Đánh giá thành tích nhân viên tại Công ty Cổ phần Máy và thiết bị phụ tùng Seatech Đà Nẵng

26 29 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/04/2017, 22:00

Header Page of 145 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG NGUYỄN TRẦN DIỆU TRANG ĐÁNH GIÁ THÀNH TÍCH NHÂN VIÊN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN MÁY VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SEATECH ĐÀ NẴNG Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh Mã số: 60.34.05 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Đà Nẵng – Năm 2014 Footer Page of 145 Header Page of 145 Công trình hoàn thành ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS ĐÀO HỮU HÒA Phản biện 1: TS NGUYỄN QUỐC TUẤN Phản biện 2: PGS.TS LÊ HỮU ẢNH Luận văn bảo vệ trước hội đồng chấm Luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ Quản trị kinh doanh họp Đại học Đà Nẵng vào ngày 14 tháng 01 năm 2014 Có thể tìm hiểu luận văn tại: - Trung tâm Thông tin – Học liệu , Đại học Đà Nẵng - Thư viện trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng Footer Page of 145 Header Page of 145 -1- MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài nghiên cứu Ngày nay, nguồn nhân lực xem yếu tố cốt lõi tạo lợi cạnh tranh, định thành công hay thất bại doanh nghiệp Vì thế, doanh nghiệp cần phải đầu tư thích đáng vào việc quản lý nguồn nhân lực, nhằm giữ nhân viên có kỹ tay nghề cao, có kiến thức chủ động sáng tạo công việc; đồng thời giảm thiểu đến mức thấp chi phí nhân viên bỏ việc làm việc hiệu gây Đánh giá thành tích nhân viên công cụ hữu dụng mà doanh nghiệp thường sử dụng để trì thúc đẩy hiệu làm việc nhân viên, làm sở để triển khai hoạt động quản trị nguồn nhân lực khác Công ty Cổ phần Máy Thiết bị phụ tùng SEATECH doanh nghiệp hoạt động lĩnh vực xây lắp, có đội ngũ cán công nhân viên đông (512 người năm 2012), phận lao động trực tiếp chiếm 70% nên chất lượng, kết cung cấp dịch vụ công ty phụ thuộc nhiều vào lực thái độ làm việc đội ngũ nhân viên Qua thực tế khảo sát cho thấy, thời gian qua Công ty quan tâm đến công tác đánh giá thành tích nhân viên Công ty có bảng đánh giá nhân sự, sở tiến hành đánh giá thành tích nhân viên định kỳ hàng tháng, sáu tháng cuối năm Tuy nhiên, công tác đánh giá thành tích nhân viên công ty nhiều nội dung cảm tính có phần chưa chuyên sâu, hệ thống văn cho đánh giá sơ sài, hình thức, chưa đạt mục tiêu chiến lược doanh nghiệp Nguyên nhân tồn chưa thực phân tích công việc chuyên sâu, chưa xây dựng hệ thống tiêu chuẩn đánh giá thành tích nhân viên riêng biệt phận văn phòng đội ngũ công nhân làm việc trực tiếp Điều gây ảnh hưởng đến hàng loạt vấn đề liên quan đến Footer Page of 145 Header Page of 145 -2- quản trị nguồn nhân lực như: phát triển nhân viên, khen thưởng, tăng lương, đào tạo, đề bạt dẫn đến việc đào tạo không người, không mục đích, không tạo động lực thúc đẩy nhân viên Xuất phát từ thực tế đó, định chọn đề tài “Đánh giá thành tích nhân viên Công ty Cổ phần Máy Thiết bị phụ tùng SEATECH Đà Nẵng” nhằm đánh giá, phát tồn đưa số giải pháp góp phần hoàn thiện công tác đánh giá thành tích nhân viên Công ty Mục tiêu nghiên cứu Đề tài nghiên cứu tập trung vào ba mục tiêu : (1) Hệ thống hóa lý thuyết đánh giá thành tích nhân viên ứng dụng vào điều kiện cụ thể doanh nghiệp Việt Nam (2) Làm rõ thực trạng công tác đánh giá thành tích nhân viên Công ty Cổ phần Máy Thiết bị phụ tùng SEATECH (3) Đề xuất số giải phát góp phần hoàn thiện công tác đánh giá thành tích nhân viên Công ty Cổ phần Máy Thiết bị phụ tùng SEATECH Câu hỏi nghiên cứu Đề tài nghiên cứu tập trung giải câu hỏi sau : (1) Phương pháp quy trình đánh giá thành tích nhân viên phù hợp với thực tế quản lý Công ty? (2) Công tác đánh giá thành tích nhân viên Công ty có thành công, hạn chế nào? Nguyên nhân hạn chế đó? (3) Giải pháp cần thực để khắc phục tồn tại, hạn chế nâng cao hiệu công tác đánh giá thành tích nhân viên Công ty? Đối tượng phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu đề tài : công tác đánh giá thành tích nhân viên Công ty Cổ phần Máy Thiết bị phụ tùng SEATECH Footer Page of 145 Header Page of 145 -3- Phạm vi nghiên cứu đề tài : - Về không gian: Nghiên cứu Công ty Cổ phần Máy Thiết bị phụ tùng SEATECH - Về thời gian: Ø Thông tin, liệu phục vụ cho việc nghiên cứu thu thập khoảng thời gian từ năm 2010 đến 2012 Ø Tầm xa giải pháp đề xuất đến năm 2020 Cách tiếp cận phương pháp nghiên cứu Ø Cách tiếp cận nghiên cứu Đề tài sử dụng cách tiếp cận “duy vật lịch sử” cách sử dụng liệu thu thập để phân tích công tác đánh giá thành tích nhân viên Công ty khứ Ngoài ra, đề tài sử dụng cách tiếp cận “duy vật biện chứng” thông qua sử dụng liệu thu thập để nghiên cứu mối quan hệ công tác đánh giá thành tích nhân viên nhân tố ảnh hưởng đến Ø Phương pháp nghiên cứu v Phần sở lý luận đánh giá thành tích nhân viên doanh nghiệp, tác giả sử dụng phương pháp: - Phương pháp thu thập, đọc tổng hợp tài liệu - Phương pháp so sánh đối chiếu liệu tổng hợp v Phần thực trang công tác đánh giá thành tích nhân viên Công ty Cổ phần Máy Thiết bị phụ tùng SEATECH, tác giả sử dụng phương pháp: - Phương pháp điều tra phiếu khảo sát để thu thập thông tin - Phương pháp thống kê (phân tổ thống kê, đồ thị thống kê, số tuyệt đối, số tương đối, so sánh, dãy số thời gian…) - Phương pháp chuyên gia Footer Page of 145 Header Page of 145 -4- - Phương pháp quan sát thực tế, phân tích số học, so sánh đối chiếu thực chứng v Phần hoàn thiện công tác đánh giá thành tích nhân viên Công ty Cổ phần Máy Thiết bị phụ tùng SEATECH, tác giả sử dụng phương pháp: - Phương pháp thu thập, nghiên cứu tài liệu - Phương pháp dự báo, quan sát thực tiễn, so sánh đối chiếu Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài Nghiên cứu giúp cho tác giả nâng cao trình độ, kỹ năng, kiến thức chuyên môn công tác đánh giá thành tích nhân viên doanh nghiệp Việt Nam Nghiên cứu nhằm bất cập công tác đánh giá thành tích nhân viên Công ty Cổ phần Máy Thiết bị phụ tùng Seatech, đề xuất số giải pháp bản, thiết thực, phù hợp, cần áp dụng thời điểm Công ty Nghiên cứu cho người đọc nhìn tổng quan đánh giá thành tích nhân viên doanh nghiệp Việt Nam, làm sở cho nghiên cứu sâu việc đánh giá thành tích nhân viên Bố cục đề tài Ngoài phần mở đầu, kết luận, phụ lục tài liệu tham khảo, nội dung luận văn gồm có chương: - Chương 1: Cơ sở lý luận đánh giá thành tích nhân viên doanh nghiệp - Chương 2: Thực trạng công tác đánh giá thành tích nhân viên Công ty Cổ phần Máy Thiết bị phụ tùng SEATECH - Chương 3: Hoàn thiện công tác đánh giá thành tích nhân viên Công ty Cổ phần Máy Thiết bị phụ tùng SEATECH Tổng quan tài liệu nghiên cứu - TS Nguyễn Quốc Tuấn, TS Đoàn Gia Dũng, TS Đào Hữu Hòa, ThS Nguyễn Thị Loan, ThS Nguyễn Phúc Nguyên, ThS Footer Page of 145 Header Page of 145 -5- Nguyễn Thị Bích Thu (2006), Giáo trình “Quản trị nguồn nhân lực”, NXB Thống kê, Thành phố Hồ Chí Minh - PGS.TS Trần Kim Dung (2011) Giáo trình “Quản trị nguồn nhân lực”, NXB Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh - TS Nguyễn Hữu Thân (2004), Giáo trình “Quản trị nhân sự”, NXB Thống kê - TS Nguyễn Thanh Hội (2002), “Quản trị nhân sự”, NXB Thống kê Hà Nội - PGS.TS Nguyễn Ngọc Quân & ThS Nguyễn Văn Điềm (2007), Giáo trình “Quản trị nhân lực”, NXB Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội - ThS Cao Hồng Việt (2005), Bài báo “ Đánh giá thành tích công việc, công cụ quản trị doanh nghiệp”, Tạp chí Công nghệ Thông tin & Truyền thông, Kỳ tháng 10/2005 - TS Tạ Ngọc Hải (2008), Bài báo “ Một số nội dung nguồn nhân lực phương pháp đánh giá nguồn nhân lực”, Tạp chí Tổ chức Nhà nước, Số 1+2 Ngoài ra, tác giả đọc, nghiên cứu số đề tài nghiên cứu Công tác đánh giá thành tích nhân viên doanh nghiệp học viên cao hoc, nghiên cứu sinh Đại học Đà Nẵng Footer Page of 145 Header Page of 145 -6- CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ ĐÁNH GIÁ THÀNH TÍCH NHÂN VIÊN TRONG DOANH NGHIỆP 1.1 TỔNG QUAN VỀ ĐÁNH GIÁ THÀNH TÍCH NHÂN VIÊN 1.1.1 Khái niệm đánh giá thành tích nhân viên: Qua nhiều tài liệu tham khảo, tác giả xin nêu định nghĩa đánh giá thành tích nhân viên sau : “ Đánh giá thành tích tiến trình đánh giá đóng góp nhân viên cho tổ chức giai đoạn định Thông tin phản hồi từ đánh giá thành tích giúp nhân viên biết mức độ hoàn thành công việc họ so sánh với tiêu chuẩn mà tổ chức đề ra.”[8, tr 161] 1.1.2 Mục tiêu đánh giá thành tích nhân viên : a Phát triển nhân viên: - Duy trì hiệu suất làm việc thành tích nhân viên - Nâng cao thành tích nhân viên - Xác định mục tiêu phát triển nghề nghiệp cho nhân viên - Xác định nhu cầu đào tạo b Quản trị nguồn nhân lực hiệu - Kết nối khen thưởng với thành tích - Đánh giá sách chương trình nguồn nhân lực 1.1.3 Vai trò đánh giá thành tích nhân viên doanh nghiệp Đánh giá thành tích nhân viên hoạt động quan trọng có liên quan hầu hết đến sách quản trị nguồn nhân lực doanh nghiệp a Chính sách lương bổng đãi ngộ b Chính sách tuyển dụng c Chính sách đào tạo phát triển d Chính sách bố trí sử dụng nguồn nhân lực e Chính sách khen thưởng kỹ luật Footer Page of 145 Header Page of 145 -7- 1.1.4 Các lỗi thường gặp đánh giá thành tích nhân viên: a Lỗi bao dung b Lỗi nghiêm khắc c Lỗi xu hướng trung tâm d Lỗi vầng hào quang 1.2 TIẾN TRÌNH VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ THÀNH TÍCH NHÂN VIÊN 1.2.1 Xác định mục tiêu đánh giá thành tích nhân viên Ứng với mục tiêu khác : tiêu chuẩn đánh giá, phương pháp đánh giá, đối tượng đánh giá, biểu mẫu đánh giá …cũng xác định khác Theo lý thuyết đánh giá thành tích thực nhiều người thừa nhận việc đánh giá thành tích nhân viên nhằm vào mục tiêu sau : - Mục tiêu hành - Các mục tiêu phát triển - Mục tiêu điều hành 1.2.2 Thiết lập tiêu chuẩn đánh giá thành tích nhân viên a Căn để thiết lập tiêu chuẩn đánh giá - Trên sở mục tiêu, chiến lược kinh doanh tổ chức - Trên sở phân tích công việc mô tả công việc - Trên sở tiêu chuẩn thực công việc - Trên sở giá trị văn hóa tổ chức b Các loại tiêu chuẩn đánh giá - Đánh giá dựa đặc điểm - Đánh giá dựa hành vi - Đánh giá dựa kết - Đánh giá dựa lực thực công việc c Các yêu cầu tiêu chuẩn đánh giá Các tiêu chuẩn đánh giá cần đáp ứng nguyên tắc SMART: Footer Page of 145 Header Page 10 of 145 -8- - S (Specific) : Cụ thể, chi tiết - M (Measurable) : Đo lường - A (Achievable) : Phù hợp với thực tiễn - R (Realistic) : Có thể tin cậy - T ( Time bound) : Thời gian thực để hoàn thành công việc d Quy trình xác định tiêu chuẩn đánh giá Thông thường doanh nghiệp sử dụng phương pháp sau để xây dựng tiêu chuẩn đánh giá thành tích nhân viên: - Phương pháp “Chỉ đạo tập trung” - Phương pháp “Thảo luận dân chủ” 1.2.3 Xác định chủ thể đối tượng đánh giá thành tích nhân viên a Tự đánh giá b Cấp trực tiếp đánh giá nhân viên c Cấp đánh giá cấp d Đồng nghiệp đánh giá lẫn e Khách hàng đánh giá nhân viên 1.2.4 Lựa chọn phương pháp đánh giá thành tích nhân viên a Đánh giá khách quan - Đánh giá số lượng sản xuất - Doanh số bán - Dữ liệu cá nhân - Trắc nghiệm thành tích b Đánh giá chủ quan: Ø Các thủ tục so sánh : - Xếp hạng - So sánh cặp - Phân phối trọng số Ø Các tiêu chuẩn tuyệt đối : - Thang điểm đánh giá Footer Page 10 of 145 Header Page 12 of 145 -10- để đảm bảo bám sát mục tiêu doanh nghiệp - Đánh giá đột xuất : theo chuyên gia, doanh nghiệp tổ chức đánh giá thành tích nhân viên đột xuất trường hợp cần thiết b Thảo luận với nhân viên nội dung đánh giá Khi phân công công việc, nhân viên đồng thời thông báo tiêu chuẩn đánh giá đặt công việc Trước đánh giá, lãnh đạo công ty cần nhắc lại nhân viên tiêu chuẩn, phạm vi đánh giá công việc họ Nếu đánh giá có phần nhân viên tự đánh giá việc thông báo lại tiêu chuẩn hướng dẫn cách đánh giá cần thiết, giúp nhân viên thực cách thức đánh giá c Tiến hành đánh giá thành tích nhân viên Lãnh đạo tiến hành việc đánh giá sau nhận kết đánh giá nhân viên Việc đánh giá phải hệ thống tiêu chuẩn quy định, tiến trình thủ tục đánh giá cần tuân thủ Phỏng vấn đánh giá có lẽ phần quan trọng toàn tiến trình đánh giá Hình thức vấn đánh giá có sử dụng hay không phần lớn tùy thuộc vào mục đích buổi vấn, hệ thống đánh giá sử dụng việc tổ chức đánh giá 1.2.6 Phản hồi kết đánh giá thành tích nhân viên a Phản hồi kết đánh giá Kết đánh giá thành tích nhân viên sau tổng hợp gửi phòng ban để phản hồi thông tin sau đánh giá tới nhân viên; phòng kế toán làm sở cho việc trả lương cho nhân viên; phòng Tổ chức - Hành công ty để lưu trữ, làm sở cho sách nguồn nhân lực công ty Ø Phản hồi thức : - Phản hồi văn : Khi hội đồng đánh giá thành tích Footer Page 12 of 145 Header Page 13 of 145 -11- nhân viên đánh giá phân tích xong phải phản hồi thông tin nhận từ đánh giá, cho người đánh giá biết văn - Phản hồi thông tin trực tiếp : Với phương pháp hội đồng đánh giá phải tổ chức họp để báo cáo kết đánh giá thành tích nhân viên vừa qua cho toàn công ty biết Ø Phản hồi phi thức : Đôi nên thực phản hồi phi thức, không yêu cầu phải ghi chép lại thực đâu b Xác định mục tiêu kiểm soát thay đổi sau đánh giá: Kết đánh giá giúp nhà lãnh đạo xác định mục tiêu cho nhân viên phân công công việc hợp lý Bên cạnh đó, lãnh đạo cần quan tâm xem nhân viên có hỗ trợ từ phía công ty hay không? Sau thời gian thay đổi lại tiến hành đánh giá lại 1.3 CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN ĐÁNH GIÁ THÀNH TÍCH NHÂN VIÊN 1.3.1 Các yếu tố môi trường bên ngoài: - Quan điểm, sách Đảng - Luật Lao động Nhà nước - Văn hóa - xã hội - Nền kinh tế thị trường ngày phát triển 1.3.2 Các yếu tố môi trường bên trong: - Thái độ người lãnh đạo - Văn hóa doanh nghiệp - Công đoàn đoàn thể - Cơ cấu tổ chức doanh nghiệp - Trình độ nhận thức người lao động - Tính quán đánh giá thành tích sử dụng sau đánh giá Footer Page 13 of 145 Header Page 14 of 145 -12- KẾT LUẬN CHƯƠNG Chương hệ thống hóa khái niệm có liên quan đến công tác đánh giá thành tích nhân viên, bên cạnh nêu lên tầm quan trọng việc đánh giá thành tích Ngoài ra, tác giả mô tả tiến trình đánh giá thành tích nội dung liên quan đến tiến trình đánh giá Dựa vào sở để tác giả tiến hành phân tích thực trạng công tác đánh giá thành tích nhân viên Công ty Cổ phần Máy Thiết bị Phụ tùng Seatech chương CHƯƠNG THỰC TRẠNG CÔNG TÁC ĐÁNH GIÁ THÀNH TÍCH NHÂN VIÊN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN MÁY VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SEATEACH 2.1 CÁC ĐẶC ĐIỂM CỦA CÔNG TY ẢNH HƯỞNG ĐẾN CÔNG TÁC ĐÁNH GIÁ THÀNH TÍCH NHÂN VIÊN 2.1.1 Đặc điểm hình thành phát triển Công ty Cổ phần máy Thiết bị Phụ tùng Seatech thành lập từ tháng 5/2002, sở cổ phần hóa phần doanh nghiệp nhà nước có bề dày hoạt động kinh doanh từ năm 1977 Trung tâm máy thiết bị phụ tùng trực thuộc Công ty Cung ứng Phát triển kỹ thuật Thủy sản Đà Nẵng Công ty có trụ sở Lô 1271 1273 Đại lộ Xô Viết Nghệ Tĩnh, thành phố Đà Nẵng 2.1.2 Đặc điểm ngành nghề kinh doanh Công ty chủ yếu hoạt động lĩnh vực thương mại, tư vấn, thi công lắp đặt mặt hàng Cơ điện lanh, Máy điều hòa nhiệt độ, Máy vi tính, Máy tàu thủy, Thang máy, Máy phát điện, phòng đông lạnh…trên phạm vi toàn quốc 2.1.3 Đặc điểm cấu tổ chức 2.1.4 Đặc điểm nguồn lực Công ty a Nguồn nhân lực Footer Page 14 of 145 Header Page 15 of 145 -13- - Về số lượng lao động Công ty có lực lượng lao động đông tăng qua năm Do đặc thù ngành khí nên số lượng lao động trực tiếp lớn nhiều so với lao động gián tiếp Lực lượng lao động nam, lực lượng lao động trực tiếp chiếm tỷ lệ 90% lực lượng lao động toàn công ty - Về trình độ lao động Nhìn chung, nhân viên có trình độ đại học đại học tăng qua năm , chiếm tỉ trọng tương đối tổng số lao động công ty, chủ yếu cấp lãnh đạo, nhân viên làm việc phòng ban phụ trách kỹ thuật công nghệ b Tài c Cơ sở vật chất 2.1.5 Tình hình hoạt động kinh doanh Công ty a Kết hoạt động kinh doanh Công ty b Tình hình hiệu kinh doanh Công ty 2.2 THỰC TRẠNG ĐÁNH GIÁ THÀNH TÍCH NHÂN VIÊN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN MÁY VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SEATECH 2.2.1 Xác định mục tiêu đánh giá thành tích nhân viên Hiện nay, công tác đánh giá thành tích nhân viên công ty Seatech xác định gồm hai mục tiêu chính: - Đánh giá thành tích làm sở để trả lương cho nhân viên - Đánh giá thành tích để định khen thưởng nhân viên Ngoài ra, có số mục đích khác : đánh giá thành tích để xét nâng ngạch, bậc lương; đánh giá thành tích để xem xét ký kết hợp đồng lao động lao động tuyển dụng Footer Page 15 of 145 Header Page 16 of 145 -14- 2.2.2 Thiết lập tiêu chuẩn đánh giá thành tích nhân viên a Căn để thiết lập tiêu chuẩn đánh giá Đầu năm 2012, Công ty Seatech đưa hệ thống tiêu chuẩn đánh giá thành tích nhân viên chung cho nhân viên toàn công ty Bảng đánh giá nhân dựa thông tin phân tích công việc b Hệ thống tiêu chuẩn đánh giá v Đánh giá kết công việc Mức độ hoàn thành công việc Nhận thêm công việc phát sinh Sử dụng tiết kiệm nguồn lực v Đánh giá tố chất, lực, tiềm Tính chuyên cần Tinh thần đồng đội Tính kỹ luật Đồng phục Tiềm phát triển 2.2.3 Xác định chủ thể đối tượng đánh giá thành tích nhân viên Tại Công ty Cổ phần Máy Thiết bị phụ tùng Seatech, việc xác định chủ thể đối tượng đánh sau: - Cá nhân tự đánh giá : Tất nhân viên phận, phòng ban thực việc cá nhân tự đánh giá dựa chủ yếu vào việc so sánh kết làm việc nhân viên với tiêu chuẩn mà Công ty đề - Cấp trực tiếp đánh giá : cấp trực tiếp nhân viên người đánh giá lại kết đánh giá nhân viên chủ yếu dựa vào khả quan sát đánh giá lãnh đạo 2.2.4 Lựa chọn phương pháp đánh giá thành tích nhân viên Công ty Seatech áp dụng phương pháp đánh giá theo Footer Page 16 of 145 Header Page 17 of 145 -15- thang điểm Với tiêu chuẩn, tiêu chí đánh giá có mức điểm cụ thể, nhân viên so sánh với kết làm việc điểm Sau đó, cộng tổng số điểm tiêu chuẩn để đưa điểm tổng kết Tiêu chuẩn xếp loại sau : · Mức 1: >= 95 điểm: Loại Xuất sắc · Mức 2: từ 80 điểm đến 94 điểm: Loại Giỏi · Mức 3: từ 70 điểm đến 79 điểm: Loại Tiên tiến · Mức 4: từ 50 điểm đến 69 điểm: Loại Trung bình · Mức 5: < 50 điểm: Loại Yếu 2.2.5 Tổ chức đánh giá nhân viên theo hệ thống tiêu chuẩn a Lựa chọn thời gian đánh giá thành tích nhân viên Công tác đánh giá thành tích nhân viên Công ty Seatech nhằm mục đích trả lương khen thưởng nên công ty thực đánh giá định kỳ vao hàng tháng, sáu tháng cuối năm b Thảo luận với nhân viên nội dung đánh giá Nội dung đánh giá thành tích nhân viên công ty hoàn toàn dựa vào mẫu quy định sẵn phòng Tổ chức - Hành soạn thảo, tham mưu cho Tổng Giám đốc công ty sau ban hành cho toàn công ty, theo thời hạn quy định đơn vị gửi bảng đánh giá cho phòng Tổ chức - Hành tổng hợp kết Công ty không thảo luận với nhân viên nội dung đánh giá c Tiến hành đánh giá thành tích nhân viên Tại Công ty Seatech, lãnh đạo Công ty tiến hành đánh giá, phê duyệt sau nhận Bảng đánh giá nhân nhân viên tự đánh giá cấp trực tiếp đánh giá Việc đánh giá tự thân lãnh đạo thực dựa ghi chép, nhận xét riêng lãnh đạo Xuất phát từ việc không thảo luận nội dung đánh giá Footer Page 17 of 145 Header Page 18 of 145 -16- với nhân viên mà đánh giá theo biểu mẫu nên chưa tiến hành vấn đánh giá 2.2.6 Phản hồi kết đánh giá thành tích nhân viên a Phản hồi kết đánh giá Sau lãnh đạo đánh giá thành tích người đánh giá kết họ Phòng Tổ chức - Hành tổng hợp lại, lưu trữ gửi phòng ban để phản hồi thông tin sau đánh giá tới nhân viên thông qua văn xếp loại Và kết phòng Kế toán sử dụng để làm sở trả lương thưởng cho người lao động b Kiểm soát thay đổi sau đánh giá Công ty Seatech không tiến hành kiểm soát thay đổi nhân viên sau nhận kết đánh giá thành tích Việc đánh giá phục vụ cho công tác trả lương hàng tháng mà không nhằm mục tiêu phát triển nhân viên nên lãnh đạo không quan tâm đến vấn đề 2.3 ĐÁNH GIÁ VỀ CÔNG TÁC ĐÁNH GIÁ THÀNH TÍCH NHÂN VIÊN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN MÁY VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SEATECH 2.3.1 Những thành công Công ty có đầu tư vào công tác đánh giá thành tích nhân viên, cụ thể xây dựng Bảng đánh giá nhân với hệ thống tiêu chuẩn đánh giá tương đối hoàn thiện Nhờ vào công tác đánh giá thành tích nhân viên, cá nhân có điều kiện tự hoàn thiện, nâng cao chuyên môn để hoàn thành tốt công việc giao, nâng cao tinh thần làm việc lợi ích tập thể thông qua việc chấp hành nội quy, quy định công ty Footer Page 18 of 145 Header Page 19 of 145 -17- Việc đánh giá từ tự giác nhân viên đến cấp đánh giá lại Điều giúp cho cá nhân kiểm điểm lại tháng nhiệm vụ làm đạt mức độ nào, việc chưa hoàn thành Kết đánh giá thành tích nhân viên sở để lãnh đạo công ty xem xét động viên, khen thưởng, kỷ luật, để tính toán trả lương cho nhân viên cách công bằng, khách quan 2.3.2 Những hạn chế Công ty có tiến hành đánh giá thành tích nhân viên hệ thống tiêu chuẩn đánh giá chung cho lao động trực tiếp gián tiếp nên chưa đánh giá thành tích nhân viên cách xác Mục tiêu đánh giá trọng đến lương thưởng kết đánh giá bình quân chủ nghĩa, hình thức dẫn đến công tác đánh giá không đáp ứng yêu cầu hỗ trợ lẫn hoạt động quản trị nguồn nhân lực Kết đánh giá áp dụng để trả lương chủ yếu, việc khen thưởng công ty không diễn thường xuyên Do đó, kết phấn đấu nhân viên thường bị bỏ quên, nhân viên không say sưa vơi công việc, động phấn đấu Công ty không thảo luận với nhân viên nội dung đánh giá, không tiến hành vấn đánh giá không kiểm soát thay đổi nhân viên sau đánh giá làm cho công tác đánh giá thành tích nhân viên công ty mang tính chất hình thức, đối phó, không tạo động lực cho nhân viên nâng cao hiệu làm việc, không kết nối cấp lãnh đạo nhân viên công ty 2.3.3 Nguyên nhân hạn chế Ø Nguyên nhân khách quan - Xuất phát từ thực tế, đánh giá thành tích nhân viên việc khó khăn phức tạp bát kỳ doanh nghiệp, tổ chức Footer Page 19 of 145 Header Page 20 of 145 -18- - Xu hướng quản trị nguồn nhân lực đại; đặc trưng hoạt động sản xuất kinh doanh, tổ chức sản xuất quy mô lớn phức tạp; văn hóa công ty Ø Nguyên nhân chủ quan - Công tác đánh giá thành tích nhân viên chưa cấp quản trị trọng, chưa nhận thức đầy đủ vai trò hoạt động quản trị nguồn nhân lực công ty - Tiến trình đánh giá thành tích nhân viên chưa nghiên cứu xây dựng phù hợp vơi đặc thù công ty với lực lượng lao động trực tiếp chủ yếu - Kết đánh giá thành tích nhân viên hàng tháng không xác dẫn đến đánh giá thành tích nhân viên cuối năm không xác Đánh giá thành tích không hướng đến mục tiêu đào tạo phát triển nhân viên KẾT LUẬN CHƯƠNG Trong Chương tập trung vào phân tích thực trạng công tác đánh giá thành tích công ty: Quá trình hình thành phát triển, cấu nhân công ty qua năm; xác định mục tiêu đánh giá thành tích công ty, tìm hiểu thực trạng công ty việc sử dụng phương pháp đánh giá thành tích, ưu nhược điểm, tồn việc xác định tiêu chuẩn đánh tiến trình đánh giá Trên sở đề xuất giải pháp hoàn thiện công tác đánh giá thành tích nhân viên công ty Chương Footer Page 20 of 145 Header Page 21 of 145 -19- CHƯƠNG HOÀN THIỆN CÔNG TÁC ĐÁNH GIÁ THÀNH TÍCH NHÂN VIÊN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN MÁY VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SEATEACH 3.1 NHỮNG CƠ SỞ TIỀN ĐỀ ĐỂ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP 3.1.1 Dự báo thay đổi môi trường quản trị nguồn nhân lực a Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin b Môi trường làm việc ngày linh hoạt c Nền kinh tế tri thức d Những thay đổi nhân học 3.1.2 Mục tiêu phát triển hoạt động kinh doanh chủ yếu giai đoạn 2010 - 2020 Mục tiêu Công ty giai đoạn 2010 - 2020 “Phát triển ổn định bền vững, đảm bảo tiêu tài năm sau cao so với năm trước, nâng cao thu nhập đời sống người lao động” 3.1.3 Định hướng nguồn nhân lực giai đoạn 2010 – 2020: Ứng với mục tiêu phát triển hoạt động kinh doanh công ty thời gian tới định hướng phát triển nguồn nhân lực công ty phải phù hợp sau : “Xây dựng phát triển nguồn nhân lực đảm bảo số lượng, chất lượng ổn định” 3.2 CÁC GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC ĐÁNH GIÁ THÀNH TÍCH NHÂN VIÊN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN MÁY VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SEATECH 3.2.1 Hoàn thiện mục tiêu đánh giá thành tích nhân viên Đánh giá thành tích để làm sở trả lương khen thưởng - Đánh giá lực khả nhân viên để đề bạt, tuyển dụng Footer Page 21 of 145 Header Page 22 of 145 -20- - Đánh giá thành tích để xác định nhu cầu phát triển đào tạo 3.2.2 Hoàn thiện tiêu chuẩn đánh giá thành tích nhân viên: Tác giả đề xuất hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn đánh giá chung cho toàn nhân viên Công ty Seatech Căn để xây dựng tiêu chuẩn đánh giá bao gồm nội dung sau : - Bản mô tả tiêu chuẩn công việc - Xác định mục tiêu sản xuất kinh doanh công việc v Nội dung mô tả tiêu chuẩn công việc Công ty tóm tắt sau : - Chức vụ - Bộ phận - Tóm tắt công việc - Các nhiệm vụ trách nhiệm - Các mối quan hệ chủ yếu - Các tiêu chuẩn đánh giá kết thực công việc - Kiến thức kỹ cần thiết : + Bằng cấp + Kinh nghiệm + Yêu cầu kiến thức, kỹ + Yêu cầu tư duy, phẩm chất - Các điều kiện làm việc : + Thời gian làm việc + Môi trường làm việc + Các công cụ hỗ trợ - Các điều kiện khác : + Tuổi đời, sức khỏe + Hoàn cảnh gia đình + Các đặc điểm cá nhân có liên quan đến thực công việc Footer Page 22 of 145 Header Page 23 of 145 -21- v Xây dựng hệ thống tiêu chuẩn đánh giá thành tích nhân viên Với hệ thống tiêu chuẩn đánh giá thành tích Công ty, tác giả xin đề xuất xây dựng thêm tiêu chuẩn đánh giá thái độ phục vụ Khối kinh doanh Khối xây lắp công trình - Khả thuyết phục tốt, có kỹ biểu đạt tốt, đặc tính vui vẻ với khách hàng - Giải nhanh gọn thủ tục, hồ sơ tôn trọng quyền lợi khách hàng - Đón tiếp khách hàng niềm nở - Tư vấn, hướng dẫn khách hàng mua sử dụng sản phẩm tối ưu - Thi công quy trình, thiết kế phê duyệt - Đề xuất giải pháp hữu ích nhằm tiết kiệm chi phí, thời gian cho chủ đầu tư công ty - Báo cáo kịp thời tiến độ thi công công trình cho chủ đầu tư công ty 3.2.3 Hoàn thiện xác định chủ thể đối tượng đánh giá thành tích nhân viên Tác giả đề xuất Công ty Seatech nên tiến hành đánh giá thành tích nhân viên theo phương thức tổng hợp ba đối tượng đánh giá : cấp trực tiếp đánh giá, tự đánh giá đồng nghiệp đánh giá 3.2.4 Hoàn thiện phương pháp đánh giá thành tích nhân viên Để nâng cao hiệu công tác đánh giá thành tích nhân viên, tính chất kinh doanh ngành đặc thù xây lắp khí, tác giả đề xuất công ty nên sử dụng kết hợp thêm nhiều phương pháp đánh giá nhân viên, cụ thể : phương pháp MBO, phương pháp viết nhân xét, phương pháp phân phối trọng số Footer Page 23 of 145 Header Page 24 of 145 -22- 3.2.5 Hoàn thiện tổ chức đánh giá thành tích nhân viên theo hệ thống tiêu chuẩn a Thời gian đánh giá thành tích nhân viên Tác giả đề xuất Công ty Seatech nên tiến hành thêm đánh giá thành tích nhân viên theo quý Vì khoảng thời gian hợp lý để họ hoàn thành mục tiêu đặt thân không qua lâu công ty cho việc chuẩn bị tập hợp tư liệu phục vụ cho công tác đánh giá b Thảo luận với nhân viên nội dung đánh giá Cả cấp lãnh đạo nhân viên có trách nhiệm cụ thể trình đánh giá Tác giả đề xuất, Công ty Seatech cần tiến hành thảo luận với nhân viên nội dung đánh giá c Tiến hành vấn đánh giá thành tích nhân viên Tác giả đề xuất Công ty Seatech nên tiến hành vấn đánh giá thành tích nhân viên Phỏng vấn đánh giá thành tích nhân viên họp thức giúp nhà quản lý nhân viên trao đổi vấn đề liên quan đến công việc, đánh giá lại hiệu làm việc nhân viên kỳ đánh giá, điểm mạnh điểm yếu nhân viên để góp phần nâng cao hiệu làm việc nhân viên giúp nhà lãnh đạo có kế hoạch đào tạo phát triển nguồn nhân lực thời gian đến 3.2.6 Hoàn thiện phản hồi kết đánh giá thành tích nhân viên Để việc phản hồi kết đánh giá có hiệu quả, tác giả xin đề xuất Công ty Seatech nên tiến hành phản hồi họp thức sau kỳ đánh giá Công ty nên tiến hành kiểm soát thay đổi nhân viên sau nhận kết sau đánh giá cách đánh giá lại để thúc đẩy nhân viên nhân viên làm việc tốt Footer Page 24 of 145 Header Page 25 of 145 -23- 3.3 MỘT SỐ GIẢI PHÁP HỖ TRỢ 3.3.1 Áp dụng công nghệ thông tin việc quản lý thực công việc nhân viên 3.3.2 Đào tạo người đánh giá KẾT LUẬN CHƯƠNG Trong Chương tập trung vào đề xuất giải nhằm hoàn thiện công tác đánh giá thành tích nhân viên công ty Xuất phát từ thực trạng công tác đánh giá tác giả đề xuất giải pháp : thông qua thay đổi nội dung tiến trình đánh giá công ty, bên cạnh giải pháp cho đội ngũ đánh giá thành tích Tác giả hi vọng công ty xem xét, ứng dụng để cải thiện công tác đánh giá thành tích nhân viên Footer Page 25 of 145 Header Page 26 of 145 -24- KẾT LUẬN Nguồn nhân lực sức mạnh vô hình tạo nên giá trị cốt lõi giúp doanh nghiệp đứng vững trước cạnh tranh ngày gay gắt thương trường Tuy nhiên, đa phần doanh nghiệp chưa nhận thức đắn tầm quan trọng nguồn tài nguyên vô giá Điều dẫn đến hời hợt công tác đánh giá thành tích nhân viên, chưa kết nối với lợi ích thiết thực hệ thống đánh giá nghĩa, khả thi khoa học Đề tài “Đánh giá thành tích nhân viên Công ty Cổ phần Máy Thiết bị phụ tùng SEATECH Đà Nẵng” phân tích mặt tích cực công tác đánh giá thành tích nhân viên công ty, đồng thời hạn chế công tác đánh giá thành tích nhân viên Trên sở hoàn thiện công tác đánh giá thành tích nhân viên, tạo điều kiện cho công ty đánh giá người, việc, đồng thời xây dựng sách đãi ngộ, khen thưởng, xử phạt, đề bạt, bổ nhiệm, đào tạo phát triển hợp lý, tạo động lực cho nhân viên tham gia tích cực vào việc tạo giá trị cho công ty Để hoàn thiện công tác đánh giá thành tích nhân viên đạt kết tốt phụ thuộc nhiều vào việc áp dụng kiểm tra, điều chỉnh suốt trình thực cho phù hợp với tình hình thực tế công ty Trong trình nghiên cứu, luận văn không tránh khỏi thiếu sót Tác giả mong nhận ý kiến đóng góp giúp tác giả hoàn thiện công tác nghiên cứu Footer Page 26 of 145 ... trạng công tác đánh giá thành tích nhân viên Công ty Cổ phần Máy Thiết bị phụ tùng SEATECH - Chương 3: Hoàn thiện công tác đánh giá thành tích nhân viên Công ty Cổ phần Máy Thiết bị phụ tùng SEATECH. .. Đánh giá thành tích nhân viên Công ty Cổ phần Máy Thiết bị phụ tùng SEATECH Đà Nẵng phân tích mặt tích cực công tác đánh giá thành tích nhân viên công ty, đồng thời hạn chế công tác đánh giá. .. doanh Công ty 2.2 THỰC TRẠNG ĐÁNH GIÁ THÀNH TÍCH NHÂN VIÊN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN MÁY VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SEATECH 2.2.1 Xác định mục tiêu đánh giá thành tích nhân viên Hiện nay, công tác đánh giá thành
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá thành tích nhân viên tại Công ty Cổ phần Máy và thiết bị phụ tùng Seatech Đà Nẵng, Đánh giá thành tích nhân viên tại Công ty Cổ phần Máy và thiết bị phụ tùng Seatech Đà Nẵng, Đánh giá thành tích nhân viên tại Công ty Cổ phần Máy và thiết bị phụ tùng Seatech Đà Nẵng

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay