Đào tạo nguồn nhân lực tại Công ty Cổ phần Cà phê Trung Nguyên

26 39 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/04/2017, 22:03

Header Page of 145 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG - LÊ THỊ THỦY NGÂN ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ TRUNG NGUYÊN Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh Mã số: 60.34.05 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Đà Nẵng, năm 2014 Footer Page of 145 Header Page of 145 Công trình đƣợc hoàn thành ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: TS NGUYỄN PHÚC NGUYÊN Phản biện 1: TS Nguyễn Thanh Liêm Phản biện 2: TS Đỗ Thị Nga Luận văn bảo vệ trước Hội đồng chấm Luận văn tốt nghiệp thạc sĩ chuyên ngành Quản trị kinh doanh, họp Đại học Đà Nẵng vào ngày 03 tháng 11 năm 2014 ` Có thể tìm hiểu luận văn tại: - Trung tâm thông tin – Học liệu, Đại học Đà Nẵng - Thư viện trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng Footer Page of 145 Header Page of 145 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Con người yếu tố đầu vào quan trọng trình sản xuất, trình độ phát triển Nguồn nhân lực lợi phát triển doanh nghiệp Một doanh nghiệp có công nghệ đại, sở hạ tầng vững thiếu lực lượng lao động giỏi doanh nghiệp khó tồn lâu dài tạo dựng lợi cạnh tranh người yếu tố khác biệt doanh nghiệp Làm để giúp doanh nghiệp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực mà cụ thể việc tuyển dụng sử dụng nguồn nhân lực có hiệu là vấn đề doanh nghiệp quan tâm Đào tạo nguồn nhân lực chìa khóa để cải thiện kết làm việc, việc làm cần thiết thiếu doanh nghiệp muốn tồn thành công Việc đào tạo phát triển nguồn nhân lực đòi hỏi tốn thời gian chi phí thực tốt công tác mang lại vị cạnh tranh cho doanh nghiệp để phát triển bền vững Biết tầm quan trọng đó, Ban lãnh đạo Công ty Cổ phần Cà phê Trung Nguyên quan tâm nỗ lực hoàn thiện công tác Đào tạo Công ty Và vậy, Tôi chọn đề tài "Đào tạo nguồn nhân lực Công ty Cổ phần Cà phê Trung Nguyên" cho luận văn cao học Mục tiêu nghiên cứu Mục đích lý luận: Hệ thống hóa vấn đề lý luận liên quan đến công tác đào tạo nguồn nhân lực Mục đích thực tiễn: Trên sở phân tích sâu tìm hiểu thuận lợi, khó khăn, thành công hạn chế, qua đề xuất Footer Page of 145 Header Page of 145 số giải pháp nhằm nâng cao hiệu công tác đào tạo nguồn nhân lực Công ty Cổ phần Cà phê Trung Nguyên Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu xác định luận văn nội dung liên quan đến đào tạo nguồn nhân lực Về mặt thời gian: để thuận lợi cho việc tính toán, so sánh số liệu kế toán, số liệu thống kê tạo điều kiện cho việc đánh giá tình hình cho sát với thực tế hơn, tác giả tiến hành nghiên cứu tính toán số liệu phạm vi thời gian từ năm 2010-2012 Về mặt địa điểm: Đề tài tiến hành nghiên cứu Công ty Cổ phần Cà phê Trung Nguyên Phƣơng pháp nghiên cứu Để nghiên cứu đề tài cần phải sử dụng phương pháp sau: - Phương pháp thăm dò, vấn, điều tra bảng hỏi để thu thập liệu phục vụ cho công tác phân tích - Phương pháp tiếp cận khảo sát hệ thống, so sánh, tổng hợp - Phương pháp phân tích thống kê, xử lý phần mềm Excell Bố cục đề tài Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo luận văn gồm ba chương: Chƣơng 1: Cơ sở lý luận đào tạo Nguồn nhân lực doanh nghiệp Chƣơng 2: Thực trạng Công tác đào tạo Nguồn nhân lực Công ty Cổ phần Cà phê Trung Nguyên Chƣơng 3: Một số giải pháp Đào tạo nguồn nhân lực Công ty Cổ phần Cà phê Trung Nguyên Tổng quan tài liệu nghiên cứu Footer Page of 145 Header Page of 145 CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC TRONG DOANH NGHIỆP 1.1 TỔNG QUAN VỀ ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC 1.1.1 Một số khái niệm a) Nhân lực Nhân lực nguồn lực người bao gồm thể lực trí lực nhân cách người sử dụng trình lao động sản xuất Nhân lực phản ánh khả lao động người điều kiện tiên trình lao động sản xuất xã hội b) Nguồn nhân lực Nguồn nhân lực tổng thể tiềm người, trước hết tiềm lao động, bao gồm: thể lực, trí lực, nhân cách người nhằm đáp ứng nhiệm vụ, mục tiêu doanh nghiệp c) Đào tạo nguồn nhân lực Đào tạo nguồn nhân lực xem hoạt động có tổ chức, thực thời gian định nhằm đem đến thay đổi để chuẩn bị người cho tương lai, để họ chuyển tới công việc thời gian thích hợp dựa yêu cầu, định hướng tương lai tổ chức Đào tạo Nguồn nhân lực hệ thống biện pháp sử dụng nhằm tác động lên trình học tập giúp người tiếp thu kiến thức, kỹ năng, chuyên môn làm thay đổi quan điểm hay hành vi để nâng cao hiệu thực công việc cá nhân Footer Page of 145 Header Page of 145 1.1.2 Mục đích, ý nghĩa đào tạo nguồn nhân lực a) Mục đích đào tạo nguồn nhân lực Đào tạo nguồn nhân lực nhằm mục đích nâng cao chất lượng, phát triển nguồn nhân lực doanh nghiệp, thực chất vấn đề nâng cao lực động người lao động b) Ý nghĩa đào tạo nguồn nhân lực Về phía doanh nghiệp Về phía người lao động 1.1.3 Vai trò công tác đào tạo nguồn nhân lực Về phía doanh nghiệp Về phía người lao động 1.2 NỘI DUNG CÔNG TÁC ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC TRONG DOANH NGHIỆP 1.2.1 Đánh giá nhu cầu đào tạo Khi đánh giá nhu cầu đào tạo phải tiến hành nghiên cứu kết từ việc phân tích tổ chức, phân tích công việc phân tích nhân viên a) Phân tích tổ chức Việc phân tích tổ chức, trước tiên cần phân tích mục tiêu phát triển doanh nghiệp, xem xét kế hoạch phát triển ngắn hạn, trung hạn dài hạn doanh nghiệp qua xác định nhu cầu đào tạo b) Phân tích công việc Dựa vào bảng mô tả công việc & tiêu chuẩn xác định người lao động thiếu kỹ năng, kiến thức để hoàn thành công việc tốt, từ xác định nhu cầu đào tạo, đối tượng nội dung cần đào tạo Footer Page of 145 Header Page of 145 c) Phân tích nhân viên Phân tích nhân viên trọng đến lực đặc tính cá nhân nhân viên, sử dụng để xác định người cần thiết đào tạo kỹ năng, kiến thức cần thiết lĩnh hội hay trọng trình đào tạo 1.2.2 Xác định mục tiêu & đối tƣợng đào tạo a) Xác định mục tiêu đào tạo Xác định mục tiêu đào tạo xác định đích đến, tiêu chuẩn cần đạt được, tức phải xác định mục đích, yêu cầu sau đào tạo trình đào tạo kết thúc Để xác định mục tiêu đào tạo trước hết phải xuất phát từ yêu cầu công việc, từ mục tiêu, chiến lược phát triển doanh nghiệp, đồng thời phải vào khả năng, trình độ có người lao động, mục tiêu đặt phải tuân thủ nguyên tắc SMART b) Lựa chọn đối tượng đào tạo Lựa chọn đối tượng đào tạo lựa chọn người cụ thể, phận làm công việc để đào tạo? Nhu cầu đào tạo người lao động có điểm khác biệt kiến thức bản, tiềm hoài bão phát triển họ không giống Do vậy, phải xác định đối tượng đào tạo để hướng tới việc thiết kế chương trình cho đáp ứng yêu cầu công ty người lao động 1.2.3 Nội dung đào tạo lựa chọn phƣơng pháp đào tạo a) Nội dung đào tạo Nội dung đào tạo tảng chương trình đào tạo Những nội dung trình độ kiến thức, kỹ cần đào tạo cho người lao động cần phải xác định rõ ràng cụ thể gắn với công việc định Footer Page of 145 Header Page of 145 b) Lựa chọn phương pháp đào tạo Phương pháp đào tạo cách thức để tiến hành đào tạo, hay nói cách khác: phương thức cụ thể để truyền tải kiến thức cần đào tạo cho người đào tạo để đạt mục tiêu cho trước cách hiệu & có nhiều phương pháp đào tạo khác nhau, phương pháp có cách thức thực khác có ưu điểm, nhược điểm riêng:  Đào tạo công việc  Đào tạo công việc 1.2.4 Dự toán chi phí đào tạo Kinh phí cho đào tạo toàn chi phí diễn trình người lao động tham gia khóa học chi phí khác liên quan đến trình đào tạo Kinh phí đào tạo bao gồm: Chi phí cho việc học Chi phí cho việc giảng dạy Chi phí hội 1.2.5 Đánh giá kết đào tạo Đánh giá kết công tác đào tạo giai đoạn cuối công tác đào tạo, công tác xem xét, kiểm tra chất lượng hiệu mang lại công tác đào tạo, xác định xem chương trình đào tạo có đáp ứng đào tạo hay không? Có nhiều hệ thống xây dựng áp dụng để đánh giá, hệ thống đánh giá hiệu đào tạo Kirkpatrick xây dựng năm 1967, điều chỉnh lại năm 1987 1994, công nhận sử dụng rộng rãi nhất, đặc biệt lĩnh vực đào tạo doanh nghiệp 1.3 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN CÔNG TÁC ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC Footer Page of 145 Header Page of 145 CHƢƠNG THỰC TRẠNG CÔNG TÁC ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ TRUNG NGUYÊN 2.1 KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ TRUNG NGUYÊN 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển Công ty Cổ phần Cà phê Trung Nguyên Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ TRUNG NGUYÊN Ngành nghề kinh doanh: Sản xuất, chế biến cà phê rang xay Ra đời vào năm 1996 - Trung Nguyên nhãn hiệu cà phê non trẻ Việt Nam, nhanh chóng tạo dựng uy tín trở thành thương hiệu cà phê quen thuộc với người tiêu dung 2.1.2 Chức năng/ nhiệm vụ Nhà máy Chế biến cà phê Trung Nguyên – Công ty Cổ phần Cà phê Trung Nguyên 2.1.3 Cơ cấu tổ chức quy trình sản xuất kinh doanh Công ty Cổ phần Cà phê Trung Nguyên Tổ chức Bộ máy Công ty xây dựng quản lý theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 2.1.4 Tình hình sản xuất kinh doanh Công ty Cổ phần Cà phê Trung Nguyên giai đoạn 2010 - 2012 a) Cơ sở vật chất Nhà máy có hệ thống văn phòng làm việc, nhà xưởng, kho bãi dây chuyền sản xuất đồng với gần 60 loại máy móc, thiết bị khác Hệ thống nhà xưởng, máy móc, thiết bị không ngừng cải tiến hoàn thiện thay theo hướng đại hóa thiết bị Footer Page of 145 Header Page 10 of 145 điều khiển tự động thiết bị chuyên dùng với độ xác cao năm 2005 với công suất 1.500 cà phê bột/năm tới nay, sau thực cải tạo, nâng cấp nhà máy cũ, công suất đạt đến b) Quy trình sản xuất c) Kết sản xuất kinh doanh từ năm 2010 - 2012  Sản lƣợng sản xuất: Bảng 2.1: Tình hình sản xuất Nhà Máy STT Thị trƣờng Năm 2010 Năm 2011 Năm 2012 Nội địa 15,862 16,125 16,523 Xuất 454 517 642 Tổng 16,316 16,642 17,165 Nhìn chung kết sản xuất Nhà máy từ năm 2010 – 2012 hàng cho thị trường nội địa xuất tăng năm sau cao năm trước  Báo cáo chi tiết hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty Cổ phần cà phê Trung Nguyên qua năm (MST: 6000.429.946) 2.2 THỰC TRẠNG NGUỒN NHÂN LỰC CỦA CÔNG TY 2.2.1 Cơ cấu lao động theo độ tuổi Cơ cấu lao động theo độ tuổi Công ty động trẻ tuổi, minh chứng theo bảng 2.4 Footer Page 10 of 145 Header Page 12 of 145 10 lao động trực tiếp lao động gián tiếp, cấp quản lý Phòng gửi lên để tổng hợp lại thành kế hoạch nhu cầu hoàn chỉnh để trình cấp Việc lập nên nhu cầu đào tạo theo chiều hướng từ lên, tức từ phòng ban gửi Phòng QTNS-HC tổng hợp trình phê duyệt b) Xác định mục tiêu & đối tượng đào tạo  Xác định mục tiêu đào tạo Nhu cầu đào tạo công ty chưa thật quan tâm rõ nét kéo theo công tác xác định mục tiêu gặp không khó khăn Qua tìm hiểu cho thấy, Công ty có xác định mục tiêu đào tạo, nhiên mục tiêu chủ yếu xác định ngắn hạn Việc xác định mục tiêu Công ty ý muốn chủ quan cấp quản lý Phòng, cấp lãnh đạo, không xuất phát từ việc phân tích yêu cầu công việc, đánh giá nguồn lực có, mục tiêu tổ chức, chiến lược kinh doanh…vì mục tiêu đào tạo mang tính chung chung, yêu cầu cụ thể nhân viên đào tạo c) Nội dung đào tạo phương pháp đào tạo  Nội dung đào tạo Đối với cán quản lý nhân viên phòng ban: nội dung đào tạo dành cho cán quản lý nhân viên phòng ban nhiều hạn chế Nội dung đào tạo công ty trọng bồi dưỡng vào phần lực chuyên môn mà chưa quan tâm mức đến lực kỹ mềm khác Số lượng CBCNV tham gia lớp đào tạo chưa nhiều Đối với đội ngũ công nhân trực tiếp sản xuất: Công ty đào tạo cho công nhân viên chủ yếu khóa học bắt buộc theo quy định pháp luật, dẫn ban đầu làm quen với công việc chưa quan tâm tới khóa đào tạo kỹ chuyên môn Footer Page 12 of 145 Header Page 13 of 145 11 cho công nhân để họ đáp ứng tốt yêu cầu công việc Các khóa đào tạo cho lực lượng lao động trực tiếp thường qui mô nhỏ số lượng người tham gia  Phƣơng pháp đào tạo Lựa chọn phương pháp đào tạo bước quan trọng định hiệu công tác đào tạo nguồn nhân lực, nhằm nâng cao tính chủ động, sáng tạo người học Trên thực tế thống kê thời gian qua, Công ty chủ yếu sử dụng phương pháp đào tạo công việc thông qua việc kèm cặp, hướng dẫn công việc chỗ đào tạo công việc thông qua lớp đào tạo theo chuyên đề, bỗi dưỡng nghiệp vụ, khóa học ngắn hạn d) Dự toán chi phí đào tạo Thống kê chi phí đào tạo qua năm cho thấy khoản chi cho đào tạo không cố định tăng giảm qua năm tùy theo nhu cầu đào tạo năm có phát sinh hay không cắt giảm thực tế chưa cho phép tổ chức khóa học Về mặt dự trù chi phí đào tạo: Phòng QTNS-HC báo cáo kế hoạch đào tạo lên cho ban lãnh đạo công ty xem xét phê duyệt Tuy nhiên kế hoạch chưa dự trù kinh phí Việc dự tính chi phí đào tạo công ty chưa tính đến chi phí hội nên việc tính toán chưa toàn diện e) Đánh giá kết đào tạo Việc đánh giá hiệu quan trọng trình đào tạo có ý nghĩa việc sử dụng nguồn nhân lực, giúp nhà quản lý đánh giá kết công tác đào tạo so với chi phí bỏ mức độ đạt so với mục tiêu định Trên sở nhà quản lý rút học kinh nghiệm thành công khiếm khuyết để có biện pháp khắc phục thời gian tới Tuy Footer Page 13 of 145 Header Page 14 of 145 12 nhiên, thời gian qua Công ty chưa thực trọng thực việc đánh giá kết sau đào tạo 2.3.2 Đánh giá chung công tác đào tạo Nguồn nhân lực Công ty a) Những kết đạt b) Những tồn công tác đào tạo Nguồn nhân lực Công ty Footer Page 14 of 145 13 Header Page 15 of 145 CHƢƠNG MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC ĐÀO TẠO TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ TRUNG NGUYÊN 3.1 CƠ SỞ XÂY DỰNG GIẢI PHÁP 3.1.1 Mục tiêu Công ty CP Cà phê Trung Nguyên Với mục tiêu: “THỐNG LĨNH NỘI ĐỊA – CHINH PHỤC THẾ GIỚI” , Trung nguyên tự hào có bước tiến vũ bão 17 năm qua, để đạt mục tiêu cam kết trên, công ty xây dựng chiến lược bước thực thi Để tăng cường giá trị, lực cạnh tranh, công ty đưa mục tiêu chiến lược cụ thể 3.1.2 Mục tiêu đào tạo nguồn nhân lực Công ty thời gian đến  Yêu cầu nguồn nhân lực giai đoạn tới Chuyên nghiệp, chuyên sâu lĩnh vực chuyên môn mạnh Tâm huyết (tin tưởng trung thành) với Công ty Chấp nhận thích ứng với thay đổi, phù hợp với yêu cầu Đủ, ổn định có tính kế thừa Hợp tác hiệu công việc  Định hƣớng mục tiêu đào tạo nguồn nhân lực 3.1.3 Cơ sở hƣớng đề xuất giải pháp hoàn thiện công tác đào tạo nguồn nhân lực Công ty Cơ sở hướng đề xuất giải pháp từ việc nghiên cứu lý luận công tác đào tạo nguồn nhân lực đồng thời qua thực trạng phân tích chương luận văn Footer Page 15 of 145 Header Page 16 of 145 14 3.2 GIẢI PHÁP ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ TRUNG NGUYÊN 3.2.1 Hoàn thiện công tác đánh giá nhu cầu đào tạo Để tiến hành đánh giá nhu cầu đào tạo, cần thông qua bước thực hiện: phân tích tổ chức, phân tích công việc, phân tích nhân viên * Phân tích doanh nghiệp: Do thời gian nghiên cứu hạn chế nên tác giả áp dụng lý thuyết chƣơng thực trạng chƣơng để xây dựng giải pháp cho phận làm thí điểm, cụ thể tác giả chọn Phòng kế hoạch sản xuất để áp dụng Về kế hoạch sản lƣợng: Năm 2014 sản lượng kế hoạch công ty giao Nhà máy Buôn Ma Thuột – Công ty Cổ phần cà phê Trung Nguyên theo phương án vượt công suất từ 100% lên 113% theo phương án B & lên 130% theo phương án A Điều cho thấy áp lực sản xuất năm 2014 Nhà máy nói chung phòng kế hoạch sản xuất nói riêng lớn đồng nghĩa với việc Phòng cần chuẩn bị nhân để đáp ứng sản lượng sản xuất cao điểm năm Đồng thời, Năm 2014 làm Năm chuyển đổi phát triển dòng sản phẩm cà phê cao cấp bao gồm: Sản phẩm Legendee Espresso & Capsule gia tăng đầu tư số lượng máy móc nhân Bên cạnh đó, Phòng cần tăng cường chất lượng nhân năm 2014 để đáp ứng khối lượng công việc chuyên môn tăng cao Về việc chuẩn bị đội ngũ kế cận: Theo kế hoạch sản xuất tăng cao, khối lượng công việc nhiều Phòng kế hoạch sản xuất khuyết vị trí trưởng Footer Page 16 of 145 Header Page 17 of 145 15 phòng, có nhân điều độ sản xuất đảm nhận kiêm nhiệm công việc giám sát công tác phòng Trong năm 2014, theo cấu nhân dự kiến bổ nhiệm trưởng phòng kế hoạch sản xuất để đáp ứng công tác điều hành chung Phòng Điều cho thấy cần phải có kế hoạch đào tạo kỹ cho nhân viên kế hoạch để đáp ứng yêu cầu công việc Trưởng phòng kế hoạch sản xuất Ngoài ra, năm 2014 Công ty cổ phần Cà phê Trung Nguyên thức chuyển đổi mô hình gia công sang vừa gia công vừa tự sản xuất, cắt Công đoạn Rang nên số lượng thao tác công việc kế hoạch điều độ sản xuất, ghi nhận sản xuất tăng lên gấp đôi hệ thống liệu Đơn vị tự sản xuất đơn vị nhận gia công, hệ liệu độc lập phát sinh giao dịch xuất chuyển bán thành phẩm trước thực nội pháp nhân Công ty Cổ phần Tập Đoàn Trung Nguyên phận sản xuất ghi nhận chuyển kho tương tự giao dịch nguyên liệu đầu vào giao nhận thành phẩm Với yêu cầu này, Phòng sản xuất đòi hỏi phải có thêm nhân thực thao tác nhập xuất chuyển kho bán thành phẩm công đoạn Rang hệ thống SAP thực tế Nhân tuyển đào tạo nội để đáp ứng kỹ cần thiết, thao tác trôi chảy yêu cầu mô hình Công ty * Phân tích công việc: Từ bảng mô tả công việc xây dựng tác giả tiến hành vấn chuyên gia đơn vị để xác định yêu cầu lực Căn biểu trình bày bảng mô tả công việc (phụ lục) Trên sở mô tả CV vị trí tác giả thực việc vấn với chuyên gia & nhân viên đơn vị để xác định yêu cầu lực Footer Page 17 of 145 Header Page 18 of 145 16 Bảng 3.1: Bảng tổng hợp yêu cầu lực TT 10 11 12 13 NV NV Giám sát Thƣ ký, NV KH, giao Trƣởng Năng lực Nhập phòng trợ lý TK nhận ca hàng TP Lãnh đạo X X X X Am hiểu CS, PL X X X X Am hiểu SP X X X X X X Truyền thông X X X X X X Tư X X X Sáng tạo X X X Làm việc nhóm X X X X Thuyết phục X X Tổ chức X X Đàm phán X X X Hoạch định X X X Tin học X X X X X X Ngoại ngữ X X X * Phân tích nhân viên: Do thời gian nghiên cứu hạn chế nên để đánh giá nhu cầu đào tạo tác giả sử dụng phương pháp thu thập thông tin thực khảo sát nhu cầu đào tạo tập hợp người quản lý lao động gián tiếp Phòng kế hoạch sản xuất tương lai mở rộng tương tự tới người lao động trực tiếp phận khác Để khảo sát lực cá nhân người quản lý lao động gián tiếp tác giả tiến hành xây dựng bảng câu hỏi điều tra nhu cầu đào tạo & sở xác định cần đào tạo loại kiến thức, kỹ cần đào tạo Tác giả thực việc khảo sát nhu cầu đào tạo người lao động Có hai loại đối tượng khảo sát thân người lao động cấp trực tiếp, sở để xác định cần đào tạo loại kiến thức, kỹ cho tổ chức Footer Page 18 of 145 17 Header Page 19 of 145 Qua trình khảo sát đánh giá thực tế nhu cầu đào tạo Phòng kế hoạch sản xuất - Công ty Cổ phần Cà phê Trung Nguyên, kết sau: Kết hoàn thành công việc thân nhân viên tự đánh giá cấp trực tiếp đánh giá Trung Yếu Bình STT Nội dung đánh giá Số Tỷ Số Tỷ Số Tỷ Số Tỷ lƣợng lệ lƣợng lệ lƣợng lệ lƣợng lệ Mức độ hoàn thành 1 6% 12 75% 19% 0% công việc giao Chất lượng công việc 2 13% 12 75% 13% 0% giao hoàn thành Thái độ tinh thần, tác 13% 12 75% 6% 6% phong làm việc Giỏi Khá Kết đánh giá lực nhân viên tự đánh giá cấp trực tiếp đánh giá : TT Năng lực Tổng số ngƣời cần có kỹ Số ngƣời đáp ứng đƣợc kỹ yêu cầu 10 11 12 13 Lãnh đạo Am hiểu CS, PL Am hiểu SP Truyền thông Tư Sáng tạo Làm việc nhóm Thuyết phục Tổ chức Đàm phán Hoạch định Tin học Ngoại ngữ 10 10 16 16 4 10 8 16 16 10 2 7 10 Footer Page 19 of 145 Tỷ lệ Tỷ lệ chƣa đạt đạt 80% 60% 100% 62% 50% 50% 80% 50% 88% 88% 100% 62% 25% 20% 40% 0% 38% 50% 50% 20% 50% 12% 12% 0% 38% 75% Header Page 20 of 145 18 3.2.2 Hoàn thiện việc xác định mục tiêu đối tƣợng đào tạo  Hoàn thiện việc xác định mục tiêu đào tạo Việc xác định mục tiêu phải cụ thể, xuất phát từ chiến lược phát triển sở nhận định, đánh giá nguồn nhân lực có, từ xây dựng mục tiêu đào tạo cho năm tiếp theo, nhiên phải đảm bảo mục tiêu như: xây dựng nâng cao chất lượng NNL để đáp ứng yêu cầu sản xuất kinh doanh tình hình Cụ thể Phòng kế hoạch sản xuất với phân tích nhu cầu cần: Nội dung STT Tổng số ngƣời Tỷ lệ so với cần thay đổi tổng số ngƣời thành tích đánh giá Mức độ hoàn thành công việc 25% Chất lượng công việc 13% 6% Thái độ, tinh thần, tác phong làm việc - Giúp cho người lao động hoàn thành công việc từ mức trở lên, giảm tỷ lệ lao động mức trung bình xuống 0%, mức giỏi tăng từ 6% lên 13% - Nâng cao chất lượng công việc giao hoàn thành mức giỏi, không mức trung bình, trì mức giỏi 13% - Tiêu chí thái độ, tinh thần, tác phong làm việc mức yếu giảm tỷ lệ mức trung bình xuống 0%, trì mức giỏi 13% - Trang bị kiến thức cho giám sát Phòng NV Phòng kỹ “lãnh đạo”, “Am hiểu SP”, “ hoạch định”, Footer Page 20 of 145 Header Page 21 of 145 19 “truyền thông”, “tin học” “ngoại ngữ” …để họ tác nghiệp sai sót hơn, chuyên nghiệp & nâng cao hiệu công việc  Hoàn thiện việc xác định đối tƣợng đào tạo Chúng ta cần vào kết đánh giá nhân viên cấp họ, từ xác định thiếu hụt kiến thức kỹ sau sở để lập kế hoạch đào tạo Cụ thể Phòng kế hoạch sản xuất với phân tích nhu cầu cần gia tăng số lƣợng thành tích công việc nhƣ sau: Tổng số Nội dung STT ngƣời thay đổi thành tích Tỷ lệ so với tổng số ngƣời đánh giá Mức độ hoàn thành công việc 25% Chất lượng công việc 13% 6% Thái độ, tinh thần, tác phong làm việc Từ ta xác định đƣợc sau phân tích nhân viên cần đào tạo kỹ chi tiết (bản luận văn) 3.2.3 Nội dung đào tạo lựa chọn phƣơng pháp đào tạo  Việc xác định kiến thức để thực công tác đào tạo định thành công chƣơng trình đào tạo: Footer Page 21 of 145 Header Page 22 of 145 20 NV NV Giám Thƣ NV NV giao giao Trƣởng TT Năng lực sát ký, KH, Nhập Tổng Tỷ lệ nhận nhận ca phòng trợ lý TK hàng TP TP SL vị trí 1 2 2 Lãnh đạo X X 30% Am hiểu X X X 40% CS, PL Am hiểu X X X X X X X 16 100% SP Truyền X X X 38% thông Tư 0% Sáng tạo X X 75% Làm việc X 20% nhóm Thuyết X 50% phục Tổ chức X 13% 10 Đàm phán X 13% 11 Hoạch định 0% 12 Tin học X X X 38% 13 Ngoại ngữ X X 75%  Việc lựa chọn phƣơng pháp đào tạo hợp lý đem lại lợi ích to lớn công tác đào tạo, không tiết kiệm đƣợc nhân lực vật lực mà kết nâng cao Footer Page 22 of 145 Header Page 23 of 145 TT 21 Năng lực Phƣơng pháp đào tạo Đào tạo trường quy/ Hội nghị, hội thảo Am hiểu CS, PL Hội nghị, hội thảo Học nghề/kèm cặp hướng dẫn trực tiếp nơi Am hiểu SP làm việc Truyền thông Hội nghị, hội thảo Sáng tạo Tình huống, thảo luận, giảng, đóng vai Làm việc nhóm Tình Thuyết phục Tình huống, thảo luận, giảng, đóng vai Tổ chức Tình huống, thảo luận, giảng, đóng vai Đàm phán Tình Học nghề/kèm cặp hướng dẫn trực tiếp nơi 10 Tin học làm việc 11 Ngoại ngữ Đào tạo trường quy Lãnh đạo Thời gian thực công tác đào tạo TT Năng lực 10 11 Lãnh đạo Am hiểu CS, PL Am hiểu SP Truyền thông Sáng tạo Làm việc nhóm Thuyết phục Tổ chức Đàm phán Tin học Ngoại ngữ Footer Page 23 of 145 Thời gian đào tạo Tổng số ngƣời cần đào tạo - năm tháng tháng tháng tháng tháng tháng tháng tháng tháng - năm 16 1 Header Page 24 of 145 22 3.2.4 Dự toán chi phí đào tạo Trong kế hoạch ngân sách hoạt động hàng năm, Công ty phải lập kế hoạch nguồn kinh phí riêng cho công tác đào tạo Bảng 3.2: Tổng hợp kinh phí đào tạo năm phòng sản xuất Tổng số Đơn Thời gian ngƣời Tổng chi TT Năng lực giá/ngƣời/khóa đào tạo cần đào phí (đ) (đ) tạo Lãnh đạo - năm 20,000,000 60,000,000 Am hiểu tháng 1,000,000 4,000,000 CS, PL Am hiểu SP tháng 16 1,000,000 16,000,000 Truyền thông tháng 500,000 3,000,000 Sáng tạo tháng 500,000 1,500,000 Làm việc tháng 500,000 1,000,000 nhóm Thuyết phục tháng 500,000 500,000 Tổ chức tháng 1,000,000 1,000,000 Đàm phán tháng 500,000 500,000 10 Tin học tháng 1,000,000 6,000,000 11 Ngoại ngữ - năm 10,000,000 30,000,000 Tổng 123,500,000 3.2.5 Đánh giá kết đào tạo  Tiến hành đánh giá công tác đào tạo thời gian qua Tiến hành đánh giá để xem xét hiệu đào tạo có đạt mục tiêu xây dựng không, công ty cần tiến hành đánh giá toàn trình đào tạo nguồn nhân lực công ty thời gian vừa qua Từ đó, có nhìn tổng quát công tác đào tạo nhằm xây dựng chương trình đào tạo phù hợp với điều kiện thực tế hoạt động sản xuất công ty đồng thời có biện pháp khắc phục cho lần đào Footer Page 24 of 145 Header Page 25 of 145 23 tạo sau Để thực việc đánh giá công tác đào tạo thời gian qua, tác giả đề xuất xây dựng phiếu khảo sát (Phụ lục 02)  Đánh giá kết sau đào tạo Cứ sau khóa đào tạo, cán làm công tác đánh giá cần thực đánh giá kết sau đào tạo học viên, đánh giá thay đổi người học theo tiêu thức phản ứng, tiếp thu, hành vi mục tiêu khảo sát phiếu khảo sát sau: Như vậy, Công ty cần đánh giá bổ sung xuyên suốt từ tổ chức kiểm tra khóa đào tạo, sau kết thúc khóa đào tạo & đánh giá thay đổi người học theo chi tiết “Mẫu Phiếu điều tra đánh giá nhân viên chƣơng trình đào tạo” Phụ lục 3.3 CÁC GIẢI PHÁP BỔ TRỢ KHÁC Footer Page 25 of 145 Header Page 26 of 145 24 KẾT LUẬN Trong kinh tế thị trường nguồn nhân lực nguồn lực vô quan trọng doanh nghiệp Đào tạo phát triển nguồn nhân lực coi vũ khí để nâng cao chất lượng cho đội ngũ nguồn nhân lực tạo lợi cạnh tranh cho doanh nghiệp kinh tế tri thức hội nhập Luận văn hệ thống hóa sở lý luận đào tạo nguồn nhân lực đồng thời sở mục tiêu, chiến lược công ty & qua nghiên cứu vấn đề lý luận đào tạo, thực trạng Công ty cổ phần Cà phê Trung Nguyên, tác giả xin đề xuất số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác đào tạo nguồn nhân lực Công ty Footer Page 26 of 145 ... TRẠNG CÔNG TÁC ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ TRUNG NGUYÊN 2.1 KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ TRUNG NGUYÊN 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển Công ty Cổ phần Cà phê Trung. .. nghiệp Chƣơng 2: Thực trạng Công tác đào tạo Nguồn nhân lực Công ty Cổ phần Cà phê Trung Nguyên Chƣơng 3: Một số giải pháp Đào tạo nguồn nhân lực Công ty Cổ phần Cà phê Trung Nguyên Tổng quan tài liệu... Ban lãnh đạo Công ty Cổ phần Cà phê Trung Nguyên quan tâm nỗ lực hoàn thiện công tác Đào tạo Công ty Và vậy, Tôi chọn đề tài "Đào tạo nguồn nhân lực Công ty Cổ phần Cà phê Trung Nguyên" cho luận
- Xem thêm -

Xem thêm: Đào tạo nguồn nhân lực tại Công ty Cổ phần Cà phê Trung Nguyên, Đào tạo nguồn nhân lực tại Công ty Cổ phần Cà phê Trung Nguyên, Đào tạo nguồn nhân lực tại Công ty Cổ phần Cà phê Trung Nguyên

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay