Đào tạo nguồn nhân lực tại Công ty Cổ phần Sản xuất Hàng gia dụng Quốc tế

26 104 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/04/2017, 22:03

Header Page of 145 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG NGUYỄN VĂN DINH ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT HÀNG GIA DỤNG QUỐC TẾ Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh Mã số: 60.34.05 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Đà Nẵng – Năm 2014 Footer Page of 145 Header Page of 145 Công trình hoàn thành ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Người hướng dẫn khoa học: GS.TS Trương Bá Thanh Phản biện 1: TS Nguyễn Thị Bích Thu Phản biện 2: PGS TS Thái Thanh Hà Luận văn bảo vệ trước Hội đồng chấm Luận văn tốt nghiệp thạc sĩ Quản trị Kinh doanh họp Đại học Đà Nẵng vào ngày 27 tháng năm 2014 Có thể tìm hiểu luận văn tại: - Trung tâm Thông tin - Học liệu, Đại học Đà Nẵng - Thư viện Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng Footer Page of 145 Header Page of 145 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Trên bình diện quốc gia, nguồn nhân lực yếu tố định thành công hay không thành công trình công nghiệp hóa đại hóa đất nước Bởi vì, nguồn lực tự nhiên nguồn lực khác tự chúng tham gia vào trình kinh tế - xã hội Do vậy, chúng không đóng vai trò động lực phát triển kinh tế - xã hội Quyết định điều nguồn lực người Chính người nhân tố định việc khai thác, sử dụng nguồn lực tự nhiên nguồn lực khác hiệu dựa vào sức lực trí tuệ Cũng doanh nghiệp, nguồn nhân lực yếu tố quan trọng định thành công trình xây dựng phát triển doanh nghiệp Lãnh đạo công ty ICP quan tâm, ý đến công tác đào tạo nguồn nhân lực Chính điều giúp công ty đạt kết cao Kết thúc năm 2009 ICP điển hình tổ chức kinh doanh đột phá & thành công vượt trội, với mức tăng trưởng gấp 60 lần so với năm 2002 ICP trở thành công ty hàng tiêu dùng hàng đầu Việt Nam Tuy nhiên với bối cảnh kinh tế giới nay, công tác đào tạo nguồn nhân lực công ty hạn chế tồn định Từ thực tế này, tác giả chọn đề tài “Đào tạo nguồn nhân lực Công ty Cổ phần sản xuất hàng gia dụng quốc tế” để hoàn thiện, nâng cao hiệu công tác đào tạo nguồn nhân lực doanh nghiệp, đáp ứng kịp thời với thay đổi mục tiêu phát triển doanh nghiệp thời gian tới Mục tiêu nghiên cứu đề tài - Hệ thống hóa vấn đề lý luận liên quan đến việc đào tạo nguồn nhân lực doanh nghiệp - Phân tích thực trạng đào tạo nguồn nhân lực ICP thời gian vừa qua Footer Page of 145 Header Page of 145 - Đề xuất giải pháp để hoàn thiện công tác đào tạo nguồn nhân lực ICP thời gian tới Đối tượng phạm vi nghiên cứu a Đối tượng nghiên cứu Luận văn nghiên cứu vấn đề lý luận, thực tiễn liên quan đến công tác đào tạo nguồn nhân lực ICP b Phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Bố cục đề tài Ngoài phần Mục lục, Mở đầu, Kết luận, Danh mục tài liệu tham khảo, Phụ lục Bố cục luận văn chia làm chương, cụ thể sau: Chương 1: Những vấn đề lý luận công tác đào tạo nguồn nhân lực doanh nghiệp Chương 2: Thực trạng đào tạo nguồn nhân lực Công ty Cổ phần sản xuất hàng gia dụng quốc tế thời gian qua Chương 3: Giải pháp hoàn thiện công tác đào tạo nguồn nhân lực Công ty Cổ phần sản xuất hàng gia dụng quốc tế Tổng quan tài liệu nghiên cứu CHƯƠNG NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ CÔNG TÁC ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC TRONG CÁC DOANH NGHIỆP 1.1 KHÁI QUÁT VỀ ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC 1.1.1 Một số khái niệm a Nhân lực b Nguồn nhân lực Nguồn nhân lực tổng thể tiềm người (trước hết tiềm lao động) gồm: thể lực, trí lực, Footer Page of 145 Header Page of 145 nhân cách người đáp ứng mục tiêu tổ chức c Đào tạo nguồn nhân lực Đào tạo nguồn nhân lực trình cung cấp kiến thức cụ thể, kỹ cụ thể cho người lao động để họ trở thành người có lực theo tiêu chuẩn định nhằm thực mục tiêu tổ chức 1.1.2 Ý nghĩa đào tạo nguồn nhân lực - Là mắt xích quan trọng chuỗi liên hoàn trình quản trị nguồn nhân lực doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp tổ chức quản lý sử dụng lao động khoa học đạt hiệu - Mang lợi ích thiết thực cho doanh nghiệp người lao động - Là yếu tố nhằm đáp ứng mục tiêu chiến lược tổ chức, giải pháp có tính chiến lược doanh nghiệp để tạo lợi cạnh tranh - Là điều kiện định để doanh nghiệp tồn phát triển môi trường cạnh tranh theo xu ngày khốc liệt - Giúp giảm bớt giám sát trình sản xuất - Giúp doanh nghiệp có điều kiện áp dụng tiến khoa học kỹ thuật quản lý vào doanh nghiệp, tạo lợi cạnh tranh - Đáp ứng nhu cầu học tập, phát triển người lao động, tạo mối quan hệ gắn bó người lao động doanh nghiệp - Đáp ứng nhu cầu nguyện vọng phát triến người lao động tạo thêm động lực niềm say mê công việc người lao động - Có tác dụng kích thích người lao động tự vươn lên, tự kiếm sống tự khẳng định - Hỗ trợ việc giải xung đột phát sinh người lao động nhà quản lý 1.2 NỘI DUNG CỦA ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC 1.2.1 Xác định mục tiêu đào tạo Xác định mục tiêu đào tạo xác định đích đến Footer Page of 145 Header Page of 145 loại lao động mà doanh nghiệp cần để họ đáp ứng yêu cầu loại công việc 1.2.2 Xác định nội dung kiến thức cần đào tạo bổ sung cho NNL Nội dung kiến thức đào tạo mà doanh nghiệp cần kiến thức nghề nghiệp, cấp bậc chuyên môn ngành nghề phù hợp với mục tiêu doanh nghiệp tương lai Tuỳ thuộc vào mục tiêu đào tạo mà nội dung chương trình đào tạo phải thiết kế phù hợp với đối tượng khác 1.2.3 Xây dựng kế hoạch đào tạo Xây dựng kế hoạch đào tạo xác định nhu cầu số lượng chất lượng, thời gian bao lâu, địa điểm tổ chức đối tượng tham gia đào tạo.[14] Xây dựng kế hoạch đào tạo xác định nhu cầu đối tượng đào tạo nhằm đảm bảo thực tốt mục tiêu, tiêu đào tạo, xác định việc sử dụng, bố trí nhân viên sau đào tạo Các bước xây dựng kế hoạch đào tạo a Xác định nhu cầu đào tạo: xác định thời điểm, số lượng phận cần phải đào tạo, đào tạo kỹ năng, đối tượng lao động b Xác định đối tượng đào tạo: lựa chọn người cụ thể, phận làm công việc để đào tạo 1.2.4 Lựa chọn phương thức đào tạo Lựa chọn phương thức đào tạo lựa chọn cách thức truyền đạt kiến thức, kỹ đến người đào tạo cho đạt đến mục tiêu doanh nghiệp cách phù hợp hiệu 1.2.5 Kinh phí cho đào tạo Kinh phí cho đào tạo toàn chi phí phục vụ cho trình đào tạo chi phí khác liên quan đến trình đào tạo Footer Page of 145 Header Page of 145 Kinh phí đào tạo định việc lựa chọn phương án đào tạo, bước chuẩn bị kinh phí, lên kế hoạch sử dụng nguồn kinh phí cho hiệu quan trọng khâu thiếu chuỗi qui trình đào tạo nguồn nhân lực DN 1.2.6 Đánh giá kết đào tạo Hiệu khóa đào tạo thường đánh giá thành hai giai đoạn: Giai đoạn nhận thức: Học viên tiếp thu, học hỏi sau tham gia khóa đào tạo Giai đoạn vận dụng: Học viên áp dụng kiến thức, kỹ đào tạo vào thực tiễn công việc 1.3 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CÔNG TÁC ĐÀO TẠO 1.3.1 Nhân tố thuộc bên 1.3.2 Nhân tố thuộc doanh nghiệp 1.3.3 Nhóm nhân tố thuộc người lao động CHƯƠNG THỰC TRẠNG ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT HÀNG GIA DỤNG QUỐC TẾ THỜI GIAN QUA 2.1 TÌNH HÌNH CƠ BẢN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT HÀNG GIA DỤNG QUỐC TẾ ẢNH HƯỞNG ĐẾN ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC 2.1.1 Đặc điểm công tác tổ chức công ty a Quá trình hình thành phát triển ICP đời với mong ước tạo nên khác biệt: công ty nội địa đạt tiêu chuẩn toàn cầu, cung cấp sản phẩm dịch vụ đẳng cấp quốc tế cho người tiêu dùng Sơ khởi, công ty đưa thị trường nước tẩy rửa rau trái nhãn hiệu Vegy Mặc dù hạn chế nguồn lực tiếp thị, Vegy Footer Page of 145 Header Page of 145 tạo nên dấu ấn đặc biệt gia đình tin dùng Bước ngoặt lớn góp phần đưa ICP trở thành công ty hàng đầu lĩnh vực hoá mỹ phẩm đời dầu gội đầu dành cho nam giới nhãn hiệu X-men Một năm sau đó, dòng sản phẩm nhanh chóng chiếm lĩnh thị trường để đứng đầu phân khúc Từ sức mạnh có nhờ chuyên gia tiếp thị hệ thống kênh phân phối hiệu quả, ICP tiếp tục đưa thị trường dòng mỹ phẩm L'OVITÉ để thực mong muốn làm đẹp sống cá nhân b Chức nhiệm vụ ICP: + Sản xuất, kinh doanh hóa mỹ phẩm + Sản xuất, kinh doanh thực phẩm + Phân phối mỹ phẩm + Sử dụng hợp lý nguồn lực để tối đa dóa lợi nhuận, tích lũy đầu tư phát triển Công ty Nhiệm vụ công ty: - Kinh doanh ngành nghề đăng ký - Xây dựng chiến lược phát triển, lập kế hoạch kinh doanh toàn diện phù hợp với mục tiêu đề - Mở rộng qui mô sản xuất tích lũy phát triển vốn - Từng bước cải thiện nâng cao đời sống cán công nhân viên - Thực chế độ khen thưởng, công hiệu - Thực nghĩa vụ nộp thuế nhà nước - Quản lý sử dụng đội ngũ CB-CNV theo chích sách hợp đồng lao động Chăm lo đời sống vật chất tinh thần, bồi dưỡng nâng cao trình độ văn hóa chuyên môn kỹ thuật cho nhân viên c Bộ máy quản lý công ty Footer Page of 145 Header Page of 145 Sơ đồ máy tổ chức ICP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ BAN KIỂM SOÁT TỔNG GIÁM ĐỐC PHÓ TGĐ KINH DOANH PHÓ TGĐ NGUỒN NHÂN LỰC PHÓ TGĐ SX - KT PHÓ TGĐ TÀI CHÍNH K.Doanh truyền thống Phòng Nhân Sự Phòng Cung ứng Kênh siêu thị Phòng hành Phòng Mua hàng Phòng CNTT Khối nhà máy Ghi chú: PHÓ TGĐ MARKETING Phòng TC Kế toán Quan hệ trực tuyến Quan hệ giám sát 2.1.2 Đặc điểm nguồn lực Công ty Cổ phần sản xuất hàng gia dụng quốc tế a Nguồn nhân lực Đề tài tác giả với mục tiêu đánh giá công tác đào tạo ICP để có đề xuất cho công tác phát triển doanh nghiệp, để thấy tình hình nguồn nhân lực ảnh hưởng đến công tác đào tạo nào, tác giả phân tích số lượng chất lượng lao động ICP qua năm Số lượng lao động Cơ cấu nguồn nhân lực theo tính chất công việc qua năm biểu diễn đồ thị sau: Footer Page of 145 Header Page 10 of 145 Hình 2.2 Đồ thị cấu nguồn nhân lực theo tính chất công việc qua năm Chất lượng lao động Chất lượng nguồn nhân lực có vai trò quan trọng, phản ánh giá trị vốn có người, nguồn vốn ICP Cơ cấu nguồn nhân lực theo trình độ học vấn ICP qua năm biểu diễn đồ thị sau: Hình 2.3 Đồ thị cấu nguồn nhân lực theo trình độ học vấn Sơ đồ minh họa cấu nhân lực theo giới tính thể rõ thêm cấu nguồn nhân lực ICP Hình 2.4 Đồ thị cấu nguồn nhân lực theo giới tính Hình 2.5 Cơ cấu nguồn nhân lực theo độ tuổi 2.1.3 Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh công ty Footer Page 10 of 145 Header Page 12 of 145 10 đặt tiêu chí cho cán cử tham gia khóa đào tạo kiến thức, đào tạo kỹ hay tập huấn nghiệp vụ Nguyên nhân tồn là: + Kế hoạch đào tạo hàng năm ICP bị phụ thuộc nhiều kế hoạch kinh doanh biến động thị trường + ICP định hướng chung cho công tác đào tạo cán hàng năm chưa tổng hợp xác định nhu cầu đào tạo thực CBCNV công ty + ICP không phân tích cụ thể nhu cầu công việc nên tiêu chí cụ thể cho công việc + ICP chưa có công tác phân tích công việc Chính chưa nhận thức vai trò phân tích công việc cần thiết cho nhà quản lý việc quản trị nguồn nhân lực nên ICP chưa thực tốt vấn đề Để có hướng giải nguyên nhân, tác giả tìm hiểu tình hình lao động sau đào tạo không đáp ứng chủ quan công tác đào tạo để có kế hoạch đào tạo tốt 2.2.2 Nội dung kiến thức đào tạo Công ty Cổ phần sản xuất hàng gia dụng quốc tế 2.2.3 Thực trạng kế hoạch đào tạo năm qua Công ty Cổ phần sản xuất hàng gia dụng quốc tế 2.2.4 Lựa chọn phương thức đào tạo Đào tạo công việc Đào tạo công việc 2.2.5 Kinh phí đào tạo Công ty Cổ phần sản xuất hàng gia dụng quốc tế 2.2.6 Thực trạng công tác đánh giá kết chương trình đào tạo 2.3 ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ ĐÀO TẠO TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT HÀNG GIA DỤNG QUỐC TẾ Footer Page 12 of 145 Header Page 13 of 145 11 2.3.1 Thành công 2.3.2 Hạn chế - Bộ máy quản lý chưa tinh gọn, suất lao động thấp, chế quản lý chưa linh hoạt nhiều loại báo cáo mang tính hình thức - Chưa có phân tích công việc để đánh giá hoạt động nhân viên trước sau đào tạo Không đánh giá, phân tích mức độ ảnh hưởng đào tạo đến kết kinh doanh - Do chế độ tiền lương kinh phí cho nhân viên tham gia khóa đào tạo chưa phù hợp, làm cho người lao động thiếu động lực tham gia đào tạo Thiếu sách gắn kết đào tạo với sách tiền lương sách khác - Chưa có chiến lược đào tạo nguồn nhân lực rõ ràng - Sử dụng nguồn kinh phí đào tạo chưa hiệu quả, gây lãng phí bị thiếu nguồn nhân lực hoạch định doanh nghiệp, hội kinh doanh vào tây đối thủ cạnh tranh - Một số lao động chưa có ý thức nghề nghiệp cao nên có tâm lý làm việc không ổn định nên sản phẩm tạo không ổn định qua thời kỳ - Đối với lao động từ 40 tuổi trở lên phần lớn dần nhạy bén, thiếu động, có xu hướng ỷ lại, an phận, suất lao động không cao, tư chậm đổi mới, ngại va chạm, ngại học hỏi CHƯƠNG GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT HÀNG GIA DỤNG QUỐC TẾ 3.1 CĂN CỨ ĐỂ XÂY DỰNG GIẢI PHÁP 3.1.1 Sự biến động yếu tố môi trường a Môi trường bên Hiện dân số Việt Nam đứng thứ 13 giới với 82 triệu người Trong đó, 75% dân số Việt Nam sống nông thôn Do đó, Footer Page 13 of 145 Header Page 14 of 145 12 chuyển dịch dân cư vào trung tâm đô thị lớn tất yếu ảnh hưởng quan trọng đến thói quen tiêu dùng Việt Nam năm tới Dự đoán năm 2020, dân số Việt Nam vượt qua Nhật Bản (nước có số dân giảm) đứng thứ tư châu Á, sau Trung Quốc, Ấn Độ Indonesia Tỷ lệ phát triển dân số mang lại vài xu hướng tiêu dùng thay đổi vòng 10 năm tới Dự báo phát triển dân số di dân vào đô thị đưa kinh tế tiêu dùng Việt Nam đạt đến tầm cao Việc cạnh tranh công ty sản xuất hàng tiêu dùng (FMCG) trở thành xu hướng Theo đó, việc quản lý chất lượng hàng hóa nhà sản xuất tập trung chủ yếu Các công ty, tập đoàn cần chuẩn bị nguồn lực để đón đầu, đáp ứng yêu cầu thị trường b Môi trường bên - Quy mô nguồn lực ICP - Trình độ, lực tư người quản lý 3.1.2 Định hướng hoạt động kinh doanh Công ty Cổ phần sản xuất hàng gia dụng quốc tế đến năm 2020 Trên sở mục tiêu định hướng hoạt động kinh doanh ICP giai đoạn 2014 – 2020, ICP tiếp tục xác định vị trí hàng đầu ngành hàng gia dụng chăm sóc thể thị trường Việt Nam Tập trung định hướng phát triển bền vững thương hiệu X-MEN, nhãn hàng có nhận diện thương hiệu rộng rãi, phát triển kênh phân phối rộng lớn, đảm bảo độ bao phủ toàn quốc Trên sở định hướng hoạt động kinh doanh ICP giai đoạn 2014 – 2020, mục tiêu phát triển nguồn nhân lực ICP: - Có đủ số lượng chất lượng nguồn nhân lực để hoàn thành nhiệm vụ kinh doanh đạt mục tiêu đề - Xây dựng kế hoạch đào tạo, nâng cao trình độ nguồn nhân lực để qua phát triển nhân lực có trình độ cao phục vụ công tác quản lý Footer Page 14 of 145 Header Page 15 of 145 13 - Nâng cao lực quản lý cho lãnh đạo phòng, ban, đặt biệt đội ngũ giám đốc, phó giám đốc - Với thị trường lao động cạnh tranh gay gắt nên Công ty có sách thu hút giữ chân nhân viên, đặc biệt nhân lực có trình độ chuyên môn cao Với định hướng hoạt động kinh doanh ICP giai đoạn 2014 – 2020, ICP cần tăng tốc độ đào tạo nguồn nhân lực số lượng chất lượng hàng năm trung bình từ 15 – 20% Từ cho thấy, để đảm bảo mục tiêu, chiến lược phát triển, ICP cần phải đẩy mạnh công tác phát triển nguồn lực từ bên dựa sở đào tạo chủ yếu 3.1.3 Một số quan điểm có tính nguyên tắc xây dựng giải pháp a Đào tạo phải lấy hiệu làm thước đo quan trọng b Quan điểm người có quyền khả đào tạo trình xây dựng xã hội "học tập suốt đời" c Đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển Công ty Cổ phần sản xuất hàng gia dụng quốc tế phải gắn với sách sử dụng lao động hợp lý Hoạt động đào tạo nguồn nhân lực ICP nên tiến hành đem lại giá trị tăng thêm góp phần vào việc gia tăng lợi cạnh tranh cho ICP Vì vậy, hiệu tiêu chuẩn, thước đo dùng để đánh giá kết hoạt động đào tạo nguồn nhân lực ICP 3.1.4 Một số quan điểm có tính nguyên tắc xây dựng giải pháp a Đảm bảo hiệu đào tạo cán cho ICP b Tất người lao động có quyền học tập đào tạo c Đào tạo nguồn nhân lực phải đáp ứng yêu cầu phát triển Footer Page 15 of 145 Header Page 16 of 145 14 công ty, gắn với việc sử dụng hiệu nguồn nhân lực 3.2 CÁC GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT HÀNG GIA DỤNG QUỐC TẾ 3.2.1 Hoàn thiện việc xây dựng mục tiêu đào tạo Để công tác đào tạo ngày chuẩn hoá, đảm bảo đào tạo người, chuyên môn, ngày từ ICP phải xây dựng qui chế công tác đào tạo Cần xác định rõ mục đích cử người đào tạo để bổ sung kiến thức ngành nghề, cập nhật kiến thức mới, nâng cao trình độ theo yêu cầu công tác, tạo đội ngũ lao động có tay nghề, trình độ chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh đơn vị Định hướng việc cử đào tạo tập trung vào trình độ cao, chuyên môn sâu, chuyên đề có tính cấp thiết Khuyến khích việc đào tạo qui tập trung, bồi dưỡng nâng cao thành thạo nghề nghiệp Các yêu cầu việc cử người đào tạo: Người cử đào tạo phải phù hợp với chức danh, nhiệm vụ giao theo qui hoạch đào tạo Phương pháp xác định mục tiêu đào tạo xác định qua bảng 3.1 Để xác định mục tiêu đào tạo năm tới ICP lựa chọn phương pháp lập bảng xác định mục tiêu cần đào tạo cụ thể sau: 3.2.2 Lựa chọn nội dung kiến thức cần đào tạo Tuỳ thuộc vào đối tượng lao động khác ICPcó phương pháp, nội dung đào tạo thích hợp: Đối với lao động quản lý: Trong thời gian đến kinh doanh điều kiện thị trường cạnh tranh, người quản lý hiểu biết chuyên môn nghiệp vụ kỹ thuật, thiết phải đào tạo kiến thức kinh tế, tài chính, quản trị kinh doanh, đào tạo ngoại Footer Page 16 of 145 Header Page 17 of 145 15 ngữ để theo xu hướng chung hợp tác với đối tác chiến lược nước hướng thị trường kinh doanh số lĩnh vực nước để theo kịp bắt buộc người quản lý phải thông thạo ngoại ngữ Đối với lao động kỹ thuật, kinh doanh: phải thường xuyên đào tạo tái đào tạo để thích ứng với loại công nghệ mới, từ làm chủ công nghệ, Muốn vậy, chương trình đào tạo cần tăng thêm thời gian thực hành, khảo sát tiếp xúc thực tế với thiết bị có công nghệ mới, nhân viên kinh doanh chuyên môn cần bổ sung kiến thức nắm bắt tâm lý khách hàng, kỹ bán hàng hiệu quả, kỹ truyền đạt 3.2.3 Hoàn thiện kế hoạch đào tạo Để sẵn sàng đương đầu với khó khăn giai đoạn đến, từ ICP nên chuẩn bị nguồn lực người, làm tốt công tác quy hoạch để có kế hoạch đào tạo lao động phục vụ cho mục tiêu phát triển bối cảnh cạnh tranh hội nhập a Hoàn thiện công tác xác định nhu cầu đào tạo Việc đánh giá nhu cầu đào tạo phải trải qua phân tích nội dung phân tích doanh nghiệp, phân tích công việc phân tích nhân viên Phân tích doanh nghiệp để xác định nhiệm vụ doanh nghiệp, sở để xác định loại công việc doanh nghiệp cần Phân tích công việc để xác định yêu cầu khối lượng công việc mà doanh nghiệp cần Phân tích nhân viên để xác định nguồn nhân lực có để có sở xác định nhu cầu đào tạo Việc xác định nhu cầu đào tạo thông thường dựa công thức: Nhu cầu đào tạo = nhu cầu cần có - nguồn nhân lực có Sau tiến hành phân tích công việc, ICP nên xây dựng bảng mô tả công việc Bảng mô tả công việc cho biết nhân viên làm gì, Footer Page 17 of 145 Header Page 18 of 145 16 làm ICPcó thể tham khảo mẫu bảng 3.4 Trong thực tế tiến hành đào tạo chương trình cho toàn cấp quản lý, công nhân viên thời điểm, ICP cần xác định chương trình trọng tâm dựa bảng xác định nhu cầu đào tạo cập nhập từ trung tâm, đài đội đơn vị Để đào tạo nguồn nhân lực theo định hướng, phải dựa vào phân tích công việc để xác định xác nhu cầu đào tạo nhân lực Muốn làm điều ICP phải tiến hành hoạt động phân tích công việc, bảng đánh giá công việc yêu cầu thực công việc cách khoa học để từ xác định thông tin nhu cầu đào tạo Ngoài ICP sử dụng phương pháp đánh giá nhu cầu đào tạo cách quan sát vấn nhân viên thực công việc hoạt động thông qua bảng 3.7 sau: Qua bảng ghi chép ICP nắm bắt thực tế, xác định chênh lệnh thực tế yêu cầu để xác định xác nhu cầu đào tạo b Lựa chọn đối tượng đào tạo Thực tế cho thấy, đối tượng đào tạo ICP chưa quy hoạch rõ ràng Trong thời gian đến cần tiến hành rà soát lại tất phận xem cần đào tạo, họ cần kỹ nghiệp vụ Đối với đối tượng chưa qua đào tạo: đưa đào tạo cần vào nhu cầu tuyển dụng ICP Đối với quản lý Đối với đối tượng đào tạo lại Xác định thời gian đào tạo: Đào tạo ngắn hạn, thời gian tháng, Đào tạo với thời gian năm Xây dựng kế hoạch đào tạo Footer Page 18 of 145 Header Page 19 of 145 17 Sau xác định thời gian đào tạo cho đối tượng kế hoạch đào tạo cần xây dựng chi tiết bảng sau: 3.2.4 Lựa chọn phương pháp đào tạo ICP lựa chọn phương pháp đào tạo cho đối tượng cụ thể sau: Đối với nhân viên mới: ICP cho đào tạo ban đầu để cung cấp cho họ kỹ thực công việc thông qua việc tập để tiếp xúc với công việc, quan sát nhân viên cũ thực công việc trước phân công cụ thể Đối với đội ngũ lao động trực tiếp: sử dụng hình thức đào tạo chỗ cho nhân viên phương pháp đào tạo công việc theo kiểu dẫn công việc, kèm cặp nơi làm việc nhân viên quản lý có kinh nghiệm hướng dẫn vào kỹ thao tác, chia sẻ kinh nghiệm công việc Đối với phòng ban chức nhà quản trị: ICP sử dụng phương pháp đào tạo công việc để nâng cao lực quản lý, để họ có nhiều kỹ trình độ chuyên môn, nghiệp vụ khả ngoại ngữ, vi tính với hình thức khác Bên cạnh nên tăng cường thêm hình thức đào tạo theo mô hình mẫu hình thức đào tạo trực tuyến E-learning (Đào tạo trực tuyến) với giảng phong phú đa dạng bao quát theo diện rộng 3.2.5 Chuẩn bị kinh phí cho đào tạo Để thực tốt công tác đào tạo nguồn nhân lực phục vụ phát triển hoạt động kinh doanh ngành hàng tiêu dùng, ICP cần có chế, sách đào tạo đặc thù cao như: chế tài chính, chế cử cán đào tạo, chế sử dụng đội ngũ sau đào tạo, chế đầu tư cho cở vật chất, đội ngũ giảng viên Để xây dựng kế hoạch nguồn kinh phí, Phòng Tài – Kế toán phải phối hợp với Phòng Nhân lập kế hoạch tài gắn với kế hoạch đào tạo bồi dưỡng nguồn Footer Page 19 of 145 Header Page 20 of 145 18 kinh phí cho phép 3.2.6 Hoàn thiện công tác đánh giá kết chương trình đào tạo Hoạt động đào tạo ICP cần phải đánh giá kết đào tạo thường xuyên để tìm ưu điểm để phát huy, khuyết điểm để khắc phục Để đánh giá kết công việc sau đào tạo CBCNV, ICP cần lập phiếu nhận xét bảng 3.13 Tuy nhiên thời gian qua, lượng không nhỏ người lao động ICP hạn chế trình độ nhận thức, tác giả đề xuất phương án rà soát, xem xét, đánh giá lại trình độ nhận thức người lao động lĩnh vực công việc bảng 3.14 để đưa nội dung phương hướng đào tạo hợp lý với mục đích nâng cao trình độ nhận thức người lao động cách hiệu Với nội dung nêu trên, tác giả đề xuất số giải pháp cụ thể để đáp ứng với yêu cầu đào tạo sử dụng lao động sau đào tạo sau: Tổ chức rà soát định kỳ đánh giá, quy hoạch cán cho tương lai Tạo môi trường thuận lợi để cán công nhân viên có điều kiện phát huy sở trường công tác, có điều kiện để phát triển toàn diện Việc sử dụng người, việc cần thiết Vì vậy, để công việc thực với hiệu cao, phận tổ chức cán cần phải linh hoạt, nhanh nhạy tuyển chọn, xếp, bố trí nhân lực Hoàn thiện việc đánh giá nhân viên để từ có sách sử dụng, đề bạt, thuyên chuyển hợp lý Hiện tại, ICP chưa có tiêu chí rõ ràng quán việc đề bạt cán quản lý Các quy định cụ thể quyền trách nhiệm người quản lý chưa gắn với kết hiệu hoạt động Vì vậy, việc quy hoạch, lựa chọn lãnh đạo, cán quản lý nhiều mang tính chủ quan, nể, ảnh hưởng mối quan hệ cá nhân Việc luân chuyển cán Footer Page 20 of 145 Header Page 21 of 145 19 quản lý nhiều hạn chế, họ biết quản lý phận họ mà thôi, chưa nắm bắt toàn trình hoạt động kinh doanh toàn ICP Đối với ICP: Nâng cao hiệu hoạt động doanh nghiệp; Góp phần thúc đẩy hợp tác phối hợp làm việc người lao động; Cung cấp sở cho việc trả lương, thưởng hợp lý; Cơ sở cho việc lập kế hoạch đào tạo nhân viên; Phát triển lực nhân viên; Tạo yếu tố động viên khuyến kích nhân viên; Giúp nhân viên giỏi gắn bó với tổ chức; Tạo công bằng, tránh kỳ thị phương pháp để hoạch định nguồn nhân lực thay Đối với nhân viên đánh giá: Hiểu rõ công việc thực hiện, phản hồi kết thực công việc, hội để phát triển lực cá nhân, công nhận thành tích làm việc, truyền cảm hứng, động lực để hoàn thành tốt công việc Mặt khác, ICP cần phải có sách luân chuyển cán phòng, trung tâm để nắm bắt công việc toàn hoạt động kinh doanh đơn vị Ngoài ra, ICP cần phải xác định rõ mục đích cử người đào tạo nâng cao, bổ sung kiến thức ngành nghề, cập nhật kiến thức nâng cao trình độ theo yêu cầu công việc nhằm tạo đội ngũ lao động có tay nghề cao, trình độ chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng nhiệm vụ hoạt động kinh doanh đơn vị ICP cần có sách sử dụng, đãi ngộ thỏa đáng đối tượng cử đào tạo nâng cao Các quyền lợi cần đảm bảo cho người lao động: Hoàn thiện sách thu hút tuyển dụng, sử dụng nhân viên Căn mức thu nhập bình quân chung ngành, khu vực mà lãnh đạo ICP đưa mức thu nhập hấp dẫn có sách thu hút nhân tài Tổ chức thi tuyển chức danh, vị trí chủ chốt ICP (ứng viên từ bên nội bộ), tạo nên chế minh bạch, Footer Page 21 of 145 Header Page 22 of 145 20 công coi trọng chất xám, lực thực để phát triển công việc Với nhóm giải pháp lực người lao động nâng cao, đáp ứng với yêu cầu công tác đào tạo sử dụng hợp lý có hiệu nguồn nhân lực ICP Nhằm hoàn thiện công tác đào tác đào tạo nguồn nhân lực ICP, tác giả xin đề xuất số giải pháp Hoàn thiện quy định xử lý vi phạm bồi thường kinh phí đào tạo Trong thời gian học tập, cán cử đào tạo mà không hoàn thành khóa học, kết cuối khóa không đạt yêu cầu, tự ý bỏ khóa đào tạo mà không đồng ý ICP bị ICP/cơ sở đào tạo buộc học vi phạm kỷ luật bị xử lý sau: - Xếp loại không hoàn thành nhiệm vụ năm công tác bị xem xét xử lý kỷ luật tùy theo mức độ vi phạm theo quy định ICP - Không hưởng chế độ đãi ngộ, hỗ trợ kinh phí đào tạo Trường hợp hỗ trợ phần toàn kinh phí đào tạo cán phải hoàn lại phần hỗ trợ cho ICP - Thời gian đào tạo không tính vào thời gian xét nâng lương theo định kỳ (nếu có) Các trường hợp sau phải bồi thường kinh phí đào tạo - Trường hợp cấp quản lý không tiếp tục làm việc ICP (chấm dứt hợp đồng lao động, bị kỷ luật sa thải, không tiếp tục ký hợp đồng lao động,…) thời gian theo học chưa hết thời gian cam kết làm việc ICP - Trường hợp cán cử đào tạo nước hết thời hạn học tập không trở trở quan công tác hạn từ 07 ngày làm việc trở lên lý đáng, không chấp thuận ICP Chính sách kiểm tra, giám sát khen thưởng, xử phạt Footer Page 22 of 145 Header Page 23 of 145 21 Thường xuyên tổ chức chương trình tôn vinh khen thưởng "Nhân viên tiến bộ", "Nhân viên xuất sắc"… phần thưởng vật chất, hàng tháng tôn vinh trang web chung công ty hàng năm tổ chức tôn vinh lễ cuối năm Tất nhân viên hiểu rõ thành tích công việc khen thưởng, phần thưởng gì, việc chọn người khen thưởng nào, khen thưởng Nhân viên cần cố gắng đủ khả đạt thành tích khen thưởng cuối trình cần thực doanh nghiệp suốt 12 tháng Gương mẫu: Các cấp quản lý nhân viên phải tự đặt tiêu chuẩn cao cho để người khác noi theo, phương pháp tốt áp dụng bạn chờ đơị người khác áp dụng tiêu chuẩn cao tiêu chuẩn mà bạn đặt cho bạn thân Trong phòng ban, để thoả mãn khách hàng toàn diện điều cốt lõi người lãnh đạo phải có nhiều kinh nghiêm dẫn dắt phải gương cho nhân viên noi theo Thừa nhận khen thưởng: Biểu dương trước tập thể nỗ lực thành tích xuất sắc Nhưng phải ý nguyên tắc “ biểu dương trước tập thể, phê bình kín đáo” Biểu dương tốt khiển trách, đặc biệt việc đượclàm trước tập thể Đây phương pháp tốt Những từ “cảm ơn” hay “tốt lắm” nên sử dụng nhiều mang lại kết tốt Khen thưởng xứng đáng cho cá nhân hay tập thể có thành tích tốt, cần ý khen thưởng vật chất có giới hạn tác dụng, không nên sử dụng nhiều Đặt tiêu công việc có ý nghĩa khả thi: để nhân viên có mục tiêu để nhắm tới họ hiểu rõ yêu cầu Xây dựng tinh thần đồng đội : Theo cách tạo nhóm nhân viên làm việc với mục đích chung Footer Page 23 of 145 Header Page 24 of 145 22 Tin tưởng: Đây phần phương pháp lãnh đạo tốt có hiệu việc tạo động lực làm việc cho nhân viên Trao quyền ý thức làm chủ: Những nhân viên coi trọng coi trọng khách hàng Khi nhân viên tham gia hoạt động doanh nghiệp, xử lý công việc tiến lùi hợp lý họ hài lòng công việc họ Cho phép nhân viên đưa giải pháp, dịch vụ đặc biệt để giải tình khách hàng Khi thực giải pháp cần ý nguyên tắc biểu dương phê bình biểu dương trước tập thể, phê bình kín đáo Giải pháp nhằm tạo động lực làm việc để khuyến khích nhân viên thực công việc vượt tiêu chuẩn yêu cầu ICP cần tạo động lực cho người lao động học tập, khuyến khích họ nâng cao kiến thức để phục vụ lại cho doanh nghiệp Kết học tập giỏi xem xét khen thưởng nâng lương trước thời hạn, ngược lại xem xét lại việc ký kết hợp đồng lao động 3.3 MỘT SỐ KIẾN NGHỊ Để giải pháp thực thuận lợi có hiệu cần có hỗ trợ cấp lãnh đạo Sau số kiến nghị: Đối với Công ty cổ phần sản xuất hàng gia dụng quốc tế a/ Kiện toàn máy tổ chức làm công tác đào tạo Để thuận lợi cho việc tổ chức thực giải pháp trên, trước tiên ICP cần phải kiện toàn máy tổ chức làm công tác đào tạo, cụ thể: Thành lập Tiểu ban đào Giám đốc/Phó giám đốc ICP làm Trưởng tiểu ban, Chủ tịch Công đoàn sở làm Phó tiểu ban chuyên viên phụ trách tham mưu công tác đào tạo phát triển NNL Chức nhiệm vụ Tiểu ban/Hội đồng theo dõi, phân tích, tổng hợp để giúp cho ICP xác định nhu cầu đào tạo đào tạo năm đơn vị mình; đồng thời chủ động tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn số nghiệp vụ năm Footer Page 24 of 145 Header Page 25 of 145 23 Chủ động tổ chức lớp đào tạo cho đội ngũ nhân viên lao động theo nhu cầu thực tế đơn vị, không thụ động chờ kế hoạch đào tạo từ tập đoàn Lập kế hoạch nhân cách định hướng dài hạn Xây dựng trang web thông tin để nhân viên tự học b/ Thành lập quỹ hỗ trợ người lao động tham gia đào tạo ICP cần nghiên cứu phối hợp với tổ chức Công Đoàn xây dựng quỹ hỗ trợ đào tạo đề sách cho CBCNV mượn tiền để tự túc học đối tượng chưa đủ tiêu chuẩn ICP đài thọ học phí Theo đó, động viên CBCNV tích cực tham gia đào tạo nâng cao trình độ, đồng thời có cam kết hoàn trả dần sau kết thúc chương trình đào tạo c/ Không ngừng củng cố, hoàn thiện hệ thống quy chế, quy định nội bộ: nhằm gắn quyền lợi người lao động với lợi ích doanh nghiệp, tăng cường trách nhiệm cá nhân, kỷ luật lao động sản xuất việc tham gia đào tạo phục vụ yêu cầu phát triển doanh nghiệp Có chế độ sách tạo điều kiện công tác đào tạo cho đơn vị sở người lao động d/ Tăng cường tổ chức hội thi kiểm giao dịch viên giỏi, nhân viên bán hàng giỏi với tiêu chí giảm nhẹ hình thức, tăng cường chất lượng chuyên môn, nhằm khuyến khích, động viên đông đảo CBCNV tham gia học tập, rèn luyện để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ Quan tâm đến đời sống người lao động: Phối hợp với tổ chức Công đoàn động viên người lao động phát huy lực, thực tốt việc chăm sóc sức khỏe, đời sống vật chất tinh thần người lao động Footer Page 25 of 145 Header Page 26 of 145 24 KẾT LUẬN Thực tiễn chứng minh, doanh nghiệp muốn tồn phát triển, muốn có lợi cạnh tranh kinh tế thị trường động không coi trọng nguồn lực, nguồn nhân lực quan trọng Giải pháp hàng đầu để doanh nghiệp phát triển nguồn nhân lực phải tập trung đầu tư cho công tác đào tạo nguồn nhân lực Trong năm qua, ICP xác định công tác đào tạo nguồn nhân lực biện pháp hữu hiệu để nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, nhân viên Tuy nhiên, công tác thời gian qua tồn nhiều bất cập hạn chế định, chưa khai thác hết tiềm đội ngũ cán bộ, nhân viên có để đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ mới, mối quan hệ đào tạo phát triển mờ nhạt, NNL chưa đáp ứng kịp thời với phát triển đơn vị Vì vậy, việc nghiên cứu để đưa số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác đào tạo nguồn nhân lực ICP cần thiết Trên sở vận dụng tổng hợp phương pháp nghiên cứu, Luận văn “Đào tạo nguồn nhân lực ICP” đạt kết sau: Đã hệ thống hoá vấn đề lý luận đào tạo nguồn nhân lực Luận văn xác định đào tạo nguồn nhân lực yếu tố định thành công doanh nghiệp/ tổ chức giai đoạn Đã phân tích thực trạng công tác đào tạo nguồn nhân lực ICP thời gian qua Rút nhận xét, đánh giá thành công tồn công tác nguyên nhân hạn chế Thông qua lý luận thực trạng, luận văn đề xuất số định hướng, giải pháp nhằm hoàn thiện công tác đào tạo nguồn nhân lực ICP thời gian tới, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, nhân viên có chất lượng, đáp ứng yêu cầu phát triển ICP thời gian tới Footer Page 26 of 145 ... qua Công ty Cổ phần sản xuất hàng gia dụng quốc tế 2.2.4 Lựa chọn phương thức đào tạo Đào tạo công việc Đào tạo công việc 2.2.5 Kinh phí đào tạo Công ty Cổ phần sản xuất hàng gia dụng quốc tế. .. công tác đào tạo nguồn nhân lực doanh nghiệp Chương 2: Thực trạng đào tạo nguồn nhân lực Công ty Cổ phần sản xuất hàng gia dụng quốc tế thời gian qua Chương 3: Giải pháp hoàn thiện công tác đào. .. công ty hạn chế tồn định Từ thực tế này, tác giả chọn đề tài Đào tạo nguồn nhân lực Công ty Cổ phần sản xuất hàng gia dụng quốc tế để hoàn thiện, nâng cao hiệu công tác đào tạo nguồn nhân lực
- Xem thêm -

Xem thêm: Đào tạo nguồn nhân lực tại Công ty Cổ phần Sản xuất Hàng gia dụng Quốc tế, Đào tạo nguồn nhân lực tại Công ty Cổ phần Sản xuất Hàng gia dụng Quốc tế, Đào tạo nguồn nhân lực tại Công ty Cổ phần Sản xuất Hàng gia dụng Quốc tế

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay