Giải pháp đào tạo nghề cho lao động thuộc diện thu hồi đất trên địa bàn thành phố Đồng Hới

26 95 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/04/2017, 22:05

Header Page of 145 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG ĐẶNG PHÚC HOÀI GIẢI PHÁP ĐÀO TẠO NGHỀ CHO LAO ĐỘNG THUỘC DIỆN THU HỒI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐỒNG HỚI Chuyên ngành: Kinh tế phát triển Mã số : 60.31.05 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Đà Nẵng - Năm 2014 Footer Page of 145 Header Page of 145 Công trình hoàn thành ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS NGUYỄN THỊ NHƯ LIÊM Phản biện 1: TS ĐOÀN GIA DŨNG Phản biện 2: TS TRẦN THỊ BÍCH HẠNH Luận văn bảo vệ trước Hội đồng chấm Luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ Kinh tế họp Đại Học Đà Nẵng vào ngày 22 tháng 02 năm 2014 Có thể tìm hiểu Luận văn tại: - Trung tâm Thông tin - Học liệu, Đại học Đà Nẵng - Thư viện trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng Footer Page of 145 Header Page of 145 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Trong trình công nghiệp hoá, đại hoá kinh tế nước ta, trình đô thị hoá diễn với tốc độ ngày nhanh Tỉnh Quảng Bình nói chung thành phố Đồng Hới nói riêng không nằm xu Tuy nhiên, trình đô thị hoá, đặc biệt vùng thuộc diện thu hồi đất đặt nhiều vấn đề kinh tế, xã hội cần giải quyết: hàng nghìn hộ nông dân đất sản xuất, thiếu việc làm nên thu nhập thấp giảm dần; tệ nạn xã hội phát triển; môi trường sinh thái bị ảnh hưởng nghiêm trọng; phân hoá thu nhập đời sống nội dân cư tăng lên Bên cạnh đó, trình chuyển đổi nghề nghiệp tìm kiếm việc làm họ khó khăn trình độ, tay nghề không có, lạ lẫm với kỹ làm việc môi trường công nghiệp Chính vậy, đào tạo nghề để tạo việc làm cho người lao động thuộc diện thu hồi đất nhằm ổn định sống lâu dài cho người dân địa bàn thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình vấn đề cần thiết đòi hỏi quyền cấp cần phải quan tâm Do đó, chọn nghiên cứu đề tài: “Giải pháp đào tạo nghề cho lao động thuộc diện thu hồi đất địa bàn thành phố Đồng Hới” Mục tiêu nghiên cứu đề tài - Làm rõ sở lý luận đào tạo nghề cho lao động - Phân tích, đánh giá khái quát thực trạng công tác đào tạo nghề cho người lao động thuộc diện thu hồi đất địa bàn thành phố Đồng Hới năm gần - Đề xuất giải pháp cần thiết nhằm đẩy mạnh hoàn thiện việc đào tạo nghề cho người lao động thuộc diện thu hồi đất địa bàn thành phố Đồng Hới trình đô thị hoá Footer Page of 145 Header Page of 145 Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu 3.1 Đối tượng nghiên cứu Những vấn đề lý luận, thực tiễn liên quan đến việc đào tạo nghề cho lao động thuộc diện thu hồi đất địa bàn thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình 3.2 Phạm vi nghiên cứu - Chủ yếu tập trung đối tượng thuộc diện thu hồi đất địa bàn thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình có tham khảo kinh nghiệm thành phố khác Phƣơng pháp nghiên cứu Đề tài sử dụng phương pháp phân tích, tổng hợp, thống kế, so sánh, đánh giá, dự báo, điều tra khảo sát Bố cục đề tài Ngoài phần mở đầu, kết luận danh mục tài liệu tham khảo luận văn chia làm chương: Chương 1: Cơ sở lý luận đào tạo nghề Chương 2: Thực trạng công tác đào tạo nghề cho lao động thuộc diện thu hồi đất địa bàn thành phố Đồng Hới Chương 3: Một số giải pháp hoàn thiện công tác đào tạo nghề cho lao động thuộc diện thu hồi đất địa bàn thành phố Đồng Hới Tổng quan tài liệu nghiên cứu CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ ĐÀO TẠO NGHỀ CHO LAO ĐỘNG 1.1 TỔNG QUAN VỀ ĐÀO TẠO NGHỀ 1.1.1 Khái niệm nghề đào tạo nghề a Khái niệm nghề - Đó hoạt động, công việc lao động người lặp lặp lại Footer Page of 145 Header Page of 145 - Là phân công lao động xã hội, phù hợp với yêu cầu xã hội - Là phương tiện để sinh sống - Là lao động kỹ năng, kỹ xảo chuyên biệt có giá trị trao đổi xã hội đòi hỏi phải có trình đào tạo định b Khái niệm đào tạo nghề Đào tạo nghề phát triển có hệ thống kiến thức, kỹ năng, kỹ xảo cho cá nhân để họ thực nghề nhiệm vụ cụ thể cách tốt Đào tạo thực loại hình tổ chức chuyên ngành nhằm thay đổi hành vi thái độ làm việc người, tạo cho họ khả đáp ứng tiêu chuẩn hiệu công việc chuyên môn 1.1.2 Phân loại đào tạo nghề a Phân loại đào tạo nghề * Căn vào thời gian đào tạo nghề: Đào tạo ngắn hạn; Đào tạo dài hạn * Căn vào nghề đào tạo người học: Đào tạo mới; Đào tạo lại; Đào tạo nâng cao b Các hình thức đào tạo nghề * Đào tạo nghề quy * Đào tạo nghề nơi làm việc (đào tạo công việc) * Tổ chức lớp cạnh doanh nghiệp * Đào tạo nghề kết hợp trường doanh nghiệp 1.1.3 Vai trò đào tạo nghề Mục tiêu dạy nghề đào tạo người lao động có kiến thức, kỹ nghề nghiệp trình độ khác nhau, có đạo đức, lương tâm nghề nghiệp, ý thức kỹ luật, tác phong công nghiệp, có sức khỏe nhằm tạo điều kiện cho người lao động có khả tìm việc làm đáp ứng yêu cầu phát triển KT-XH, củng cố quốc phòng an ninh” Dạy nghề thời kỳ CNH - HĐH bao hàm nội dung phong Footer Page of 145 Header Page of 145 phú từ “dạy chữ, dạy người” tới dạy nghề, dạy đạo lý nghề nghiệp, dạy pháp luật tác phong công nghiệp Dạy nghề phải gắn liền với giải việc làm , với sử dụng người lao động có tay nghề, với phát triển nhân lực, bồi dưỡng trọng dụng nhân tài 1.1.4 Đặc điểm, yêu cầu hoạt động đào tạo nghề a Đặc điểm hoạt động đào tạo nghề - Trong dạy thực hành nghề có mối liên hệ trực tiếp với thực tiễn sản xuất, dạy lý thuyết nghề có mối liên hệ gián tiếp với sản xuất - Trong dạy thực hành đơn vị thời gian ngày, học nơi đào tạo nghề như; xưởng thực hành, phân xưởng sản xuất xí nghiệp phòng thực nghiệm - Trong dạy học thực hành nghề lao động học tập có tính chất phân hóa cao đa dạng phong phú yêu cầu đặc trưng hàng trăm nghề đào tạo khác loại hình đường đào tạo khác b Yêu cầu hoạt động đào tạo nghề Bất kỳ hoạt động nghề nghiệp nào,muốn đạt kết tốt phải đảm bảo mặt chủ yếu: - Tính xác, nhanh gọn thao tác, động tác kỹ xảo - Cách tổ chức sản xuất, hình thành kỹ năng, phát triển tư 1.1.5 Hệ thống tổ chức đào tạo nghề Hệ thống tổ chức đào tạo dạy nghề gồm trường quy sở dạy nghề Căn vào thời gian đào tạo, đào tạo dạy nghề chia làm hai loại: Đào tạo dạy nghề dài hạn (cả đào tạo đào tạo lại): hình thức đào tạo phổ biến trường quy Nhà nước, Bộ, Footer Page of 145 Header Page of 145 Ngành tỉnh Thời gian đào tạo nghề dài hạn thường từ năm trở lên Đào tạo dạy nghề ngắn hạn: Là cách tổ chức dạy nghề thời gian ngắn (từ đến 12 tháng) 1.2 NỘI DUNG CÔNG TÁC ĐÀO TẠO NGHỀ 1.2.1 Xác định mục tiêu đào tạo nghề - Mục tiêu dạy nghề phải diễn đạt theo yêu cầu người học chức người dạy Người học chủ thể thực mục tiêu để chiếm lĩnh khả - Mục tiêu dạy nghề phải thiết thực, phù hợp có tính khả thi - Xác định trình độ cần đạt phương pháp để đo lường mức độ thành công người học - Xác định trình độ có học sinh thời gian, sở vật chất 1.2.2 Xác định nhu cầu đào tạo nghề Nhu cầu đào tạo người người cần học để đạt tới mục tiêu định sống hay công việc họ Thông thường, nhu cầu học xuất phát từ nhiệm vụ phát triển địa phương, mong muốn khả người lao động, khả điều kiện nhà trường Do vậy, nhu cầu đào tạo kiến thức, kỹ năng, phương pháp quan điểm mà học viên cần học để đáp ứng nguyện vọng công việc sống họ * Ý nghĩa, tầm quan trọng việc xác định nhu cầu đào tạo Xác định phân tích nhu cầu đào tạo cần coi nhiệm vụ bắt buộc công tác đào tạo Xác định phân tích nhu cầu đào tạo bước phải tiến hành trước tiên để có chương trình đào tạo hiệu Kết đánh giá nhu cầu đào tạo giúp thiết kế khóa đào tạo Footer Page of 145 Header Page of 145 cho đáp ứng nhu cầu chung nhu cầu riêng biệt nhóm học viên mục tiêu 1.2.3 Xác định chƣơng trình đào tạo nghề - Nội dung dạy nghề phải phù hợp với mục tiêu đào tạo - Nội dung dạy nghề phải đảm bảo tính cân đối toàn diện mặt: thể chỗ bên cạnh việc cung cấp kiến thức, kỹ năng, kỹ xảo cần coi trọng việc giáo dục trị, tư tưởng đạo đức - Nội dung đào tạo phải gắn liền với thực tế sản xuất - Nội dung dạy nghề phải đảm bảo tính khoa học, đại phù hợp với trình độ người học + Tính khoa học: Đảm bảo cho nội dung dạy nghề cung cấp tri thức đủ để nắm vững chuyên môn, nghề nghiệp + Phù hợp với trình độ người học: Đảm bảo tính vừa sức nhận thức học viên + Tính đại: Nội dung dạy nghề phải đảm bảo tính liên thông tính hệ thống môn học liên thông cấp học 1.2.4 Lựa chọn hình thức, phƣơng pháp đào tạo nghề Phương pháp học gồm nhóm: nhóm phương pháp dạy học dùng lời, nhóm phương pháp dạy học trực quan, nhóm phương pháp thực hành nhóm phương pháp kiểm tra đánh giá kết học sinh Như vậy, phương pháp có phạm vi định, quy định trình tự bước riêng rẽ tư hành động Phương pháp dạy học tổng hợp cách thức hoạt động thầy trò nhằm thực tối ưu mục đích, nhiệm vụ dạy học 1.2.5 Đánh giá kết đào tạo nghề Đánh giá kết thành tích học tập học sinh khâu thiếu trình dạy học Đánh giá có quan hệ hữu với trình dạy học Đánh giá động lực thúc đẩy tích cực hoạt động dạy học công cụ trình độ người học Những yêu cầu việc Footer Page of 145 Header Page of 145 đánh giá kết học tập học sinh gồm: - Đảm bảo việc đánh giá đánh giá kết đạt mục tiêu giáo dục - Đảm bảo tính khách quan - Đảm bảo tính công khai 1.3 ĐẶC ĐIỂM VÀ YÊU CẦU ĐÀO TẠO NGHỀ CHO LAO ĐỘNG THUỘC DIỆN THU HỒI ĐẤT 1.3.1 Đặc điểm lao động thuộc diện thu hồi đất Lao động thuộc diện thu hồi đất không tin vào nhà xây dựng, thiết bị tổ chức khóa đào tạo hay họ thấy bị áp đặt người Nông dân không nhận thức nhu cầu đào tạo có hội đào tạo Thảo luận nhu cầu đào tạo bị chi phối nhóm người có quyền lực định người có vai trò định hướng, lãnh đạo, người lao động giàu có nam lao động mà không kể đến lợi ích người dễ bị tổn thương lao động nghèo, phụ nữ, trẻ em đối tượng dễ bị tổn thương khác 1.3.2 Yêu cầu đào tạo nghề cho lao động thuộc diện thu hồi đất Triển khai đào tạo nghề cho lao động nông thôn nói chung lao động thuộc diện thu hồi đất nói riêng phải diện rộng, từ nghề nông, lâm, ngư nghiệp ngành, nghề tiểu - thủ công nghiệp dịch vụ, 1.3.3 Các điều kiện ảnh hƣởng đến đào tạo nghề cho lao động thuộc diện thu hồi đất a Chính sách Nhà nước người bị thu hồi đất b Trình độ người học nghề c Hệ thống sở đào tạo nghề d Điều kiện, kinh tế - xã hội địa phương Footer Page of 145 Header Page 10 of 145 1.4 KINH NGHIỆM ĐÀO TẠO NGHỀ CHO LAO ĐỘNG THUỘC DIỆN THU HỒI ĐẤT CỦA MỘT SỐ ĐỊA PHƢƠNG 1.4.1 Kinh nghiệm thành phố Đà Nẵng Đà Nẵng phối hợp với tổng cục dạy nghề, dự án thị trường lao động liên minh châu Âu tổ chức khóa bồi dưỡng kỹ dạy học cho giáo viên người dạy nghề phục vụ cho đề án dạy nghề cho lao động nông thôn Đối tượng giáo viên dạy nghề trường nghề chưa bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cán bộ, kỹ sư, người lao động có tay nghề doanh nghiệp, sở sản xuất, nghệ nhân có nhu cầu học để tham gia dạy nghề cho lao động thu hồi đất Sự hỗ trợ quốc tế Trung ương góp phần nâng cao lực tổ chức đào tạo nghề địa bàn thành phố 1.4.2 Kinh nghiệm tỉnh Bình Dƣơng Mô hình đáng ý việc cấp đất tái định cư nằm khu công nghiệp, khu thương mại dịch vụ tỉnh Bình Dương, lao động đất 18 tuổi cấp 300m2 đất để làm ăn Bình Dương tăng cường triển khai đề án dạy nghề cho lao động thu hồi đất, tăng cường vai trò tổ chức xã hội đào tạo nghề CHƢƠNG THỰC TRẠNG CÔNG TÁC ĐÀO TẠO NGHỀ CHO LAO ĐỘNG THUỘC DIỆN THU HỒI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐỒNG HỚI 2.1 NHỮNG ĐẶC ĐIỂM VỀ TỰ NHIÊN VÀ KINH TẾ - XÃ HỘI CỦA THÀNH PHỐ ĐỒNG HỚI 2.1.1 Điều kiện tự nhiên a Vị trí địa lý b Địa hình, đất đai 2.1.2 Tình hình kinh tế - xã hội thành phố Đồng Hới Footer Page 10 of 145 Header Page 12 of 145 10 Bảng 2.4: Diện tích đất thu hồi giải tỏa địa bàn thành phố Đồng Hới ĐVT: Ha STT 10 11 12 13 14 15 16 Năm 2010 2011 2012 Phường Hải Đình 3,0 12,0 4,2 Phường Phú Hải 3,2 5,0 4,2 Phường Đồng Mỹ 0,0 0,0 0,0 Phường Hải Thành 2,4 5,0 5,6 Phường Nam Lý 21,8 24,3 12,7 Phường Bắc Lý 1,9 18,0 13,6 Phường Bắc Nghĩa 12,5 29,0 26,0 Phường Đức Ninh Đông 22,5 27,0 11,2 Phường Đồng Sơn 41,5 45,0 9,5 Phường Đồng Phú 21,7 31,4 11,3 Xã Đức Ninh 10,4 18,4 7,3 Xã Thuận Đức 11,6 25,1 4,3 Xã Lộc Ninh 3,7 6,0 2,2 Xã Bảo Ninh 2,8 5,6 5,1 Xã Nghĩa Ninh 2,1 3,4 2,6 Xã Quang Phú 0,9 1,8 1,2 Tổng cộng 162 257 121 Nguồn: Phòng Tài nguyên Môi trường Đồng Hới Tên xã phường 2.2.3 Tác động việc giải toả, di dời đến kinh tế - xã hội ngƣời lao động Sau trở thành thành phố trực thuộc tỉnh, Đảng quyền nhân dân TP Đồng Hới dồn sức phấn đấu xây dựng thành phố phát triển toàn diện mặt Công chỉnh trang đô thị, xây dựng sở hạ tầng, phát triển KCN tập trung giữ vai trò quan trọng 2.2.4 Thực trạng việc làm trình độ ngƣời lao động thuộc diện thu hồi đất Footer Page 12 of 145 Header Page 13 of 145 11 Bảng 2.7: Trình độ học vấn lao động thuộc diện thu hồi đất 2010 2011 Trình độ học vấn Số lượng Tỷ lệ (%) Số lượng Tốt nghiệp tiểu học Tốt nghiệp THCS Tốt nghiệp THPT Cộng 128 699 1.087 1.914 6,7 36,5 56,8 100 87 381 680 1.148 Tỷ lệ (%) 7,6 33,2 59,2 100 Đơn vị: Người, % 2012 Số lượng Tỷ lệ (%) 41 169 328 538 7,7 31,5 60,8 100 Nguồn: Chi cục Thống kê thành phố Đồng Hới 2.2.5 Yêu cầu mục đích đào tạo nghề cho ngƣời lao động bị thu hồi đất Đào tạo nghề cho lao động bị thu hồi đất hướng đến mục tiêu lao động có chất lượng cao, tay nghề vững, có việc làm ổn định nhiệm vụ quan trọng Cần đẩy mạnh tuyên truyền chủ trương, sách Đảng Nhà nước, đào tạo nghề giải việc làm sâu rộng nhân dân Nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên; rà soát, đổi chương trình đào tạo cho phù hợp với thực tế 2.3 THỰC TRẠNG CÔNG TÁC ĐÀO TẠO NGHỀ CHO LAO ĐỘNG THUỘC DIỆN THU HỒI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐỒNG HỚI 2.3.1 Thực trạng xác định mục tiêu đào tạo nghề cho lao động thuộc diện thu hồi đất Hệ thống sở dạy nghề phân bổ tất phường, xã địa bàn thành phố tạo điều kiện thuận lợi cho lao động thuộc diện thu hồi đất tham gia học nghề Tuy nhiên, công tác đào tạo nghề cho lao động thuộc diện thu hồi đất Đồng Hới thiếu tính định hướng, chưa gắn với Footer Page 13 of 145 Header Page 14 of 145 12 quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch sản xuất, quy hoạch xây dựng nông thôn nên hiệu chưa cao, người lao động bị thu hồi đất chưa có việc làm ổn định Do UBND thành phố Đồng Hới xác định mục tiêu phải đào tạo nghề cho lao động thuộc diện thu hồi đất, nơi bị thu hồi đất nông nghiệp để giải việc làm, ổn định đời sống, ổn định sản xuất nhiệm vụ cấp bách đòi hỏi cấp, ban, ngành phải phối hợp thực Để thực mục tiêu công tác đào tạo nghề phải vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội địa phương, yêu cầu thị trường sử dụng lao động chương trình xây dựng nông thôn mới… từ xác định ngành nghề cần đào tạo cho phù hợp 2.3.2 Thực trạng nhu cầu đào tạo nghề cho lao động thuộc diện thu hồi đất a Những sách thành phố đào tạo nghề cho lao động thuộc diện thu hồi đất Hiện nay, đứng trước tình hình nhiều dự án thành phố tiến hành giải phóng mặt để thực tiến độ, đẩy nhiều người lao động bị thu hồi đất nơi hoạt động sản xuất, kinh doanh, việc làm Hiểu điều này, thành phố ban hành sách, nguồn lực tài chính, giải tốt vấn đề kinh tế - xã hội,… để tạo điều kiện thuận lợi tốt để người lao động bị thu hồi đất sớm có việc làm b Nhu cầu sử dụng lao động địa bàn TP Đồng Hới Nhu cầu sử dụng lao động địa bàn thành phố Đồng Hới cho thấy: lao động lĩnh vực công nghiệp - xây dựng ngày tăng, nông nghiệp ngày giảm, nhu cầu lĩnh vực dịch vụ, du lịch, dịch vụ nhà hàng, khách sạn tăng nhanh Do cần phải tập trung đầu tư phát triển dạy nghề lĩnh vực dịch vụ, nhằm chuyển dịch mạnh cấu lao động sang lĩnh vực dịch vụ sau năm 2013 Footer Page 14 of 145 Header Page 15 of 145 13 c Nhu cầu học nghề người lao động thuộc diện thu hồi đất Theo thống kê Phòng Lao động - Thương binh XH thành phố giai đoạn 2010 - 2012 tổng số 3.600 lao động bị việc làm có 1.590 lao động cần đào tạo nghề, chiếm 44,2% Năm 2010 số lượng lao động có nhu cầu học nghề cao với 668 người năm 2012 có nhu cầu học nghề thấp với 447 người 2.3.3 Thực trạng chƣơng trình đào tạo nghề cho lao động thuộc diện thu hồi đất a Hệ thống sở vật chất, trang thiết bị, đội ngũ giáo viên phục vụ công tác đào tạo nghề - Cơ sở đào tạo nghề: Cùng với phát triển kinh tế - xã hội, hệ thống đào tạo nghề TP Đồng Hới năm qua có phát triển đáng kể, thành phố Đồng Hới có 03 Trường Trung cấp dạy nghề, 05 Trung tâm dạy nghề hội Hội nông dân, Hội phụ nữ, Hội chữ thập đỏ… Ngoài trường trung cấp nghề trung tâm có quy mô nhỏ, sở đào tạo nghề chưa đủ chuẩn diện tích cho thực hành, nhà tập thể chất, khu nội trú, sân chơi, thư viện - Cơ sở vật chất, trang thiết bị đào tạo nghề: Tính đến cuối năm 2012, tổng diện tích đất sở đào tạo nghề sử dụng 79.685m2, sở công lập chiếm 63,2%, sở công lập chiếm 36,8% Cơ sở có diện tích lớn 18.878 m2, sở có diện tích nhỏ 100m2 Tổng giá trị đầu tư mua sắm trang thiết bị khoảng 37,8 tỷ đồng, sở công lập chiếm 35,6% - Đội ngũ giáo viên đào tạo nghề: Theo thống kê năm 2012 tổng số giáo viên dạy nghề địa bàn thành phố 132 giáo viên, số giáo viên có trình độ thạc sĩ chiếm 3,2%, trình độ đại học - cao đẳng 96,8% Trung bình bậc trung cấp giáo viên / 21 học sinh, bậc công nhân kỹ thuật giáo viên / 29 học sinh Footer Page 15 of 145 Header Page 16 of 145 14 b Thực trạng chương trình đào tạo nghề cho lao động thuộc diện thu hồi đất Các sở dạy nghề phối hợp với trường, trung tâm tỉnh, trung tâm khuyến nông, lâm, ngư, doanh nghiệp, thợ lành nghề lâu năm…đã biên soạn 16 chương trình (12 chương trình sơ cấp nghề, chương trình dạy nghề tháng), nghề nông nghiệp: chương trình, nghề phi nông nghiệp: 10 chương trình; Năm 2012, sở dạy nghề sử dụng số chương trình dạy nghề 22 chương trình dạy nghề phi nông nghiệp trình độ sơ cấp Bộ Lao động - TB&XH ban hành 28 chương trình dạy nghề nông nghiệp Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn ban hành Qua khảo sát, kiểm tra hầu hết sở đào tạo nghề trình độ trung cấp xây dựng chương trình đại, tiếp cận với thực tiễn đời sống sản xuất, kinh doanh, dịch vụ Tuy nhiên, tỷ lệ thời gian dành cho thực hành chưa đảm bảo theo quy định trung bình 55,6% Đáng quan tâm khối trường trung cấp nghề thời gian đào tạo thực hành chiếm tỷ lệ 50,2% thấp trung tâm đào tạo nghề chiếm 57% 2.3.4 Thực trạng hình thức, phƣơng pháp đào tạo nghề cho lao động thuộc diện thu hồi đất Dạy nghề cho lao động thuộc diện thu hồi đất vừa có ý nghĩa kinh tế, vừa có ý nghĩa xã hội nhân văn sâu sắc Chính vậy, phải tổ chức dạy nghề thiết thực với bà nông dân, đạt hiệu KT-XH Hiện thành phố chủ yếu tập trung vào hình thức đào tạo là: đào tạo tập trung sở dạy nghề, đào tạo nghề lưu động làng nghề, đào tạo nghề từ xa nghề phù hợp Theo hai loại hình đào tạo chọn đào tạo ngắn hạn đào tạo dài hạn 2.3.5 Đánh giá kết đào tạo nghề cho lao động thuộc diện thu hồi đất a Kinh phí đầu tư đào tạo nghề cho lao động thuộc diện thu Footer Page 16 of 145 Header Page 17 of 145 15 hồi đất b Đánh giá kết đào tạo nghề cho lao động thuộc diện thu hồi đất 2.4 NHỮNG THÀNH CÔNG VÀ HẠN CHẾ TRONG CÔNG TÁC ĐÀO TẠO NGHỀ CHO LAO ĐỘNG THUỘC DIỆN THU HỒI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐỒNG HỚI 2.4.1 Thành công công tác đào tạo nghề cho lao động thuộc diện thu hồi đất Nhiều địa phương huy động tham gia hệ thống trị nguồn lực xã hội nhằm hỗ trợ tạo điều kiện cho người học sau học nghề giải việc làm, tham gia sản xuất, kinh doanh, tăng thu nhập, ổn định đời sống, nhiều hộ gia đình thoát nghèo trở thành hộ khá, đồng thời góp phần lớn vào việc chuyển dịch cấu lao động, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực kỹ thuật đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội địa phương, khơi dậy hoạt động làng nghề tiến hành xây dựng nông thôn Quy mô tuyển sinh ngày mở rộng, số lượng học viên hoàn thành chương trình cấp bằng, giấy chứng nhận ngày tăng Chất lượng đào tạo nghề cho lao động thuộc diện thu hồi đất bước nâng lên so với trước Chất lượng nâng lên thể tính phù hợp ngành nghề đào tạo ngày đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội địa phương Đội ngũ giáo viên, cán quản lý sở đào tạo nghề có tham gia đòa tạo nghề cho lao động thuộc diện thu hồi đất ngày chuẩn hóa, trình độ chuyên môn nâng cao lý thuyết thực hành 2.4.2 Hạn chế công tác đào tạo nghề cho lao động thuộc diện thu hồi đất Bên cạnh thành tựu đạt gặp nhiều hạn chế Footer Page 17 of 145 Header Page 18 of 145 16 số nghề dạy ít, đơn điệu, chất lượng đào tạo thấp,sự phối hợp địa phương với doanh nghiệp, sở đào tạo việc tổ chức việc làm cho người lao động sau học nghề chưa có hiệu Công tác tuyên truyền tư vấn cho người lao động làm chưa tốt, nhiều lao động chưa nhận thức học nghề để hành nghề, chuyển đổi nghề làm giàu cho gia đình xã hội, mà tư tưởng học nghề theo phong trào, học để hưởng quyền lợi từ sách, đề án hỗ trợ Nhà nước Các hoạt động dịch vụ việc làm, cung cấp, dự báo thông tin thị trường lao động đạt kết bước đầu, chưa thể phục vụ kịp thời cho nhu cầu thị trường, chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu người lao động doanh nghiệp, người sử dụng lao động Ngoài ra, trình học nghề, người lao động gặp nhiều khó khăn, có khó khăn lớn người lao động lớn tuổi, trình độ học vấn thấp nên khó tiếp thu kiến thức, đường xa, thời gian không phù hợp Từ thực tế đào tạo nghề cho lao động thuộc diện thu hồi đất, hạn chế lớn công tác chưa xây dựng chương trình khung, chưa gắn với việc làm yêu cầu doanh nghiệp 2.4.3 Nguyên nhân hạn chế Công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương, sách thành phố trọng nhận thức phận người lao động chưa rõ, làm nảy sinh tư tưởng trông chờ, ỉ lại vào sụ hỗ trợ Nhà nước vấn đề đào tạo nghề, giải việc làm Nhận thức người dân, người lao động việc học nghề chưa thực thấu đáo, chưa thấy tầm quan trọng lâu dài học nghề, việc tuyển dụng công nhân Vẫn nhiều bất cập quản lý Nhà nước đào tạo nghề, chuyển đổi nghề nghiệp cho lao động đất Footer Page 18 of 145 Header Page 19 of 145 17 CHƢƠNG MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC ĐÀO TẠO NGHỀ CHO LAO ĐỘNG THUỘC DIỆN THU HỒI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐỒNG HỚI 3.1 CĂN CỨ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP 3.1.1 Quy hoạch phát triển đô thị hoá địa bàn thành phố Đồng Hới đến năm 2020 Trên sở quan điểm phát triển việc luận chứng lựa chọn phương án tăng trưởng, chuyển dịch cấu kinh tế Các mục tiêu phát triển tổng quát cụ thể thành phố Đồng Hới giai đoạn 20112020 xác định sau: a Mục tiêu tổng quát Không ngừng nâng cao nhịp độ chất lượng tăng trưởng ngành, lĩnh vực thành phố; bảo đảm cho kinh tế thành phố tiếp tục tăng trưởng cao, trở thành địa bàn động lực kinh tế tỉnh Quảng Bình, vùng Bắc Trung Bộ Chuyển dịch cấu kinh tế theo hướng tăng tỷ trọng dịch vụ công nghiệp, giảm dần tỷ trọng nông nghiệp, hình thành cấu kinh tế đại Trở thành thành phố giàu có kinh tế, bền vững môi trường, đô thị biển văn minh, đại, phát triển mặt xã hội b Mục tiêu cụ thể Mục tiêu kinh tế Mục tiêu xã hội Mục tiêu môi trường Về Quốc phòng - An ninh c Lựa chọn khâu đột phá phát triển kinh tế-xã hội thành phố Đồng Hới giai đoạn 2014 - 2020 Để đảm bảo thành công trình phát triển kinh tế - xã hội thành phố Đồng Hới đến năm 2020 cần tập trung vào khâu đột phá sau: Footer Page 19 of 145 Header Page 20 of 145 18 (1) Tạo điều kiện thuận lợi để đẩy mạnh phát triển dịch vụ du lịch lợi thành phố (2) Tập trung hoàn chỉnh đại hoá hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông (3) Ưu tiên đầu tư xây dựng trung tâm thương mại thành phố, củng cố mở rộng mạng lưới chợ, hệ thống siêu thị (4) Hoàn thành kết cấu hạ tầng KCN, cụm công nghiệp trước năm 2015 (5) Củng cố phát triển loại dịch vụ vận tải, dịch vụ hậu cần nghề cá phát triển ngành nghề giải lao động tăng thu nhập (6) Phát triển nguồn nhân lực đảm bảo chất lượng, xây dựng tiềm lực khoa học công nghệ mạnh đáp ứng yêu cầu phát triển 3.1.2 Dự báo nhu cầu đào tạo nghề cho lao động thuộc diện thu hồi đất thành phố giai đoạn 2014 - 2020 Với việc nắm thông tin nhu cầu sử dụng lao động, cần thiết phải khảo sát nhu cầu học nghề đối tượng Theo khảo sát Phòng Lao động - Thương binh xã hội năm 2014 với tổng số hộ di dời, giải tỏa 1.420 hộ có 4.506 nhân có 609 người có nhu cầu học nghề Theo số liệu thống kê 394 lao động có nhu cầu học nghề nam chiếm 68,51%, nữ chiếm 31,49%, số lao động nam có nhu cầu học nghề cao gấp lần số lao động nữ 3.1.3 Quan điểm, phƣơng hƣớng đào tạo nghề cho lao động thuộc diện thu hồi đất a Quan điểm Đào tạo nghề phần quan trọng đào tạo nguồn nhân lực Đào tạo nghề phải xuất phát từ yêu cầu thị trường lao động Phát triển đào tạo nghề theo hướng chuẩn hóa, đại hóa cách toàn diện, đồng Footer Page 20 of 145 Header Page 21 of 145 19 Đầu tư cho đào tạo nghề đầu tư cho phát triển, Nhà nước giữ vai trò chủ đạo đầu tư, không dàn trải Đào tạo nghề cho lao động nông thôn nói chung lao động thuộc diện thu hồi đất, giải tỏa nói riêng nghiệp Đảng, nhà nước, cấp, ngành xã hội b Phương hướng - Từ năm 2014 trở đi, cấu kinh tế chuyển dịch mạnh theo hướng phát triển dịch vụ, du lịch đặt cho công tác đào tạo nghề cẩn phải tăng tốc, đổi nội dung đào tạo, ngành nghề đào tạo cho chuyển đổi cấu kinh tế - Phát huy quy mô giáo dục trung cấp chuyên nghiệp, giáo dục dạy nghề; quy hoạch mở rộng trường trung cấp chuyên nghiệp hệ đào tạo trung cấp chuyên nghiệp trường cao đẳng, đại học; trường sở đào tạo nghề; … - Xây dựng chế sách đặc thù nhằm khuyến khích khai thác tốt nguồn lực từ đội ngũ cán khoa học kỹ thuật có - Đẩy mạnh xã hội hoá giáo dục đào tạo dạy nghề Hiện đại hoá công nghệ áp dụng tiến khoa hoc kỹ thuật để nâng cao lực quản lý - Đẩy mạnh hoạt động phát triển kinh tế để tạo việc làm, thành phố tạo điều kiện môi trường thuận lợi thủ tục hành sở hạ tầng việc thành lập doanh nghiệp 3.2 MỘT SỐ GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH ĐÀO TẠO NGHỀ CHO LAO ĐỘNG THUỘC DIỆN THU HỒI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐỒNG HỚI 3.2.1 Xác định rõ mục tiêu đào tạo nghề cho lao động thuộc diện thu hồi đất - Mục tiêu tổng quát: Đào tạo nghề đáp ứng nhu cầu đội ngũ công nhân kỹ thuật, kỹ thuật viên làm việc trực tiếp Footer Page 21 of 145 Header Page 22 of 145 20 ngành kinh tế - Mục tiêu cụ thể: Giảm dần bất hợp lý lãng phí sử dụng nguồn lực lao động, cân đối cung - cầu lao động Tăng hội đào tạo nhân lực chất lượng tốt cho chủ lao động tạo hội việc làm tốt cho người lao động bị thu hồi đất Từ đó, giảm tỷ lệ thất nghiệp đồng thời tăng thời gian sử dụng lao động bị thu hồi đất Nâng cao chất lượng nguồn lao động tăng mức đầu tư dạy nghề Tiếp tục đẩy mạnh xã hội hóa đào tạo Từng bước nâng cấp, phát triển sở dạy nghề Chú trọng đào tạo nhân lực chuyên môn cao cho ngành kinh tế mũi nhọn Số lượt người thuộc diện thu hồi đất đào tạo nghề trung bình năm 2.000 lượt người Đến năm 2015 lao động bị thu hồi đất qua đào tạo đạt 50%, năm 2020 đạt 75% 3.2.2 Xác định nhu cầu đào tạo nghề cho lao động thuộc diện thu hồi đất Phát triển lực lượng lao động nước phát triển nói chung, Việt Nam thành phố Đồng Hới nói riêng thực chất nâng cao chất lượng lao động, nâng cao trình độ tay nghề, trình độ công nghệ Mục đích người học nghề lao động thuộc diện thu hồi đất có nhiều dạng: học để nâng cao tay nghề nghề có, học để chuyển nghề phụ thành nghề tương lai; học để tìm việc làm không đất sản xuất nông nghiệp Cần hướng mạnh đến công tác tư vấn học nghề phù hợp với điều kiện người học, giới thiệu việc làm, chọn nghề để dạy sở nhu cầu học nghề việc làm lao động thuộc diện thu hồi đất, chọn nghề phù hợp với quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội địa phương nhu cầu sử dụng lao động doanh nghiệp, liên kết với doanh Footer Page 22 of 145 Header Page 23 of 145 21 nghiệp việc cam kết dạy nghề theo đặt hàng 3.2.3 Đổi chƣơng trình đào tạo nghề cho lao động thuộc diện thu hồi đất Trên phạm vi thành phố, chương trình đào tạo nghề cho lao động thuộc diện thu hồi đất cần thiết phải đổi với nội dung sau: Đổi phát triển chương trình, giáo trình, học liệu dạy nghề cho lao động theo yêu cầu thị trường lao động, thường xuyên cập nhật kỹ thuật, công nghệ Huy động cán kỹ thuật, kỹ sư, nghệ nhân người lao động có tay nghề cao doanh nghiệp sở sản xuất kinh doanh, trung tâm khuyến lâm ngư, nông dân sản xuất giỏi tham gia xây dựng chương trình, giáo trình, học liệu dạy nghề cho lao động Chương trình dạy nghề phải có nội dung kiến thức kinh doanh khởi doanh nghiệp để người lao động sau học nghề biết huy động vốn, tổ chức sản xuất, tiêu thụ sản phẩm hàng hóa 3.2.4 Lựa chọn hình thức, phƣơng pháp đào tạo nghề cho lao động thuộc diện thu hồi đất có hiệu Cần phải nghiên cứu mở lớp đào tạo nghề ngắn hạn dài hạn phù hợp với hoàn cảnh người lao động địa bàn thành phố, phù hợp với trình độ chuyên môn khả phát triển địa bàn thành phố Trong trình chiêu sinh, tuỳ tình hình cụ thể áp dụng hình thức cử hay tuyển kết hợp cử, tuyển Làm hoạt động đào tạo dạy nghề thành phố diễn theo kế hoạch, phù hợp với yêu cầu phát triển khác không gặp khó khăn khâu xếp bố trí công việc sau Hiện địa bàn thành phố Đồng Hới diễn chủ yếu hai hình thức đào tạo, đào tạo tập trung đào tạo phân tán, hướng sử dụng đội ngũ giáo viên có hai nguồn: lực lượng giáo viên Footer Page 23 of 145 Header Page 24 of 145 22 chuyên nghiệp trường chuyên nghiệp đóng địa bàn lực lượng thợ lành nghề có sở sản xuất, nghề tiểu thủ công nghiệp nhà Liên kết với doanh nghiệp để kết hợp mô hình vừa đào tạo vừa làm để nâng cao trình độ tay nghề tăng thu nhập cho người lao động 3.2.5 Tăng cƣờng đánh giá kết đào tạo nghề cho lao động thuộc diện thu hồi đất Để thực đánh giá có hiệu quả, công tác đánh giá cần tập trung vào vấn đề sau: Xây dựng tiêu chí đánh giá kết đào tạo nghề cho lao động thuộc diện thu hồi đất Ví dụ khả tiếp thu người học, hội tìm kiếm việc làm sau đào tạo Tổ chức đánh giá tình hình thực việc đào tạo nghề cho lao động thuộc diện thu hồi đất cấp hàng năm, kỳ cuối kỳ tất xã, phường Chú ý đến đơn vị nằm chương trình ưu tiên, sở đào tạo nghề tư nhân Lấy ý kiến từ người lao động bị thu hồi đất xem sống họ sau đào tạo nghề để có kết khách quan từ việc đào tạo Để làm tốt vấn đề quản lý hoạt động đào tạo nghề cho lao động thuộc diện thu hồi đất cần bố trí cán chuyên trách công tác dạy nghề thuộc Phòng Lao động thương binh xã hội thành phố 3.2.6 Các giải pháp khác a Nâng cao nhận thức xã hội đào tạo nghề - Nâng cao nhận thức cán cấp, ngành, đoàn thể; cán công chức xã, phường tầm quan trọng công tác dạy nghề cho lao động thuộc diện thu hồi đất việc tạo việc làm tăng thu nhập, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Footer Page 24 of 145 Header Page 25 of 145 23 b Nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên, cán quản lý dạy nghề Căn thực trạng đội ngũ giáo viên dạy nghề, người tham gia dạy nghề cán quản lý dạy nghề sở tham gia dạy nghề cho lao động thuộc diện thu hồi đất để từ xây dựng kế hoạch tuyển dụng, đào tạo bồi dưỡng nhằm đáp ứng đủ số lượng, chất lượng giáo viên, người tham gia dạy nghề cán quản lý dạy nghề c Đa dạng hoá, xã hội hoá, liên kết, hợp tác đào tạo nghề Tăng cường chương trình hợp tác sở dạy nghề với doanh nghiệp việc xây dựng chương trình, thực hành, tư vấn giới thiệu việc làm để đào tạo theo địa Chú trọng chương trình dạy nghề theo hình thức kèm cặp, truyền nghề làng nghề doanh ngiệp; nghiên cứu triển khai hình thức vừa học vừa làm, học từ xa, tự học có hướng dẫn, học qua phương tiện đại chúng d Hoàn thiện chế, sách hỗ trợ học nghề tìm kiếm việc làm Triển khai chế lồng ghép hỗ trợ dạy nghề với chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ vừa, hỗ trợ cho vay vốn tạo việc làm để huy động nhiều nguồn lực cho phổ cập nghề tạo việc làm cho đối tượng lao động thuộc diện thu hồi e Giám sát chặt chẽ trình đào tạo cho lao động bị thu hồi đất doanh nghiệp Tiến hành kiểm tra sát sao, tránh tình trạng doanh nghiệp nhận lao động theo hình thức đối phó, nhận làm thời gian kiếm lý để sa thải họ Footer Page 25 of 145 Header Page 26 of 145 24 KẾT LUẬN Đào tạo nghề phần quan trọng đào tạo nguồn nhân lực, giải pháp đột phá chiến lược phát triển kinh tế - xã hội nhằm phát triển nhanh đội ngũ lao động qua đào tạo nghề, xây dựng đội ngũ “công nhân trí thức” phục vụ nghiệp CNH - HĐH thành phố Phát triển đào tạo nghề theo hướng chuẩn hoá, đại hoá cách toàn diện đồng từ mục tiêu, nội dung chương trình đào tạo, phương pháp đào tạo, phương pháp đánh giá kết học tập, đội ngũ giáo viên, sở vật chất, trang thiết bị dạy nghề Trong thời gian qua, nhiều bất cập, yếu kém, song việc đào tạo nghề cho lao động thuộc diện thu hồi đất góp phần tích cự vào phát triển kinh tế - xã hội Căn vào chủ trương Đảng, pháp luật Nhà nước đào tạo nghề cho lao động thuộc diện thu hồi đất, Luận văn đưa số kiến nghị giải pháp để đạt hiệu cao công tác đào tạo nghề cho lao động thuộc diện thu hồi đất Mặc dù cố gắng, song hạn chế tài liệu nghiên cứu khả thân nên luận văn chắn không tránh khỏi sai sót định Các giải pháp đề bám chặt vào chủ trương, sách chung, song có phân tích, nhận định mang tính chủ quan tất yếu cá nhân, tác giả thật mong muốn nhận góp ý từ thầy cô đồng nghiệp để luận văn hoàn thiện trình hoàn thành đề tài Footer Page 26 of 145 ... cho lao động thu c diện thu hồi đất 2.4 NHỮNG THÀNH CÔNG VÀ HẠN CHẾ TRONG CÔNG TÁC ĐÀO TẠO NGHỀ CHO LAO ĐỘNG THU C DIỆN THU HỒI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐỒNG HỚI 2.4.1 Thành công công tác đào. .. định ngành nghề cần đào tạo cho phù hợp 2.3.2 Thực trạng nhu cầu đào tạo nghề cho lao động thu c diện thu hồi đất a Những sách thành phố đào tạo nghề cho lao động thu c diện thu hồi đất Hiện nay,... CẦU ĐÀO TẠO NGHỀ CHO LAO ĐỘNG THU C DIỆN THU HỒI ĐẤT 1.3.1 Đặc điểm lao động thu c diện thu hồi đất Lao động thu c diện thu hồi đất không tin vào nhà xây dựng, thiết bị tổ chức khóa đào tạo hay
- Xem thêm -

Xem thêm: Giải pháp đào tạo nghề cho lao động thuộc diện thu hồi đất trên địa bàn thành phố Đồng Hới, Giải pháp đào tạo nghề cho lao động thuộc diện thu hồi đất trên địa bàn thành phố Đồng Hới, Giải pháp đào tạo nghề cho lao động thuộc diện thu hồi đất trên địa bàn thành phố Đồng Hới

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay