Giải pháp tạo việc làm cho người dân các xã vùng đệm của Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng thuộc huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình

26 99 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/04/2017, 22:07

Header Page of 145 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG HOÀNG VIỆT DŨNG GIẢI PHÁP TẠO VIỆC LÀM CHO NGƢỜI DÂN CÁC XÃ VÙNG ĐỆM CỦA VƢỜN QUỐC GIA PHONG NHA - KẺ BÀNG THUỘC HUYỆN BỐ TRẠCH, TỈNH QUẢNG BÌNH Chuyên ngành: Kinh tế phát triển Mã số: 60.31.05 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Đà Nẵng - Năm 2014 Footer Page of 145 Header Page of 145 Công trình hoàn thành ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS NGUYỄN THỊ NHƢ LIÊM Phản biện 1: TS NGUYỄN HIỆP Phản biện 2: TS PHAN VĂN TÂM Luận văn bảo vệ trước Hội đồng chấm Luận văn tốt nghiệp thạc sĩ Kinh tế họp Đại học Đà Nẵng vào ngày 22 tháng 02 năm 2014 Có thể tìm hiểu luận văn tại: - Trung tâm Thông tin - Học liệu, Đại học Đà Nẵng - Thư viện trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng Footer Page of 145 Header Page of 145 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Việc làm vấn đề quan tâm hàng đầu sách phát triển kinh tế - xã hội quốc gia để hướng tới phát triển bền vững Việc làm tạo thu nhập cho nuôi sống thân gia đình người lao động, tạo cải vật chất, từ giúp ổn định phát triển kinh tế, làm lành mạnh xã hội Người dân xã vùng đệm thuộc huyện Bố Trạch, Tỉnh Quảng bình, sống vành đai bao quanh VQG PN-KB Vườn Quốc Gia Phong Nha Kẻ Bàng (VQGPN-KB) thành lập theo Quyết định 189/QĐ-TT ngày 12-12-2001 thủ tướng phủ, với diện tích quản lý 85.754 Ngày 05/07/2003/VQG PN-KB vinh dự UNESCO công nhận di sản thiên nhiên giới hệ sinh thái vùng đá vôi (karst) bật giới Khu vực vườn Quốc gia đóng vai trò quan trọng việc phát triển du lịch Tỉnh nhà, bao gồm kinh tế, văn hóa xã hội Vườn Quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng nơi có nhiều tài nguyên quý Với hàng trăm loài thực vật, động vật quý thuộc vùng đệm có nguy bị săn lùng cư dân vùng, nguy phá hoại hệ thống bảo tồn vùng đệm Khi người dân có công ăn việc làm, đời sống cộng đồng cải thiện giảm áp lực tìm kế sinh nhai từ tài nguyên khu du lịch sinh thái, giảm thiểu số người tàn phá rừng đến lúc người ta trân trọng bảo vệ Với tầm quan trọng tạo việc làm cho người dân, chọn đề tài: “Giải pháp tạo việc làm cho người dân xã vùng đệm Vườn Quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng thuộc huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình” để giúp cho Ủy ban nhân dân huyện Bố Trạch có giải pháp thiết thực Footer Page of 145 Header Page of 145 2 Mục tiêu nghiên cứu - Hệ thống hóa sở lý luận thực tiễn vấn đề tạo việc làm - Đánh giá thực trạng việc làm lao động người dân huyện Bố Trạch - Đề xuất số giải pháp chủ yếu nhằm giải việc làm cho người dân xã vùng đệm thuộc huyện Bố Trạch Câu hỏi hay giả thuyết nghiên cứu - Vấn đề quan tâm gì? Tại vấn đề lại quan trọng? - Đã có nghiên cứu liên quan đến vấn đề này? - Thực trạng vấn đề địa phương nào? - Những giải pháp đưa để giải vấn đề? Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu: vấn đề kinh tế - xã hội liên quan đến giải pháp tạo việc làm cho người dân xã vùng đệm Vườn Quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng thuộc huyện Bố Trạch tỉnh Quảng Bình - Phạm vi nghiên cứu: Phạm vi không gian: Địa bàn xã vùng đệm Vườn Quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng thuộc huyện Bố Trạch tỉnh Quảng Bình Phạm vi thời gian: Đề tài tập trung thu thập nghiên cứu số liệu thứ cấp thời kì 2010 – 2012 Phƣơng pháp nghiên cứu Đề tài sử dụng phương pháp: Thống kê, mô tả, so sánh, phân tích, tổng hợp số phương pháp khác Footer Page of 145 Header Page of 145 CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ TẠO VIỆC LÀM CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG 1.1 VIỆC LÀM VÀ TẠO VIỆC LÀM 1.1.1 Một số khái niệm a Khái niệm lao động - Lao động hoạt động có ý thức người, trình người sử dụng công cụ lao động tác động lên đối tượng lao động cải biến tạo sản phẩm để thỏa mãn nhu cầu xã hội b Khái niệm việc làm Theo quan niệm tổ chức lao động quốc tế ( ILO): Việc làm hoạt động lao động trả tiền vật Vậy theo khái niệm trên, người lao động mà dùng sức lao động để có nguồn thu nhập có việc làm c Khái niệm tạo việc làm Theo nghĩa rộng: Tạo việc làm tổng thể biện pháp, sách kinh tế xã hội nhà nước, cộng đồng thân người lao động tác động đến mặt đời sống xã hội tạo điều kiện thuận lợi để đảm bảo cho người có khả lao động có việc làm Theo nghĩa hẹp: Tạo việc làm biện pháp chủ yếu hướng vào đối tượng thất nghiệp, thiếu việc làm nhằm tạo việc làm cho người lao động, trì tỷ lệ thất nghiệp mức thấp 1.1.2 Ý nghĩa vai trò tạo việc làm Vào thời điểm nơi việc tạo việc làm cho người lao động cần thiết Người lao động có việc làm có lợi cho thân họ gia đình đồng thời Footer Page of 145 Header Page of 145 có lợi cho địa phương quốc gia Khi quốc gia có tỷ lệ người thất nghiệp người thiếu việc làm cao chứng tỏ quốc gia chưa khai thác sử dụng hết nguồn lực người xã hội 1.2 NỘI DUNG VÀ CHÍNH SÁCH TẠO VIỆC LÀM CHO NGƢỜI LAO ĐỘNG 1.2.1 Tạo việc làm phát triển kinh tế, ngành nghề - Phát triển hoạt động công nghiệp dịch vụ, hoạt động công nghiệp dịch vụ có qui mô nhỏ, thu hồi vốn nhanh, sử dụng kĩ thuật tinh xảo cần nhiều lao động địa phương - Khôi phục ngành nghề truyền thống tận dụng lao động nâng cao thu nhập, lựa chọn kĩ thuật phù hợp với điều kiện gia đình, phân công lao động - Đa dạng hóa sản phẩm, tập trung vào trồng, vật nuôi có giá trị cao nhằm đem lại hiệu cao - Tạo điều kiện thuận lợi cho người lao động di chuyển để tìm kiếm việc làm, từ khu vực nông thôn lên vùng kinh tế trọng điểm, khu công nghiệp kể ngoại tỉnh 1.2.2 Tạo việc làm đào tạo dạy nghề Đào tạo nghề nhiệm vụ quan trọng phát triển nguồn nhân lực, chuyển dịch cấu lao động theo hướng tiến bộ, đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực cho thời kì CNH – HĐH - Để đào tạo nghề thích ứng với nhu cầu xã hội cần xây có phương pháp tiếp cận hiệu quan trọng có tham gia đối tượng liên quan đến đào tạo nghề bao gồm: + Cơ sở cung cấp dịch vụ đào tạo nghề (Các sở dạy nghề); + Cơ sở sử dụng lao động (nhu cầu xã hội mà đại diện doanh nghiệp); Footer Page of 145 Header Page of 145 + Sản phẩm qua đào tạo (người lao động tốt nghiệp) - Tổ chức hợp tác đào tạo nghề đối tác xã hội, đặc biệt gắn kết sở dạy nghề doanh nghiệp Sự hợp tác sở lợi ích lâu dài bên có liên quan, giúp cho người lao động học nghề với nhu cầu doanh nghiệp ngược lại doanh nghiệp tuyển lao động phù hợp - Gắn đào tạo với thực hành, áp dụng vào thực tế gia đình sở kinh tế địa phương để người lao động nâng cao tay nghề, học hỏi kinh nghiệm Hợp tác đào tạo Việt Nam với nước khu vực để nâng cao điều kiện đảm bảo chất lượng dạy nghề, tập trung vào việc đào tạo, nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên dạy nghề - Nghiên cứu kĩ thị trường lao động nước đào tạo ngành nghề phục vụ cho lao động có nhu cầu xuất Trong bối cảnh hội nhập, người lao động tự di chuyển thị trường lao động khu vực quốc tế 1.2.3 Tạo việc làm sách tài hỗ trợ ngƣời lao động - Chương trình cho vay vốn từ Quỹ quốc gia việc làm hoạt động tín dụng sách có ý nghĩa quan trọng, góp phần thực Chương trình mục tiêu Quốc gia xóa đói giảm nghèo giải việc làm, giảm tỷ lệ thất nghiệp khu vực nông thôn nâng tỷ lệ sử dụng thời lao động khu vực nông thôn, góp phần chuyển dịch cấu lao động phù hợp với cấu kinh tế - Chương trình cho vay giải việc làm góp phần tích cực giải nhiều việc làm cho xã hội, góp phần khôi phục ngành nghề truyền thống - Hỗ trợ vốn cho sở sản xuất kinh doanh hộ gia đình Footer Page of 145 Header Page of 145 để mở rộng sản xuất, thu hút tạo việc làm cho nhiều người lao động đặc biệt lao động bị chuyển đổi mục đích sử dụng đất nông nghiệp, lao động nữ, lao động tàn tật… góp phần làm giảm tỉ lệ thất nghiệp, tăng thu nhập, cải thiện đời sống cho người lao động 1.2.4 Tạo việc làm xuất lao động Xuất lao động việc đưa người lao động nước nước làm việc Hiện xuất lao động hoạt động kinh tế xã hội phổ biến địa phương nước - Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến sâu rộng chủ trương sách Đảng Nhà nước tỉnh hoạt động xuất lao động; giúp người dân nâng cao nhận thức, nắm rõ thông tin thị trường lao động nước, số doanh nghiệp có đủ pháp nhân đựơc phép tuyển dụng lao động xuất hoạt động địa bàn tỉnh - Địa phương cần tiếp tục đẩy mạnh phát triển mô hình liên kết xã, phường, thị trấn với doanh nghiệp xuất lao động Quan tâm tuyển chọn, cung ứng nguồn lao động có chất lượng - Nghiên cứu nhu cầu lao động nước để mở rộng thị trường xuất lao động, bên cạnh thị trường lao động nước truyền thống 1.3 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN TẠO VIỆC LÀM CHO NGƢỜI LAO ĐỘNG 1.3.1 Từ ngƣời lao động - Nhận thức ý chí người lao động - Khả điều kiện 1.3.2 Chính quyền địa phƣơng Các sách địa phương, quan tâm cấp người lao động ảnh hưởng lớn đến việc tạo việc làm cho Footer Page of 145 Header Page of 145 người lao động - Dựa tình hình quy hoạch định hướng địa phương để đưa sách tạo công ăn việc làm, thu nhập cho người lao động đồng thời phát triển kinh tế - Thực sách giáo dục đào tạo giúp cho người lao động có đủ tri thức, lực sẵn sàng đáp ứng yêu cầu công việc - Thực sách ưu đãi, hỗ trợ tạo điều kiện cho người lao động phát triển sản xuất 1.3.3 Chính sách quản lý nhà nƣớc - Để giải việc làm cho người lao động, vấn đề quan trọng nhà nước phải tạo điều kiện môi trường thuận lợi để người lao động tự tạo việc làm chế thị trường thông qua sách cụ thể Chính sách khuyến khích phát triển lĩnh vực ngành nghề có khả thu hút nhiều lao động Chính sách việc làm cho đối tượng đặc biệt: người tàn tật, đối tượng tệ nạn xã hội - Quan hệ kinh tế, hợp tác quốc tế 1.4 KINH NGHIỆM GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM CHO LAO ĐỘNG Ở MỘT SỐ ĐỊA PHƢƠNG 1.4.1 Kinh nghiệm giải việc làm cho lao động Vĩnh Phúc - Đẩy mạnh chuyển dịch cấu kinh tế gắn liền với chuyển dịch cấu lao động theo hướng công nghiệp hóa, đại hóa Phát triển mạnh công nghiệp, dịch cụ, thu hút lao động nông nghiệp, nông thôn - Dạy nghề gắn với giải việc làm cho lao động nông thôn, cho lao động vùng chuyển đổi mục đích sử dụng đất Footer Page of 145 Header Page 10 of 145 nông nghiệp - Thực có hiệu lực hiệu chủ trương yêu cầu doanh nghiệp có dự án đầu tư phải bố trí lao động địa phương vào làm việc doanh nghiệp - Đẩy mạnh xuất lao động hướng quan trọng để giải việc làm Tỉnh trọng 1.4.2 Kinh nghiệm giải việc làm cho lao động tỉnh Bắc Ninh - Đào tạo nghề gắn liền với giải việc làm cho lao động nơi chuyển đổi mục đích sử dụng đất - Quy định doanh nghiệp, chủ dự án sử dụng đất thu hồi phải sử dụng lao động địa phương Đây sách giúp bình ổn sống nơi có thực dự án thu hồi đất - Phát triển làng nghề truyền thống thu hút lao động, cấp đất dãn dân, đất khu dân cư dịch vụ để người nông dân “ly nông” không “ly hương” Footer Page 10 of 145 Header Page 12 of 145 10 nông nghiệp thay vào gia tăng tỉ lệ thương mại, dịch vụ - du lịch sản xuất công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp Khu vực vùng đệm chủ yếu nông thời gian qua kinh tế xã có chuyển dịch hướng theo xu phát triển chung huyện tỉnh, ngành nông lâm thủy sản có xu hướng giảm dần, ngành dịch vụ lại có xu hướng tăng đáng kể, góp phần tích cực đưa kinh tế địa phương tăng trưởng hướng Cụ thể cấu kinh tế sau: Ngành Nông - lâm - thủy sản chiếm 77,57%; Ngành công nghiệp tiểu thủ công nghiệp chiếm 4,11%; Ngành Thương mại - dịch vụ chiếm 17,94% b Cơ sở hạ tầng 2.1.3 Điều kiện xã hội a Đặc điểm dân số Theo số liệu thống kê năm 2012 khu vực xã vùng đệm VQG Phong Nha - Kẻ Bàng có 44.028 người, tỷ lệ tăng dân số 0,41% so với năm 2011 b Văn hóa, y tế giáo dục Giáo dục đào tạo Y tế chăm sóc sức khoẻ cộng đồng Văn hoá, thông tin thể dục thể thao 2.2 TÌNH HÌNH LAO ĐỘNG CỦA CÁC XÃ VÙNG ĐỆM HUYỆN BỐ TRẠCH 2.2.1 Lao động nhân xã vùng đệm Footer Page 12 of 145 Header Page 13 of 145 11 Bảng 2.3 Cơ cấu lao động xã vùng đệm giai đoạn 2010 – 2012 Năm 2010 Chỉ tiêu Dân số Số người độ tuổi lao động Số người độ tuổi LĐ tham gia vào ngành kinh tế Số người độ tuổi LĐ không tham gia vào ngành kinh tế Số người nằm độ tuổi lao động Năm 2011 Năm 2012 Số lượng (người) 43.790 Cơ cấu % 100 Số lượng (người) 43.846 Cơ cấu % 100 Số lượng (người) 44.028 Cơ cấu % 100 24.391 55,7 24.531 55,95 25.082 56,97 Tốc độ tăng trưởng bình quân % 100,27 102,22 22.536 92,39 22.822 93,0 23.441 93,46 102,0 1.855 7,61 1.709 7,0 1.641 6,54 94,07 19.399 44,3 19.315 44,05 18.946 43,03 98,83 (Nguồn số liệu: Phòng thống kê huyện Bố Trạch) 2.2.2 Lao động phân theo trình độ văn hóa Bảng 2.4 Lao động phân theo trình độ văn hóa Năm 2010 Năm 2011 Năm 2012 Cơ Cơ Cơ Chỉ tiêu LLLĐ LLLĐ LLLĐ cấu cấu cấu (ngƣời) (ngƣời) (ngƣời) % % % Không biết chữ 719 2,95 657 2,68 665 2,65 Chưa tốt nghiệp tiểu học 1.292 5,3 1.253 5,11 1.259 5,02 Đã tốt nghiệp tiểu học 11.259 46,16 11.296 46,05 11.663 46,5 Đã tốt nghiệp THCS 6.224 25,52 6.404 26,3 6.660 26,55 Đã tốt nghiệp THPT 4897 20,07 4.921 19,86 4.835 19,28 Tổng số 24.391 100 24.531 100 25.082 100 Footer Page 13 of 145 Header Page 14 of 145 12 2.2.3 Lao động phân theo trình độ chuyên môn kĩ thuật Bảng 2.5 Lực lượng lao động chia theo trình độ chuyên môn kĩ thuật xã vùng đệm Năm 2010 Chỉ tiêu LLLĐ (ngƣời) Cơ cấu % Năm 2011 LLLĐ (ngƣời) Năm 2012 Cơ cấu % LLLĐ (ngƣời) Cơ cấu % Không có chuyên môn kĩ thuật 18.366 75,3 18.383 74,94 18.723 74,65 Sơ cấp trở lên 3.463 14,2 3.544 14,45 3.633 14.48 Cao đẳng trở lên 2.562 10,5 2.604 10,61 2.726 10,87 25.082 100 Tổng số 24.391 100 24.531 100 (Nguồn số liệu: Phòng thống kê huyện Bố Trạch) 2.2.4 Lao động ngành kinh tế Bảng 2.6 Lực lượng lao động ngành kinh tế Chỉ tiêu Tổng số Năm 2010 Năm 2011 Năm 2012 Ngƣời % Ngƣời % Ngƣời % 22.536 100 22.822 100 23.441 100 17.080 75,79 17.321 75,90 18.192 77,61 904 4,01 772 3,38 630 2,69 35 0,16 42 0,18 47 0,20 1.504 6,67 1.516 6,64 1.527 6,51 Nông, lâm nghiệp thủy sản Công nghiệp chế biến, chế tạo Xây dựng Thương nghiệp, sửa chữa,xe có động cơ, xe máy, gia đình … Footer Page 14 of 145 Header Page 15 of 145 13 Vận tải kho bãi 773 3,43 790 3,46 690 2,94 Khách sạn, nhà hàng 403 1,79 447 1,96 351 1,50 12 0,05 17 0,07 15 0,06 1.296 5,75 1.387 6,08 1.404 5,99 529 2,35 530 2,32 585 2,50 Kinh doanh bất động sản Hành nghiệp, Đảng, Đoàn thể, hiệp hội … Dịch vụ khác (Nguồn số liệu: Phòng thống kê huyện Bố Trạch) 2.3 THỰC TRẠNG GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM CHO LAO ĐỘNG CÁC XÃ VÙNG ĐỆM CỦA HUYỆN BỐ TRẠCH 2.3.1 Các sách phát triển sản xuất thu hút lao động a Chính sách phát triển ngành nghề - Ngành nông, lâm nghiệp - Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp ngành nghề nông thôn - Thương mại - Dịch vụ du lịch b Chính sách đầu tư xây dựng sở hạ tầng tạo việc làm cho lao động 2.3.2 Đào tạo nghề cho lao động giới thiệu việc làm Bảng 2.12 Lao động giải việc làm giai đoạn 2010 – 2012 Chỉ tiêu ĐVT Năm 2010 Năm 2011 Năm 2012 Tổng số lao động Người 24.391 24.531 25.082 Người 1.053 745 767 % 3,29 3,9 3,48 Lao động giải việc làm Tỉ lệ thất nghiệp (Nguồn phòng lao động huyện Bố Trạch) Footer Page 15 of 145 Header Page 16 of 145 14 2.3.3 Chính sách tín dụng hỗ trợ tạo việc làm - Thực sách tín dụng ưu đãi hộ nghèo đối tượng sách năm từ 2010 đến 2012 cho vay với 1.395 hộ gia đình với số tiền 21.861 triệu đồng - Hỗ trợ vay vốn giải việc làm sản xuất kinh doanh hộ gia đình Vốn vay giúp bà nông dân chủ động nguồn tài để mua sắm thiết bị, máy móc, phân bón, giống trồng, vật nuôi năm từ 2010 đến 2012 cho vay với 416 hộ gia đình với số tiền 10.841 triệu đồng - Hỗ trợ vay vốn đối tượng xuất lao động năm từ 2010 đến 2012 với 154 hộ gia đình với số tiền 4.620 triệu đồng - Hỗ trợ tín dụng học sinh, sinh viên năm 2010 đến 2012 với 2.297 hộ gia đình với số tiền 12.235 triệu đồng 2.3.4 Hoạt động xuất lao động Xuất lao động xem giải pháp hữu hiệu nhằm giải việc làm cho người lao động góp phần vào tăng trưởng kinh tế địa phương thực nhiệm vụ trị xã hội Vì năm qua công tác đẩy mạnh hoạt động xuất thực nhiều hình thức: - Mở lớp đào tạo nghề theo nhu cầu nước có nhu cầu cần lao động xuất khẩu, để người lao động đào tạo làm tốt công việc giao, nâng cao tay nghề thân - Thực sách lãi suất cho vay hỗ trợ với lãi suất ưu đãi, đặc biệt đối tượng khó khăn em gia đình sách Footer Page 16 of 145 Header Page 17 of 145 15 - Thường xuyên tuyên truyền để người dân hiểu tác phong lao động công nghiệp xuất lao động để người lao động chấp hành nghiêm túc luật pháp phong tục tập quán nước sở luật pháp Việt Nam, làm giàu đáng, nước hạn, tiếp tục lao động đóng góp cho quê hương 2.4 ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ TÌNH HÌNH GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM 2.4.1 Kết giải việc làm cho lao động năm qua 2.4.2 Những tồn việc giải việc làm 2.4.3 Nguyên nhân tồn Footer Page 17 of 145 Header Page 18 of 145 16 CHƢƠNG MỘT SỐ GIẢI PHÁP TẠO VIỆC LÀM CHO NGƢỜI DÂN CÁC XÃ VÙNG ĐỆM HUYỆN BỐ TRẠCH 3.1 QUAN ĐIỂM, PHƢƠNG HƢỚNG VÀ MỤC TIÊU TẠO VIỆC LÀM CHO NGƢỜI DÂN HUYỆN BỐ TRẠCH ĐẾN NĂM 2020 3.1.1 Quan điểm - Phát triển kinh tế - xã hội xã vùng đệm VQG Phong Nha – Kẻ Bàng đặt tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện (Minh Hóa, Bố Trạch, Quảng Ninh) tỉnh Quảng Bình, gắn kết chặt chẽ với phát triển, bảo tồn giá trị di sản VQG thành phố Đồng Hới - Gắn tiêu tăng trưởng kinh tế với việc thực công xã hội; xây dựng chiến lược người, cho người; giải tốt vấn đề xã hội như: xóa đói giảm nghèo, giải việc làm công tác ổn định dân cư … 3.1.2 Phƣơng hƣớng tạo việc làm a Định hướng phát triển theo ngành - Định hướng phát triển ngành nông nghiệp - Định hướng phát triển ngành công nghiệp tiểu thủ công nghiệp - Phương hướng phát triển ngành dịch vụ, thương mại – du lịch b Định hướng phát triển theo vùng - Phát triển vùng thấp - Phát triển vùng cao 3.1.3 Mục tiêu tạo việc làm - Mục tiêu - Mục tiêu cụ thể Footer Page 18 of 145 Header Page 19 of 145 17 3.2 NHỮNG GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NHẰM GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM CHO LAO ĐỘNG CÁC XÃ VÙNG ĐỆM THUỘC HUYỆN BỐ TRẠCH 3.2.1 Phát triển sản xuất đa dạng hóa ngành nghề a Mở rộng lĩnh vực kinh tế, phát triển doanh nghiệp vừa nhỏ - Để thực tốt công việc mở rộng phát triển ngành dịch vụ địa phương đòi hỏi phải thực tốt công việc sau: + Phát triển ngành dịch vụ giải trí mà địa phương thiếu để đáp ứng nhu cầu vui chơi, mua sắm hoạt động giải trí khách du lịch,… + Khuyến khích thu hút doanh nghiệp vừa nhỏ, kinh tế hộ gia đình làm dịch vụ bỏ vốn đầu tư + Tạo điều kiện thuận lợi cho công ty, tập đoàn đầu tư vào lĩnh vực dịch vụ địa phương để có điều kiện nâng cao chất lượng sở hạ tầng, phát triển kinh tế địa phương … b Phát triển kinh tế cộng đồng thông qua du lịch - Vườn Quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng Di sản thiên nhiên giới có giá trị địa tầng, địa mạo, hệ thống thực vật vẻ đẹp hang động giá trị văn hóa cổ truyền có giá trị lớn du lịch - Các văn hóa vật thể, tinh thần tộc người khu vực tài sản có giá trị lớn tích tụ trình lao động sáng tạo nhân dân Nhiều yếu tố văn hóa đặc trưng người dân nơi thu hút khách tham quan tìm hiểu khám phá Luật Du lịch Quốc hội thông qua năm 2005 xác định khái niệm Du lịch sinh thái hình thức du lịch “dựa vào thiên nhiên, gắn với sắc văn hoá địa phương với tham gia cộng đồng nhằm phát triển bền vững” … Footer Page 19 of 145 Header Page 20 of 145 18 c Ứng dụng số nghiên cứu tiến khoa học, công nghệ Đảng Nhà nước nước ta khẳng định phát triển khoa học công nghệ với phát triển giáo dục đào tạo quốc sách hàng đầu, tảng động lực đẩy mạnh công nghiệp hóa – đại hóa đất nước Trên sở đó, nhiều kết nghiên cứu khoa học góp phần bảo tồn loài cây, có giá trị đặc hữu vùng đệm khu vực Phong Nha- Kẻ Bàng, đồng thời xây dựng mô hình sản xuất nông nghiệp có hiệu quả, thúc đẩy sản xuất, hỗ trợ phát triển kinh tế địa phương khu vực tạo sinh kế, cải thiện nâng cao đời sống cho người dân vùng … d Tiếp tục hoàn thiện, phát triển sản xuất ngành Phát triển ngành nông nghiệp, lâm nghiệp - Bố trí sử dụng đất sản xuất nông nghiệp: Trong giai đoạn 2013 – 2020, số diện tích đất tương đối phẳng, có khả tiếp cận công trình thủy lợi đầu tư khai hoang mở rộng diện tích đất canh tác nông nghiệp Về chăn nuôi – thủy sản: Đẩy mạnh phát triển chăn nuôi theo hướng công nghiệp bán công nghiệp tập trung, sản xuất hàng hóa, kết hợp tăng quy mô tổng đàn gia súc, gia cầm có với việc áp dụng tiến khoa học kỹ thuật, cải tạo đàn giống,… Phát triển công nghiệp tiểu thu công nghiệp - Chú trọng phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp có công nghệ kỹ thuật cao … - Phát triển công nghiệp: Chú trọng ngành, nghề có lợi thế, tập trung vào nghề có nguyên liệu chỗ để khai thác chế biến như: Sản xuất đá xây dựng loại, gạch, ngói loại, sản xuất Footer Page 20 of 145 Header Page 21 of 145 19 điện thương phẩm Phát triển dịch vụ, thương mại - du lịch - Khuyến khích thành phần kinh tế đầu tư mở rộng mạng lưới Thương mại - Dịch vụ - Đẩy mạnh phát triển loại hình du lịch như: Du lịch văn hóa sinh thái; kết hợp với tour du lịch VQG Phong Nha - Kẻ Bàng … 3.2.2 Tăng cƣờng công tác đào tạo nghề cho lao động Để thực tốt công tác đào tạo nghề cho lao động cần có giải pháp mang tính đột phá, phù hợp với thực trạng đào tạo nghề cho lao động nông thôn địa bàn tỉnh Tập trung đào tạo nghề gắn với nhu cầu thực tế địa phương doanh nghiệp - Đào tạo nghề phục vụ việc phát triển công nghiệp địa phương như: khí nông cụ, gò hàn, cắt may, xây dựng, điện tử điện dân dụng, nghề mộc - Kết hợp với mạnh phát triển du lịch – dịch vụ địa phương đào tạo đội phục chuyên nghiệp: kinh doanh quản lí du lịch – dịch vụ, đào tạo chuyên môn du lịch 3.2.3 Thực sách hỗ trợ tín dụng - Về phía nhà nước Mở rộng chương trình vay vốn đến tận tay người dân thông qua tổ chức tín dụng, ngân hàng, tổ chức đoàn thể địa phương hội phụ nữ, hội nông dân, đoàn niên Cùng với việc cho vay vốn cần làm tốt công tác khuyến nông, hướng dẫn tư vấn cho người dân cách thức đầu tư sử dụng vốn vay mang lại hiệu cao … - Về phía người lao động: Footer Page 21 of 145 Header Page 22 of 145 20 Trước hết phải biết huy động vốn từ nguồn vốn thân gia đình, quan trọng phải xác định kế hoạch sử dụng phân bổ số vốn vay cách hợp lí … Tận dụng tối đa nguồn vốn hỗ trợ ngân hàng với lãi suất thấp, chương trình dự án tài trợ nước nước 3.2.4 Thực sách xuất lao động Xuất lao động hoạt động kinh tế xã hội góp phần phát triển nguồn nhân lực, giải việc làm, tạo thu nhập nâng cao trình độ tay nghề cho người lao động, … Việc làm thông qua xuất lao động chiếm tỷ trọng đáng kể số việc làm kinh tế tạo hàng năm, góp phần vào giảm tỷ lệ thất nghiệp nâng cao thu nhập cho người lao động Phối hợp với công ty xuất lao động thường xuyên tuyên truyền tư vấn cho vay vốn, giáo dục định hướng tạo điều kiện cho người lao động xuất Mở rộng thị trường xuất lao động, mặt khác khai thác thị trường truyền thống như: Malaixia, Đài Loan, Hàn Quốc … Cần có quỹ hỗ trợ xuất lao động cho em sách hay gia đình khó khăn, … Footer Page 22 of 145 Header Page 23 of 145 21 KIẾN NGHỊ Chính quyền địa phương cần coi trọng vấn đề tạo việc làm cho người lao động vấn đề trọng tâm trình phát triển kinh tế xã hội Đối với huyện Bố Trạch - Cần tiếp tục hoàn thiện hệ thống sách chế nâng cao biện pháp giải việc làm, đặc biệt sách với ngành nghề kinh tế tư nhân, phát triển sản xuất nông nghiệp sách đất đai, … Quan tâm tới công tác tư vấn việc làm cho học sinh từ trường học, giúp em nhận thức vấn đề việc làm đường học tập… Tổ chức thị trường sức lao động, phát triển hình thức giao dịch việc làm, đổi sách pháp luật lao động… Tiếp tục thực ba chương trình kinh tế lớn: Chương trình lương thực, thực phẩm, chương trình hàng tiêu dùng chương trình hàng xuất khẩu, thu hút mạnh mẽ lao động vào khu vực nông lâm ngư nghiệp … Footer Page 23 of 145 Header Page 24 of 145 22 KẾT LUẬN Qua phân tích thực trạng việc làm lao động xã vùng đệm Vườn Quốc Phong Nha – Kẻ Bàng thuộc huyện Bố Trạch rút số kết luận sau: Việc làm vấn đề giải việc làm cho người lao động nhiệm vụ quan trọng toàn Đảng toàn dân, cấp, ngành Trong năm qua Đảng, Nhà nước ta có nhiều biện pháp để giải việc làm cho lao động xã hội, thông qua chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội chương trình, dự án giải việc làm …kinh tế tăng trưởng kéo theo phát triển nhiều doanh nghiệp mới, mở rộng công suất, tạo ngày nhiều chỗ làm việc Nhờ đó, năm giải việc làm hàng nghìn lao động, cấu lao động bước chuyển dịch theo hướng tích cực, tỷ lệ thất nghiệp lao động xã hội bước giảm dần, số người giải việc làm năm tăng lên đáng kể Tuy nhiên tốc độ tăng dân số cao, vùng nông thôn năm số lượng lao động đào tạo thấp, tăng trưởng kinh tế đòi hỏi điều chỉnh cấu kinh tế theo hướng đại hóa, sử dụng công nghệ đại, sử dụng lao động làm cho thị trường lao động thêm căng thẳng Nhiều sở sản xuất phải bớt số nhân công, thay đổi công nghệ, chuyển đổi công nghệ, chuyển đổi hướng kinh doanh với thay đổi lớn lĩnh vực chuyển sang kinh tế thị trường, khủng hoảng tài tiền tệ nước giới, khiến tỷ lệ thất nghiệp không giảm nhiều Nhận thức vị trí, vai trò vấn đề giải việc làm, năm qua Ủy ban, hội đồng nhân dân, phòng nông Footer Page 24 of 145 Header Page 25 of 145 23 nghiệp, trung tâm giáo dục thường xuyên … huyện Bố Trạch có nhiều chủ trương, sách để giải việc làm cho người lao động Ba năm qua tạo việc làm cho hàng nghìn người lao động, hệ số sử dụng thời gian lao động nông thôn tăng lên, chất lượng nguồn lao động bước đầu có tiến bộ, bước đáp ứng yêu cầu thị trường lao động tỉnh Tuy nhiên, vấn đề giải việc làm cho lao động huyện nhiều tồn tại: + Kinh tế phát triển chưa đáp ứng yêu cầu đề ra, chuyển dịch cấu kinh tế bước đầu có kết song chậm; lĩnh vực tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ có tiềm nguồn lực đầu tư hạn chế nên chưa mở rộng, phát triển chậm Thị trường tiêu thụ sản phẩm doanh nghiệp chưa phát triển nên sản xuất cầm chừng, khả mở rộng sản xuất, thu hút lao động bị hạn chế + Trình độ tay nghề người lao động thấp chưa đáp ứng đòi hỏi người sử dụng lao động nên gặp khó khăn tìm kiếm việc làm + Cơ chế sách giải việc làm thiếu đồng chưa đủ mạnh Vì vậy, sức ép lao động việc làm nông thôn vấn đề xúc khó khăn Để nhanh chóng giảm sức ép lao động giải việc làm cho người lao động nông thôn trước hết cần tập trung thực tốt số giải pháp sau: + Tổ chức tốt công tác đào tạo nâng cao lực cho cán thực chương trình giải việc làm cấp, hướng dẫn chủ dự án mở rộng sản xuất, kinh doanh tạo nhiều chỗ làm việc cho người lao động + Đẩy nhanh tốc độ chuyển dịch cấu kinh tế từ nông nghiệp sang công nghiệp, dịch vụ: Thu hút đầu tư nhằm xây dựng phát Footer Page 25 of 145 Header Page 26 of 145 24 triển khu công nghiệp nhỏ, mở rộng dạy nghề cho lao động nông thôn, coi trọng phát triển tiểu thủ công nghiệp dịch vụ + Hỗ trợ trực tiếp cho lao động thất nghiệp thiếu việc làm thông qua sách hỗ trợ vay vốn, hỗ trợ đào tạo nghề … + Làm tốt công tác hướng nghiệp giới thiệu việc làm để người lao động có hội tìm việc làm có mức thu nhập cao Footer Page 26 of 145 ... trọng tạo việc làm cho người dân, chọn đề tài: Giải pháp tạo việc làm cho người dân xã vùng đệm Vườn Quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng thuộc huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình để giúp cho Ủy ban nhân dân. .. đến giải pháp tạo việc làm cho người dân xã vùng đệm Vườn Quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng thuộc huyện Bố Trạch tỉnh Quảng Bình - Phạm vi nghiên cứu: Phạm vi không gian: Địa bàn xã vùng đệm Vườn Quốc. .. TRẠNG TẠO VIỆC LÀM CHO NGƢỜI LAO ĐỘNG CÁC XÃ VÙNG ĐỆM VƢỜN QUỐC GIA PHONG NHA – KẺ BÀNG, HUYỆN BỐ TRẠCH, TỈNH QUẢNG BÌNH 2.1 NHỮNG ĐẶC ĐIỂM VỀ TỰ NHIÊN VÀ KINH TẾ - XÃ HỘI CỦA CÁC XÃ VÙNG ĐỆM VƢỜN
- Xem thêm -

Xem thêm: Giải pháp tạo việc làm cho người dân các xã vùng đệm của Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng thuộc huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Giải pháp tạo việc làm cho người dân các xã vùng đệm của Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng thuộc huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Giải pháp tạo việc làm cho người dân các xã vùng đệm của Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng thuộc huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay