Hạn chế rủi ro tín dụng trong cho vay hộ sản xuất kinh doanh tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, chi nhánh Nơ Trang Lon

26 98 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/04/2017, 22:11

Header Page of 145 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG ĐẶNG THỊ NGUYÊN PHƯƠNG HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY HỘ SẢN XUẤT KINH DOANH TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN, CHI NHÁNH NƠ TRANG LONG Chuyên ngành: Tài - Ngân hàng Mã số:60.34.20 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Đà Nẵng - Năm 2014 Footer Page of 145 Header Page of 145 Công trình hoàn thành ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS NGUYỄN NGỌC VŨ Phản biện 1: TS Hồ Hữu Tiến Phản biện 2: PGS TS Lê Văn Luyện Luận văn bảo vệ trước Hội đồng chấm Luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh họp Đại học Đà Nẵng vào ngày 03 tháng 11 năm 2014 Có thể tìm hiểu luận văn tại: - Trung tâm Thông tin – Học liệu, Đại học Đà Nẵng; - Thư viện Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng Footer Page of 145 Header Page of 145 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Hoạt động tín dụng hoạt động kinh doanh truyền thống mang lại lợi nhuận hoạt động kinh doanh ngân hàng, thường chiếm tỷ trọng 70% trở lên tổng doanh thu ngân hàng Bên cạnh đó, hoạt động tín dụng chứa đựng nhiều rủi ro, gây tổn thất lớn cho ngân hàng Trong bối cảnh kinh doanh NHTM Việt Nam năm gần tương lai gần, RRTD vấn đề lớn, tác động đến an toàn toàn hệ thống tài chính, chí chứa đựng nguy lớn cho kinh tế vấn đề hạn chế RRTD trở thành vấn đề cần giải toàn ngành ngân hàng NHNo&PTNT Việt Nam ngân hàng có truyền thống lâu đời công tác cho vay HSXKD, NHNo&PTNT chi nhánh Nơ Trang Long khẳng định vai trò mạnh việc cho vay vốn phục vụ sản xuất, kinh doanh tiêu dùng HSXKD địa bàn Tuy nhiên, công tác hạn chế RRTD cho vay HSXKD chi nhánh tồn nhiều hạn chế, bất cập Mặt khác, chi nhánh thời gian vừa qua, chưa có nghiên cứu tập trung vào công tác hạn chế RRTD Chính vậy, việc nghiên cứu công tác hạn chế RRTD cho vay HSXKD chi nhánh cần thiết Xuất phát từ tính cấp thiết đề tài nên chọn đề tài “Hạn chế rủi ro tín dụng cho vay hộ sản xuất kinh doanh Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn chi nhánh Nơ Trang Long” làm đề tài cho luận văn tốt nghiệp Mục tiêu nghiên cứu - Hệ thống hóa vấn đề lý luận hoạt động cho Footer Page of 145 Header Page of 145 vay HSXKD, RRTD cho vay HSXKD hạn chế RRTD cho vay HSXKD NHTM - Phân tích thực trạng hạn chế RRTD cho vay HSXKD NHNo&PTNT chi nhánh Nơ Trang Long - Đề xuất giải pháp kiến nghị nhằm hạn chế RRTD NHNo&PTNT chi nhánh Nơ Trang Long * Câu hỏi nghiên cứu Để phù hợp với nội dung mục tiêu nghiên cứu, đề tài phải trả lời câu hỏi sau: - Nội dung hoạt động hạn chế RRTD cho vay HSXKD NHTM? - Thực trạng hoạt động hạn chế RRTD cho vay HSXKD chi nhánh nào? Những tồn tại, hạn chế với nguyên nhân ảnh hưởng đến thực trạng hoạt động ấy? - Để tăng cường hạn chế RRTD cho vay HSXKD chi nhánh cần thực biện pháp gì? Đối tượng phạm vi nghiên cứu Luận văn tập trung nghiên cứu vấn đề lý luận thực tiễn liên quan đến hạn chế RRTD cho vay HSXKD NHNo&PTNT chi nhánh Nơ Trang Long giai đoạn 2010 đến 2013 Phương pháp nghiên cứu Đề tài thực dựa phương pháp tổng hợp, thống kê mô tả, phân tích diễn giải số liệu cho vay thực tế NHNo&PTNT chi nhánh Nơ Trang Long, từ đưa lý luận, giải pháp hạn chế rủi ro hoạt động cho vay HSXKD chi nhánh Footer Page of 145 Header Page of 145 * Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài Qua nghiên cứu, đề tài có ý nghĩa khoa học thực tiễn sau: - Góp phần hệ thống hóa lý luận hoạt động cho vay HSXKD, RRTD cho vay HSXKD hạn chế RRTD cho vay HSXKD NHTM - Trên sở lý luận thực trạng công tác hạn chế RRTD cho vay HSXKD NHNo&PTNT chi nhánh Nơ Trang Long, đề xuất giải pháp mang tính khoa học thiết thực, phù hợp với thực trạng công tác hạn chế RRTD cho vay HSXKD NHNo&PTNT chi nhánh Nơ Trang Long Nhằm giúp chi nhánh hạn chế RRTD cho vay HSXKD, phấn đấu trở thành NHTM hàng đầu Kết cấu đề tài Ngoài phần mở đầu kết luận, đề tài nghiên cứu trình bày gồm ba chương: Chương 1: Cơ sở lý luận hạn chế rủi ro tín dụng cho vay hộ sản xuất kinh doanh ngân hàng thương mại Chương 2: Thực trạng hạn chế rủi ro tín dụng cho vay hộ sản xuất kinh doanh NHNo&PTNT chi nhánh Nơ Trang Long Chương 3: Giải pháp nhằm hạn chế rủi ro tín dụng cho vay hộ sản xuất kinh doanh NHNo&PTNT chi nhánh Nơ Trang Long Tổng quan tài liệu nghiên cứu Footer Page of 145 Header Page of 145 CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY HỘ SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 HOẠT ĐỘNG CHO VAY HỘ SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1.1 Hoạt động cho vay ngân hàng thương mại a Khái niệm cho vay Cho vay hình thức cấp tín dụng, theo bên cho vay giao cam kết giao cho khách hàng khoản tiền để sử dụng vào mục đích xác định thời gian định theo thỏa thuận với nguyên tắc có hoàn trả gốc lãi b Phân loại cho vay - Căn vào tiêu thức mục đích cho vay - Căn vào tiêu thức thời hạn cho vay - Căn vào hình thức đảm bảo tiền vay - Căn vào tiêu thức hoàn trả nợ vay - Căn vào tiêu thức phương thức cho vay 1.1.2 Hoạt động cho vay hộ sản xuất kinh doanh NHTM a Khái niệm đặc điểm HSXKD - Khái niệm hộ sản xuất kinh doanh Hộ sản xuất kinh doanh chủ thể kinh doanh cá nhân, nhóm người hộ gia đình làm chủ, tiến hành nhiều trình hoạt động sản xuất kinh doanh khác phạm vi gia đình Hoạt động sản xuất kinh doanh có đăng ký kinh doanh không cần đăng ký kinh doanh - Đặc điểm HSXKD + HSXKD tư cách pháp nhân, chịu trách nhiệm vô Footer Page of 145 Header Page of 145 hạn hoạt động kinh doanh + HSXKD hình thức sản xuất kinh doanh quy mô nhỏ, trình độ lao động mức thấp + Quy mô sản xuất sở vật chất kỹ thuật hộ sản xuất vùng, khu vực tỉnh thành khác có chênh lệch đáng kể b Đặc điểm cho vay hộ sản xuất kinh doanh - Quy mô khoản vay thường nhỏ, lẻ - Số lượng vay nhiều - Mức độ phân tán khoản vay rộng - Thủ tục khoản vay đơn giản, gọn nhẹ - Việc kiểm tra, giám sát khoản vay gặp nhiều khó khăn - Chi phí cho vay HSXKD cao 1.2 RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY HỘ SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA NHTM 1.2.1 Khái niệm phân loại rủi ro tín dụng a Khái niệm RRTD cho vay HSXKD NHTM khả xảy tổn thất hoạt động kinh doanh NHTM HSXKD không thực cam kết khả thực nghĩa vụ theo cam kết b Phân loại rủi ro tín dụng Ø Căn vào nguyên nhân phát sinh rủi ro, RRTD bao gồm rủi ro giao dịch rủi ro danh mục Ø Căn vào tính chất khách quan, chủ quan nguyên nhân gây rủi ro RRTD bao gồm rủi ro khách quan rủi ro chủ quan Ø Căn vào hình thức biểu phân RRTD thành Footer Page of 145 Header Page of 145 loại: rủi ro sai hẹn, rủi ro không thu hồi nợ rủi ro tiềm ẩn 1.2.2 Đặc điểm rủi ro tín dụng cho vay hộ sản xuất kinh doanh NHTM - RRTD cho vay HSXKD mang tính tất yếu - RRTD cho vay HSXKD mang tính gián tiếp - RRTD cho vay HSXKD đa dạng, phức tạp - RRTD cho vay HSXKD khó kiểm soát 1.2.3 Tác động rủi ro tín dụng cho vay hộ sản xuất kinh doanh a Đối với ngân hàng thương mại - RRTD làm giảm lợi nhuận NHTM - RRTD làm giảm uy tín NHTM - RRTD làm ảnh hưởng tới khả toán NHTM - RRTD làm tăng nguy phá sản NHTM b Đối với kinh tế Nếu RRTD gây nên phá sản NHTM làm cho kinh tế bị rối loạn, hoạt động kinh tế bị ổn định ngưng trệ, bình ổn quan hệ cung cầu, lạm phát, thất nghiệp, tệ nạn xã hội gia tăng, tình hình an ninh trị bất ổn… c Trong quan hệ kinh tế đối ngoại Nếu RRTD gây ảnh hưởng lớn mức độ quốc gia, gây ổn định kinh tế-chính trị-xã hội đất nước, đồng thời ảnh hưởng lớn đến vị thế, hình ảnh hệ thống tài chính-ngân hàng quốc gia trước cộng đồng quốc tế, ảnh hưởng lớn đến việc thu hút vốn đầu tư từ nước ngoài… 1.3 HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY HỘ SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI Footer Page of 145 Header Page of 145 1.3.1 Nội dung hạn chế rủi ro tín dụng cho vay hộ sản xuất kinh doanh a Quan niệm hạn chế RRTD Hoạt động hạn chế RRTD cho vay HSXKD NHTM biện pháp hữu hiệu nhằm hạn chế tổn thất xảy tương lai NHTM biết cách cân mục tiêu lợi nhuận an toàn hoạt động tín dụng NHTM b Các biện pháp hạn chế RRTD cho vay HSXKD Ø Chính sách quản lý RRTD hợp lý Ø Xây dựng sách tín dụng HSXKD Ø Thực công tác thẩm định tín dụng chặt chẽ Ø Tổ chức khai thác nguồn thông tin tín dụng khách hàng HSXKD Ø Thực tốt công tác kiểm tra, giám sát tín dụng Ø Trích lập dự phòng RRTD Ø Bảo đảm tiền vay Ø Bảo hiểm tín dụng Ø Đào tạo, bồi dưỡng cán Ø Xử lý nợ có vấn đề 1.3.2 Tiêu chí đánh giá kết hạn chế rủi ro tín dụng cho vay hộ sản xuất kinh doanh a Mức giảm tỷ lệ dư nợ từ nhóm đến nhóm Số dư nợ từ nhóm đến nhóm Tỷ lệ dư nợ từ nhóm đến nhóm = Tổng dư nợ Mức giảm tỷ lệ dư nợ từ Tỷ lệ nợ nhóm đến nhóm đến nhóm = nhóm cuối kỳ Footer Page of 145 x 100% Tỷ lệ nợ nhóm đến nhóm đầu kỳ Header Page 10 of 145 b Mức giảm tỷ lệ nợ xấu Số dư nợ xấu Tỷ lệ nợ xấu = x 100% Tổng dư nợ Mức giảm tỷ lệ nợ xấu = Tỷ lệ nợ xấu cuối kỳ - Tỷ lệ nợ xấu đầu kỳ c Mức giảm tỷ lệ dự phòng xử lý rủi ro dư nợ = Tỷ lệ dự phòng xử lý rủi ro Số dư dự phòng rủi ro x 100% Tổng dư nợ Mức giảm tỷ lệ dự Tỷ lệ dự phòng = phòng rủi ro rủi ro d Mức giảm tỷ lệ xóa nợ ròng Mức giảm tỷ lệ xóa nợ ròng Tỷ lệ dự phòng rủi ro đầu kỳ Các khoản xóa nợ ròng = Tỷ lệ xóa nợ - Tổng dư nợ = Tỷ lệ nợ xóa nợ cuối kỳ x 100% - Tỷ lệ xóa nợ đầu kỳ 1.3.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến công tác hạn chế rủi to tín dụng cho vay hộ sản xuất kinh doanh a Nhân tố bên trong: Quan điểm xây dựng sách tín dụng; quy trình cho vay; yếu tố người; yếu tố hạ tầng, công nghệ b Nhân tố bên ngân hàng: Ø Môi trường pháp lý Ø Môi trường tự nhiên, kinh tế - xã hội Ø Nhân tố từ phía HSXKD Ø Đối thủ cạnh tranh KẾT LUẬN CHƯƠNG Footer Page 10 of 145 Header Page 12 of 145 10 2010 – 2013 sau: 79,93%; 82,97%; 83,57%; 84,8% c Kết hoạt động kinh doanh Trong năm qua (2010-2013), tình hình hoạt động kinh doanh NHNo&PTNT chi nhánh Nơ Trang Long có xu hướng giảm nhẹ với lợi nhuận trước thuế qua năm: 13,445 tỷ đồng; 11,649 tỷ đồng; 10,733 tỷ đồng; 10,009 tỷ đồng Sự sụt giảm cạnh tranh NHTM ngày gay gắt dẫn đến chênh lệch đầu đầu vào ngày giảm, mặt khác, tình hình kinh tế khó khăn thời gian vừa qua ảnh hưởng nhiều đến kết kinh doanh khách hàng doanh nghiệp khách hàng cá nhân, làm gia tăng nợ xấu cho chi nhánh từ làm giảm lợi nhuận chi nhánh 2.2 THỰC TRẠNG HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY HỘ SẢN XUẤT KINH DOANH TẠI NHNo&PTNT CHI NHÁNH NƠ TRANG LONG 2.2.1 Những biện pháp NHNo&PTNT Nơ Trang Long thực nhằm hạn chế rủi ro tín dụng a Công tác tổ chức quản lý rủi ro tín dụng Ø Công tác kiểm soát nội Ø Phân loại nợ trích lập dự phòng xử lý rủi ro b Về sách tín dụng HSXKD chi nhánh Ø Các quy định cho vay HSXKD - Đối với cho vay nông nghiệp, nông thôn - Đối với cho vay SXKD Ø Các quy định đảm bảo tiền vay Ø Các quy định bảo hiểm vay Ø Về lựa chọn khách hàng vay Footer Page 12 of 145 Header Page 13 of 145 11 c Các quy định quy trình cấp tín dụng Ø Thực chấm điểm tín dụng, xếp hạng khách hàng Ø Tổ chức khai thác thông tin tín dụng khách hàng HSXKD Ø Về thẩm quyền định tín dụng Ø Công tác thẩm định tín dụng Ø Công tác kiểm tra sau cho vay d Công tác xử lý nợ có vấn đề Trong trường hợp chi nhánh đánh giá có nợ có vấn đề, CBTD trực tiếp làm việc với khách hàng để bàn bạc phương án trả nợ, tư vấn thêm phương án sản xuất kinh doanh, đồng thời tạo thêm hội cho khách hàng trả nợ khó khăn khách hàng gặp phải tạm thời có khuynh hướng hồi phục tương lai CBTD xét thấy biện pháp không hiệu hay khách hàng ý thức trả nợ tiến hành lý nợ xấu e Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán Việc tập huấn nghiệp vụ CBTD thực có thay đổi quy trình hay có văn bản, quy định hướng dẫn trưởng/phó phòng tín dụng NHNo&PTNT Đắc Lắc (những người hội sở tập huấn) 2.2.2 Những kết đạt công tác hạn chế rủi ro tín dụng cho vay hộ sản xuất kinh doanh NHNo&PTNT Chi nhánh Nơ Trang Long a Mức giảm tỷ lệ dư nợ từ nhóm đến nhóm chi nhánh Footer Page 13 of 145 12 Header Page 14 of 145 Bảng 2.4: Tỷ lệ dư nợ từ nhóm đến nhóm HSXKD (ĐVT: Triệu đồng,%) CHỈ TIÊU Tổng dư nợ Dư nợ từ nhóm 2-5 2010 2011 2012 2013 Chênh lệch Chênh lệch Chênh lệch (2011/2010) (2012/2011) (2013/2012) TĐ Số tiền Số tiền (%) 422.746 379.309 354.342 339.215 -43.437 -10,27 27.031 22.155 16.595 17.980 -4.876 -18,04 -24.967 TĐ Số TĐ (%) tiền (%) -6,58 -15.127 5.560 -25,1 -4,27 1.385 8,35 Tỷ lệ dư nợ nhóm 2- 6,39 5,84 4,68 5,3 -0,55 -1,16 0,62 (%) (Nguồn: Báo cáo tín dụng năm 2010-2013 NHNo&PTNT Nơ TrangLong) Qua năm (2010-2013), tỷ lệ dư nợ từ nhóm 2-5 khoản cho vay HSXKD chi nhánh có biến động mạnh sau: 6,39%; 5,85% ; 4,68%; 5,3% b Mức giảm tỷ lệ nợ xấu chi nhánh Bảng 2.5: Tình hình nợ xấu cho vay HSXKD chi nhánh từ 2010-2013 (ĐVT: Triệu đồng,%) Chỉ tiêu Tổng dư nợ Nợ xấu Tỷ lệ nợ xấu ( %) 2010 422.746 2011 2012 2013 379.309 354.342 339.215 Chênh lệch Chênh lệch Chênh lệch 2011/2010 2012/2011 2013/2012 -43.437 -24.967 -15.127 12.300 9.800 9.000 9.500 -2.500 -800 500 2,91 2,58 2,54 2,8 -0,33 -0,04 0,26 (Nguồn: Báo cáo tín dụng năm 2010-2013 NHNo&PTNT Nơ TrangLong) Footer Page 14 of 145 Header Page 15 of 145 13 Qua năm (2010-2013), tỷ lệ nợ xấu chi nhánh có biến động nhẹ: 2,91%; 2,58%; 2,54%; 2,8% Trong đó, từ năm 2010 đến năm 2012, tỷ lệ chi nhánh có xu hướng giảm nhẹ: năm 2011 giảm 0,33% so với năm 2010, năm 2012 giảm 0,04% so với năm 2011 Tuy nhiên, sang năm 2013 tỷ lệ lại có xu hướng tăng trở lại chiếm 2,8%/ tổng dư nợ tức tăng 0,26% so với năm 2012 c Mức giảm tỷ lệ dự phòng xử lý rủi ro dư nợ Để thấy mức giảm tỷ lệ trích lập dự phòng RRTD cho vay HSXKD chi nhánh từ 2010-2013, vào xem xét Bảng 2.6: Bảng 2.6: Dự phòng RRTD Tỷ lệ dự phòng rủi ro HSXKD (ĐVT: Triệu đồng,%) Chỉ tiêu Số dư DPRR 2.Tổng dư nợ 3.Tỷ lệ DPRR (%) 2010 4.795 422.746 1,13% 2011 4.590 379.309 1,21% 2012 4.760 354.342 1,34% 2013 5.250 339.215 1,55% (Nguồn: Báo cáo tín dụng năm 2010-2013 NHNo&PTNT Nơ Trang Long) Tỷ lệ trích lập DPRR cho vay HSXKD chi nhánh tăng dần qua năm Bên cạnh gia tăng tỷ lệ nợ xấu, nguyên nhân khác không phần quan trọng dẫn đến việc chi nhánh phải tăng chi phí cho DPRR lên với tình hình bất động sản bị giảm giá mạnh năm vừa qua, chi nhánh bắt buộc phải đánh giá lại giá trị TSĐB giá trị khấu trừ TSĐB bị giảm nhiều d Mức giảm tỷ lệ nợ xóa Từ ngày thành lập chi nhánh đến nay, hoạt động tín dụng chi nhánh chưa thực xóa nợ cho khoản vay HSXKD Footer Page 15 of 145 Header Page 16 of 145 14 2.2.3 Đánh giá thực trạng hạn chế rủi ro tín dụng cho vay hộ sản xuất kinh doanh NHNo&PTNT chi nhánh Nơ Trang Long a Kết đạt - Tình hình nợ xấu chi nhánh kiểm soát tương đối tốt - Công tác phòng ngừa, hạn chế RRTD cho vay HSXKD thực chặt chẽ - Công tác tín dụng chi nhánh đến thời điểm năm 2013 bám sát theo đạo NHNo&PTNT Việt Nam, đổi cấu cho vay theo hướng mở rộng cho vay HSXKD địa bàn chi nhánh đóng, giảm dần dư nợ địa bàn xa; tăng cường cho vay có tài sản đảm bảo; không hạ thấp tiêu chuẩn nới lỏng điều kiện tín dụng - Chi nhánh tạo lập thị trường thị phần tín dụng, đồng thời xây dựng mối quan hệ uy tín với nhiều thành phần khách hàng HSXKD địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột b Hạn chế tồn Bên cạnh kết đạt công tác hạn chế RRTD cho vay HSXKD tồn hạn chế định sau: - Công tác kiểm tra, kiểm soát nội chi nhánh chưa phát kịp thời sai phạm nghiệp vụ tín dụng, đạo đức nghề nghiệp rủi ro tiềm ẩn hoạt động chi nhánh - Chất lượng thẩm định chưa cao - Hạn chế công tác kiểm tra, giám sát sau cho vay CBTD - Chưa xây dựng hệ thống cung cấp thông tin hữu hiệu Footer Page 16 of 145 15 Header Page 17 of 145 HSXKD - Công tác xử lý nợ có vấn đề hạn chế - CBTD chi nhánh chưa đáp ứng nhu cầu thực tế lượng chất - Tỷ lệ HSXKD tham gia mua bảo hiểm tiền vay thấp c Nguyên nhân tồn - Công tác kiểm tra, kiểm soát nội bị buông lõng, chưa phát huy hiệu - Tại chi nhánh chưa có phận thẩm định chuyên trách độc lập để đảm bảo tính khách quan, chưa trọng công tác phân tích, đánh giá, nhận định rủi ro xảy tương lai từ nguyên nhân bên môi trường kinh tế - xã hội đem lại - Với cách bố trí nhân tín dụng theo sát khoản vay từ khâu đến khâu cuối sơ hở tạo điều kiện cho nảy sinh rủi ro đạo đức CBTD cố tình làm sai Không thế, số lượng CBTD không đủ để theo dõi, giám sát tất vay sau giải ngân (tại chi nhánh có CBTD cán hỗ trợ tín dụng mà quản lý đến 2000 HSXKD) - Thông tin tín dụng chưa phong phú, đầy đủ - Tại chi nhánh, chưa có phận chuyên xử lý nợ - Yêu cầu trình độ học vấn đặc biệt phận tín dụng không cao Bên cạnh đó, CBTD chi nhánh đa phần cán trẻ, lại không đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ thường xuyên - Công tác vận động, thuyết phục hộ vay mua bảo hiểm thiếu tích cực dẫn đến đa số HSXKD chưa thấy lợi ích việc mua bảo hiểm tiền vay KẾT LUẬN CHƯƠNG Footer Page 17 of 145 Header Page 18 of 145 16 CHƯƠNG GIẢI PHÁP NHẰM HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY HỘ SẢN XUẤT KINH DOANH TẠI NHNo&PTNT CHI NHÁNH NƠ TRANG LONG 3.1 ĐỊNH HƯỚNG CÔNG TÁC HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY HỘ SẢN XUẤT KINH DOANH TẠI NHNo&PTNT CHI NHÁNH NƠ TRANG LONG TRONG GIAI ĐOẠN 2011-2015 3.1.1 Định hướng NHNo&PTNT chi nhánh Nơ Trang Long giai đoạn 2011-2015 - Tiếp tục trì chiến lược kinh doanh sách khách hàng theo hướng ưu tiên tín dụng cho nông nghiệp, nông thôn nông dân - Tăng cường công tác tiếp thị mở rộng thị phần đặc biệt coi trọng khách hàng truyền thống… - Xây dựng hoàn thiện sách tín dụng, mở rộng hình thức cho vay trọng nâng cao chất lượng hiệu sử dụng vốn, góp phần nâng cao khả cạnh tranh vị chi nhánh với ngân hàng khác địa bàn - Phát triển mạnh hoạt động dịch vụ ngân hàng theo yêu cầu NHNo&PTNT Việt Nam đề ra, tích cực mở rộng kinh doanh theo hướng đa Đồng thời, nâng cao lực quản trị rủi ro thông qua việc phòng ngừa nhiều kịch linh hoạt để thích ứng với biến động kinh tế thời gian tới - Tăng tỷ trọng dư nợ cho vay trung dài hạn tổng dư nợ dư nợ cho vay trung dài hạn HSXKD chiếm 40% tổng dư nợ cho vay - Phấn đấu thực hoàn thành tiêu kế hoạch NHNo& Footer Page 18 of 145 Header Page 19 of 145 17 PTNT chi nhánh Đắk Lắk giao năm 2014: + Số dư huy động: 250 tỷ đồng + Tổng dư nợ: 366 tỷ đồng + Tỷ lệ nợ xấu: 2% 3.1.2 Định hướng công tác hạn chế RRTD cho vay HSXKD NHNo&PTNT chi nhánh Nơ Trang Long giai đoạn 2011-2015 - Hạn chế kiềm giữ mức tăng trưởng tín dụng vừa phải, không phát triển nhanh thời gian qua, đặt mục tiêu tín dụng an toàn lên hết - Tăng trưởng dư nợ dựa việc tài trợ vốn trọng khách hàng truyền thống với việc tìm kiếm tiếp cận dự án, phương án hiệu Bên cạnh đó, tổ chức thực tốt hoạt động quản trị rủi ro, đánh giá lại lĩnh vực đầu tư đa dạng hóa danh mục đầu tư, đồng thời hạn chế phát sinh nợ xấu tích cực sử dụng biện pháp thu hồi nợ xấu trước - Tập trung toàn nguồn lực chi nhánh việc thu hồi khoản nợ xấu, lý TSĐB để giảm bớt tổn thất tín dụng cho chi nhánh - Khuyến khích HSXKD NHNo&PTNT Nơ Trang Long mua bảo hiểm bảo an tín dụng; đặc biệt có sách lãi suất ưu đãi để khuyến khích hộ vay vốn tham gia mua bảo hiểm - Tăng cường công tác quản lý, kiểm soát nhằm hạn chế RRTD cho vay HSXKD - Tăng cường công tác giáo dục trị tư tưởng làm tốt công tác quản lý cán bộ, hạn chế rủi ro, tiêu cực xảy Xử lý nghiêm cán sai phạm, thực thưởng, phạt người, việc - Nâng cao chất lượng thông tin báo cáo, tổ chức tốt việc Footer Page 19 of 145 Header Page 20 of 145 18 nắm thông tin, diễn biến kinh tế, điều chỉnh chế, sách Chính phủ, NHNN ngành có liên quan đến nghiệp vụ cấp tín dụng, dự báo rủi ro hoạt động kinh doanh - Chuẩn hóa đội ngũ cán nhân viên 3.2 GIẢI PHÁP HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY HỘ SẢN XUẤT KINH DOANH TẠI NHNo&PTNT CHI NHÁNH NƠ TRANG LONG 3.2.1 Nâng cao chất lượng thẩm định vay Ø Công tác thẩm định TSĐB - Cần phải thành lập tổ định giá TSĐB riêng nhằm đảm bảo tính độc lập, khách quan nhằm hạn chế đến mức thấp rủi ro phát sinh từ khâu - Đào tạo cán khóa học ngân hàng tiến hành khóa học NHNN, trung tâm đào tạo chuyên ngành thẩm định tổ chức - Chi nhánh cần có quy định mở, linh hoạt, yêu cầu cán thẩm định TSĐB đề xuất theo định kỳ hay đột xuất thay đổi thực tế khung giá bất động sản theo giá thị trường - Thường xuyên tiến hành đánh giá lại giá trị TSĐB Ø Công tác thẩm định phân tích tín dụng Các RRTD tiềm ẩn xuất phát lớn từ thẩm định phân tích tín dụng sơ sài, thiếu xác từ dẫn đến định cho vay sai lầm Thẩm định phân tích tín dụng giai đoạn quan trọng, có ý nghĩa lớn việc hạn chế RRTD với hiệu cao nhất, tổn thất Quá trình thẩm định cần đáp ứng yêu cầu chất lượng phân tích thời gian định, đảm bảo cẩn trọng hợp lý sở phân tích lợi nhuận rủi ro đáp ứng yêu cầu chất lượng phục vụ khách hàng Vì thẩm định, phân tích tín dụng HSXKD, chi nhánh cần Footer Page 20 of 145 Header Page 21 of 145 19 trọng xoáy sâu vào vấn đề sau: + Năng lực tài chính, nguồn trả nợ hộ + Phương án kinh doanh + Uy tín, tư cách lực kinh doanh cá nhân, đặc biệt chủ HSXKD Ngoài ra, định kỳ tháng hay năm, chi nhánh cần tiến hành phân tích thẩm định rủi ro tổng thể HSXKD 3.2.2 Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát nội - Trước mắt cần bổ sung nhân có chất lượng thực kiểm tra, kiểm soát nội đóng chốt chi nhánh để việc kiểm tra thường xuyên, kịp thời - Cần quy định trách nhiệm cho cán kiểm soát nội bộ, có chế độ khuyến khích, thưởng phạt rõ ràng để nâng cao trách nhiệm hoạt động kiểm soát - Bộ phận kiểm tra, kiểm soát nội cần xây dựng thực tốt chương trình, kế hoạch kiểm tra theo định kỳ đột xuất hoạt động tín dụng nói chung tín dụng HSXKD nói riêng - Kết hợp kiểm tra hồ sơ vay vốn lưu chi nhánh với kiểm tra thực tế khách hàng thông qua việc đối chiếu, vấn trực tiếp thực trạng SXKD HSXKD 3.2.3 Đảm bảo quy trình kiểm tra, giám sát sau cho vay thực nghiêm ngặt Sau giải ngân, CBTD cần kiểm tra xem khách hàng có sử dụng nguồn vốn vay mục đích, có hiệu hay không, kiểm tra thực tế tài sản sau vay, xem xét HSXKD có hoàn trả gốc, lãi vay hạn hay không, đồng thời thực biện pháp thích hợp người vay không thực đầy đủ hạn cam kết Bên cạnh đó, trình cho vay phải thường xuyên kiểm tra tình hình hoạt động SXKD khách hàng Footer Page 21 of 145 Header Page 22 of 145 20 Để hạn chế tối thiểu RRTD, bên cạnh công tác kiểm tra sau cho vay cần thực nghiêm túc theo quy trình tín dụng quy định Chi nhánh cần trọng công tác kiểm tra trước cho vay 3.2.4 Tăng cường công tác thu thập xử lý thông tin - Bên cạnh thông tin HSXKD cung cấp, hệ thống thông tin nội ngân hàng trung tâm thông tin tín dụng (CIC), chi nhánh cần thu thập thêm thông tin từ nguồn: + Các đối tác HSXKD + Những ngân hàng mà HSXKD có quan hệ + Cơ quan quản lý HSXKD phường, xã, hợp tác xã, chi hội… + Thông tin đại chúng - Thu thập thông tin từ thị trường, bên cạnh thông tin thu thập khách hàng, TCTD cần phải khai thác thông tin mang tính chất thị trường sản phẩm khách hàng kinh doanh tình hình cung cầu, giá sản phẩm, TSĐB - Phân tích, xử lý thông tin: CBTD phải tập trung phân tích, đánh giá xếp loại tín dụng HSXKD dựa thông tin thu thập để làm xem xét định cho vay, nhằm hạn chế rủi ro - Chi nhánh cần định kỳ phân tích dấu hiệu thị trường: Chi nhánh cần nhanh chóng thành lập tổ phân tích, tổ thực đánh giá diễn biến thị trường định kỳ hàng quý hay tháng lần tùy yêu cầu thực tế, điều phần giảm thiểu rủi ro tiềm ẩn cho chi nhánh Cụ thể, tổ phân tích có nhiệm vụ: + Phân tích sách Chính phủ, NHNN có tác động đến hoạt động kinh doanh HSXKD + Tổng hợp tình hình biến động thị trường, nhu cầu Footer Page 22 of 145 Header Page 23 of 145 21 sản phẩm liên quan đến HSXKD, lường trước thay đổi tương lai - Phối hợp chặt chẽ với quan, ban ngành, địa phương để nắm bắt thông tin kịp thời diễn biến xảy HSXKD vay vốn - Với thông tin mà chi nhánh thu thập từ nguồn khác qua thời gian xây dựng kho liệu khách hàng HSXKD Việc hệ thống hóa thông tin tín dụng HSXKD nguồn thông tin hữu hiệu giúp khái quát hóa trình tín dụng, hoạt động SXKD… HSXKD để ngân hàng có nhìn rõ khách hàng 3.2.5 Tăng cường hiệu công tác xử lý khoản nợ có vấn đề Công tác phát hiện, xử lý nợ có vấn đề công việc khó khăn công tác tín dụng Với tình hình kinh tế phức tạp, khó khăn nay, nợ xấu vấn đề nhức nhối không phạm vi chi nhánh mà phạm vi nước Những HSXKD chậm trả không trả nợ gốc lãi chứng tỏ HSXKD gặp nhiều khó khăn vấn đề tài Chính vậy, để thu hồi khoản nợ này, đòi hỏi phải có tập trung kết hợp nguồn lực, vận dụng phương pháp để thu hồi vốn lại cho chi nhánh Muốn vậy, chi nhánh cần phải thực tốt biện pháp sau: - Phân loại chi tiết nợ xấu, khách hàng - Chi nhánh cần thành lập tổ xử lý nợ có vấn đề - Phối hợp chặt chẽ nguồn lực 3.2.6 Nâng cao trình độ nghiệp vụ, tăng cường giáo dục pháp luật tư cách đạo đức cho cán chi nhánh Footer Page 23 of 145 Header Page 24 of 145 22 - Cần xây dựng thực tiêu chuẩn hóa CBTD theo tiêu chuẩn - Thường xuyên tổ chức đào tạo đào tạo lại kiến thức chung kiến thức ngành - Tổ chức lớp học ngắn hạn nhằm trang bị cho CBTD kỹ mềm - Tăng cường công tác giáo dục tư tưởng trị, rèn luyện đạo đức - Về tuyển dụng, phải tuyển CBTD có kiến thức chuyên môn, am hiểu đặc điểm hộ, thông hiểu kiến thức xã hội khoa học - Áp dụng chế độ giao khoán công việc cho CBTD - Thực đổi địa bàn tín dụng hàng năm - Tổ chức thi sát hạch định kỳ cho CBTD lãnh đạo chi nhánh - Ban hành quy định rõ ràng khung hình xử lý trường hợp gây tổn thất tín dụng cho chi nhánh, gắn trách nhiệm CBTD vào tổn thất tín dụng, kiên yêu cầu bồi hoàn xảy đổ vỡ tín dụng - Với vai trò xương sống cho toàn hoạt động kinh doanh ngân hàng, việc bố trí CBTD đặc biệt cán quản lý quan trọng, có ảnh hưởng lớn đến kết kinh doanh toàn chi nhánh Do đó, ban giám đốc chi nhánh cần xem xét thận trọng, đánh giá lực tư cách cán bộ, bổ nhiệm cán có tâm có tài, đồng thuận nhân viên quyền 3.2.7 Kết hợp tín dụng với bảo hiểm tín dụng RRTD xuất phát từ nhiều nguyên nhân đa dạng, thực xét duyệt hạn mức tín dụng HSXKD, chi nhánh Footer Page 24 of 145 Header Page 25 of 145 23 cần bổ sung điều kiện khách hàng cần phải mua bảo hiểm, việc mua bảo hiểm tài sản chấp, chi nhánh nên đề nghị khách hàng vay mua bảo hiểm tiền vay suốt thời gian vay vốn Đồng thời, CBTD cần tích cực vận động, thuyết phục HSXKD tham gia mua bảo hiểm tiền vay để họ thấy lợi ích tham gia bảo hiểm Điều hạn chế phần thiệt hại cho chi nhánh có rủi ro bất khả kháng xảy với khách hàng vay 3.3 KIẾN NGHỊ 3.3.1 Kiến nghị với NHNo&PTNT Việt Nam 3.3.2 Kiến nghị với NHNN 3.3.3 Kiến nghị với Chính phủ, Cơ quan quyền cấp KẾT LUẬN Kinh tế HSXKD giai đoạn chứng minh vai trò thiếu kinh tế thị trường đại Mặc dù giai đoạn nay, bên cạnh kết đạt được, kinh tế HSXKD phải đương đầu với nhiều thử thách lớn Đồng thời với kinh tế có nhiều bất ổn, hoạt động kinh tế tất thành phần xã hội tiềm ẩn nhiều rủi ro Tuy nhiên, ngại rủi ro mà không đầu tư, phát triển kinh tế-xã hội bị đình trệ, sống người dân không đảm bảo Hoạt động SXKD hộ gia đình ngày thể vai trò to lớn việc ổn định đời sống người dân, góp phần tạo công ăn việc làm, giải nạn thất nghiệp Đồng thời, phát huy khả sáng tạo, tận dụng nguồn lực xã hội nhằm phục vục cho công công nghiệp hóa, đại hóa đất nước Để đảm bảo an toàn vốn cho thân ngân hàng cho toàn Footer Page 25 of 145 Header Page 26 of 145 24 kinh tế, NHTM cần triển khai biện pháp phòng ngừa hạn chế rủi ro phù hợp Trong phạm vi nghiên cứu, đề tài mong muốn góp phần vào phát triển bền vững NHNo&PTNT Chi nhánh Nơ Trang Long - Về mặt lý luận: tác giả hệ thống hóa vấn đề lý luận hoạt động cho vay HSXKD, RRTD cho vay HSXKD biện pháp áp dụng nhằm hạn chế RRTD cho vay HSXKD NHTM, tiêu đánh nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động - Về thực trạng: nêu rõ thực trạng công tác hạn chế RRTD cho vay HSXKD NHNo&PTNT Chi nhánh Nơ Trang Long, đánh giá kết đạt hạn chế tồn tại, lý giải, xác định nguyên nhân làm ảnh hưởng đến hoạt động chi nhánh - Về giải pháp: luận văn đưa giải pháp để khắc phục hạn chế tồn tại chi nhánh, đồng thời gợi mở thêm sáng kiến khả thi việc chi nhánh cần áp dụng để nâng cao hoạt động hạn chế RRTD cho vay HSXKD chi nhánh, kiến nghị NHNo&PTNT Việt Nam; NHNN Chính phủ, Cơ quan quyền cấp Hy vọng sở biện pháp thực với định hướng giải pháp mới, NHNo&PTNT Chi nhánh Nơ Trang Long có nhiều bước tiến công tác hạn chế RRTD cho vay HSXKD Tuy nhiên, kiến thức thời gian nghiên cứu có hạn nên luận văn tránh khỏi thiếu sót, mong nhận đóng góp Quý thầy cô góp ý chân thành bạn bè, đồng nghiệp để Luận văn hoàn thiện có tính thực tiễn Footer Page 26 of 145 ... TÁC HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY HỘ SẢN XUẤT KINH DOANH TẠI NHNo&PTNT CHI NHÁNH NƠ TRANG LONG TRONG GIAI ĐOẠN 2011-2015 3.1.1 Định hướng NHNo&PTNT chi nhánh Nơ Trang Long giai đoạn 2011-2015... DỤNG TRONG CHO VAY HỘ SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 HOẠT ĐỘNG CHO VAY HỘ SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1.1 Hoạt động cho vay ngân hàng thương mại a Khái niệm cho. .. TRẠNG HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY HỘ SẢN XUẤT KINH DOANH TẠI NHNo&PTNT CHI NHÁNH NƠ TRANG LONG 2.2.1 Những biện pháp NHNo&PTNT Nơ Trang Long thực nhằm hạn chế rủi ro tín dụng a Công
- Xem thêm -

Xem thêm: Hạn chế rủi ro tín dụng trong cho vay hộ sản xuất kinh doanh tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, chi nhánh Nơ Trang Lon, Hạn chế rủi ro tín dụng trong cho vay hộ sản xuất kinh doanh tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, chi nhánh Nơ Trang Lon, Hạn chế rủi ro tín dụng trong cho vay hộ sản xuất kinh doanh tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, chi nhánh Nơ Trang Lon

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay