Quản lý giáo dục hướng nghiệp đáp ứng yêu cầu phân luồng tại trung tâm GDTX và Dạy nghề huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc

116 34 0
  • Loading ...
1/116 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/04/2017, 21:52

Header Page of 145 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI TRẦN VĂN TIẾN QUẢN LÝ GIÁO DỤC HƯỚNG NGHIỆP ĐÁP ỨNG YÊU CẦU PHÂN LUỒNG TẠI TRUNG TÂM GDTX VÀ DẠY NGHỀ HUYỆN TAM DƯƠNG, TỈNH VĨNH PHÚC LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC HÀ NỘI, 2016 Footer Page of 145 Header Page of 145 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI TRẦN VĂN TIẾN QUẢN LÝ GIÁO DỤC HƯỚNG NGHIỆP ĐÁP ỨNG YÊU CẦU PHÂN LUỒNG TẠI TRUNG TÂM GDTX VÀ DẠY NGHỀ HUYỆN TAM DƯƠNG, TỈNH VĨNH PHÚC Chuyên ngành: Quản lý giáo dục Mã số: 60 14 01 14 LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Lê Huy Hoàng HÀ NỘI, 2016 Footer Page of 145 Header Page of 145 LỜI CẢM ƠN Tôi xin bày tỏ lòng cảm ơn chân thành đến: Các giảng viên trường Đại học sư phạm Hà Nội 2, đặc biệt giảng viên chuyên ngành Quản lý Giáo dục nhà trường tận tình giảng dạy, giúp đỡ dẫn suốt trình học tập nghiên cứu Xin cảm ơn Phó giáo sư, Tiến sĩ Lê Huy Hoàng, người trực tiếp hướng dẫn thực luận văn Cảm ơn đồng chí Ban Giám đốc, Phòng Kế hoạch Tài chính, Phòng Tổng hợp Hành chính, Phòng GDTX - Giáo dục chuyên nghiệp phòng ban khác Sở Giáo dục Đào tạo Vĩnh Phúc, phòng GD&ĐT huyện Tam Dương, lãnh đạo giáo viên trường THPT, THCS huyện Tam Dương, đồng nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi giúp đỡ hoàn thành luận văn Mặc dù cố gắng luận văn chắn tránh khỏi có thiếu sót Tôi mong nhận góp ý, dẫn Thầy giáo, Cô giáo, bạn đồng nghiệp tất quan tâm tới luận văn Tác giả Trần Văn Tiến Footer Page of 145 Header Page of 145 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan số liệu kết nghiên cứu luận văn trung thực chưa sử dụng để bảo vệ học vị Mọi giúp đỡ cho việc thực luận văn cảm ơn thông tin trích dẫn luận văn rõ nguồn gốc rõ ràng phép công bố Hà Nội, ngày 18 tháng 11 năm 2016 Học viên thực Trần Văn Tiến Footer Page of 145 Header Page of 145 MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN LỜI CAM ĐOAN MỤC LỤC CÁC KÍ HIỆU VIẾT TẮT TRONG LUẬN VĂN DANH MỤC CÁC BIỂU BẢNG MỞ ĐẦU 1 Lí chọn đề tài Mục đích nghiên cứu 3 Nhiệm vụ nghiên cứu .3 Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu Phƣơng pháp nghiên cứu Đóng góp đề tài Cấu trúc luận văn Chƣơng 1: CƠ SỞ LÍ LUẬN CỦA QUẢN LÝ GIÁO DỤC HƢỚNG NGHIỆP 1.1.Tổng quan lịch sử nghiên cứu vấn đề 1.1.1 Sơ lược tình hình nghiên cứu nước 1.1.2 Sơ lược tình hình nghiên cứu nước 1.2 Một số khái niệm 11 1.2.1 Hướng nghiệp 11 1.2.2 Giáo dục hướng nghiệp 11 1.2.3 Quản lý 12 1.2.4 Quản lý GDHN 13 1.2.5 Trung tâm GDTX&DN 14 1.3 GDHN trung tâm GDTX&DN 15 1.3.1 Mục đích GDHN 15 Footer Page of 145 Header Page of 145 1.3.2 Nội dung giáo dục HN 17 1.3.3 Hình thức tổ chức giáo dục HN 19 1.4 Quản lý GDHN trung tâm GDTX&DN 21 1.4.1 Lập kế hoạch giáo dục HN 21 1.4.2 Tổ chức, đạo thực kế hoạch GDHN 22 1.4.3 Kiểm tra, đánh giá kết GDHN 24 1.5 Các yếu tố ảnh hƣởng đến nâng cao chất lƣợng GDHN trung tâm GDTX&DN…………………………………………………………… 24 1.5.1 Quan điểm Đảng Nhà nước Giáo dục hướng nghiệp phân luồng học sinh 24 1.5.2 Yêu cầu hướng nghiệp mục tiêu chiến lược phát triển giáo dục (2010 - 2020) giai đoạn 26 1.5.3 Trung tâm GDTX&DN thực nhiệm vụ HN - Mô hình độ Vĩnh Phúc tiến hành PCGD bậc trung học 28 Kết luận chƣơng 30 Chƣơng 2: THỰC TRẠNG GIÁO DỤC HƢỚNG NGHIỆP ĐÁP ỨNG YÊU CẤU PHÂN LUỒNG Ở TRUNG TÂM GDTX&DN HUYỆN TAM DƢƠNG, TỈNH VĨNH PHÚC 31 2.1 Giới thiệu khái quát huyện Tam Dƣơng, tỉnh Vĩnh Phúc trung tâm GDTX&DN Tam Dƣơng 31 2.1.1 Điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc 31 2.1.2 Trung tâm GDTX&DN Tam Dương 34 2.2 Thực trạng giáo dục hƣớng nghiệp Trung tâm GDTX&DN Tam Dƣơng 38 2.2.1 Thực trạng phân luồng học sinh tốt nghiệp cấp địa bàn năm qua (2010 - 2015) 38 Footer Page of 145 Header Page of 145 2.2.2 Thực trạng GDHN trung tâm GDTX&DN Tam Dương 43 2.3 Thực trạng quản lý GDHN Trung tâm GDTX&DN Tam Dương 49 2.3.1 Nhận thức đối tượng tham gia GDHN 49 2.3.2 Thực trạng lên kế hoạch GDHN 55 2.3.3 Thực trạng tổ chức, đạo 59 2.3.4 Thực trạng kiểm tra đánh giá kết 59 2.4 Đánh giá chung thực trạng 61 2.4.1 Thành công 61 2.4.2 Hạn chế 61 2.4.3 Nguyên nhân 61 Kết luận chƣơng 63 Chƣơng 3: MỘT SỐ BIỆN PHÁP QUẢN LÍ GIÁO DỤC HƢỚNG NGHIỆP ĐÁP ỨNG YÊU CẦU PHÂN LUỒNG TẠI TRUNG TÂM GDTX&DN HUYỆN TAM DƢƠNG 64 3.1 Nguyên tắc đề xuất biện pháp 64 3.1.1 Nguyên tắc đảm bảo tính mục tiêu 64 3.1.2 Nguyên tắc đảm bảo tính khoa học 64 3.1.3 Nguyên tắc đảm bảo tính hiệu 65 3.1.4 Nguyên tắc đảm bảo tính khả thi 65 3.2 Một số biện pháp quản lý giáo dục hƣớng nghiệp đáp ứng yêu cầu phân luồng Trung tâm GDTX&DN Tam Dƣơng, tỉnh Vĩnh Phúc 66 3.2.1 Nâng cao nhận thức đối tượng có liên quan 66 3.2.2 Bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ làm giáo dục hướng nghiệp 72 3.2.3 Đổi nội dung, phương pháp hình thức tổ chức hoạt động giáo dục hướng nghiệp 78 3.2.4 Tăng cường quản lý sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho GDHN…….85 Footer Page of 145 Header Page of 145 3.2.5 Tổ chức tư vấn hướng nghiệp cho học sinh 89 3.3 Thăm dò tính cần thiết khả thi biện pháp đƣợc đề xuất 95 3.3.1 Nội dung đối tượng khảo nghiệm 95 3.3.2 Kết khảo nghiệm 96 Kết luận chƣơng 99 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 100 Kết luận 100 Kiến nghị 101 TÀI LIỆU THAM KHẢO 104 Footer Page of 145 Header Page of 145 CÁC KÍ HIỆU VIẾT TẮT TRONG LUẬN VĂN CBQL Cán quản lí CĐ Cao đẳng CSVC Cơ sở vật chất CNH, HĐH Công nghiệp hoá, đại hoá DN Dạy nghề ĐH Đại học GD - ĐT Giáo dục Đào tạo GDHN Giáo dục hướng nghiệp HN Hướng nghiệp 10 GDTX&DN Giáo dục thường xuyên Dạy nghề 11.KHKT Khoa học kĩ thuật 12.KT - XH Kinh tế - Xã hội 13.KTTH Kĩ thuật tổng hợp 14.KTTH - HN - DN Kĩ thuật tổng hợp - hướng nghiệp - Dạy nghề 15.LĐSX Lao động sản xuất 16.PT Phổ thông 17.THCN Trung học chuyên nghiệp 18.THCS Trung học sở 19.THPT Trung học phổ thông 20.UBND Uỷ ban nhân dân 21.XHCN Xã hội chủ nghĩa 22.LĐ - TBXH Lao động - Thương binh xã hội Footer Page of 145 Header Page 10 of 145 DANH MỤC CÁC BIỂU BẢNG Bảng 2.1 Qui mô đào tạo, bồi dƣỡng giai đoạn 2010 - 2015 37 Bảng 2.2 Thống kê học sinh tốt nghiệp THCS vào THPT 38 Bảng 2.3 Thống kê học sinh tốt nghiệp THCS vào học trung tâm GDTX&DN huyện Tam Dƣơng giai đoạn 2010 - 2015 40 Bảng 2.4 Thống kê học sinh tốt nghiệp THPT huyện Tam Dƣơng vào Cao đẳng, Đại học giai đoạn 2010 - 2015 41 Bảng 2.5.Thống kê số học sinh huyện Tam Dƣơng tốt nghiệp THCS, THPT vào lao động sản xuất giai đoạn 2010 - 2015 42 Bảng 2.6 Kết tuyển sinh học hƣớng nghiệp nghề phổ thông giai đoạn 2010 – 2015 44 Bảng 2.7 Thống kê số học sinh tuyển sinh học hƣớng nghiệp năm 2010 - 2015 45 Bảng 2.8 Tổng hợp kế hoạch tuyển sinh giai đoạn 2010 – 2015 45 Bảng 2.9 Thống kê trình độ đội ngũ cán - giáo viên 48 Bảng 2.10 Các yếu tố ảnh hƣởng đến việc chọn nghề học sinh 50 Bảng 2.11 Kết thăm dò ý kiến HS HN nghề phổ thông 53 Bảng 2.12 Hiểu biết PHHS nghề định chọn cho em 54 Bảng 2.13 Thống kê số nghề có nhu cầu nhân lực huyện 56 Bảng Kế hoạch đào tạo CBQL GV giai đoạn 2016 – 2020 76 Bảng 3.2 Kế hoạch bồi dƣỡng CBQL GV giai đoạn 2016 – 2020 77 Bảng 3.3 Kết khảo nghiệm tính cần thiết biện pháp 96 Bảng 3.4 Kết khảo nghiệm tính khả thi biện pháp 97 Footer Page 10 of 145 Header Page 102 of 145 92 nghề (tên trường, địa điểm, trình độ để tuyển sinh, thời gian học, tiêu hàng năm, ngành nghề đào tạo, bậc nghề tốt nghiệp ) Sự phù hợp nghề cách thức tự xác lập phù hợp nghề thân theo số bản: hứng thú với nghề, có lực làm việc với nghề, đặc điểm tâm sinh lý phù hợp với tính chất, đặc điểm, nội dung lao động nghề nghiệp - Tìm hiểu nguyện vọng, khuynh hướng, hứng thú kế họach nghề nghiệp học sinh qua dấu hiệu: hào hứng có dịp tiếp xúc với nghề, thích học học tốt môn có liên quan đến nghề thích, đọc sưu tầm tài liệu nói nghề, thích làm việc gần gũi với nghề định chọn, thể cụ thể lựa chọn nghề đánh giá cao nghề - Đo đạc số tâm lý trực tiếp gián tiếp liên quan đến nghề định chọn cảm giác, tri giác, ý, trí nhớ, óc tưởng tượng không gian, tư tư kỹ thuật với hai hình thức tư thao tác tư không gian, xúc cảm, trình tâm lý vận động phối hợp vận động, độ rung tay - Theo dõi bước đường phát triển phù hợp nghề học sinh qua trình hoạt động lao động kỹ thuật, học nghề phổ thông kết học tập trường - Cho lời khuyên chọn nghề hướng sử dụng, tiếp tục bồi dưỡng sau trường để đạt nguyện vọng nghề nghiệp học tập vào phiếu hướng nghiệp Các nội dung tiến hành thực theo quy trình sau - Giới thiệu nghề sở họa độ nghề tóm tắt - Tìm hiểu nguyện vọng, khuynh hướng, hứng thú nghề nghiệp học sinh - Đo đạc số tâm lý Footer Page 102 of 145 Header Page 103 of 145 93 - Lập hồ sơ học sinh, hồ sơ cần ghi rõ: Gia cảnh, truyền thống gia đình, lối sống, tín ngưỡng ; Hứng thú khuynh hướng nghề nghiệp; Thành tích, kết học tập lao động kỹ thuật, học văn hóa, học nghề phổ thông; Sự phát triển thể lực, tình trạng sức khỏe, bệnh tật ; Các kết đo đạc số đặc điểm tâm sinh lý cá nhân;Quá trình diễn biến hứng thú nghề nghiệp, kế hoạch chọn nghề - Theo dõi quan sát học sinh qua trình học môn công nghệ - Giới thiệu ngành nghề xã hội, trường đào tạo - Lấy nguyện vọng lần - Đo đạc số tâm sinh lý lần - Tư vấn hiệu chỉnh - Cho lời khuyên vào “phiếu theo dõi” trình tư vấn hướng nghiệp 3.2.5.3 Tổ chức thực biện pháp + Thành lập phòng tư vấn hướng nghiệp (nếu khó khăn sử dụng chung với phòng sinh họat hướng nghiệp) + Trang bị thiết bị bên trong: tủ hồ sơ, bàn ghế, tranh ảnh nghề, tài liệu họa đồ nghề, máy móc dụng cụ đo số tâm lý, test dùng cho tư vấn, trò chơi hướng nghiệp + Về lâu dài, Trung tâm phải có tối thiểu người phụ trách tư vấn hướng nghiệp (nên tuyển chọn giáo viên tốt nghiệp khoa tâm lý giáo dục hoặc chọn giáo viên đưa đào tạo, bồi dưỡng dài hạn nghiệp vụ chuyên môn) Trước mắt, nhà trường cần tổ chức cho giáo viên chủ nhiệm, giáo viên môn, giáo viên dạy nghề thường xuyên dự lớp bồi dưỡng tư vấn hướng nghiệp để thực yêu cầu nêu Đây công việc có nội dung mẻ lại có ý nghĩa quan trọng trình GDHN, đặc biệt tư vấn nghề cho học sinh,do trung Footer Page 103 of 145 Header Page 104 of 145 94 tâm cần đặc biệt quan tâm tạo điều kiện để đưa nội dung vào chương trình, kế họach GDHN nhà trường Đồng thời bước có kế họach đào tạo bồi dưỡng giáo viên tư vấn hướng nghiệp; bước trang bị sở vật chất thiết bị phục vụ cho hoạt động giáo dục 3.2.5.4 Điều kiện để thực - Với vai trò quản lý ngành địa bàn tỉnh, Sở GD&ĐT cần có văn đạo Trung tâm GDTX&DN phải tiến hành xây dựng phòng sinh hoạt HN, đồng thời có kế hoạch kinh phí đầu tư cho việc mua sắm phương tiện, trang thiết bị phục vụ cho sinh hoạt hướng nghiệp - Xây dựng phòng tư vấnHN cho Trung tâm GDTX&DN đạt yêu cầu trang thiết bị theo “Danh mục đồ dùng thiết bị kỹ thuật phòng Tư vấn nghề cho học sinh phổ thông Trung tâm Kỹ thuật tổng hợp - Hướng nghiệp” ban hành kèm theo định số 3253/QĐ-BGD&ĐT/ KHCN ngày 01-8-2000 để phục vụ cho TVHN cho học sinh THPT địa bàn - Dành 01 phòng học để làm phòng sinh hoạt HN Trang bị tư liệu sách, báo, tạp chí, hình ảnh phục vụ cho việc tìm hiểu giới nghề nghiệp nghề cụ thể; bước trang bị phương tiện, thiết bị cần thiết theo “Danh mục đồ dùng thiết bị kỹ thuật phòng Tư vấn nghề cho học sinh phổ thông Trung tâm Kỹ thuật tổng hợp - Hướng nghiệp” ban hành kèm theo định số 3253/ QĐ-BGD&ĐT/ KHCN ngày 01-82000 để phục vụ cho hoạt động tư vấn HN trường Quan tâm chọn giáo viên có lực để đào tạo, bồi dưỡng trở thành giáo viên chuyên trách GDHN có lực tư vấn HN - Trong điều kiện chưa có chuyên trách tư vấn HN để thực tư vấnHN chuyên sâu hiệu trưởng trường phải có kế hoạch tổ chức thực tư vấn sơ cho học sinh học sinh cuối cấp học Footer Page 104 of 145 Header Page 105 of 145 95 3.3 Thăm dò tính cần thiết khả thi biện pháp đề xuất Các biện pháp đưa xuất phát từ yêu cầu giáo dục hướng nghiệp thực tế quản lý hoạt động giáo dục hướng nghiệp nhiều năm qua Trung tâm GDTX&DN Tam Dương-Vĩnh Phúc Để kiểm nghiệm tính đắn biện pháp đưa ra, tiến hành trưng cầu ý kiến nhà quản lý giáo dục giáo viên số trường phổ thông Trung tâm “phiếu hỏi ý kiến” 3.3.1 Nội dung đối tượng khảo nghiệm 3.3.1.1 Nội dung phiếu hỏi ý kiến Phiếu hỏi ý kiến thiết kế gồm nội dung xung quanh biện pháp mà đưa xin ý kiến trả lời theo vấn đề là: Tính cấn thiết tính khả thi Trong có mức độ: - Rất cần;Cần; Ít cần; Không cần; - Rất khả thi; Khả thi; Ít khả thi; Không khả thi; Ngoài ra, phiếu hỏi đề cập đến: - Sự phù hợp đối tượng học HN ? Sự hợp lý nội dung HN ? - Ý kiến đánh giá mặt chưa HN Trung tâm thời gian qua 3.3.1.2 Đối tượng hỏi ý kiến + Cán quản lý: 20 người gồm: - Ban giám đốc Trung tâm GDTX&DN: - Ban giám hiệu trường THCS: 12 người - Ban giám hiệu trường THPT: người + Giáo viên: 80 người gồm: - Giáo viên THCS: Footer Page 105 of 145 40 người người Header Page 106 of 145 96 - Giáo viên THPT: 35 người 10 người - Giáo viên Trung tâm GDTX&DN: 3.3.2 Kết khảo nghiệm Bảng 3.3 Kết khảo nghiệm tính cần thiết biện pháp Mức độ cần thiết BP (%) Các biện pháp TT Rất cần Cần Ít Không Không cần cần trả lời Nâng cao nhận thức cho đội ngũ làm GDHN 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ làm GDHN 80.0 20.0 0.0 0.0 0.0 Đổi nội dung, phương pháp hình thức tổ chức hoạt động GDHN 80.0 20.0 0.0 0.0 0.0 Tăng cường quản lý sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho GDHN 50.0 50.0 0.0 0.0 0.0 Tổ chức tư vấn hướng nghiệp cho học sinh 50.0 50.0 0.0 0.0 0.0 Trung bình chung 72.0 28.0 0.0 0.0 0.0 Qua bảng thống kê phần lớn ý kiến trí với biện pháp mà đưa để quản lý hoạt động giáo dục hướng nghiệp Trung tâm Tổng hai ý kiến tính cần thiết cần thiết biện pháp có tỉ lệ cao, thể biện pháp đưa phù hợp CBQL GV trường ủng hộ nhiệt tình Tỉ lệ trung bình chung tính cần thiết 72.0% Footer Page 106 of 145 Header Page 107 of 145 97 Bảng 3.4 Kết khảo nghiệm tính khả thi biện pháp Mức độ khả thi biện pháp (%) TT Các biện pháp Rất BT Thấp 100 0.0 0.0 0.0 0.0 85 15 0.0 0.0 0.0 55 45 0.0 0.0 0.0 40 60 0.0 0.0 0.0 45 45 10 0.0 0.0 65.0 33.0 2.0 0.0 0.0 cao Nâng cao nhận thức cho đội ngũ làm GDHN Bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ làm GDHN Không Cao trả lời Đổi nội dung, phương pháp hình thức tổ chức hoạt động GDHN Tăng cường quản lý sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho GDHN Tổ chức tư vấn hướng nghiệp cho học sinh Trung bình chung Các biện pháp quản lý đề xuất có tính khả thi cao Tỉ lệ trung bình chung tính khả thi 65.0% Nhận xét: Từ kết cho thấy, tính cần thiết tính khả thi biện pháp quản lý đánh giá có phù hợp cao thể tỉ lệ trung bình chung tính cần thiết 72.0% tính khả thi 65.0% Kết khảo nghiệm cho phép kết luận tính cần thiết tính khả thi biện pháp quản lý hoạt động GDHN có tương quan thuận chặt chẽ Footer Page 107 of 145 Header Page 108 of 145 98 Ví dụ: biện pháp “Bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ làm GDHN ”, tính cần thiết đạt 80% tính khả thi có tỉ lệ đạt 85%; biện pháp “Nâng cao nhận thức cho đội ngũ làm giáo dục hướng nghiệp" tính cần thiết có tỉ lệ 100% tính khả thi có tỉ lệ Footer Page 108 of 145 Header Page 109 of 145 99 Kết luận chƣơng - Trên sở nghiên cứu lý luận thực tiễn, đề tài đề xuất biện pháp quản lý tăng cường GDHN TTGDTX&DN Tam Dương - Các biện pháp quản lý đề xuất nhằm nâng cao chất lượng GDHN trung tâm GDTX&DN Tam Dương, Vĩnh Phúc cần phải thực cách đồng bộ, chúng có quan hệ hữu với nhau, hỗ trợ thúc đẩy phát triển - Kết khảo nghiệm cho thấy biện pháp đề xuất cần thiết khả thi Tương quan tính cần thiết tính khả thi thuận chặt chẽ Footer Page 109 of 145 Header Page 110 of 145 100 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Kết luận - Do nhu cầu thực tế giáo dục hướng nghiệp cho học sinh Trung tâm GDTX&DN Tam Dương, nghiên cứu sở khoa học, sở pháp lý GDHN quản lý GDHN trung tâm GDTX&DN - Đồng thời tiến hành đánh giá thực trạng quản lý GDHN Trung tâm GDTX&DN Tam Dương Từ xác định hạn chế mặt là: Con đường hướng nghiệp qua dạy học môn văn hoá, khoa học chưa quan tâm mức; Hoạt động TVHN thực mức độ tư vấn sơ bộ, chưa thực tư vấn chuyên sâu; Việc học nghề phổ thông học sinh chủ yếu xuất phát từ động muốn có điểm cộng vào kỳ thi tốt nghiệp nên học sinh chấp nhận học nghề Trung tâm có điều kiện thuận lợi giảng dạy không xuất phát từ khuynh hướng nghề nghiệp học sinh; Cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ dạy nghề phổ thông sinh hoạt hướng nghiệp nghèo nàn; Các lực lượng xã hội chưa tích cực tham gia GDHN kể gia đình học sinh Bên cạnh nguyên nhân mặt hạn chế là: Các lực lượng có trách nhiệm với hoạt động GDHN nhà trường nhận thức chưa sâu sắc vai trò, tầm quan trọng hướng nghiệp; Các điều kiện cần thiết cho quản lý hoạt động GDHN nhiều hạn chế đội ngũ giáo viên thiếu chuyên môn hướng nghiệp, sở vật chất trang thiết bị thiếu thốn; Các biện pháp quản lý hoạt động GDHN Giám đốc có nhiều thiếu sót, tồn như: xây dựng kế hoạch quản lý hoạt động GDHN sơ sài, chưakhoa học; chưa có biện pháp cụ thể đạo thực GDHN; thiếu kiểm tra, đôn đốc, sơ kết, tổng kết hoạt độngGDHN Footer Page 110 of 145 Header Page 111 of 145 101 - Từ nghiên cứu lý luận thực trạng quản lý GDHN trung tâm GDTX&DN huyện Tam Dương, Vĩnh Phúc, đề xuất biện pháp quản lý nhằm nâng cao chất lượng mặt này, là: + Nâng cao nhận thức cho đội ngũ làm GDHN + Bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ làm GDHN + Đổi nội dung, phương pháp hình thức hướng nghiệp +Tăng cường quản lý sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho giáo dục hướng nghiệp +Tổ chức tư vấn hướng nghiệp cho học sinh - Qua kết khảo nghiệm biện pháp đề xuất cho thấy chúng có tính khả thi cao cấn thiết Như vậy, mục đích nhiệm vụ nghiên cứu giải quyết, giả thuyết khoa học chứng minh Đề tài hoàn thành Kiến nghị 2.1 Đối với Bộ GD - ĐT Đề nghị nhanh chóng đưa Nghị Đảng vào sống, thể chế hoá Nghị thành văn pháp quy để thực “coi trọng hướng nghiệp phân luồng học sinh trung học, chuẩn bị cho thiếu niên vào lao động nghề nghiệp phù hợp với chuyển biến cấu kinh tế nước địa phương” Hoàn thiện chế sách vĩ mô hướng nghiệp dạy nghề cho học sinh phổ thông, tạo điều kiện mặt để địa phương có điều kiện thực tốt hướng nghiệp cho học sinh phổ thông (kinh phí, biên chế, chế độ sách cho giáo viên cán quản lý giáo dục, học phí, học bổng sách học sinh học hướng nghiệp ) Đầu tư đào tạo chuyên sâu đội ngũ giáo viên dạy hướng nghiệp cán quản lý Trung tâm GDTX&DN Footer Page 111 of 145 Header Page 112 of 145 102 Bộ GD&ĐT quan tâm đạo đổi nội dung chương trình sách giáo khoa tài liệu phục vụ dạy học môn hướng nghiệp Kiên đạo địa phương, Trung tâm GDTX&DN, trường trung học thực nghiêm túc môn học hướng nghiệp, coi môn hướng nghiệp môn học bắt buộc chương trình Tăng thời lượng môn học hướng nghiệp lên tiết/tuần Đồng thời thường xuyên kiểm tra địa phương trường việc thực nhiệm vụ giáo dục hướng nghiệp Đầu tư nâng cấp Trung tâm GDTX&DN mặt để đủ sức làm nòng cốt thực nhiệm vụ giáo dục hướng nghiệp địa phương 2.2 Đối với Sở GD& ĐT Vĩnh Phúc Tỉnh cần dành đủ kinh phí đầu tư xây dựng cấp trang thiết bị, trì hoạt động tốt sở vật chất Trung tâm GDTX&DN; có chế khuyến khích doanh nghiệp, nhà đầu tư, nhà bảo trợ góp công hỗ trợ Trung tâm ngành giáo dục thực tốt hướng nghiệp cho học sinh phổ thông đồng thời có chế khuyến khích doanh nghiệp tiếp nhận học sinh sau trung học vào đào tạo nghề làm việc doanh nghiệp Sở GD&ĐT giao tiêu cụ thể dạy hướng nghiệp cho trường phổ thông Trung tâm, phân công địa bàn tuyển sinh dạy hướng nghiệp cho Trung tâm giao trách nhiệm phối hợp trường phổ thông Trung tâm việc giáo dục hướng nghiệp cho học sinh Đưa kết dạy hướng nghiệp thành tiêu đánh giá thi đua trường,thường xuyên kiểm tra đôn đốc sở giáo dục thực tốt nội dung chương trình sinh hoạt hướng nghiệp, đồng thời có kế hoạch tổ chức bồi dưỡng định kì cho giáo viên cán quản lý GDHN Footer Page 112 of 145 Header Page 113 of 145 103 2.3 Đối với lực lượng xã hội cha mẹ học sinh Quan tâm hiệu đến giáo dục hướng nghiệp Trung tâm, coi việc giáo dục cho học sinh thấy mục đích, vai trò, tầm quan trọng giáo dục hướng nghiệp trách nhiệm thành viên xã hội Từ có tác động chiều với Trung tâm tư vấn hướng nghiệp cho học sinh, đồng thời điều kiện có thể, giúp đỡ Trung tâm sở vật chất để hoàn thành nhiệm vụ giáo dục hướng nghiệp Cha mẹ học sinh có ảnh hưởng lớn đến suy nghĩ lựa chọn nghề nghiệp học sinh, hết bậc cha mẹ học sinh nhận thức đựơc tác động tích cực giáo dục hướng nghiệp việc chọn nghề nghiệp em họ để Trung tâm có chung tiếng nói, giáo dục cho học sinh xác định hướng cho Các bậc cha mẹ học sinh nên thường xuyên nắm thông tin kết học hướng nghiệp em Trung tâm để phối hợp nhà trường toàn xã hội tạo thành tam giác đồng thuận giáo dục học sinh Footer Page 113 of 145 Header Page 114 of 145 104 TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Đặng Danh Ánh (2002) Cơ sở lý luận hướng nghiệp cấu trúc hướng nghiệp trường phổ thông- Kỷ yếu hội thảo khoa học: “giáo dục phổ thông hướng nghiệp - tảng để phát triển nguồn nhân lực vào công nghiệp hoá đại hoá đất nước”- Hà Nội 2002 [2] Đặng Danh Ánh (2003 - Chủ biên) Những nẻo đường lập nhiệp Nhà xuất Văn hoá thông tin Hà Nội 2003 [3] Bộ giáo dục đào tạo (1999) Hướng nghiệp thực nhiệm vụ giáo dục lao động hướng nghiệp năm học 1999 - 2000 Hà Nội [4] Bộ giáo dục đào tạo (1999) Mở rộng nâng cao chất lượng giáo dục kĩ thuật tổng hợp - hướng nghiệp tình hình Hà Nội [5] Bộ giáo dục đào tạo (1999) Tài liệu tập huấn giáo dục lao động hướng nghiệp Hà Nội [6] Bộ giáo dục đào tạo (2000) Hoạt động giáo dục lao động - hướng nghiệp năm học 1999 - 2000 phương hướng năm học 2000 - 2001 Hà Nội [7] Bộ giáo dục đào tạo (2000) Nội dung sinh hoạt hướng nghiệp cho học sinh phổ thông Hà Nội [8] Bộ giáo dục đào tạo (2000) Một số sở hướng nghiệp cho học sinh phổ thông NXB Giáo dục - Hà Nội [9] Bộ giáo dục đào tạo (2001) Hoạt động giáo dục lao động - hướng nghiệp năm học 2002 - 2003 phương hướng năm học 2003 - 2004 Hà Nội [10] Bộ giáo dục đào tạo (2005) Hướng dẫn thực nhiệm vụ giáo dục lao động - hướng nghiệp năm học 2005 - 2006 Hà Nội Footer Page 114 of 145 Header Page 115 of 145 105 [11] Bộ giáo dục đào tạo (2006) Hướng dẫn thực nhiệm vụ giáo dục lao động - hướng nghiệp năm học 2006 - 2007 Hà Nội [12] Bộ giáo dục đào tạo (2007) Quy chế tổ chức hoạt động Trung tâm giáo dục thường xuyên Hà Nội [13] Đoàn Chi (1998)- “Giải pháp nâng cao chất lượng dạy học kĩ thuật ứng dụng cho học sinh phổ thông Trung tâm KTTH - HN” Đại học giáo dục chuyên nghiệp [14] Phạm Tất Dong (1996) “Giáo dục lao động hướng nghiệp phục vụ nghiệp CNH - HĐH đất nước” Nghiên cứu giáo dục [15] Phạm Tất Dong (2001) “Vấn đề hướng nghiệp văn kiện Đại hội IX” tài liệu tập huấn Trung tâm lao động hướng nghiệp Hà Nội trang 12 - 15 [16] Đảng Cộng Sản Việt Nam (2011) Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI NXB Chính trị Quốc Gia Hà Nội [17] Kỉ yếu hội thảo khoa học (2002) “Giáo dục phổ thông hướng nghiệp - tảng để phát triển nguồn nhân lực vào công nghiệp hoá đại hoá đất nước”- Hà Nội [18] Luật giáo dục nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2005) NXB Chính trị Quốc Gia Hà Nội [19] Luật sửa đổi bổ sung số điều luật giáo dục nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2010) NXB Chính trị Quốc Gia Hà Nội [20] Lưu Xuân Mới Phạm Văn Sơn (2000) “Suy nghĩ việc củng cố phát triển hệ thống Trung tâm KTTH - HN Đại học giáo dục chuyên nghiệp" [21] Nguyễn Viết Sự (1999) “Về giáo dục kĩ thuật tổng hợp hướng nghiệp giáo dục phổ thông nước ta thời gian tới ” Thông tin khoa học giáo dục Số 76 Footer Page 115 of 145 Header Page 116 of 145 106 [22] Phạm Khắc Chương Lý luận quản lý giáo dục đại cương ĐHSP Hà Nội - 2004 [23] Qui chế tổ chức hoạt động Trung tâm GDTX Bộ GD - ĐT Hà Nội 2007 [24] Trung tâm lao động hướng nghiệp (2003) "Hướng dẫn tổ chức sinh hoạt hướng nghiệp cho học sinh phổ thông" Hà Nội [25] Trung tâm lao động hướng nghiệp (2003) Sinh hoạt HN THCS Hà Nội [26] Trung tâm lao động hướng nghiệp (2003) Sinh hoạt HN THPT Hà Nội [27]Trung tâm giáo dục thường xuyên Dạy nghề Tam Dương: Báo cáo tổng kết năm học năm học (2010 - 2011 2011-2012 2012 - 2013 2013 2014 2014 - 2015) [28] Từ điển Tiếng Việt - NXB Thống kê thành phố Hồ Chí Minh - 2005 [29] Trần Quốc Thành - Chuyên đề khoa học quản lý ĐHSP Hà Nội 2003 Footer Page 116 of 145 ... 145 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI TRẦN VĂN TIẾN QUẢN LÝ GIÁO DỤC HƯỚNG NGHIỆP ĐÁP ỨNG YÊU CẦU PHÂN LUỒNG TẠI TRUNG TÂM GDTX VÀ DẠY NGHỀ HUYỆN TAM DƯƠNG, TỈNH VĨNH PHÚC Chuyên... hoạt động giáo dục hướng nghiệp trung tâm GDTX Dạy nghề huyện Tam Dương, Vĩnh Phúc - Đề xuất lý giải số biện pháp quản lý hoạt động giáo dục hướng nghiệp trung tâm GDTX Dạy nghề huyện Tam Dương... sở lý luận Quản lý giáo dục hướng nghiệp Chƣơng 2: Thực trạng giáo dục hướng nghiệp đáp ứng yêu cầu phân luồng trung tâm GDTX& DN huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc Chƣơng 3: Một số biện pháp quản
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản lý giáo dục hướng nghiệp đáp ứng yêu cầu phân luồng tại trung tâm GDTX và Dạy nghề huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc, Quản lý giáo dục hướng nghiệp đáp ứng yêu cầu phân luồng tại trung tâm GDTX và Dạy nghề huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc, Quản lý giáo dục hướng nghiệp đáp ứng yêu cầu phân luồng tại trung tâm GDTX và Dạy nghề huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay