Giải pháp việc làm cho lao động nông thôn ở huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vin

26 15 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/04/2017, 22:07

Header Page of 145 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG HUỲNH NGỌC HIỂU GIẢI PHÁP VIỆC LÀM CHO LAO ĐỘNG NÔNG THÔN Ở HUYỆN TRÀ CÚ, TỈNH TRÀ VINH Chuyên ngành: Kinh tế Phát triển Mã số: 60.31.05 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Đà Nẵng, Năm 2014 Footer Page of 145 Header Page of 145 Công trình hoàn thành ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Bùi Quang Bình Phản biện 1: PGS.TS Đào Hữu Hòa Phản biện 2: PGS.TS Nguyễn Trọng Hoài Luận văn bảo vệ trước Hội đồng chấm Luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ Kinh tế họp Đại học Đà Nẵng ngày 21 tháng năm 2014 Có thể tìm hiểu luận văn tại: - Trung tâm Thông tin – Học liệu, Đại học Đà Nẵng - Thư viện Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng Footer Page of 145 Header Page of 145 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Trong năm qua, Đảng nhà nước ta có nhiều chủ trương, sách phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn nhằm tạo việc làm chỗ cho lao động nói chung lao động nông thôn nói riêng Với đặc điểm nguồn lao động phong phú, dồi dào, mạnh phát triển Kinh tế - xã hội, song đồng thời tạo sức ép việc làm cho toàn xã hội Theo báo cáo Sở LĐ-TB&XH tỉnh Trà Vinh: Năm 2013 thất nghiệp nông thôn chiếm khoảng 15.574 người, lao động nữ chiếm 51% Thiếu việc làm mức cao khoảng 42.559 người tỷ lệ thiếu việc làm thành thị chiếm 7.2% nông thôn chiếm 43% so với tổng dân số độ tuổi lao động Trà Cú huyện nghèo, vùng sâu có đông đồng bào dân tộc tỉnh Trà Vinh, huyện nông chậm phát triển, tổng diện tích đất tự nhiên huyện 36.992,45 ha, tỷ trọng nông nghiệp chiếm gần 51%, công nghiệp dịch vụ phát triên chậm, lực lượng lao động tập trung chủ yếu nông thôn Vì vậy, vấn đề lao động việc làm nông thôn vốn tồn nhiều khó khăn, lại trở nên khó khăn Chiến lược ổn định phát triển Kinh tế - xã hội đến năm 2020 tỉnh Trà Vinh khẳng định “Giải việc làm, sử dụng tối đa tiềm lao động xã hội mục tiêu quan trọng hàng đầu chiến lược, tiêu chuẩn để định hướng cấu kinh tế lựa chọn công nghệ’’ Bằng kiến thức tiếp thu dù khiêm tốn với mục đích góp phần phát triển Kinh tế - xã hội địa phương, chọn đề tài "Giải pháp việc làm cho lao động nông thôn huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh” để làm luận văn tốt nghiệp Mục tiêu nghiên cứu - Hệ thống hóa lý luận giải việc làm cho lao động Footer Page of 145 Header Page of 145 nông thôn huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh - Phân tích thực trạng giải việc làm cho lao động nông thôn huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh - Đề xuất giải pháp giải việc làm cho lao động nông thôn huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh Đối tượng phạm vi nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu vấn đề lý luận thực tiễn liên quan đến công tác giải việc làm cho lao động nông thôn - Phạm vi nghiên cứu: + Nội dung: Nghiên cứu công tác giải việc làm cho lao động nông thôn + Về không gian: Địa bàn huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh + Về thời gian: Các giải pháp đề xuất luận văn có ý nghĩa năm tới Phương pháp nghiên cứu Để thực mục tiêu nghiên cứu đề tài sử dụng phương pháp sau đây: - Phương pháp thống kê, so sánh, phân tích, tổng hợp - Các phương pháp khác Bố cục đề tài Ngoài mục lục, mở đầu, kết luận danh mục tài liệu tham khảo, luận văn chia làm chương sau: Chương 1: Cơ sở lý luận việc làm cho lao động nông thôn Chương 2: Thực trạng vấn đề giải việc làm cho lao động nông thôn huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh Chương 3: Những giải pháp giải việc làm cho lao động nông thôn địa bàn huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh Tổng quan tài liệu nghiên cứu Footer Page of 145 Header Page of 145 CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM CHO LAO ĐỘNG NÔNG THÔN 1.1 NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ VIỆC LÀM CHO LĐNT 1.1.1 Việc làm a Khái niệm việc làm Theo điều 13 Bộ luật lao động nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam: “Mọi hoạt động lao động tạo thu nhập, không bị pháp luật ngăn cấm thừa nhận việc làm” b Đặc điểm việc làm nông thôn Nông thôn nơi sinh sống phận dân cư chủ yếu làm việc lĩnh vực nông nghiệp Việc làm người lao động nông thôn gắn liền với môi trường, điều kiện sinh sống làm việc người lao động Như vậy, nói lao động trồng trọt chăn nuôi việc làm người lao động nông thôn 1.1.2 Vai trò việc làm - Việc làm có vai trò quan trọng đời sống xã hội, thiếu cá nhân toàn kinh tế, vấn đề cốt lõi xuyên suốt hoạt động kinh tế - Việc làm ảnh hưởng trực tiếp chi phối toàn đời sống cá nhân, gắn chặt với trình độ học vấn, trình độ tay nghề họ, thực tế cho thấy người việc làm thường tập trung vào vùng đông dân cư khó khăn điều kiện tự nhiên, nhóm lao động trình độ tay nghề, trình độ văn hoá thấp, * Phân loại việc làm - Việc làm nông: hoạt động lao động lĩnh vực trồng trọt chăn nuôi - Việc làm phi nông nghiệp: lĩnh vực rộng lớn gồm tất ngành nghề nông nghiệp nông thôn Footer Page of 145 Header Page of 145 1.1.3 Khái niệm thất nghiệp phân loại thất nghiệp a Khái niệm thất nghiệp Theo tổ chức lao động Quốc tế (ILO), thất nghiệp theo nghĩa chung tình trạng tồn số người độ tuổi lao động muốn có việc làm tìm việc làm mức tiền công định b Phân loại thất nghiệp Phân loại thất nghiệp: thất nghiệp chia theo giới tính, theo vùng lãnh thổ, theo dân tộc, chủng tộc theo lứa tuổi 1.2 NỘI DUNG GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM CHO LĐNT 1.2.1 Phát triển sản xuất tạo việc làm cho lao động nông thôn - Phân bố lại dân cư nguồn lao động vùng để vừa tạo thêm việc làm, vừa khai thác tiềm vùng - Đẩy mạnh kế hoạch hóa gia đình, đa dạng hóa hoạt động kinh tế nông thôn - Phát triển hoạt động công nghiệp dịch vụ - Đa dạng hóa sản phẩm, phát triển chăn nuôi, khôi phục ngành nghề, làng nghề truyền thống 1.2.2 Hướng nghiệp, đào tạo nghề giới thiệu việc làm cho lao động nông thôn - Hướng nghiệp giúp cho người học lựa chọn ngành học, trình độ đào tạo phù hợp, chủ động, sáng tạo học tập, am hiểu ngành, nghề học để phát huy lực nghề nghiệp sau tốt nghiệp - Đào tạo nghề nhiệm vụ quan trọng phát triển nguồn nhân lực, đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực cho thời kỳ Công nghiệp hóa – đại hóa Các loại hình đào tạo như: đào tạo nghề ngắn hạn, đào tạo từ xa, đào tạo lại,…quan trọng đào tạo nghề phù hợp với nhu cầu thị trường Footer Page of 145 Header Page of 145 - Hoạt động giới thiệu việc làm: Thực việc tư vấn cho người lao động sách lao động, cung cấp thông tin việc làm cho người lao động người sử dụng lao động, làm cầu nối người lao động người sử dụng lao động 1.2.3 Hỗ trợ vốn tạo việc làm cho lao động nông thôn Muốn tạo số lượng lớn việc làm nhằm thu hút lực lượng lao động nông thôn cần phát huy nội lực, trước hết nguồn vốn Hiện nay, nguồn vốn đầu tư cho nông nghiệp nông thôn có từ ngân sách Nhà nước, từ vốn tín dụng đầu tư ưu đãi, từ vốn doanh nghiệp Nhà nước, doanh nghiệp tư nhân, dân cư hay vốn đầu tư nước 1.2.4 Xuất lao động Xuất lao động việc đưa người lao động nước nước làm việc Hiện nay, xuất lao động hoạt động kinh tế - xã hội phổ biến địa phương nước Nhất tỉnh có điều kiện tự nhiên không thuận lợi nguồn nhân lực dồi kinh tế địa phương chưa đủ khả tạo mở việc làm thu hút hết lực lượng lao động xã hội, xuất lao động giải pháp hữu hiệu để giải việc làm cho lao động 1.3 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM CHO LAO ĐỘNG NÔNG THÔN 1.3.1 Điều kiện tự nhiên Trà Cú huyện đồng ven biển, nằm ven sông Hậu giáp với biển Đông qua cửa Định An, với diện tích tự nhiên 369,93 km2, cách trung tâm tỉnh lỵ Trà Vinh 33 km hướng Tây – Nam 1.3.2 Điều kiện kinh tế a Tốc độ tăng trường kinh tế Sự phát triển kinh tế địa phương thúc đẩy nhu cầu tiêu dùng, qua thúc đẩy sản xuất phát triển, thu hút đầu tư thành phần kinh tế, tạo nhiều việc làm cho xã hội Tốc độ phát triển kinh tế nhanh qui mô lớn tạo nhiều việc làm Footer Page of 145 Header Page of 145 b Cơ cấu kinh tế Chuyển đổi cấu trồng, vật nuôi phù hợp với địa bàn tín hiệu thị trường, kết hợp với phát triển ngành nghề phi nông nghiệp, khuyến khích đầu tư phát triển doanh nghiệp nhỏ vừa nông thôn nhằm tạo việc làm, tăng thu nhập, tận dụng thời gian nông nhàn nông thôn c Cơ sở hạ tầng Cơ sở hạ tầng kỹ thuật bao gồm: hệ thống đường giao thông, thủy lợi, thủy điện, thông tin liên lạc yếu tố gián tiếp góp phần tạo việc làm nâng cao hiệu công việc Việc phát triển sở hạ tầng cộng đồng dân cư thu hút dân cư, thúc đẩy nhu cầu tiêu dùng, từ thu hút đầu tư sản xuất doanh nghiệp, gián tiếp tạo môi trường phát triển việc làm cộng đồng d Các sách việc làm Chính sách việc làm sách xã hội quốc gia nhằm góp phần đảm bảo an toàn, ổn định phát triển xã hội Chính sách việc làm thực chất hệ thống biện pháp có tác động mở rộng hội để lực lượng lao động toàn xã hội tiếp cận việc làm 1.3.3 Các yếu tố xã hội a Dân số, nguồn lao động Dân số, nguồn lao động yếu tố định đến phát triển kinh tế - xã hội đất nước Tăng trưởng dân số với tốc độ qui mô hợp lý nguồn cung cấp nguồn lực vô giá, trái lại gánh nặng cho kinh tế b Phong tục, tập quán Phong tục, tập quán tiêu dùng, tập quán sản xuất có tác động mạnh tới tư tìm việc, tư lao động người dân nông thôn c Giáo dục đào tạo Nhân tố ảnh hưởng lớn đến chất lượng nguồn lao động Footer Page of 145 Header Page of 145 Nếu người lao động có trình độ tay nghề cao khả thất nghiệp thiếu việc làm 1.4 KINH NGHIỆM GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM CHO LAO ĐỘNG Ở NÔNG THÔN CỦA MỘT SỐ TỈNH, THÀNH PHỐ 1.4.1 Kinh nghiệm giải việc làm Đà Nẵng - Phát triển ngành du lịch – dịch vụ để tạo nhiều việc làm cho người lao động, đặc biệt lao động nông thôn - Chuyển dịch cấu kinh tế theo hướng Công nghiệp hóa – đại hóa gắn với phát triển đa dạng ngành nghề sử dụng nhiều lao động - Phát triển mạnh quan hệ kinh tế đối ngoại xuất lao động Tạo môi trường thuận lợi để thu hút nhà đầu tư - Đổi nâng cao chất lượng hoạt động trường dạy nghề gắn với dịch vụ việc làm thành phố Đà Nẵng 1.4.2 Kinh nghiệm giải việc làm Bình Dương + Tập trung phát triển kinh tế - xã hội tạo thêm nhiều việc làm cho người lao động + Xây dựng phát triển Khu công nghiệp, Khu chế xuất tập trung cách liên hoàn, theo hướng đa ngành, hiệu kinh tế + Tập trung phát triển sở hạ tầng gắn với cải cách thủ tục hành để thu hút đầu tư sản xuất + Tổ chức trung tâm dịch vụ việc làm gắn với thị trường lao động tỉnh nước 1.4.3 Kinh nghiệm giải việc làm Thái Bình Mục tiêu tỉnh Thái Bình thời gian tới nâng cao tỷ lệ sử dụng thời gian lao động nông thôn lên 78% Để đạt mục tiêu này, Thái Bình thực số biện pháp bước chuyển dịch cấu trồng, vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa, đẩy mạnh nâng cao chất lượng, mở rộng quy mô đào tạo tăng cường sở vật chất cho trường, sở dạy nghề Footer Page of 145 Header Page 10 of 145 CHƯƠNG THỰC TRẠNG GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM CHO LAO ĐỘNG NÔNG THÔN Ở HUYỆN TRÀ CÚ, TỈNH TRÀ VINH 2.1 ĐẶC ĐIỂM TỰ NHIÊN, KINH TẾ, XÃ HỘI ẢNH HƯỞNG ĐẾN GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM CHO LAO ĐỘNG NÔNG THÔN HUYỆN TRÀ CÚ 2.1.1 Đặc điểm tự nhiên Trà Cú huyện đồng ven biển, nằm cặp ven sông Hậu tiếp giáp với biển Đông qua cửa Định An, với diện tích tự nhiên 369,93 km2, cách trung tâm tỉnh lỵ Trà Vinh 33 km hướng Tây – Nam Toàn huyện có 17 xã thị trấn với 146 ấp 14 khóm, có xã đặc biệt khó khăn Tổng diện tích đất tự nhiên huyện 36.992,45 ha, đất nông nghiệp 30.776,32 ha, chiếm 83,19% diện tích đất tự nhiên 2.1.2 Đặc điểm kinh tế Tốc độ tăng trưởng kinh tế huyện năm 2013 đạt 45,74%, ngành công nghiệp - xây dựng đạt 33,46%, ngành khai thác nông - lâm - thủy sản đạt 61,74%, riêng ngành thương mại - dịch vụ sụt giảm mạnh từ 35,20% năm 2012 giảm xuống -17,51% năm 2013 Thu nhập bình quân đầu người liên tục tăng từ 16,48 triệu đồng năm 2011 lên 25,89 triệu đồng năm 2013 2.1.3 Đặc điểm xã hội Dân số trung bình huyện Trà Cú năm 2013 181.050 người, chiếm 17,83% dân số toàn tỉnh (1.015.300 người), tăng 10.799 người so với năm 2009, bình quân năm tăng khoảng 2.697 người, mật độ dân số đạt 489,4 người/km2 2.2 TÌNH HÌNH VIỆC LÀM CỦA LĐNT Ở HUYỆN TRÀ CÚ 2.2.1 Tình hình lao động nông thôn huyện Trà Cú a Lao động nhân huyện Trà Cú Lực lượng lao động huyện năm 2013 97.688 người, Footer Page 10 of 145 10 Header Page 12 of 145 Bảng 2.6 Lực lượng lao động chia theo trình độ chuyên môn kỹ thuật giai đoạn 2011-2013 Đơn vị tính: Người Trình độ chuyên môn kỹ thuật 2011 2012 2013 65.589 64.575 60.834 Công nhân kỹ thuật 2.189 3.183 3.308 Đào tạo tháng 1.096 1.383 3.138 Sơ cấp nghề 3.233 3.221 4.109 Có nghề dài hạn 3.241 3.238 4.541 Trung cấp nghề 5.335 4.205 4.,041 Trung học chuyên nghiệp 6.582 4.530 5.686 Cao đẳng nghề 8.060 8.319 8.065 Cao đẳng chuyên nghiệp 3.403 3.363 2.526 Đại học 1.724 1.903 1.384 Thạc sĩ 39 48 56 100.491 97.968 97.688 Chưa qua đào tạo Tổng cộng (Nguồn : Phòng LĐ–TB&XH huyện Trà Cú) Bảng 2.7 Lực lượng lao động chia theo trình độ học vấn giai đoạn 2011-2013 (Đơn vị tính: người) Trình độ học vấn Năm Tổng số Chưa TNTH TN TH TN THCS TN THPT 2011 21.721 32.578 25.995 20.197 100.491 2012 20.234 30.168 20.929 26.637 97.968 2013 30.164 20.488 18.643 28.393 97.688 (Nguồn: Phòng LĐ-TB&XH huyện Trà Cú) - Theo bảng 2.7 trình độ học vấn lao động nông thôn huyện Footer Page 12 of 145 11 Header Page 13 of 145 Trà Cú ngày nâng cao, số lượng học sinh chưa tốt nghiệp tiểu học ngày giảm tốt nghiệp trung học phổ thông tăng lên Tỷ lệ tốt nghiệp trung học phổ thông bình quân tăng 19,2%/năm d Cơ cấu việc làm giải cho lao động theo ngành kinh tế Nhìn chung, mức độ chuyển dịch cấu lao động huyện thời gian qua có chuyển biến tích cực, lao động nông nghiệp giảm dần, lao động phi nông nghiệp chủ yếu ngành nghề công nghiệp, xây dựng, thương mại dịch vụ tăng nhanh Bảng 2.8 Tỷ trọng lao động làm việc chia theo ngành kinh tế giai đoạn 2011-2013 (Đơn vị tính: người; %) LLLĐ phân theo cấu ngành Nông, lâm thủy sản Công nghiệp xây dựng Thương mại dịch vụ Năm 2011 64.843 7.936 9.277 82.056 Tỷ lệ (%) 79,02 9,67 11,31 100 Năm 2012 61.007 8.905 9.565 79.477 Tỷ lệ (%) 76,76 11,20 12,03 100 Năm 2013 61.381 9.054 10.891 81.326 Tỷ lệ (%) 75,48 11,13 13,39 100 Tổng số (Nguồn: Phòng LĐ-TB&XH huyện Trà Cú) 2.2.2 Tình hình việc làm lao động nông thôn huyện Trà Cú a Lao động làm việc ngành công nghiệp xây dựng Lao động làm việc ngành công nghiệp xây dựng nhìn chung qua năm từ 2011 đến năm 2013 chưa nhiều, nhiên có xu hướng tăng dần qua năm, ngành công nghiệp Footer Page 13 of 145 12 Header Page 14 of 145 năm 2011 7.936 người đến năm 2013 có 9.054 người chiếm 11,13%, tăng 1.118 người Trái lại, hộ kinh doanh cá thể lại có chiều hướng giảm trình độ chuyên môn kỹ thuật, lực quản lý, đặc biệt chưa qua trường lớp đào tạo nên dễ dẫn đến kinh doanh thua lỗ, dẫn đến phá sản b Lao động làm việc ngành thương mại dịch vụ Năm 2013 hoạt động thương mại dịch vụ có 10.891 lao động tham gia, chiếm 13,19% lao động nông thôn toàn kinh tế, chủ yếu buôn bán nhỏ lẻ nên thúc đẩy cho việc tăng cường sử dụng lao động, tạo việc làm cho lao động nông thôn địa bàn Bảng 2.10: Số lao động làm việc ngành thương mại dịch vụ giai đoạn 2011-2013 Đơn vị tính: Người Chỉ tiêu 2011 2012 2013 I Phân theo thành phần kinh tế nước 9.277 9.565 10.891 108,48 Tập thể 33 29 39 111,18 Tư nhân 199 220 253 112,78 Cá thể 9.045 9.316 10.599 108,38 II Phân theo ngành Kinh doanh 9.277 9.565 10.891 108,48 Thương mại 6.154 5.923 6.305 101,35 Dịch vụ 3.123 3.642 4.586 121,27 Bình quân (%) (Nguồn Chi cục thống kê huyện Trà Cú) c Lao động làm việc ngành y tế, giáo dục Tại khu vực dịch vụ công cộng giáo dục, y tế, văn hóa,… nhìn chung khu vực Nhà nước quản lý điều hành Do vậy, quy mô sử dụng lao động biên chế Nhà nước quy định Footer Page 14 of 145 13 Header Page 15 of 145 thường ổn định thời gian dài Chính thế, việc làm khu vực tạo không tăng thêm thời gian gần Ngoài hạng mục dịch vụ công, hoạt động kinh doanh thương mại, vận tải…cũng chủ yếu khu vực tư nhân hộ kinh doanh cá thể cung cấp Trong hầu hết lao động nông thôn không đủ điều kiện để nâng cao trình độ, hội làm việc khu vực công d Tình hình tăng trưởng việc làm cho lao động nông thôn Tình hình tăng trưởng việc làm nông thôn huyện Trà Cú có xu hướng tăng qua năm, năm 2013 giải việc làm cho 4.126 lao động Mặc dù tỷ lệ có việc làm qua năm tăng không nhiều tỷ lệ tăng trưởng việc làm năm 2013 so với năm trước tăng gần 6,36%, giải phần số lao động nhàn rỗi nông thôn, tạo thêm công ăn việc làm cho người lao động, tăng thu nhập nâng cao mức sống cho người dân nông thôn Bảng 2.11 Tình hình tăng trưởng việc làm cho lao động nông thôn huyện Trà Cú giai đoạn 2011-2013 (Đơn vị tính: người;%) Chỉ tiêu 2011 2012 2013 Tổng Lao động độ tuổi 100.491 97.968 97.688 Số lao động có việc làm 3.397 3.598 4.126 3,38 3,67 4,22 8.64 15 Tỷ lệ có việc (%) Tỷ lệ tăng trưởng việc làm (%) (Nguồn: Chi cục Thống kê huyện Trà Cú) e Tình hình thiếu việc làm, thấp nghiệp lao động nông thôn Trong năm 2013 toàn huyện có 3.066 lao động thất nghiệp, chiếm 3,14% tổng số lao động việc làm, thất Footer Page 15 of 145 14 Header Page 16 of 145 nghiệp cao độ tuổi từ 36-60, đến 1.549 lao động, nhóm tuổi mà sức lao động giảm dần, không đáp ứng yêu cầu cao sức khỏe doanh nghiệp tuyển dụng Hình 2.8: Thiếu việc làm, thất nghiệp chia theo độ tuổi năm 2013 f Thực thi sách giải việc làm cho lao động nông thôn Trong thời gian qua, huyện thực sách hỗ trợ doanh nghiệp, người lao động địa bàn, số lượng doanh nghiệp tăng nhanh, số doanh nghiệp thành lập hàng năm tăng 20% so với thời kỳ năm trước, góp phần giải việc làm cho lao động nông thôn, đồng thời thúc đẩy tăng đầu tư nước ngoài, thu hút lao động vào ngành, lĩnh vực kinh tế khác nhau, góp phần chuyển dịch cấu kinh tế cấu lao động, tạo mở việc làm mới, giảm tỷ lệ thất nghiệp thiếu việc làm huyện 2.3 THỰC TRẠNG GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM CHO LAO ĐỘNG NÔNG THÔN Ở HUYỆN TRÀ CÚ 2.3.1 Phát triển sản xuất tạo việc làm cho lao động nông thôn Năm 2013, tổng giá trị sản xuất thực 1.634,7 tỷ đồng đạt 101,31% kế hoạch, tăng 14,18% so với kỳ năm trước.Trong đó: nông nghiệp, thuỷ sản tăng 4,33%; công nghiệp, xây dựng tăng Footer Page 16 of 145 15 Header Page 17 of 145 22,63% dịch vụ tăng 19,62% so kỳ Kết năm 2013 giải cho 1.849 lao động có việc làm, tăng 592 lao động so với năm 2012, giải việc làm nông nghiệp tăng 174 lao động, thương mại dịch vụ tăng 626 lao động, riêng ngành công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp tăng mạnh 1.049 lao động Bảng 2.13: Số lao động có việc làm sau phát triển sản xuất giai đoạn 2011-2013 Đơn vị tính: người Năm Nông, lâm thủy sản 2011 2012 2013 174 Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp Thương mại dịch vụ Tổng số lao động có việc làm 1.057 2.731 3.788 969 288 1.257 1.049 626 1.849 (Nguồn: Báo cáo phòng LĐ-TB&XH huyện Trà Cú) 2.3.2 Hoạt động hướng nghiệp, đào tạo nghề giới thiệu việc làm a Hoạt động hướng nghiệp Trong năm 2013 huyện giáo dục định hướng cho 140 người tăng 74 người so với năm 2011, hoạt động hướng nghiệp, tư vấn việc làm tăng từ 400 người năm 2011 lên 700 người năm 2013 b Hoạt động đào tạo nghề Trong năm 2011-2013, huyện mở 76 lớp dạy nghề ngắn hạn thường xuyên, có 1.866 lao động tham gia, tổng kinh phí 2,31 tỷ đồng, với nghề: Trồng trọt, chăn nuôi, may công nghiệp, sửa chữa máy nổ, đan đát…, nâng tổng số lao động nông thôn qua đào tạo nghề lên 22.734 người, chiếm 16,75%, lao động tham gia học nghề có việc làm chiếm 70% (1.314 lao động) c Hoạt động giới thiệu việc làm Năm 2013 Trung tâm tổ chức phiên giao dịch việc làm, có Footer Page 17 of 145 16 Header Page 18 of 145 23 công ty, doanh nghiệp tỉnh tham gia, thu hút 1.700 lao động 2.3.3 Hỗ trợ vốn tạo việc làm cho lao động nông thôn Bảng 2.15: Nguồn vốn hỗ trợ tạo việc làm cho lao động nông thôn huyện Trà Cú giai đoạn 2011-2013 Vốn hỗ trợ Các dự án phê duyệt ĐVT 2011 Dự án Triệu đồng Vốn giải ngân 2012 2013 18 18 53 1.630 1.320 1.935 Tổng lao động độ tuổi Người 100.491 97.968 97.688 Việc làm Người 3.397 3.598 4.126 Tỷ lệ có việc % 3,38 3,67 4,22 Tỷ lệ tăng trưởng việc làm % 8,64 15 (Nguồn: Báo cáo phòng LĐ-TB&XH huyện Trà Cú) 2.3.4 Giải việc làm thông qua Xuất lao động Bảng 2.17 Tình hình xuất lao động huyện Trà Cú giai đoạn 2011-2013 (Đơnvị: người) Thị Trường 2011 2012 2013 Tổng Nhật Bản Hàn Quốc Đài Loan Malaysia 15 Nước khác Tổng 13 16 17 46 Toàn tỉnh 66 80 147 293 Tỷ lệ % so với toàn tỉnh 19,69 20 11,56 15,69 (Nguồn: Phòng LĐ-TB&XH huyện Trà Cú) Footer Page 18 of 145 17 Header Page 19 of 145 2.3.5 Kết giải việc làm cho lao động nông thôn Bảng 2.18 Lao động giải việc làm năm gần (ĐVT: Người, %) ĐVT 2011 2012 2013 Tổng số lực lượng LĐNT Người 100.491 97.968 97.688 LĐ giải việc làm Người 82.056 79.477 81.326 % 81,66 81,13 83,25 Người 18.435 18.491 16.362 Tỷ lệ thất nghiệp LĐNT % 18,34 18,87 16,75 Tỷ lệ SD thời gian LĐ NT % 70,5 73 78 Chỉ tiêu Tỷ lệ lao động có việc làm Số lao động thất nghiệp (Nguồn: Chi cục Thống kê huyện Trà Cú) 2.4 NHỮNG TỒN TẠI TRONG CÔNG TÁC GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM CHO LAO ĐỘNG NÔNG THÔN VÀ NGUYÊN NHÂN 2.4.1 Những tồn công tác giải việc làm cho lao động nông thôn - Trình độ lao động thấp chưa đáp ứng yêu cầu trình chuyển dịch cấu kinh tế - Lao động chưa qua đào tạo nghề cao - Ngành nghề thương mại dịch vụ nông thôn phần lớn hoạt động nhỏ lẻ - Nguồn vốn ngân hàng sách chưa thật tập trung vào hỗ trợ đối tượng nghèo để phát triển kinh tế địa phương 2.4.2 Nguyên nhân - Lao động nông nghiệp giữ vai trò chủ đạo - Công tác tuyên truyền đào tạo nghề yếu - Cán bộ, giáo viên công tác giới thiệu việc làm, dạy nghề chưa tâm huyết với nghề ảnh hưởng đến chất lượng đào tạo Footer Page 19 of 145 18 Header Page 20 of 145 CHƯƠNG MỘT SỐ GIẢI PHÁP GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM CHO LAO ĐỘNG NÔNG THÔN Ở HUYỆN TRÀ CÚ TỈNH TRÀ VINH TRONG THỜI GIAN TỚI 3.1 MỤC TIÊU, QUAN ĐIỂM VÀ PHƯƠNG HƯỚNG GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM CHO LAO ĐỘNG NÔNG THÔN Ở HUYỆN TRÀ CÚ ĐẾN NĂM 2020 3.1.1 Mục tiêu giải việc làm a Mục tiêu chung Duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế ổn định, chuyển dịch cấu kinh tế theo hướng Công nghiệp hóa – đại hóa, nâng cao hiệu quả, sức cạnh tranh kinh tế Phấn đấu đến năm 2015 giảm mạnh tỷ lệ hộ nghèo đến năm 2020 đạt tỷ lệ hộ nghèo ngang mức bình quân chung toàn tỉnh b Mục tiêu cụ thể Phấn đấu đến năm 2020 tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 65%, đào tạo nghề 47% Mỗi năm giảm tỷ lệ thất nghiệp xuống 5% nâng tỷ lệ sử dụng thời gian LĐ nông thôn lên khoảng 5% 3.1.2 Các quan điểm giải việc làm - Để giải tốt việc làm cho LĐNT trước tiên nhà nước cần hỗ trợ người lao động về: vốn, đất đai, chuyển giao công nghệ,… - Hỗ trợ kiến thức pháp luật, thuê mướn lao động, thông tin thị trường lao động, hỗ trợ trực tiếp vốn với lãi suất ưu đãi số ngành nghề - Nhà nước cần tạo môi trường điều kiện thuận lợi để thu hút nhà đầu tư tạo việc làm phát triển thị trường LĐ, đẩy mạnh XKLĐ, tăng cường hoạt động hỗ trợ giải việc làm, đầu tư nâng cao lực, hiệu trung tâm giới thiệu việc làm 3.1.3 Phương hướng giải việc làm a Phương hướng chung Footer Page 20 of 145 19 Header Page 21 of 145 Phát triển ngành nghề tiểu thủ công nghiệp, thúc đẩy công nghiệp chế biến nông lâm thủy sản Nâng cao trình độ lao động cấp, trọng đào tạo công nhân lành nghề đảm bảo cho người lao động học nghề có trình độ tay nghề đáp ứng nhu cầu nhà tuyển dụng, góp phần giải việc làm b Phương hướng cụ thể Phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp xây dựng Phấn đấu đến năm 2020 giá trị sản xuất Công nghiệp–Tiểu thủ công nghiệp đạt 875 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm đạt 13 -15%, tạo việc làm cho 5.000 lao động/năm Phát triển đa dạng loại hình thương mại, dịch vụ: thu mua, bảo quản, chế biến, tiêu thụ hàng nông, thủy sản nông thôn, sản xuất mặt hàng thủ công mỹ nghệ phục vụ khách du lịch 3.2 NHỮNG GIẢI PHÁP CHỦ YẾU GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM CHO LĐNT Ở HUYỆN TRÀ CÚ TỈNH TRÀ VINH 3.2.1 Giải việc làm cho lao động nông thôn phải gắn với kế hoạch phát triển Kinh tế - xã hội chung tỉnh - Phát triển Kinh tế - xã hội huyện Trà Cú phải phù hợp với Quy hoạch tổng thể phát triển Kinh tế - xã hội tỉnh Trà Vinh - Hình thành Cụm Công nghiệp – Tiểu thủ công nghiệp huyện Trà Cú tạo điều kiện thuận lợi để thu hút đầu tư vào khu kinh tế Định An Phát triển làng nghề tiểu thủ công nghiệp đan đát, dệt chiếu… - Chuyển dịch cấu công nghiệp theo hướng tăng tỷ trọng ngành áp dụng công nghệ cao công nghiệp chế biến nông, thủy sản 3.2.2 Đẩy mạnh công tác hướng nghiệp, đào tạo nghề gắn với giải việc làm - Tăng cường tổ chức Câu lạc hướng nghiệp, giao lưu với đơn vị sử dụng lao động, giúp người học bổ sung kiến thức kỹ Footer Page 21 of 145 20 Header Page 22 of 145 cần thiết để hòa nhập với môi trường làm việc sau tốt nghiệp - Đào tạo theo nhu cầu xã hội, đào tạo theo địa chỉ, khắc phục tình trạng người lao động qua đào tạo không đáp ứng nhu cầu thực tế công việc, phải đào tạo lại 3.2.3 Thực sách Xuất lao động - Tuyên truyền, tư vấn hỗ trợ vay vốn, giáo dục định hướng, lựa chọn ngành nghề phù hợp cho lao động làm việc nước - Mở rộng thị trường xuất sang nước có thu nhập cao có nhu cầu lớn sử dụng lao động - Lao động nước phải học nghề, học ngoại ngữ, có nhận thức, ý thức tổ chức kỷ luật nước mà họ đến làm việc - Cung cấp thông tin cần thiết xuất lao động cách rộng rãi, kịp thời phương tiện thông tin đại chúng 3.2.4 Đẩy mạnh phát triển sản xuất ngành nghề phi nông nghiệp tạo nhiều hội việc làm cho lao động nông thôn a Phát triển làng nghề + Tạo điều kiện thuận lợi cho sở sản xuất, làng nghề truyền thống vay vốn ưu đãi, miễn giảm thuế, hỗ trợ tìm kiếm thị trường tiêu thụ sản phẩm + Thực tổ chức lại làng nghề truyền thống sở lấy hộ gia đình làm đơn vị kinh tế tự chủ, đồng thời phát triển mạnh hình thức hiệp hội, liên kết gia đình tiến tới thành lập doanh nghiệp nhỏ vừa + Có sách ưu đãi nghệ nhân giỏi, hỗ trợ công tác đào tạo, truyền nghề để ngành nghề truyền thống không bị mai b Phát triển thương mại, dịch vụ Footer Page 22 of 145 21 Header Page 23 of 145 + Phát triển đa dạng loại hình dịch vụ, tạo điều kiện để thành phần kinh tế đầu tư phát triển dịch vụ du lịch + Ưu tiên đầu tư sở hạ tầng khu vực trung tâm cụm xã, đẩy mạnh giao lưu hàng hoá vùng, khuyến khích mở rộng hệ thống thương mại bán lẻ khu trung tâm huyện lỵ, trung tâm cụm xã trung tâm xã + Đẩy mạnh lưu thông hàng hóa, hoạt động kinh doanh dịch vụ thương mại chợ xã, thị trấn, tạo liên kết thị trường huyện, thị trường tỉnh tỉnh theo phương thức tiêu thụ nông sản hàng hóa thông qua hợp đồng c Phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp + Thu hút nguồn lực kêu gọi đầu tư từ thành phần kinh tế, liên kết với tỉnh vùng Thành phố Hồ Chí Minh, đôi thực kịp thời việc bàn giao, giải phóng mặt bằng, tạo điều kiện để triển khai làm việc nâng cấp sở hạ tầng, thu hút đầu tư vào cụm công nghiệp huyện, khu kinh tế Định An Về công nghiệp chế biến lương thực, thực phẩm thông qua kêu gọi đầu tư đổi công nghệ, đảm bảo chất lượng xuất khẩu, khuyến khích hộ sản xuất kinh doanh đầu tư đa dạng hàng hóa chế biến đáp ứng nhu cầu với chất lượng ngày cao phục vụ cho tiêu dùng xuất 3.2.5 Các giải pháp hỗ trợ vốn - Huy động vốn từ tổ chức tín dụng, ngân hàng, đoàn thể địa phương như: Hội phụ nữ, hội nông dân, đoàn niên, - Khuyến khích sử dụng phát triển nguồn vốn quỹ xóa đói giảm nghèo, quỹ quốc gia giải việc làm quỹ tổ chức tài trợ - Người lao động phải biết huy động từ nguồn vốn tự có Footer Page 23 of 145 22 Header Page 24 of 145 thân, gia đình, quan trọng phải xây dựng kế hoạch sử dụng phân bổ số vốn cho mang lại hiệu cao 3.3 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 3.3.1 Kết luận Sự nghiệp Công nghiệp hóa – đại hóa đất nước năm qua tạo nên thay đổi đáng kể khu vực nông thôn nước nói chung nông thôn huyện Trà Cú tỉnh Trà Vinh nói riêng Người lao động nông thôn chủ thể trực tiếp thực trình Công nghiệp hóa – đại nông nghiệp, nông thôn Họ người tiếp thu ứng dụng tri thức, thành tựu khoa học kỹ thuật công nghệ vào phát triển sản xuất Chính vậy, giải việc làm, phát huy vai trò to lớn lực lượng lao động nông thôn vấn đề có ý nghĩa định thành công nghiệp Công nghiệp hóa – đại hóa Điều không đòi hỏi tâm, phấn đấu nỗ lực người lao động mà cần đến giúp đỡ Nhà nước, tầng lớp nhân dân tổ chức xã hội Khi nghiên cứu vấn đề "Giải pháp việc làm cho lao động nông thôn huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh", luận văn xác định, người lao động nông thôn người lao động nói chung quy định Bộ luật Lao động sinh sống làm việc nông thôn Công việc họ gắn liền với điều kiện tự nhiên nơi họ sinh sống chịu tác động đặc điểm kinh tế - xã hội nông thôn Chính thế, vấn đề "Giải pháp việc làm cho lao động nông thôn huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh" xem xét từ khái niệm việc làm nói chung việc làm người lao động nông thôn nói riêng điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội nông thôn tác động trình công nghiệp hóa – đại hóa Đó sở lý luận để luận văn nghiên cứu khảo sát tình hình giải việc làm cho người lao động nông thôn huyện Trà Cú Footer Page 24 of 145 23 Header Page 25 of 145 Nhận thức vị trí, vai trò vấn đề giải việc làm, năm qua huyện có nhiều chủ trương, sách để giải việc làm cho người lao động Tuy nhiên, vấn đề giải việc làm cho người lao động huyện nhiều tồn tại, trước hết huyện cần tập trung thực tốt số giải pháp sau: + Tổ chức tốt công tác đào tạo nâng cao lực cho cán thực chương trình giải việc làm cấp + Đẩy nhanh tốc độ chuyển dịch cấu kinh tế từ nông nghiệp sang công nghiệp dịch vụ + Hỗ trợ trực tiếp cho lao động thất nghiệp, thiếu việc làm thông qua sách hỗ trợ vay vốn, hỗ trợ đào tạo nghề + Làm tốt công tác hướng nghiệp giới thiệu việc làm để người lao động có hội tìm việc làm có mức thu nhập cao 3.3.2 Kiến nghị a Đối với Nhà nước Cần hoàn thiện số sách lao động - việc làm cho lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn Chú trọng quan tâm đến huyện nghèo tăng cường vốn vay giải việc làm, có sách ưu tiên cho doanh nghiệp mạnh, doanh nghiệp nước tập trung đầu tư vào xây dựng phát triển khu công nghiệp huyện Nhà nước cần quản lý, mở rộng, hỗ trợ việc dạy nghề cho lao động nông thôn, đồng thời khuyến khích mở rộng sở sản xuất để tạo nhiều việc làm, tăng thu nhập cho người lao động Nhà nước cần có sách hỗ trợ, khuyến khích mạnh người lao động có lực để mở sở sản xuất vừa nhỏ, hỗ trợ hộ gia đình phát triển kinh tế hộ theo hướng sản xuất hàng hóa,sản xuất chuyên môn hóa để thúc đẩy kinh tế nông nghiệp nông thôn phát triển hơn, đời sống người dân lao động nông thôn ngày nâng lên Footer Page 25 of 145 24 Header Page 26 of 145 b Đối với quyền địa phương Chính quyền địa phương cần coi trọng vấn đề giải việc làm cho lao động huyện nhiệm vụ trọng tâm trình phát triển kinh tế - xã hội Địa phương cần có giải pháp nhằm giải vấn đề, cần có chủ trương phát triển lâu dài cần có phối hợp ban ngành cấp quyền, tổ chức có liên quan từ trung ương đến địa phương sở Hội đồng nhân dân, Uỷ ban Nhân dân huyện cần tiếp tục xây dựng chương trình, mục tiêu giải việc làm đến năm 2020, đưa mục tiêu giải pháp giải việc làm cho lao động nông thôn Trà Cú trở thành mục tiêu giải pháp chiến lược phát triển kinh tế - xã hội chung tỉnh Huyện uỷ, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân huyện cần tập trung đạo chuyển dịch cấu kinh tế, hàng năm trích nguồn ngân sách địa phương bổ sung vào vốn giải việc làm để đầu tư vào dự án tạo việc làm cho người lao động nói chung lao động nông thôn nói riêng Ngoài ra, quyền địa phương cần phối hợp chặt chẽ với ngành chức năng, tổ chức đoàn thể, từ huyện đến xã, thị trấn làm tốt công tác tuyên truyền vận động, tư vấn định hướng giúp người lao động nâng cao nhận thức, xác định động làm việc cụ thể, từ lựa chọn việc làm thích hợp, để nâng cao thu nhập, cải thiện sống gia đình Cần xác định công tác giải việc làm phải gắn chặt với tuyển sinh đào tạo nghề, phát triển dạy nghề theo hướng đa dạng linh hoạt Gắn quy hoạch dạy nghề với phát triển nghề, vùng kinh tế khu công nghiệp như: Đảm bảo tuyển sinh lao động tham gia học nghề đáp ứng cho thị trường lao động địa phương thu hút Footer Page 26 of 145 ... 145 nông thôn huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh - Phân tích thực trạng giải việc làm cho lao động nông thôn huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh - Đề xuất giải pháp giải việc làm cho lao động nông thôn huyện Trà. .. sở lý luận việc làm cho lao động nông thôn Chương 2: Thực trạng vấn đề giải việc làm cho lao động nông thôn huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh Chương 3: Những giải pháp giải việc làm cho lao động nông. .. THỰC TRẠNG GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM CHO LAO ĐỘNG NÔNG THÔN Ở HUYỆN TRÀ CÚ, TỈNH TRÀ VINH 2.1 ĐẶC ĐIỂM TỰ NHIÊN, KINH TẾ, XÃ HỘI ẢNH HƯỞNG ĐẾN GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM CHO LAO ĐỘNG NÔNG THÔN HUYỆN TRÀ CÚ 2.1.1
- Xem thêm -

Xem thêm: Giải pháp việc làm cho lao động nông thôn ở huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vin, Giải pháp việc làm cho lao động nông thôn ở huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vin, Giải pháp việc làm cho lao động nông thôn ở huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vin

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay