Biện pháp phát triển đội ngũ giáo viên mầm non huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam theo chuẩn nghề nghiệ

26 33 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/04/2017, 21:57

Header Page of 145 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG VÕ THỊ LỆ HUYỀN BIỆN PHÁP PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN MẦM NON HUYỆN ĐẠI LỘC, TỈNH QUẢNG NAM THEO CHUẨN NGHỀ NGHIỆP Chuyên ngành: Quản lý giáo dục Mã số: 60.14.05 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ GIÁO DỤC HỌC Đà Nẵng, Năm 2014 Footer Page of 145 Header Page of 145 Công trình hoàn chỉnh ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS LÊ QUANG SƠN Phản biện : TS TRẦN VĂN HIẾU Phản biện : TS NGUYỄN THỊ TRÂM ANH Luận văn bảo vệ Hội đồng chấm luận văn tốt nghiệp thạc sĩ Giáo dục học họp Đại học Đà Nẵng vào ngày 18 tháng 07 năm 2014 Có thể tìm hiểu luận văn tại: - Trung tâm Thông tin - Học liệu, Đại học Đà Nẵng - Thư viện trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng Footer Page of 145 Header Page of 145 MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Trong hệ thống giáo dục quốc dân Giáo dục mầm non (GDMN) bậc học đặt móng việc hình thành phát triển nhân cách người Hầu hết quốc gia tổ chức quốc tế xác định: GDMN mục tiêu quan trọng khởi đầu cho phát triển lâu dài, toàn diện trẻ Những năm qua, Nhà nước có nhiều chế, sách đầu tư phát triển nghiệp giáo dục (GD) nói chung GDMN nói riêng Nhận thức xã hội vai trò, vị trí GDMN bước nâng lên, nghiệp GDMN đạt kết đáng kể Đối với GDMN, đội ngũ GV đóng vai trò đặc biệt quan trọng trình hình thành nhân cách cho trẻ Phát triển đội ngũ GVMN đủ số lượng, phù hợp cấu đạt tiêu chuẩn định phẩm chất lực thực mục tiêu phát triển GDMN Tại huyện Đại Lộc tỉnh Quảng Nam, song song với việc phát triển mạng lưới trường lớp, đầu tư sở vật chất trang thiết bị đáp ứng yêu cầu GD đến năm 2020, vấn đề phát triển đội ngũ GV vấn đề quan tâm Thực tế, đội ngũ GVMN huyện Đại Lộc thiếu số lượng, chất lượng chưa đồng đều, chưa đáp ứng yêu cầu GDMN Một số nguyên nhân hạn chế công tác tuyển dụng, sử dụng, chế độ sách đãi ngộ GV nhiều điểm bất hợp lý, chưa tạo động lực để GV rèn luyện phẩm chất, nâng cao lực chăm sóc trẻ Xuất phát từ thực tế nêu trên, chọn đề tài “Biện pháp phát triển đội giáo viên mầm non huyện Đại Lộc tỉnh Quảng Nam theo chuẩn nghề nghiệp” để làm đề tài nghiên cứu khoa học, từ áp dụng vào thực tiễn công tác thân Phòng GD&ĐT Footer Page of 145 Header Page of 145 huyện Đại Lộc tỉnh Quảng Nam Mục đích nghiên cứu Trên sở nghiên cứu lý luận thực tiễn phát triển đội ngũ GVMN huyện Đại Lộc, đề tài đề xuất biện pháp phát triển đội ngũ GVMN đáp ứng yêu cầu chuẩn nghề nghiệp Khách thể đối tượng nghiên cứu 3.1 Khách thể nghiên cứu Công tác quản lý đội ngũ GVMN huyện Đại Lộc tỉnh Quảng Nam Phòng GD&ĐT huyện 3.2 Đối tượng nghiên cứu Biện pháp phát triển đội ngũ GVMN huyện Đại Lộc tỉnh Quảng Nam theo chuẩn nghề nghiệp Giả thuyết khoa học Hiện công tác phát triển đội ngũ GVMN huyện Đại Lộc quan tâm Tuy nhiên công tác tồn bật cập Vận dụng lý thuyết phát triển nguồn nhân lực vào thực tiễn GDMN, đề xuất biện pháp hợp lý khả thi công tác phát triển đội ngũ GVMN huyện Đại Lộc Nhiệm vụ nghiên cứu 5.1 Nghiên cứu sở lý luận việc phát triển đội ngũ GVMN 5.2 Kháo sát, đánh giá thực trạng đội ngũ GV thực trạng công tác phát triển đội ngũ GVMN huyện Đại Lộc tỉnh Quảng Nam 5.3 Đề xuất biện pháp phát triển đội ngũ GVMN huyện Đại Lộc theo chuẩn nghề nghiệp Giới hạn phạm vi nghiên cứu - Đề tài tập trung nghiên cứu biện pháp phát triển đội ngũ GVMN Phòng GD&ĐT huyện Đại Lộc theo chuẩn nghề nghiệp - Công tác phát triển đội ngũ GVMN tập trung đáp ứng yêu cầu sở GDMN công lập địa bàn Footer Page of 145 Header Page of 145 Phương pháp nghiên cứu: 7.1 Phương pháp luận nghiên cứu 7.1.1 Quan điểm hệ thống - cấu trúc 7.1.2 Quan điểm lịch sử 7.1.3 Quan điểm thực tiễn 7.2 Phương pháp nghiên cứu cụ thể 7.2.1 Phương pháp nghiên cứu lý thuyết 7.2.2 Phương pháp nghiên cứu thực tiễn 7.2.3 Phương pháp thống kê toán học Cấu trúc luận văn Luận văn, phần mở đầu, kết luận khuyến nghị, danh mục tài liệu tham khảo, nội dung luận văn gồm chương Chương 1: Cơ sở lý luận phát triển đội ngũ GVMN Chương 2: Thực trạng đội ngũ giáo viên công tác phát triển đội ngũ GVMN huyện Đại Lộc tỉnh Quảng Nam Chương 3: Biện pháp phát triển đội ngũ GVMN huyện Đại Lộc tỉnh Quảng Nam theo chuẩn nghề nghiệp Footer Page of 145 Header Page of 145 CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA VIỆC PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN MẦM NON 1.1 TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU VẤN ĐỀ Báo cáo Ủy ban Quốc tế giáo dục kỷ XXI UNESCO (1996) “khẳng định vai trò định người thầy giáo việc chuẩn bị cho hệ trẻ có trách nhiệm xây dựng tương lai nhân loại theo hướng toàn cầu hóa” Trong nghiệp cách mạng, Đảng Nhà nước ta coi đội ngũ GV lực lượng cốt cán nghiệp GD, người GV đưa lên vị trí xã hội xứng đáng coi trọng, thường xuyên chăm lo nâng cao uy tín, cải thiện điều kiện làm việc để GV phát huy hết tài năng, sáng tạo Từ văn đạo cấp, ngành, luận văn viết khoa học mà địa phương nghiên cứu thực có thực trạng nhiều biện pháp khác công tác phát triển đội ngũ GV theo đặc thù riêng địa phương Tuy nhiên, huyện Đại Lộc năm vừa qua chưa có công trình nghiên sâu công tác phát triển đội ngũ GV để từ có biện pháp, đề xuất hiệu góp phần phát triển đội ngũ GVMN huyện ngày hoạt động hiệu 1.2 CÁC KHÁI NIỆM CHÍNH CỦA ĐỀ TÀI 1.2.1 Khái niệm quản lý Xét góc độ hoạt động quản lý điều khiển, hướng dẫn trình xã hội hành vi người để đạt đến mục đích, phù hợp với quy luật khách quan Dưới góc độ khoa học, quản lý hoạt động cần thiết phải thực người kết hợp với nhóm, tổ chức nhằm đạt mục tiêu chung Quản lý trình tác động chủ thể quản lý gây ảnh Footer Page of 145 Header Page of 145 hưởng đến khách thể quản lý nhằm đạt mục tiêu xác định 1.2.2 Quản lý giáo dục Quản lý GD hệ thống tác động có kế hoạch hướng đích chủ thể quản lý cấp khác nhau, đến tất khâu, phận hệ thống GD, nhằm đảm bảo cho quan hệ thống vận hành tối ưu Đảm bảo phát triển mở rộng số lượng chất lượng để đạt tới mục tiêu GD 1.2.3 Quản lý nhà trường Quản lý nhà trường hiểu hệ thống hoạt động có mục đích, có kế hoạch hợp quy luật chủ thể quản lý nhà trường Từ Hiệu trưởng đến tập thể GV, nhân viên, tập thể học sinh, cha mẹ học sinh lực luợng nhà trường nhằm làm cho nhà trường vận hành theo đường lối nguyên lý GD Đảng, thể hỉện tính chất nhà trường xã hội chủ nghĩa, mà tiêu điểm hội tụ trình dạy học, GD hệ trẻ, biến mục tiêu phát triển GD Đảng thành thực 1.2.4 Đội ngũ giáo viên mầm non a Khái niệm giáo viên GV nghĩa rộng, hẹp có khác song có thống bản: GV người làm nhiệm vụ giảng dạy GD nhà trường phổ thông, trường nghề trường mầm non, sở GD khác nhằm thực mục tiêu GD xây dựng nhân cách người học đáp ứng yêu cầu phát triển xã hội Trong luận văn đối tượng GV mà đề tài đề cập đến GVMN b Đội ngũ giáo viên Đội ngũ GV hiểu máy nhân gồm nhà giáo làm nhiệm vụ giảng dạy sở GD hệ thống GD quốc dân Đội ngũ GV nguồn lực ngành GD, nguồn lực quí báu có vai trò định chất lượng GD nhà trường Họ đào tạo qui định Điều 70 Luật Giáo dục Footer Page of 145 Header Page of 145 1.2.5 Phát triển đội ngũ giáo viên mầm non a Khái niệm phát triển Khái niệm phát triển theo triết học: "Phát triển trình vận động từ thấp đến cao, từ đơn giản đến phức tạp, theo cũ biến đời" b Phát triển đội ngũ giáo viên mầm non Phát triển đội ngũ GVMN xây dựng đội ngũ đủ số lượng, đồng cấu, loại hình nâng cao chất lượng nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển GDMN Cụ thể: * Phát triển số lượng: Số lượng GVMN cần phải đáp ứng đầy đủ cho nhà trường theo Điều lệ trường mầm non * Nâng cao chất lượng : Thực theo Quyết định số 02/2008/QĐ-BGDĐT ngày 22/01/2008 Bộ GD&ĐT qui định chuẩn nghề nghiệp GVMN * Điều chỉnh cấu đội ngũ: Phát triển đội ngũ GV trọng đến đồng cấu: Cơ cấu hợp lý độ tuổi; Cơ cấu hợp lý theo địa bàn; Cơ cấu hợp lý trình độ 1.3 ĐẶC TRƯNG HOẠT ĐỘNG CỦA TRƯỜNG MẦM NON VÀ GIÁO VIÊN MẦM NON TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY 1.3.1 Đặc điểm, vị trí, tính chất, nhiệm vụ trường mầm non a Đặc điểm: Thứ nhất, GDMN đòi hỏi GVMN người am hiểu sâu sắc khoa học nuôi, dạy trẻ đặc biệt phải yêu nghề, mến trẻ Thứ hai, GDMN khâu hệ thống GD quốc dân Thứ ba, đội ngũ GVMN hầu hết nữ Đó nét riêng biệt khác hẳn với ngành học, bậc học khác b Vị trí trường mầm non c Tính chất trường mầm non d Nhiệm vụ trường mầm non Footer Page of 145 Header Page of 145 1.3.2 Vai trò, nhiệm vụ đội ngũ GVMN Vai trò đội ngũ GVMN chiến lược nguồn lực người: "GDMN có vai trò đặc biệt chiến lược xây dựng nguồn lực người" Sự phát triển đặc biệt mặt trẻ lứa tuổi mầm non, nhà GDMN coi "thời kỳ vàng đời" người Công việc GVMN nói “Đa chức năng” toàn diện, cô giáo mầm non có lúc cô giáo, có lúc mẹ hiền có lúc lại người bạn trẻ Ngoài cô “nghệ sĩ”, “bác sĩ” theo đặc thù công việc GVMN có chung mục đích phấn đấu thực mục tiêu GDMN 1.3.3 Những yêu cầu đội ngũ GVMN giai đoạn a Những yêu cầu chung Tiếp tục thực Chỉ thị 40-CT/TW Ban Bí thư Trung ương Đảng việc nâng cao chất lượng đội ngũ GV cán quản lý GD Phát triển GVMN yêu cầu tất yếu để đáp ứng yêu cầu đổi chương trình mầm non Phát triển đội ngũ GVMN đáp ứng chuẩn nghề nghiệp GVMN b Chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non * Về lĩnh vực phẩm chất trị, đạo đức, lối sống * Về lĩnh vực kiến thức * Về kỹ sư phạm (kỹ giáo dục, dạy học, tổ chức) 1.4 QUẢN LÝ PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ GVMN 1.4.1 Lý luận quản lý phát triển nguồn nhân lực Quản lý nguồn nhân lực nhiệm vụ quản lý tổ chức, thể việc lựa chọn, đào tạo, xây dựng phát triển thành viên tổ chức phụ trách Phát triển nguồn nhân lực hiểu với khái niệm rộng bao gồm mặt: Phát triển sinh thể; phát triển nhân cách đồng thời tạo môi trường thuận lợi cho nguồn nhân lực phát triển Footer Page of 145 Header Page 10 of 145 1.4.2 Nội dung quản lý phát triển đội ngũ GVMN a Quản lý việc xây dựng kế hoạch phát triển đội ngũ GVMN Xây dựng kế hoạch nhằm đảm bảo cho cho quan đơn vị có đủ số lượng, chất lượng để bố trí cách kịp thời chỗ nhằm thực mục tiêu có hiệu Tiến hành quy hoạch có phân tích đánh giá trạng, dự báo, dự đoán nguồn bổ sung, hướng phát triển để có kế hoạch bố trí, xếp hợp lý b Quản lý việc tuyển dụng, sử dụng đội ngũ GVMN Tuyển chọn phải xuất phát từ yêu cầu nhiệm vụ trị đợn vị; phải vào kế hoạch phát triển nguồn nhân lực số lượng, chất lượng, nhu cầu nhiệm vụ công việc Trong tuyển chọn cần phải công tâm, khách quan, cần sử dụng nhiều hình thức để tuyển chọn Việc sử dụng đội ngũ cho có hiệu cao nhất, nắm bắt đặc điểm riêng biệt cá nhân, nhóm cá nhân, tìm ưu, nhược điểm họ để từ có phân công lao động hợp lý c Quản lý việc đánh giá đội ngũ giáo viên mầm non Đánh giá trình hình thành nhận định, phán đoán kết công việc phẩm chất GV dựa phân tích, thông tin thu được, đối chiếu với mục tiêu, tiêu chuẩn đề nhằm đưa đến kết luận Đánh giá phải dựa nguyên tắc: theo mục tiêu tiêu chuẩn; đảm bảo tính khách quan; đảm bảo tính toàn diện; thực thường xuyên có hệ thống Đánh giá theo chuẩn nghề nghiệp GV phải đảm bảo mục đích Đánh giá phải đảm bảo trình tự, thủ tục quy trình đánh giá d Quản lý việc bồi dưỡng tự bồi dưỡng đội ngũ GVMN Bồi dưỡng tự bồi dưỡng cho đội ngũ việc làm cần thiết đòi hỏi cấp quản lý đặc biệt quan tâm Việc bồi dưỡng cho đội ngũ GV tiến hành với nhiều mục đích khác nhau, nhằm đảm bảo mục tiêu, đảm bảo nguyên tắc, bảo đảm tính tự chủ đơn vị Footer Page 10 of 145 Header Page 12 of 145 10 CHƯƠNG THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN MẦM NON HUYỆN ĐẠI LỘC TỈNH QUẢNG NAM THEO CHUẨN NGHỀ NGHIỆP 2.1 KHÁI QUÁT VỀ TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ, XÃ HỘI, GD&ĐT HUYỆN ĐẠI LỘC TỈNH QUẢNG NAM 2.1.1 Tình hình kinh tế - xã hội 2.1.2 Sự phát triển Giáo dục Đào tạo 2.2 KHÁI QUÁT QUÁ TRÌNH KHẢO SÁT 2.2.1 Mục đích khảo sát 2.2.2 Nội dung khảo sát 2.2.3 Đối tượng, địa bàn khảo sát 2.2.4 Phương thức khảo sát 2.2.5 Xử lý số liệu viết báo cáo hiệu khảo sát 2.3 THỰC TRẠNG ĐỘI NGŨ GVMN HUYỆN ĐẠI LỘC 2.3.1 Thực trạng số lượng, cấu đội ngũ giáo viên a Số lượng: Năm học 2012-2013, đội ngũ GVMN huyện Đại Lộc có 358 GV Tỷ lệ bình quân GV lớp thiếu GV dạy nhà trẻ bố trí GV/nhóm, GV mẫu giáo bố trí 1,8% GV/lớp b Cơ cấu giới tính Cơ cấu giới tính đội ngũ GVMN nữ chiếm 100% c Cơ cấu tuổi đời: GV có tuổi đời 31 tuổi chiếm tỷ lệ nhiều 46,37% tổng số GV cấp học; từ 31 đến 40 tuổi chiếm 21,79%; 40 tuổi chiếm 31,84% d Cơ cấu tuổi nghề: Footer Page 12 of 145 Header Page 13 of 145 11 Đội ngũ GVMN có thâm niên giảng dạy 10 năm chiếm đại đa số với tỷ lệ 58.94%, giảng dạy từ 10->20 năm 14,25%, số GV có thâm niên giảng dạy 20 năm 26.82% 2.3.2 Thực trạng trình độ đội ngũ GVMN huyện Đại Lộc a Trình độ trị Tổng số GV Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam có 72/358, chiếm tỷ lệ 20,11%, 166 GV Đoàn viên Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, chiếm tỷ lệ 46,37%, tỷ lệ GV có trình độ sơ cấp trị thấp 10,6%, tỷ lệ GV qua lớp trung cấp cao cấp lý luận trị b Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ Có 358 GV đạt trình độ đào tạo chuẩn (tỷ lệ 100%), có 45% GVMN đạt trình độ chuẩn Giáo viên tốt nghiệp Đại học cao đẳng sư phạm mầm non quy có 12 người (tỷ lệ 3,3 %) c Trình độ ngoại ngữ, tin học Về trình độ tin học, có GV có chứng A (2,51%), 309 GV có chứng B (86,31%), lại 41 GV (11,17%) biết tin học qua tự bồi dưỡng bồi dưỡng trường mầm non Về trình độ ngoại ngữ, có 68,72% GV ngoại ngữ, có 1,68% GV biết trình độ A, 29,61 % GV biết trình độ B 2.3.3 Thực trạng phẩm chất, lực đội GVMN a Về phẩm chất trị, đạo đức, lối sống GVMN huyện Đại Lộc phẩm chất trị, đạo đức lối sống đánh giá mức độ 95,8% xuất sắc Không có biểu tiêu cực sống, chăm sóc, giáo dục trẻ; Không vi phạm quy định hành vi nhà giáo không làm b Về lực kiến thức đội ngũ giáo viên GVMN huyện Đại Lộc đánh giá xuất sắc chiếm tỷ lệ 62,2%, đánh giá mức chiếm tỷ lệ 34,35%, GV đánh giá trung bình chiếm tỷ lệ 3,63%, GV xếp loại Footer Page 13 of 145 Header Page 14 of 145 12 c Về lực sư phạm đội ngũ giáo viên Số liệu tổng hợp GVMN Đại Lộc lực sư phạm cho thấy, số GV tự xếp loại xuất sắc đạt 66,9%, loại đạt 30,3%, xếp loại trung bình mức 3,07% 2.3.5 Thực trạng phát triển đội ngũ GVMN Đại Lộc a Nhận thức công tác phát triển đội ngũ GVMN Các cấp quản lý ngành nhà trường quan tâm đến công tác phát triển đội ngũ GV xác định công việc nhà trường đặc biệt ưu tiên chiến lược phát triển trường phải thực cách thường xuyên, lâu dài có kế hoạch b Thực trạng kế hoạch phát triển đội ngũ GVMN Từ kết phiếu trưng cầu ý kiến cho thấy: có 41% cán quản lý, GV nhận xét việc xây dựng kế hoạch phát triển đội ngũ GV mức độ tốt, 59% nhận xét mức độ c Thực trạng việc tuyển dụng sử dụng đội ngũ giáo viên Kết từ phiếu trưng cầu ý kiến có 41% cán quản lý, GV hỏi trả lời việc tuyển dụng đội ngũ GV mức độ tốt, 31% khá, 28% trung bình Nguyên nhân việc nhà trường không chủ động việc tuyển dụng đội ngũ GV d Thực trạng việc bồi dưỡng tự bồi dưỡng đội ngũ Kết từ phiếu trưng cầu ý kiến công tác đào tạo bồi dưỡng đội ngũ GVMN, có 64% ý kiến cán quản lý giáo viên đánh giá công tác tốt, có 27% ý kiến đánh giá Khá, có 9% ý kiến đánh giá Trung bình, ý kiến cho yếu e Thực trạng việc kiểm tra, đánh giá đội ngũ GVMN Hiện nay, GVMN thực đánh giá chuẩn nghề nghiệp theo Quyết định số 02/2008/QĐ-BGDĐT ngày 22/01/2008 Bộ GD&ĐT ban hành Nhờ thực tiêu chuẩn, quy trình đánh giá, xếp loại GVMN nên kiểm tra, đánh giá đội ngũ GV xác hiệu Tuy nhiên, có số mặt hạn chế Footer Page 14 of 145 Header Page 15 of 145 13 đánh giá mang tính đối phó, chưa nêu minh chứng cụ thể trình đánh giá g Về thực chế độ sách đội ngũ GVMN Hiện GVMN hưởng đầy đủ chế độ sách nhiều ý kiến cho biện pháp thực sách đội ngũ GVMN chưa thực phù hợp đánh giá mức độ trung bình tỷ lệ 51%; phiếu khá, tỷ lệ 31%; có 8% cho tốt 2.4 ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN MẦM NON HUYỆN ĐẠI LỘC 2.4.1 Mặt ưu điểm Đội ngũ GVMN huyện Đại Lộc đào tạo có trình độ chuyên môn đạt chuẩn trở lên Đa số yêu nghề tận tụy với nghề; có ý thức tự học, tự bồi dưỡng; thực đầy đủ nhiệm vụ giao, vận động giúp đỡ đồng nghiệp thực tốt nhiệm vụ; tôn trọng, không phân biệt đối xử, yêu thương trẻ; trung thực đánh giá, báo cáo thông tin; Vận dụng kiến thức giáo dục học xử lý tình sư phạm chăm sóc GD trẻ tốt Đã làm tốt việc xây dựng kế hoạch từ việc điều tra, khảo sát đánh giá chất lượng đội ngũ GV năm, có xây dựng chế độ phối hợp với Phòng Nội vụ để tuyển dụng GV hàng năm, tuyển dụng GVMN vào biên chế, kế hoạch bồi dưỡng GV theo quy định chung Bộ GD&ĐT Tổ chức tốt việc tra, kiểm tra đánh giá chuyên môn theo chuyên đề, toàn diện tra, kiểm tra đột xuất công tác chăm sóc giáo dục đội ngũ GV Có ý tăng cường nguồn lực, điều kiện sở vật chất kỹ thuật cho hoạt động chăm sóc, giáo dục đội ngũ GV 2.4.2 Mặt hạn chế Số lượng GVMN huyện Đại Lộc thiếu so với quy định, tỷ lệ GV trường nhiều nên kinh nghiệm giảng dạy chưa có, kỹ nghiệp vụ chăm sóc giáo dục trẻ hạn chế Trình độ ngoại Footer Page 15 of 145 Header Page 16 of 145 14 ngữ, tin học đội ngũ GVMN thấp Tỷ lệ GV qua lớp trung cấp cao cấp lý luận trị Việc xây dựng kế họach phát triển đội ngũ chưa mang tính chiến lược lâu dài không dựa sở khoa học vấn đề phát triển đội ngũ GV Chưa thật ý nâng cao nhận thức, ý nghĩa, tầm quan trọng việc tự học, tự bồi dưỡng nâng cao trình độ Việc đánh giá, xếp loại GV theo chuẩn nghề nghiệp chưa xác Chế độ sách cho đội ngũ GVMN chưa cải thiện mức 2.4.3 Cơ hội Chủ trương đường lối Đảng, sách Nhà nước, lãnh đạo, đạo quan tâm cấp ủy, quyền địa phương, tham mưu động cán quản lý giáo dục cấp, phối hợp có hiệu ban ngành, đoàn thể, lực lượng xã hội huyện đặc biệt kết hợp, hỗ trợ Hội cha mẹ học sinh tạo điều kiện thuận lợi để chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho đội ngũ để đội ngũ GVMN Đội ngũ GVMN huyện Đại Lộc có có ý thức trị, phẩm chất đạo đức tốt, trình độ chuyên môn đạt chuẩn, tổ chức tốt công tác chăm sóc giáo dục trẻ, cha mẹ học sinh tín nhiệm thu hút ngày đông học sinh đến lớp 2.4.4 Thách thức Vấn đề phát triển đội ngũ GV GDMN đứng trước yêu cầu nhiệm vụ giai đoạn đổi hội nhập với giáo dục giới nên không tránh khỏi khó khăn thân đội ngũ GV số lượng, chất lượng, trình độ đào tạo, lực chuyên môn, nghiệp vụ công tác phát triển đội ngũ GVMN huyện Footer Page 16 of 145 Header Page 17 of 145 15 Tiểu kết chương Qua nghiên cứu thực trạng đội ngũ GVMN công tác phát triển đội ngũ GVMN huyện Đại Lộc thời gian qua cho thấy đội ngũ GVMN đủ số lượng, đạt chuẩn trình độ đào tạo, có lực sư phạm, yêu nghề, mến trẻ, có tâm huyết với nghề, có nhiều biện pháp nâng cao chất lượng giảng dạy Tuy nhiên thực trạng đội ngũ GVMN huyện thiếu năm, việc sử dụng GV chưa với tỷ lệ cấu lớp, học sinh; có bất cập định cấu tuổi, số năm giảng dạy ít, nên kinh nghiệm giảng dạy chưa có, kỹ nghiệp vụ chăm sóc GD trẻ hạn chế; nhận thức, lực chuyên môn, khả sáng tạo, chưa đáp ứng với yêu cẩu đổi GD, đổi đất nước CHƯƠNG CÁC BIỆN PHÁP PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ GVMN HUYỆN ĐẠI LỘC TỈNH QUẢNG NAM THEO CHUẨN NGHỀ NGHIỆP 3.1 CÁC NGUYÊN TẮC ĐỀ XUẤT CÁC BIỆN PHÁP 3.1.1 Nguyên tắc đảm bảo tính hệ thống 3.1.2 Nguyên tắc đảm bảo tính quán 3.1.3 Nguyên tắc đảm bảo tính thực tiễn 3.1.4 Nguyên tắc đảm bảo tính khả thi 3.2 BIỆN PHÁP PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ GVMN HUYỆN ĐẠI LỘC TỈNH QUẢNG NAM THEO CHUẨN NGHỀ NGHIỆP 3.2.1 Tập trung thay đổi nhận thức, giúp cấp quản lý giáo dục thấy cần thiết vấn đề phát triển đội ngũ GVMN Đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho cấp, ngành, gia đình cộng đồng chủ trương, mục đích, ý nghĩa phát triển đội ngũ GVMN việc nâng cao chất lượng giáo dục phát triển nguồn nhân lực Footer Page 17 of 145 Header Page 18 of 145 16 Triển khai chủ trương, sách Đảng Nhà nước đường lối phát triển GD đất nước nói chung, Tỉnh huyện Đại Lộc nói riêng đến cấp quản lý, GV Chủ động tuyên truyền, tư vấn để cấp quản lý, GV nhận thức việc xây dựng phát triển đội ngũ GVMN huyện Đại Lộc không mục tiêu có ý nghĩa cấp thiết, chiến lược lâu dài mà điều kiện để thực nhiệm vụ đổi nghiệp GD&ĐT Để giải pháp đạt hiệu cao, Phòng GD&ĐT tăng cường công tác tham mưu để có đạo kịp thời Sở GD&ĐT Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện; bên cạnh đó, cần có hỗ trợ tích cự từ cán quản lý trường mầm non huyện; phối hợp hỗ trợ tạo điều kiện giúp đỡ ngành, đồng tình ủng hộ nhân dân cha mẹ trẻ việc tuyên truyền vấn đề phát triển đội ngũ GVMN giai đoạn 3.2.2 Xây dựng kế hoạch phát triển đội ngũ GVMN huyện Đại Lộc đến năm 2020 theo chuẩn nghề nghiệp Trước hết, để có thống nhất, đồng việc triển khai thực xây dựng kế hoạch, Phòng GD&DT phận quản lý chức có liên quan trực tiếp, phối hợp với chặt chẽ trách nhiệm cụ thể để xây dựng kế hoạch Phòng GD&ĐT Đại Lộc, quan quản lý trực tiếp GD&ĐT xây dựng kế hoạch phát triển mạng lưới trường lớp, kế hoạch phát triển đội ngũ GV, kế hoạch đào tạo bồi dưỡng tuyển dụng đội ngũ GVMN huyện Các trường mầm non tranh thủ đạo, đồng thời tranh thủ quan tâm Đảng ủy, UBND xã, thị trấn giúp đỡ ban ngành, đoàn thể, phối hợp cha mẹ học sinh để lập quy hoạch, kế hoạch phát triển đội ngũ GVMN trường Các trường đào tạo Đại học Sư phạm Đà Nẳng, Trường Đại học Quảng Nam cần nắm bắt nhu cầu phát triển (số lượng, chất Footer Page 18 of 145 Header Page 19 of 145 17 lượng, cấu) đội ngũ GVMN địa bàn huyện để có kế hoạch bồi dưỡng nâng chuẩn, đào tạo bổ sung GVMN cho huyện 3.2.3 Tổ chức công tác tuyển dụng, sử dụng phân công nhiệm vụ đội ngũ GVMN Đại Lộc sở chuẩn nghề nghiệp Hàng năm vào tiêu biên chế giao, vào số lớp, số trẻ có cần xác định nguồn bổ sung tuyển dụng GVMN đơn vị toàn huyện Phòng GD&ĐT Phòng Nội vụ xây dựng mối quan hệ đồng quy trình hợp đồng, tuyển dụng Việc hợp đồng, tuyển dụng có tính thống cao từ khâu thông báo tuyển dụng hay hợp đồng đến khâu tiếp nhận hồ sơ GV, trình UBND huyện định tuyển dụng tiếp nhận Cần phải có quan điểm đắn lựa chọn, bố trí, xếp phân công GV theo hướng trọng dụng lực cách hợp lý khách quan Tất lựa chọn, xếp phải xuất phát từ yêu cầu, nhiệm vụ người GVMN việc chăm sóc giáo dục trẻ trường mầm non Trong trình bố trí, xếp cần đưa đào tạo lại cho nghỉ trước chế độ GVMN phẩm chất lực, khả đảm nhận nhiệm vụ ảnh hưởng đến chất lượng nhà trường trực tiếp trẻ mầm non Phân công nhiệm vụ cho GV phải công khai, dân chủ, tôn trọng lắng nghe ý kiến tập thể, không áp đặt ý kiến cá nhân Phân công trách nhiệm rõ ràng, hợp lý, có định mức lao động cho GV Ngoài phải xây dựng nếp lao động, sinh hoạt chuyên môn, sinh hoạt tập thể xây dựng nguyên tắc tổ chức hoạt động GD khác nhà trường sở để trì kỷ cương, nếp, nâng cao chất lượng hiệu giáo dục Footer Page 19 of 145 Header Page 20 of 145 18 3.2.4 Tăng cường công tác bồi dưỡng tự bồi dưỡng nâng chuẩn, chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ cho đội ngũ GVMN huyện Đại Lộc theo chuẩn nghề nghiệp Xây dựng văn hướng dẫn đơn vị công tác bồi dưỡng hàng năm Kiện toàn Ban đạo bồi dưỡng cấp huyện, bao gồm thành viên: Cán Phòng GD&ĐT với cán quản lý trường Các thành viên phải người trình độ khả nghiên cứu khoa học giáo dục, trình độ chuyên môn khá, nắm bắt kịp thời tri thức khoa học tiên tiến, có tầm hiểu biết sâu rộng, có khả giúp đỡ GV lĩnh vực chuyên môn, có phẩm chất đạo đức tốt, thẳng thắn nhiệt tình Xây dựng kế hoạch cụ thể nội dung thời gian bồi dưỡng Chuẩn bị sở vật chất phục vụ công tác bồi dưỡng Chính quyền phối hợp với Công đoàn cấp cử lực lượng GV cán dự nguồn, cán kế cận tiếp tục tham gia lớp lý luận trị, quản lý ngành Phòng GD&ĐT tiếp tục liên kết với Trường Đại học sư phạm Đà Nẳng để mở lớp nâng chuẩn Đại học sư phạm mầm non để GV tham gia học nâng chuẩn huyện Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên hàng năm đảm bảo mục tiêu bồi dưỡng nâng cao lực nghề nghiệp, phát triển lực dạy học lực khác theo yêu cầu chuẩn nghề nghiệp GVMN, yêu cầu phát triển GD huyện, yêu cầu đổi nâng cao chất lượng GD cho cán quản lý GV 3.2.5 Tổ chức kiểm tra, đánh giá đội ngũ GVMN huyện Đại Lộc sở chuẩn nghề nghiệp Ngoài cách thức mà cấp quản lý thực như: kiểm tra, tra chuyên đề, tra đột xuất vào tiêu chí đánh giá chuẩn nghề nghiệp GVMN, cần thực đảm Footer Page 20 of 145 Header Page 21 of 145 19 bảo tiêu chuẩn, quy trình đánh giá xếp loại GV sau năm học Đồng thời tăng cường kiểm tra nhắc nhỡ thường xuyên phát sai sót từ nhỏ đến lớn cá nhân GV để từ có góp ý giúp thân GV khắc phục, sửa chữa kịp thời Tuân thủ nghiêm quy định pháp luật, quy chế chuyên môn có chấn chỉnh kịp thời, xử lý mức vi phạm GV thực nhiệm vụ Thực kế hoạch kiểm tra, đánh giá có thống từ Phòng GD&ĐT đến trường học: - Công tác tra kiểm tra Phòng GD&ĐT: Xây dựng thực kế hoạch tra chuyên ngành năm trường mầm non; Giới thiệu cán quản lý, giáo viên thuộc quyền quản lý Phòng GD&ĐT để Sở GD&ĐT công nhận; Xây dựng kế hoạch tổ chức kiểm tra việc thực nhiệm vụ giao; hướng dẫn công tác kiểm tra, đánh giá GV - Công tác tra, kiểm tra, đánh giá xếp loại nhà trường: Xây dựng kế hoạch tổ chức tra GV; thực chế độ báo cáo công tác tra, kiêm tra theo quy định; Tổ chức đánh giá xếp loại GV theo quy trình Thực việc thanh, kiểm tra, đánh giá, xếp loại GV với động viên, khen thưởng kịp thời để GV phấn khởi, yên tâm say mê công việc đạt hiệu cao Để thực tốt công tác kiểm tra, đánh giá, cần có quan tâm cấp ngành, mà trực tiếp đạo sâu sát UBND huyện Sở GD&ĐT, đồng thời phải có thống quan điểm, đánh giá thực chất lực GV 3.2.6 Hoàn thiện chế độ khen thưởng, sách đãi ngộ cho đội ngũ GVMN huyện Điều chỉnh định biên giáo viên/nhóm, lớp để giảm bớt cường độ lao động cho GVMN Phòng GD&ĐT tiếp tục tham mưu cho Footer Page 21 of 145 Header Page 22 of 145 20 UBND huyện tuyển GV đủ năm theo Điều lệ trường mầm non Về sách tiền lương, Phòng GD&ĐT tiếp tục tham mưu để có chế hỗ trợ lượng cho GVMN sau chuyển đổi loại hình trường cho phù hợp Về chế độ đãi ngộ, cần phải có sách khuyến khích GV có lực trình độ chuẩn học sau đại học Có sách thu hút sinh viên có trình độ đào tạo quy từ Đại học mầm non trở lên huyện công tác, trọng dụng GV có tài, có tay nghề giỏi, đồng thời tạo hội để họ phát huy tài Đồng thời phải nghiêm túc xử lý cá nhân vi phạm nội quy, quy chế ngành nhà trường 3.3 MỐI QUAN HỆ GIỮA CÁC BIỆN PHÁP Các biện pháp có mối quan hệ biện chứng với nhau, biện pháp làm tiền đề thúc đẩy biện pháp ngược lại Từ tạo nên thống chặt chẽ đem lại hiệu cao trình tổ chức thực Biện pháp 1: sở quan trọng thiếu để quy hoạch, quản lý phát triển đội ngũ GVMN tiền đề để thực biện pháp khác Biện pháp 2: biện pháp nhằm phát triển đội ngũ GVMN Biện pháp 3: biện pháp chủ đạo việc phát triển đội ngũ GVMN Biện pháp 4: biện pháp mang lại hiệu cao nhằm nâng cao trình độ trị, kiến thức, lực chuyên môn, nghiệp vụ đội ngũ GVMN Biện pháp 5: biện pháp quan trọng mang tính đột phá nhằm tạo điều kiện phát triển mạnh mẽ đội ngũ GVMN Biện pháp 6: điều kiện cần thiết nhằm tăng nguồn hỗ trợ cho việc cải thiện chế độ sách GVMN Chắc chắn biện pháp mang lại hiệu công tác phát triển đội ngũ GVMN nói chung đội ngũ GVMN huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam theo chuẩn nghề nghiệp Footer Page 22 of 145 Header Page 23 of 145 21 3.4 KHẢO NGHIỆM VỀ TÍNH CẤP THIẾT VÀ TÍNH KHẢ THI CỦA CÁC BIỆN PHÁP Bảng 3.2 Kết khảo sát tính cấp thiết khả thi đề tài Tính cấp thiết T T TÊN BIỆN PHÁP Rất cấp Cấp thiêt thiết Tính khả thi Không Rất cấp khả thiêt thi Khả thi Không khả thi Tập trung thay đổi nhận thức, giúp cấp quản lý giáo dục thấy cần 75% 23% 2% 82% 18% 81% 19% 83% 17% dụng, sử dụng phân 86% 14 % 86% 14% 95% 5% 95% 5% 79% 21% 75% 25% 0 74% 24% thiết vấn đề phát triển đội ngũ GVMN Xây dựng kế hoạch phát triển đội ngũ GVMN Tổ chức công tác tuyển công nhiệm vụ đội ngũ Tăng cường công tác bồi dưỡng tự bồi dưỡng nâng chuẩn, chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ Tổ chức kiểm tra, đánh giá đội ngũ GVMN Hoàn thiện chế độ khen thưởng, sách đãi 97% 3% ngộ cho đội ngũ GVMN Từ số liệu bảng 3.2 cho thấy: + Tỷ lệ tính cấp thiết: Tất ý kiến cán quản lý GV cho cần phải thực biện pháp Tuy Footer Page 23 of 145 Header Page 24 of 145 22 nhiên, biệp pháp 1: có ý kiến cho không cấp thiết, thực tế cấp ủy, cấp quản lý GD nhà trường nhận thức đầy đủ vị trí tầm quan trọng việc phát triển đội ngũ GVMN, nên vài cán quản lý cho không cấp thiết + Tỷ lệ tính khả thi biện pháp nêu biệp pháp: Tăng cường công tác bồi dưỡng tự bồi dưỡng đội ngũ GV biện pháp có tính khả thi cao, 95% ý kiến cán quản lý GV cho thực được, có 5% cho khó thực kinh phí để đội ngũ tham gia bồi dưỡng nâng cao trình độ Qua kết khảo sát, biện pháp đề xuất cấp thiết có tính khả thi cao, kết cho phép tin tưởng vào tính khách quan phù hợp biện pháp đề xuất Tiểu kết chương Qua kết khảo nghiệm biện pháp đề xuất có tính cấp thiết tính khả thi, phù hợp với yêu cầu trước mắt lâu dài tập trung xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo Vì biện pháp đưa để phát triển đội ngũ GVMN phù hợp, đáp ứng lòng mong mỏi đội ngũ CBQL GVMN Để biện pháp thực có hiệu quả, cấp quản lý GDMN phải biết vận dụng, phối hợp chặt chẽ, đồng linh hoạt mềm dẻo biện pháp, phù hợp với tình hình thực tiễn địa phương Mặt khác cần phải có đạo, thống từ Phòng GD&ĐT đến sở GDMN; hưởng ứng thực cách tích cực, tự nguyện đội ngũ GVMN chắn biện pháp giúp cho cấp quản lý GD bồi dưỡng nhằm phát triển đội ngũ GVMN nước nói chung huyện Đại Lộcnói riêng Footer Page 24 of 145 Header Page 25 of 145 23 KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ KẾT LUẬN Trong hệ thống giáo dục quốc dân, GDMN bậc học đầu tiên, đặt móng cho phát triển thể chất, trí tuệ, tình cảm, thẩm mỹ trẻ Đội ngũ GVMN có vai trò đặc biệt quan trọng, định chất lượng chăm sóc giáo dục Phát triển đội ngũ GV GD xây dựng phát triển tổ chức người có phẩm chất đạo đức sáng lành mạnh, có lực chuyên môn vững vàng, có ý chí phấn đấu vươn lên nghề nghiệp, tận tình phục vụ nhân dân yêu mến học sinh Đội ngũ GVMN huyện Đại Lộc bước đầu đáp ứng yêu cầu chuẩn nghề nghiệp, GVMN đa số yêu nghề, gắn bó với trường lớp, tận tụy với học sinh có tinh thần trách nhiệm cao công việc Bên cạnh mặt mạnh, đội ngũ GVMN thiếu số lượng, nhiều bất cập nhận thức, trình độ đào tạo, lực chuyên môn Việc tuyển dụng, sử dụng, phân công nhiệm vụ GVMN chưa hợp lý Chế độ sách cho GV nhiều bất cập nên chưa tạo động lực cho GV hoàn thành tốt nhiệm vụ Để phát triển đội ngũ GVMN huyện Đại Lộc đáp ứng chuẩn nghề nghiệp cần triển khai thực đồng biện pháp: Tập trung thay đổi nhận thức, giúp cấp quản lý giáo dục thấy cần thiết vấn đề phát triển đội ngũ GVMN; Xây dựng kế hoạch phát triển đội ngũ; Tổ chức công tác tuyển dụng, sử dụng phân công nhiệm vụ; Tăng cường công tác bồi dưỡng tự bồi dưỡng nâng chuẩn, chuyên môn, nghiệp vụ; Tổ chức kiểm tra, đánh giá; Hoàn thiện chế độ, sách cho đội ngũ GVMN huyện KHUYẾN NGHỊ 2.1 Đối với Bộ Giáo dục Đào tạo Quan tâm đến ngành học GDMN nói chung đội ngũ GVMN nói riêng Footer Page 25 of 145 Header Page 26 of 145 24 2.2 Đối với UBND tỉnh Quảng Nam Có quy định cụ thể việc cấp kinh phí để đầu tư phát triển GDMN hỗ trợ kinh phí chi thường xuyên cho trường MN tính đầu trẻ mầm non độ tuổi 2.3 Đối với Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Quảng Nam Cải tiến hình thức tổ chức lớp bồi dưỡng thường xuyên cho đội ngũ GVMN theo nội dung quy định phù hợp với tình hình phát triển giáo dục Tăng cường công tác tra, kiểm tra đánh giá đội ngũ GVMN sở thực chuẩn nghề nghiệp GV 2.4 Đối với UBND huyện Đại Lộc Thực việc tuyển dụng đội ngũ cách chặc chẽ, quy định Hàng năm cần có kế hoạch tuyển dụng vào biên chế viên chức nghiệp GD GVMN 2.5 Đối với Phòng Giáo dục Đào tạo huyện Đại Lộc Xây dựng kế hoạch tuyển chọn đội ngũ GV đảm bảo đủ số lượng, đồng cấu, đáp ứng yêu cầu phát triển GDMN Kiểm tra đôn đốc việc thực nhiệm vụ đội ngũ GVMN 2.6 Đối với Hiệu trưởng trường mầm non Đẩy mạnh việc tuyên truyền chủ trương sách Đảng Nhà nước GD&ĐT, phát triên đội ngũ GVMN Lập kế hoạch tổng thể, dài hạn từ đến 2020 phát triển GDMN địa phương Tổ chức sơ kết, tổng kết, tuyên dương khen thưởng tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc phong trào thi đua, qua tạo động lực thúc đẩy GV phấn đấu vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ./ Footer Page 26 of 145 ... triển đội ngũ GVMN Chương 2: Thực trạng đội ngũ giáo viên công tác phát triển đội ngũ GVMN huyện Đại Lộc tỉnh Quảng Nam Chương 3: Biện pháp phát triển đội ngũ GVMN huyện Đại Lộc tỉnh Quảng Nam theo. .. phát triển đội ngũ GVMN tiền đề để thực biện pháp khác Biện pháp 2: biện pháp nhằm phát triển đội ngũ GVMN Biện pháp 3: biện pháp chủ đạo việc phát triển đội ngũ GVMN Biện pháp 4: biện pháp mang... triển đội ngũ GVMN huyện Đại Lộc tỉnh Quảng Nam 5.3 Đề xuất biện pháp phát triển đội ngũ GVMN huyện Đại Lộc theo chuẩn nghề nghiệp Giới hạn phạm vi nghiên cứu - Đề tài tập trung nghiên cứu biện
- Xem thêm -

Xem thêm: Biện pháp phát triển đội ngũ giáo viên mầm non huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam theo chuẩn nghề nghiệ, Biện pháp phát triển đội ngũ giáo viên mầm non huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam theo chuẩn nghề nghiệ, Biện pháp phát triển đội ngũ giáo viên mầm non huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam theo chuẩn nghề nghiệ

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay