Các giải pháp tái cơ cấu hoạt động tài chính của tập đoàn công nghiệp than – khoáng sản việt nam

4 141 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/04/2017, 22:08

THÔNG TIN TÓM TẮT VỀ NHỮNG KẾT LUẬN MỚI CỦA LUẬN ÁN TIẾN SĨ Đề tài luận án: ”Các giải pháp tái cấu hoạt động tài Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam” Chuyên ngành: Tài – Ngân hàng Mã số: 62.34.02.01 Họ tên NCS: Lưu Thị Thu Hà Họ tên cán hướng dẫn khoa học: PGS,TS Nguyễn Cảnh Nam TS Nguyễn Đình Hợi Những kết luận luận án: Luận án đạt kết đóng góp sau: -Thứ nhất, Hệ thống hóa làm rõ thêm vấn đề lý luận tập đoàn kinh tế, trình hình thành phát triển, nguyên tắc tổ chức hoạt động, mối liên kết đặc điểm tập đoàn kinh tế để làm sở cho việc tiếp cận nghiên cứu hoạt động tài tái cấu hoạt động tài tập đoàn kinh tế - Thứ hai, Làm rõ vấn đề lý luận hoạt động tài tái cấu hoạt động tài doanh nghiệp tập đoàn kinh tế, điểm khác biệt hoạt động tài doanh nghiệp hoạt động tài tập đoàn kinh tế; Các tiêu đánh giá hoạt động tài tái cấu hoạt động tài doanh nghiệp tập đoàn kinh tế; Các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động tài tái cấu hoạt động tài doanh nghiệp tập đoàn kinh tế làm sở phương pháp luận cho việc xem xét, đánh giá thực trạng hoạt động tài Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam - Thứ ba, Hệ thống hóa làm rõ nội dung hoạt động tái cấu tài số TĐKT nước nước ngoài, từ rút học kinh nghiệm tham khảo tái cấu hoạt động tài TĐKT Việt Nam nói chung, có Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam - Thứ tư, Phân tích, đánh giá thực trạng hoạt động tài Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam giai đoạn từ năm 2006 – 2013, bao gồm hoạt động: huy động vốn, đầu tư sử dụng vốn, phân phối kết kinh doanh, qua làm rõ kết đạt tồn tại, bất cập nguyên nhân chủ quan, khách quan hoạt động tài Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam Thứ năm, Đã đề xuất hệ thống nhóm giải pháp tái cấu hoạt động tài Tập đoàn TKV, bao gồm: (1) Nhóm giải pháp tái cấu hoạt động tài gián tiếp thông qua việc tổ chức xếp lại doanh nghiệp tái cấu hoạt động kinh doanh doanh nghiệp Tập đoàn; (2) Nhóm giải pháp cấu lại danh mục đầu tư, thoái vốn đầu tư ngành đẩy mạnh cổ phần hóa DNNN; (3) Nhóm giải pháp huy động vốn với cấu hợp lý nhằm đáp ứng kịp thời, linh hoạt nhu cầu vốn đầu tư với chi phí thấp, giảm thiểu rủi ro, phù hợp với đặc điểm Tập đoàn nâng cao hệ số an toàn tài chính; (4) Nhóm giải pháp khơi thông dòng vốn thúc đẩy vận động dòng tiền để nâng cao hiệu sử dụng vốn; (5) Giải pháp củng cố, hoàn thiện tăng cường quản lý, sử dụng hợp lý quỹ tập trung Tập đoàn; (6) Nhóm giải pháp tăng cường mặt công tác quản trị để nâng cao hiệu kinh doanh hiệu sử dụng vốn nhằm tăng tích lũy vốn chủ sở hữu; (7) Giải pháp hoàn thiện cấu tổ chức công cụ thực chức chủ sở hữu quản lý vốn nhà nước đầu tư Tập đoàn Đồng thời đánh giá tác động việc áp dụng giải pháp đề xuất Thứ sáu, Đề xuất số khuyến nghị Nhà nước hoàn thiện khung pháp lý TĐKT nhà nước sách ngành công nghiệp khai khoáng nói chung lĩnh vực liên quan trực tiếp đến Tập đoàn TKV CÁN BỘ HƯỚNG DẪN KHOA HỌC Hướng dẫn PGS, TS Nguyễn Cảnh Nam Hà Nội, ngày 19 tháng 11 năm 2015 NGHIÊN CỨU SINH Hướng dẫn TS Nguyễn Đình Hợi Lưu Thị Thu Hà INFORMATION SUMMARY ON THE NEW CONCLUSIONS OF THE DOCTORAL THESIS The thesis: "The solutions to restructure financial activities of Vietnam National Coal-Mineral Industries Holding Corporation Limited." Specialization: Finance - Banking Code: 62.34.02.01 Full name fellow: Luu Thi Thu Ha Name of scientific Instructors: Associate Prof, Ph.D Nguyen Canh Nam Ph.D Nguyen Dinh Hoi The new conclusions of the doctoral thesis: The thesis has achieved results, and new contributions are as follows: - First, systematized and clarified basic theoretical issues of Economic Corporation, the formation and development, the principle of organization and operation, the links and the characteristics of Economic Corporation to provide a basis for approaching research on financial operations and restructuring financial activities of Economic Corporation - Second, Clarified the basic theoretical issues of financial operations and restructuring corporate finance activities and Economic Corporation; the differences of financial activities between an Enterprise and Economic Corporation The evaluation criteria of financial activities and the restructuring of financial activities of Enterprise and Economic Corporation Factors affecting financial activities and restructuring the financial activities of Enterprise and Economic Corporation as a basis for the methodology to review, assess the real situation of the financial activities of Vietnam National Coal-Mineral Industries Holding Corporation Limited - Third, systematized and clarified the content of financial activities restructuring in some of Economic Corporation in local and abroad, from which it can find reference lessons learned from the restructuring financial activities of Economic Corporation in Vietnam in general, including Vietnam National CoalMineral Industries Holding Corporation Limited - Fourth, analysis and assessment of the real situation of financial activities of Vietnam National Coal-Mineral Industries Holding Corporation Limited in the period since 2006 - 2013, includes the following activities: raising capital, investment capital, distribution profits and losses results Thereby clarifying the achievements as well as shortcomings, inadequacies and the subjective and objective reasons for the financial activities of Vietnam National Coal-Mineral Industries Holding Corporation Limited - Fifth, proposal group feasible solutions for the restructuring financial activities of Vietnam National Coal-Mineral Industries Holding Corporation Limited It includes (1) Group solutions for restructuring financial activities indirectly through re-organization and restructuring business activities of enterprises in Vietnam National Coal-Mineral Industries Holding Corporation Limited (2) Group solutions to restructure the portfolio, withdraw investment capital for non-core businesses and accelerate the equitization State-owned enterprises (3) Group solutions for raising capital with the reasonable structure to timely and flexibly meet the demand of funding for investment with low capital costs, minimize risks by characteristics of Vietnam National Coal-Mineral Industries Holding Corporation Limited and enhance factor of financial safety (4) Group solutions to unfreeze capital flows to promote the movement of cash flow thus enhancing capitals using efficiency (5) The solution to strengthen and improve management, reasonable using the centralized funds of Vietnam National Coal-Mineral Industries Holding Corporation Limited (6) Group solutions to strengthen Corporate governance to improve effectiveness and efficiency of business and to use the capital to increase equity accumulation (7) The solution to perfect organizational structure and tools to perform the function of owners and management state-owned capital in Vietnam National Coal-Mineral Industries Holding Corporation Limited Also, it has made an assessment of an impact on the application of proposed solution - Sixth, propose some recommendations to the Government on perfecting the legal framework for State-owned Economic Corporation as well as policies for the Mining industry in general which are area directly related to the operation of Vietnam National Coal-Mineral Industries Holding Corporation Limited SCIENTIFIC INSTRUCTORS Instructor Instructor Associate Prof, Ph.D Nguyen Canh Nam Ph.D Nguyen Dinh Hoi Hanoi, dated on 19 /11/2015 FELLOW Luu Thi Thu Ha ... quan hoạt động tài Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam Thứ năm, Đã đề xuất hệ thống nhóm giải pháp tái cấu hoạt động tài Tập đoàn TKV, bao gồm: (1) Nhóm giải pháp tái cấu hoạt động tài. .. Thứ tư, Phân tích, đánh giá thực trạng hoạt động tài Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam giai đoạn từ năm 2006 – 2013, bao gồm hoạt động: huy động vốn, đầu tư sử dụng vốn, phân phối... doanh nghiệp tái cấu hoạt động kinh doanh doanh nghiệp Tập đoàn; (2) Nhóm giải pháp cấu lại danh mục đầu tư, thoái vốn đầu tư ngành đẩy mạnh cổ phần hóa DNNN; (3) Nhóm giải pháp huy động vốn với cấu
- Xem thêm -

Xem thêm: Các giải pháp tái cơ cấu hoạt động tài chính của tập đoàn công nghiệp than – khoáng sản việt nam , Các giải pháp tái cơ cấu hoạt động tài chính của tập đoàn công nghiệp than – khoáng sản việt nam , Các giải pháp tái cơ cấu hoạt động tài chính của tập đoàn công nghiệp than – khoáng sản việt nam

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay