Quản lý thiết bị dạy học ở trường trung học phổ thông tỉnh Vĩnh Phúc trong giai đoạn hiện nay

112 25 0
  • Loading ...
1/112 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/04/2017, 21:53

Header Page of 145 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM HÀ NỘI PHAN THỊ NHÀN QUẢN LÝ THIẾT BỊ DẠY HỌC Ở TRƢỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG TỈNH VĨNH PHÚC TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY LUẬN VĂN THẠC SỸ KHOA HỌC GIÁO DỤC HÀ NỘI, 2016 Footer Page of 145 Header Page of 145 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM HÀ NỘI PHAN THỊ NHÀN QUẢN LÝ THIẾT BỊ DẠY HỌC Ở TRƢỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG TỈNH VĨNH PHÚC TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY Chuyên ngành: Quản lý giáo dục Mã số: 60 14 01 14 LUẬN VĂN THẠC SỸ KHOA HỌC GIÁO DỤC Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: PGS TS NGUYỄN VĂN MÃ HÀ NỘI, 2016 Footer Page of 145 Header Page of 145 LỜI CẢM ƠN Sau thời gian nghiên cứu đề tài: “Quản lý thiết bị dạy học trƣờng THPT tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn nay” đến hoàn thành Luận văn Với tình cảm lòng biết ơn sâu sắc, chân thành cảm ơn thầy giáo, cô giáo, cán nhân viên Trƣờng ĐHSP Hà Nội tạo điều kiện, giúp đỡ trình học tập nhƣ nghiên cứu đề tài Tôi chân thành cảm ơn Sở Giáo dục Đào tạo Tỉnh Vĩnh Phúc, Ban giám hiệu, thầy cô giáo, bạn đồng nghiệp em học sinh trƣờng THPT địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc nhiệt tình giúp đỡ, hỗ trợ suốt trình thu thập thông tin, số liệu để hoàn thành Luận văn Đặc biệt chân thành cảm ơn Thầy giáo: PGS.TS Nguyễn Văn Mã tận tình hƣớng dẫn, giúp đỡ để hoàn thành Luận văn Thạc sĩ Mặc dù cố gắng song Luận văn tránh khỏi thiếu sót Kính mong nhận đƣợc bảo thầy, cô giáo ý kiến đóng góp bạn đồng nghiệp Xin trân trọng cảm ơn! Hà Nội, tháng 11 năm 2016 Tác giả Phan Thị Nhàn Footer Page of 145 Header Page of 145 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan công trình nghiên cứu riêng tôi, số liệu kết nghiên cứu Luận văn trung thực không trùng lặp với đề tài khác thông tin trích dẫn Luận văn đƣợc rõ nguồn gốc Hà Nội, tháng 11 năm 2016 Tác giả Phan Thị Nhàn Footer Page of 145 Header Page of 145 MỤC LỤC MỞ ĐẦU .1 NỘI DUNG CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ THIẾT BỊ DẠY HỌC Ở TRƢỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG 1.1 Tổng quan vấn đề nghiên cứu 1.1.1 Trên giới .7 1.1.2 Ở Việt Nam 1.2 Các khái niệm đề tài .11 1.2.1 Thiết bị dạy học .11 1.2.2 Quản lý; Quản lý giáo dục; Quản lý nhà trƣờng .12 1.2.3 Quản lý thiết bị dạy học 18 1.3 Một số vấn đề lý luận thiết bị dạy học .19 1.3.1 Vai trò TBDH phát triển trƣờng học 19 1.3.2 Vai trò TBDH trình dạy học .19 1.3.3 Phân loại thiết bị dạy học .20 1.3.4 Những yêu cầu TBDH 21 1.4 Nội dung quản lý thiết bị dạy học trƣờng trung học phổ thông 22 1.4.1 Quản lý xây dựng kế hoạch trang bị thiết bị dạy học 22 1.4.2 Quản lý sử dụng thiết bị dạy học .22 1.4.3 Quản lý bảo quản, bảo dƣỡng thiết bị dạy học 24 1.4.4 Quản lý bồi dƣỡng đội ngũ giáo viên, nhân viên thiết bị 25 1.5 Các yếu tố ảnh hƣởng đến quản lý thiết bị dạy học trƣờng trung học phổ thông tỉnh Vĩnh Phúc .26 1.5.1 Yếu tố khách quan 26 1.5.2 Yếu tố chủ quan .27 Kết luận chƣơng .28 CHƢƠNG THỰC TRẠNG QUẢN LÝ THIẾT BỊ DẠY HỌC Ở TRƢỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG TỈNH VĨNH PHÚC 29 2.1 Khái quát lịch sử, vị trí địa lí, tình hình kinh tế, trị, văn hóa xã hội tỉnh Vĩnh Phúc .29 Footer Page of 145 Header Page of 145 2.1.1 Lịch sử, địa lý, dân số 29 2.1.2 Tình hình kinh tế, trị 30 2.1.3 Văn hóa - xã hội .32 2.2 Vài nét giáo dục đào tạo Vĩnh Phúc .33 2.2.1 Khái quát chung .33 2.2.2 Quy mô, mạng lƣới trƣờng lớp 33 2.2.3 Cơ sở vật chất, thiết bị dạy học 34 2.2.4 Đào tạo, bồi dƣỡng đội ngũ Cán quản lý, Giáo viên, Nhân viên trƣờng học 35 2.2.5 Kết giáo dục năm gần ngành GD&ĐT Vĩnh Phúc 41 2.2.6 Một số tồn tại, hạn chế nguyên nhân 43 2.3 Thực trạng quản lý TBDH trƣờng trung học phổ thông tỉnh Vĩnh Phúc 44 2.3.1 Nhận thức cần thiết quản lý TBDH nhà trƣờng .44 2.3.2 Xây dựng kế hoạch quản lý TBDH 48 2.3.3 Quản lý trang bị thiết bị dạy học .49 2.3.4 Quản lý bảo quản, bảo dƣỡng thiết bị dạy học 51 2.3.5 Quản lý sử dụng thiết bị dạy học .53 2.4 Đánh giá chung thực trạng quản lý thiết bị dạy học trƣờng trung học phổ thông tính Vĩnh Phúc 63 2.4.1 Mặt mạnh 64 2.4.2 Mặt hạn chế 64 Kết luận chƣơng .66 CHƢƠNG MỘT SỐ BIỆN PHÁP QUẢN LÝ THIẾT BỊ DẠY HỌC Ở TRƢỜNG THPT TỈNH VĨNH PHÚC TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY 67 3.1 Nguyên tắc đề xuất biện pháp 67 3.1.1 Nguyên tắc đảm bảo tính hệ thống đồng .67 3.1.2 Nguyên tắc tính kế thừa 67 3.1.3 Nguyên tắc đảm bảo tính thực tiễn 67 3.1.4 Nguyên tắc đảm bảo tính khả thi .68 3.2 Một số biện pháp quản lý TBDH trƣờng THPT tỉnh Vĩnh Phúc 68 Footer Page of 145 Header Page of 145 3.2.1 Biện pháp 1: Nâng cao nhận thức tầm quan trọng TBDH cho lực lƣợng có trách nhiệm nhà trƣờng 68 3.2.2 Biện Pháp 2: Xây dựng, bồi dƣỡng đội ngũ làm công tác thiết bị dạy học .71 3.2.3 Biện pháp 3: Chủ động xây dựng nội dung đầu tƣ, bổ sung TBDH phù hợp với điều kiện dạy học nhà trƣờng, đẩy mạnh công tác xã hội hóa giáo dục đầu tƣ nâng cấp TBDH 73 3.2.4 Biện pháp 4: Đẩy mạnh quản lý khai thác, bồi dƣỡng nâng cao kỹ sử dụng thiết bị dạy học 74 3.2.5 Biện pháp 5: Tăng cƣờng quản lí việc bảo quản, bảo dƣỡng, sửa chữa, nâng cấp TBDH 75 3.2.6 Biện pháp 6: Sử dụng CNTT quản lý TBDH 76 3.2.7 Biện pháp7: Tăng cƣờng công tác kiểm tra đánh giá, có sách khuyến khích sử dụng TBDH 78 3.3 Mối quan hệ biện pháp .81 3.4 Khảo sát tính cần thiết khả thi biện pháp 81 Kết luận chƣơng .84 KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 85 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 88 PHỤ LỤC Footer Page of 145 Header Page of 145 DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT Footer Page of 145 Chữ viết tắt Cụm từ viết đầy đủ CSVC Cơ sở vật chất CNTT Công nghệ thông tin GD & ĐT Giáo dục Đào tạo GV Giáo viên HS Học sinh NVTB Nhân viên thiết bị NVTV Nhân viên thƣ viện PPDH Phƣơng pháp dạy học PHBM Phòng học môn QL Quản lý QTDH Quá trình dạy học TBDH Thiết bị dạy học THPT Trung học phổ thông TKB Thời khóa biểu UBND Ủy ban nhân dân Header Page of 145 DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 2.1 Thống kê số lƣợng đội ngũ CBQL, GV, Nhân viên (tính đến tháng 12/2014) 35 Bảng 2.2 Thống kê số lƣợng, chất lƣợng đội ngũ (CBQL+GV (tính đến tháng 12/2014) 36 Bảng 2.3 Thống kê số phòng học kiên cố, nhà GDTC, PHBM, phòng thƣ viên, số máy tính năm học 2014-2015 (Khối THPT) 36 Bảng 2.4 Thống kê số lƣợng NVTB, NVTV trƣờng THPT Tỉnh Vĩnh Phúc 38 Bảng 2.5 Thống kê chất lƣợng học lực học sinh THPT tỉnh Vĩnh Phúc qua năm (2013 - 2015) 41 Bảng 2.6 Thống kê chất lƣợng hạnh kiểm học sinh THPT tỉnh Vĩnh Phúc qua năm (2013 - 2015) 41 Bảng 2.7 Kết điều tra nhận thức cán quản lý trƣờng THPT địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc 46 Bảng 2.8 Điều tra nhận thức giáo viên 47 Bảng 2.9 Thực trạng xây dựng kế hoạch quản lý, bổ sung TBDH trƣờng THPT tỉnh Vĩnh Phúc 49 Bảng 2.10 Tình hình trang bị TBDH đáp ứng yêu cầu tối thiểu 50 Bảng 2.11 Chất lƣợng TBDH trƣờng THPT công lập 51 Bảng 2.12 Thực trạng nguyên nhân việc sử dụng TBDH (Qua đánh giá cán quản lý) 56 Bảng 2.13 Thực trạng nguyên nhân việc sử dụng TBDH (Qua đánh giá cán thiết bị thí nghiệm, thƣ viện giáo viên) 59 Bảng 2.14 Thực trạng nguyên nhân việc sử dụng TBDH (Qua đánh giá học sinh) 61 Bảng 3.1: Tổng hợp khảo sát mức độ cần thiết biện pháp quản lý TBDH 82 Bảng 3.2: Tổng hợp khảo sát tính khả thi biện pháp 82 Footer Page of 145 Header Page 10 of 145 MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Thế kỷ 21, kỷ khoa học công nghệ, thời kỳ xu hội nhập kinh tế quốc tế với cạnh tranh ngày gay gắt, liệt Ở quốc gia, giáo dục đƣợc coi tiêu điểm phát triển, chìa khóa để đất nƣớc phát triển kinh tế, văn hóa, khoa học, trị Giáo dục có vị trí quan để phát triển nguồn nhân lực, định thành công công xây dựng đất nƣớc Trong Văn kiện đại hội XII, kế thừa quan điểm đạo nhiệm kỳ trƣớc, Đảng ta đƣa đƣờng lối đổi bản, toàn diện giáo dục, đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, xác định kế sách, quốc sách hàng đầu, tiêu điểm phát triển, mang tính đột phá, khai mở đƣờng phát triển nguồn nhân lực Việt Nam kỷ XXI, khẳng định triết lý nhân sinh giáo dục nƣớc nhà “dạy chữ, dạy ngƣời, dạy nghề”, “chìa khóa” mở đƣờng đƣa đất nƣớc tiến lên phía trƣớc, “mệnh lệnh” sống Vì vậy:“đầu tƣ cho giáo dục đầu tƣ cho phát triển”, nói: Nếu điều kiện cần để phát triển giáo dục nguồn nhân lực, chất lƣợng đội ngũ nhà giáo sở vật chất thiết bị dạy học đƣợc xem điều kiện đủ Nhận thức rõ mục tiêu tầm quan trọng giáo dục, thời gian qua Đảng Nhà nƣớc ta thực nhiều biện pháp nhằm không ngừng làm cho giáo dục thực quốc sách hàng đầu Đảng, Nhà nƣớc ta có nhiều chủ trƣơng, sách lớn đầu tƣ cho giáo dục nhằm nâng cao chất lƣợng giáo dục đào tạo Nhà nƣớc xây dựng bốn chƣơng trình Quốc gia: Đổi nội dung chƣơng trình sách giáo khoa; Đổi phƣơng pháp dạy - học; Đào tạo, bồi dƣỡng đội ngũ giáo viên, cán quản lý; Nâng cấp CSVC, trang thiết bị dạy học Trong đó, việc đổi phƣơng pháp dạy học, đổi nội dung chƣơng trình sách giáo khoa mua sắm TBDH đƣợc đặc biệt quan tâm Theo quan điểm đạo Bộ GD&ĐT: Đổi SGK phải đáp ứng đƣợc mục tiêu giáo dục bậc trung học phổ thông hƣớng tới giáo dục toàn diện, không giáo dục tri thức mà rèn luyện kỹ năng, giáo dục nhân cách học sinh (HS) Nội dung chƣơng trình giáo dục THPT tôn Footer Page 10 of 145 Header Page 98 of 145 89 [17] Trần Kiều, Nguyễn Lan Phƣơng (1997), Tích cực hóa hoạt động học sinh, Thông tin Khoa học giáo dục, (62) [18] M.I Kônđacốp (1984), Cơ sở lí luận khoa học quản lý giáo dục, Trƣờng Cán Quản lý giáo dục Trung ƣơng 1, Hà Nội [19] Những sở lý luận dạy học, tập (1995), NXB Giáo dục, Hà Nội [20] Những sở lý luận dạy học, tập 2, (1997), NXB Giáo dục, Hà Nội [21] Nguyễn Ngọc Quang (1986), Những vấn đề lý luận Quản lý giáo dục, Trƣờng Cán Quản lý giáo dục Trung ƣơng [22] Trần Doãn Quới (2000), Vai trò thiết bị giáo dục xét quan điểm triết học vật lịch sử, TTKHGD, Số 81, tr 25-28 [23] Vũ Trọng Rỹ (1997), Một số vấn đề lý luận phương tiện dạy học, Tài liệu dùng cho học viên cao học, Viện Khoa học Giáo dục, Hà Nội [24] Ngô Quang Sơn (2005), Vai trò thiết bị giáo dục việc đánh giá hiệu sử dụng thiết bị giáo dục trình dạy học tích cực, Thông tin quản lý giáo dục số năm 2005 [25] Ngô Quang Sơn (2005), Một số biện pháp quản lý nhằm nâng cao hiệu sử dụng thiết bị giáo dục, ứng dụng công nghệ thông tin truyền thông TTGDTX Trung tâm học tập cộng đồng”, Đề tài khoa học cấp Bộ Mã số B 2004 - 53 -17 [26] Trần Thế Vinh (2011), Quản lý TBDH trường THPT tỉnh Thái Bình giai đoạn nay, Luận văn thạc sỹ, Mã số 601405 Trƣờng Đại học giáo dục- Đại học quốc gia Hà Nội [27] Từ điển tiếng Việt (1992), NXB Khoa học xã hội, Hà Nội [28] Trần Đức Vƣợng (2005), Dạy học theo phòng học môn, số biện pháp nâng cao hiệu sử dụng TBDH góp phần đổi phương pháp dạy học, Tạp chí thông tin quản lí giáo dục tháng [29] UBND tỉnh Vĩnh Phúc (2011), Nghị số 37/NQ-HĐND ngày 19/12/2011 Một số sách hỗ trợ đào tạo nghề, giải việc làm, giảm nghèo giai đoạn 2012-2015 Footer Page 98 of 145 Header Page 99 of 145 90 [30] UBND tỉnh Vĩnh Phúc (2011), Nghị số 38 Ban hành số chế, sách tăng cường CSVC trường học đến năm 2015 [31] UBND tỉnh Vĩnh Phúc (2011), Quy hoạch phát triển giáo dục, đào tạo tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2030 [32] V.I Lenin (1997), Toàn tập, tập 25, NXB Tiến bộ, Matxcơva Footer Page 99 of 145 Header Page 100 of 145 PHỤ LỤC PHỤ LỤC PHIẾU HỎI (Dành cho cán quản lý, giáo viên, nhân viên) Kính gửi: Đồng chí! Để giúp tìm hiểu thực trạng công tác quản lý TBDH trƣờng THPT địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc, đồng chí vui lòng cho biết ý kiến nội dung dƣới cách đánh dấu (X) vào ô lựa chọn mà đồng chí cho thích hợp I Thông tin cá nhân 1.Giới tính: Nữ Nam Nhiệm vụ đƣợc giao………………………………………………… Thâm niên công tác:………………………………………………… Từ - năm Từ - 10 năm Từ 10 năm trở lên II Thông tin quản lý TBDH trƣờng THPT địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc Câu Ý kiến đồng chí vai trò TBDH trình dạy học - Rất quan trọng - Quan trọng - Ít quan trọng - Không quan trọng Câu 2: Xin đồng chí cho biết vai trò hoạt động trình quản lý TBDH nhà trường? TẦM QUAN TRỌNG NỘI DUNG QUẢN LÝ TT RQT Chỉ đạo quản lý TBDH Hiệu trƣởng Quản lý sử dụng TBDH giáo viên Quản lý học tập học sinh có sử dụng TBDH Quản lý bảo quản TBDH GV Footer Page 100 of 145 QT IQT KQT Header Page 101 of 145 10 11 12 Quản lý bảo quản TBDH HS Quản lý hồ sơ TBDH Ứng dụng CNTT vào quản lý sử dụng TBDH Quản lý bồi dƣỡng kĩ sử dụng TBDH cho GV Quản lý bồi dƣỡng chuyên môn nghiệp vụ cho nhân viên thiết bị Kiểm tra đánh giá quản lý TBDH Tăng cƣờng nguồn lực tài cho TBDH Công tác xã hội hóa giáo dục TBDH Câu 3: Xin đồng chí cho biết trường đồng chí có kế hoạch quản lý TBDH? Các nội dung kế hoạch STT Kế hoạch đạo quản lý TBDH hiệu trƣởng Kế hoạch bổ sung TBDH năm Kế hoạch sử dụng TBDH tổ, nhóm chuyên môn Kế hoạch bảo quản, bảo dƣỡng TBDH Kế hoạch kiểm tra, đánh giá Footer Page 101 of 145 Có Không có Header Page 102 of 145 Câu 4: Xin đồng chí cho biết ý kiến tự đánh giá công tác quản lý bảo quản TBDH trường đồng chí ? - Tốt - Khá - Trung bình - Yếu Câu 5: Xin đồng chí cho biết thực trạng số lượng TBDH trường đồng chí đáp ứng yêu cầu theo quy định chưa? - Đáp ứng đƣợc - Chƣa đáp ứng đƣợc Câu 6: Xin đồng chí cho biết thực trạng chất lượng TBDH trường đồng chí xếp mức độ sau đây? - Tốt - Khá - Trung bình - Kém Câu 7: Xin đồng chí cho biết thực trạng sử dụng TBDH trường đồng chí nguyên nhân thực trạng đó? Đồng chí tích dấu (X) vào nội dung mà chí cho cột đồng ý? NỘI DUNG CÁC CHỈ SỐ STT Tần số sử dụng TBDH nguyên nhân 1.1 TBDH đƣợc sử dụng 1.1.1 TBDH đƣợc sử dụng 85% 1.1.2 TBDH đƣợc sử dụng từ 60% đến 84 % 1.1.3 TBDH đƣợc sử dụng từ 40% đến 60% 1.1.4 TBDH đƣợc sử dụng dƣới 40% 1.2 Những nguyên nhân 1.2.1 TBDH khó sử dụng 1.2.2 Giáo viên thiếu kiến thức TBDH 1.2.3 Giáo viên thiếu thời gian để chuẩn bị TBDH 1.2.4 Giáo viên cảm thấy vất vả dạy học có TBDH 1.2.5 Chất lƣợng TBDH chƣa tốt Mức độ hiểu tính TBDH 2.1 Hiểu tính tác dụng TBDH Footer Page 102 of 145 Đồng ý Header Page 103 of 145 2.1.1 Trên 85% 2.1.2 Từ 60 đến 80% 2.1.3 Từ 40 đến 60% 2.1.4 Dƣới 40% 2.2 Giáo viên ngại nghiên cứu khai thác sử dụng tính TBDH Tính thành thạo sử dụng TBDH 3.1 Còn cảm thấy lúng túng sử dụng đa số TBDH 3.2 Giáo viên chƣa đƣợc hƣớng dẫn, rèn luyện kĩ sử dụng TBDH 3.3 Tập thể Giáo viên trao đổi, học hỏi lẫn 3.4 Dựa vào sách hƣớng dẫn Cataloge TBDH Tính lợi ích sử dụng TBDH 4.1 TBDH giúp giáo viên dễ thiết kế dạy hơn, chuẩn bị chu đáo 4.2 Hiệu tiết học có TBDH đƣợc tăng lên 4.3 Giúp công tác kiểm tra đánh giá tốt 4.4 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 TBDH làm tăng tỉ lệ số dạy giỏi Giáo viên tăng số Giáo viên giỏi Góp phần đổi PPDH: Tính tích cực hoá trình nhận thức, trình tƣ HS Rèn luyện thói quen làm việc khẩn trƣơng, khoa học cho Giáo viên học sinh Bầu không khí lớp sôi hơn, thân thiện Giáo viên HS có mối liên kết chặt chẽ, hiểu biết Tác động tốt đến kết học tập học sinh Footer Page 103 of 145 Header Page 104 of 145 Câu 8: Xin đồng chí cho biết ý kiến mức độ cần thiết biện pháp sau quản lý TBDH trường đồng chí? Các biện pháp TT Mức cần thiết Rất Cần Ít cần Không cần thiết thiết cần thiết Nâng cao nhận thức tầm quan trọng TBDH cho lực lƣợng có trách nhiệm nhà trƣờng Xây dựng, bồi dƣỡng đội ngũ làm công tác thiết bị dạy học Chủ động xây dựng nội dung đầu tƣ, bổ sung TBDH phù hợp với điều kiện dạy học nhà trƣờng, đẩy mạnh công tác xã hội hóa giáo dục đầu tƣ nâng cấp TBDH Đẩy mạnh việc quản lý khai thác, nâng cao kỹ sử dụng thiết bị dạy học Tăng cƣờng việc bảo quản, bảo dƣỡng, sửa chữa, nâng cấp TBDH Sử dụng CNTT quản lý TBDH Tăng cƣờng công tác kiểm tra đánh giá, có sách khuyến khích sử dụng TBDH Footer Page 104 of 145 thiết Header Page 105 of 145 Câu 9: Xin đồng chí cho biết ý kiến mức độ khả thi biện pháp sau quản lý TBDH áp dụng trường đồng chí? Các biện pháp TT Mức cần thiết Rất Khả Ít khả Không khả thi thi khả thi thi Nâng cao nhận thức tầm quan trọng TBDH cho lực lƣợng có trách nhiệm nhà trƣờng Xây dựng, bồi dƣỡng đội ngũ làm công tác thiết bị dạy học Chủ động xây dựng nội dung đầu tƣ, bổ sung TBDH phù hợp với điều kiện dạy học nhà trƣờng, đẩy mạnh công tác xã hội hóa giáo dục đầu tƣ nâng cấp TBDH Đẩy mạnh việc quản lý khai thác, nâng cao kỹ sử dụng thiết bị dạy học Tăng cƣờng việc bảo quản, bảo dƣỡng, sửa chữa, nâng cấp TBDH Sử dụng CNTT quản lý TBDH Tăng cƣờng công tác kiểm tra đánh giá, có sách khuyến khích sử dụng TBDH Xin chân thành cảm ơn ! Footer Page 105 of 145 Header Page 106 of 145 PHỤ LỤC PHIẾU HỎI HỌC SINH VỀ THIẾT BỊ DẠY HỌC Để góp phần nâng cao hiệu quản lý TBDH nhà trƣờng, xin em vui lòng cho biết ý kiến vấn đề dƣới Ý kiến em đóng góp vô quý báu cho đề tài nghiên cứu (Xin em vui lòng đánh dấu x vào nội dung mà mà em cho cột ý đồng ý) NỘI DUNG CÁC CHỈ SỐ STT Tần số sử dụng TBDH 1.1 Trên 85% 1.2 Từ 60 đến 85% 1.3 Từ 40 đến 60% 1.4 Dƣới 40% Nguyên nhân 1.5 TBDH không dễ sử dụng 1.6 Thiếu hiểu biết TBDH 1.7 Thiếu số TBDH để nhóm làm thí nghiệm 1.8 Cần TBDH có chất lƣợng tốt Mức độ hiểu tính TBDH 2.1 Thƣờng xuyên (Trên 85%) 2.2 Khá đặn (từ 60 đến 85%) 2.3 Thỉnh thoảng (từ 40 đến 60%) 2.4 Ít (dƣới 40%) Tính thành thạo sử dụng 3.1 Còn lúng túng sử dụng đa số TBDH 3.2 Phải có giáo viên hƣớng dẫn học sinh sử dụng đƣợc 3.3 Có quy định trƣờng THPT làm học sinh ngại sử dụng TBDH 3.4 Sử dụng đƣợc có sách hƣớng dẫn TBDH Tính lợi ích sử dụng TBDH Footer Page 106 of 145 Đồng ý Header Page 107 of 145 NỘI DUNG CÁC CHỈ SỐ STT 4.1 Giờ học có TBDH giúp kết học tập học sinh tốt lên 4.2 Giờ học có TBDH giúp học sinh rèn luyện nhiều kĩ 4.3 4.4 5.1 Nếu biết sử dụng TBDH đƣợc giáo viên học sinh khác đánh giá cao Việc sử dụng thƣờng xuyên TBDH làm tăng tỉ lệ số học sinh giỏi lớp Góp phần đổi phương pháp học: Giờ học có TBDH làm tăng khả hợp tác nhóm nhóm học sinh 5.2 Không khí học tập lớp sôi hơn, thân thiện 5.3 Giáo viên học sinh hiểu biết 5.4 Hiệu học cao 5.5 Góp phần phát triển tƣ Xin em vui lòng cho biết số thông tin sau: Giới tính: Nam Nữ Là học sinh lớp: Lớp 10 Lớp 11 Lớp 12 Xin chân thành cảm ơn! Footer Page 107 of 145 Đồng ý Header Page 108 of 145 PHỤ LỤC ỨNG DỤNG PHẦN MỀM QUẢN LÝ THIẾT BỊ DẠY HỌC Footer Page 108 of 145 Mã trƣờng Tên trƣờng Danh sách giáo viên Mã giáo viên Tổng tài sản thiết bị - Tình trạng TB Danh mục thiết bị môn (có mã môn) Phiếu mƣợn TB - ngày mƣợn TB Thiết bị mƣợn Thiết bị 10 Ngày hẹn trả TB 11 Thống kê TB mƣợn theo tháng, học kì, năm học Header Page 109 of 145 Footer Page 109 of 145 Header Page 110 of 145 Footer Page 110 of 145 Header Page 111 of 145 Footer Page 111 of 145 Header Page 112 of 145 Footer Page 112 of 145 ... VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM HÀ NỘI PHAN THỊ NHÀN QUẢN LÝ THIẾT BỊ DẠY HỌC Ở TRƢỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG TỈNH VĨNH PHÚC TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY Chuyên ngành: Quản lý giáo dục Mã số: 60 14... thông 22 1.4.1 Quản lý xây dựng kế hoạch trang bị thiết bị dạy học 22 1.4.2 Quản lý sử dụng thiết bị dạy học .22 1.4.3 Quản lý bảo quản, bảo dƣỡng thiết bị dạy học 24 1.4.4 Quản. .. dạy học .49 2.3.4 Quản lý bảo quản, bảo dƣỡng thiết bị dạy học 51 2.3.5 Quản lý sử dụng thiết bị dạy học .53 2.4 Đánh giá chung thực trạng quản lý thiết bị dạy học trƣờng trung
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản lý thiết bị dạy học ở trường trung học phổ thông tỉnh Vĩnh Phúc trong giai đoạn hiện nay, Quản lý thiết bị dạy học ở trường trung học phổ thông tỉnh Vĩnh Phúc trong giai đoạn hiện nay, Quản lý thiết bị dạy học ở trường trung học phổ thông tỉnh Vĩnh Phúc trong giai đoạn hiện nay

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay