Giải quyết việc làm cho lao động nông thôn huyện Quảng Trạch tỉnh Quảng Bìn

26 20 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/04/2017, 22:07

Header Page of 145 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG VƢƠNG THỊ KIẾN GIANG GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM CHO LAO ĐỘNG NÔNG THÔN HUYỆN QUẢNG TRẠCH TỈNH QUẢNG BÌNH Chuyên ngành : Kinh Tế Phát Triển Mã số : 60.31.05 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SỸ KINH TẾ Đà Nẵng - Năm 2014 Footer Page of 145 Header Page of 145 Công trình hoàn thành ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS LÊ THẾ GIỚI Phản biện 1: PGS.TS NGUYỄN THỊ NHƢ LIÊM Phản biện 2: PGS.TS NGUYỄN VĂN TUẤN Luận văn bảo vệ trước Hội đồng chấm Luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ Kinh tế họp Đại học Đà Nẵng vào ngày 22 tháng 02 năm 2014 Có thể tìm hiểu luận văn tại: - Trung tâm Thông tin-Học liệu, Đại học Đà Nẵng - Thư viện trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng Footer Page of 145 Header Page of 145 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Vấn đề việc làm vấn đề quan tâm hàng đầu sách phát triển kinh tế - xã hội quốc gia để hướng tới phát triển bền vững Có việc làm vừa giúp thân người lao động có thu nhập, vừa tạo điều kiện để phát triển nhân cách lành mạnh hóa quan hệ xã hội Ở huyện Quảng Trạch tỉnh Quảng Bình huyện chủ yếu sản xuất nông nghiệp nên số lao động nông nghiệp chiếm tỷ trọng lớn (55%) so với công nghiệp dịch vụ số lao động nông thôn giải việc làm không ngừng tăng lên, khoảng 20 % lao đông thất nghiệp 30 % có việc làm không ổn định, thu nhập thấp Chính vậy, chọn vấn đề “Giải việc làm cho lao động nông thôn huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình” với hy vọng đưa giải pháp mang tính khả thi nhằm giải việc làm cho người lao động nông thôn tỉnh Quảng Bình Mục tiêu nghiên cứu luận văn - Khái quát vấn đề lý luận việc làm nhân tố ảnh hưởng đến vấn đề giải việc làm - Đánh giá thực trạng giải việc làm nông thôn huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình, tìm nguyên nhân ảnh hưởng - Đề xuất số giải pháp giải việc làm cho lao động nông thôn huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu luận văn - Đối tượng nghiên cứu chủ yếu luận văn vấn đề giải việc làm cho lao động nông thôn huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình - Luận văn nghiên cứu vấn đề lao động, việc làm địa bàn nông thôn huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình thời gian từ năm 2010-2012 Footer Page of 145 Header Page of 145 Phƣơng pháp nghiên cứu luận văn - Luận văn thực sở phương pháp luận chủ nghĩa vật biện chứng chủ nghĩa vật lịch sử - Kết hợp sử dụng phương pháp tiếp cận hệ thống, phương pháp phân tích, so sánh, thống kê, tổng hợp, dựa tài liệu thực tiễn ngành có liên quan đến phạm vi nghiên cứu để làm rõ vấn đề mà đề tài đề cập Đóng góp luận văn - Làm rõ ý nghĩa kinh tế - xã hội vấn đề giải việc làm cho lao động nông thôn huyện Quảng Trạch, - Phân tích, đánh giá thực trạng giải việc làm cho người lao động nông thôn - Đề xuất phương hướng, giải pháp nhằm giải việc làm cho người lao động nông thôn huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình Kết cấu luận văn Nội dung Đề tài gồm chương: Chƣơng Cơ sở lý luận vấn đề việc làm giải việc làm cho lao động nông thôn Chƣơng Thực trạng việc làm cho người lao động nông thôn huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình Chƣơng Định hướng số giải pháp tạo việc làm cho người lao động nông thôn huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình Tổng quan nghiên cứu CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ VẤN ĐỀ VIỆC LÀM VÀ GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM CHO LAO ĐỘNG NÔNG THÔN 1.1 MỘT SỐ KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ VIỆC LÀM VÀ GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM 1.1.1 Một số khái niệm Lao động nông thôn Footer Page of 145 Header Page of 145 Lao động nông thôn người thuộc lực lượng lao động hoạt động hệ thống kinh tế nông thôn, toàn hoạt động lao động sản xuất tạo sản phẩm người sống nông thôn Việc làm Việc làm hoạt động người nhằm tạo thu nhập, mà không bị pháp luật cấm Điều 9, chương II, Bộ Luật lao động Việt Nam năm 2012 quy định: “Việc làm hoạt động lao động tạo thu nhập mà không bị pháp luật cấm” hoạt động lao động tạo nguồn thu nhập, không bị pháp luật cấm thừa nhận việc làm Giải việc làm Theo nghĩa rộng: Giải việc làm tổng thể biện pháp, sách kinh tế xã hội nhà nước, cộng đồng thân người lao động tác động đến mặt đời sống xã hội tạo điều kiện thuận lơi để đảm bảo cho người có khả lao động có việc làm Theo nghĩa hẹp: Giải việc làm biện pháp chủ yếu hướng vào đối tượng thất nghiệp, thiếu việc làm nhằm tạo việc làm cho người lao động, trì tỷ lệ thất nghiệp mức thấp 1.1.2 Đặc điểm lao động nông thôn Trình độ thể lực hạn chế kinh tế phát triển, mức sống thấp Trình độ văn hoá, khoa học kỹ thuật trình độ tiếp cận thị trường thấp Lao động nông thôn nước ta mang nặng tư tưởng tâm lý tiểu nông, sản xuất nhỏ, ngại thay đổi nên thường bảo thủ thiếu động Lực lượng lao động nông thôn có phân bổ không vùng ngành 1.2 VỊ TRÍ, VAI TRÕ CỦA VIỆC LÀM ĐỐI VỚI LAO ĐỘNG NÔNG THÔN Giải việc làm cho người lao động có ý nghĩa quan trọng trình phát triển kinh tế - xã hội Bởi người mục tiêu, động lực phát triển kinh tế yếu tố tạo lợi ích kinh Footer Page of 145 Header Page of 145 tế xã hội 1.3 NỘI DUNG GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM CHO LAO ĐỘNG NÔNG THÔN 1.3.1 Hƣớng nghiệp Hướng nghiệp giúp cho người học lựa chọn ngành học, trình độ đào tạo phù hợp; chủ động sáng tạo học tập, am hiểu ngành, nghề học để phát huy lực nghề nghiệp sau tốt nghiệp Tiêu chí đánh giá: Trong công tác hướng nghiệp phải đánh giá tiêu chí là: + Số lượng lao động nông thôn tư vấn hướng nghiệp +Tỷ lệ lao động nông thôn tư vấn hướng nghiệp so với tổng số lao động nông thôn địa phương 1.3.2 Đào tạo nghề cho lao động nông thôn Đào tạo nghề nhiệm vụ quan trọng phát triển nguồn nhân lực, dịch chuyển cấu lao động theo hướng tiến bộ, đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực cho thời kỳ công nghiệp hoá, đại hoá Đào tạo nghề lao động nông thôn đào tạo cho họ biết nghề nghiệp để sau học nghề họ biết vận dụng kiến thức, tiến khoa học - kỹ thuật đào tạo vào lao động sản xuất, cải thiện chất lượng việc làm, nâng cao thu nhập, ổn định sống cho người dân nông thôn, góp phần giảm nghèo cách bền vững Đào tạo nghề cho lao động nông thôn theo lĩnh vực dạy nghề (mà hiên gọi nghề nông nghiệp nghề phi nông nghiệp) bao gồm công nghiệp nông thôn hướng đến đào tạo cho lao động tiểu thủ công nghiệp, lao động thủ công, nông nghiệp hướng đến đào tạo cho lao động chăn nuôi, trồng trọt, 1.3.3 Giới thiệu việc làm xuất lao động a Giới thiệu việc làm Thực tư vấn cho người lao động sách lao động, Footer Page of 145 Header Page of 145 cung cấp thông tin việc làm cho người lao động người sử dụng lao động Làm cầu nối người lao động người sử dụng lao động Tiêu chí đánh giá là: + tổng số LĐNT giới thiệu việc làm; +Mức tăng số LĐNT giới thiệu việc làm; +Tỷ lệ LĐNT giới thiệu tìm việc làm b Xuất lao động Xuât lao động việc đưa người lao động nước nước làm việc Tiêu chí đánh giá: phải đánh giá tiêu chí là: +Số LĐNT tư vấn xuất lao động : +Số LĐNT xuất lao động, 1.3.4 Phát triển sản xuất để giải việc làm cho lao động nông thôn a Phát triển sản xuất nhằm tạo nhiều việc làm nông thôn Để tạo nhiều việc làm cho lao động nông thôn phải cần nhiều yếu tố yếu tố nhằm tạo nhiều viẹc làm cho lao động nông thôn cần phát triển sản xuất, để đáp úng việc làm cho lao động nông thôn đồng thời tạo nhiều cải vật chất thỉ phát triển sản xuất b phát triển ngành nghề nông thôn kinh tế hộ gia đình để giải việc làm - Phát triển nông nghiệp Để khai thác tối đa tài nguyên đất đai nguồn nhân lực nông thôn nhằm tạo thu nhập giải việc làm chỗ cho nông dân - Phát triển kinh tế hộ gia đình Kinh tế hộ gia đình giữ vai trò quan trọng thiếu đơn vị kinh tế đặc thù phù hợp với thực trạng phát triển sản xuất nông nghiệp nước ta nay, góp phần xây dựng sống Footer Page of 145 Header Page of 145 nông thôn đáp ứng nhu cầu ngày cao phong phú người hàng hóa lương thực thực phẩm - Phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, nghề truyền thống nông thôn phát triển hệ thống dịch vụ c Đầu tư xây dựng sở hạ tầng tạo việc làm cho lao động nông thôn d Chính sách tín dụng nông thôn Vốn nhân tố trình tăng trưởng phát triển kinh tế nói chung giải việc làm nói riêng Sự gia tăng vốn làm tăng sản lượng suất lao động, nâng cao chất lượng hàng hóa, tạo khả thu hút sử dụng hiệu nhân tố: tài nguyên, lao động 1.4 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM LAO ĐỘNG NÔNG THÔN 1.4.1 Nhân tố điều kiện tự nhiên 1.4.2 Nhân tố điều kiện xã hội 1.4.3 Nhân tố điều kiện kinh tế 1.5 KINH NGHIỆM CỦA MỘT SỐ ĐỊA PHƢƠNG VỀ GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM CHO LAO ĐỘNG NÔNG THÔN * Kinh nghiệm giải việc làm cho lao động nông thôn Thanh Hoá * Kinh nghiệm giải việc làm cho lao động nông thôn Nam Định * Kinh nghiệm giải việc làm cho lao động nông thôn Đồng Nai Footer Page of 145 Header Page of 145 CHƢƠNG THỰC TRẠNG GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM CHO NGƢỜI LAO ĐỘNG NÔNG THÔN TẠI HUYỆN QUẢNG TRẠCH, TỈNH QUẢNG BÌNH 2.1 NHỮNG ĐẶC ĐIỂM VỀ ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN VÀ KINH TẾ XÃ HỘI CỦA HUYỆN QUẢNG TRẠCH ẢNH HƢỞNG ĐẾN GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM CHO LAO ĐỘNG NÔNG THÔN 2.1.1 Đặc điểm điều kiện tự nhiên a Vị trí địa lý Quảng Trạch huyện lớn nằm phía Bắc tỉnh Quảng Bình, có đường thiên lý Bắc - Nam qua suốt từ Đèo Ngang đến Sông Gianh dài gần 34 Km Phía Bắc giáp với tỉnh Hà tĩnh, phía Nam giáp huyện Bố Trạch, phía Tây giáp huyện Tuyên Hoá phía Đông giáp Biển Đông Huyện có diện tích tự nhiên 612km2, tổng dân số gần 199 ngàn người, mật độ dân số bình quân khoảng 325 người/km2 b Địa hình, khí hậu, thời tiết c Đất đai tài nguyên 2.1.2 Điều kiện kinh tế Quảng Trạch huyện nghèo tỉnh Quảng Bình, kinh tế chủ yếu dựa sản xuất nông nghiệp lạc hậu, công nghiệp nhỏ, dịch vụ giao lưu hàng hoá phát triển chậm Đa số dân cư sống vùng nông thôn, phần lớn làm nông nghiệp a Tăng trưởng chuyển dịch cấu kinh tế Tốc độ tăng trưởng kinh tế huyện Quảng Trạch chậm, từ 2010 đến 2012, tốc độ tăng trưởng kinh tế huyện có xu hướng giảm, cụ thể năm 2010 tốc độ tăng trưởng kinh tế đặt 11,8% đến năm 2012 giảm xuống 9,5%, bình quân 10,2%/năm Cơ cấu phát triển kinh tế giai đoạn 2010 – 2012 Nông nghiệp – Footer Page of 145 Header Page 10 of 145 Công nghiệp – Dịch vụ, với tỷ trọng vào năm 2010 24% - 38,9% 37,1%; năm 2011 26,4% - 35,7% - 37,9%; năm 2012 25,5% - 35,6% - 38,9% b Cơ sở hạ tầng - Thực trạng phát triển đô thị - Thực trạng phát triển khu dân cư - Thực trạng sở hạ tầng c Nguồn vốn hoạt động đầu tư 2.1.3 Điều kiện xã hội a Đặc điểm dân số Tính đến ngày 31/12/2012 tổng dân số toàn huyện 208.063 người, tổng số hộ 50.901 hộ Mật độ dân số 339 người/km2 Tổng số lao động 130.221 người, dân số độ tuổi lao động 116.934 người, lao động làm việc ngành kinh tế 122.559 người Qua bảng tổng hợp 2.1 thấy dân số độ tuổi lao động huyện Quảng Trạch chiếm 50% dân số Đây nguồn lao động dồi dào, phục vụ tốt cho nghiệp công nghiệp hóa, đại hóa đất nước Tuy nhiên, phần lớn lao động huyện Quảng Trạch tập trung chủ yếu nông thôn, chủ yếu lao động phổ thông chưa qua đào tạo b Văn hoá, y tế giáo dục Về thuận lợi: + Với vị trí nằm trung tâm trục đường giao lưu Quốc lộ 12 A Lào - Thái Lan - Mianma với Quốc tộ 1A Khu công nghiệp Cảng biển Hòn La, Cảng vụ Cửa Gianh + Huyện Quảng Trạch có điều kiện tự nhiên phong phú với đặc điểm nhiều vùng rừng, trung du, đồng biển thuận lợi cho phát triển kinh tế với nhiều ngành nghề, nhiều đặc sản vùng + Huyện có lực lượng lao động dồi dào, số người độ tuổi lao động chiếm 50% dân số Footer Page 10 of 145 Header Page 12 of 145 10 Bảng 2.3 Tình hình lao động chia theo trình độ chuyên môn giai đoạn 2010 -2012 Tổng cộng 2010 Số lƣợng (ngƣời) 115.025 Cơ cấu (%) 100 2011 Số lƣợng (ngƣời) 116.178 Cơ cấu (%) 100 2012 Số lƣợng (ngƣời) 116.934 Cơ cấu (%) 100 Chưa qua đào tạo 40.299 35,03 39.076 33,63 38.112 33,6 33.332 28.98 34.829 29,98 35.322 30,20 27.198 23,64 27.252 23,46 27.911 23,86 14.196 12,35 15.021 12,93 15.589 13,33 Chỉ tiêu Đã qua đào tạo nghề tương đương Trung học chuyên nghiệp Cao đẳng, Đại học trở lên Nguồn: Phòng thống kê huyện Quảng Trạch Bảng 2.3 thể tỷ lệ lao động chưa qua đào tạo giảm từ 35,03% năm 2010 xuống 33,6% năm 2012 tỷ trọng lao động chưa qua đào tạo mức cao so với tổng số lực lượng lao động huyện; 2.3 THỰC TRẠNG GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM CHO LAO ĐỘNG NÔNG THÔN Ở HUYỆN QUẢNG TRẠCH, TỈNH QUẢNG BÌNH 2.3.1 Hoạt động hƣớng nghiệp Từ 2010 đến 2012, huyện Quảng Trạch thực 248 hoạt động hướng nghiệp cho lao động nông thôn nhằm đảm bảo cho người lao động có định hướng nghề nghiệp tốt Huyện Quảng Trạch thực số biện pháp như: thông tin nghề, hướng dẫn cách tiếp cận nghề nghiệp, quảng cáo, tuyên truyền lĩnh vực nghề có đặc tính trội nghề các, công tác hướng nghiệp, tư vấn nghề cho lao động thực qua đối tượng giáo viên, cán giảng dạy sở đào tạo dạy nghề, tổ chức đoàn thể như: đoàn niên, hội nông dân, hội phụ nữ, doanh nghiệp , trung tâm khuyến nông, khuyến ngư huyện Footer Page 12 of 145 Header Page 13 of 145 11 2.3.2 Hoạt động đào tạo nghề Đây nhiệm vụ đa mục tiêu, vừa giải việc làm cho người lao động, nâng cao thu nhập cho người nông dân, vừa góp phần chuyển dịch cấu lao động, giảm tỷ lệ hộ nghèo, ổn định đời sống người dân nông thôn Bảng 2.4 Công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2010 -2012 Chỉ tiêu Tổng số lao động nông thôn dạy nghề Số lớp mở/ số lao động nông thôn đào tạo nghề dài hạn Số lớp mở/ số lao động nông thôn đào tạo nghề ngắn hạn Đơn vị tính người Năm 2010 311 Năm 2011 374 Năm 2012 605 lớp/người 2/101 2/124 2/155 lớp/người 3/210 4/250 5/450 Nguồn: Phòng thống kê huyện Quảng Trạch Qua bảng tổng hợp 2.4 thấy từ năm 2010 đến 2012 Trung tâm dạy nghề huyện mở 12 lớp đào tạo nghề ngắn hạn cho 910 lao động nông thôn lớp đào tạo nghề dài hạn cho 380 lao động nông thôn 2.3.3 Hoạt động giới thiệu việc làm xuất lao động a Hoạt động giới thiệu việc làm Trong công tác giới thiệu việc làm, hệ thống Trung tâm giới thiệu việc làm đóng vai trò quan trọng thị trường phát triển lao động Vì cầu nối người lao động cần tìm việc người sử dụng lao động cần tuyển lao động Theo số liệu tổng hợp phòng thống kê huyện Quảng Trạch Giai đoạn 2010 – 2012, Trung tâm giới thiệu việc làm huyện tư vấn cho ngàn lượt người, giới thiệu việc làm cung ứng lao động cho khoảng ngàn người b Hoạt động xuất lao động Xuất lao động nhu cầu tất yếu giai đoạn địa phương nước Thời gian qua, huyện Quảng Footer Page 13 of 145 Header Page 14 of 145 12 Trạch tìm giải pháp tạo điều kiện thuận lợi để người lao động xuât lao động Trong giai đoạn 2010 đến 2012, huyện Quảng Trạch làm thủ tục xuất 700 lao động làm việc nước ngoài, chủ yếu Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan, Malayxia Số lao động tập trung chủ yếu vùng nông thôn 2.3.4 Thực trạng phát triển sản xuất với việc giải việc làm nông thôn huyện Quảng Trạch c Thực trạng phát triển sản xuất việc làm ngành nông, lâm thuỷ sản huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình Là huyện chủ yếu sản xuất nông nghiệp nên số lao động nông thôn có việc làm ngành chiếm tỉ trọng cao Lao động ngành nông, lâm, thuỷ sản có xu hướng tăng nhẹ, từ 66.382 người năm 2010 tăng lên 66.946 người năm 2012 Thể bảng 2.5 Bảng 2.5 Cơ cấu lao động làm việc ngành nông, lâm thuỷ sản huyện Quảng Trạch giai đoạn 2010-2012 ĐVT: Người Năm 2010 Chỉ ti Số lượng (Người ) Tổng số lao động nông thôn 110.905 làm việc ngành Lao động nông, Lâm, Thuỷ 66.382 sản Cơ c ấu (%) Năm 2011 Số Cơ lượng cấu (Người (%) ) 100 115021 59,85 66.473 Năm 2012 Số lượng (Người ) 100 122.559 57,79 66.946 Cơ cấu (%) 100 54,63 Nguồn: Niên giám thống kê huyện Quảng Trạch năm 2012 Qua bảng tổng hợp 2.5 thấy lao động nông thôn làm việc ngành huyện Quảng trạch số lượng lớn d Thực trạng phát triển sản xuất việc làm ngành công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp xây dựng Huyện Quảng Trạch trọng quan tâm phát triển sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp khu vực nông thôn, có nhiều Footer Page 14 of 145 Header Page 15 of 145 13 chế sách khuyến khích thành phần kinh tế tham gia phát triển sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp địa phương, mà giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp nông thôn tăng bình quân 13,97%/năm e Thực trạng phát triển sản xuất việc làm ngành thương mại dịch vụ Lao động làm việc ngành dịch vụ có xu hướng tăng mạnh, năm 2010 24.551 người tăng lên 31.577 người năm 2012 Điều phản ánh cấu chuyển dịch kinh tế huyện theo hướng giảm dần tỉ trọng lao động nông nghiệp công nghiệp, tăng dần tỉ trọng lao động khu vực thương mại dịch vụ f Phân bố quỹ thời gian sử dụng lao động nông thôn huyện Quảng Trạch Khả tạo thêm việc làm cho người lao động nông thôn huyện Quảng Trạch hàng năm tương đối hạn hẹp Thời gian vừa qua, việc làm nông thôn phụ thuộc chủ yếu vào đất đai canh tác Thiếu đất canh tác, mức độ đó, đồng nghĩa với thiếu việc làm lao động nông thôn đặc biệt lao động nông nghiệp g Thực trạng phát triển kinh tế hộ người lao động nông thôn huyện Quảng Trạch Thực trạng kinh tế hộ huyện Quảng Trạch năm qua: Mức sống người dân thu nhập hộ tăng lên, năm 2012 thu nhập bình quân người 18,7 triệu đồng/năm, tăng bình quân năm 2010 – 2012 24,57%/năm Thể qua bảng 2.12 h Thực trạng phát triển ngành nghề phi nông nghiệp - Phát triển công nghiệp, tiêu thủ công nghiệp: Huyện Quảng Trạch quy hoạch xây dựng nhiều làng nghề thủ công mỹ nghệ, chế biến sản phẩm nông nghiệp Các làng nghề thu hút lượng lớn lao động vào làm việc Từ năm 2010 đến 2012 làng nghề thu hút Footer Page 15 of 145 Header Page 16 of 145 14 2.390 lao động vào làm việc - Phát triển dịch vụ: Trong giai đoạn nay, ngành dịch vụ ngày mở rộng đóng góp phần không nhỏ vào GDP huyện i Thực trạng đầu tư xây dựng sở hạ tầng sách tín dụng với việc làm cho lao động nông thôn - Về đầu tư xây dựng sở hạ tầng với giải việc làm - Về sách tín dụng nông thôn 2.4 KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM CHO LAO ĐỘNG NÔNG THÔN Ở HUYỆN QUẢNG TRẠCH GIAI ĐOẠN 2010-2012 Theo số liệu thống kê bảng 2.14, số lao động nông thôn huyện Quảng Trạch thất nghiệp có giảm lớn Năm 2010 lao động thấp nghiệp 16.160 người đến 2012 8.472 người Đây vấn đề quyền huyện Quảng Trạch cần phải quan tâm giải Bảng 2.14 Lao động đƣợc giải việc làm giai đoạn 2010 – 2012 huyện Quảng Trạch Chỉ tiêu ĐVT Năm 2010 2011 2012 Tổng số lao động nông thôn Người 127.065 128.855 131.031 Số lao động có việc làm Người 110.905 115.021 122.559 ngành Số lao động thấp nghiêp Người 16.160 13.834 8.472 Tỷ lệ sử dụng thời gian lao động % 75 79 81 nông thôn Nguồn: Phòng thống kê huyện Quảng Trạch Theo số liệu bảng tỷ lệ sử dụng thời gian lao động nông thôn có tăng lên qua năm Từ 75% năm 2010 tăng lên 81% năm 2012, 2.5 NHỮNG TỒN TẠI VÀ NGUYÊN NHÂN TRONG GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM CHO LAO ĐỘNG NÔNG THÔN Ở HUYỆN QUẢNG TRẠCH Footer Page 16 of 145 Header Page 17 of 145 15 2.5.1 Những tồn giải việc làm cho lao động nông thôn - Nhìn chung sản xuất nông nghiệp huyện mang tính chất manh mún, lạc hậu, suất chất lượng thấp, chưa thật khai thác hết tiềm mạnh vùng Lao động nông nghiệp chưa ổn định, thu nhập thấp, cân đối cấu lao động cấu kinh tế Thừa lao động phổ thông, thiếu lao động có trình độ học vấn tay nghề cao - Công tác đào tạo nghề, hướng nghiệp, giới thiệu việc làm chưa đáp ứng yêu cầu thực tế - Tiếp cận thông tin kinh tế hộ gia đình thấp - Các trung tâm dịch vụ giới thiệu việc làm chưa phát triển Các hình thức tư vấn giới thiệu việc làm chưa mở rộng - Còn thiếu sách đủ mạnh để khuyến khích đầu tư, huy động nguồn lực để phát triển sản xuất nhằm tạo việc làm cho người lao động - Ngành nghề thương mại, dịch vụ nông thôn nhỏ lẻ nên khó có số liệu thống kê xác quy mô sản xuất ngành nghề thương mại dịch vụ nông thôn - Thủ tục vay vốn rườm rà, lãi suất cao, số tiền người dân vay thấp - Số lao động thiếu việc làm nhiều, thời gian sử dụng lao động hộ nông thôn thấp - Các ngành nghề nông thôn phát triển chậm, hiệu kinh tế thấp 2.5.2 Nguyên nhân - Cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất hạn chế - Các hộ nghèo cao - Cán bộ, giáo viên làm công tác giới thiệu việc làm, dạy nghề Footer Page 17 of 145 Header Page 18 of 145 16 thấp - Chất lượng lao động nông thôn chưa cao, chủ yếu lao động phổ thông, chưa qua đào tạo - Công tác đào tạo nghề, hướng nghiệp, giới thiệu việc làm, xuất lao động huyện nhiều bất cập hạn chế - Chuyển dịch cấu kinh tế, cấu lao động chậm - Chính quyền cấp chưa thật quan tâm đến giải việc làm cho lao động địa phương CHƢƠNG ĐỊNH HƢỚNG VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NHẰM GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM CHO NGƢỜI LAO ĐỘNG NÔNG THÔN Ở HUYỆN QUẢNG TRẠCH, TỈNH QUẢNG BÌNH 3.1 CÁC QUAN ĐIỂM, MỤC TIÊU VÀ PHƢƠNG HƢỚNG GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM CHO NGƢỜI LAO ĐỘNG NÔNG THÔN Ở HUYỆN QUẢNG TRẠCH, TỈNH QUẢNG BÌNH 3.1.1 Những quan điểm giải việc làm Thứ nhất, Tạo việc làm cho người lao động nông thôn phải gắn liền với phát triển kinh tế – xã hội chung huyện Quảng Thứ hai, Tạo việc làm cho người lao động nông thôn sở phát triển kinh tế nhiều thành phần, giải phóng phát huy nguồn lực nhằm tạo động lực phát triển với tốc độ nhanh, hiệu bền vững Thứ ba, Tạo việc làm cho người lao động nông thôn gắn phát triển nông nghiệp với bảo vệ tài nguyên đất, nước, môi trường sinh thái Thứ tư, Tạo việc làm cho người lao động nông thôn sở phân bố lại cấu lao động ngành kinh tế huyện Quảng Trạch, tăng tỷ trọng lao động phi nông nghiệp nhằm nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho người dân nông thôn Footer Page 18 of 145 Header Page 19 of 145 17 Thứ năm, Phát triển mạnh mẽ nhiều ngành đồng thời nhiều ngành nghề để tạo nhiều việc làm cho người lao động 3.1.2 Phƣơng hƣớng giải việc làm cho ngƣời lao động nông thôn huyện Quảng Trạch thời gian tới a Phương hướng chung - Liên kết, liên doanh với doanh nghiệp địa phương để tận dụng lao động chỗ lúc nông nhàn - Thực biện pháp tích cực giúp đỡ người lao động nông thôn chưa có việc làm nhanh chóng có việc làm b Phương hướng cụ thể - Phát triển ngành nghề kinh tế nông thôn trồng trọt, chăn nuôi, đánh bắt khai thác thuỷ hải sản; đẩy mạnh công nghiệp chế biến, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ nông thôn phù hợp với lợi vùng - Chú trọng đào tạo nghề để nâng cao trình độ cho lao động nông thôn - Phát triển mạnh kinh tế hộ gia đình - Đẩy mạnh xuất lao động 3.1.3 Mục tiêu giải việc làm cho ngƣời lao động nông thôn huyện Quảng Trạch - Mục tiêu bản: Tạo việc làm đảm bảo việc làm cho người lao động có khả lao động, có yêu cầu việc làm - Mục tiêu cụ thể: Mỗi năm giảm tỷ lệ thấp nghiệp xuống 5% nâng tỷ lệ thời gian sử dụng lao động nông thôn lên 5% 3.2 NHỮNG GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NHẰM GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM CHO NGƢỜI LAO ĐỘNG NÔNG THÔN Ở HUYỆN QUẢNG TRẠCH, TỈNH QUẢNG BÌNH TRONG THỜI GIAN TỚI Từ thực trạng việc làm người lao động nông thôn huyện Footer Page 19 of 145 Header Page 20 of 145 18 Quảng Trạch, tác giả đề xuất số giải pháp nhằm giải việc làm cho người lao động nông thôn huyện Quảng Trạch năm tới 3.2.1 Đẩy mạnh công tác hƣớng nghiệp Đối với học sinh phổ thông trường nông thôn: - Phân biệt rõ ràng hình thức giới thiệu trường để học hướng nghiệp việc quan trọng cần thiết Bởi thực tế, nhà trường nhầm lẫn hai hoạt động từ không hỗ trợ học sinh hình thức tư vấn hướng nghiệp cách xác trước giai đoạn chọn nghề Ở đây, tư vấn hướng nghiệp có hai hình thức tư vấn sơ tư vấn chuyên sâu - Thông qua dạy học môn văn hóa mà giới thiệu ý nghĩa ứng dụng kiến thức môn học vào hoạt động sản xuất xã hội tầm quan trọng kiến thức môn học vào hình thành phát triển trình độ nghề nghiệp có liên quan - Hoạt động “sinh hoạt hướng nghiệp”, trực tiếp tìm hiểu giới nghề nghiệp, thị trường lao động, tư vấn hướng nghiệp, chọn nghề… - Các hoạt động giáo dục khác tham quan sản xuất, tìm hiểu nghề lĩnh vực kinh tế qua phương tiện thông tin đại chúng, qua tủ sách hướng nghiệp, hướng dẫn gia đình tổ chức xã hội Đối với tầng lớp dân cư - Cần có nhiều hình thức để thông tin nghề cho người lao động nhằm giới thiệu cho nhóm cư dân khác loại hình sản xuất đại, tình hình thị trường lao động, yêu cầu nhân lực thạo nghề ngành kinh tế 3.2.2 Đẩy mạnh công tác đào tạo nghề gắn thực tế địa phương - Tổ chức, tuyên truyền nhiều phương pháp hình thức phù hợp nhằm đạt hiệu cao nhất, làm thay đổi nhận thức cấp, ngành, toàn xã hội tầm quan trọng học nghề - Mở rộng quy mô đào tạo nghề sở đa dạng hoá hình Footer Page 20 of 145 Header Page 21 of 145 19 thức đào tạo, bao gồm đào tạo dài hạn, ngắn hạn, đào tạo lại, đào tạo chổ, đào tạo lưu động, đào tạo từ xa - Hoàn thiện xây dựng chương trình, giáo trình đào tạo theo ngành nghề đặc thù địa phương, theo yêu cầu thị trường sử dụng lao động theo hướng thiết kế gọn nhẹ, tăng thời lượng thực hành để người học dễ tiếp cận - Phương pháp giảng dạy phù hợp với đối tượng học nghề đồng thời bổ sung kiện toàn tổ chức, biên chế, bổ sung lực lượng giáo viên, giảng viên trung tâm dạy nghề giáo dục huyện - Nhân rộng mô hình đào tạo nghề hiệu phổ biến kinh nghiệm số ngành nghề phù hợp với kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội địa phương - Huy động nguồn vốn, để đầu tư sở vật chất kỹ thuật trang thiết bị, phương tiện dạy học cho trung tâm dạy nghề - Có sách thu hút đội ngũ có chuyên môn tốt, thợ lành nghề công tác trung tâm, sở đào tạo nghề huyện 3.2.3 Tiếp tục thực có hiệu công tác giới thiệu việc làm xuất lao động a Về công tác giới thiệu việc làm Tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền phương tiện thông tin đại chúng, nhiều hình thức Đầu tư sở vật chất, trang thiết bị đại cho sàn giao dịch nhằm bảo đảm việc cung cấp thông tin thị trường lao động thông qua hệ thống internet website Trung tâm giới thiệu việc làm Tăng cường phối hợp quan quản lý chuyên ngành với quyền địa phương cấp việc tổ chức mở phiên giao dịch, hội chợ việc làm, hướng dẫn cho người lao động thực có nhu cầu tìm kiếm việc làm học nghề Liên lạc, phối hợp với người học tập trường , tổ chức, cá nhân hoạt động thực tập, thực hành hướng nghiệp, tư vấn việc làm hoạt động khác nhằm hỗ trợ người học Footer Page 21 of 145 Header Page 22 of 145 20 Chú ý nâng cao chất lượng hoạt động tư vấn, giới thiệu cung ứng lao động Về chế sách: tiếp tục hoàn thiện hệ thống khung pháp lý cho hoạt động giới thiệu việc làm theo hướng tôn trọng công ước quốc tế dịch vụ việc làm, tăng cường quyền tự chủ cho Trung tâm, gắn quyền lợi Trung tâm với hiệu hoạt động giới thiệu việc làm b Tăng cường xuất lao động nông thôn huyện Quảng Trạch Xuất lao động giải pháp thiết thực tạo việc làm cho người lao đồng cần phải khắc phục hạn chế công tác tổ chức quản lý lao động, công tác nghiên cứu thị trường lao động… - Đẩy mạnh công tác đào tạo nguồn lao động cho xuất - Phối hợp tốt với doanh nghiệp làm tốt công tác tuyển chọn lao động - Tích cực khai thác thị trường lao động mới, giữ vững thị trường lao động có - Tăng cường công tác quản lý lao động nước - Cải tiến công tác tài thông tin xuất lao động Để tạo nhiều chỗ làm việc cho người lao động nông thôn, quyền huyện Quảng Trạch phải có chương trình, dự án tạo việc làm với quy mô lớn 3.2.4 Đẩy mạnh phát triển sản xuất gắn với giải việc làm cho lao động nông thôn huyện Quảng Trạch a Phát triển ngành trồng trọt chăn nuôi - Phát triển ngành trồng trọt Đẩy mạnh thâm canh tăng suất trồng quỹ đất có Mở rộng diện tích gieo trồng hướng quan trọng để tạo việc làm, tăng thêm thu nhập cho lao động nông thôn - Phát triển ngành chăn nuôi Chăn nuôi lợn gia cầm cần phải đầu tư theo hướng sản xuất hàng hóa cần chủ động đưa giống vật nuôi có suất cao, chất Footer Page 22 of 145 Header Page 23 of 145 21 lượng tốt, phù hợp với địa phương phù hợp với thị trường b Phát triển công nghiệp chế biến - Tăng cường đầu tư mở rộng, đổi công nghệ, nâng công suất chế biến Hướng tới liên doanh, liên kết mở rộng xã toàn huyện - Đầu tư cho doanh nghiệp dân doanh, hộ gia đình sản xuất loại sản phẩm đa dạng như: miến, bánh đa, bánh đa nem, bột loại, bánh kẹo loại…; đầu tư dây chuyền sản xuất phở ăn liền, cháo ăn liền… - Chế biến loại đồ uống: Đầu tư dây chuyền đóng hộp, dây chuyền sản xuất rượu, nước giải khát loại… - Chế biến sản phẩm rau, cao cấp; bảo quản hoa… phục vụ xuất c Phát triển ngành nuôi trồng đánh bắt thuỷ hải sản Cần hỗ trợ nguồn vốn với lãi suất ưu đãi để người dân đóng tàu lớn, mua ngư lưới cụ để đánh bắt xa bờ Cử khuyến ngư tư vấn cho người dân kỷ thuật nuôi trồng thuỷ sản, từ khâu chọn giống đến khâu chăm sóc d Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đai hợp lý nhằm tạo việc làm cho người lao động nông thôn huyện Quảng Trạch Cần thiết phải điều chỉnh lại quy hoạch sử dụng đất đai với định hướng tạo việc làm cho người lao động nông thôn e Phát triển mạnh kinh tế hộ gia đình - Phát triển kinh tế hộ gia đình nông thôn theo hướng sản xuất hàng hóa nhằm khai thác tối đa tiềm lợi địa phương - Khuyến khích phát triển kinh tế trang trại nhằm tăng số lượng hộ nông dân theo hướng sản xuất hàng hóa Để giúp kinh tế hộ gia đình phát triển bền vững, cần thực đồng giải pháp sau đây: + Mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm cho nông dân + Tăng cường đầu tư vốn cho hộ gia đình Footer Page 23 of 145 Header Page 24 of 145 22 + Đẩy mạnh ứng dụng tiến khoa học kỹ thuật nông nghiệp vào sản suất + Đẩy mạnh xây dưng sở hạ tầng thiết yếu nông thôn + Khuyến khích hộ gia đình tích tụ ruộng đất, khắc phục tình trạng sản xuất mang mún + Phát triển kinh tế hộ gia đình sản xuất hàng hóa gắn với cải tạo môi trường, nâng giá trị sử dụng đất canh tác g Thực tốt công tác hỗ trợ nông dân phát triển kinh tế + Phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp nghề truyền thống + Chính sách phát triển dịch vụ thương mại h Hỗ trợ đầu tư xây dựng sở hạ tầng quan tâm giải sách tín dụng nông thôn - Hỗ trợ đầu tư xây dựng sở hạ tầng - Chính sách tín dụng nông thôn 3.2.5 Các giải pháp khác a Đẩy nhanh chuyển dịch cấu lao động phù hợp với cấu kinh tế, cấu ngành nghề nông thôn huyện b Nâng cao chất lượng lao động nông thôn c Mở rộng thị trường tiêu thụ hàng hóa cho người lao động nông thôn Footer Page 24 of 145 Header Page 25 of 145 23 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Kết luận Lao động nguồn lực vô quý báu quốc gia, đất nước phát triển cần phải có nguồn nhân lực dồi dào, chất lượng cao, nguồn nhân lực lợi cạnh tranh lớn Hàng năm, nguồn lao động nông thôn huyện Quảng Trạch tăng lên đáng kể trước phát triển thành phố song chất lượng lao động thấp gây sức ép việc làm Vì vậy, tạo việc làm cho người lao động nông thôn mục tiêu nhiệm vụ Đảng nhân dân huyện Quảng Trạch Bên cạnh kết đạt được, huyện Quảng Trạch gặp số khó khăn, hạn chế mặt lĩnh vực công tác Giải việc làm cho người lao động gắn với phát triển kinh tế - xã hội song chưa thực bền vững không đồng địa phương Vì vậy, thời gian tới huyện Quảng Trạch cần thực đồng giải pháp để tạo việc làm cho người lao động nông thôn đạt hiệu như: Phát triển kinh tế nông thôn gắn với giải việc làm cho người lao động nông thôn; điểu chỉnh quy hoạch đất đai hợp lý để sử dụng hiệu lao động nông thôn; chuyển dịch cấu lao động nông thôn; thực hiệu chương trình quốc gia việc làm; tăng cường xuất lao động nông thôn Kiến nghị * Với cấp Trung ương - Điều chỉnh sách khuyến khích đầu tư tư nhân nước vào lĩnh vực nông nghiệp, ngành sản xuất dịch vụ vùng nông thôn, doanh nghiệp vừa nhỏ - Hỗ trợ hướng dẫn doanh nghiệp mở rộng thị trường xuất nông sản * Đối với huyện tỉnh - Cần phát triển mạnh hệ thống tín dụng để khắc phục Footer Page 25 of 145 Header Page 26 of 145 24 thiếu hụt vốn sản xuất - Đẩy mạnh công tác khuyến nông khả áp dụng tiến khoa học kỹ thuật, khả sử dụng tài nguyên hợp lý - Thường xuyên tổ chức hội chợ việc làm, đào tạo tư vấn cho người lao động đặc biệt lao động nông thôn; phối hợp quan, đơn vị, tổ chức hỗ trợ tư vấn xuất lao động - Hỗ trợ kinh phí đào tạo nghề cho hộ nông nghiệp phải chuyển đổi mục đích sử dụng đất - Quy hoạch chi tiết, cụ thể đảm bảo thời gian địa phương phát triển khu công nghiệp, cụm công nghiệp để người lao động có điều kiện thời gian tham gia đào tạo nghề * Đối với người lao động nông thôn - Tích cực học tập kiến thức văn hóa, chuyên môn, tăng cường theo dõi phương tiện thông tin đại chúng để nâng cao hiểu biết nhằm vận dụng vào việc làm - Đánh giá nguồn lực hộ để sử dụng hợp lý đạt hiệu cao - Chủ động trình tìm kiếm việc làm - Mạnh dạn vay vốn để nâng cao khả đầu tư áp dụng kỹ thuật Footer Page 26 of 145 ... VIỆC LÀM CHO LAO ĐỘNG NÔNG THÔN * Kinh nghiệm giải việc làm cho lao động nông thôn Thanh Hoá * Kinh nghiệm giải việc làm cho lao động nông thôn Nam Định * Kinh nghiệm giải việc làm cho lao động nông. .. vấn đề việc làm giải việc làm cho lao động nông thôn Chƣơng Thực trạng việc làm cho người lao động nông thôn huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình Chƣơng Định hướng số giải pháp tạo việc làm cho người... vấn đề Giải việc làm cho lao động nông thôn huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình” với hy vọng đưa giải pháp mang tính khả thi nhằm giải việc làm cho người lao động nông thôn tỉnh Quảng Bình Mục
- Xem thêm -

Xem thêm: Giải quyết việc làm cho lao động nông thôn huyện Quảng Trạch tỉnh Quảng Bìn, Giải quyết việc làm cho lao động nông thôn huyện Quảng Trạch tỉnh Quảng Bìn, Giải quyết việc làm cho lao động nông thôn huyện Quảng Trạch tỉnh Quảng Bìn

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay