạn Biện pháp xử lý khoản nợ nợ xấu ngân hàng: Đối với khách hàng vay có thái độ thành khẩn, hợp tác, ngân hàng cho vay tiếp vốn để gia tăng sức mạnh tài khách hàng, khôi phục lại sản xuất kinh doanh xét thấy có hiệu thực có khả trả nợ chắn Ngân hàng để nghị người vay bán bớt tài sản có giá trị, lý bớt tài sản không sử dụng để trả nợ ngân hàng Nợ xấu nguyên nhân chủ quan nhân viên ngân hàng ngân hàng cần xử lý kiên theo mức kỷ luật hành bồi thường vật chât theo quy định ngành Biện pháp xử lý tài sản chấp: Biện pháp lý thực người vay thiện trí trả nợ, có hành động lẫn trốn, lừa đảo, khả trả nợ không hợp tác với ngân hàng Ngân hàng lập hồ sơ khởi kiện qua Tòa án để xử lý theo quy định pháp luật Khi án có hiệu lực ngân hàng làm việc với quan Thi hành Footer Page 24 of 145 Header Page 25 of 145 23 án dân thực kê biên bán đấu giá tài sản chấp theo pháp luật hành để thu hồi nợ 3.2.8 Kết hợp tín dụng bảo hiểm tín dụng Rủi ro tín dụng xuất phát từ nhiều nguyên nhân đa dạng, thực xét duyệt hạn mức tín dụng hộ sản xuất kinh doanh, đặc biệt chuyên viên tín dụng cần bổ sung điều kiện cần phải mua bảo hiểm, việc mua bảo hiểm tài sản chấp, chi nhánh nên đề nghị bên bảo đảm mua bảo hiểm suốt thời gian vay vốn 3.2.9 Nâng cao trình độ đội ngũ nhân viên hạn chế rủi ro đạo đức Tăng cường công tác đào tạo nhân viên làm công tác tín dụng nhằm tạo đội ngũ lao động trình độ nghiệp vụ cao, am hiểu nhiều lĩnh vực Cần xây dựng thực tiêu chuẩn hóa chuyên viên tín dụng theo tiêu chuẩn Thường xuyên tổ chức đào tạo đào tạo lại kiến thức chung kiến thức ngành Tổ chức lớp học ngắn hạn nhằm trang bị cho chuyên viên tín dụng kỹ mềm Tăng cường công tác giáo dục tư tưởng trị, rèn luyện đạo đức để cán nhận thức vai trò trách nhiệm thân Cần có sách hợp lý tuyển dụng người có kinh nghiệm từ ngân hàng khác, tuyển nhân viên có trình độ đại học có kinh nghiệm lĩnh vực Áp dụng chế độ giao khoán công việc cho chuyên viên tín dụng Thực đổi địa bàn tín dụng hàng năm Tổ chức thi cán giỏi Yêu cầu nhân viên phải tự giác tu dưỡng phẩm chất đạo đức nghề nghiệp mình, phải có ý thức trách nhiệm công việc Footer Page 25 of 145 Header Page 26 of 145 24 3.3 MỘT SỐ KIẾN NGHỊ 3.3.1 Kiến nghị Ngân hàng Nhà nước 3.3.2 Kiến nghị Ngân hàng TMCP Đông Nam Á 3.3.3 Kiến nghị với cấp, ngành liên quan KẾT LUẬN CHƯƠNG KẾT LUẬN Mặc dù điều kiện phải đương đầu chịu cạnh tranh gay gắt ngân hàng thương mại địa bàn, SeABank khẳng định vị trí qua kết hoạt động kinh doanh uy tín thị trường Việc mở rộng cho vay kèm với rủi ro, chi nhánh cố gắng tích cực để hạn chế rủi ro tín dụng giảm tỷ lệ nợ xấu, nợ hạn Đề tài luận văn “Hạn chế rủi ro tín dụng cho vay hộ sản xuất kinh doanh Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - chi nhánh Đắk Lắk” chọn nghiên cứu để giải vấn đề quan trọng giai đoạn Từ nghiên cứu lý luận thực tiễn, luận văn hoàn thành nhiệm vụ sau: - Tìm hiểu sở lý thuyết hạn chế rủi ro tín dụng cho vay hộ sản xuất kinh doanh ngân hàng thương mại; - Phân tích, đánh giá thực trạng hạn chế rủi ro tín dụng cho vay hộ sản xuất kinh doanh Ngân hàng thương mại cổ phần Đông Nam Á – chi nhánh Đắk Lắk Qua đó, tìm hiểu mặt hạn chế nguyên nhân hạn chế việc hạn chế rủi ro tín dụng cho vay hộ sản xuất kinh doanh chi nhánh; - Trên sở lý thuyết thực tiễn đó, luận văn đề xuất số giải pháp nhằm hạn chế rủi ro tín dụng cho vay hộ sản xuất kinh doanh Ngân hàng thương mại cổ phần Đông Nam Á – chi nhánh Đắk Lắk nhằm tăng lợi nhuận ngân hàng với phương châm “Phát triển tín dụng an toàn, hiệu bền vững” thời gian tới Footer Page 26 of 145 ... luận rủi ro tín dụng hạn chế rủi ro tín dụng cho vay hộ sản xuất kinh doanh ngân hàng thương mại Chương 2: Thực trạng hạn chế rủi ro tín dụng cho vay hộ sản xuất kinh doanh Ngân hàng thương mại cổ. .. rủi ro tín dụng hạn chế rủi ro tín dụng cho vay hộ sản xuất kinh doanh ngân hàng thương mại - Phân tích thực trạng hạn chế rủi ro tín dụng cho vay hộ sản xuất kinh doanh ngân hàng TMCP Đông Nam. .. VỀ RỦI RO TÍN DỤNG VÀ HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY HỘ SẢN XUẤT KINH DOANH TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 RỦI RO TÍN DỤNG 1.1.1 Khái niệm rủi ro tín dụng Rủi ro kinh doanh ngân hàng
- Xem thêm -

Xem thêm: Hạn chế rủi ro tín dụng trong cho vay hộ sản xuất kinh doanh tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đông Nam Á, chi nhánh Đăk Lă, Hạn chế rủi ro tín dụng trong cho vay hộ sản xuất kinh doanh tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đông Nam Á, chi nhánh Đăk Lă, Hạn chế rủi ro tín dụng trong cho vay hộ sản xuất kinh doanh tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đông Nam Á, chi nhánh Đăk Lă

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay