Hạn chế rủi ro tín dụng trong cho vay đầu tư tại Ngân hàng Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Bình Địn

26 95 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/04/2017, 22:10

Header Page of 145 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG LÊ CHƯƠNG HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY ĐẦU TƯ TẠI NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN VIỆT NAM - CHI NHÁNH BÌNH ĐỊNH Chuyên ngành: Tài – Ngân hàng Mã số: 60.34.20 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Đà Nẵng – Năm 2014 Footer Page of 145 Header Page of 145 Công trình hoàn thành ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS LÂM CHÍ DŨNG Phản biện 1: PGS.TS TRẦN ĐÌNH KHÔI NGUYÊN Phản biện 2: TS NGUYỄN THỊ HIỀN Luận văn bảo vệ trước Hội đồng chấm Luận văn tốt nghiệp thạc sĩ Quản trị Kinh doanh họp Đại học Đà Nẵng vào ngày 22 tháng 03 năm 2014 Có thể tìm hiểu luận văn tại: - Trung tâm Thông tin - Học liệu, Đại học Đà Nẵng - Thư viện Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng Footer Page of 145 Header Page of 145 MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Những năm qua (2009-2012), hoạt động tín dụng hệ thống ngân hàng gặp nhiều khó khăn kinh tế đất nước tăng trưởng chậm Theo website www.tapchitaichinh.vn đăng tin ngày 20/12/2012, tỷ lệ nợ xấu tính đến ngày 30/9/2012 toàn hệ thống ngân hàng, ngân hàng nhà nước đánh giá 8,8%, nợ xấu tầm kiểm soát phải 3% Số liệu cho thấy, tổ chức tín dụng cần phải nhìn nhận, đánh giá cách nghiêm túc tín dụng rủi ro tín dụng, để có giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng thời điểm tương lai Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB) tổ chức tài nhà nước, thực sách tín dụng đầu tư tín dụng xuất nhà nước, góp phần thực chiến lược kế hoạch phát triển kinh tế xã hội đất nước thời kỳ Trong hoạt động Ngân hàng Phát triển Việt Nam, tín dụng đầu tư chiếm tỷ trọng lớn định hoạt động Ngân hàng Hoạt động tín dụng đầu tư gồm chức năng: cho vay đầu tư phát triển, hỗ trợ sau đầu tư bảo lãnh tín dụng đầu tư Trong đó, cho vay đầu tư hoạt động quan trọng tín dụng đầu tư, rủi ro tín dụng cho vay đầu tư ảnh hưởng lớn đến hoạt động Ngân hàng Phát triển Việt Nam Trong tình hình nợ xấu cao toàn hệ thống ngân hàng, nợ xấu cho vay đầu tư Ngân hàng Phát triển Việt Nam không tránh khỏi Việc hạn chế rủi ro tín dụng, áp dụng biện pháp, công cụ để hạn chế khả xuất giảm bớt mức độ tổn thất rủi ro tín dụng xảy cho vay đầu tư, vấn đề quan tâm hàng đầu Ngân hàng Phát triển Việt Footer Page of 145 Header Page of 145 Nam triển Tại Ngân hàng Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Bình Định (VDB Bình Định), nay, chưa có đề tài nghiên cứu rủi ro tín dụng giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng Trong đó, hoạt động cho vay đầu tư Ngân hàng Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Bình Định chiếm tỉ trọng ngày cao hoạt động cho vay tín dụng xuất khẩu, bảo lãnh thu hẹp gặp rủi ro Dư nợ cho vay đầu tư đến cuối năm 2012 Ngân hàng Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Bình Định 747 tỷ đồng nợ xấu có xu hướng gia tăng Vì hạn chế rủi ro tín dụng cho vay đầu tư Ngân hàng Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Bình Định, yêu cầu cấp thiết Trong bối cảnh đó, đề tài "Hạn chế rủi ro tín dụng cho vay đầu tư Ngân hàng Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Bình Định" lựa chọn để nghiên cứu Mục đích nghiên cứu - Làm sáng tỏ lý luận chung rủi ro tín dụng hạn chế rủi ro tín dụng hoạt động cho vay đầu tư ngân hàng - Đánh giá thực trạng rủi ro tín dụng cho vay đầu tư hạn chế rủi ro tín dụng cho vay đầu tư Ngân hàng Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Bình Định - Đề xuất giải pháp nhằm hạn chế rủi ro tín dụng cho vay đầu tư Ngân hàng Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Bình Định * Câu hỏi nghiên cứu Để phù hợp với nội dung mục tiêu nghiên cứu, đề tài phải trả lời câu hỏi sau: - Nội dung hạn chế rủi ro tín dụng ngân hàng gì? Tiêu Footer Page of 145 Header Page of 145 chí đánh giá kết hạn chế rủi ro tín dụng ngân hàng? Nhân tố ảnh hưởng đến công tác hạn chế rủi ro tín dụng ngân hàng? - Thực trạng hạn chế rủi ro tín dụng cho vay đầu tư Ngân hàng Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Bình Định nào? Những vấn đề cần phải giải công tác hạn chế rủi ro tín dụng Ngân hàng Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Bình Định? - Các giải pháp cần thiết nhằm hạn chế rủi ro tín dụng cho vay đầu tư Ngân hàng Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Bình Định? Đối tượng phạm vi nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu: Nghiên cứu vấn đề lý luận liên quan đến việc hạn chế rủi ro tín dụng cho vay đầu tư thực tiễn hoạt động hạn chế rủi ro tín dụng cho vay đầu tư Ngân hàng Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Bình Định - Phạm vi nghiên cứu + Về nội dung: Đề tài không nghiên cứu toàn trình quản trị rủi ro tín dụng, mà tập trung nghiên cứu góc độ tiếp cận hạn chế rủi ro tín dụng cho vay đầu tư nước Ngân hàng Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Bình Định + Về không gian: thực nghiên cứu Ngân hàng Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Bình Định + Về thời gian: Các liệu khảo sát, đánh giá thực trạng giới hạn liệu khoảng thời gian năm 2010-2012 Phương pháp nghiên cứu Trong trình nghiên cứu, đề tài sử dụng phương pháp sau: - Cơ sở phương pháp luận: Chủ nghĩa vật biện chứng Footer Page of 145 Header Page of 145 - Phương pháp nghiên cứu cụ thể: Quy nạp diễn dịch; khái quát hoá; logic lịch sử; phân tích tổng hợp; phương pháp thống kê… * Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài - Làm sáng tỏ lý luận chung rủi ro tín dụng hạn chế rủi ro tín dụng cho vay đầu tư ngân hàng; - Đánh giá thực trạng rủi ro tín dụng cho vay đầu tư hạn chế rủi ro tín dụng cho vay đầu tư Ngân hàng Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Bình Định mà chưa có công trình làm; - Đề xuất giải pháp nhằm hạn chế rủi ro tín dụng cho vay đầu tư Ngân hàng Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Bình Định Nghiên cứu giúp cho Ngân hàng Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Bình Định tránh phần tác động tiêu cực rủi ro tín dụng cho vay đầu tư, cụ thể giúp hạn chế tổn thất vốn tài sản, tạo điều kiện cho Ngân hàng Phát triển Việt Nam Chi nhánh Bình Định hoạt động thuận lợi, bảo toàn phát triển nguồn vốn nhà nước giao Kết cấu đề tài Chương 1: Cơ sở lý luận chung hạn chế rủi ro tín dụng cho vay đầu tư ngân hàng Chương 2: Thực trạng hạn chế rủi ro tín dụng cho vay đầu tư Ngân hàng Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Bình Định Chương 3: Giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng cho vay đầu tư Ngân hàng Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Bình Định Tổng quan tài liệu nghiên cứu Các công trình nghiên cứu vấn đề liên quan đến đề tài mà tác giả nghiên cứu Bao gồm: luận văn thạc sĩ Footer Page of 145 Header Page of 145 Nguyễn Cảnh Hiệp, thực Học viện Tài chính, Nguyễn Hải Đăng, thực trường Đại học Kinh tế TP.HCM, Nguyễn Thanh Hoà, Nguyễn Thị Tường Vy Nguyễn Anh Đào, thực trường Đại học Đà Nẵng; báo Nguyễn Tuấn Trung website Hiệp hội ngân hàng Việt Nam, Trần Công Hoà Đỗ Thị Trà Linh Tạp chí Ngân hàng CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY ĐẦU TƯ CỦA NGÂN HÀNG 1.1 HOẠT ĐỘNG CHO VAY ĐẦU TƯ CỦA NGÂN HÀNG 1.1.1 Tín dụng ngân hàng a Khái niệm tín dụng ngân hàng b Đặc điểm tín dụng ngân hàng c Vai trò tín dụng ngân hàng d Các hình thức tín dụng ngân hàng e Quy trình tín dụng ngân hàng 1.1.2 Cho vay theo dự án đầu tư ngân hàng a Khái niệm Cho vay theo dự án đầu tư việc tổ chức tín dụng đồng ý cấp hạn mức tín dụng cho chủ đầu tư thực dự án thời gian điều kiện thỏa thuận hợp đồng tín dụng sau tổ chức thẩm định tính khả thi hiệu dự án đầu tư Chủ đầu tư có trách nhiệm thực đúng, đầy đủ điều khoản cam kết hợp đồng tín dụng , hoàn trả gốc lãi cho tổ thức tín dụng hạn Footer Page of 145 Header Page of 145 b Đặc điểm cho vay dự án đầu tư - Vốn đầu tư lớn, thời gian cho vay dài, thu hồi vốn chậm - Độ rủi ro cao - Lợi nhuận nhiều 1.1.3 Cho vay đầu tư phát triển nhà nước a Khái niệm Cho vay đầu tư phát triển (CVĐT) nhà nước hình thức tín dụng đầu tư phát triển nhà nước, theo đó, thông qua Ngân hàng Phát triển, Chính phủ chuyển giao lượng tiền để tài trợ theo tiến độ cho dự án đầu tư có khả thu hồi vốn, thuộc số ngành, lĩnh vực quan trọng, chương trình kinh tế lớn vùng khó khăn, đặc biệt khó khăn cần khuyến khích đầu tư theo quy định Chính phủ b Đặc điểm hoạt động cho vay đầu tư phát triển - Chủ thể nhà nước - Mục tiêu cho vay hoạt động đầu tư phát triển - Ưu đãi khối lượng, thời gian lãi suất - Cho vay theo kế hoạch giới hạn đối tượng vay 1.2 RỦI RO TÍN DỤNG TRONG HOẠT ĐỘNG CHO VAY ĐẦU TƯ CỦA NGÂN HÀNG 1.2.1 Khái niệm rủi ro rủi ro tín dụng a Khái niệm rủi ro - Rủi ro hoạt động kinh doanh ngân hàng Rủi ro hoạt động kinh doanh ngân hàng hiểu biến cố không mong đợi mà xảy dẫn đến tổn thất tài sản ngân hàng, giảm sút lợi nhuận thực tế so với dự kiến phải bỏ thêm khoản chi phí để hoàn thành nghiệp vụ tài định Footer Page of 145 Header Page of 145 b Rủi ro tín dụng Rủi ro tín dụng (RRTD) khả xảy thiệt hại kinh tế mà bên cho vay phải gánh chịu bên vay vốn không thực hiện, khả thực nghĩa vụ trả nợ theo điều khoản cam kết với bên cho vay 1.2.2 Đặc điểm rủi ro tín dụng 1.2.3 Phân loại rủi ro tín dụng 1.2.4 Tác động rủi ro tín dụng 1.2.5 Đặc điểm rủi ro tín dụng cho vay đầu tư Ngân hàng Phát triển Khả xảy rủi ro CVĐT NHPT cao NHTM; Tổn thất RRTD CVĐT ảnh hưởng đến nguồn NSNN, nguồn viện trợ nguồn vay nợ nước ngoài; Trích DPRR CVĐT mang tính đặc thù; Khả xử lý tài sản bảo đảm nợ vay để thu hồi nợ thấp cho vay NHTM 1.3 HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY ĐẦU TƯ TẠI NGÂN HÀNG 1.3.1 Nội dung hạn chế RRTD cho vay đầu tư ngân hàng Hạn chế RRTD việc ngân hàng sử dụng tổng thể biện pháp, công cụ nhằm hạn chế khả xuất RRTD giảm bớt mức độ tổn thất cho ngân hàng hậu rủi ro gây a Các biện pháp thực trước phát sinh RRTD Xây dựng sách tín dụng (CSTD) cách hợp lý; Xác định quyền hạn, trách nhiệm đơn vị cán tham gia vào trình định cho vay; Thẩm định chặt chẽ trước cho vay; Chấm điểm xếp loại khách hàng; Giám sát tín dụng; Quy định giới hạn tín dụng; Thực biện pháp bảo đảm tiền vay; Đa Footer Page of 145 Header Page 10 of 145 dạng hoá danh mục cho vay; Các biện pháp khác b Các biện pháp hạn chế tổn thất sau RRTD phát sinh Cơ cấu lại nợ cho khách hàng; Phối hợp với khách hàng công tác thu hồi nợ; Thanh lý tài sản bảo đảm; Chuyển tổn thất RRTD; Các biện pháp khác 1.3.2 Tiêu chí đánh giá kết hạn chế RRTD cho vay đầu tư ngân hàng a Mức giảm tỷ lệ dư nợ từ nhóm đến nhóm b Biến động cấu nhóm nợ cho vay đầu tư c Mức giảm tỷ lệ nợ xấu d Mức giảm tỷ lệ xoá nợ ròng e Mức giảm lãi treo f Mức giảm trích lập dự phòng RRTD 1.3.3 Nhân tố ảnh hưởng đến công tác hạn chế RRTD cho vay đầu tư ngân hàng a Nhân tố bên CSTD phải khoa học, chặt chẽ phù hợp với điều kiện kinh tế Bộ máy nhân quản lý, điều hành thừa hành phải tuân thủ quy định, sáng tạo nhạy bén với thay đổi kinh tế Chính sách người hai nhân tố quan trọng nhất, định kết công tác hạn chế RRTD ngân hàng Khi hai nhân tố không phù hợp, tạo lỗ hổng nảy sinh RRTD giải pháp hạn chế rủi ro không đạt kết tốt b Nhân tố bên - Về phía khách hàng - Môi trường pháp lý - Môi trường kinh tế, trị xã hội Footer Page 10 of 145 Header Page 12 of 145 10 lệch thu chi có xu hướng giảm 2.2 THỰC TRẠNG CÔNG TÁC HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY ĐẦU TƯ TẠI NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN VIỆT NAM - CHI NHÁNH BÌNH ĐỊNH 2.2.1 Quy mô cấu cho vay đầu tư a Dư nợ cho vay đầu tư phân theo khách hàng vay vốn b Phân tích dư nợ theo ngành, lĩnh vực trọng điểm 2.2.2 Những biện pháp thực nhằm hạn chế RRTD cho vay đầu tư NHPT Việt Nam - Chi nhánh Bình Định a Tổ chức cấu máy hoạt động CVĐT: Bộ máy tham gia vào trình cho vay gồm phận độc lập, tách bạch tương đối thẩm định cho vay góp phần hạn chế RRTD Tuy nhiên dự án vay phải qua nhiều phận, lặp lại thao tác nên tốn thời gian, gây chậm trễ việc giải ngân, không kịp thời cho khách hàng b CSTD quy trình CVĐT: CSTD chặt chẽ, mang tính kiểm soát chi đầu tư xây dựng NSNN Tuy nhiên, CSTD chưa cụ thể, chưa rõ ràng mang tính kiểm soát chi đầu tư xây dựng NSNN nên chưa phù hợp với biến động thị trường CSTD đầu tư phát triển thay đổi theo thời kỳ, phụ thuộc vào mục tiêu trị, mục tiêu kinh tế nhà nước Ngoài ra, có văn điều chỉnh, điều hành mang tính thời điểm c Chính sách quản lý giới hạn tín dụng: Chính sách giới hạn tín dụng đảm bảo quy định tỷ lệ an toàn tín dụng tổ chức tín dụng NHNN, nhược điểm biện pháp giới hạn tín dụng dự án không 70% tổng mức đầu tư, không phân biệt lực kinh doanh khách hàng, điều chưa phản ánh khả xảy RRTD khách hàng cụ Footer Page 12 of 145 Header Page 13 of 145 11 thể Mặt khác NHPTVN bỏ sót dự án có hiệu thiếu vốn đầu tư d Thẩm định CVĐT: Các quy trình thẩm định chưa quy định cụ thể, chưa có hệ thống, hướng dẫn thẩm định ban hành văn rời rạc, tiêu thẩm định hay thay đổi Các tiêu thẩm định cũ, mang tính lý thuyết, chưa sửa đổi Thời gian thẩm định kéo dài số lượng dự án thẩm định hàng năm không nhiều Thông tin thẩm định chưa có ý nghĩa lớn việc hạn chế RRTD e Phân quyền phán tín dụng: Việc phân quyền phán tín dụng cho Giám đốc Chi nhánh NHPTVN dự án nhóm C phù hợp, giúp cho hoạt động cho vay nhanh chóng hơn, với mức phán này, hậu RRTD có xảy chấp nhận f Đa dạng hoá danh mục cho vay: VDB Bình Định đa dạng hoá danh mục cho vay theo ngành nghề Tuy nhiên, VDB Bình Định chưa đa dạng hoá danh mục cho vay theo địa bàn loại hình doanh nghiệp Mặt khác, danh mục cho vay tỷ trọng phân bổ dư nợ theo ngành nghề chưa hợp lý Vì vậy, việc đa dạng hoá khó có kết tốt g Phân loại nợ trích lập dự phòng: Việc phân loại nợ dựa Quyết định số 493/2005/QĐ-NHNN phù hợp với phân loại nợ hệ thống ngân hàng, từ việc đánh giá tiêu chí hạn chế RRTD theo phân loại nợ thuận lợi Nhược điểm việc phân loại nợ định lượng chưa kết hợp phân loại nợ định tính, có dự án thuộc nguồn NSNN trả nợ xếp vào nhóm có rủi ro theo phân loại nợ định lượng, chưa xảy RRTD thực tế Dự phòng RRTD trích dự phòng chung, mà không trích Footer Page 13 of 145 Header Page 14 of 145 12 dự phòng RRTD cụ thể theo nhóm nợ, tiêu mức giảm tỷ lệ trích dự phòng RRTD không phản ánh xác kết hạn chế RRTD mà VDB Bình Định thực h Biện pháp đảm bảo tiền vay: Tài sản hình thành từ vốn vay tín dụng đầu tư có tính khoản thấp đầu tư vào ngành nghề, lĩnh vực, địa bàn ưu tiên, tỷ suất sinh lời thấp NHTM không muốn tài trợ Vì vậy, khả xử lý TSĐB để thu hồi nợ khó đạt kết mong muốn Các tài sản bị sụt giá nhanh, chí có tài sản lý giá trị lý không đủ bù chi phí lý Việc đánh giá lại tài sản đảm bảo chưa sát với giá thị trường i Giám sát khoản vay: Ưu điểm biện pháp từ việc giám sát khoản vay, nắm bắt dấu hiệu RRTD có xảy ra, từ đưa biện pháp hạn chế tổn thất RRTD gây Nhược điểm biện pháp thông tin thu thập khoản vay không xác, việc giám sát cán tín dụng mang tính hình thức, chưa với thực tế k Các biện pháp xử lý rủi ro xảy ra: Ưu điểm biện pháp cấu lại nợ, giám sát chặt chẽ doanh nghiệp để thu hồi nợ có kết quả, giảm tổn thất RRTD gây cho NHPTVN Nhược điểm có dự án cấu lại nợ, giám sát chặt chẽ hoạt động doanh nghiệp để thu nợ chưa đạt kết quả, mà VDB Bình Định chưa sử dụng biện pháp khác kiện để xử lý tài sản bảo đảm nợ vay, thu hồi nợ hay biện pháp bán nợ 2.2.2 Phân tích kết hạn chế RRTD cho vay đầu tư NHPT Việt Nam - Chi nhánh Bình Định a Biến động cấu nhóm nợ mức giảm tỷ lệ dư nợ từ nhóm đến nhóm Footer Page 14 of 145 Header Page 15 of 145 13 Tỷ trọng dư nợ CVĐT theo nhóm nợ năm VDB Bình Định có biến động rõ rệt Năm 2011, tỷ trọng dư nợ nhóm đến nhóm tăng lên tỷ trọng dư nợ nhóm giảm xuống điều cho thấy công tác hạn chế RRTD chưa đạt kết mong muốn Đến năm 2012, tỷ trọng dư nợ nhóm đến nhóm có phần giảm nhẹ, điều cho thấy biện pháp hạn chế RRTD bắt đầu có hiệu quả, nhiên mức giảm 0,01% nhỏ chưa thể đánh giá cho năm Tỷ trọng dư nợ nhóm đến nhóm tăng lên năm 2011 giảm 0% năm 2012 chuyển sang nợ nhóm 5, cho thấy RRTD xảy thời gian dài mà chưa biện pháp xử lý hiệu Tỷ trọng dư nợ nhóm tăng nhanh năm 2012, cho thấy khả vốn cao, tổn thất RRTD xảy mà VDB Bình Định chưa có biện pháp mạnh để giảm tổn thất b Mức giảm tỷ lệ nợ xấu Tỷ lệ nợ xấu tăng lên hàng năm, điều chứng tỏ công tác hạn chế RRTD VDB Bình Định không hiệu Năm 2010, tỷ lệ nợ xấu 2,52% Năm 2011, tỷ lệ nợ xấu tăng đột biến lên 8,4% Phân tích nguyên nhân kinh tế tăng trưởng chậm, lãi suất vay NHTM tăng cao, doanh nghiệp sản xuất kinh doanh hiệu ảnh hưởng đến khả trả nợ Năm 2012 tỷ lệ nợ xấu tăng giảm nhẹ, 8,39%, VDB Bình Định tăng cường thu hồi nợ xoá nợ Tỷ lệ nợ xấu có giảm nhẹ, nhiên lâu dài, biện pháp tốt để hạn chế RRTD c Mức giảm tỷ lệ xoá nợ ròng Tỷ lệ xoá nợ ròng tăng qua năm Năm 2012, tỷ lệ xoá nợ ròng tăng cao Điều cho thấy tổn thất vốn VDB Bình Định gia tăng VDB Bình Định cần phải có biện pháp tốt để Footer Page 15 of 145 Header Page 16 of 145 14 hạn chế RRTD, không, mục tiêu bảo toàn vốn không đạt d Mức giảm lãi treo Quy mô lãi treo lớn biến đổi qua năm Năm 2010 lãi treo 12.291 triệu đồng, năm 2011 lãi treo 22.689 triệu đồng, năm 2012 lãi treo 13.168 triệu đồng Số liệu phát sinh lãi treo năm cho thấy nguy RRTD lớn Năm 2012 lãi treo có giảm lớn (41%) Tuy nhiên phân tích kỹ lãi treo giảm cấu lại lịch trả lãi việc thu hồi lãi treo đạt kết vượt bậc Vì vậy, VDB Bình Định cần rà soát khoản vay để có biện pháp hạn chế RRTD hiệu 2.3 ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ THỰC TRẠNG CÔNG TÁC HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY ĐẦU TƯ TẠI NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN VIỆT NAM - CHI NHÁNH BÌNH ĐỊNH 2.3.1 Những kết đạt - CSTD NHPT ban hành bổ sung, điều chỉnh ngày phù hợp với tình hình hoạt động CVĐT thực tế - Các dự án CVĐT lựa chọn tốt thông qua việc sàng lọc, lựa chọn khách hàng có lực kinh doanh, có uy tín dự án có hiệu - Từ năm 2011, Hệ thống thông tin sở liệu tập trung NHPT (VDB online) vào hoạt động tập trung liệu, toàn ngành, hỗ trợ tích cực việc thực quy chuẩn hoá thao tác nghiệp vụ, công tác thống kê, báo cáo giúp cho hoạt động CVĐT VDB Bình Định vào quy củ hơn, chất lượng thông tin đầu đáng tin cậy - Đội ngũ cán đào tạo bước qua thực tế tham gia công tác hạn chế rủi ro Footer Page 16 of 145 Header Page 17 of 145 15 2.3.2 Những vấn đề tồn nguyên nhân tồn a Những vấn đề tồn - Tỷ lệ nợ xấu, nợ hạn cao, chưa thực việc bảo toàn nguồn vốn TDĐT Nhà nước Có dự án không triển khai được, xây dựng không hoạt động được, chủ đầu tư nguồn trả nợ, gây lãng phí nguồn vốn tín dụng Nhà nước - Việc tuân thủ quy chế, quy trình cho vay chưa đầy đủ có sai sót việc thực quy chế, quy trình cho vay tín dụng đầu tư Chưa có biện pháp giám sát dòng tiền cho vay hiệu quả, tạo sơ hở cho khách hàng chiếm dụng vốn để đầu tư vào mục đích khác - Chất lượng công tác thẩm định chưa cao, thông tin thiếu độ tin cậy chủ yếu dựa vào nguồn thông tin khách hàng cung cấp Có dự án tồn mâu thuẫn giá trị tiêu thẩm định phân tích kết Trong thẩm định tài doanh nghiệp thành lập khó VDB Bình Định thẩm định tài doanh nghiệp thành lập dựa báo cáo tài có nên thường đánh giá kết tài lành mạnh mà không ý lịch sử kinh doanh chủ sở hữu Từ kết không đáng tin cậy dẫn đến lựa chọn chủ đầu tư không đủ lực tài thực dự án, làm cho dự án kéo dài không tiến độ, gây RRTD - Giám sát khoản vay không chặt chẽ, không kiểm soát khối lượng thực tế so với sổ sách, không phòng chống lạm dụng khách hàng việc khai tăng khối lượng, tăng đơn giá để chiếm dụng vốn - Danh mục CVĐT có đa ngành tỷ trọng dư nợ chưa hợp lý, không giúp cho việc đa dạng hoá danh mục đầu tư để phân Footer Page 17 of 145 Header Page 18 of 145 16 tán rủi ro hiệu - Đội ngũ nhân viên thẩm định yếu thiếu, chưa có kinh nghiệm thẩm định, thời gian thẩm định kéo dài, lãng phí hội lựa chọn dự án tốt Đội ngũ nhân viên tín dụng chưa có kinh nghiệm việc kiểm tra giám sát dòng tiền cho vay b Nguyên nhân tồn * Nhân tố bên trong: - CSTD chưa hoàn thiện: CSTD chưa điều chỉnh phù hợp với biến động kinh tế CSTD mang tính điều hành thời kỳ, chưa có hệ thống chặt chẽ lâu dài, không ổn định phụ thuộc vào mục tiêu kinh tế, trị thời kỳ Nhà nước CSTD thiên tiêu kế hoạch cho vay, thu nợ hàng năm mà chưa có tiêu đánh giá, dự báo khách hàng, khả triển khai dự án - Quy trình hướng dẫn thẩm định chưa rõ ràng, chưa khoa học: có tiêu mang tính lý thuyết Trình độ cán thẩm định hạn chế Báo cáo thẩm định chưa thẩm tra cách khoa học - Quá trình điều hành, giám sát lỏng lẻo: Việc điều hành giám sát cán thừa hành chưa chặt chẽ, sai sót không ngăn ngừa Hệ thống kiểm tra nội chưa hoạt động hiệu Công tác phổ biến CSTD chưa thực đầy đủ nội khách hàng - Lãi suất CVĐT thấp: Lãi suất hạn CVĐT thấp so với lãi suất cho vay hạn NHTM, tạo tâm lý khách hàng chây ỳ việc trả nợ vay - Hệ thống thông tin tín dụng chưa đáp ứng yêu cầu: Hệ thống thông tin tín dụng chưa đáp ứng yêu cầu cho việc quản lý khoản vay Công cụ kiểm soát dòng tiền khách hàng chưa hiệu NHPTVN chưa tham gia toán quốc tế Thông tin Footer Page 18 of 145 Header Page 19 of 145 17 khách hàng thu thập không đầy đủ, thiếu xác, đặc biệt lịch sử quan hệ tín dụng khách hàng với tổ chức tín dụng chưa quan tâm mức - Công tác xử lý tài sản đảm bảo nợ vay để thu nợ không đạt kết quả: Việc xử lý tài sản đảm bảo nợ vay để thu nợ, nhằm hạn chế tổn thất RRTD gây cho ngân hàng không đạt hiệu Thông thường việc xử lý TSĐB kéo dài nhiều năm giá trị TSĐB thu hồi thấp giá trị sổ sách, chí có dự án giá trị thu hồi thấp chi phí lý - Công tác cán chưa đề cao mức Chất lượng cán tuyển dụng không cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, lực tư hiểu biết xã hội Phân công nhiệm vụ chưa phù hợp với lực cá nhân * Nhân tố bên ngoài: + Về phía khách hàng: lực tài chính, lực quản trị điều hành yếu kém; kinh doanh thua lỗ, phá sản, hàng hoá chậm tiêu thụ; sử dụng vốn sai mục đích, cố ý lừa đảo + Môi trường kinh tế: Tình hình kinh tế tăng trưởng chậm, hoạt động tín dụng hệ thống ngân hàng bị tác động mạnh sách kích cầu sau sách thắt chặt tiền tệ Tình trạng đóng băng bất động sản, hàng tồn kho tăng cao, lượng doanh nghiệp giải thể, phá sản tăng cao, RRTD NHTM ảnh hưởng tác động đến RRTD CVĐT NHPTVN + Môi trường pháp lý: Hệ thống pháp luật chưa thông thoáng hoàn thiện Các văn pháp luật có chồng chéo, trùng lặp, thường có thay đổi, bổ sung, gây khó khăn cho công tác hạn chế RRTD , đặc biệt công tác xử lý TSBĐ nợ vay để thu hồi nợ Footer Page 19 of 145 18 Header Page 20 of 145 CHƯƠNG GIẢI PHÁP HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY ĐẦU TƯ TẠI NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHI NHÁNH BÌNH ĐỊNH 3.1 ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG VÀ CÔNG TÁC HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY ĐẦU TƯ TẠI NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN VIỆT NAM - CHI NHÁNH BÌNH ĐỊNH 3.1.1 Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bình Định đến năm 2020 3.1.2 Chiến lược phát triển NHPT Việt Nam đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2030 3.1.3 Định hướng hoạt động cho vay đầu tư Ngân hàng Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Bình Định thời gian tới 3.2 GIẢI PHÁP HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY ĐẦU TƯ TẠI NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHI NHÁNH BÌNH ĐỊNH Nội dung giải pháp đưa từ luận văn tập trung vào hoàn thiện CSTD, nâng cao lực quản trị VDB Bình Định lực cán thừa hành Đối với khách hàng giải pháp tập trung vào việc thẩm định phương án kinh doanh, lực quản trị doanh nghiệp, giám sát dòng tiền ràng buộc khách hàng tuân thủ pháp luật 3.2.1 Tăng cường việc tuân thủ chặt chẽ sách tín dụng quy trình tín dụng CSTD NHPTVN phải VDB Bình Định tuân thủ Footer Page 20 of 145 Header Page 21 of 145 19 theo kế hoạch giao Không thành tích mà thực tăng trưởng nóng tín dụng, dẫn đến RRTD; Thực nghiêm túc đầy đủ quy chế, quy trình, văn hướng dẫn NHPTVN quy định pháp luật CVĐT Trong chờ đợi NHPTVN rà soát ban hành quy chế, quy trình theo chiến lược hoạt động phê duyệt Quyết định 369/QĐ-TTg, VDB Bình Định phải thực đầy đủ quy định theo văn hướng dẫn có NHPT 3.2.2 Nâng cao chất lượng thẩm định tín dụng Bố trí đủ người cho Bộ phận thẩm định Lựa chọn cán có đạo đức nghề nghiệp có đủ trình độ, lực, kinh nghiệm để làm công tác thẩm định Phân công công tác thẩm định theo hướng chuyên môn hoá thẩm định dự án theo ngành kinh tế, hướng tới công tác thẩm định chuyên nghiệp Bồi dưỡng nghiệp vụ có liên quan, đào tạo, nâng cao tính chuyên nghiệp công tác thẩm định Rà soát văn hướng dẫn thẩm định để xây dựng nội dung thẩm định phù hợp, hiệu Lưu trữ dự án VDB Bình Định thẩm định làm tài liệu mẫu để nghiên cứu, trao đổi, đào tạo kiểm chứng thực tế Kiến nghị kịp thời với NHPTVN nội dung thẩm định chưa phù hợp, để NHPTVN xem xét sửa đổi Chú trọng thu thập thêm thông tin từ nguồn thông tin khác hồ sơ khách hàng cung cấp Thẩm định chặt chẽ thông tin dự án đầu tư báo cáo tài doanh nghiệp vay vốn Hoàn thiện hệ thống thông tin thẩm định: Cập nhật đầy đủ khai thác cách hiệu nguồn thông tin phục vụ công tác thẩm định 3.2.3 Tăng cường phân tán RRTD Thực tốt giới hạn tín dụng theo quy định giới hạn tín dụng NHPTVN nhằm đa dạng hoá danh mục đầu tư theo khách Footer Page 21 of 145 Header Page 22 of 145 20 hàng Đa dạng hoá danh mục cho vay theo ngành nghề cách tăng số lượng danh mục, ý đến tỷ trọng dư nợ ngành nghề để phân tán RRTD Đa dạng hoá danh mục cho vay theo địa bàn, nhằm khắc phục cân đối cấu danh mục tín dụng theo địa bàn Thực đồng tài trợ dự án với đối tác khác nhằm chia sẻ rủi ro, tăng cường an toàn vốn Thực tốt quy định khách hàng phải mua bảo hiểm cho dự án vay nhằm chuyển giao phần RRTD cho bên thứ ba 3.2.4 Thực tốt công tác giám sát tín dụng Kiểm tra, giám sát khoản vay phải ý đến dòng tiền Tiền vay phải chuyển trực tiếp cho đơn vị thụ hưởng, hạn chế tối đa việc chuyển tiền vay tài khoản tiền gửi khách hàng Định kỳ, yêu cầu khách hàng gửi báo cáo tài để phân tích, đánh giá tình hình tài chính, thường xuyên kiểm tra trường nhằm xác định tồn tình trạng thực tế dự án, khách hàng, TSBĐ tiền vay Đối với khách hàng có nợ hạn lãi treo việc kiểm tra cần phải trọng Tăng cường thu thập thông tin hoạt động sản xuất kinh doanh khách hàng để ứng phó kịp thời Tạo lập lưu trữ đầy đủ thông tin khách hàng, khoản vay để đánh giá khả xảy rủi ro xử lý kịp thời 3.2.5 Quản lý tốt danh mục tài sản bảo đảm tiền vay Thường xuyên theo dõi TSBĐ, định giá lại TSBĐ theo phương pháp thích hợp cần thiết Hoàn thiện hồ sơ chấp, hồ sơ pháp lý TSĐB nợ vay, thường xuyên theo dõi, cập nhật văn pháp luật Nhà nước liên quan đến TSBĐ tiền vay, để thuận tiện cho việc quản lý TSBĐ hay xử lý TSBĐ RRTD xảy Footer Page 22 of 145 Header Page 23 of 145 21 3.2.6 Thực tốt biện pháp hạn chế tổn thất RRTD gây Kiểm tra chặt chẽ việc mua bảo hiểm liên quan đến khoản vay để chuyển RRTD; Tăng cường mối quan hệ với quan thẩm quyền địa phương để thu hồi nợ xử lý RRTD; Cơ cấu lại nợ cho khách hàng có tiềm phục hồi sản xuất; Thực chuyến đổi chủ đầu tư dự án không trả nợ vay; Tăng cường công tác thu hồi nợ vay để tận thu nợ vay; Thực kiên việc xử lý TSBĐ để thu hồi nợ 3.2.7 Các giải pháp bổ trợ Tăng cường công tác kiểm tra nội nhằm phát sớm RRTD để xử lý; Hoàn thiện đội ngũ lãnh đạo VDB Bình Định, củng cố phát triển nguồn nhân lực; Khai thác, sử dụng tốt công nghệ quản lý 3.3 MỘT SỐ KIẾN NGHỊ 3.3.1 Kiến nghị với Chính quyền địa phương tỉnh Bình Định Quan tâm, giao nhiệm vụ cho VDB Bình Định; Hỗ trợ VDB Bình Định thu nợ từ NSNN xử lý TSBĐ tiền vay 3.3.2 Kiến nghị với NHPTVN Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực hoạt động CVĐT bao gồm nâng cao trách nhiệm người đứng đầu đơn vị nâng cao lực chuyên môn, đạo đức nghề nghiệp cho đội ngũ cán bộ; Hoàn thiện CSTD đầu tư phát triển Nhà nước; Hoàn thiện quy trình nghiệp vụ CVĐT; Xây dựng hệ thống kiểm soát rủi ro; Xem xét cho vay vốn luân chuyển doanh nghiệp; Xây dựng hệ thống chấm điểm xếp hạng tín dụng khách hàng; Điều chỉnh quy định phân cấp định cho Chi nhánh Ngân hàng Phát triển; Tăng Footer Page 23 of 145 Header Page 24 of 145 22 cường đầu tư công nghệ quản trị ngân hàng; Đẩy mạnh chuyên nghiệp hoá công tác toán 3.3.3 Kiến nghị với Bộ Tài Sửa đổi, hoàn thiện chế xử lý rủi ro vốn tín dụng đầu tư Nhà nước; Đơn giản hoá thủ tục đẩy nhanh tiến độ xử lý rủi ro; Thay đổi chế trích lập sử dụng Quỹ dự phòng rủi ro mức trích lập quy chế sử dụng 3.3.4 Kiến nghị với Chính phủ Về đối tượng vay vốn cần ý lợi so sánh địa phương CVĐT; Về lãi suất cho vay cần điều chỉnh lãi suất vay hạn để hạn chế RRTD Từng bước tiến đến lãi suất thị trường Footer Page 24 of 145 23 Header Page 25 of 145 KẾT LUẬN Hoạt động Cho vay đầu tư Ngân hàng Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Bình Định năm qua góp phần đáng kể làm tăng trưởng, phát triển kinh tế xã hội tỉnh Bình Định Cho vay đầu tư Ngân hàng Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Bình Định đưa nguồn vốn tín dụng ưu đãi Nhà nước đến công trình trọng điểm, chương trình kinh tế, doanh nghiệp sản xuất kinh doanh Bình Định, góp phần tạo nên tăng trưởng kinh tế nhanh bền vững năm qua Ngoài đặc điểm rủi ro cho vay thương mại, hoạt động cho vay đầu tư tiềm ẩn rủi ro cao Bên cạnh mục tiêu phục vụ phát triển kinh tế xã hội, mục tiêu bảo toàn nguồn vốn Nhà nước giao nhiệm vụ Ngân hàng Phát triển Việt Nam “Hạn chế rủi ro tín dụng cho vay đầu tư Ngân hàng Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Bình Định” đề tài nghiên cứu VDB Bình Định lĩnh vực này, đề tài tập trung làm rõ nội dung sau: Một là, trình bày sở lý luận hạn chế rủi ro tín dụng cho vay đầu tư Trong rõ đặc điểm khác biệt cho vay đầu tư NHPT cho vay NHTM Từ phân tích đặc điểm riêng có rủi ro tín dụng cho vay đầu tư Hai là, phân tích thực trạng hạn chế rủi ro tín dụng cho vay đầu tư, Ngân hàng Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Bình Định từ năm 2010 đến năm 2012, thành tựu hạn chế Qua đó, tìm nhân tố tác động đến kết hạn chế rủi ro tín dụng cho vay đầu tư Ngân hàng Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Bình Định Ba là, sở đánh giá kết hạn chế rủi ro tín dụng cho Footer Page 25 of 145 Header Page 26 of 145 24 vay đầu tư Ngân hàng Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Bình Định, tác giả đưa số giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng cho vay đầu tư Ngân hàng Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Bình Định Hy vọng kết nghiên cứu đề tài có giá trị thực tiễn đóng góp đáng kể cho công tác hạn chế rủi ro tín dụng Ngân hàng Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Bình Định đạt kết tốt Tuy nhiên, dù cố gắng luận văn không tránh khỏi khiếm khuyết Tác giả mong nhận góp ý, sửa chữa Thầy, Cô Đại học Đà Nẵng Footer Page 26 of 145 ... hoạt động cho vay đầu tư ngân hàng - Đánh giá thực trạng rủi ro tín dụng cho vay đầu tư hạn chế rủi ro tín dụng cho vay đầu tư Ngân hàng Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Bình Định - Đề xuất giải... tài - Làm sáng tỏ lý luận chung rủi ro tín dụng hạn chế rủi ro tín dụng cho vay đầu tư ngân hàng; - Đánh giá thực trạng rủi ro tín dụng cho vay đầu tư hạn chế rủi ro tín dụng cho vay đầu tư Ngân. .. chi có xu hướng giảm 2.2 THỰC TRẠNG CÔNG TÁC HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY ĐẦU TƯ TẠI NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN VIỆT NAM - CHI NHÁNH BÌNH ĐỊNH 2.2.1 Quy mô cấu cho vay đầu tư a Dư nợ cho vay
- Xem thêm -

Xem thêm: Hạn chế rủi ro tín dụng trong cho vay đầu tư tại Ngân hàng Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Bình Địn, Hạn chế rủi ro tín dụng trong cho vay đầu tư tại Ngân hàng Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Bình Địn, Hạn chế rủi ro tín dụng trong cho vay đầu tư tại Ngân hàng Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Bình Địn

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay