Ứng dụng mô hình tự hồi quy véctơ dạng cấu trúc trong phân tích cơ chế truyền dẫn chính sách tiền tệ tại Việt Nam

181 29 0
  • Loading ...
1/181 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/04/2017, 21:54

Header Page of 145 HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM ĐÀM THỊ HỆ SINH KẾ CỦA HỘ NÔNG DÂN DI CƯ TỰ DO TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐẮK NÔNG LUẬN ÁN TIẾN SĨ NHÀ XUẤT BẢN ĐẠI HỌC NÔNG NGHIỆP – 2017 Footer Page of 145 Header Page of 145 HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM ĐÀM THỊ HỆ SINH KẾ CỦA HỘ NÔNG DÂN DI CƯ TỰ DO TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐẮK NÔNG Chuyên ngành: Kinh tế phát triển Mã số: 62 31 01 05 Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Nguyễn Văn Tuấn PGS.TS Bùi Bằng Đoàn HÀ NỘI – 2017 Footer Page of 145 Header Page of 145 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan công trình nghiên cứu riêng tôi, kết nghiên cứu trình bày luận án trung thực, khách quan chưa dùng để bảo vệ lấy học vị Tôi xin cam đoan giúp đỡ cho việc thực luận án cám ơn, thông tin trích dẫn luận án rõ nguồn gốc Hà Nội, ngày… tháng… năm 2017 Tác giả luận án Đàm Thị Hệ i Footer Page of 145 Header Page of 145 LỜI CẢM ƠN Trong suốt thời gian học tập, nghiên cứu hoàn thành luận án, nhận hướng dẫn, bảo tận tình thầy cô giáo, giúp đỡ, động viên bạn bè, đồng nghiệp gia đình Nhân dịp hoàn thành luận án, cho phép bày tỏ lòng kính trọng biết ơn sâu sắc đến PGS.TS Nguyễn Văn Tuấn, PGS.TS Bùi Bằng Đoàn, tận tình hướng dẫn, dành nhiều công sức, thời gian tạo điều kiện cho suốt trình học tập thực đề tài Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành tới Ban Giám đốc, Ban Quản lý đào tạo, Khoa Kinh tế Phát triển nông thôn, thầy cô Bộ môn Phát triển nông thôn thuộc Học viện Nông nghiệp Việt Nam tận tình giúp đỡ trình học tập, thực đề tài hoàn thành luận án Tôi xin chân thành cảm ơn lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức Sở Khoa học Công nghệ Đắk Nông, Ủy ban nhân dân thị xã Gia Nghĩa Ủy ban nhân dân phường Nghĩa Phú (nơi công tác), cám ơn quan, ban, ngành có liên quan tỉnh Đắk Nông, đồng thời, cám ơn tổ chức, cá nhân người dân huyện Đăk Song, Đăk G’long, huyện Tuy Đức (nơi thực điều tra số liệu, thu thập thông tin) tận tình cung cấp thông tin, tài liệu, số liệu nghiên cứu, để hoàn thành luận án Xin chân thành cảm ơn gia đình, người thân, bạn bè, đồng nghiệp điều kiện thuận lợi, giúp đỡ, động viên, khuyến khích hoàn thành luận án./ Hà Nội, ngày tháng năm 2017 Nghiên cứu sinh Đàm Thị Hệ ii Footer Page of 145 Header Page of 145 MỤC LỤC Lời cam đoan i Lời cảm ơn ii Danh mục chữ viết tắt vii Danh mục bảng viii Danh mục hình x Trích yếu luận án xi Thesis abstract xiii Phần Mở đầu 1.1 Tính cấp thiết đề tài 1.2 Mục tiêu đề tài 1.2.1 Mục tiêu chung 1.2.2 Mục tiêu cụ thể 1.3 Câu hỏi nghiên cứu 1.4 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 1.4.1 Đối tượng nghiên cứu 1.4.2 Phạm vi nghiên cứu 1.5 Những đóng góp đề tài 1.6 Ý nghĩa khoa học thực tiễn để tài Phần Cơ sở lý luận thực tiễn sinh kế hộ nông dân di cư tự 2.1 Cơ sở lý luận 2.1.1 Một số khái niệm liên quan 2.1.2 Đặc điểm cần thiết phải phát triển sinh kế cho hộ nông dân di cư tự 24 2.1.3 Nội dung nghiên cứu sinh kế hộ nông dân di cư tự 29 2.1.4 Các yếu tố ảnh hưởng tới sinh kế hộ nông dân di cư tự 30 2.2 Cơ sở thực tiễn 33 2.2.1 Kinh nghiệm số nước giới tăng cường sinh kế hộ nông dân di cư tự 33 iii Footer Page of 145 Header Page of 145 2.2.2.Kinh nghiệm số địa phương nước tăng cường sinh kế hộ nông dân di cư tự 36 2.2.3 Một số sách nhà nước vấn đề sinh kế cho hộ nông dân di cư tự 40 2.2.4 Bài học kinh nghiệm cho tỉnh Đắk Nông tăng cường sinh kế hộ nông dân di cư tự 42 2.2.5 Một số công trình nghiên cứu có liên quan đến đề tài 43 Tóm tắt phần 46 Phần Phương pháp nghiên cứu 47 3.1 Đặc điểm tỉnh Đắk Nông 47 3.1.1 Các đặc điểm tự nhiên tỉnh Đắk Nông 47 3.1.2 Đặc điểm kinh tế - xã hội tỉnh Đắk Nông 51 3.1.3 Những thuận lợi khó khăn phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Đắk Nông 56 3.2 Phương pháp tiếp cận khung phân tích 57 3.2.1 Phương pháp tiếp cận 57 3.2.2 Khung phân tích 58 3.3 Phương pháp chọn điểm nghiên cứu thu thập thông tin 58 3.3.1 Phương pháp chọn điểm nghiên cứu 58 3.3.2 Phương pháp thu thập thông tin 60 3.4 Phương pháp xử lý phân tích thông tin 63 3.4.1 Phương pháp thống kê mô tả 63 3.4.2 Phương pháp thống kê so sánh 63 3.4.3 Phương pháp đánh giá số lực thích ứng (aci) tính dễ bị tổn thương 63 3.4.4 Phương pháp phân tích swot 64 3.4.5 Phương pháp phân tích nhân tố khám phá 65 3.5 Hệ thống tiêu nghiên cứu 67 3.5.1 Nhóm tiêu thực trạng di cư đặc điểm hộ di cư 67 3.5.2 Nhóm tiêu phản ánh hoạt động sinh kế kết sinh kế hộ 67 3.5.3 Nhóm tiêu yếu tố ảnh hưởng đến sinh kế hộ nông dân di cư tự 67 Tóm tắt phần 69 iv Footer Page of 145 Header Page of 145 Phần Thực trạng sinh kế yếu tố ảnh hưởng đến sinh kế hộ nông dân di cư tự địa bàn tỉnh Đắk Nông 70 4.1 Thực trạng sinh kế hộ nông dân di cư tự địa bàn tỉnh Đắk Nông 70 4.1.1 Thực trạng di cư tự hộ nông dân đến tỉnh Đắk Nông 70 4.1.2 Thực trạng hoạt động sinh kế hộ nông dân di cư tự địa bàn tỉnh Đắk Nông 74 4.1.3 Các mô hình chiến lược sinh kế hộ nông dân di cư tự địa bàn tỉnh Đắk Nông 83 4.1.4 Kết sinh kế hộ nông dân di cư tự địa bàn tỉnh Đắk Nông 89 4.1.5 Đánh giá chung sinh kế hộ nông dân di cư tự địa bàn tỉnh Đắk Nông 99 4.2 Các yếu tố ảnh hưởng đến sinh kế hộ nông dân di cư tự địa bàn tỉnh Đắk Nông 100 4.2.1 Ảnh hưởng nguồn lực sinh sinh kế hộ nông dân di cư tự 100 4.2.2 Ảnh hưởng môi trường sách đến sinh kế hộ nông dân di cư tự 110 4.2.3 Ảnh hưởng yếu tố rủi ro bên đến sinh kế hộ nông dân di cư tự 116 4.2.4 Phân tích yếu tố ảnh hưởng đến mức độ hài lòng hộ nông dân di cư tự sống 117 Tóm tắt phần 122 Phần Định hướng giải pháp tăng cường sinh kế hộ nông dân di cư tự địa bàn tỉnh Đắk Nông 124 5.1 Căn đề xuất định hướng giải pháp tăng cường sinh kế hộ nông dân di cư tự địa bàn tỉnh Đắk Nông 124 5.2 Định hướng tăng cường sinh kế hộ nông dân di cư tự địa bàn tỉnh Đắk Nông 128 5.2.1 Tiếp tục đẩy mạnh thực chương trình giải vấn đề di cư tự địa bàn tỉnh làm tốt công tác quản lý xã hội 128 5.2.2 Tăng cường áp dụng sách hỗ trợ ổn định đời sống phát triển sản xuất hộ nông dân di cư tự 128 5.2.3 Tăng cường hoạt động tuyên truyền, vận động để giảm tượng di cư tự phát 129 v Footer Page of 145 Header Page of 145 5.3 Giải pháp tăng cường sinh kế hộ nông dân di cư tự địa bàn tỉnh Đắk Nông 129 5.3.1 Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức cho hộ nông dân di cư tự tham gia hoạt động xã hội phát triển kinh tế địa phương 129 5.3.2 Hoàn thiện công tác quy hoạch, kế hoạch gắn với việc giải vấn đề di cư tự 130 5.3.3 Tăng cường đầu tư phát triển sở hạ tầng kinh tế - xã hội nhằm cải thiện điều kiện phát triển sản xuất đời sống hộ nông dân di cư tự địa bàn 132 5.3.4 Tăng cường công tác tập huấn chuyển giao tiến kỹ thuật nhằm thúc đẩy phát triển sản xuất nông lâm nghiệp cho hộ nông dân di cư tự 133 5.3.5 Tăng cường nguồn vốn tín dụng cho hộ nông dân di cư tự tiếp cận phát triển sản xuất góp phần cải thiện sinh kế 135 5.3.6 Tăng cường liên kết thúc đẩy phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm nông sản chủ lực cho hộ nông dân di cư tự địa bàn 137 5.3.7 Tăng cường hoạt động hỗ trợ phát triển giáo dục đào tạo nghề cho hộ nông dân di cư tự 138 5.3.8.Tăng cường phối hợp quyền nơi nơi đến hộ nông dân di cư tự nhằm giảm lực lượng dân di cư tự phát 139 Tóm tắt phần 141 Phần Kết luận kiến nghị 142 6.1 Kết luận 142 6.2 Kiến nghị 144 6.2.1 Đối với nhà nước 144 6.2.2 Đối với tỉnh có người di cư tự 144 Danh mục công trình công bố có liên quan đến luận án 145 Tài liệu tham khảo 146 Phụ lục 151 vi Footer Page of 145 Header Page of 145 DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT Từ viết tắt ACI BQ CN CSXH CHN DCTD DFID Nghĩa tiếng Việt Chỉ số lực thích ứng (Adaptability Index of Capability) Bình quân Công nghiệp Chính sách xã hội Cây hàng năm Di cư tự Cơ quan Phát triển Anh quốc (Department for International Development) DV Dịch vụ ĐVT Đơn vị tính EFA Phương pháp phân tích nhân tố khám phá (Explatory Factor Analysis) IFAD Cơ quan tài trợ quốc tế Phát triển nông nghiệp (International Fund for Agricultural Development) KCN Khu công nghiệp KTXH Kinh tế xã hội LĐ Lao động MHSK Mô hình sinh kế NLSK Nguồn lực sinh kế NN Nông nghiệp NN&PTNT Nông nghiệp Phát triển nông thôn NH Ngân hàng PRA Đánh giá nhanh có tham gia (Participatory Rural Appraisal) SH Sinh hoạt SWOT Phương pháp phân tích điểm mạnh, điểm yếu, hộ thách thức (Strength, weakness, opportunities, threats) SX Sản xuất SXKD Sản xuất kinh doanh SXLN Sản xuất lâm nghiệp TD Tín dụng TMDV Thương mại dịch vụ TTCN Tiểu thủ công nghiệp UBND Ủy ban nhân dân VI Chỉ số tính dễ tổn thương (Vulnerability index) vii Footer Page of 145 Header Page 10 of 145 DANH MỤC BẢNG STT Tên bảng Trang Bảng 3.1 Cơ cấu sử dụng đất tỉnh Đắk Nông năm 2015 50 Bảng 3.2 Một số tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu tỉnh Đắk Nông năm 2015 55 Bảng 3.3 Nguồn thu thập thông tin thứ cấp 60 Bảng 3.4 Cơ cấu mẫu điều tra 62 Bảng 3.5 Các nhân tố ảnh hưởng đến mức hài lòng với sống hộ di cư tự địa bàn nghiên cứu 66 Bảng 4.1 Thực trạng di cư tự hộ nông dân đến Đắk Nông theo giai đoạn 71 Bảng 4.2 Thành phần dân tộc hộ nông dân di cư tự đến tỉnh Đắk Nông 72 Bảng 4.3 Nguyên nhân di cư hộ nông dân điều tra 74 Bảng 4.4 Các hoạt động sinh kế hộ nông dân di cư tự điều tra 75 Bảng 4.5 Đặc điểm hộ nông dân di cư tự thuộc mô hình sinh kế I 85 Bảng 4.6 Đặc điểm hộ nông dân thuộc mô hình sinh kế II 86 Bảng 4.7 Đặc điểm hộ nông dân thuộc mô hình sinh kế III 88 Bảng 4.8 Thu nhập hộ nông dân di cư tự phân theo loại mô hình sinh kế địa bàn nghiên cứu 90 Bảng 4.9 Mức thu nhập hộ nông dân di cư tự theo thời gian định cư 91 Bảng 4.10 Cơ cấu thu nhập hộ nông dân di cư tự theo nhóm dân tộc 93 Bảng 4.11 Tình hình chi tiêu hộ nông dân di cư tự điều tra 94 Bảng 4.12 Tổng hợp ý kiến tự đánh giá điều kiện sống hộ nông dân di cư tự 95 Bảng 4.13a Tổng hợp tiêu lực thích ứng hộ nông dân di cư tự 96 Bảng 4.13b Tổng hợp tiêu lực thích ứng hộ nông dân di cư tự 97 viii Footer Page 10 of 145 Header Page 167 of 145 PHỤ LỤC Bảng P4.1 Kết kiểm định Cronbach's Alpha T T Thang đo Cronbach's Alpha thang đo DKSX DKSX1, DKSX2, DKSX3, DKSX4 0,796 DKS DKS1, DKS2, DKS3, DKS4, DKS5, DKS6 0,834 DVXH DVXH1, DVXH2, DVXH3, DVXH4, 0,758 BDXH BDXH1, BDXH2, BDXH3, BDXH4, BDXH5 0,898 GDCQ GDCQ1, GDCQ2, GDCQ3, GDCQ4, GDCQ5, GDCQ6 0,896 HLC HLC1, HLC2, HLC3 0,699 Biến đặc trưng Bảng P4.2 Kết kiểm định KMO Kiểm định Bartlett (KMO and Bartlett's Test) Chỉ số Kaiser-Meyer-Olkin đo lường phù hợp mẫu Kiểm định Bartlett cho mẫu 0,839 Hệ số Chi-Square 1690,120 Bậc tự (Df) 171 Mức ý nghĩa (Sig.) 0,000 Bảng P4.3 Tổng phương sai giải thích (Total Variance Explained) Giá trị Eigen ban đầu (Initial Eigenvalues) Thành phần % Tổng Phương sai Tích lũy % Tổng trích hệ số tải bình phương % Tổng Phương sai Tích lũy % Tổng xoay hệ số tải bình phương % Tổng Phương sai Tích lũy % 7,1 37,348 37,348 7,1 37,348 37,348 4,44 23,369 23,369 2,43 12,766 50,114 2,43 12,766 50,114 3,58 18,83 42,199 1,96 10,31 60,424 1,96 10,31 60,424 2,65 13,931 56,13 151 Footer Page 167 of 145 Header Page 168 of 145 1,43 7,529 67,953 0,85 4,449 72,402 0,69 3,651 76,052 0,65 3,397 79,45 0,54 2,856 82,306 0,52 2,716 85,022 10 0,49 2,557 87,579 11 0,43 2,24 89,819 12 0,38 1,976 91,795 13 0,33 1,755 93,55 14 0,32 1,681 95,231 15 0,25 1,314 96,545 16 0,23 1,186 97,731 17 0,17 0,884 98,615 18 0,16 0,819 99,435 19 0,11 0,565 100 1,43 7,529 67,953 2,25 11,823 67,953 Phương pháp trích: Phân tích thành phần Bảng P4.4 Ma trận nhân tố xoay (Rotated Component Matrixa) Nhân tố GDCQ3 0,876 GDCQ4 0,845 GDCQ2 0,802 GDCQ5 0,790 GDCQ6 0,755 DVXH1 0,615 GDCQ1 0,580 152 Footer Page 168 of 145 Header Page 169 of 145 BDXH3 0,868 BDXH2 0,830 BDXH4 0,787 BDXH5 0,783 BDXH1 0,703 DKSX1 0,818 DKSX2 0,814 DKSX3 0,774 DKSX4 0,673 DKS4 0,878 DKS5 0,835 DKS3 0,662 Phương pháp trích: Phân tích thành phần Phương pháp xoay: Varimax với chuẩn hóa Kaiser.a a Phép xoay hội tụ qua bước lặp Bảng P4.5 Kết ước lượng hệ số mô hình hồi quy Hệ số chuẩn hóa Mô hình t B Sai số chuẩn 0,567 0,168 f1 0,196 0,057 f2 0,194 f3 f4 (Hệ số Mức ý nghĩa Beta Các thống kê cộng tuyến Độ chấp nhận Hệ số phóng đại phương sai 3,374 0,001 0,277 3,437 0,001 0,685 1,459 0,050 0,316 3,916 0,000 0,683 1,464 0,149 0,067 0,159 2,206 0,029 0,853 1,172 0,012 0,055 0,018 ,228 0,820 0,714 1,401 tự do) a Biến phụ thuộc: HLC 153 Footer Page 169 of 145 đa Header Page 170 of 145 Bảng P4.6 Tóm tắt mô hình Các thống kê Mô hình Hệ số tương quan Hệ số xác định Hệ số xác định hiệu chỉnh Sai số chuẩn hồi quy 0,595a 0,354 0,336 0,60383 Thay đổi hệ số xác định Bậc Bậc Thay tự tự đổi giá do trị F 0,554 19,874 Thay đổi mức ý nghĩa thống kê F 145 0,000 a Các biến độc lập: (hệ số tự do), f4, f3, f1, f2 b Biến phụ thuộc: HLC Bảng P 4.7 Phân tích phương sai (ANOVA) Tổng bình phương Độ trung bình Bình phương trung bình F Độ tin cậy Hồi quy 28,986 7,246 19,874 0,000b Phần dư 52,869 145 0,365 Tổng 81,855 149 Mô hình a Dependent Variable: HLC b Biến độc lập: (hằng số), f4, f3, f1, f2 154 Footer Page 170 of 145 Header Page 171 of 145 PHIẾU ĐIỀU TRA HỘ NÔNG DÂN DI CƯ TƯ DO Thôn/Bản Xã Huyện: I Thông tin hộ gia đình Thông tin chủ hộ - Họ tên chủ hộ: …………………………Giới tính: Tuổi: - Dân tộc: ………………………… Trình độ học vấn: - Năm di cư vào Đắk Nông: : , Năm thức đây: - Nơi trước di cư: - Lý di cư: Thông tin HGĐ - Số nhân khẩu:……………Nam:………………………Nữ: - Cơ cấu độ tuổi: Dưới 16 tuổi: ; Từ 16 đến 60: Trên 60 tuổi: - Số lượng lao động chính: ., Nam: .; Nữ: II Điều kiện đất đai sử dụng Hộ Trong (m2) STT Loại ruộng đất I Đất nông nghiệp Đất ruộng a Đất trồng lúa b Đất trồng màu Đất nương rẫy a Trồng lúa b Trồng màu Đất trồng CN lâu năm a Cà phê Tổng số Được (m2) giao 155 Footer Page 171 of 145 Thuê, khoán, Tự khai phá Mua lại Header Page 172 of 145 b Hồ tiêu c Đất lâm nghiệp a Rừng tự nhiên b Rừng trồng c Đất trống, đồi núi trọc Ao hồ nuôi trồng thuỷ sản Đất NN khác II Đất thổ cư III Đất khác Tổng diện tích đất Hộ III Tài sản, công cụ sản xuất đồ dùng sinh hoạt Loại nhà mà gia đình Loại nhà: …….XD năm:……… Diện tích (m2): …… Giá trị (ước tính): Gia đình có sử dụng điện không? Có ; Không ; Loại nguồn điện: Gia đình có sử dụng nhà vệ sinh không? Có ; Không  Nếu có, loại nào? Gia đình sử dụng nguồn nước cho sinh hoạt ngày: Giếng khoan , giếng đào , hệ tự chảy , bể nước mưa , nước suối  Gia đình có loại công cụ sản xuất nào? (Điền vào mục thích hợp) TT Loại công cụ Ô tô (tải, bán tải) Máy kéo, máy cày Máy xay xát Xe súc vật kéo Máy phát điện Số lượng (cái, chiếc…) 156 Footer Page 172 of 145 Tổng giá trị (ngh.đồng) Ghi Header Page 173 of 145 Bình phun thuốc sâu Máy bơm nước Máy tuốt lúa Thuyền Cộng Các đồ dùng có giá trị gia đình STT Tên đồ dùng Xe máy Xe đạp Tivi Đầu video Radio cassette Máy điện thoại Bếp ga Tủ gỗ Bàn ghế Số lượng (cái, chiếc, bộ) Tổng giá trị (ng.đồng) Ghi Cộng IV Các hoạt động kinh tế HGĐ Loại hình sản xuất, kinh doanh hộ TT Sản xuất nông nghiệp a Trồng lúa, màu b Làm nương rẫy c Trồng CN, CAQ Sản xuất lâm nghiệp a Trồng rừng Đánh dấu 157 Footer Page 173 of 145 Số công năm Ước thu nhập năm Header Page 174 of 145 b Bảo vệ rừng c Khai thác rừng Nuôi trồng thủy sản Tiểu thủ công nghiệp Kinh doanh thương mại, dịch vụ Xây dựng Công chức, viên chức, công nhân Ngành nghề khác (nếu có) a Xe ôm b Vận tải Làm mướn Cộng V Thu chi hộ năm qua Thu nhập năm qua hộ gia đình Loại sản phẩm Thu từ trồng trọt a Lúa, gạo b Ngô, khoai, sắn c Lạc, đậu… d Cà phê, e Tiêu ĐVT … Thu từ chăn nuôi a Trâu (kể nghé) 158 Footer Page 174 of 145 Số lượng Giá bán Thành tiền Trong bán Header Page 175 of 145 b Bò (kể bê) c Lợn (các loại) d Gia cầm (gà, vịt,….) … Thu từ hoạt động lâm nghiệp a Tiền công nhận khoán trồng, chăm sóc, bảo vệ rừng b Khai thác gỗ từ rừng tự nhiên c Khai thác gỗ từ rừng trồng d Khai thác củi đun e Khai thác lâm sản khác g Săn bắt thú rừng Từ nuôi trồng thuỷ sản a Cá b Thu từ KD thương mại, DVụ Thu từ làm thuê Thu khác (XD, xe ôm, VT) a b Cộng Các khoản chi tiêu năm qua gia đình TT Thành tiền (nghìn đồng) Các khoản chi Chi cho sản xuất a Sản xuất NN (giống, phân bón, yếu tố SX khác) Chi trồng lúa, màu 159 Footer Page 175 of 145 Ghi Header Page 176 of 145 Chi trồng Cây CN b Chi cho chăn nuôi (giống, thức ăn, phòng dịch …) c Các hoạt động sản xuất lâm nghiệp d Nuôi trồng thuỷ sản (giống, thức ăn, phòng bệnh…) e Các khoản phải nộp (thuế NN , phí thuỷ lợi ) g … Chi cho sinh hoạt, đời sống a Lương thực, thực phẩm (gạo, thịt, rau….) b Mua sắm đồ gia dụng c Mua sắm quần áo d Khám chữa bệnh e Học hành g Tiền điện h … Chi phí hoạt động cộng đồng a Đóng góp cho địa phương b Ma chay, cưới xin c Thăm viếng người ốm đau, thai sản d … Chi khác: … Cộng Cân đối thu chi HGĐ Tình hình lương thực tự SX HGĐ Tình trạng lương thực: Đủ dùng  Cách giải quyết: Mua  Thiếu  Vay mượn  Khó khăn: 160 Footer Page 176 of 145 Header Page 177 of 145 VII Tiếp cận số dịch vụ xã hội HGĐ Giáo dục - Khoảng cách từ nhà: Trường tiểu học:… km; THCS: … km; THPT: km - Gia đình có cháu độ tuổi học ? Trong đó: Đang học: ; Chưa học: ; Đã bỏ học: ; Lý bỏ học  - Gia đình có người lớn (15 tuổi trở lên) đọc, biếtviết: - Khó khăn: Y tế - Thôn có cán y tế không: - Khoảng cách tới trạm y tế xã là: km; Tới BV là: km - Khi ốm đau, gia đình thường xử lý nào: Đến CB y tế thôn ; Đến trạm xá xã ; Đến BV ; Cúng ; Tự chữa  - Khó khăn: Chợ - Khoảng cách từ nhà tới chợ gần nhất: km - Gia đình thường mua hàng hóa thiết yếu đâu: Tại chợ ; Tại nhà ; Tại thôn  - Gia đình thường mua vật tư SX đâu: Tại chợ  Tại nhà  Tại thôn  - Gia đình thường bán nông sản đâu: Bán nhà ; Bán ruộng ; Bán chợ  - Khó khăn: Đường giao thông - Hiện đường giao thông khu vực mà gia đình sinh sống loại đường nào? Đường nhựa ; Đường bê tông ; Đường đất ; Đường mòn  - Khoảng cách từ nhà đến đường giao thông ………… km - Khoảng cách từ nhà đến Trung tâm xã ………… km, Đến huyện là: km - Khó khăn: Điện - Gia đình có sử dụng điện cho sinh hoạt không: Có ; Không  161 Footer Page 177 of 145 Header Page 178 of 145 - Gia đình có sử dụng điện cho sản xuất không: Có ; Không  Điện sử dụng từ nguồn nào: Điện lưới ; Máy phát điện ; Thuỷ điện gia đình  - Khoảng cách đường dây nhà là: m - Khó khăn: Vay vốn - Gia đình có vay tiền cho nhu cầu không: Vay cho SXKD: Có ; Không ; Vay phục vụ đời sống: Có ; Không  - Gia đình thường vay tiền đâu: Ngân hàng  ; Họ hàng  Người quen  ; Khác  - Khó khăn: VII Các khoản quyền tổ chức trợ cấp, giúp đỡ năm qua - Gạo: kg - Vải: m - Dầu hoả thắp sáng lít - Muối I ốt, muối ăn: .kg - Hỗ trợ vay vốn: đồng - Hướng dẫn khuyến nông: lần - Hỗ trợ học nghề: - Chăm sóc y tế (ghi cụ thể): - Hỗ trợ sách, đồ dùng học tập cho em học: - Cấp giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất: - Hướng dẫn kê khai đăng ký hộ khẩu: - Định canh, định cư: - Phương tiện nghe nhìn: VIII Tự đánh giá mức độ ổn định sống gia đình Về kinh tế gia đình + So với năm trước: Khá  Như cũ  Kém  + So với nơi trước đây: Khá  Như cũ  Kém  162 Footer Page 178 of 145 Header Page 179 of 145 Về đời sống xã hội (y tế, văn hóa, hoạt động xã hội ) + So với năm trước: Khá  Như cũ  Kém  + So với nơi trước đây: Khá  Như cũ  Kém  Về hòa nhập với cộng đồng địa Không có phân biệt  Có phân biệt  IX Những khó khăn, vướng mắc hộ ổn định sống SX TT Vấn đề khó khăn Đánh dấu vào dòng thích hợp Thiếu vốn Thiếu đất đai Thiếu phương tiện SX Thiếu lao động Cơ sở hạ tầng Thiếu kiến thức SX Thị trường tiêu thụ SP Đau ốm, bệnh tật Khó tham gia vào sinh hoạt địa phương 10 Khó khăn nhà X Đánh giá hộ di cư tự nhân tố ảnh hưởng đến sản xuất đời sống Đề nghị Ông Bà trả lời theo cảm nhận câu hỏi sau với mức độ cụ thể là: Hoàn toàn không đồng ý; Đồng ý mộ̣t phần; Trung lập; Đồng ý; Hoàn toàn đồng ý 163 Footer Page 179 of 145 Header Page 180 of 145 I- Điều kiện SX hộ gia đình di cư tự Có đủ đất để sản xuất nông nghiệp Đất canh tác phù hợp với loại trồng Có đủ nước tưới phục vụ cho sản xuất Địa điểm sản xuất gần với nơi II- Điều kiện sống hộ gia đình Có nhà phù hợp với điều kiện gia đình Có đường xá lại thuận tiện Gần chợ địa phương Gần trường học Gần sở y tế Có nguồn nước phục vụ sinh hoạt III- Mức độ hưởng lợi từ dịch vụ xã hội địa phương Được cung cấp điện Được hưởng dịch vụ y tế địa phương Con em học lớp địa phương Được hưởng sách ưu đãi địa phương IV- Mức độ bình đẳng sống hộ di cư Được tham gia ý kiến họp địa phương Được phổ biến đầy đủ thông tin sách Được tham gia đầy đủ hoạt động cộng đồng Được tham gia đầy đủ đoàn thể trị, xã hội Được bình đẳng sử dụng nguồn tài nguyên V- Sự hỗ trợ, giúp đỡ quyền địa phương Có quản lý, hướng dẫn đầy đủ quyền Được hỗ trợ bố trí đất Được hỗ trợ bố trí đất sản xuất 164 Footer Page 180 of 145 Header Page 181 of 145 Được hỗ trợ, hướng dẫn cách thức sản xuất Thuận lợi vay vốn tín dụng Được hỗ trợ, giúp đỡ khắc phục khó khăn VI- Mức độ hài lòng với sống Hộ dân Hài lòng với điều kiện sống Hài lòng với điều kiện sản xuất Hài lòng với điều kiện xã hội XI Các đề xuất hộ việc ổn định sống Về đất đai Về đăng ký hộ Về sở hạ tầng, giao thông Về tín dụng Về khuyến nông Đề nghị khác Ngày Chủ hộ ký tên Nguời điều tra 165 Footer Page 181 of 145 tháng năm ... dân di cư tự rủi ro sản xuất đời sống 117 Bảng 4.21 Mô hình điều chỉnh qua kiểm định phân tích nhân tố khám phá 120 Bảng 4.22 Kết ước lượng hệ số hồi quy mô hình phân tích ảnh hưởng... Nông 47 Hình 3.2 Khung phân tích luận án 58 Hình 4.1 Cơ cấu hoạt động sinh kế hộ theo nhóm dân tộc 81 Hình 4.2 Cơ cấu hoạt động sinh kế nhóm hộ nông dân di cư tự phân theo thời... gian định cư 83 Hình 4.3 Cơ cấu thu nhập mô hình sinh kế hộ nông dân di cư tự 90 Hình 4.4 Cơ cấu thu nhập nhóm hộ nông dân theo thời gian định cư 92 Hình 4.5 Chỉ số dễ bị
- Xem thêm -

Xem thêm: Ứng dụng mô hình tự hồi quy véctơ dạng cấu trúc trong phân tích cơ chế truyền dẫn chính sách tiền tệ tại Việt Nam, Ứng dụng mô hình tự hồi quy véctơ dạng cấu trúc trong phân tích cơ chế truyền dẫn chính sách tiền tệ tại Việt Nam, Ứng dụng mô hình tự hồi quy véctơ dạng cấu trúc trong phân tích cơ chế truyền dẫn chính sách tiền tệ tại Việt Nam

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay