Quản lý hoạt động giáo dục kỹ năng sống theo hướng tích hợp ở các trường tiểu học quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội

138 40 0
  • Loading ...
1/138 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/04/2017, 21:53

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM HÀ NỘI VŨ THỊ KIM ANH QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC KỸ NĂNG SỐNG THEO HƢỚNG TÍCH HỢP Ở CÁC TRƢỜNG TIỂU HỌC QUẬN TÂY HỒ, THÀNH PHỐ HÀ NỘI LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC HÀ NỘI - 2016 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM HÀ NỘI VŨ THỊ KIM ANH QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC KỸ NĂNG SỐNG THEO HƢỚNG TÍCH HỢP Ở CÁC TRƢỜNG TIỂU HỌC QUẬN TÂY HỒ, THÀNH PHỐ HÀ NỘI Chuyên ngành: Quản lý giáo dục Mã số: 60.14.01.14 LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: PGS.TS.NGUYỄN ĐỨC SƠN HÀ NỘI - 2016 LỜI CẢM ƠN *** Để hoàn thành luận văn này, cố gắng thân, nhận đƣợc giúp đỡ quý báu Giáo sƣ, Phó Giáo sƣ, Tiến sỹ, thầy, cô giáo Hội đồng đào tạo Cao học chuyên ngành Quản lý giáo dục Trƣờng Đại học Sƣ phạm Hà Nội 2, trƣờng Đại học Sƣ phạm Hà Nội tận tình giảng dạy, hƣớng dẫn giúp đỡ trình học tập, nghiên cứu làm luận văn tốt nghiệp Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc với PGS,TS.Nguyễn Đức Sơn ngƣời hƣớng dẫn khoa học nhiệt tình trách nhiệm để hoàn thành đƣợc luận văn Tôi xin cảm ơn Phòng Giáo dục Đào tạo quận Tây Hồ, trƣởng tiểu học địa bàn quận Tây Hồ nhƣ tổ chức, cá nhân, bạn bè đồng nghiệp gia đình tạo điều kiện thuận lợi thời gian tìm hiểu tình hình thực tế cung cấp tài liệu, số liệu để hoàn thành luận văn Do hạn chế thời gian nghiên cứu nên luận văn nhiều thiếu sót Tôi mong nhận đƣợc góp ý, bảo thầy, cô bạn đồng nghiệp Xin chân thành cảm ơn! Tác giả Vũ Thị Kim Anh LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan số liệu kết nghiên cứu luận văn trung thực không trùng lặp với đề tài khác Tôi xin cam đoan giúp đỡ cho việc thực luận văn đƣợc cảm ơn thông tin trích dẫn luận văn đƣợc rõ nguồn gốc Tác giả Vũ Thị Kim Anh DANH MỤC CÁC KÍ HIỆU, CÁC CHỮ VIẾT TẮT CBQL : Cán quản lý GD : Giáo dục GDKNS : Giáo dục kỹ sống GV : Giáo viên GVCN : Giáo viên chủ nhiệm HS : Học sinh KNS : Kỹ sống QL : Quản lý QLGD : Quản lý giáo dục MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN LỜI CAM ĐOAN DANH MỤC CÁC KÍ HIỆU, CÁC CHỮ VIẾT TẮT MỞ ĐẦU 1 Lý chọn đề tài Mục đích nghiên cứu Khách thể đối tƣợng nghiên cứu Giả thuyết khoa học Nhiệm vụ nghiên cứu .3 Phạm vi nghiên cứu Phƣơng pháp nghiên cứu Cấu trúc luận văn .6 Chƣơng 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC KỸ NĂNG THEO HƢỚNG TÍCH HỢP Ở TRƢỜNG TIỂU HỌC .7 1.1 Tổng quan nghiên cứu vấn đề .7 1.1.1 Các công trình nghiên cứu nƣớc .7 1.1.2 Các công trình nghiên cứu nƣớc 10 1.2 Các khái niệm đề tài 15 1.2.1 Kỹ năng, kỹ sống, giáo dục kỹ sống 15 1.2.2 Quản lý, quản lý nhà trƣờng, giải pháp quản lý hoạt động giáo dục kỹ sống cho học sinh tiểu học 21 1.3 Một số vấn đề GDKNS theo hƣớng tích hợp trƣờng tiểu học 24 1.3.1 Quan niệm tích hợp liên môn chủ đề liên môn 24 1.3.2 Mục tiêu giáo dục tiểu học 26 1.3.3 Giáo dục KNS theo hƣớng tích hợp cho học sinh tiểu học 26 1.4 Quản lý hoạt động GDKNS theo hƣớng tích hợp trƣờng tiểu học 32 1.4.1 Mục tiêu quản lý hoạt động giáo dục kỹ sống theo hƣớng tích hợp trƣờng tiểu học 32 1.4.2 Nội dung quản lý hoạt động giáo dục kỹ sống theo hƣớng tích hợp trƣởng tiểu học 33 1.4.3 Phƣơng pháp quản lý công tác giáo dục kỹ sống theo hƣớng tích hợp trƣờng tiểu học 36 1.4.4 Các yếu tố ảnh hƣởng đến công tác giáo dục kỹ sống theo hƣớng tích hợp trƣờng tiểu học 38 Kết luận chƣơng 41 Chƣơng 2: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC KỸ NĂNG SỐNG THEO HƢỚNG TÍCH HỢP Ở CÁC TRƢỜNG TIỂU HỌC QUẬN TÂY HỒ, THÀNH PHỐ HÀ NỘI 42 2.1 Khái quát điều kiện kinh tế, văn hóa, xã hội Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội 42 2.1.1 Khái quát điều kiện tự nhiên, kinh tế, văn hóa, xã hội Quận Tây Hồ 42 2.1.2 Khái quát giáo dục Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội 43 2.1.3 Thực trạng kỹ sống học sinh 44 2.2 Thực trạng hoạt động giáo dục kỹ theo hƣớng tích hợp trƣờng tiểu học Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội 47 2.2.1 Thực trạng nhận thức mức độ thực giáo viên công tác giáo dục kỹ sống theo hƣớng tích hợp 47 2.2.2 Thực trạng nội dung giáo dục kỹ sống tích hợp cho học sinh trƣờng tiểu học Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội 49 2.2.3 Thực trạng hình thức tổ chức GD KNS cho học sinh trƣờng tiểu học Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội 55 2.3 Thực trạng công tác quản lý hoạt động giáo dục kỹ sống ở trƣờng tiểu học Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội 56 2.3.1 Thực trạng nhận thức CBQL nội dung GD KNS theo hƣớng tích hợp 56 2.3.2 Thực trạng việc xây dựng kế hoạch quản lý hoạt động GD KNS theo hƣớng tích hợp 58 2.3.3 Thực trạng việc tổ chức thực quản lý hoạt động GD KNS theo hƣớng tích hợp 59 2.3.4 Thực trạng việc đạo, phối kết hợp CBQL với lực lƣợng giáo dục hoạt động GD KNS theo hƣớng tích hợp 61 2.3.5 Thực trạng kiểm tra, đánh giá việc thực hoạt động GD KNS theo hƣớng tích hợp 62 2.3.6 Thực trạng biện pháp thực đạo, quản lý hoạt động GD KNS theo hƣớng tích hợp 63 2.4 Đánh giá chung 64 2.4.1 Ƣu điểm hạn chế 64 2.4.2 Nguyên nhân yếu 65 Kết luận Chƣơng 67 Chƣơng 3: BIỆN PHÁP QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC KỸ NĂNG SỐNG THEO HƢỚNG TÍCH HỢP CHO HỌC SINH Ở CÁC TRƢỜNG TIỂU HỌC QUẬN TÂY HỒ, THÀNH PHỐ HÀ NỘI 69 3.1 Nguyên tắc xây dựng biện pháp 69 3.1.1 Nguyên tắc đảm bảo tính mục tiêu 69 3.1.2 Nguyên tắc đảm bảo tính thực tiễn 69 3.1.3 Nguyên tắc đảm bảo tính hiệu 69 3.1.4 Nguyên tắc đảm bảo tính khả thi 69 3.2 Các biện pháp quản lý hoạt động giáo dục kỹ sống theo hƣớng tích hợp trƣờng tiểu học Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội 70 3.2.1 Nâng cao nhận thức cho cán quản lý, đội ngũ giáo viên, học sinh, phụ huynh học sinh ý nghĩa, tầm quan trọng, lợi ích kỹ sống hoạt động GD KNS theo hƣớng tích hợp 70 3.2.2 Cải tiến nội dung, đổi phƣơng pháp, đa dạng hóa hình thức tổ chức giáo dục kỹ sống theo hƣớng tích hợp 76 3.2.3 Phát huy vai trò đội ngũ giáo viên chủ nhiệm lớp giáo dục kỹ sống theo hƣớng tích hợp 86 3.2.4 Nâng cao vai trò tổ chức Đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh công tác giáo dục kỹ sống theo hƣớng tích hợp 89 3.2.5 Tăng cƣờng phối hợp nhà trƣờng - gia đình xã hội việc giáo dục kỹ sống theo hƣớng tích hợp 94 3.2.6 Tăng cƣờng sở vật chất, trang thiết bị nâng cao hiệu sử dụng chúng giáo dục kỹ sống theo hƣớng tích hợp 100 3.2.7 Đẩy mạnh hoạt động kiểm tra, đánh giá, thi đua khen thƣởng công tác giáo dục kỹ sống theo hƣớng tích hợp 102 3.3 Mối liên hệ biện pháp 105 3.4 Khảo sát cần thiết tính khả thi biện pháp quản lý nhằm nâng cao công tác giáo dục kỹ sống cho học sinh trƣờng tiểu học Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội 106 Kết luận Chƣơng 110 KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 111 Kết luận 111 Khuyến nghị 112 2.1 Đối với Phòng Giáo dục Đào tạo Quận Tây Hồ 112 2.2 Đối với trƣờng tiểu học Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội 112 2.3 Đối với gia đình học sinh 113 2.4 Đối với tổ chức xã hội địa bàn Quận Tây Hồ 114 TÀI LIỆU THAM KHẢO 115 DANH MỤC BẢNG SỐ Bảng 2.1 Đội ngũ cán quản lý trƣờng tiểu học Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: 43 Bảng 2.2 Đội ngũ giáo viên trình độ chuyên môn 44 Bảng 2.3 Số lƣợng học sinh khối lớp 44 Bảng 2.4 Tự đánh giá học sinh kỹ sống cần có 45 Bảng 2.5 Tự đánh giá học sinh kỹ sống cần rèn luyện bồi dƣỡng 45 Bảng 2.6 Mức độ nhận thức GV trƣờng tiểu học Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội tầm quan trọng công tác GD kỹ sống trƣờng 47 Bảng 2.7 Mức độ thực GV trƣờng tiểu học Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội công tác GD kỹ sống cho học sinh nhà trƣờng 48 Bảng 2.8 Đánh giá giáo viên kỹ sống cần có cho học sinh.49 Bảng 2.9 Đánh giá giáo viên kỹ sống cần rèn luyện bồi dƣỡng cho học sinh 50 Bảng 2.10 Ý kiến đánh giá nhận thức cán bộ, giáo viên nội dung GD kỹ sống cho học sinh 51 Bảng 2.11 Ý kiến đánh giá mức độ thực cán bộ, giáo viên nội dung GD kỹ sống cho học sinh 52 Bảng 2.12 Đánh giá GV lý HS chƣa hình thành KNS cần thiết 53 Bảng 2.13 Đánh giá CBQL kỹ sống cần có cho học sinh 56 Bảng 2.14 Đánh giá CBQL kỹ sống cần rèn luyện bồi dƣỡng cho học sinh 57 Bảng 2.15 Các kế hoạch quản lý hoạt động GD KNS cho học sinh 58 Bảng 2.16 Các hình thức tổ chức thực quản lý hoạt động GD KNS cho học sinh 59 Bảng 2.17 Sự đạo, phối hợp CBQL với lực lƣợng giáo dục 61 113 - Đội ngũ CBQL, GV nhà trƣờng phải không ngừng học tập, nâng cao trình độ lý luận cách mạng lực chuyên môn, thực nếp sống văn hóa, xây dựng môi trƣờng giáo dục thân thiện Giáo viên giảng dạy phải giáo viên có kiến thức tâm lý, giáo dục tâm lý, kỹ sống, không nên dạy theo kiểu “chủ nghĩa kinh nghiệm” - Cần trọng tạo điều kiện lực lƣợng nòng cốt nhƣ Tổng phụ trách Đội, tổ trƣởng chuyên môn, việc bồi dƣỡng nâng cao trình độ, lực hoạt động giáo dục, họat động giáo dục kỹ sống mảng họat động bậc học - Quán triệt công tác GDKNS cho HS, coi nhiệm vụ trọng tâm, thƣờng xuyên nhà trƣờng năm học Tạo điều kiện để HS tham gia hoạt động giáo dục kỹ sống - Tạo điều kiện thuận lợi để biện pháp đƣợc đề xuất luận văn đƣợc thực triệt để, đồng bộ, nghiêm túc nhằm nâng cao hiệu công tác QL trƣờng nói chung công tác GDKNS cho HS nói riêng - Tăng cƣờng công tác xã hội hoá giáo dục, thu hút nguồn lực tham gia vào hoạt động giáo dục nhằm tăng cƣờng sở vật chất trang thiết bị dạy học để phục vụ cho hoạt động giảng dạy giáo dục nhà trƣờng 2.3 Đối với gia đình học sinh - Gia đình cần dành nhiều thời gian quan tâm đến kịp thời nắm bắt thay đổi tâm sinh lý để có định hƣớng, điều chỉnh, uốn nắn kịp thời - Không ngừng học hỏi, nâng cao kiến thức tâm lý giáo dục để lựa chọn biện pháp giáo dục phù hợp với em - Thƣờng xuyên phối hợp chặt chẽ với nhà trƣờng để nâng cao hiệu học tập rèn luyện HS 114 2.4 Đối với tổ chức xã hội địa bàn Quận Tây Hồ - Các tổ chức trị - xã hội cần chung tay, góp sức, phát huy vai trò trách nhiệm việc xây dựng môi trƣờng giáo dục sạch, lành mạnh; góp phần nhà trƣờng thực có hiệu phong trào thi đua Bộ Giáo dục Đào tạo phát động: “Xây dựng trƣờng học thân thiện, học sinh tích cực” - Tăng cƣờng phối hợp với nhà trƣờng làm tốt công tác “xã hội hóa giáo dục” phƣơng diện tài chính, sở vật chất, tạo điều kiện tổ chức hoạt động lên lớp để nâng cao hiệu công tác GDKNS cho HS 115 TÀI LIỆU THAM KHẢO Đặng Quốc Bảo, Bùi Việt Phú (2012), Một số góc nhìn phát triển quản lí giáo dục, Nxb Giáo dục, Hà Nội Nguyễn Khắc Bình (2015), Báo cáo Chính sách công sách an sinh xã hội - thực tiễn Việt Nam Báo cáo hội thảo quốc tế Hà Nội Nguyễn Thanh Bình (2015), Giáo dục tích hợp giá trị kỹ sống cho học sinh Tạp chí Khoa học giáo dục số 112, 2/2015 Bộ Giáo dục đào tạo (2014), Dạy học kiểm tra, đánh giá kết học tập theo định hướng phát triển lực học sinh Tài liệu tập huấn Eisuke Saito, M Murase, A Tsukui J Yeo (2015), Nghiên cứu học cộng đồng học tập, Nxb Đại học sƣ phạm Hà Nội Nguyễn Quốc Chí, Nguyễn Thị Mỹ Lộc, 2012 Đại cương khoa học quản lý, Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội Nguyễn Cảnh Chất (2002), Tinh hoa quản lí, Nxb Lao động-xã hội Hà Nội Nguyễn Hải Châu, Lê Thị Mỹ Hà (2012), Pisa dạng câu hỏi, Nxb Giáo dục, Hà Nội Nguyễn Phúc Châu (2010), Quản lí nhà trường, Nxb Đại học sƣ phạm Hà Nội 10 Vũ Dũng (2008), Từ điển Tâm lý học, Nhà xuất Từ điển bách khoa, Viện Tâm lý học, 2008 11 Đảng Cộng sản Việt Nam (2013) Nghị số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013, Nghị hội nghị Trung ƣơng khóa XI đổi bản, toàn diện giáo dục đào tạo 116 12 Đảng Cộng sản Việt Nam ( 2013), Văn kiện Hội nghị lần thứ BCH TW Khoá XI 13 Đảng Cộng sản Việt Nam (2010), Văn kiện Đại hội XI 14 Vũ Cao Đàm (2008), Phương pháp luận nghiên cứu khoa học, Nxb Khoa học kỹ thuật Hà Nội 15 Học viện Quản lý giáo dục (2014), Quản lý dạy học chuyển từ tiếp cận nội dung sang tiếp cận lực: Vấn đề giải pháp, Kỷ yếu hội thảo khoa học 16 Trần Thị Thu Hƣơng (2013), Biện pháp quản lý hoạt động giáo dục giá trị sống, kĩ sống cho học sinh trường THCS Ngô Quyền quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng, Luận văn thạc sĩ quản lý giáo dục 17 Đỗ Công Khanh (2014), Đổi kiểm tra, đánh giá học sinh phổ thông theo cách tiếp cận lực www.vvob.be/vietnam Truy cập ngày 20/5/2015 18 Trần Kiểm (2002), Khoa học quản lý nhà trường phổ thông, Nxb Đại học quốc gia Hà Nội 19 Hoàng Nghĩa Kiên (2013), Quản lý hoạt động giáo dục kĩ sống cho học sinh nhà trường THPT huyện Văn Giang tỉnh Hưng Yên, Luận văn thạc sĩ quản lý giáo dục 20 Đặng Bã Lãm - Chủ biên (2005): Quản lý nhà nước giáo dục - Lý luận thực tiễn, Nxb Chính trị Quốc gia 21 Nguyễn Lân (1989), Từ điển từ ngữ Hán - Việt, Nxb Giáo dục 22 Trần Thị Bích Liễu (2015) Công cụ phát triển lực sáng tạo cho học sinh: chìa khóa định đổi giáo dục Việt Nam, Tạp chí Khoa học giáo dục số 113, 3/2015 23 Nguyễn Thị Nga (2015), Giáo dục tích hợp trường tiểu học, Báo cáo hội nghị thảo đổi giáo dục tiểu học Hà Nội 117 24 Lục Thị Nga-Nguyễn Tuyết Nga ( 2012), Hiệu trưởng trường THCS với vấn đề đổi đánh giá kết học tập học sinh, Nxb Đại học sƣ phạm Hà Nội 25 Nguyễn Thị Phi Nga (2013), Nghiên cứu biện pháp quản lý hoạt động giáo dục giá trị sống-kỹ sống theo hướng tích hợp cho học sinh trường tiểu học thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội, Luận văn Thạc sỹ Quản lý giáo dục 26 Nghị Hội nghị TW8 khóa XI đổi bản, toàn diện Giáo dục Đào tạo đƣợc Tổng Bí thƣ ký ban hàng ngày 4/11 27 Hà Thế Ngữ-Đặng Vũ Hoạt (1998), Giáo trình giáo dục học tập Nxb Giáo dục Hà Nội 28 Trần Thị Tuyết Oanh (2005), Giáo trình giáo dục học tập 1, Nxb Đại học sƣ phạm Hà Nội 29 Hoàng Phê (2000), Từ điển tiếng Việt, Nxb Đà Nẵng, Trung tâm Từ điển học, Hà Nội - Đà Nẵng 30 Quốc hội (1998) Luật Giáo dục, Nxb Chính trị Quốc giaHà Nội 31 Quốc hội (2014), Nghị 88 ngày 28/11/2014 đổi chƣơng trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông 32 Manabu Saito, M Sato (2015) Cộng đồng học tập, Nxb Đại học sƣ phạm Hà Nội 33 Sở GD&ĐT Bắc Giang (2015) Công văn số 485/SGD&ĐT-GDTrH ngày 15/5/2015 Về việc triển khai đề án trường THCS trọng điểm chất lượng cao 34 Huỳnh Văn Sơn (2009), Kỹ sống sinh viên TP Hồ Chí minh nhìn từ góc độ điều tra thực trạng, Tạp chí Giáo dục tháng 7/2009 35 Đỗ Tiễn Sỹ (2014) Quản lý đổi phương pháp dạy học trường phổ thông, Tạp chí Khoa học giáo dục số 101, 2/2014 118 36 Nguyễn Đỗ Nhật Tiến (2015) Phát triển lực người học, xem xét từ quản trị nhà trường http://giaoduc.net.vn Ngày truy cập 30/4/2015 37 UBND Quận Tây Hồ (2015), Báo cáo tổng kết năm học 2014-2015 38 Ngô Thị Bình Yên (2013), Nghiên cứu quản lý hoạt động giáo dục kỹ sống cho học sinh dân tộc thiểu số trường THPT Chi Lăng, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn, Luận văn Thạc sỹ Quản lý giáo dục 2013 39 Nguyễn Thị Hoàng Yến (2015), Báo cáo Xây dựng chương trình giáo dục phổ thông 119 PHỤ LỤC Phụ lục PHIẾU TRƢNG CẦU Ý KIẾN (Dùng cho học sinh) Các em thân mến! Em vui lòng trả lời câu hỏi sau theo suy nghĩ riêng em (Đánh dấu x vào phương án trả lời) Câu 1: CÁC PHƢƠNG ÁN TRẢ CÂU HỎI STT Em có thƣờng xuyên chia sẻ sở thích với ngƣời xung quanh không? Em có thƣờng xuyên thể tôn trọng bạn bè, thầy cô, bố mẹ, ngƣời thân ngƣời xung quanh không? Khi gặp khó khăn (bài tập khó, việc khó ) em có cần trợ giúp ngƣời xung quanh không? Em có thƣờng xuyên nói (kể) kết học tập cho ngƣời xung quanh biết không? Khi gặp vấn đề cần giải em có bày tỏ suy nghĩ, ý tƣởng cảm xúc với ngƣời xung quanh không? Khi làm việc sai đƣợc bạn bè, thầy cô giáo ngƣời xung quanh góp ý em có lắng nghe ý kiến góp ý không? Hằng năm, em có tham gia phong trào từ thiện, nhân đạo nhà trƣờng phát động không? LỜI Thƣờng Thỉnh Không xuyên thoảng 120 Trong buổi lao động vệ sinh lớp, để hoàn thành công việc đƣợc giao em có bạn tổ bàn bạc, phân công công việc cho thành viên tổ không? Em có thƣờng xuyên tự hoàn thành tập đƣợc giao không? 10 Em có thƣờng xuyên đƣa định học hay nghỉ nhà gặp thời tiết xấu nhƣ: mƣa to, rét, nắng nóng không? 11 Nếu em lớp trƣởng em có thƣờng xuyên chia sẻ trách nhiệm công việc cho bạn khác lớp không? 12 Em có thƣờng xuyên xây dựng thời gian biểu cho hoạt động không? 13 Em có thƣờng xuyên đọc báo; truyện; xem Tivi; mạng Iternet có thời gian rảnh rỗi không? Câu 2: Kỹ sống có cần thiết cho em không? - Rất cần - Cần - Có đƣợc, đƣợc - Không cần Câu 3: Ở trƣờng em có tham gia vào hoạt động lên lớp để rèn luyện kỹ giao tiếp, ứng xử không? - Thƣờng xuyên - Thỉnh thoảng - Không Xin chân thành cảm ơn em! 121 Phụ lục PHIẾU TRƢNG CẦU Ý KIẾN (Dùng cho giáo viên, cán quản lý, khối trưởng, Tổng phụ trách Đội) Để nâng cao chất lƣợng, hiệu công tác giáo dục kỹ sống cho học sinh nhà trƣờng, xin đồng chí cho biết ý kiến vấn đề sau (Đánh dấu x vào phương án trả lời): Câu 1: Xin đồng chí cho biết công tác giáo dục kỹ sống cho học sinh trƣờng có tầm quan trọng nhƣ nào? STT Ý kiến Nhận thức Đồng ý Rất quan trọng Quan trọng Không quan trọng Không đồng ý Câu 2: Xin đồng chí cho biết mức độ thực công tác giáo dục kỹ sống cho học sinh trƣờng nhƣ nào? TT Mức độ thực Tốt Khá Chƣa tốt Ý kiến Đồng ý Không đồng ý Câu 3: Xin đồng chí cho biết ý kiến đánh giá nội dung giáo dục kỹ sống cho học sinh trƣờng mình? Mức độ nhận thức STT Nội dung giáo dục kỹ sống Kỹ tự nhận thức Kỹ xác định giá trị Kỹ giao tiếp Rất quan Quan Không tâm tâm quan tâm 122 Kỹ hợp tác Kỹ thể cảm thông Kỹ định Kỹ giải vấn đề Kỹ tìm kiếm hỗ trợ Kỹ thể tự tin 10 Kỹ lắng nghe tích cực 11 Kỹ đảm nhận trách nhiệm 12 Kỹ quản lý thời gian 13 Kỹ tìm kiếm xử lý thông tin Câu 4: Xin đồng chí đánh giá mức độ thực nội dung giáo dục kỹ sống cho học sinh trƣờng mình? Mức độ thực TT Nội dung giáo dục kỹ sống Thƣờng xuyên Kỹ tự nhận thức Kỹ xác định giá trị Kỹ giao tiếp Kỹ hợp tác Kỹ thể cảm thông Kỹ định Kỹ giải vấn đề Kỹ tìm kiếm hỗ trợ Kỹ thể tự tin 10 Kỹ lắng nghe tích cực 11 Kỹ đảm nhận trách nhiệm 12 Kỹ quản lý thời gian 13 Kỹ tìm kiếm xử lý thông tin Không Không thƣờng thực xuyên 123 Câu 5: Xin đồng chí đánh giá nguyên nhân, lý học sinh chƣa hình thành kỹ sống cần thiết trƣờng Ý kiến GV TT Nguyên nhân Phƣơng pháp giáo dục Phụ huynh nuông chiều không quan tâm Các em có điều kiện giao tiếp xã hội Thời gian học tập em chiếm nhiều Các em có điều kiện luyện tập, thực hành Các em ỷ lại gia đình Các em chƣa ý thức đƣợc tầm quan trọng KNS Gia đình em chƣa nhận thức đƣợc cần thiết KNS Các em thiểu sinh hoạt vui chơi 10 Các em thiểu sinh hoạt ngoại khóa đa dạng 11 Tri thức học đƣợc nhà trƣờng em chƣa gắn với thực tiễn sống Đồng ý Không đồng ý Câu 6: Đồng chí cho biết việc thực công tác giáo dục kỹ sống cho học sinh trƣờng thông qua hình thức dƣới đây? TT Các hình thức giáo dục kỹ sống cho học sinh GDKNS thông qua môn học GDKNS thông qua sinh hoạt lớp, đoàn, hội GDKNS qua hoạt động TDTT GDKNS qua hoạt động văn hóa, văn nghệ GDKNS qua hoạt động XH, từ thiện GDKNS qua hoạt động giao lƣu GDKNS qua tiết chào cờ đầu tuần GDKNS thông qua việc tổ chức cho học sinh tham quan GDKNS thông qua hình thức khác Ý kiến Đồng ý Không đồng ý 124 Câu 7: Xin đồng chí vui lòng cho biết trƣờng xây dựng đƣợc kế hoạch quản lý hoạt động giáo dục kỹ sống cho học sinh dƣới đây? Ý kiến TT Các loại kế hoạch Kế hoạch GDKNS cho HS vào đợt thi đua theo chủ điểm Kế hoạch GDKNS cho HS theo học kỳ Kế hoạch GDKNS cho HS theo tháng Kế hoạch GDKNS cho HS theo tuần Kế hoạch GDKNS năm học Có Không Câu 8: Đồng chí cho biết việc tổ chức quản lý hoạt động giáo dục kỹ sống cho học sinh trƣờng hình thức sau đây? Ý kiến Hình thức tổ chức quản lý TT hoạt động giáo dục kỹ sống GDKNS thông qua hoạt động Đội TNTP HCM GDKNS thông qua tiết sinh hoạt lớp, tiết dạy KNS GDKNS thông qua hoạt động chào cờ đầu tuần GDKNS thông qua môn học GDKNS thông qua nội dung giáo dục lên lớp GDKNS thông qua nội dung giáo dục theo chủ điểm tháng GDKNS thông qua đội ngũ GVCN, GV môn GDKNS thông qua việc phối hợp lực lƣợng giáo dục Có Không Câu 9: Đồng chí cho biết cán quản lý đạo, phối hợp với lực lƣợng giáo dục để tăng cƣờng công tác giáo dục kỹ sống cho học sinh? TT Ý kiến Các lực lƣợng tham gia giáo dục kỹ sống cho học sinh Đội ngũ giáo viên chủ nhiệm Gia đình học sinh Có Không 125 Tập thể học sinh Đội ngũ giáo viên môn Đội TNTP Hồ Chí Minh Hội cha mẹ học sinh Câu 10: Việc đánh giá kết hoạt động giáo dục kỹ sống cho học sinh trƣờng đƣợc thực nhƣ ? TT Thƣờng xuyên Theo học kỳ Theo năm học Có nội dung tiêu chí rõ ràng Đánh giá đầy đủ mặt, khách quan, vô tƣ Chú trọng đến học tập môn văn hóa Chú trọng đến việc thực nề nếp Ý kiến Các nội dung đƣợc đánh giá Tốt Chƣa tốt Phối hợp tự đánh giá học sinh với tập thể HS, giáo viên chủ nhiệm, nhà trƣờng Câu 11: Xin đồng chí cho biết quan điểm tính cần thiết biện pháp quản lý hoạt động giáo dục kỹ sống cho học sinh dƣới đây? Mức độ cần thiết biện pháp Các biện pháp Rất cần thiết Biện pháp 1: Nâng cao nhận thức cho cán quản lý, đội ngũ giáo viên, học sinh, phụ huynh học sinh ý nghĩa, tầm quan trọng, lợi ích kỹ sống hoạt động GD KNS theo hƣớng tích hợp Biện pháp 2: Cải tiến nội dung, đổi Cần Ít cần thiết thiết Không cần thiết Không trả lời 126 phƣơng pháp, đa dạng hóa hình thức tổ chức giáo dục kỹ sống theo hƣớng tích hợp Biện pháp 3: Phát huy vai trò đội ngũ giáo viên chủ nhiệm lớp giáo dục kỹ sống theo hƣớng tích hợp Biện pháp 4: Nâng cao vai trò tổ chức Đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh công tác giáo dục kỹ sống theo hƣớng tích hợp Biện pháp 5: Tăng cƣờng phối hợp nhà trƣờng - gia đình xã hội việc giáo dục kỹ sống theo hƣớng tích hợp Biện pháp 6: Tăng cƣờng sở vật chất, trang thiết bị nâng cao hiệu sử dụng chúng giáo dục kỹ sống theo hƣớng tích hợp Biện pháp 7: Đẩy mạnh hoạt động kiểm tra, đánh giá, thi đua khen thƣởng công tác giáo dục kỹ sống theo hƣớng tích hợp Câu 12: Xin đồng chí cho biết quan điểm tính khả thi biện pháp quản lý hoạt động giáo dục kỹ sống cho học sinh dƣới đây? Các biện pháp Biện pháp 1: Nâng cao nhận thức cho cán quản lý, đội ngũ giáo viên, học sinh, phụ huynh học sinh ý nghĩa, tầm quan trọng, lợi ích kỹ sống hoạt động GD KNS theo hƣớng tích hợp Biện pháp 2: Cải tiến nội dung, đổi Mức độ khả thi biện pháp Rất khả Khả khả Không Không thi thi thi khả thi trả lời 127 phƣơng pháp, đa dạng hóa hình thức tổ chức giáo dục kỹ sống theo hƣớng tích hợp Biện pháp 3: Phát huy vai trò đội ngũ giáo viên chủ nhiệm lớp giáo dục kỹ sống theo hƣớng tích hợp Biện pháp 4: Nâng cao vai trò tổ chức Đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh công tác giáo dục kỹ sống theo hƣớng tích hợp Biện pháp 5: Tăng cƣờng phối hợp nhà trƣờng - gia đình xã hội việc giáo dục kỹ sống theo hƣớng tích hợp Biện pháp 6: Tăng cƣờng sở vật chất, trang thiết bị nâng cao hiệu sử dụng chúng giáo dục kỹ sống theo hƣớng tích hợp Biện pháp 7: Đẩy mạnh hoạt động kiểm tra, đánh giá, thi đua khen thƣởng công tác giáo dục kỹ sống theo hƣớng tích hợp Xin chân thành cảm ơn đồng chí! ... hƣớng tích hợp cho học sinh trƣờng tiểu học Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội, sở đề xuất biện pháp quản lý hoạt động giáo dục kỹ sống theo hƣớng tích hợp trƣờng tiểu học Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội. .. Cơ sở lý luận quản lý hoạt động giáo dục kỹ sống theo hƣớng tích hợp trƣờng tiểu học Chương 2: Thực trạng quản lý hoạt động giáo dục kỹ sống theo hƣớng tích hợp trƣờng tiểu học Quận Tây Hồ, Thành. .. Thành phố Hà Nội Chương 3: Một số biện pháp quản lý hoạt động giáo dục kỹ sống theo hƣớng tích hợp trƣờng tiểu học Quận Tây Hồ, TP Hà Nội 7 Chƣơng CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC KỸ NĂNG
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản lý hoạt động giáo dục kỹ năng sống theo hướng tích hợp ở các trường tiểu học quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội, Quản lý hoạt động giáo dục kỹ năng sống theo hướng tích hợp ở các trường tiểu học quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội, Quản lý hoạt động giáo dục kỹ năng sống theo hướng tích hợp ở các trường tiểu học quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay