Giải pháp phát triển kinh tế tư nhân tại thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bìn

26 106 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/04/2017, 22:06

Header Page of 145 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG LÊ QUANG HỢP GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN KINH TẾ TƢ NHÂN TẠI THÀNH PHỐ ĐỒNG HỚI, TỈNH QUẢNG BÌNH Chuyên ngành : Kinh tế phát triển Mã số : 60.31.05 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Đà Nẵng - Năm 2014 Footer Page of 145 Header Page of 145 Công trình hoàn thành ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Người hướng dẫn khoa học: TS NINH THỊ THU THỦY Phản biện 1: TS NGUYỄN THANH LIÊM Phản biện 2: TS PHAN VĂN TÂM Luận văn bảo vệ trước Hội đồng chấm Luận văn tốt nghiệp thạc sĩ Kinh tế Phát triển họp Đại học Đà Nẵng vào ngày 22 tháng 02 năm 2014 Có thể tìm hiểu luận văn tại: - Trung tâm Thông tin - Học liệu, Đại học Đà Nẵng - Thư viện trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng Footer Page of 145 Header Page of 145 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Khu vực kinh tế tư nhân năm qua có đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế cải thiện đời sống nhân dân, góp phần giữ vững ổn định trị - xã hội đất nước, tạo thêm nhiều việc làm nhiều cải xã hội Thành phố Đồng Hới đầu mối giao thương, trung tâm trị - hành - kinh tế - văn hóa tỉnh Quảng Bình Thêm vào đó, vị trí địa lý ưu đãi cho Đồng Hới điều kiện tự nhiên phong phú, tạo nhiều lợi tiềm để phát triển kinh tế tư nhân Tuy nhiên, phát triển doanh nghiệp thuộc khu vực kinh tế tư nhân thành phố Đồng Hới chưa tương xứng với điều kiện tiềm có Việc tìm phương hướng giải pháp nhằm thúc đẩy phát triển doanh nghiệp thuộc khu vực KTTN việc làm cấp thiết có ý nghĩa to lớn doanh nghiệp thuộc khu vực KTTN thành phố Đồng Hới nói riêng, tỉnh Quảng Bình nói chung Xuất phát từ thực trạng trên, chọn đề tài "Giải pháp phát triển kinh tế tƣ nhân thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình" để làm luận văn tốt nghiệp Thạc sỹ kinh tế Mục tiêu nghiên cứu - Hệ thống hoá vấn đề lý luận liên quan đến phát triển kinh tế tư nhân - Phân tích thực trạng việc phát triển kinh tế tư nhân thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình thời gian vừa qua - Đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện việc phát triển kinh tế tư nhân thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình thời gian tới Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu a) Đối tượng nghiên cứu: Là vấn đề lý luận thực tiễn liên quan đến phát triển kinh tế tư nhân thành phố Đồng Hới, tỉnh Footer Page of 145 Header Page of 145 Quảng Bình b) Phạm vi nghiên cứu - Về nội dung: Đề tài tập trung nghiên cứu số nội dung phát triển kinh tế tư nhân thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình thông qua loại hình doanh nghiệp: Doanh nghiệp tư nhân, Công ty TNHH, Công ty cổ phần - Về không gian: Đề tài tập trung nghiên cứu nội dung thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình - Về thời gian: Các giải pháp đề xuất luận văn có ý nghĩa từ đến năm 2020 Phƣơng pháp nghiên cứu Để thực mục tiêu trên, đề tài sử dụng phương pháp sau: - Phương pháp phân tích thực chứng, phương pháp phân tích chuẩn tắc, - Phương pháp điều tra, khảo sát, chuyên gia, - Phương pháp so sánh, phân tích, tổng hợp, - Các phương pháp nghiên cứu khác Kết cấu đề tài Ngoài phần mở đầu, kết luận, đề tài kết cấu thành chương Chương 1: Cơ sở lý luận phát triển kinh tế tư nhân Chương 2: Thực trạng phát triển kinh tế tư nhân thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình Chương 3: Một số giải pháp phát triển kinh tế tư nhân thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình Tổng quan nghiên cứu Footer Page of 145 Header Page of 145 CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ TƢ NHÂN 1.1 NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ KINH TẾ TƢ NHÂN 1.1.1 Khái niệm kinh tế tƣ nhân Kinh tế tư nhân loại hình kinh tế phát triển dựa sở hữu tư nhân toàn yếu tố sản xuất (cả hữu hình vô hình) đưa vào để tiến hành sản xuất kinh doanh, bao gồm mặt bằng, nhà xưởng, máy móc, nguyên nhiên vật liệu, lao động 1.1.2 Các loại hình doanh nghiệp khu vực kinh tế tƣ nhân Nội dung đề tài tập trung nghiên cứu phát triển KTTN thông qua loại hình DNTN với hình thức chủ yếu sau: Công ty TNHH, công ty cổ phần DNTN a Doanh nghiệp tư nhân Doanh nghiệp tư nhân doanh nghiệp cá nhân làm chủ tự chịu trách nhiệm toàn tài sản hoạt động doanh nghiệp b Công ty trách nhiệm hữu hạn Công ty trách nhiệm hữu hạn doanh nghiệp có không 50 thành viên góp vốn thành lập công ty chịu trách nhiệm khoản nợ công ty tài sản c Công ty cổ phần Công ty cổ phần loại hình đặc trưng công ty đối vốn, vốn công ty chia thành nhiều phần gọi cổ phần, người sở hữu cổ phần gọi cổ đông, chịu trách nhiệm khoản nợ công ty hết giá trị cổ phần mà họ sở hữu 1.1.3 Đặc điểm, ƣu hạn chế kinh tế tƣ nhân a Đặc điểm kinh tế tư nhân - Quan hệ sở hữu: Người chủ sở hữu có toàn quyền chiếm hữu, Footer Page of 145 Header Page of 145 sử dụng, định đoạt chịu trách nhiệm hoàn toàn tư liệu sản xuất họ làm chủ - Quan hệ quản lý: Do sở hữu tư nhân nên vai trò quản lý doanh nghiệp tư nhân người định - Quan hệ phân phối: Chủ sở hữu tư nhân người có quyền định việc phân phối sản phẩm b Ưu kinh tế tư nhân + Chủ doanh nghiệp kinh tế tư nhân người trực tiếp sở hữu vốn, điều tạo động lực mạnh mẽ thúc đẩy kinh tế tư nhân phát triển + Mối quan hệ quyền hạn, trách nhiệm nghĩa vụ, lợi ích gắn chặt với + Kinh tế tư nhân với mục tiêu lợi nhuận tối đa + Hình thức tổ chức kinh doanh đa dạng, linh hoạt nên tạo động, giảm bớt rủi ro cho kinh tế tính thay lẫn c Hạn chế kinh tế tư nhân + Khu vực kinh tế tư nhân thường ý tới hiệu kinh tế - xã hội + Do doanh nghiệp chạy theo lợi nhuận nên hay tham gia hoạt động phi pháp làm hàng nhái, hàng giả, hàng chất lượng + Khả tài hạn hẹp, thường tình trạng thiếu vốn + Hoạt động doanh nghiệp kinh tế tư nhân nhiều biến động, bất trắc, thiếu vững nên khó thu hút lao động có trình độ cao 1.1.4 Vai trò kinh tế tƣ nhân - Kinh tế tư nhân tạo khối lượng cải vật chất to lớn, đóng góp đáng kể vào giá trị thu nhập toàn kinh tế quốc dân - Có vai trò quan trọng trình tích lũy vốn nâng cao hiệu sử dụng vốn kinh tế - Tạo động lực phát triển mạnh mẽ, đóng góp ngày lớn Footer Page of 145 Header Page of 145 vào ngân sách Nhà nước, tham gia tích cực hiệu việc thực mục tiêu xã hội - Tạo nhiều việc làm mới, giảm bớt áp lực thất nghiệp, đồng thời góp phần đào tạo nguồn nhân lực - Thúc đẩy chuyển dịch cấu kinh tế 1.2 NỘI DUNG PHÁT TRIỂN KINH TẾ TƢ NHÂN 1.2.1 Phát triển số lƣợng doanh nghiệp tƣ nhân Phát triển số lượng doanh nghiệp tư nhân có nghĩa số lượng doanh nghiệp tư nhân tăng lên (gia tăng) theo thời gian Tiêu chí đánh giá phát triển số luợng doanh nghiệp KTTN: - Số lượng doanh nghiệp qua năm (tổng số loại); - Sự gia tăng số lượng doanh nghiệp qua năm; - Tốc độ tăng doanh nghiệp (tổng số loại); 1.2.2 Phát triển nguồn lực doanh nghiệp tƣ nhân a Nguồn nhân lực: Là tổng hợp cá nhân người cụ thể tham gia vào trình lao động, tổng thể yếu tố thể chất tinh thần huy động vào trình lao động Trong nguồn nhân lực phải ý đền nguồn lực quản lý, thể khả điều hành đăng ký bảo hộ quyền sở hữu ảnh hưởng đến uy tín, hiệu sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Tiêu chí đánh giá phát triển nguồn nhân lực kinh tế tư nhân: - Số lượng lao động bình quân doanh nghiệp; - Cơ cấu ngành nghề nguồn nhân lực doanh nghiệp; - Trình độ chuyên môn nghiệp vụ người lao động; - Cơ cấu trình độ chuyên môn nghiệp vụ người lao động; - Trình độ chuyên môn nghiệp vụ giám đốc; - Tỷ lệ chủ doanh nghiệp đào tạo quản lý nhà nước tổng số b Nguồn lực vật chất: Là toàn sở vật chất doanh nghiệp Footer Page of 145 Header Page of 145 với tất phương tiện vật chất sử dụng để tham gia vào trình sản xuất kinh doanh Tiêu chí đánh giá phát triển nguồn lực vật chất: - Sự thuận lợi mặt kinh doanh; - Mức độ thuận lợi DN tìm kiếm mặt kinh doanh; - Giá trị sở vật chất, phương tiện vận chuyển chủ yếu qua năm c Nguồn lực tài chính: Bao gồm nguồn vốn sở hữu doanh nghiệp, khả vay nợ khả tự tài trợ doanh nghiệp Tiêu chí đánh giá phát triển nguồn lực tài chính: - Vốn chủ sở hữu bình quân doanh nghiệp qua năm; - Tỷ trọng doanh nghiệp theo mức vốn; - Cơ cấu vốn sản xuất, kinh doanh năm doanh nghiệp d Nguồn lực công nghệ: Bao gồm trình độ công nghệ, mức độ đại máy móc thiết bị, nhãn hiệu thương mại, bí kinh doanh, phần mềm, quyền phát minh sáng chế doanh nghiệp Tiêu chí đánh giá phát triển nguồn lực công nghệ: - Mức độ đại công nghệ 1.2.3 Hình thức tổ chức sản xuất doanh nghiệp tƣ nhân Hình thức tổ chức sản xuất doanh nghiệp loại hình tổ chức doanh nghiệp Nói cách khác, cách thức tổ chức hoạt động kinh doanh doanh nghiệp mà biểu bên ngoài, doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần 1.2.4 Tăng cƣờng liên kết doanh nghiệp Phát triển kinh tế tư nhân mở rộng mối quan hệ doanh nghiệp với khu vực kinh tế tư nhân nhằm nâng cao chất lượng, hiệu kinh doanh sức cạnh tranh doanh nghiệp Tiêu chí đánh giá liên kết doanh nghiệp kinh tế tư nhân: - Tỷ lệ liên kết doanh nghiệp có chức năng; Footer Page of 145 Header Page of 145 - Tỷ lệ liên kết doanh nghiệp chuỗi sản xuất 1.2.5 Gia tăng kết sản xuất đóng góp kinh tế tư nhân a Gia tăng kết sản xuất Kết sản xuất kinh tế tư nhân đầu hoạt động kinh tế kinh tế tư nhân, phản ánh tiêu sau: - Doanh thu doanh nghiệp; - Lợi nhuận doanh nghiệp; - Giá trị sản xuất doanh nghiệp Tiêu chí đánh giá mức độ gia tăng kết sản xuất: + Doanh thu bình quân 01 doanh nghiệp; + Lợi nhuận sau thuế bình quân 01 doanh nghiệp; + Giá trị sản xuất doanh nghiệp tăng lên năm; b Đóng góp kinh tế tư nhân vào kinh tế - xã hội địa phương - Nộp ngân sách Nhà nước Nộp ngân sách Nhà nước gồm toàn nguồn thu nộp vào ngân sách Nhà nước từ đơn vị sản xuất kinh doanh Tiêu chí đánh giá: Để phản ánh thu ngân sách Nhà nước doanh nghiệp người ta dùng tiêu chí sau: + Số tiền nộp ngân sách Nhà nước khu vực kinh tế tư nhân; + Tỷ trọng nộp ngân sách Nhà nước khu vực kinh tế tư nhân tổng thu ngân sách địa phương - Giải việc làm cho lao động Giải việc làm giải vấn đề thất nghiệp, tạo nhiều việc làm cho người dân để giảm tỉ lệ thất nghiệp Tiêu chí đánh giá: Số lượng lao động mà doanh nghiệp thuộc khu vực kinh tế tư nhân sử dụng 1.2.6 Mở rộng thị trƣờng Mở rộng thị trường doanh nghiệp tìm cách gia tăng doanh Footer Page of 145 Header Page 10 of 145 số qua việc đưa sản phẩm vào thị trường mới, cho yếu tố thị trường, thị phần, khách hàng ngày tăng Mở rộng thị trường làm cho doanh nghiệp phải tăng khả sản xuất hàng hóa, dịch vụ, khả cung cấp sản phẩm cho thị trường, cho xã hội, hiểu biết vững chắc, rõ ràng loại thị trường nước, hội thách thức tự hội nhập kinh tế quốc tế khu vực Tiêu chí đánh giá: Để đánh giá việc mở rộng thị trường doanh nghiệp KTTN, người ta dùng tiêu chí sau: Tổng giá trị xuất hàng hóa doanh nghiệp KTTN 1.3 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN PHÁT TRIỂN KTTN 1.3.1 Về điều kiện tự nhiên Những thuận lợi vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên giúp cho doanh nghiệp giảm chi phí đầu vào, đầu ra, chi phí sản xuất kinh doanh 1.3.2 Về điều kiện xã hội Nhóm nhân tố xã hội bao gồm dân số tập quán, truyền thống, lao động trình độ lao động Dân số đông thị trường tiêu thụ rộng lớn, thị trường lao động phát triển số lượng ngày nâng cao chất lượng 1.3.3 Về điều kiện kinh tế - Các sách Nhà nước minh bạch, công khai, thủ tục hành đơn giản điều kiện quan trọng để KTTN phát triển - Tăng cường khả tiếp cận thông tin đem lại lợi cực lớn DN hoạch định chiến lược, xây dựng kế hoạch sản xuất chiến lược, xây dựng kế hoạch SXKD - Bản thân doanh nghiệp phụ thuộc vào môi trường thuận lợi từ phía Nhà nước, xã hội phát triển đồng loại thị trường như: Thị trường hàng hoá dịch vụ, thị trường lao động, thị trường tài chính, Footer Page 10 of 145 Header Page 12 of 145 10 lớn; lao động loại hình kinh tế tư nhân 20.259 người, chiếm 30,44% so với nguồn lao động; lao động loại hình kinh tế Nhà nước 4.607 người, chiếm 6,92% 2.1.3 Đặc điểm kinh tế Tốc độ tăng trưởng kinh tế thành phố bền vững cao, bình quân đạt 14%/năm GDP bình quân đầu người năm 2009 1.060 USD, năm 2010 đạt 1.150 USD, năm 2011 đạt 1.400 USD năm 2012 tăng lên 1.500 USD 2.2 THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN KINH TẾ TƢ NHÂN CỦA THÀNH PHỐ ĐỒNG HỚI TRONG THỜI GIAN QUA 2.2.1 Sự phát triển số lƣợng doanh nghiệp tƣ nhân Số lượng DN thành lập tăng năm, chủ yếu khu vực KTTN, cho thấy phát triển khu vực Năm 2008, DNTN chiếm 97,48% tổng số DN, đến 2012 chiếm đến 98,26% Công ty TNHH chiếm đa số Vấn đề thể qua số liệu bảng 2.3 Bảng 2.3 Số lượng doanh nghiệp tư nhân địa bàn TP Đồng Hới ĐVT: Doanh nghiệp Chỉ tiêu 2008 2009 2010 2011 2012 Tổng số DN 834 933 1.096 1.148 1.211 DN tư nhân 813 911 1.075 1.127 1.190 97,48 97,64 98,08 98,17 98,26 117 210 486 123 195 593 126 215 734 132 198 797 140 202 848 % tổng số Chia ra: 3.1 Công ty cổ phần 3.2 DNTN 3.3 Công ty TNHH Nguồn: Chi cục Thống kê thành phố Đồng Hới 2.2.2 Thực trạng nguồn lực DNTN a Thực trạng nguồn nhân lực Nguồn lao động khu vực KTTN tăng tăng số lượng doanh nghiệp thành lập tăng Năm 2008, lực lượng có 12.139 người, chiếm Footer Page 12 of 145 Header Page 13 of 145 11 22,62% tổng số lao động, đến 2012 tăng lên 19.822 người, chiếm 35,19% Lao động làm việc loại hình công ty TNHH chiếm đa số, chiếm 52,52% loại hình công ty chiếm tỷ trọng lớn Vấn đề thể bảng 2.7 Bảng 2.7 Tình hình nguồn nhân lực DNTN TP Đồng Hới ĐVT: Người Chỉ tiêu 2008 2009 2010 2011 2012 Tổng số lao động 53.659 54.269 54.993 55.380 56.314 có việc làm địa bàn Lao động làm việc 12.139 13.248 15.565 17.919 19.822 khu vực KTTN Chia : 3.1 DNTN 1.237 1.413 1.336 1.754 1.711 3.2 Cty TNHH 6.208 6.914 7.502 9.047 10.410 3.3 Cty cổ phần 4.694 4.921 6.727 7.118 7.701 Nguồn: Chi cục Thống kê thành phố Đồng Hới Bên cạnh đó, trình độ học vấn giám đốc DN phản ảnh phần khả quản lý điều hành DN Giám đốc doanh nghiệp KTTN thành phố Đồng Hới hầu hết có trình độ đào tạo trung bình b Thực trạng nguồn lực vật chất Những năm gần đây, hệ thống đường địa bàn thành phố đầu tư nâng cấp sử dụng có hiệu Hầu hết DN vấn cho DN có mặt sản xuất kinh doanh thuận lợi, 74,10%, vấn đề thể bảng 2.14 Bảng 2.14 Lợi mặt sở sản xuất, kinh doanh Chỉ tiêu Số lượng doanh nghiệp Tỷ lệ (%) Mặt thuận lợi 83 74,10 Mặt không thuận lợi 29 25,90 Tổng số doanh nghiệp 112 100 Nguồn: Theo số liệu điều tra tác giả Ngoài qua khảo sát, có 38 doanh nghiệp, chiếm 33,93% tự trang bị kho bảo quản, phương tiện vận chuyển hàng hoá, lại phải thuê dịch vụ ngoài, cho thấy nguồn lực vật chất doanh nghiệp Footer Page 13 of 145 Header Page 14 of 145 12 hạn chế Vấn đề thể qua số liệu bảng 2.17 Bảng 2.17 Phương tiện bảo quản, vận chuyển hàng hóa DNTN Chỉ tiêu DN tự trang bị Thuê dịch vụ Tổng số doanh nghiệp Số lượng DN 38 84 112 Tỷ lệ (%) 33,93 66,07 100 Nguồn: Theo số liệu điều tra tác giả c Thực trạng nguồn lực tài Bảng 2.19 Cơ cấu vốn doanh nghiệp theo nguồn hình thành Năm 2008 2009 2010 2011 2012 Công ty cổ phần Vốn Nợ phải CSH trả 27,42 72,58 30,10 69,90 31,42 68,58 24,27 75,73 31,91 68,09 Công ty TNHH Vốn Nợ phải CSH trả 42,79 57,21 40,66 59,34 46,01 53,99 45,19 54,81 39,95 60,05 ĐVT: % DNTN Vốn Nợ phải CSH trả 57,57 42,43 55,87 44,13 53,28 46,72 50,95 49,05 47,25 52,75 Nguồn: Chi cục Thống kê thành phố Đồng Hới Qua số liệu bảng 2.19, cho thấy nguồn vốn chủ sở hữu loại hình doanh nghiệp qua năm chủ yếu chiếm 50% tổng nguồn vốn Như vậy, nguồn vốn doanh nghiệp để tiến hành hoạt động sản xuất kinh doanh chủ yếu nguồn vốn vay từ ngân hàng đối tượng khác d Thực trạng nguồn lực công nghệ Máy móc thiết bị, công nghệ phục vụ SXKD DN KTTN địa bàn thành phố Đồng Hới hầu hết mức trung bình, qua bảng số liệu có 4,46% doanh nghiệp sử dụng công nghệ đại Qua đó, thấy việc tiếp cận, thay đổi công nghệ phù hợp với phát triển khoa học công nghệ DN địa bàn thành phố khó khăn 2.2.3 Thực trạng hình thức tổ chức sản xuất a Theo loại hình doanh nghiệp Footer Page 14 of 145 Header Page 15 of 145 13 Bảng 2.25 Doanh nghiệp kinh tế tư nhân phân theo loại hình DN ĐVT: Doanh nghiệp Chỉ tiêu 2008 2009 2010 2011 2012 Tổng số DN 813 911 1.075 1.127 1.190 Chia ra: 2.1 DNTN 210 195 215 198 202 % so với tổng số 26 21 20 17 17 2.2.Công ty TNHH 486 593 734 797 848 % so với tổng số 60 65 68 71 71 2.3 Công ty cổ phần 117 123 126 132 140 % so với tổng số 14 14 12 12 12 Nguồn: Chi cục thống kê thành phố Đồng Hới Qua số liệu bảng 2.25 cho thấy cấu loại hình doanh nghiệp, năm 2012 số lượng công ty TNHH chiếm tỷ trọng lớn 71%, DNTN chiếm 17%, lại công ty cổ phần Đồng thời cấu biến động theo chiều hướng giảm tỷ trọng DNTN qua năm, từ 26% xuống 17%; tỷ trọng công ty cổ phần giảm nhẹ vào năm 2010, 2011 2012; có công ty TNHH tăng hàng năm b Theo ngành nghề sản xuất kinh doanh Bảng 2.26 Doanh nghiệp kinh tế tư nhân theo ngành nghề kinh doanh Chỉ tiêu Tổng số DN Chia : 2.1 CN – XDCB % so với tổng số 2.2 Thương mại - DV % so với tổng số 2.3 NL – TS % so với tổng số 2008 813 2009 911 2010 1.075 2011 1.127 2012 1.190 213 26,20 599 73,68 0,12 253 27,77 657 72,19 0,04 285 26,51 784 72,93 0,56 292 25,90 829 73,55 0,55 302 25,38 882 74,12 0,50 Nguồn: Chi cục thống kê thành phố Đồng Hới Qua số liệu bảng 2.26 cho thấy, tỷ trọng doanh nghiệp khu vực KTTN theo ngành nghề biến đổi phù hợp với chuyển dịch cấu kinh tế thành phố theo hướng tăng tỷ trọng ngành thương Footer Page 15 of 145 Header Page 16 of 145 14 mại, dịch vụ 2.2.4 Thực trạng mối liên kết DNTN Tỉnh Quảng Bình thành lập Hội doanh nghiệp vừa nhỏ vào năm 2008 hoạt động rời rạc, cầm chừng, không đem lại hiệu mong muốn, hoạt động chủ yếu công tác từ thiện vận động quyên góp hỗ trợ người nghèo, làm nhà tình nghĩa chưa thực chức hỗ trợ doanh nghiệp liên kết với Tỷ trọng doanh nghiệp tham gia hiệp hội tổng số DN khảo sát, chiếm 27,68% (bảng 2.29) Bảng 2.29 Thực trạng tham gia hiệp hội DN năm 2012 Nội dung Số lượng DN Tỷ lệ (%) Có tham gia 31 27,68 Không tham gia 81 72,32 Tổng số doanh nghiệp 112 100 Nguồn: Theo số liệu điều tra tác giả 2.2.5 Gia tăng kết sản xuất đóng góp kinh tế tư nhân a Thực trạng gia tăng kết sản xuất - Doanh thu doanh nghiệp thuộc khu vực kinh tế tư nhân Những năm qua với phát triển số lượng, DN tiến hành mở rộng sản xuất, đổi công nghệ sản phẩm bước đầu thị trường chấp nhận Tuy nhiên với nhỏ bé quy mô doanh thu bình quân doanh nghiệp khiêm tốn - Lợi nhuận doanh nghiệp thuộc khu vực kinh tế tư nhân Xét lợi nhuận qua năm, doanh nghiệp KTTN tăng mức Tuy nhiên lại có xu hướng giảm năm 2011 năm 2012 Công ty cổ phần có lợi nhuận bình quân tốc độ tăng cao loại hình doanh nghiệp, với mức tăng bình quân 42.80%/năm giai đoạn 2008 - 2012 Vấn đề thể qua số liệu bảng 2.32 Footer Page 16 of 145 Header Page 17 of 145 15 Bảng 2.32 Lợi nhuận sau thuế bình quân doanh nghiệp ĐVT: Triệu đồng/doanh nghiệp Tăng BQ Loại hình DN 2008 2009 2010 2011 2012 DNTN 5,79 7,4 21,98 9,52 9,53 42,05 C.ty TNHH 14,08 25,65 32,48 28,73 28,74 24,34 C.ty cổ phần 17,83 26,65 58,24 61,05 60,06 42,80 (%) Nguồn: Chi cục Thống kê thành phố Đồng Hới - Giá trị sản xuất doanh nghiệp thuộc khu vực KTTN Giá trị sản xuất khu vực KTTN địa bàn không ngừng tăng lên, với mức tăng bình quân giai đoạn 2008 – 2012 22% b Đóng góp kinh tế tư nhân - Đóng góp vào Ngân sách thành phố Các doanh nghiệp thuộc khu vực KTTN đóng góp ngày tăng vào ngân sách địa phương Năm 2008, đóng góp ngân sách doanh nghiệp khu vực KTTN 66.154 triệu đồng, chiếm 60,09% tổng thu ngân sách thành phố, đến năm 2012 tăng lên 106.574 triệu đồng, chiếm 23,59% - Giải việc làm cho lao động Với việc số lượng doanh nghiệp thuộc khu vực KTTN hoạt động địa bàn thành phố Đồng Hới không ngừng tăng lên qua năm, giải thêm nhiều việc làm cho người lao động Số lượng lao động làm việc cho khu vực KTTN ngày cao, năm 2012 chiếm 81,22% tổng số lao động doanh nghiệp 2.2.6 Mở rộng thị trƣờng Do hầu hết doanh nghiệp KTTN thành phố Đồng Hới hoạt động ngành dịch vụ sản xuất tư liệu tiêu dùng với sản phẩm có khả cạnh tranh thấp thị trường nước ngoài, tiếp cận thị trường nên số lượng sở kinh tế tư nhân tiếp cận thị trường giới ít, chủ yếu việc tiêu thụ tập trung Footer Page 17 of 145 Header Page 18 of 145 16 vào thị trường nội địa với dung lượng nhỏ hẹp Hoạt động xuất doanh nghiệp KTTN địa bàn thành phố Đồng Hới có quy mô nhỏ, tổng giá trị kim ngạch xuất năm 2012 đạt 97,497 triệu USD; chủ yếu tập trung ngành hàng nông sản hàng lâm sản Thị trường xuất nước không nhiều với quy mô nhỏ, tập trung số thị trường tương đối khó tính Trung Quốc, Đài Loan 2.3 NHỮNG HẠN CHẾ TRONG PHÁT TRIỂN KINH TẾ TƢ NHÂN THÀNH PHỐ ĐỒNG HỚI VÀ NGUYÊN NHÂN 2.3.1 Những hạn chế - Kinh tế tư nhân thành phố Đồng Hới hạn chế lực nội tại, thể chỗ: + Vốn ít, nên việc đầu tư thêm, đổi công nghệ doanh nghiệp bị hạn chế + Khoa học công nghệ lạc hậu + Quy mô lao động doanh nghiệp thuộc kinh tế tư nhân ít, lao động chưa qua đào tạo chiếm tỷ lệ lớn + Hiệu hoạt động sản xuất kinh doanh nhìn chung thấp + Công tác nghiên cứu thị trường xây dựng thương hiệu yếu chưa đầu tư mức - Năng lực chủ doanh nghiệp hạn chế, thể qua: + Kiến thức lực quản lý chưa cao Kinh nghiệm làm ăn chưa nhiều, khả mở rộng liên doanh, liên kết với doanh nghiệp khác bị hạn chế + Hiểu biết pháp luật, quản lý nhà nước kiến thức lĩnh vực liên quan đến sản xuất kinh doanh thấp nên khả thu thập xử lý thông tin chưa cao 2.3.2 Nguyên nhân hạn chế a Về quy mô doanh nghiệp Đa số doanh nghiệp khu vực KTTN thành phố Đồng Hới Footer Page 18 of 145 Header Page 19 of 145 17 có quy mô nhỏ bé nên doanh nghiệp khu vực KTTN khó có điều kiện đầu tư nâng cao trình độ công nghệ, mở rộng quy mô DN b Khả tiếp cận thông tin Các doanh nghiệp khu vực KTTN thường thiếu thông tin hiểu biết cần thiết thị trường đầu vào đầu ra, kỹ xử lý tình kinh doanh c Về thủ tục hành Việc cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho doanh nghiệp số bất cập thủ tục hành rườm rà, phức tạp nhiều thời gian, chi phí cho doanh nghiệp d khả tiếp cận nguồn vốn, đặc biệt nguồn vốn ưu đãi cho doanh nghiệp khu vực KTTN Các DN khu vực KTTN khó khăn tiếp cận nguồn vốn tín dụng ngân hàng, đặc biệt nguồn vốn ưu đãi Một phần nguyên nhân xuất phát từ doanh nghiệp quy mô đăng ký nhỏ, tài sản chấp, giá trị máy móc thiết bị không đủ lớn để chấp, hồ sơ pháp lý tài sản thiếu tính pháp lý nên khó dùng để chấp vay vốn e Về quản trị công ty chất lượng nguồn nhân lực Các công tác quản trị DN công tác ghi chép, cập nhật, lưu trữ số sách DN khu vực KTTN yếu Đội ngũ chủ doanh nghiệp, giám đốc cán quản lý doanh nghiệp KTTN nhiều hạn chế kiến thức kỹ quản lý f Về mặt sản xuất kinh doanh Phần lớn DN vốn không đủ lớn để đầu tư vào đất đai nên mặt SXKD không ổn định Nhìn chung DN thuộc khu vực KTTN thành phố Đồng Hới gặp không khó khăn tìm kiếm mặt kinh doanh, nhiều DN phải thuê lại mặt với chi phí cao g Về công tác Marketting Các DN khu vực KTTN chưa trọng nhiều đến marketting Footer Page 19 of 145 Header Page 20 of 145 18 nên lúng túng thị trường đầu có thay đổi Việc nghiên cứu thị trường doanh nghiệp khu vực KTTN thời gian qua nhiều hạn chế chưa nhận dạng thị trường, thị trường nước bị thu hẹp dần thị trường nước không mở rộng đa số doanh nghiệp khu vực kinh tế tư nhân thành phố Đồng Hới khả xuất trực tiếp CHƢƠNG MỘT SỐ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN KINH TẾ TƢ NHÂN TẠI THÀNH PHỐ ĐỒNG HỚI, TỈNH QUẢNG BÌNH 3.1 CĂN CỨ ĐỂ XÂY DỰNG GIẢI PHÁP 3.1.1 Sự thay đổi môi trƣờng kinh doanh Việt Nam gia nhập WTO ảnh hưởng lớn đến trình phát triển kinh tế xã hội nước nói chung tỉnh Quảng Bình nói riêng, có thành phố Đồng Hới Thực cam kết WTO, thể chế kinh tế thị trường nước ta ngày hoàn thiện, môi trường đầu tư kinh doanh ngày thông thoáng, minh bạch mở hội động lực cho nhà đầu tư nước vào tỉnh Quảng Bình, đến với thành phố Đồng Hới 3.1.2 Quan điểm, mục tiêu phát triển kinh tế thành phố Đồng Hới a Quan điểm - Đẩy nhanh trình công nghiệp hoá, đại hóa đô thị hoá Ưu tiên đầu tư phát triển dịch vụ, du lịch, coi phát triển dịch vụ lĩnh vực đột phá, phát triển du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn, chuyển dịch cấu kinh tế nông nghiệp phù hợp với trình đô thị hóa - Không ngừng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, có sách thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao Tăng cường đào tạo đội ngũ cán bộ, công chức, công nhân lao động kỹ thuật, đội ngũ chuyên gia giỏi công nghệ quản lý, đội ngũ doanh nhân, đáp ứng yêu cầu cao xã hội Footer Page 20 of 145 Header Page 21 of 145 19 b Mục tiêu phát triển * Mục tiêu tổng quát Nâng cao tốc độ chất lượng tăng trưởng ngành, lĩnh vực; bảo đảm cho kinh tế thành phố tiếp tục phát triển với tốc độ cao Xây dựng thành phố Đồng Hới trở thành đô thị loại có kinh tế phát triển nhanh bền vững, có ngành dịch vụ, du lịch, công nghiệp phát triển, có kết cấu hạ tầng đồng bộ, hệ thống giáo dục - đào tạo đáp ứng với yêu cầu phát triển mới, trở thành đô thị biển văn minh, đại, phát triển toàn diện, môi trường bền vững * Mục tiêu cụ thể - Tốc độ tăng trưởng kinh tế giai đoạn 2011-2015 tăng bình quân: 13 - 13,5%/năm; giai đoạn 2016-2020: 13,5 - 14%/năm - Cơ cấu kinh tế: + Đến năm 2015: Lĩnh vực nông, lâm, thủy sản 5,7%; công nghiệp - xây dựng 39,9% dịch vụ 54,4% + Đến năm 2020: Lĩnh vực nông, lâm, thủy sản 3,3%; công nghiệp - xây dựng 42,5% dịch vụ 54,2% - Thu nhập bình quân đầu người đến năm 2015 đạt 67,5 triệu đồng/năm (tương đương 3.000 USD), đến năm 2020 đạt 147 triệu đồng/năm (tương đương 5.800 USD) - Tổng thu ngân sách địa bàn giai đoạn 2011-2015 tăng bình quân 18%/năm; giai đoạn 2016-2020 tăng bình quân 19%/năm - Cơ cấu kinh tế thành phố từ đến năm 2020 Dịch vụ, thương mại - Công nghiệp, xây dựng - Nông, lâm, thủy sản 3.1.3 Một số quan điểm có tính nguyên tắc phát triển KTTN - Kinh tế tư nhân phát triển có hiệu quả, phải đảm bảo không ảnh hưởng đến an ninh quốc phòng, ô nhiễm môi trường - Phát triển kinh tế tư nhân phải xuất phát từ thực tiễn tình hình thành phố Đồng Hới nói riêng tỉnh Quảng Bình nói chung, đồng thời phù hợp với chủ trương,chính sách đổi Đảng, pháp luật Footer Page 21 of 145 Header Page 22 of 145 20 Nhà nước - Tạo điều kiện thuận lợi cho KTTN đầu tư kinh doanh, đồng thời tăng cường vai trò quản lý Nhà nước, bảo đảm giữ vững cân đối lớn kinh tế thành phố Đồng Hới - Tăng cường lãnh đạo Đảng, phát huy vai trò tổ chức trị - xã hội hiệp hội doanh nghiệp kinh tế tư nhân nói chung doanh nghiệp 3.2 GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN KINH TẾ TƢ NHÂN Ở THÀNH PHỐ ĐỒNG HỚI TRONG THỜI GIAN ĐẾN 3.2.1 Giải pháp phát triển số lƣợng doanh nghiệp a Nâng cao chất lượng cung ứng dịch vụ hành công - Giảm chi phí khởi nghiệp vận hành kinh doanh: Tin học hoá việc cấp Giấy phép chứng nhận đăng ký kinh doanh; loại bỏ giấy phép không cần thiết, điều kiện kinh doanh không phù hợp với quy định pháp luật địa phương ban hành - Tiếp tục nâng cao chất lượng, có hiệu mô hình “một cửa liên thông” lĩnh vực đăng ký kinh doanh, cấp phép xây dựng lĩnh vực đất đai - Về máy hành chính, cần rà soát lại chức năng, nhiệm vụ quan có liên quan đến tiếp xúc, phục vụ doanh nghiệp, tiếp tục cải tiến phân cấp quản lý cho Sở, ban, ngành địa phương Tăng cường cán cho phận đăng ký kinh doanh b Tạo điều kiện mặt sản xuất kinh doanh - Công bố công khai kịp thời cho doanh nghiệp thông tin quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch khu công nghiệp cụm tiểu thủ công nghiệp - Hình thành phát triển thị trường bất động sản thống nhằm minh bạch thông tin đất đai c Giúp doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn - Tạo điều kiện, hướng dẫn doanh nghiệp xây dựng dự án; tiếp Footer Page 22 of 145 Header Page 23 of 145 21 cận hấp thụ vốn tín dụng, đặc biệt nguồn vốn ưu đãi cho doanh nghiệp KTTN - Tạo môi trường kinh doanh cạnh tranh lành mạnh, có sách an toàn vốn, tránh rủi ro cho nhà đầu tư để huy động nguồn vốn nhân dân tham gia vào hoạt động sản xuất kinh doanh địa bàn - Tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp thành lập phát triển; khuyến khích phát triển doanh nghiệp có quy mô vừa nhỏ, tiểu thủ công nghiệp d Đào tạo kiến thức cho đội ngũ quản lý doanh nghiệp Ngoài chủ động, tích cực học tập thân doanh nghiệp, tỉnh cần có sách khuyến khích nhiều hình thức đào tạo, bồi dưỡng kiến thức quản trị số kỹ hữu ích cho doanh nghiệp như: Kỹ quản trị hiệu môi trường cạnh tranh; kỹ lãnh đạo chủ giám đốc doanh nghiệp; kỹ quản lý thay đổi; kỹ thuyết trình, đàm phán, giao tiếp quan hệ công chúng; kỹ quản lý thời gian e Phát triển kết cấu hạ tầng chỉnh trang đô thị, tạo môi trường hấp dẫn cho phát triển kinh tế tư nhân Thực giải pháp phát triển kết cấu hạ tầng gắn với giải pháp môi trường, trọng xây dựng hệ thống xử lý nước thải bảo đảm tiêu chuẩn; nỗ lực đầu tư sở hạ tầng mặt bằng, vận tải, điện, nước phục vụ sản xuất doanh nghiệp khu vực KTTN Nâng cao chất lượng quy hoạch xây dựng khu công nghiệp cụm tiểu thủ công nghiệp 3.2.2 Giải pháp tăng cƣờng yếu tố nguồn lực a Phát triển nguồn nhân lực doanh nghiệp * Đối với quyền địa phương + Hình thành trung tâm xúc tiến việc làm kết hợp với tuyển chọn, đào tạo nghề cho người lao động + Mở rộng đào tạo nghề chuyên môn nghiệp vụ nhằm nâng tỷ lệ lao động có chuyên môn kỹ thuật đáp ứng nhu cầu lao động ngành Footer Page 23 of 145 Header Page 24 of 145 22 * Đối với doanh nghiệp - Coi trọng việc nâng cao lực cạnh tranh doanh nghiệp qua việc đào tạo đào tạo lại nguồn nhân lực - Cải thiện điều kiện làm; thực chế độ đãi ngộ, khen thưởng để động viên, khuyến khích người lao động - Chú trọng việc trang bị, bồi dưỡng kiến thức cho chủ doanh nghiệp b Phát triển nguồn lực vật chất - Hỗ trợ phát triển sở hạ tầng sản xuất kinh doanh - Tạo điều kiện mặt sản xuất kinh doanh - Tạo điều kiện để doanh nghiệp KTTN dễ tiếp cận nguồn vốn ưu đãi, hỗ trợ, có lãi suất thấp… - Chính sách thuế nên có xem xét chế độ ưu đãi, miễn giảm phù hợp doanh nghiệp nhỏ vừa sử dụng công nghệ đại, công nghệ sạch, sử dụng nhiều lao động c Tăng cường nguồn lực tài - Xây dựng chiến lược tài cho hoạt động doanh nghiệp - Không ngừng đầu tư tăng tài sản từ nguồn tích luỹ, huy động bổ sung tăng vốn điều lệ thông qua phát hành cổ phiếu, trái phiếu thị trường chứng khoán - Xây dựng phương án sử dụng vốn hiệu d Đẩy mạnh ứng dụng KHCN công nghệ thông tin - Khuyến khích doanh nghiệp đẩy mạnh ứng dụng công nghệ tiên tiến để nâng cao kết sản xuất kinh doanh - Hỗ trợ tư vấn thiết bị, công nghệ đại, thích hợp cung cấp thông tin công nghệ cho doanh nghiệp 3.2.3 Giải pháp phát triển hình thức tổ chức sản xuất Nghiên cứu, lựa chọn loại hình doanh nghiệp để tham gia hoạt động sản xuất kinh doanh phù hợp với điều kiện có doanh nghiệp, với xu hướng phát triển vấn đề mà chủ DNTN cần quan tâm Cần định hướng xây dựng phát triển theo xu hướng đầu tư dài Footer Page 24 of 145 Header Page 25 of 145 23 hạn hơn, tăng hình thức tổ chức kinh tế hợp tác, huy động nhiều vốn, đầu tư quy mô Để đáp ứng điều doanh nghiệp cần xác định loại hình công ty TNHH công ty cổ phẩn phù hợp tỉnh Quảng Bình nói chung thành phố Đồng Hới nói riêng 3.2.4 Giải pháp tăng cƣờng hình thức liên kết - Tăng cường vai trò, hoạt động có chất lượng, hiệu Hội doanh nghiệp vừa nhỏ tỉnh Quảng Bình - Thiết lập quan hệ liên kết doanh nghiệp tổ chức địa bàn - Hỗ trợ khuyến khích việc liên doanh, liên kết doanh nghiệp, đối tác kinh doanh 3.2.5 Giải pháp gia tăng kết sản xuất kinh doanh a Xây dựng chiến luợc sản xuất kinh doanh hợp lý Xây dựng chiến lược sản xuất kinh doanh, cần ý lựa chọn mặt hàng theo nhu cầu thị hiếu người tiêu dùng Đồng thời ý đến lợi thế, tiềm doanh nghiệp, thành phố Đồng Hới du lịch biển, nghĩ dưỡng sản phẩm du lịch b Phát triển sản phẩm, dịch vụ với sách giá phù hợp - Về sản phẩm: Nâng cao chất lượng, cải tiến mẫu mã để sản xuất sản phẩm dịch vụ đáp ứng nhu cầu thị trường - Về giá bán: Doanh nghiệp cần có chiến lược giá bán hợp với thời gian, thời kỳ, phù hợp vào mục tiêu định giá, mục tiêu lợi nhuận tối đa, mục tiêu tăng doanh số hay tạo dựng vị thế, gia tăng thị phần 3.2.6 Giải pháp mở rộng thị trƣờng a Đẩy mạnh xúc tiến thương mại Tăng cường hoạt động xúc tiến thương mại nước nước để mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm thị trường yếu tố đầu vào b Hoàn thiện việc chăm sóc khách hàng - Gia tăng giao tiếp khách hàng Footer Page 25 of 145 Header Page 26 of 145 24 - Tổ chức điều tra khách hàng, thiết lập hệ thống thông tin cập nhật khách hàng doanh nghiệp kể đối tác họ, tiêu chuẩn cần thiết để trở thành nhà cung cấp hàng hóa cho khách hàng KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ KẾT LUẬN Nhìn chung, khu vực kinh tế tư nhân DNTN thành phố Đồng Hới nhỏ, yếu Trên địa bàn hình thành 02 KCN, là: KCN Tây Bắc Đồng Hới KCN Bắc Đồng Hới, chưa thu hút vốn đầu tư nước tương xứng với tiềm năng, mạnh địa phương, chưa hình thành ngành kinh tế mũi nhọn, chưa có sản phẩm chủ lực Sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp phân tán, nhỏ lẻ, chưa có ngành mũi nhọn, mặt sản xuất chật hẹp, thiếu ổn định không đảm bảo vệ sinh môi trường Các sở sản xuất kinh tế tư nhân số lượng nhỏ lẻ, manh mún, quy mô sản xuất nhỏ, trang thiết bị kỹ thuật lạc hậu nên khả cạnh tranh thấp Các ngành dịch vụ chưa quan tâm mức nên phát triển chậm, lĩnh vực thương mại chủ yếu thành phần kinh tế dân doanh phát triển tự phát, chưa có sức cạnh tranh Để phát huy vai trò vị trí kinh tế tư nhân giai đoạn công nghiệp hoá, đại hoá đất nước, thành phố Đồng Hới nói riêng tỉnh Quảng Bình nói chung cần tiếp tục đổi mới, hoàn thiện môi trường thể chế để tạo điều kiện thuận lợi cho khu vực kinh tư nhân phát triển, đồng thời thân doanh nghiệp phải nổ lực tái cấu để phát triển phù hợp với trình độ kinh tế đại KIẾN NGHỊ Đối với Nhà nƣớc Về phía tỉnh Quảng Bình Về phía thành phố Đồng Hới Footer Page 26 of 145 ... Chương 2: Thực trạng phát triển kinh tế tư nhân thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình Chương 3: Một số giải pháp phát triển kinh tế tư nhân thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình Tổng quan nghiên... triển kinh tế tư nhân - Phân tích thực trạng việc phát triển kinh tế tư nhân thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình thời gian vừa qua - Đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện việc phát triển kinh tế tư nhân. .. nghiệp khu vực kinh tế tư nhân thành phố Đồng Hới khả xuất trực tiếp CHƢƠNG MỘT SỐ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN KINH TẾ TƢ NHÂN TẠI THÀNH PHỐ ĐỒNG HỚI, TỈNH QUẢNG BÌNH 3.1 CĂN CỨ ĐỂ XÂY DỰNG GIẢI PHÁP 3.1.1
- Xem thêm -

Xem thêm: Giải pháp phát triển kinh tế tư nhân tại thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bìn, Giải pháp phát triển kinh tế tư nhân tại thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bìn, Giải pháp phát triển kinh tế tư nhân tại thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bìn

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay