Đánh giá thành tích cán bộ công nhân viên tại Công ty TNHH Một thành viên Cao su Quảng Na

26 22 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/04/2017, 22:00

Header Page of 145 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG PHAN QUANG QUỐC ĐÁNH GIÁ THÀNH TÍCH CÁN BỘ CÔNG NHÂN VIÊN TẠI CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CAO SU QUẢNG NAM TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Đà Nẵng - Năm 2012 Footer Page of 145 Header Page of 145 Công trình hoàn thành ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Người hướng dẫn khoa học: TS LÂM MINH CHÂU Phản biện 1: TS PHẠM THỊ LAN HƯƠNG Phản biện 2: PGS TS THÁI THANH HÀ Luận văn bảo vệ Hội đồng chấm Luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ Quản trị kinh doanh họp Đại học Đà Nẵng vào ngày 13 tháng năm 2012 Có thể tìm hiểu luận văn tại: Trung tâm Thông tin - Học liệu, Đại học Đà Nẵng Thư viện trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng Footer Page of 145 Header Page of 145 MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Cây cao su du nhập vào Việt Nam từ kỷ thứ XIX theo chân thực dân Pháp Trong năm gần ngành cao su ngành kinh tế, có vai trò quan trọng thúc đẩy trình phát triển kinh tế - xã hội, đầu việc góp phần không nhỏ vào việc giải việc làm, xóa đói, giảm nghèo vùng sâu, vùng xa, vùng cách mạng đẩy nhanh tiến độ công nghiệp hóa - đại hóa đất nước Kể từ Việt Nam gia nhập kinh tế quốc tế, với xu đổi hoạt động sản xuất kinh doanh, Tổng Công ty Cao su Việt Nam nhà nước thí điểm thành lập Tập đoàn kinh tế chuyển đổi sang mô hình tập đoàn (Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam) Mô hình sản xuất kinh doanh đòi hỏi phải có xếp, bố trí lại nguồn lao động công ty trực thuộc theo nguyên tắc người, việc đồng thời có kế hoạch đào tạo bồi dưỡng nâng cao trình độ cho người lao động để họ có đủ kỹ kiến thức làm chủ công nghệ đại, không ngừng nâng cao suất chất lượng Hoạt động sản xuất, kinh doanh Tập đoàn CNCS Việt Nam nói chung Công ty TNHH MTV Cao su Quảng Nam thiếu kỹ như: kỹ cá nhân, kỹ cá nhân, kỹ tạo dựng làm việc đặc biệt nhân tố then chốt liên quan đến thành công dài hạn tổ chức khả đo lường thành tích nhân viên Một công cụ hữu dụng mà tổ chức thường sử dụng để trì thúc đẩy hiệu suất công việc thực trình nhằm đạt đến mục tiêu chiến lược tổ chức đánh giá thành tích nhân viên đảm bảo hành vi thực nhân viên quán với chiến lược công ty, củng cố giá trị văn hóa tổ chức, tạo ấn tượng cho nhân viên giá trị họ tổ chức để tối đa hóa đóng góp nhân viên Footer Page of 145 Header Page of 145 Với lợi ích việc đánh giá thành tích nhân viên nêu trên, để đảm bảo hoạt động kinh doanh hiệu ngày phát triển, Công ty TNHH MTV cao su Quảng Nam thiếu việc đánh giá thành tích nhân viên Tuy nhiên, thực chất việc đánh giá thành tích nhân viên Công ty TNHH MTV cao su Quảng Nam nói riêng doanh nghiệp nhà nước ngành nói chung mang nặng tính hình thức, cảm tính chưa chuyên sâu Điều ảnh hưởng đến hoạt động quản trị nguồn nhân lực khen thưởng, trả lương, đào tạo, đề bạt nhiều vướng mắc, không đạt mục đích phát triển nhân viên, không tạo động lực cho nhân viên làm việc tốt hơn, hiệu Qua thời gian làm việc thực tiễn công tác đánh giá thành tích Cán công nhân viên Công ty TNHH Một thành viên Cao su Quảng Nam, tác giả nhận thấy có nhiều điểm bất cập cần thay đổi Vì lí trên, tác giả chọn đề tài “ Đánh giá thành tích Cán công nhân viên Công ty TNHH Một thành viên Cao su Quảng Nam” để làm đề tài Luận Văn tốt nghiệp Luận văn “Đánh giá thành tích Cán công nhân viên Công ty TNHH Một thành viên Cao su Quảng Nam” không mẻ thiết thực công ty nhằm mục đích nghiên cứu đánh giá công tác đánh giá thành tích Cán công nhân viên Công ty thời gian qua, đề xuất biện pháp nhằm khắc phục tồn tại, bước hoàn thiện công tác này, đáp ứng yêu cầu hệ thống đánh giá thành tích toàn diện, hợp lý mục đích phát triển Cán công nhân viên phát triển bền vững doanh nghiệp Mục đích nghiên cứu Đối tượng phương pháp nghiên cứu 3.1 Đối tượng nghiên cứu Footer Page of 145 Header Page of 145 Đối tượng nghiên cứu mà đề tài tập trung vấn đề lý luận thực tiễn liên quan đến việc đánh giá thành tích Cán công nhân viên Công ty TNHH MTV Cao su Quảng Nam 3.2 Phạm vi nghiên cứu - Phạm vi nghiên cứu không gian: - Phạm vi nghiên cứu thời gian: 3.3 Phương pháp nghiên cứu - Các phương pháp thống kê; - Các phương pháp toán học; - Phương pháp quan sát thực tiễn Kết cấu đề tài Chương 1: Cơ sở lý luận đánh giá thành tích nhân viên doanh nghiệp Chương 2: Thực trạng công tác đánh giá thành tích Cán công nhân viên Công ty TNHH MTV Cao su Quảng Nam Chương 3: Một số giải pháp hoàn thiện công tác đánh giá thành tích Cán công nhân viên Công ty TNHH MTV Cao su Quảng Nam thời gian đến Giới hạn đề tài Với thời gian nghiên cứu có hạn đặc thù doanh nghiệp, tác giả đưa giải pháp hoàn thiện tuyệt đối chưa vào thiết kế hệ thống đánh giá, đề xuất vài giải pháp bản, thiết thực cần thiết cho công tác này, số nội dung hoàn thiện công tác đánh giá thành tích nhân viên áp dụng điều kiện Công ty TNHH MTV Cao su Quảng Nam nhằm hoàn thiện công tác đánh giá thành tích Cán công nhân viên Footer Page of 145 Header Page of 145 CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ ĐÁNH GIÁ THÀNH TÍCH NHÂN VIÊN TRONG DOANH NGHIỆP 1.1 TỔNG QUAN VỀ ĐÁNH GIÁ THÀNH TÍCH NHÂN VIÊN 1.1.1 Khái niệm đánh giá thành tích nhân viên Nguồn nhân lực (NNL): Bao gồm tất tiềm người tổ chức hay xã hội (kể thành viên ban lãnh đạo tổ chức) tức tất thành viên tổ chức sử dụng kiến thức, khả năng, hành vi ứng xử giá trị đạo đức để thành lập, trì phát triển tổ chức Hệ thống đánh giá thành tích hệ thống thức để đánh giá thành tích nhân viên, thông qua định hướng hành vi nhân viên làm cho nhân viên nỗ lực mục đích tổ chức Một hệ thống đánh giá bao gồm nhiều hoạt động thiết lập mục tiêu, tiêu thức, phương pháp đối tượng đánh giá nhằm đem lại hiệu tối ưu cho nhân viên lẫn tổ chức 1.1.2 Vai trò công tác đánh giá thành tích nhân viên - Đánh giá thành tích thực khoa học phù hợp hoạt động quản trị nguồn nhân lực có tầm quan trọng chiến lược doanh nghiệp mang lại lợi ích cho thân người lao động - Đối với doanh nghiệp: Đánh giá thành tích nhân viên giúp doanh nghiệp phát triển bền vững thực thường xuyên công tác giúp phát thiếu hụt chất lượng nguồn nhân lực có, từ giúp doanh nghiệp tránh tình trạng khủng hoảng nguồn nhân lực - Đối với người lao động: Giúp cho nhà quản lý nhân viên xem xét lại phẩm chất liên quan đến công việc; Nhân viên biết nhận xét, đánh giá lãnh đạo việc thực công việc, Footer Page of 145 Header Page of 145 lực từ xây dựng kế hoạch điều chỉnh lại tồn việc thực công việc; Tăng cường mối quan hệ tốt đẹp cấp cấp thực công việc để đạt mục tiêu đề 1.1.3 Các nguyên tắc xây dựng hệ thống đánh giá thành tích - Tính quán - Hạn chế tư lợi - Qui tắc xác - Qui tắc hiệu chỉnh - Qui tắc tiêu biểu - Qui tắc đạo đức - Loại bỏ lỗi đánh giá 1.2 TIẾN TRÌNH ĐÁNH GIÁ THÀNH TÍCH NHÂN VIÊN Sơ đồ 1.1 Tiến trình đánh giá thành tích nhân viên Footer Page of 145 Header Page of 145 1.2.1 Xác định mục tiêu công tác đánh giá thành tích nhân viên Mục tiêu công tác đánh giá thành tích nhân viên là: - Đánh giá thành tích nhằm phát triển nhân viên - Đánh giá thành tích để định hành 1.2.2 Xác định tiêu chí đánh giá thành tích nhân viên - Khái niệm tiêu chí đánh giá thành tích nhân viên: hệ thống tiêu chí, tiêu, thể yêu cầu việc hoàn thành công việc mặt chất lượng lẫn số lượng - Các yêu cầu tiêu chí đánh giá: Cụ thể; Có thể đo lường được; Có thể đạt được; Hợp lý; Có hạn định thời gian - Các loại tiêu chí đánh giá: Các tố chất, đặc điểm nhân viên; Các hành vi nhân viên; Kết thực công việc; Năng lực Tuy nhiên việc đánh giá thành tích CBCNV có trình tự định giống trình khác DN thông thường bao gồm bước sau: Bước Xác định tiêu chí đánh giá Bước Người đánh giá chuẩn bị biểu mẫu đánh giá Bước Người đánh giá người đánh giá thực đánh giá Bước Người giám sát người đánh giá soát xét kết đánh giá Bước Người đánh giá người đánh giá xây dựng kế hoạch Bước Quá trình thực kế hoạch hành động phải giám sát 1.2.3 Tiến hành đánh giá thành tích nhân viên - Đối tượng thực đánh giá thành tích nhân viên bao Footer Page of 145 Header Page of 145 gồm: Tự đánh giá, Cấp trực tiếp đánh giá, Cấp đánh giá, Đồng nghiệp đánh giá, Khách hàng đánh giá:, Đánh giá 360 độ: - Thời điểm đánh giá thành tích - Các phương pháp đánh giá thành tích nhân viên + Đánh giá khách quan + Đánh giá chủ quan Mọi phương pháp có ưu nhược điểm riêng Nhà quản trị cần cân nhắc sử dụng sở mục đích đánh giá đối tượng đánh giá 1.2.4 Thảo luận kết đánh giá thành tích với nhân viên Nhà lãnh đạo nên thảo luận với nhân viên kết đánh giá thành tích nhân viên, tìm hiểu điều trí điều chưa trí cách đánh giá thành tích, điểm tốt điểm cần khắc phục, sửa chữa thực công việc nhân viên 1.2.5 Hoàn tất hồ sơ đánh giá Quá trình đánh giá thành tích xem xong nhân viên sở triển khai bước thực lưu trữ hồ sơ Ý nghĩa việc đánh giá thành tích nhân viên Doanh nghiệp Với lợi ích mà hệ thống đánh giá thành tích công việc đem lại Doanh nghiệp bỏ qua việc xem xét triển khai Đây thực hội để Doanh nghiệp vươn lên môi trường ngày mà tính cạnh tranh ngày gay gắt Đặc biệt Doanh nghiệp nhà nước kinh tế hội nhập mạnh với kinh tế giới, nhà quản lý phải nhận thức sâu sắc lợi ích hệ thống đánh giá thành tích công việc, phải nắm bắt nguyên tắc bản, mấu chốt để có hệ thống đánh giá thành tích hiệu Hy vọng Footer Page of 145 Header Page 10 of 145 qua khái quát hệ thống đánh giá thành tích công việc gợi mở cho nhà quản lý có thêm phương tiện nâng cao hiệu Sản xuất kinh doanh Doanh nghiệp 1.3 CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CÔNG TÁC ĐÁNH GIÁ THÀNH TÍCH NHÂN VIÊN 1.3.1 Các yếu tố môi trường bên - Quy định pháp luật: Bộ luật Lao động - Môi trường văn hoá - xã hội ảnh 1.3.2 Các yếu tố môi trường bên - Văn hóa quan, doanh - Công đoàn tổ chức đoàn thể - Cơ cấu tổ chức quan Tóm lại:Ý nghĩa việc đánh giá thành tích nhân viên quan công việc quan trọng quản trị nguồn nhân lực CHƯƠNG THỰC TRẠNG CÔNG TÁC ĐÁNH GIÁ THÀNH TÍCH CÁN BỘ CÔNG NHÂN VIÊN TẠI CÔNG TY TNHH MTV CAO SU QUẢNG NAM 2.1 TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY TNHH MTV CAO SU QUẢNG NAM 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển Công ty TNHH MTV Cao su Quảng Nam Thực việc chuyển đổi doanh nghiệp Nhà nước sang hoạt động theo Luật doanh nghiệp có hiệu lực từ ngày 01/07/2010 Ngày 04/05/2010 Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam có Quyết định số 93/QĐ-HĐQTCSVN việc Phê duyệt phương án chuyển đổi Công ty Cao su Quảng Nam thành Công ty Trách nhiệm hữu hạn Footer Page 10 of 145 Header Page 12 of 145 10 tiêu phát triển công ty 2.2.2 Mục tiêu công tác đánh giá thành tích nhân viên công ty - Đánh giá thành tích làm sở để trả lương cho nhân viên - Đánh giá thành tích để phân loại CBCNV năm, đồng thời sở định khen thưởng thành tích nhân viên vào cuối năm - Đánh giá thành tích để bổ nhiệm cán - Ngoài số mục đích khác như: đánh giá thành tích để xét nâng ngạch, bậc lương, đánh giá thành tích để xem xét ký tiếp hợp đồng lao động lao động tuyển dụng 2.2.3 Thực trạng tiêu chí đánh giá thành tích CBCNV Công ty - Xác lập tiêu chí đánh giá CBCNV - Việc đáp ứng yêu cầu tiêu chí đánh giá - Loại tiêu chí đánh giá thành tích Hiện nay, tiêu chí đánh giá thành tích CBCNV tập trung vào tiêu chí đặc điểm cá nhân hành lối sống, đạo đức kỷ luật lao động nói chung 2.2.4 Thực trạng phương pháp đánh giá thành tích CBCNV Những phương pháp đánh giá sử dụng công ty là: - Phương pháp báo cáo: - Phương pháp thang đo: - Bỏ phiếu bình bầu bỏ phiếu kín 2.2.5 Thực trạng thời điểm đánh giá thành tích công ty Hiện nay, công ty, thực theo quy định chung việc đánh giá thành tích để xếp loại CBCNV tiến hành định kỳ 01 Footer Page 12 of 145 Header Page 13 of 145 11 năm 01 lần vào cuối năm; Đối với việc đánh giá đề xem xét bổ nhiệm lại đánh giá có yêu cầu cần xem xét, bổ nhiệm 2.2.6 Thực trạng đối tượng thực đánh giá thành tích công ty Hiện nay, công ty TNHH MTV Cao su Quảng Nam, đối tượng thực đánh giá thành tích bao gồm: - Tự đánh giá cá nhân CBCNV: - Đánh giá tập thể: - Đánh giá lãnh đạo quản lý trực tiếp: Người thực đánh giá phổ biến hướng dẫn hệ thống đánh giá thành tích chưa tổ chức tập huấn, ghi cách chung chung tiêu chí nên lãnh đạo trực tiếp nhìn chung đánh giá qua loa, dĩ hòa vi quý; đánh giá không hiệu quả, rơi vào bình quân chủ nghĩa Những đối tượng đánh giá khác lãnh đạo phòng khác, cấp áp dụng công ty mang tính hình thức để hợp thức hóa việc đánh giá thành tích 2.2.7 Thực trạng tiến trình đánh giá thành tích Hiện tiến trình đánh giá thành tích CBCVN tiến hành theo quy trình sau CBCNV tự đánh giá Tập thể góp ý kiến LĐ trực tiếp có ý kiến xếp loại Phòng TCHCLĐTL lưu hồ sơ sơ Hình 2.2 Quy trình đánh giá CBCNV định kỳ hàng năm - Bước 1: CBCNV viết tự viết kiểm điểm nhận xét tự đánh giá xếp loại theo nội dung: Footer Page 13 of 145 Header Page 14 of 145 12 + Chấp hành sách, pháp luật Nhà nước; + Kết công việc năm; + Tinh thần kỷ luật; + Tinh thần phối hợp công tác; + Tính trung thực công việc; + Lối sống, đạo đức; + Tinh thần học tập nâng cao trình độ; - Bước 2: Tập thể nơi CBCNV công tác tham gia ý kiến tự nhận xét cá nhân có thống với thành tích cá nhân đạt hay không - Bước 3: Lãnh đạo phụ trách trực tiếp đánh giá CBCNV - Bước 4: Đây bước cuối quy trình đánh giá CBCNV Ý kiến đánh giá thành tích CBCNV gửi đến phòng TCHC-LĐTL trình Hội đồng thi đua khen thưởng công ty xem xét lại lần thực chất thống ý kiến sở trường hợp vi phạm bị lãnh đạo công ty phát cụ thể xem xét lại Sau lưu vào hồ sơ công ty Tiến trình công tác đánh giá thành tích CBCNV chưa theo tiến trình khoa học thiếu nhiều bước quan trọng tiến trình đánh giá, cụ thể: - Đầu kỳ đánh giá, mục tiêu đánh giá, mục tiêu công việc, tiêu chí đánh giá chưa thống cấp trực tiếp CBCNV từ lúc phân công công việc - Các buổi đánh giá tiến hành vào cuối năm, - Không có hồ sơ lưu đánh giá thành tích CBCNV kỳ trước phòng - Các kênh thu thập thông tin người đánh giá công ty nghèo nàn, Footer Page 14 of 145 13 Header Page 15 of 145 - Việc đánh giá thành tích năm xong năm động lực kết cho năm Bảng 2.13 Kết điều tra tiến trình đánh giá thành tích ĐVT: % Mức độ thực bước Thường tiến trình đánh giá xuyên thành tích Thông báo kế hoạch đánh giá 84,21 thành tích Thống với CBCC mục tiêu tiêu chí đánh giá thành 10,53 tích Cung cấp thông tin phản hồi điểm mạnh điểm yếu 10,53 để phát huy khắc phục Thống với CBCC kế hoạch khắc phục cho kỳ đánh giá tiếp 0,00 theo Thỉnh Không Ít Rất thoảng 15,79 0,00 0,00 0,00 13,16 6,58 13,16 52,63 13,16 7,89 13,16 55,26 1,32 7,89 17,11 73,68 (Nguồn kết điều tra) Tiến trình đánh giá không đầy đủ dẫn đến việc đánh giá thành tích không phát huy điểm mạnh, khắc phục tồn nhằm phát triển CBCNV để phục vụ mục tiêu đánh giá khác 2.2.8 Tình hình đánh giá thành tích CBCNV - Kết đạt - Những tồn Tóm lại: Để đáp ứng yêu cầu đối công tác quản lý nay, rõ ràng việc hoàn thiện công tác đánh giá thành tích CBCNV công ty TNHH MTV Cao su Quảng Nam nói riêng đơn vị ngành nói chung điều cần thiết phải thực nhằm tránh tình trạng phân bổ chủ nghĩa bình quân dẫn đến nhiều người không nói suy nghĩ thiển cận./ Footer Page 15 of 145 Header Page 16 of 145 14 CHƯƠNG HOÀN THIỆN CÔNG TÁC ĐÁNH GIÁ THÀNH TÍCH CÁN BỘ CÔNG NHÂN VIÊN TẠI CÔNG TY TNHH MTV CAO SU QUẢNG NAM 3.1 NHỮNG CĂN CỨ ĐỂ XÂY DỰNG GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC ĐÁNH GIÁ THÀNH TÍCH CÁN BỘ CÔNG NHÂN VIÊN TẠI CÔNG TY TNHH MTV CAO SU QUẢNG NAM 3.1.1 Chiến lược kinh doanh Công ty TNHH MTV Cao su Quảng Nam từ 2011 – 2015 - Nâng cao sản lượng khai thác mủ từ 1.595 tấn/năm từ năm 2011 diện tích cao su từ 4.350 lên đến 10.000 cao su năm 2015, 3.1.2 Định hướng phát triển nguồn nhân lực công ty đến năm 2020 - Phát triển chất lượng đội ngũ cán công nhân viên phải ưu tiên hàng đầu - Xóa bỏ tư tưởng ngành kinh doanh mang tính nông nghiệp - Đội ngũ nhân viên chuyên môn nghiệp vụ vững nghiệp vụ, sách, quy định nhà nước, 3.1.3 Phân tích môi trường kinh doanh công ty Môi trường vĩ mô ( Kinh tế, văn hóa, nhân học, toàn cầu) Môi trường vi mô ( Về khách hàng, Đối thủ cạnh tranh, Nhà cung cấp) 3.1.4 Đặc điểm sản xuất kinh doanh Công ty Cao su liên quan đến công tác đánh giá thành tích nhân viên Footer Page 16 of 145 Header Page 17 of 145 15 Sản phẩm cao su tự nhiên loại sản phẩm thiếu kinh tế đời sống xã hội đại Nó đầu vào hầu hết ngành kinh tế quốc dân đời sống dân sinh 3.2 HOÀN THIỆN CÔNG TÁC ĐÁNH GIÁ THÀNH TÍCH NHÂN VIÊN TẠI CÔNG TY TNHH MTV CAO SU QUẢNG NAM 3.2.1 Nâng cao nhận thức vai trò CBCNV tầm quan trọng công tác đánh giá thành tích CBCNV 3.2.2 Xác định mục tiêu công tác đánh giá thành tích - Đánh giá hiệu làm việc nhân - Đánh giá thành tích để xác định nhu cầu phát triển đào tạo nhân viên - Làm sở để trả lương khen thưởng - Đánh giá lực khả nhân viên để đề bạt chức vụ cao 3.2.3 Hoàn thiện tiêu chí đánh giá thành tích cán công nhân viên - Xác định xây dựng tiêu chí đánh giá Tóm lại sở mô tả công việc tiêu chí công việc nhằm quy định, chức nhiệm vụ nhân viên, tiêu chí lực nhân viên cần có để đáp ứng yêu cầu công việc, kết phân tích công việc chuyên sâu Đây quan trọng phục vụ đánh giá thành tích mà phục vụ chức QTNNL khác giai đoạn SXKD môi trường thay đổi Công ty ngành cao su - Xác định tiêu chí đánh giá Công ty cần thực theo phương pháp thảo luận dân chủ, Footer Page 17 of 145 Header Page 18 of 145 16 * Thực phân tích công việc để tiêu chí hoá chức danh công việc * Xác định mục tiêu sản xuất kinh doanh cho nhân viên - Mục tiêu sản xuất kinh doanh chung đơn vị trực thuộc: Đầu kỳ kế hoạch công ty xác lập mục tiêu đơn vị trực thuộc gồm: + Kế hoạch trồng mới, tái canh sản lượng mủ khai thác + Kết sản xuất kinh doanh mủ cao su: Doanh thu, giá bán bình quân + Tỷ lệ hoàn thành kế hoạch + Các tiêu kế hoạch phụ trợ khác - Mục tiêu phòng, nông trường, phận + Bộ phận phòng quản lý kỷ thuật Theo dõi tình hình khiển khai thác dự án trồng mới, tái canh Tình hình khai thác mủ tổ sản xuất, nông trường Tình hình sâu bệnh hại vườn cao su nông trường + Bộ phận kinh doanh, cung ứng vật tư Số lượng hợp đồng ký khách hàng số lượng Tình hình cung ứng vật tư để đảm bảo khai thác nông trường Giá bán mủ cao su bình quân kỳ Trên sở mô tả công việc mục tiêu phận, trưởng phận với nhân viên phải xác lập tiêu chí đánh giá qua bước sau: Footer Page 18 of 145 Header Page 19 of 145 17 - Xác định mục tiêu công việc ứng với chức nhiệm vụ nhân viên Bộ phận lãnh đạo: gồm trưởng Quản lý kỷ thuật nông nghiệp giám đốc nông trường Bộ phận trực tiếp: Công nhân khai thác công nhân bảo vệ mủ Bộ phận phục vụ: Nhân viên phòng Quản lý kỷ thuật ; Tổ trưởng sản xuất - Xác định công việc cụ thể cần phải làm để hoàn thành mục tiêu, tiêu chí thể mức độ hoàn thành công việc cụ thể * Ý nghĩa xây dựng nội dung mô tả công việc tiêu chí công việc công ty tóm tắt sau: Việc xây dựng mô tả công việc tiêu chí công việc yếu tố định tới thành công hệ thống đánh giá thành tích công việc doanh nghiệp Trong xây dựng mô tả tiêu chí công việc phải giữ số nguyên tắc định Đó là: việc xây dựng miêu tả tiêu chí công việc phải liên quan tới tiêu chí chung, nhằm mục đích so sánh công việc; mặt khác liên quan tới tiêu chí kết công việc có ý nghĩa, có tính đến biến số quan trọng công việc khác Thông thường mô tả công việc tiêu chí công việc xây dựng trước thực đánh giá Về nội dung, nói chung tiêu chí mô tả công việc tiêu chí công việc giá chủ yếu liên quan tới nội dung cụ thể công việc Cần lưu ý rằng, tính cách lực phạm trù khó đánh giá Trong hầu hết mô tả công việc tiêu chí công việc Footer Page 19 of 145 Header Page 20 of 145 18 tính cách thường không xếp vào tiêu chí đánh giá, trừ có liên quan cụ thể, trực tiếp tới thành tích công việc Trong lực lại quan tâm đánh giá nhiều Năng lực kỹ thể khả hoàn thành nhiệm vụ cụ thể Nó bao gồm khả chuyển giao kỹ kiến thức Ví dụ số tiêu chí mô tả công việc tiêu chí công việc chung người quản lý trình bày trang sau Khả trí tuệ: Có khả bao quát, khả phân tích đánh giá (ví dụ biết cách tìm tòi thông tin phù hợp, có liên quan, biết cách dành ý thích đáng tới chi tiết quan trọng) Có khả lên kế hoạch tổ chức (ví dụ lên chương trình giao quyền, giao việc) Khả ứng xử cá nhân với (đồng nghiệp): Biết cách quản lý nhân viên (ví dụ có tác phong lãnh đạo, biết đào tạo nhân viên) Có sức thuyết phục (biết dàn xếp, khéo thương lượng) Quyết đoán kiên định Nhạy cảm (mềm dẻo, linh hoạt giao tiếp với đồng nghiệp) Khả thích nghi, thích ứng khả chịu đựng: Có thể hoạt động áp lực hoàn cảnh (hoàn cảnh bất lợi) Luôn đặt kết công việc mục tiêu phấn đấu Nghị lực có óc sáng kiến (là người động trì cường độ làm việc cao) Có động đạt thành tích cao công việc (ví dụ đặt mục tiêu khắt khe đòi hỏi có nhiều cố gắng) Có đầu óc kinh doanh Footer Page 20 of 145 Header Page 21 of 145 19 Bản mô tả công việc tiêu chí cụ thể sau: - Chức vụ: Vị trí công tác cần mô tả - Bộ phận : Nhân viên thuộc phòng, nông trường hay phận quản lý - Tóm tắt công việc : Mô tả chung công việc, mục tiêu công việc - Các nhiệm vụ trách nhiệm - Các mối quan hệ chủ yếu : Bên bên công ty, mục đích quan hệ - Phạm vi quyền hạn người làm công việc - Các tiêu đánh giá kết thực công việc - Kiến thức kỹ cần thiết + Bằng cấp : Chuyên ngành yêu cầu, ngoại ngữ, tin học + Kinh nghiệm : Các kinh nghiệm cần thiết cho vị trí công việc + Yêu cầu kiến thức kỹ : Kiến thức lĩnh vực làm việc kỹ cần có để thực công việc, lực lãnh đạo, lực thực công việc, kỹ giao tiếp… + Yêu cầu tư phẩm chất - Các điều kiện làm việc + Thời gian làm việc + Môi trường làm việc + Các công cụ, dụng hỗ trợ Để làm rõ nội dung này, luận văn xây dựng mô tả công việc tính chất công việc cho lao động Quản lý lao động Trực tiếp để minh hoạ mô tả công việc tiêu chí thực công việc Đối với vị trí chức danh quản lý (Trưởng phòng Quản lý kỷ thuật nông nghiệp) Footer Page 21 of 145 Header Page 22 of 145 20 Bản mô tả tiêu chí công việc Trưởng phòng Quản lý kỷ thuật nông nghiệp công ty sau: 1/ Chức vụ : Trưởng phòng 2/ Bộ phận : Phòng Quản lý kỷ thuật nông nghiệp 3/ Tóm tắt công việc chính: Lãnh đạo phòng Quản lý kỷ thuật nông nghiệp, tổ chức, điều hành hoạt động phòng theo chức nhiệm vụ giao 4/ Nhiệm vụ trách nhiệm 5/ Các mối quan hệ chủ yếu 6/ Phạm vi quyền hạn 7/ Các tiêu chí đánh giá kết thực công việc 8/ Kiến thức Kỹ cần thiết 9/ Điều kiện làm việc : - Bổ sung tiêu chí đánh giá thành tích nhân viên Khi xây dựng tiêu chí đánh giá thành tích cần đảm bảo quy tắc như: qui tắc quán, qui tắc hạn chế tư lợi, qui tắc xác, qui tắc hiệu chỉnh, qui tắc tiêu biểu, qui tắc đạo đức 3.2.4 Hoàn thiện phương pháp đánh giá thành tích nhân viên Căn vào mục tiêu công tác đánh giá thành tích CBCNV loại tiêu chí đánh giá đề xuất sử dụng, tác giả đề xuất cần sử dụng kết hợp phương pháp đánh giá phù hợp để phát huy hiệu hệ thống đánh giá - Áp dụng phương pháp quản trị mục tiêu để đánh giá kết thực công việc Footer Page 22 of 145 Header Page 23 of 145 21 - Sử dụng phương pháp thang điểm đánh giá để đánh giá thái độ, kỳ luật lao động 3.2.5 Xác định thời điểm định kỳ đánh giá thành tích CBCNV + Thực đánh giá thành tích định kỳ theo tháng + Hàng tháng lãnh đạo phòng + Tổng hợp công tác đánh giá thành tích định kỳ theo quý + Đánh giá tổng hợp cuối năm: kết thành tích cuối năm 3.2.6 Xác định đối tượng thực đánh giá thành tích CBCNV * Cá nhân tự đánh giá: * Cấp đánh giá: * Cấp đánh giá * Khách hàng nhà cung cấp đánh giá : 3.2.7 Hoàn thiện tiến trình đánh giá thành tích nhân viên - Xác định trách nhiệm phận - Phân tiến trình thành giai đoạn : * Giai đoạn chuẩn bị : * Giai đoạn hoạch định : * Giai đoạn thực thu thập thông tin đánh giá * Thực đánh giá : * Thảo luận đánh giá phương pháp vấn đánh giá: Việc đánh giá thành tích theo quy trình giúp cho Công ty khắc phục hạn chế công tác đánh giá thành tích nay, : - Tiêu chí đánh giá cụ thể, rõ ràng, nhân viên thống từ đầu kỳ Footer Page 23 of 145 Header Page 24 of 145 22 - CBCNV thường xuyên nhận thông tin phản hồi kết thực công việc phù hợp với trình MBO - Tạo động lực cho nhân viên hoàn thành nhiệm vụ giao xác định nhu cầu đào tạo phát triển nhân viên - Có kiểm tra giám sát phận chức nhằm đảm bảo tính quán hệ thống đánh giá - Kết đánh giá bị chi phối suy nghĩ chủ quan - Kết đánh giá thành tích nhân viên Hệ thống đánh giá xây dựng rõ ràng, quy định cụ thể trách nhiệm cụ thể, bước tiến hành nào, mục tiêu làm sở để so sánh cho kết cách định tính rõ ràng trách nhiệm cụ thể nhân nhân vào kết tiêu chí đạt CBCNV cụ thể để so sánh 3.3 ÁP DỤNG KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ THÀNH TÍCH TRONG MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ CBCNV TẠI CÔNG TY TNHH MTV CAO SU QUẢNG NAM 3.3.1 Cải tiến công tác trả lương, khen thưởng 3.3.2 Cải tiến sách đề bạt, bổ nhiệm, đào tạo phát triển Ngoài tiêu chí quy định đào tạo cán có công ty, công ty nên tạo động lực để nhân viên phát huy lực sở trường công tác 3.4 CÁC GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ KHÁC 3.4.1 Đào tạo người thực đánh giá Footer Page 24 of 145 Header Page 25 of 145 23 Để có kết đánh giá xác, tin cậy cần xây dựng chương trình đào tạo người đánh giá Bao gồm : - Đào tạo lỗi người đánh giá: - Kỹ giải vấn đề - Kỹ vấn đánh giá : - Đào tạo phương pháp đánh giá sử dụng biểu mẫu đánh giá để người đánh giá thực tốt công tác đánh giá thành tích nhân viên 3.4.2 Hoàn thiện Văn hoá doanh nghiệp - Coi trọng thành tích ý kiến cá nhân, - Về xác định tầm nhìn; - Về sứ mệnh: “Vươn toàn quốc, di sản đáng tự hào nhiều gia đình, nỗ lực để cung cấp sản phẩm vượt trội”.” - Xây dựng giá trị cốt lõi : - Xây dựng chí mực đạo đức văn hóa doanh nhiệp 3.4.3 Các kiến nghị khác - Đối với Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Đối với tỉnh Quảng Nam: Footer Page 25 of 145 Header Page 26 of 145 24 KẾT LUẬN Xuất phát từ thực tế công tác đánh giá thành tích doanh nhiệp nhà nước chưa coi trọng, mang tính hình thức chế độ lương thưởng dựa vào thâm niên chức vụ, chưa trọng mục tiêu đào tạo, phát triển CBCNV, chưa đem lại hiệu thiết thực CBCNV Đánh giá xác thành tích công tác việc đơn giản, nghĩa thực toàn bộ máy, đặc biệt lãnh đạo Công ty TNHH MTV Cao su Quảng Nam tâm thực Để làm việc thiết lập hệ thống tiêu chí hoàn chỉnh đánh giá thành tích CBCNV cần phải có nghiên cứu đầy đủ, hướng tham gia đóng góp ý kiến chuyên gia phối hợp phòng, ban chuyên môn công ty để đảm bảo tiêu chí đánh giá không bị khiếm khuyết có tính bao quát cao đem áp dụng vào thực tế mang lại hiệu Thời thời gian đến công ty tái cấu trúc lại theo quy định chung cảu nhà nước có nhiều thuận lợi cho lãnh đạo công ty chấn chỉnh lại công tác đánh giá thành tích Việc đánh giá vào thực chất, tạo tin cậy, đồng lòng động lực thúc đẩy., chấm dứt tình trang qua loa cho xong chuyên Tiêu chí đánh giá thành tích cần giải thích, hướng dẫn cho CBCNV, CBCNV nhân tố tiến trình đánh giá Lãnh đạo nen lôi kéo CBCNV vào tiến trình đánh giá Như nhân viên dễ chấp nhận kết đánh giá tạo cho CBCNV cảm nhận công đánh giá thành tích Footer Page 26 of 145 ... TÍCH CÁN BỘ CÔNG NHÂN VIÊN TẠI CÔNG TY TNHH MTV CAO SU QUẢNG NAM 2.1 TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY TNHH MTV CAO SU QUẢNG NAM 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển Công ty TNHH MTV Cao su Quảng Nam Thực việc... Cán công nhân viên Công ty TNHH Một thành viên Cao su Quảng Nam” để làm đề tài Luận Văn tốt nghiệp Luận văn “Đánh giá thành tích Cán công nhân viên Công ty TNHH Một thành viên Cao su Quảng Nam”... HOÀN THIỆN CÔNG TÁC ĐÁNH GIÁ THÀNH TÍCH CÁN BỘ CÔNG NHÂN VIÊN TẠI CÔNG TY TNHH MTV CAO SU QUẢNG NAM 3.1.1 Chiến lược kinh doanh Công ty TNHH MTV Cao su Quảng Nam từ 2011 – 2015 - Nâng cao sản lượng
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá thành tích cán bộ công nhân viên tại Công ty TNHH Một thành viên Cao su Quảng Na, Đánh giá thành tích cán bộ công nhân viên tại Công ty TNHH Một thành viên Cao su Quảng Na, Đánh giá thành tích cán bộ công nhân viên tại Công ty TNHH Một thành viên Cao su Quảng Na

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay