Quản lý hoạt động tự học của sinh viên ngành sư phạm Hóa học tại trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2

107 18 0
  • Loading ...
1/107 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/04/2017, 21:53

Header Page of 145 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM HÀ NỘI PHÙNG THỊ LIÊN QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG TỰ HỌC CỦA SINH VIÊN NGÀNH SƢ PHẠM HÓA HỌC TẠI TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM HÀ NỘI LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC HÀ NỘI, 2016 Footer Page of 145 Header Page of 145 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM HÀ NỘI PHÙNG THỊ LIÊN QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG TỰ HỌC CỦA SINH VIÊN NGÀNH SƢ PHẠM HÓA HỌC TẠI TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM HÀ NỘI Chuyên ngành: Quản lý giáo dục Mã số: 60 14 01 14 LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: TS ĐÀO THỊ VIỆT ANH HÀ NỘI, 2016 Footer Page of 145 Header Page of 145 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan số liệu có đề tài thu thập trình điều tra, khảo sát, thăm dò ý kiến sinh viên ngành Sƣ phạm Hóa học cán giảng viên khoa Hóa học trƣờng Đại học Sƣ phạm Hà Nội Đây công trình nghiên cứu riêng tôi, chƣa đƣợc công bố phƣơng tiện thông tin Hà Nội, tháng năm 2016 Tác giả Phùng Thị Liên Footer Page of 145 Header Page of 145 LỜI CẢM ƠN Tác giả xin chân thành cảm ơn Ban Giám hiệu, phòng Sau đại học, thầy cô Khoa Hóa học em sinh viên ngành Sƣ phạm Hóa học, trƣờng Đại học Sƣ phạm Hà Nội tạo điều kiện giúp đỡ cho triển khai nghiên cứu đề tài “Quản lý hoạt động tự học sinh viên ngành Sư phạm Hóa học Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2” Đặc biệt, xin đƣợc bày tỏ lòng kính trọng biết ơn sâu sắc tới Tiến sĩ Đào Thị Việt Anh - ngƣời trực tiếp hƣớng dẫn cho tác giả làm luận văn với hƣớng dẫn tận tình Mặc dù có nhiều nỗ lực song điều kiện hoàn cảnh khả có hạn nên luận văn không tránh khỏi thiếu sót Kính mong nhận đƣợc đóng góp, bảo thầy giáo, cô giáo, bạn đồng nghiệp để luận văn đƣợc hoàn thiện Hà Nội, tháng năm 2016 Tác giả Phùng Thị Liên Footer Page of 145 Header Page of 145 MỤC LỤC Trang MỞ ĐẦU 1 Lý chọn đề tài Mục đích nghiên cứu Nhiệm vụ nghiên cứu Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu Phƣơng pháp nghiên cứu Giả thuyết khoa học Cấu trúc luận văn Chƣơng CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 1.1 Tổng quan vấn đề nghiên cứu 1.1.1 Những quan điểm tự học 1.1.2 Hoạt động tự học sinh viên 1.1.3 Quản lý hoạt động tự học sinh viên 1.2 Các khái niệm liên quan đến đề tài 12 1.2.1 Khái niệm tự học 12 1.2.2 Sinh viên 14 1.2.3 Quản lý 14 1.3 Các yếu tố ảnh hƣởng đến việc quản lý hoạt động tự học sinh viên 20 1.3.1 Yếu tố khách quan 20 1.3.2 Yếu tố chủ quan 20 Kết luận chƣơng 22 Chƣơng THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG TỰ HỌC CỦA SINH VIÊN NGÀNH SƢ PHẠM HÓA HỌC TẠI TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM HÀ NỘI 23 2.1 Vài nét trƣờng Đại học Sƣ phạm Hà Nội 23 Footer Page of 145 Header Page of 145 2.1.1 Đặc điểm tình hình 23 2.1.2 Sứ mạng 23 2.1.3 Tầm nhìn đến năm 2020 24 2.1.4 Mục tiêu đào tạo 24 2.1.5 Cơ cấu tổ chức đội ngũ cán giảng viên 24 2.2 Vài nét khoa Hóa học, Trƣờng Đại học Sƣ phạm Hà Nội 26 2.2.1 Lịch sử phát triển nhiệm vụ đào tạo 26 2.2.2 Đội ngũ cán 27 2.2.3 Hoạt động đào tạo 27 2.2.4 Cơ sở vật chất phục vụ nhu cầu học tập đào tạo 27 2.2.5 Đặc điểm sinh viên ngành Sƣ phạm Hóa học 28 2.3 Thực trạng công tác quản lý hoạt động tự học sinh viên ngành Sƣ phạm Hóa học trƣờng Đại học Sƣ phạm Hà Nội 29 2.3.1 Thực trạng hoạt động tự học sinh viên 29 2.3.2 Thực trạng công tác quản lý hoạt động tự học sinh viên ngành Sƣ phạm Hóa học trƣờng Đại học Sƣ phạm Hà Nội 38 2.3.3 Đánh giá thực trạng quản lý hoạt động tự học sinh viên ngành Sƣ phạm Hóa học trƣờng Đại học Sƣ phạm Hà Nội 42 Kết luận chƣơng 45 Chƣơng NHỮNG BIỆN PHÁP QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG TỰ HỌC CỦA SINH VIÊN NGÀNH SƢ PHẠM HÓA HỌC TẠI TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM HÀ NỘI 46 3.1 Nguyên tắc xác định biện pháp 46 3.1.1 Nguyên tắc đảm bảo tính phù hợp 46 3.1.2 Nguyên tắc đảm bảo tính kế thừa phát triển 46 3.1.3 Nguyên tắc đảm bảo tính hệ thống 46 3.1.4 Nguyên tắc đảm bảo tính thực tiễn 47 Footer Page of 145 Header Page of 145 3.1.5 Nguyên tắc đảm bảo tính khả thi 47 3.2 Những biện pháp quản lý hoạt động tự học sinh viên ngành Sƣ phạm Hóa học trƣờng Đại học Sƣ phạm Hà Nội 48 3.2.1 Giáo dục động cơ, ý chí tự học cho sinh viên 48 3.2.2 Tăng cƣờng giúp đỡ sinh viên xây dựng kế hoạch tự học 51 3.2.3 Tăng cƣờng đạo, giám sát cố vấn học tập việc thúc đẩy sinh viên tự học 56 3.2.4 Kịp thời kiểm tra, đánh giá, điều chỉnh hoạt động tự học sinh viên 60 3.2.5 Phối hợp đồng đạo, giám sát khoa, đơn vị khác nhà trƣờng nhằm hỗ trợ sinh viên tự học 64 3.2.6 Bổ sung, hoàn thiện sở vật chất kỹ thuật, trang thiết bị phù hợp đáp ứng nhu cầu tự học sinh viên 69 3.3 Mối liên hệ biện pháp 73 3.4 Thăm dò nhận thức tính cần thiết tính khả thi biện pháp 75 Kết luận chƣơng 79 KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 80 TÀI LIỆU THAM KHẢO 85 PHỤ LỤC Footer Page of 145 Header Page of 145 DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT CHỮ VIẾT ĐẦY ĐỦ CHỮ VIẾT TẮT Chủ nghĩa xã hội CNXH Nhà xuất Nxb Học viên HV Sau đại học SĐH Ban Chấp hành Trung ƣơng BCH TW Xã hội chủ nghĩa XHCN Sinh viên SV Học sinh, sinh viên HSSV Quyết định QĐ 10 Trung học phổ thông THPT 11 Đại học Sƣ phạm ĐHSP 12 Phó Giáo sƣ PGS 13 Tiến sĩ TS 14 Thạc sĩ ThS 15 Giáo dục Quốc phòng GDQP 16 Câu lạc CLB STT Footer Page of 145 Header Page of 145 DANH MỤC BẢNG, SƠ ĐỒ Bảng 2.1 Đánh giá thực trạng nhận thức sinh viên vai trò, ý nghĩa hoạt động tự học 31 Bảng 2.2 Đánh giá thực trạng động tự học sinh viên 33 Bảng 2.3 Đánh giá thực trạng phƣơng pháp tự học sinh viên 34 Bảng 2.4 Thực trạng công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức vai trò tự học 39 Bảng 2.5 Thực trạng hoạt động hƣớng dẫn sinh viên xây dựng kế hoạch tự học 41 Bảng 3.1 Thăm dò nhận thức tính cần thiết biện pháp 75 Bảng 3.2 Thăm dò nhận thức tính khả thi biện pháp 77 Sơ đồ 1.1 Các chức chu trình quản lý 16 Footer Page of 145 Header Page 10 of 145 MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài 1.1 Nguồn lực ngƣời nguồn lực biết tƣ sáng tạo, có ý chí có trí tuệ, biết sử dụng vận dụng nguồn lực khác, gắn kết chúng lại với nhau, tạo thành sức mạnh tổng hợp góp phần tác động vào trình đổi đất nƣớc Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X định đẩy mạnh công nghiệp hóa, đại hóa phát triển kinh tế tri thức, tạo tảng để đƣa nƣớc ta trở thành nƣớc công nghiệp theo hƣớng đại vào năm 2020 Trƣớc đó, Báo cáo trị Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ VIII - Đảng Cộng sản Việt Nam khẳng định nguồn lực tác động đến phát triển xã hội ta giai đoạn gồm: Nguồn tài nguyên thiên nhiên; sở vật chất kỹ thuật; nguồn lực nƣớc nguồn lực ngƣời Trong nguồn lực đó, Đảng ta khẳng định nguồn lực ngƣời nguồn lực quan trọng đóng vai trò then chốt 1.2 Dạy học đƣợc xem đƣờng giáo dục để thực mục đích trình giáo dục tổng thể, tự học phƣơng thức để ngƣời học có đƣợc tri thức phong phú thiết thực Tự học yêu cầu thiếu công dân nói chung, hệ trẻ, sinh viên nói riêng Tự học trở thành vấn đề cấp thiết giáo dục đào tạo nƣớc ta Tƣ tƣởng Hồ Chí Minh bàn việc “lấy tự học làm gốc” đƣợc nhân dân ta coi trọng Điều Luật Giáo dục 2005 quy định: “ Phương pháp giáo dục phải phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động, tư sáng tạo người học; bồi dưỡng cho người học lực tự học, khả thực hành, lòng say mê học tập ý chí vươn lên”; “đảm bảo thời gian tự học, tự nghiên cứu cho học sinh phát triển phong trào tự học, tự đào tạo…”; “…tạo lực tự học sáng tạo học sinh” Footer Page 10 of 145 Header Page 93 of 145 84 Do khó khăn chủ quan khách quan, đề tài không tránh khỏi hạn chế định Chúng mong muốn nhận đƣợc quan tâm, đóng góp để đề tài hoàn thiện hơn, giúp cho hiệu quản lý hoạt động tự học sinh viên ngành Sƣ phạm Hóa học, Trƣờng Đại học Sƣ phạm Hà Nội đƣợc nâng cao ngày có ý nghĩa thực tiễn Footer Page 93 of 145 Header Page 94 of 145 85 TÀI LIỆU THAM KHẢO Đặng Quốc Bảo, Tự học - vấn đề thiết cán quản lý, người, Hà Nội, 2001 Đặng Quốc Bảo, Tư tưởng Hồ Chí Minh giáo dục, Nxb giáo dục, 2008 Lê Khánh Bằng, Tổ chức phương pháp tự học cho sinh viên Đại học, Đại học sƣ phạm Ngoại ngữ, 1998 Phạm Minh Hạc, Một số vấn đề giáo dục khoa học giáo dục, Nxb Giáo dục Hà nội, 1986 Trần Bá Hoành, Vị trí tự học, tự đào tạo trình dạy học, giáo dục đào tạo, Tạp chí Nghiên cứu giáo dục, số 7/1998 Đặng Thành Hƣng, Dạy học đại: Lí luận, biện pháp, kĩ thuật, Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội Đặng Thanh Hƣơng, Các biện pháp quản lý hoạt động tự học sinh viên Trường Đại học Khoa học xã hội Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội (Luận văn tốt nghiệp 2008) Trần Kiểm, Khoa học Quản lý giáo dục số vấn đề lý luận thực tiễn, Nxb Đại học Sƣ phạm Hà Nội, 2002 Hồ Văn Liên, Bài giảng Giáo dục học đại cƣơng, ĐHSP TP Hồ Chí Minh, 2009 10 Nguyễn Hiền Lê, Tự học - nhu cầu thời đại, Nxb Văn hóa Thông tin Hà Nội, 2007 11 Nguyễn Quốc Chí - Nguyễn Thị Mỹ Lộc, Cơ sở khoa học quản lý (Giáo trình cao học Quản lý giáo dục), Đại học Quốc Gia Hà nội,1997 12 Nguyễn Thị Mỹ Lộc, Tâm lý học quản lý, Đại học Quốc gia Hà Nội, 2006 13 Võ Quang Phúc, Một số vấn đề tự học, Trƣờng Cán Quản lý Giáo dục - Đào tạo II, TP Hồ Chí Minh, 2001 Footer Page 94 of 145 Header Page 95 of 145 86 14 Nguyễn Ngọc Quang, Lý luận dạy học đại cương, Trƣờng Cán quản lý giáo dục,1986 15 Nguyễn Cảnh Toàn, Luận bàn kinh nghiệm tự học, Nxb GD, 1999 Nguyễn Cảnh Toàn, Quá trình dạy - tự học, Nxb Giáo dục Hà Nội, 1997 16 Dƣơng Hoài Văn, Biện pháp quản lý tăng cường hoạt động tự học sinh viên Đại học Mở Hà Nội (Luận văn tốt nghiệp 2008) 17 Phạm Viết Vƣợng, Giáo dục học, Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội, 2001 18 Các Mac Ph Ăngghen toàn tập, tập 23, Nxb Chính trị Quốc gia Hà Nội, 1993 19 P.V Exipov, Những sở lý luận dạy học tập 1,2,3, Nxb Giáo dục Hà Nội, 1997 20 Harold Koontz, Cyrill O, Donnell, Heninz Weihrich, Những vấn đề cốt yếu quản lý, Nxb Khoa học kỹ thuật Hà Nội, 1992 21 N.A Rubakin, Tự học nào, Nxb Thanh niên Hà Nội, 1973 22 A.V Petropxki, Tâm lý học sư phạm tâm lý học lứa tuổi, Nxb Giáo dục Hà Nội, 1982 23 A.M Machiukin, Các tình có vấn đề tư dạy học, Tƣ liệu trƣờng Đại học Sƣ phạm Hà Nội, 1986 24 S.M Hecbot, Nghiên cứu hoạt động học tập nào, Nxb Giáo dục Hà Nội, 1984 25 Bộ giáo dục Đào tạo, Tìm hiểu Luật giáo dục 2005, Nxb giáo dục 26 Đại học Sƣ phạm Hà Nội 2, Sổ tay sinh viên 2015 27 Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Hội nghị lần thứ 2, BCH TW Đảng khóa VIII,, Nxb Chính trị Quốc gia Hà Nội, 2001 28 Phạm Quang Bảo, Các biện pháp quản lý hoạt động tự học học sinh trường Văn hóa I - Bộ Công an, Luận văn thạc sĩ Quản lý Giáo dục ĐHSP Thái Nguyên, 2009 Footer Page 95 of 145 Header Page 96 of 145 87 29 Nguyễn Văn Nam, Quản lý hoạt động tự học sinh viên nội trú trường Cao đẳng Hàng hải I, Luận văn thạc sĩ Quản lý Giáo dục ĐHSP Thái Nguyên, 2013 30 Nguyễn Văn Tám, Biện pháp tăng cường quản lý hoạt động dạy học trường cao đẳng nghề công nghiệp Việt Bắc, Luận văn thạc sĩ Quản lý Giáo dục ĐHSP Thái Nguyên, 2008 Footer Page 96 of 145 Header Page 97 of 145 88 PHỤ LỤC PHỤ LỤC PHIẾU THĂM DÒ Ý KIẾN (Dành cho sinh viên ngành Sư phạm Hóa học, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2) PHIẾU THĂM DÒ Ý KIẾN SINH VIÊN NGÀNH SƢ PHẠM HÓA HỌC TRƢỜNG ĐHSP HÀ NỘI VỀ HOẠT ĐỘNG TỰ HỌC Thông tin cá nhân Họ tên: …………………………………………………………………… Lớp: ………………………………………………………………………… Để có thông tin nghiên cứu hoạt động tự học sinh viên ngành Sƣ phạm Hóa học, mong anh (chị) vui lòng cho biết ý kiến vấn đề dƣới Đề nghị đánh dấu “X” vào ô tƣơng ứng: Vai trò, ý nghĩa hoạt động tự học Mức độ nhận thức TT Vai trò, ý nghĩa hoạt động tự học Củng cố nắm vững kiến thức Mở rộng tri thức Phát huy đƣợc tính tích cực, chủ động, sáng tạo học tập Footer Page 97 of 145 Quan Bình trọng thường Kết thực Không quan trọng Tốt Trung Chưa bình tốt Header Page 98 of 145 89 Nâng cao khả phân tích, tổng hợp vấn đề Đạt kết cao kì thi Rèn luyện cách làm việc tƣ duy, khoa học Hình thành phát triển phẩm chất, lực Động tự học sinh viên TT sinh viên Do yêu thích ngành nghề học Đam mê nghiên cứu, tích lũy kiến thức Để thi lại Phấn đấu đạt học bổng Để có tốt nghiệp xếp loại cao Để cạnh tranh thành Mức độ nhận thức Động tự học tích thể lực với bạn bè Footer Page 98 of 145 Quan trọng Bình thường Không quan trọng Header Page 99 of 145 90 Phƣơng pháp tự học sinh viên TT Phƣơng pháp tự học sinh viên Đọc chuẩn bị trƣớc lên lớp Ôn hệ thống lại kiến thức quan trọng Làm tập đƣợc giao Đọc tài liệu để mở rộng thêm kiến thức Thảo luận nhóm Xin chân thành cảm ơn! Footer Page 99 of 145 Mức độ thực Thường xuyên Bình Không thường sử dụng Kết thực Tốt Trung Chưa bình tốt Header Page 100 of 145 91 PHỤ LỤC PHIẾU THĂM DÒ Ý KIẾN CÁN BỘ, GIẢNG VIÊN KHOA HÓA HỌC TRƢỜNG ĐHSP HÀ NỘI VỀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG TỰ HỌC Thông tin cá nhân Họ tên: …………………………………………………………………… Đơn vị công tác: ………………………………………………………… Để có sở đề xuất biện pháp quản lý hoạt động tự học sinh viên ngành Sƣ phạm Hóa học trƣờng ĐHSP Hà Nội hiệu quả, mong quý thầy/cô cho biết ý kiến vấn đề sau Đề nghị quý thầy/cô đánh dấu “X” vào ô tƣơng ứng: Công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức vai trò tự học Mức độ thực Công tác tuyên truyền, giáo TT dục nâng cao nhận thức vai trò tự học Phổ biến nội quy, quy chế HSSV theo học chế tín cho sinh viên từ nhập học Xây dựng bầu không khí thi đua học tập Tổ chức hội thảo, học hỏi kinh nghiệm tự học lớp, khóa Động viên, khen thƣởng kịp thời Nâng cao nhận thức vai trò tự học xu hƣớng hội nhập quốc tế Footer Page 100 of 145 Thường Bình Không sử xuyên thường dụng Header Page 101 of 145 92 Hoạt động hƣớng dẫn sinh viên xây dựng kế hoạch tự học Mức độ thực Hoạt động hƣớng dẫn sinh TT viên xây dựng kế hoạch tự Thường Bình Không sử học xuyên thường dụng Xây dựng kế hoạch tự học cho tuần Xây dựng kế hoạch tự học cho tháng Xây dựng kế hoạch tự học cho học kỳ Xây dựng kế hoạch tự học cho năm học Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch tự học Giới thiệu tài liệu cần tham khảo, nghiên cứu Footer Page 101 of 145 Header Page 102 of 145 93 Các biện pháp quản lý hoạt động tự học Tính cần thiết TT Các biện pháp quản lý hoạt động tự học Giáo dục động cơ, ý chí tự học cho sinh viên Tăng cƣờng giúp đỡ sinh viên xây dựng kế hoạch tự học Tăng cƣờng đạo, giám sát cố vấn học tập việc thúc đẩy sinh viên tự học Kịp thời kiểm tra, đánh giá, điều chỉnh hoạt động tự học sinh viên Phối hợp đồng đạo, giám sát khoa, đơn vị khác nhà trƣờng nhằm hỗ trợ sinh viên tự học Bổ sung, hoàn thiện sở vật chất kỹ thuật, trang thiết bị phù hợp đáp ứng nhu cầu tự học sinh viên Footer Page 102 of 145 Rất Cần Ít cần cần thiết thiết Tính khả thi Rất khả thi Khả thi Ít khả thi Header Page 103 of 145 94 Theo thầy/cô, biện pháp trên, biện pháp khác giúp quản lý hoạt động tự học sinh viên hiệu quả? ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ……………………………………… Xin chân thành cảm ơn Footer Page 103 of 145 Header Page 104 of 145 95 Footer Page 104 of 145 Header Page 105 of 145 96 Footer Page 105 of 145 Header Page 106 of 145 97 Footer Page 106 of 145 Header Page 107 of 145 98 Footer Page 107 of 145 ... động tự học sinh viên ngành Sƣ phạm Hóa học trƣờng Đại học Sƣ phạm Hà Nội 29 2. 3.1 Thực trạng hoạt động tự học sinh viên 29 2. 3 .2 Thực trạng công tác quản lý hoạt động tự học sinh viên ngành. .. DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM HÀ NỘI PHÙNG THỊ LIÊN QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG TỰ HỌC CỦA SINH VIÊN NGÀNH SƢ PHẠM HÓA HỌC TẠI TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM HÀ NỘI Chuyên ngành: Quản lý giáo dục Mã số: 60... viên ngành Sƣ phạm Hóa học trƣờng Đại học Sƣ phạm Hà Nội 38 2. 3.3 Đánh giá thực trạng quản lý hoạt động tự học sinh viên ngành Sƣ phạm Hóa học trƣờng Đại học Sƣ phạm Hà Nội 42 Kết luận chƣơng
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản lý hoạt động tự học của sinh viên ngành sư phạm Hóa học tại trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2, Quản lý hoạt động tự học của sinh viên ngành sư phạm Hóa học tại trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2, Quản lý hoạt động tự học của sinh viên ngành sư phạm Hóa học tại trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay