Công tác xóa đói giảm nghèo ở tỉnh Quảng Bình

26 32 1
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/04/2017, 21:59

Header Page of 145 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG NGUYỄN THANH TUẤN CÔNG TÁC XÓA ĐÓI GIẢM NGHÈO Ở TỈNH QUẢNG BÌNH Chuyên ngành: Kinh tế phát triển Mã số: 60.31.05 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Đà Nẵng - Năm 2014 Footer Page of 145 Header Page of 145 Công trình hoàn thành ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Người hướng dẫn khoa học: TS NGUYỄN PHÚ THÁI Phản biện 1: TS LÊ BẢO Phản biện 2: PGS.TS NGUYỄN VĂN PHÁT Luận văn bảo vệ trước Hội đồng chấm Luận văn tốt nghiệp thạc sĩ Kinh tế họp Đại học Đà Nẵng vào ngày 22 tháng 02 năm 2014 Có thể tìm hiểu luận văn tại: - Trung tâm Thông tin - Học liệu, Đại học Đà Nẵng - Thư viện trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng Footer Page of 145 Header Page of 145 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Đói nghèo vấn đề mang tính chất toàn cầu Nó không thực tế diễn nước ta mà tồn phổ biến toàn giới khu vực Công tác xóa đói giảm nghèo không Việt Nam mà nước giới xem yếu tố quan trọng định tới việc xóa đói nghèo Trong năm qua, Việt Nam nước thành công trình phát triển kinh tế công tác xóa đói giảm nghèo Chỉ vòng 25 năm, kể từ năm 1986, tỷ lệ nghèo Việt Nam giảm từ gần 60% xuống 20,7% với khoảng 30 triệu người thoát nghèo Bên cạnh thành tựu to lớn đạt nước ta nhiều huyện, xã chưa giải tận gốc vấn đề nghèo đói Do dễ rơi vào tình trạng tái nghèo gặp tác động không thuận lợi tới đời sống sản xuất họ Đặc biệt miền núi khó khăn mặt địa hình, trình độ phát triển kinh tế xã hội thấp Đối với tỉnh Quảng Bình Hiện tỉnh Quảng Bình có khoảng 214.803 hộ gia đình có 44.056 hộ nghèo chiếm tỉ lệ 20,51 % Công tác xóa đói, giảm nghèo triển khai điều kiện phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức như: thời tiết diễn biến phức tạp, hạn hán, lũ lụt nghiêm trọng thường xuyên xảy ra; lạm phát kinh tế, giá tăng cao Do vậy, Công tác xoá đói giảm nghèo tỉnh Quảng Bình yêu cầu cấp thiết, đòi hỏi địa phương Trung ương phải sớm tìm gia giải pháp hỗ trợ người dân phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập tiến tới “thoát nghèo” Footer Page of 145 Header Page of 145 Xuất phát từ lý trên, tiến hành nghiên cứu đề tài “Công tác xóa đói giảm nghèo tỉnh Quảng Bình” Mục tiêu nghiên cứu - Hệ thống hoá lý luận thực tiễn công tác xoá đói giảm nghèo - Đánh giá thực trạng công tác xóa đói giảm nghèo tỉnh Quảng Bình - Đề xuất số giải pháp, kiến nghị phù hợp với đặc điểm kinh tế - xã hội địa phương nhằm đẩy mạnh công tác xoá đói giảm nghèo tỉnh Quảng Bình Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu 3.1 Đối tượng nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu đề tài công tác xóa đói giảm nghèo tỉnh Quảng Bình 3.2 Phạm vi nghiên cứu đề tài * Không gian nghiên cứu Đề tài nghiên cứu tỉnh Quảng Bình * Thời gian nghiên cứu Đề tài tập trung nghiên cứu chủ yếu giai đoạn từ năm 2008 đến năm 2012 * Nội dung nghiên cứu Đánh giá thực trạng công tác xóa đói giảm nghèo tỉnh Quảng Bình, qua đề xuất số giải pháp giúp đẩy mạnh công tác xóa đói giảm nghèo tỉnh Quảng Bình Phƣơng pháp nghiên cứu - Phƣơng pháp so sánh: So sánh thực trạng công tác xóa đói giảm nghèo tỉnh Quảng Bình với nội dung lý thuyết công tác Footer Page of 145 Header Page of 145 xóa đói giảm nghèo để tìm điểm bất cập, chưa hợp lý - Phƣơng pháp định tính: Thu thập liệu chữ cận nhằm tìm cách mô tả phân tích đặc điểm - Phƣơng pháp định lƣợng: Thu thập liệu số giải quan hệ lý thuyết nghiên cứu theo quan điểm diễn dịch - Phƣơng pháp chuyên gia: nghiên cứu quan điểm, kinh nghiệm, sách số mô hình công tác xóa đói giảm nghèo nước ta Cấu trúc luận văn Ngoài phần mở đầu, mục lục, phụ lục, danh mục tài liệu tham khảo luận văn gồm ba chương sau: Chương 1: Một số lý luận công tác xóa đói giảm nghèo Chương 2: Thực trạng công tác xóa đói giảm nghèo địa bàn tỉnh Quảng Bình Chương 3: Một số giải pháp đẩy mạnh công tác xóa đói giảm nghèo địa bàn tỉnh Quảng Bình thời gian đến Phụ lục Tổng quan tài liệu Trong thời gian vừa qua có nhiều tổ chức nhà nghiên cứu viết vấn đề Các báo cáo, công trình có đề cập khác chuẩn nghèo đói, nguyên nhân gây nghèo đói, ngưỡng nghèo đói kinh nghiệm tổng kết công tác xoá đói giảm nghèo địa phương nước Tuy nhiên, nghiên cứu thực trạng đói nghèo biện pháp xoá đói giảm nghèo tỉnh Quảng Bình, tác giả đề cập Xuất phát từ yêu cầu xúc đó, Tôi mạnh dạn nghiên cứu đề tài nhằm góp phần vào việc đẩy mạnh công tác xoá đói giảm nghèo tỉnh Quảng Bình Footer Page of 145 Header Page of 145 CHƢƠNG MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ CÔNG TÁC XÓA ĐÓI GIẢM NGHÈO 1.1 KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TÁC XÓA ĐÓI GIẢM NGHÈO 1.1.1 Các khái niệm nghèo đói a Định nghĩa nghèo đói Có nhiều quan niệm nghèo đói, qua nhiều khảo sát, nghiên cứu Bộ Lao động, Thương binh Xã hội đưa khái niệm đói nghèo Việt Nam sau: Đói tình trạng phận dân cư nghèo có mức sống mức sống tối thiểu, không đảm bảo nhu cầu vật chất để trì sống Nghèo tình trạng phận dân cư có khả thoả mãn phần nhu cầu người có mức sống ngang mức sống tối thiểu cộng đồng xét phương diện Hộ đói hộ cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc, thất học, ốm đau tiền chữa trị, nhà cửa rách nát Hộ nghèo hộ thiếu ăn không đứt bữa, mặc không lành không đủ ấm, khả phát triển sản xuất Xã nghèo xã có 40% tổng số hộ nghèo đói, thiếu sở hạ tầng thiết yếu, trình độ dân trí thấp, tỷ lệ mù chữ cao Vùng nghèo địa bàn tương đối rộng, nằm khu vực khó khăn, hiểm trở, giao thông không thuận lợi, có tỷ trọng xã nghèo, hộ nghèo cao b Nguyên nhân nghèo đói Footer Page of 145 Header Page of 145 Đói nghèo bao gồm nguyên nhân sau: Sự cách trở địa lý, xã hội, tri thức; Sự rủi ro cao; Không đủ nguồn lực sản xuất Thiếu khả trì bền vững Thiếu tham gia thích đáng phủ vào hoạch định thực nỗ lực nhằm xoá đói công tác xóa đói giảm nghèo Hoặc chia theo nhóm nguyên nhân sau: - Nhóm nguyên nhân tự thân người nghèo; - Nhóm nguyên nhân môi trường; - Chưa có giải pháp đồng bước thích hợp phát triển kinh tế 1.1.2 Một số phƣơng pháp chủ yếu xác định chuẩn nghèo đói a Phương pháp xác định ngưỡng nghèo tổ chức Quốc tế b Phương pháp xác định ngưỡng nghèo tổ chức Việt nam - Phương pháp xác định ngưỡng nghèo Bộ LĐTB & XH - Phương pháp đánh giá chuẩn nghèo Tổng cục Thống Kê 1.1.4 Khái niệm công tác xóa đói giảm nghèo Công tác xóa đói giảm nghèo làm cho phận dân cư nghèo nâng cao mức sống, bước thoát khỏi tình trạng nghèo Công tác xóa đói giảm nghèo trọng tâm Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội nhằm cải thiện bước nâng cao điều kiện sống người nghèo 1.1.5 Ý nghĩa vấn đề công tác xóa đói giảm nghèo a Ý nghĩa mặt kinh tế Footer Page of 145 Header Page of 145 Tạo điều kiện để người nghèo tiếp cận tốt dịch vụ xã hội bản; sở hạ tầng huyện, xã nghèo tăng cường Đời sống người nghèo cải thiện rõ rệt, tỷ lệ hộ nghèo nước giảm Công tác xóa đói giảm nghèo tăng trưởng kinh tế có mối quan hệ biện chứng với b Ý nghĩa mặt xã hội Nghèo vấn đề kinh tế, đồng thời vấn đề xã hội, làm phát sinh tệ nạn xã hội làm ổn định trị Nghèo đói vấn đề ảnh hưởng đến phát triển bền vững, đồng thời vấn đề xã hội nhạy cảm 1.2 NỘI DUNG CỦA CÔNG TÁC CÔNG TÁC XÓA ĐÓI GIẢM NGHÈO 1.2.1 Hỗ trợ sản xuất phát triển ngành nghề Tiến hành điều tra, kê khai, đánh giá lại trạng đất đai, điều chỉnh lại ruộng đất cho nông dân nghèo.Tổ chức khai hoang, phục hoá, mở rộng quỹ đất sản xuất 1.2.2 Tín dụng ngƣời nghèo Nhà nước phải hình thành ngân hàng phục vụ người nghèo, để đáp ứng phần vay vốn người nghèo Cần hình thành quỹ xoá đói công tác xóa đói giảm nghèo nhằm tạo nguồn vay ổn định tăng quy mô, phạm vi cho vay 1.2.3 Hƣớng dẫn ngƣời nghèo cách làm ăn khuyến Nông Lâm - Ngƣ Giúp người nghèo cách lựa chọn loại trồng, vật nuôi nghề nghiệp Phổ biến kiến thức, kỹ thuật, quy trình sản xuất kinh doanh, dịch vụ Tăng cường hiệu công tác tổ chức tuyên truyền Footer Page of 145 Header Page of 145 1.2.4 Nâng cao trình độ đội ngũ cán làm công tác hỗ trợ công tác xóa đói giảm nghèo cán xã nghèo Cán gốc công việc Vì vậy, cần tổ chức khoá đào tạo, tập huấn cán làm công tác công tác xóa đói giảm nghèo cấp đội ngũ cộng tác viên công tác xóa đói giảm nghèo 1.2.5 Hỗ trợ y tế, giáo dục, sở vật chất khác cho hộ nghèo, xã nghèo a Hỗ trợ y tế: Cần tập trung vào việc hỗ trợ y tế cho người nghèo, người nghèo xa trung tâm y tế lớn Người nghèo giảm viện phí khoản đóng góp khám, chữa bệnh Động viên lực lượng y tế tham gia khám, chữa bệnh tự nguyện cho người nghèo Người nghèo được cấp bảo hiểm y tế b Hỗ trợ giáo dục: Con em hộ nghèo học cấp phổ thông miễn, giảm học phí khoản đóng góp tiền để xây dựng trường học Học sinh bậc tiểu học em hộ đói nghèo, mượn sách giáo khoa cấp không viết Đối với hộ khó khăn, xét cấp học bổng Học sinh em hộ nghèo ưu tiên xét chọn vào trường dân tộc nôi trú xét cấp học bổng năm Ưu tiên nguồn lực để củng cố nâng cấp sở vật chất trường lớp, trang thiết bị dạy học, hoàn thiên chương trình giảng dạy sách giáo khoa 1.2.6 Hỗ trợ dân tộc đặc biệt khó khăn Mục tiêu công tác công tác xóa đói giảm nghèo nhằm tạo điều kiện giúp đồng bào sớm ổn định đời sống, phát triển sản xuất, thoát khỏi nguy suy giảm dân số, nâng cao trình độ dân trí, thực Footer Page of 145 Header Page 10 of 145 công tác xóa đói giảm nghèo, giữ gìn sắc văn hoá dân tộc anh em vùng, góp phần vào công xây dựng bảo vệ tổ quốc 1.3 NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN CÔNG TÁC XÓA ĐÓI GIẢM NGHÈO 1.3.1 Nhóm nhân tố thuộc điều kiện tự nhiên a Vị trí địa lý b Địa hình c Đất đai d Khí hậu thời tiết 1.3.2 Nhóm nhân tố thuộc điều kiện xã hội a Dân số, mật độ dân số b Lao động c Dân tộc, thành phần dân tộc tập quán 1.3.3 Nhóm nhân tố thuộc điều kiện kinh tế a Tăng trưởng kinh tế b Cơ cấu kinh tế c Cơ sở hạ tầng 1.4 KINH NGHIỆM GIẢM NGHÈO Ở MỘT SỐ TỈNH VÀ BÀI HỌC KINH NGHIỆP CHO TỈNH QUẢNG BÌNH 1.4.1 Kinh nghiệm xoá đói, giảm nghèo địa phƣơng nƣớc a Kinh nghiệm xoá đói, giảm nghèo tĩnh Hà Tĩnh b Kinh nghiệm xoá đói, giảm nghèo Thanh Hoá c Kinh nghiệm xoá đói, giảm nghèo Quảng Trị 1.4.2 Bài học kinh nghiệm xoá đói, giảm nghèo cho tỉnh Quảng Bình Footer Page 10 of 145 Header Page 12 of 145 10 CHƢƠNG THỰC TRẠNG CÔNG TÁC XÓA ĐÓI GIẢM NGHÈO TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG BÌNH 2.1 TÌNH HÌNH CƠ BẢN CỦA TỈNH QUẢNG BÌNH ẢNH HƢỞNG ĐẾN CÔNG TÁC XÓA ĐÓI GIẢM NGHÈO 2.1.1 Đặc điểm điều kiện tự nhiên 2.1.2 Đặc điểm xã hội 2.1.3 Đặc điểm kinh tế 2.2 THỰC TRẠNG CÔNG TÁC GIẢM NGHÈO TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG BÌNH TRONG THỜI GIAN QUA 2.2.1 Thực trạng công tác hỗ trợ sản xuất phát triển ngành nghề Trong thời kỳ 2008-2012, việc hỗ trợ sản xuất phát triển ngành nghề địa bàn tỉnh Quảng Bình đạt kết tích cực Đã vận động 182 tỷ đồng để hỗ trợ mua giống sản xuất trồng, vật nuôi, vật tư sản xuất cho 6.303 hộ nghèo, hỗ trợ mua máy móc, thiết bị phục vụ sản xuất cho 2.124 hộ nghèo Mua sắm máy móc, trang thiết bị phục vụ sản xuất cho hộ nghèo với kinh phí 10.757 triệu đồng Tính đến năm 2012 có 248 danh mục công trình hoàn thành nghiệm thu đưa vào sử dụng, danh mục công trình thi công đạt khối lượng từ 50 - 70% Những công trình sở hạ tầng sau đưa vào khai thác sử dụng tạo nhiều thuận lợi để hổ trợ phát triển sản xuất xã nghèo, hộ nghèo 2.2.2 Thực trạng công tác tín dụng ngƣời nghèo Trong thời gian qua hệ thống ngân hàng địa bàn phát triển mạng lưới rộng khắp đến huyện, thị tỉnh Quy trình cho vay hộ nghèo đánh giá đơn giản phù hợp với trình độ Footer Page 12 of 145 Header Page 13 of 145 11 người nghèo Nhờ mà tổng doanh số cho vay từ năm 20082012 đạt 945.041 tỷ đồng với 94.415 lượt hộ nghèo vay vốn Đến 31/12/2012, dư nợ cho vay hộ nghèo đạt 678,197 tỷ đồng Tốc độ tăng trưởng dư nợ bình quân năm (2008-2012) 17%/năm Vốn cho vay nhìn chung hộ nghèo sử dụng mục đích, có hiệu quả, người nghèo tiếp cận thuận lợi, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo 2.2.3 Thực trạng công tác hƣớng dẫn ngƣời nghèo cách làm ăn khuyến Nông - Lâm - Ngƣ a Công tác hướng dẫn người nghèo cách làm ăn: Từ năm 2008 đến 2012, tổ chức đào tạo nghề cho 5.993 người nghèo hỗ trợ học nghề, đầu tư xây dựng sở vật chất, mua sắm trang thiết bị dạy nghề tổng với kinh phí 9.680 triệu đồng Người nghèo tham gia học nghề hỗ trợ 15.000 đồng/người/ngày tiền lại 200.000 đồng/người/khóa học đối với người học nghề xa nơi cư trú từ 15 km trở lên b Công tác khuyến Nông – Lâm – Ngư Trong năm (2008 – 2012), Trung tâm khuyến nông - khuyến ngư Chi cục Phát triển Nông thôn tỉnh Quảng Bình tổ chức tập huấn chuyển giao kỹ thuật sản xuất Nông Lâm 461 lớp với 42.701 nông dân hộ nghèo vùng sâu, vùng xa, vùng thiếu thông tin kỹ thuật Tổ chức 417 lớp tập huấn kỹ thuật nuôi trồng thủy sản đánh bắt thủy sản cho 13.792 lượt người hộ nghèo Và tư vấn kỹ thuật sản xuất cho 11.634 lượt hộ Những sách đào tạo nghề, tập huấn không giúp cho người nghèo biết cách làm ăn mà tạo điều kiện thuận lợi cho họ sản xuất hiệu Tuy nhiên, số người dân vùng nông Footer Page 13 of 145 Header Page 14 of 145 12 thôn nên khả nhận thức hạn chế, chưa thật nhiệt tình tham gia tập huấn kỹ thuật, ỷ lại, chủ quan Một số mô hình đầu tư không đối tượng hộ nghèo Đội ngũ cán kỹ thuật tay nghề non trẻ, thiếu kinh nghiệm thực tế chưa đáp ứng nhu cầu phát triển nuôi thủy sản tỉnh 2.2.4 Thực trạng công tác nâng cao trình độ đội ngũ cán làm công tác hỗ trợ xoá đói công tác xóa đói giảm nghèo cán xã nghèo Sở Lao động - Thương binh Xã hội phối hợp với UBND huyện, thành phố tổ chức 88 lớp Bồi dưỡng nâng cao chuyên môn công tác xóa đói giảm nghèo cho 5.081 cán 154 lớp Đào tạo, bồi dưỡng cán sở cộng đồng xã nghèo cho 8.935 cán Qua lớp tập huấn hội thảo nâng cao lực truyền thông, tổ chức thực sách, dự án XĐGN theo chế quản lý hành cho đội ngũ cán làm công tác giảm nghèo 2.2.5 Thực trạng công tác hỗ trợ Y tế, giáo dục sở vật chất khác cho hộ nghèo, xã nghèo a Thực trạng công tác hỗ trợ y tế: Năm 2008 đến năm 2012, số thẻ BHYT cấp cho người nghèo địa bàn tỉnh 1.035.047 thẻ Người nghèo tiếp cận với dịch vụ y tế ngày tốt hơn, chất lượng khám chữa bệnh ngày cao Ngoài việc đầu tư sở hạ tầng, trang thiết bị Y tế, đào tạo nâng cao tay nghề đội ngũ Y, Bác sĩ làm việc trạm Y tế sở tỉnh Quảng Bình quan tâm thực b Thực trạng công tác hổ trợ miễn giảm học phí khoản đóng góp học sinh nghèo: Footer Page 14 of 145 Header Page 15 of 145 13 - Có gần 2.650 học sinh, sinh viên nghèo hưởng sách miễn, giảm học phí tiền đóng góp xây dựng trường theo quy định - Từ tháng 9/2008 đến tháng 12/2012 số học sinh mẫu giáo hộ nghèo học sinh phổ thông bán trú hộ nghèo địa bàn thôn, bản, xã đặc biệt khó khăn thuộc Chương trình 135 giai đoạn II hỗ trợ là: 46.277 học sinh, đó: mẫu giáo: 17.987; phổ thông: 28.290) c Thực trạng công tác hỗ trợ nhà ở, nước sinh hoạt cho hộ nghèo - Về nhà ở: Toàn tỉnh hỗ trợ xây dựng sửa chữa 8.825 nhà cho hộ nghèo, với kinh phí 53.303,993 triệu đồng, - Chương trình nước vệ sinh môi trường nông thôn: Tổng nguồn vốn để thực Chương trình đến năm 2012 45.650 triệu đồng Kết thực hiện: khoảng 526.743/748.215 người cấp nước sạch, đạt 70,4%; công trình công cộng có đủ nước nhà vệ sinh, gồm: nhà trẻ, mẫu giáo đạt 65,5%, trường học 88,2%, trạm y tế 87,2%, chợ 91,4%, trụ sở UBND xã 88,6% d Thực trạng công tác trợ giúp pháp lý cho hộ nghèo Từ năm 2008 - 2012, toàn tỉnh có khoảng 1.500 người nghèo trợ giúp pháp lý, với kinh phí 670 triệu đồng Đã góp phần giúp người nghèo tiếp cận với pháp luật, nâng cao hiểu biết pháp luật để họ thực pháp luật Tuy nhiên, công tác vận động tuyên truyền chưa đủ rộng, thiếu chiều sâu 2.2.6 Thực trạng công tác hỗ trợ vùng đặc biệt khó khăn Minh Hóa - tỉnh Quảng Bình 62 huyện nghèo Footer Page 15 of 145 Header Page 16 of 145 14 nước Chính phủ hỗ trợ đầu tư theo Nghị 30a/2008/NQ - CP ngày 27/12/2008 Trong năm từ 2008-2012, công tác xóa đói giảm nghèo thực công việc sau: Hỗ trợ khai hoang, Hỗ trợ phục hoá, Hỗ trợ chuyển đổi giống trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế cao, Hỗ trợ hộ nghèo sản xuất, Hỗ trợ xã, thị trấn vắc xin tiềm phòng gia súc Nhờ vậy, Huyện Minh Hóa đạt vượt số tiêu, như: xoá nhà tạm cho hộ nghèo, hỗ trợ lương thực cho hộ nghèo thôn, tín dụng ưu đãi cho người nghèo Tỷ lệ hộ nghèo bình quân năm giảm 10%, góp phần to lớn công giảm nghèo chung tỉnh nước Tuy nhiên, số hạn chế: Chưa mang lại thay đổi đáng kể giảm nghèo Việc triển khai chế, sách hỗ trợ phát triển sản xuất, tạo việc làm, tăng thu nhập cho hộ nghèo gặp khó khăn Sự phối hợp, lồng ghép Chương trình, Dự án hành sách Nghị số 30a nhiều lúng túng, hạn chế Nhận thức, trách nhiệm phận cán người dân chương trình 30a thiếu tính tích cực Tình trạng thiếu việc làm tỷ lệ sử dụng thời gian làm việc nông thôn thấp Vốn thấp nhu cầu kinh phí lớn, mục tiêu, hạng mục nhiều nên khó khăn lựa chọn ưu tiên 2.2.7 Thực trạng tổ chức, đạo công tác công tác xóa đói giảm nghèo kết công tác xóa đói giảm nghèo địa bàn tỉnh Quảng Bình a Về mặt tổ chức, đạo công tác công tác xóa đói giảm nghèo Trên sở thành lập Ban đạo công tác xóa đói giảm nghèo, Footer Page 16 of 145 Header Page 17 of 145 15 Tỉnh Quảng Bình huy động hệ thống trị tỉnh tham gia công tác công tác xóa đói giảm nghèo với nhiệm vụ thực công tác công tác xóa đói giảm nghèo b Kết công tác xóa đói giảm nghèo địa bàn tỉnh Quảng Bình thời kỳ 2008-2012 Nhờ giải pháp công tác xóa đói giảm nghèo phù hợp với nhóm đối tượng nói năm từ 2008 – 2010, Toàn tỉnh giảm tỷ lệ hộ nghèo đầu năm 2008 từ 19,64% (38.920 hộ) đến cuối năm 2010 xuống 11,58% (24.061 hộ), góp phần ổn định trật tự an toàn xã hội, thúc đẩy kinh tế tỉnh nhà phát triển Tuy nhiên, đến năm 2011 áp dụng chuẩn nghèo cao nên tỷ lệ hộ nghèo thăng lên 27,17% (52.416 hộ), đến hết năm 2012 giảm xuống 20,51% (44.056) Mặc dù số hộ nghèo có tăng vào năm 2011 áp dụng chuẩn nghèo mới, thấy thu nhập đời sống hộ dân tăng thể qua tỷ lệ nghèo ngày giảm Tình hình số lượng tỷ lệ hộ nghèo địa bàn tỉnh Quảng Bình tình hình tăng, giảm số hộ nghèo tỷ lệ hộ nghèo địa bàn tỉnh Quảng Bình thời kỳ 2008-2012 2.3 ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ CÔNG TÁC XÓA ĐÓI GIẢM NGHÈO TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG BÌNH TRONG THỜI GIAN QUA 2.3.1 Những mặt thành công Công tác xóa đói giảm nghèo coi nhiệm vụ thường xuyên cấp bách đặt cho Đảng nhân dân tỉnh Quảng Bình quan tâm lãnh đạo, đạo ngành cấp Người nghèo nhận thức rõ trách nhiệm thân mình, số lượng hộ nghèo tỷ lệ hộ nghèo có xu hướng ngày Footer Page 17 of 145 Header Page 18 of 145 16 giảm Các hộ nghèo, vùng nghèo tự vươn lên tranh thủ hỗ trợ cộng đồng để ổn định nâng cao đời sống vươn tới giả 2.3.2 Những mặt hạn chế Sự phối hợp ngành Lao động Thương binh Xã hội với Uỷ ban nhân dân huyện, thành phố, ngành tổ chức đoàn thể cấp chưa chặt chẽ Cán Lao động Thương binh & Xã hội cấp xã không hưởng chế độ đãi ngộ thỏa đáng nên tinh thần trách nhiệm công tác xóa đói giảm nghèo Bảo đảm an sinh xã hội, công tác xóa đói giảm nghèo điều kiện lực cạnh tranh kinh tế Tỉnh nhiều ngành sản phẩm thấp Quy trình rà soát hộ nghèo không sở ấp khóm rà soát không quy trình, không công khai dân chủ Người thoát nghèo gần hết hỗ trợ, từ chưa kích thích, động viên người hưởng lợi tích cực đối ứng, gắng sức vượt qua khó khăn, chí thú làm ăn để thoát nghèo bền vững Ý thức người dân việc tìm kiếm việc làm, học nghề, chưa cao, chưa phát huy tinh thần tự lực vươn lên 2.3.3 Nguyên nhân mặt hạn chế Thu ngân sách địa bàn Tỉnh không thấp, chương trình, dự án công tác xóa đói giảm nghèo phải chờ phân bổ ngân sách từ Trung ương Nhận thức trách nhiệm cấp ủy Đảng, Chính quyền số địa phương công tác công tác xóa đói giảm nghèo chưa mức Công tác vận động tuyên truyền nhằm thay đổi nhận thức người dân chưa thực triệt để tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào Nhà nước Công tác quy hoạch, lập kế hoạch phát triển kinh tế xã hội thời gian qua chưa trọng tham khảo ý kiến người dân, đặc biệt người nghèo Còn số địa Footer Page 18 of 145 Header Page 19 of 145 17 phương đầu tư thiếu hiệu quả, sai đối tượng hưởng lợi Năng lực cán sở thực công tác xóa đói giảm nghèo hạn chế Công tác đào tạo, dạy nghề tỉnh hạn chế thể rõ qua chất lượng nguồn lao động tỉnh thấp Trong đạo, điều hành chưa bao quát số lĩnh vực; thiếu tập trung, chưa kiên Một số văn quy định, hướng dẫn quan Trung ương lúc ban hành chưa kịp thời, thiếu đồng thay đổi liên tục Một phận người nghèo không muốn thoát nghèo, mong hộ nghèo để hưởng sách Chính phủ, cộng đồng, xã hội Chưa có sách khuyến khích hỗ trợ người nghèo, hộ cận nghèo để giúp họ hăng hái thoát nghèo có tính bền vững, vươn lên làm giàu Cơ chế điều phối, phối hợp, phân cấp chưa cụ thể, thiếu chế kiểm tra giám sát, chế tài xử phạt, lực cán triển khai sách yếu KẾT LUẬN CHƢƠNG Chương Luận văn trình bày tình hình tỉnh Quảng Bình ảnh hưởng đến công tác công tác xóa đói giảm nghèo Phân tích đánh giá thực trạng công tác công tác xóa đói giảm nghèo địa bàn tỉnh Quảng Bình thời gian qua mặt Đồng thời luận văn đánh giá thành công mặt hạn chế nguyên nhân mặt hạn chế thực công tác công tác xóa đói giảm nghèo địa bàn tỉnh Quảng Bình Footer Page 19 of 145 Header Page 20 of 145 18 CHƢƠNG MỘT SỐ GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC XÓA ĐÓI GIẢM NGHÈO TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG BÌNH TRONG THỜI GIAN ĐẾN 3.1 CƠ SỞ CHO VIỆC XÂY DỰNG GIẢI PHÁP GIẢM NGHÈO 3.1.1 Định hƣớng phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Bình Tiếp tục điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội phù hợp với điều kiện Tạo bước tiến rõ rệt thực tiến công xã hội Tiếp tục giảm tỷ lệ hộ nghèo, thu hẹp khoảng cách giàu nghèo Tiếp tục phát huy dân chủ sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, nâng cao hiệu lực, hiệu hoạt động quyền cấp; đẩy mạnh cải cách hành cải cách tư pháp.Mục tiêu Từ đến năm 2015 tổng giá trị GDP tăng bình quân hàng năm 14% 3.1.2 Mục tiêu công tác xóa đói giảm nghèo tỉnh Quảng Bình năm tới a Mục tiêu tổng quát Hướng tới mục tiêu giảm nghèo bền vững, thực đồng bộ, toàn diện hiệu chương trình, dự án giảm nghèo Tạo hội để người nghèo tự lực vượt nghèo thông qua sách trợ giúp Từng bước nâng cao điều kiện sống người nghèo, thu hẹp khoảng cách chênh lệch thành thị nông thôn, vùng, dân tộc nhóm dân cư b Mục tiêu cụ thể - Mỗi năm giảm tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh từ 3,5 - 4% Footer Page 20 of 145 Header Page 21 of 145 19 - Giảm 50% số xã nghèo (xã có tỷ lệ hộ nghèo 25%) - Năm 2013 hoàn thành chương trình hỗ trợ hộ nghèo có khó khăn nhà theo Quyết định 167/2008/QĐ - TTg ngày 12/12/2008 Thủ tướng Chính phủ 3.1.3 Các quan điểm có tính nguyên tắc xây dựng giải pháp 3.2 MỘT SỐ GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC XÓA ĐÓI GIẢM NGHÈO TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUảNG BÌNH TRONG THỜI GIAN TỚI 3.2.1 Đẩy mạnh hỗ trợ sản xuất phát triển ngành nghề - Phải huy động nguồn lực vốn, lao động, công nghệ kỹ thuật, tài nguyên đất đai - Cùng với phát triển nhanh ngành nghề để tạo thêm nhiều việc làm địa bàn cần đầu tư xây dựng, mở rộng qui mô nâng cao chất lượng hệ thống đào tạo nghề tỉnh - Tập trung ưu tiên dạy nghề với nhiều cấp độ khác để phát triển nguồn nhân lực đào tạo dài hạn, đào tạo ngắn hạn - Củng cố phát triển mạng lưới đào tạo nghề từ tỉnh xuống huyện, khuyến khích phát triển sở dịch vụ dạy nghề, tư vấn việc làm công lập - Nắm cung cầu lao động, làm xây dựng kế hoạch đào tạo nghề, tạo việc làm - Xây dựng đội ngũ đào tạo cán lãnh đạo, quản lý, cán khoa học - kỹ thuật, văn hoá - nghệ thuật, công chức, viên chức 3.2.2 Đẩy mạnh tín dụng ngƣời nghèo - Áp dụng chung mức lãi suất ưu đãi có tính ưu đãi hộ nghèo hộ cận nghèo thoát nghèo Footer Page 21 of 145 Header Page 22 of 145 20 - Huy động vốn nhiều hình thức khác đơn giản điều kiện, thủ tục hồ sơ để người nghèo - Gắn vay vốn tạo việc làm chỗ với dạy nghề, hướng dẫn cách làm ăn, khuyến nông, khuyến công chuyển giao kỹ thuật vào sản xuất - Xây dựng dự án khả thi phù hợp với tiềm phát triển địa phương 3.2.3 Đẩy mạnh công tác hƣớng dẫn ngƣời nghèo cách làm ăn khuyến Nông – Lâm – Ngƣ Để Thực tốt công tác cần phải: Hỗ trợ dạy nghề miễn phí cho người nghèo gắn với việc làm; Cung cấp dịch vụ khuyến nông- lâm- ngư miễn phí cho người nghèo làm nông nghiệp 3.2.4 Tăng cƣờng công tác nâng cao trình độ đội ngũ cán làm công tác hỗ trợ xoá đói công tác xóa đói giảm nghèo cán xã nghèo - Phát triển nguồn nhân lực, ưu tiên đào tạo chỗ, cán nữ, cán người dân tộc thiểu số - Rà soát, bổ sung sách cho phù hợp nhằm xây dựng đội ngũ cán văn hoá xã, mở lớp bồi dưỡng dài hạn ngắn hạn văn hoá - Thông tin nhằm phổ biến kiến thức mới, nâng cao trình độ dân trí cho người nghèo 3.2.5 Tiếp tục đẩy mạnh hỗ trợ y tế, giáo dục sở vật chất khác cho hộ nghèo, xã nghèo a Hỗ trợ giáo dục – đào tạo - Thực sách miễn, giảm học phí học sinh, hỗ trợ chi phí học tập Footer Page 22 of 145 Header Page 23 of 145 21 - Tập trung nguồn lực, tranh thủ ủng hộ trung ương xoá mù chữ; thực phổ cập giáo dục tiểu học cho trẻ em hộ nghèo, phổ cập nghề cho niên nông thôn - Nâng cấp sở vật chất trường học nội trú có xem xét mở thêm số trường nội trú b Hỗ trợ y tế - Đảm bảo 100% người nghèo cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí, Tổ chức khám, chữa bệnh người nghèo - Đầu tư nâng cấp bệnh viện, nâng cao chất lượng dịch vụ y tế trạm y tế xã, tăng cường bác sỹ cho xã nghèo đội ngũ y tế thôn - Huy động nguồn lực cộng đồng xã hội, với nguồn hỗ trợ từ ngân sách nhà nước, hình thành quỹ hỗ trợ người nghèo mắc bệnh nặng, hiểm nghèo c Hỗ trợ nhà ở, nước sinh hoạt, hỗ trợ giá điện cho hộ nghèo: Tiếp tục thực đề án hỗ trợ nhà theo định 167/2008/QĐ-TTg, Quyết định 67/2010/QĐ-TTg Rà soát hộ nghèo khó khăn nhà theo chuẩn mới, huy động nguồn lực cộng đồng xã hội kết hợp với nguồn vốn vay ưu đãi hỗ trợ người nghèo cải thiện nhà ở, ưu tiên đến hộ thuộc đối tượng bảo trợ xã hội, người khuyết tật Đồng thời tập trung thực sách hỗ trợ giá điện cho hộ nghèo, Thực có hiệu chương trình mục tiêu quốc gia nước vệ sinh môi trường d Hỗ trợ người nghèo tiếp cận dịch vụ trợ giúp pháp lý Thực trợ giúp pháp lý miễn phí cho người nghèo Ưu tiên tập trung cho đồng bào dân xã đặc biệt khó khăn; tăng Footer Page 23 of 145 Header Page 24 of 145 22 cường lực cho tổ chức thực trợ giúp pháp lý, người thực trợ giúp pháp lý, Tư pháp xã, tổ hòa giải, câu lạc trợ giúp pháp lý cấp xã e Hỗ trợ người nghèo hưởng thụ văn hóa, thông tin - Hỗ trợ người nghèo tiếp cận văn hóa, thông tin, người nghèo đồng bào dân tộc, xã đặc biệt khó khăn số sách báo, văn hoá phẩm thiết yếu, phương tiện nghe nhìn, tài liệu tuyên truyền phù hợp với đối tượng - Mở rộng việc sử dụng phương tiện thông tin, văn hoá phẩm nhằm phổ biến kiến thức nâng cao dân trí cho người nghèo 3.2.6 Đẩy mạnh công tác hỗ trợ vùng đặc biệt khó khăn - Tập trung hỗ trợ đầu tư xây dựng sở hạ tầng đặc biệt địa bàn huyện có xã đặc biệt khó khăn xã bãi ngang ven biển - Tăng cường tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc công tác đền bù, giải tỏa công tác bố trí hộ đồng bào dân tộc vào điểm dân cư - Hỗ trợ làm nhà theo Quyết định 167/2008/QĐ-TTg ngày 12/12/2008 Thủ tướng Chính phủ sách hộ nghèo nhà thực tốt hỗ trợ nhà ở, đất sản xuất cho hộ nghèo người dân tộc thiểu số theo Quyết định số 134/2005/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ - Hỗ trợ phát triển sản xuất, tăng thu nhập cho người nghèo, đồng bào dân tộc địa bàn xã đặc biệt khó khăn - Thực tốt chương trình phòng chống giảm nhẹ thiên tai đối tượng nghèo đồng bào dân tộc, hạn chế rủi ro, tái nghèo đói, cứu trợ đột xuất Footer Page 24 of 145 Header Page 25 of 145 23 KẾT LUẬN CHƢƠNG Chương trình bày sở cho việc xây dựng giải pháp công tác xóa đói giảm nghèo Từ luận văn đề xuất giải pháp cụ thể để công tác xóa đói giảm nghèo thời gian đến địa bàn tỉnh Quảng Bình như: Đẩy mạnh hỗ trợ sản xuất phát triển ngành nghề; Đẩy mạnh tín dụng người nghèo; Đẩy mạnh công tác hướng dẫn người nghèo cách làm ăn khuyến Nông – Lâm – Ngư; Tăng cường công tác nâng cao trình độ đội ngũ cán làm công tác hỗ trợ xoá đói công tác xóa đói giảm nghèo cán xã nghèo; Đẩy mạnh công tác hỗ trợ dân tộc đặc biệt khó khăn KẾT LUẬN Nghèo đói nhận thức ngày sâu sắc chất tác động trình phát triển kinh tế xã hội không phạm vi tỉnh, quốc gia mà giới Cuộc chiến chống đói nghèo nhân loại quan tâm Ở Việt Nam, công tác xoá đói giảm nghèo thực trở thành chiến lược lớn quốc gia tổ chức thực cách theo Chương trình mục tiêu quốc gia, thể chất tốt đẹp chế độ XHCN Thực tiễn năm thực công tác xóa đói giảm nghèo địa bàn tỉnh Quảng Bình thu kết bước đầu quan trọng, góp phần tích cực thực thành công mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững trật tự an ninh trị, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân Tuy nhiên, thành tựu công tác xóa đói giảm nghèo năm qua tỉnh bước đầu Tiến trình công tác xóa đói giảm nghèo năm bên cạnh thuận lợi nhiều Footer Page 25 of 145 Header Page 26 of 145 24 khó khăn tình hình kinh tế giới diễn biến phức tạp tác động ảnh hưởng đến kinh tế nước ta, có tỉnh Quảng Bình, làm tốc độ tăng trưởng kinh tế chững lại, tình trạng thiếu việc làm phổ biến, việc tự hoá thương mại sản phẩm nông nghiệp thách thức lớn nông dân Đói nghèo luôn nguy kinh tế thị trường phải tìm giải pháp để Công tác xóa đói giảm nghèo Đó lý tác giả lựa chọn việc “giải pháp công tác xóa đói giảm nghèo địa bàn tỉnh Quảng Bình” làm đề tài luận văn Thạc sĩ chuyên ngành Kinh tế phát triển Trong trình thực đề tài, nội dung luận văn làm rõ số vấn đề lý luận công tác xóa đói giảm nghèo địa bàn tỉnh Quảng Bình Phân tích đánh giá thực trạng công tác xóa đói giảm nghèo thời gian qua, rõ kết bước đầu, làm rõ hạn chế công tác xóa đói giảm nghèo địa bàn tỉnh Quảng Bình Từ sở lý luận xuất phát từ thực trạng, luận văn đề xuất phương hướng giải pháp công tác xóa đói giảm nghèo địa bàn tỉnh Quảng Bình Footer Page 26 of 145 ... chức, đạo công tác công tác xóa đói giảm nghèo kết công tác xóa đói giảm nghèo địa bàn tỉnh Quảng Bình a Về mặt tổ chức, đạo công tác công tác xóa đói giảm nghèo Trên sở thành lập Ban đạo công tác... gia công tác công tác xóa đói giảm nghèo với nhiệm vụ thực công tác công tác xóa đói giảm nghèo b Kết công tác xóa đói giảm nghèo địa bàn tỉnh Quảng Bình thời kỳ 2008-2012 Nhờ giải pháp công. .. hưởng đến công tác công tác xóa đói giảm nghèo Phân tích đánh giá thực trạng công tác công tác xóa đói giảm nghèo địa bàn tỉnh Quảng Bình thời gian qua mặt Đồng thời luận văn đánh giá thành công mặt
- Xem thêm -

Xem thêm: Công tác xóa đói giảm nghèo ở tỉnh Quảng Bình, Công tác xóa đói giảm nghèo ở tỉnh Quảng Bình, Công tác xóa đói giảm nghèo ở tỉnh Quảng Bình

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay