Quản lý dạy học môn ngữ văn theo định hướng phát triển năng lực học sinh ở trường Trung học Phổ thông huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang

161 24 0
  • Loading ...
1/161 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/04/2017, 21:51

Header Page of 145 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM HÀ NỘI VŨ THỊ NAM THÁI QUẢN LÝ DẠY HỌC MÔN NGỮ VĂN THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC HỌC SINH Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG HUYỆN YÊN DŨNG, TỈNH BẮC GIANG LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC HÀ NỘI, 2016 Footer Page of 145 Header Page of 145 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM HÀ NỘI VŨ THỊ NAM THÁI QUẢN LÝ DẠY HỌC MÔN NGỮ VĂN THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC HỌC SINH Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG HUYỆN YÊN DŨNG, TỈNH BẮC GIANG Chuyên ngành: Quản lý giáo dục Mã số: 60 14 01 14 LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: TS TRẦN THỊ HỒNG LOAN HÀ NỘI, 2016 Footer Page of 145 Header Page of 145 LỜI CẢM ƠN Với tình cảm chân thành, tác giả xin đƣợc bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới Ban Giám hiệu trƣờng Đại học Sƣ phạm Hà Nội 2, quý thầy cô giảng dạy lớp cao học Quản lý giáo dục khóa 18 giúp đỡ tác giả suốt trình học tập, nghiên cứu hoàn thành luận văn tốt nghiệp Đặc biệt, tác giả xin đƣợc bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới TS Trần Thị Hồng Loan, ngƣời trực tiếp hƣớng dẫn tận tình giúp đỡ tác giả suốt trình nghiên cứu hoàn thiện luận văn Tác giả xin bày tỏ lòng biết ơn tới Ban Giám hiệu, Hội đồng Sƣ phạm, em học sinh trƣờng THPT Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang bạn bè, ngƣời thân tạo điều kiện thuận lợi cho tác giả suốt trình học tập, nghiên cứu hoàn thành luận văn Mặc dù cố gắng, song luận văn không tránh khỏi thiếu sót, kính mong đƣợc góp ý, dẫn thầy giáo, cô giáo bạn đồng nghiệp để luận văn đƣợc hoàn thiện Xin trân trọng cảm ơn! Hà Nội, ngày 08 tháng 10 năm 2016 Tác giả luận văn Vũ Thị Nam Thái Footer Page of 145 Header Page of 145 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn kết nghiên cứu thân, không trùng lặp với kết nghiên cứu với đề tài Trong trình thực đề tài, kế thừa kết nghiên cứu số tác giả Tuy nhiên, sở để rút vấn đề cần tìm hiểu đề tài Số liệu kết nghiên cứu luận văn trung thực Tôi xin cam đoan rằng, kết trích dẫn luận văn đƣợc rõ nguồn gốc rõ tài liệu tham khảo Hà Nội, tháng 10 năm 2016 Tác giả Footer Page of 145 Header Page of 145 MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Lý chọn đề tài Mục đích nghiên cứu 3 Nhiệm vụ nghiên cứu Khách thể đối tƣợng nghiên cứu Giả thuyết khoa học Phƣơng pháp nghiên cứu Cấu trúc luận văn NỘI DUNG Chƣơng CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ DẠY HỌC MÔN NGỮ VĂN 1.1 Tổng quan vấn đề nghiên cứu 1.1.1 Trên giới 1.1.2 Ở Việt Nam 1.2 Các khái niệm đề tài 1.2.1 Khái niệm quản lý 1.2.2 Khái niệm Quản lý giáo dục, Quản lý nhà trƣờng 1.2.3 Quản lý dạy học trƣờng THPT 11 1.2.4 Quản lý dạy học theo định hƣớng phát triển lực học sinh trƣờng THPT 15 1.3 Dạy học môn Ngữ văn theo định hƣớng phát triển lực học sinh trƣờng THPT 19 1.3.1 Vị trí, vai trò môn Ngữ văn việc hình thành phát triển lực học sinh THPT 19 1.3.2 Mục tiêu môn Ngữ văn việc hình thành phát triển lực học sinh THPT 21 Footer Page of 145 Header Page of 145 1.3.3 Hoạt động dạy học môn Ngữ văn cấp THPT theo định hƣớng phát triển lực 26 1.4 Quản lý dạy học môn Ngữ văn theo định hƣớng phát triển lực học sinh trƣờng THPT 30 1.4.1 Quản lý hoạt động giảng dạy giáo viên môn Ngữ văn theo định hƣỡng phát triển lực học sinh 30 1.4.2 Quản lý hoạt động học tập môn Ngữ văn học sinh theo định hƣớng phát triển lực học sinh 34 1.4.3 Tạo động lực cho giáo viên dạy học môn Ngữ văn theo định hƣớng phát triển lực học sinh 34 1.4.4 Quản lý việc sử dụng CSVC, trang thiết bị phục vụ dạy học môn Ngữ văn theo định hƣớng phát triển lực học sinh 35 1.5 Các yếu tố ảnh hƣởng đến quản lý dạy học môn Văn theo định hƣớng phát triển lực học sinh trƣờng THPT 35 Tiểu kết chƣơng 38 Chƣơng THỰC TRẠNG DẠY HỌC MÔN NGỮ VĂN VÀ QUẢN LÝ DẠY HỌC MÔN NGỮ VĂN THEO ĐỊNH HƢỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC HỌC SINH 39 2.1 Khái quát Giáo dục Đào tạo huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang 39 2.2 Khái quát trƣờng THPT huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang 39 2.2.1 Hệ thống trƣờng THPT huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang 39 2.2.2 Chức năng, nhiệm vụ nhà trƣờng THPT huyện Yên Dũng 40 2.2.3 Cơ cấu tổ chức, quy mô giáo dục, sở vật chất nhà trƣờng 41 2.2.4 Chất lƣợng giáo dục toàn diện nhà trƣờng THPT huyện 42 2.3 Thực trạng dạy học môn Ngữ văn theo định hƣớng phát triển lực học sinh THPT huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang 43 Footer Page of 145 Header Page of 145 2.3.1 Thực trạng giảng dạy môn Ngữ văn giáo viên theo định hƣớng phát triển lực học sinh 43 2.3.2 Thực trạng học tập môn Ngữ văn học sinh 52 2.3.3 Thực trạng tổ chức hoạt động ngoại khóa theo chủ đề môn học Ngữ văn theo định hƣớng phát triển lực học sinh 57 2.3.4 Thực trạng sử dụng sở vật chất, phƣơng tiện dạy học môn Ngữ văn theo định hƣớng phát triển lực học sinh 58 2.4 Thực trạng quản lý dạy học môn Ngữ văn theo định hƣớng phát triển lực học sinh THPT huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang 60 2.4.1 Thực trạng quản lý giảng dạy giáo viên môn Ngữ văn theo định hƣớng phát triển lực học sinh 60 2.4.2 Thực trạng quản lý hoạt động học tập môn Ngữ văn học sinh theo định hƣớng phát triển lực học sinh 67 2.4.3 Thực trạng tạo động lực cho giáo viên dạy học môn Ngữ văn theo định hƣớng phát triển lực học sinh 72 2.4.4 Thực trạng đầu tƣ quản lý việc sử dụng sở vật chất, trang thiết bị phục vụ dạy học môn Ngữ văn theo định hƣớng phát triển lực học sinh 73 2.5 Đánh giá chung thực trạng quản lý dạy học môn Ngữ văn theo định hƣớng phát triển lực học sinh THPT huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang 77 2.5.1 Những thành tựu công tác quản lý dạy học môn Ngữ văn theo định hƣớng phát triển NLHS trƣờng THPT huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang nguyên nhân thành tựu 77 2.5.2 Những hạn chế công tác quản lý dạy học môn Ngữ văn theo định hƣớng phát triển NLHS trƣờng THPT huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang nguyên nhân hạn chế 79 Footer Page of 145 Header Page of 145 Tiểu kết chƣơng 81 Chƣơng MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÝ DẠY HỌC MÔN NGỮ VĂN THEO ĐỊNH HƢỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG Ở HUYỆN YÊN DŨNG, TỈNH BẮC GIANG 82 3.1 Các nguyên tắc đề xuất biện pháp quản lý hoạt động dạy học môn Ngữ văn theo định hƣớng phát triển lực học sinh trƣờng THPT 82 3.1.1 Nguyên tắc 1: Đảm bảo tính mục tiêu 82 3.1.2 Nguyên tắc 2: Đảm bảo tính hệ thống 82 Hệ thống tập hợp yếu tố đƣợc liên kết với quan hệ, có tƣơng tác, điều chỉnh, quy định lẫn nhau, yếu tố có đƣợc giá trị 82 3.1.3 Nguyên tắc 3: Đảm bảo tính thực tiễn 83 3.1.4 Nguyên tắc 4: Đảm bảo tính khả thi 83 3.2 Các biện pháp quản lý dạy học môn Ngữ văn theo định hƣớng phát triển lực học sinh THPT huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang 84 3.2.1 Cải tiến việc xây dựng kế hoạch quản lý dạy học môn Ngữ văn theo định hƣớng phát triển lực học sinh 84 3.2.2 Bồi dƣỡng nâng cao nhận thức, lực, trình độ chuyên môn tạo động lực cho đội ngũ giáo viên DH môn Ngữ văn theo định hƣớng phát triển lực học sinh Nhà trƣờng 86 3.2.3 Nâng cao nhận thức tạo hứng thú, tích cực học tập môn Ngữ văn cho học sinh trƣờng 101 3.2.4 Tăng cƣờng kiểm tra, đánh giá quản lý dạy học môn Ngữ văn theo định hƣớng phát triển lực học sinh 106 3.2.5.1 Mục tiêu biện pháp .114 3.2.5.2 Nội dung biện pháp 114 Footer Page of 145 Header Page of 145 3.3 Mối quan hệ biện pháp 116 3.4 Khảo nghiệm tính cần thiết tính khả thi biện pháp 118 Tiểu kết Chƣơng 121 KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 122 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 126 PHỤ LỤC Footer Page of 145 Header Page 10 of 145 BẢNG KÝ HIỆU CÁC CHỮ VIẾT TẮT BGD&ĐT Bộ Giáo dục Đào tạo BGH Ban Giám hiệu CBQL Cán quản lý CSVC Cơ sở vật chất D-H Dạy - học GD&ĐT Giáo dục Đào tạo GQVĐ Giải vấn đề GV Giáo viên GVBM Giáo viên môn GVCN Giáo viên chủ nhiệm GV - HS Giáo viên - Học sinh HS Học sinh KTĐG Kiểm tra đánh giá NGLL Ngoài lên lớp NL Năng lực PP Phƣơng pháp PPDH Phƣơng pháp dạy học PTDH Phƣơng tiện dạy học PTNL Phát triển lực QL Quản lý QL DH Quản lý dạy học QLGD Quản lý giáo dục THPT Trung học phổ thông XH Xã hội XHCN Xã hội chủ nghĩa Footer Page 10 of 145 Header Page 147 of 145 Câu Thực trạng PP học tập môn Ngữ văn học sinh Mức độ thực (%) Nội dung TT Thƣờng xuyên Đôi Không Đọc chuẩn bị trƣớc đến lớp Chăm nghe ghi toàn giảng Tham gia hoạt động học tập lớp: trả lời câu hỏi, thuyết trình nhóm, thảo luận, đóng vai Làm tập theo yêu cầu Chủ động phát tìm cách lấp lỗ hổng kiến thức Tham gia học tập lên lớp:Tham gia câu lạc bộ, ngoại khóa, Câu Nguyên nhân HS không hào hứng với việc học tập môn Ngữ văn Đồng ý (%) Không đồng ý (%) Nội dung GV chƣa đầu tƣ sâu cho dạy GV không đổi PP, DH theo lối đọc chép Nội dung chƣơng trình khó, khô, dài, chƣa phù hợp với HS, gắn với thực tiễn đời sống HS đọc thuộc, chép Ngữ văn mẫu mà không cần suy nghĩ Đề kiểm tra phát huy tính sáng tạo HS, phụ thuộc kiến thức sách Câu Tìm hiểu kỹ học Ngữ văn HS Mức độ thực (%) Nội dung Kỹ nghe, nói, đọc, viết Kỹ trình bày trƣớc tập thể Kỹ viết đoạn văn Kỹ làm tập làm văn Footer Page 147 of 145 Tốt Khá TB Yếu Rất yếu Header Page 148 of 145 Câu Tìm hiểu mức độ sử dụng hiệu hình thức tổ chức hoạt động ngoại khóa Mức độ sử dụng (%) TT 10 Hình thức tổ chức Thƣờng xuyên Thỉnh thoảng Ít sử dụng Hiệu (%) Không sử dụng Rất hiệu Hiệu Tham quan, du lịch nguồn Các thi tìm hiểu vấn đề văn học Gặp gỡ, giao lƣu tác giả đƣơng thời Các buổi nói chuyện chuyên đề Ngâm thơ Diễn tác phẩm văn học Thuyết trình Sƣu tầm văn học địa phƣơng Đọc ngoại khóa Sáng tác Câu Tìm hiểu sử dụng phương tiện DH Ngữ văn Mức độ thực hiện(%) Phƣơng tiện dạy học Bảng, phấn Tranh ảnh PT truyền thông đa chiều (Máy chiếu LCD, máy tính ) PT nghe nhìn (Băng video, đĩa CD/ DVD, đài cattsette, …) Footer Page 148 of 145 Thƣờng xuyên Đôi Chƣa Ít hiệu Header Page 149 of 145 Câu Tìm hiểu QL hoạt động học tập HS Mức độ thực (%) Nội dung Tốt Khá TB Yếu Rất yếu GD động cơ, ý thức thái độ học tập HS Bồi dƣỡng PP học tập tích cực cho HS Xây dựng quy định cụ thể nếp học tập lớp HS Xây dựng quy định nếp học tập nhà HS Phối hợp với GVCN, cha mẹ HS, cán lớp theo dõi nếp học tập HS Tổ chức diễn đàn để HS đƣợc trao đổi PP học tự học Thu nhận thông tin phản hồi từ HS Khen thƣởng kỉ luật kịp thời, xác nếp ý thức kỉ luật HS Câu 10 Thực trạng quản lý hoạt động tự học môn Ngữ văn HS Mức độ thực (%) Nội dung TT Hƣớng dẫn HS xây dựng kế hoạch, phƣơng pháp tự học Đôn đốc, kiểm tra việc học nhà HS Phối kết hợp với cha mẹ HS theo dõi nếp học tập nhà HS GV hƣớng dẫn HS sử dụng tài liệu, sách tham khảo phù hợp Hƣớng dẫn HS tự đánh giá kết học tập Footer Page 149 of 145 Rất tốt Tốt TB Chƣa tốt Header Page 150 of 145 Câu 11 Thực trạng tạo động lực cho giáo viên dạy học môn Ngữ văn Mức độ thực Nội dung tạo động lực TT Thƣờng xuyên(%) Đôi khi(%) Chƣa nào(%) Trao quyền thực công việc để có hội phát triển chuyên môn Dành thời gian để lắng nghe điều GV quan tâm đƣa gợi ý hợp lí Đƣợc thừa nhận xác kết thực công việc Khen ngợi khuyến khích làm tốt công việc Câu 12 Thực trạng QL sử dụng SV , PT DH GV Ngữ văn Mức độ thực (%) Nội dung Xây dựng kế hoạch trang bị CSVC, PTDH Xây dựng nội quy sử dụng CSVC, PTDH Tăng cƣờng cho GV kiến thức vê công nghệ thông tin kỹ sử dụng thiết bị DH đại Tổ chức viết sáng kiến kinh nghiệm nhằm cải tiến, thiết kế PT phục vụ HĐ dạy học Khen thƣởng, động viên GV sử dụng có hiệu thiết bị DH, PT kỹ thuật Footer Page 150 of 145 Tốt Khá TB Yếu Rất yếu Header Page 151 of 145 Câu 13: Thầy (cô) vui lòng cho biết tính cấp thiết biện pháp đề xuất? Tính cấp thiết Các biện pháp TT Rất cấp Cấp Ít cấp Phân thiết thiết thiết vân Không cấp thiết Cải tiến việc xây dựng kế hoạch quản lý dạy học môn Ngữ văn theo định hƣớng phát triển lực học sinh Bồi dƣỡng nâng cao nhận thức, lực, trình độ chuyên môn tạo động lực cho đội ngũ giáo viên DH môn Ngữ văn theo định hƣớng phát triển lực học sinh Nhà trƣờng Nâng cao nhận thức tạo hứng thú, tích cực học tập môn Ngữ văn cho học sinh trƣờng Tăng cƣờng kiểm tra, đánh giá quản lý dạy học môn Ngữ văn theo định hƣớng phát triển lực học sinh Tăng cƣờng đầu tƣ sử dụng có hiệu sở vật chất, trang thiết bị phục vụ dạy học môn Ngữ văn Câu 14: Thầy (cô) vui lòng cho biết tính khả thi biện pháp đề xuất? Tính khả thi TT Các biện pháp Cải tiến việc xây dựng kế hoạch quản lý dạy học môn Ngữ văn theo định hƣớng phát triển lực học sinh Footer Page 151 of 145 Rất Ít khả Khả thi khả thi thi Phân vân Không khả thi Header Page 152 of 145 Bồi dƣỡng nâng cao nhận thức, lực, trình độ chuyên môn tạo động lực cho đội ngũ giáo viên DH môn Ngữ văn theo định hƣớng phát triển lực học sinh Nhà trƣờng Nâng cao nhận thức tạo hứng thú, tích cực học tập môn Ngữ văn cho học sinh trƣờng Tăng cƣờng kiểm tra, đánh giá quản lý dạy học môn Ngữ văn theo định hƣớng phát triển lực học sinh Tăng cƣờng đầu tƣ sử dụng có hiệu sở vật chất, trang thiết bị phục vụ dạy học môn Ngữ văn Footer Page 152 of 145 Header Page 153 of 145 Phụ lục PHIẾU ĐIỀU TRA VỀ THỰC TRẠNG QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC MÔN NGỮ VĂN THEO ĐỊNH HƢỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC HỌC SINH TRONG TRƢỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG (Phiếu hỏi dành cho học sinh) Để khảo sát thực trạng quản lý dạy học môn Ngữ văn theo định hƣớng phát triển lực học sinh trƣờng THPT Yên Dũng, em vui lòng trả lời câu hỏi sau cách đánh dấu X vào ô tương ứng Xin trân trọng cảm ơn hợp tác em! Câu Thực trạng mục đích học môn Ngữ văn Mức độ thực (%) TT Nội dung Học để thi kiểm tra đạt kết Học để ghi nhớ tài liệu nắm kiến thức có hệ thống Học để làm phong phú kiến thức, để tăng thêm hiểu biết cho thân Học để hiểu biết giá trị nhân văn tác phẩm văn chƣơng học làm ngƣời Footer Page 153 of 145 Rất đồng ý Đồng ý Băn khoăn Header Page 154 of 145 âu Thực trạng PP học tập môn Ngữ văn học sinh Mức độ thực (%) Nội dung TT Thƣờng xuyên Đôi Không Đọc chuẩn bị trƣớc đến lớp Chăm nghe ghi toàn giảng Tham gia hoạt động học tập lớp: trả lời câu hỏi, thuyết trình nhóm, thảo luận, đóng vai Làm tập theo yêu cầu Chủ động phát tìm cách lấp lỗ hổng kiến thức Tham gia học tập lên lớp:Tham gia câu lạc bộ, ngoại khóa, Câu Nguyên nhân HS không hào hứng với việc học tập môn Ngữ văn Nội dung GV chƣa đầu tƣ sâu cho dạy GV không đổi PP, DH theo lối đọc chép Nội dung chƣơng trình khó, khô, dài, chƣa phù hợp với HS, gắn với thực tiễn đời sống HS đọc thuộc, chép Ngữ văn mẫu mà không cần suy nghĩ Đề kiểm tra phát huy tính sáng tạo HS, phụ thuộc kiến thức sách Footer Page 154 of 145 Đồng ý (%) Không đồng ý (%) Header Page 155 of 145 Câu Tìm hiểu kỹ học Ngữ văn HS Mức độ thực (%) Nội dung Tốt Khá TB Yếu Rât yếu Kỹ nghe, nói, đọc, viết Kỹ trình bày trƣớc tập thể Kỹ viết đoạn văn Kỹ làm tập làm văn Câu Tìm hiểu sử dụng phương tiện DH Ngữ văn Mức độ thực hiện(%) Phƣơng tiện dạy học Thƣờng Chƣa bao Đôi xuyên Bảng, phấn Tranh ảnh PT truyền thông đa chiều (Máy chiếu LCD, máy tính ) PT nghe nhìn (Băng video, đĩa CD/ DVD,đài cattsette, …) Câu Tìm hiểu QL hoạt động học tập HS Mức độ thực (%) Nội dung GD động cơ, ý thức thái độ học tập HS Bồi dƣỡng PP học tập tích cực cho HS Xây dựng quy định cụ thể nếp học tập lớp HS Xây dựng quy định nếp học tập nhà HS Phối hợp với GVCN, cha mẹ HS, cán lớp theo dõi nếp học tập HS Tổ chức diễn đàn để HS Footer Page 155 of 145 Tốt Khá TB Yếu Rất yếu Header Page 156 of 145 đƣợc trao đổi PP học tự học Thu nhận thông tin phản hồi từ HS Khen thƣởng kỉ luật kịp thời, xác nếp ý thức kỉ luật HS Câu Thực trạng quản lý hoạt động tự học môn Ngữ văn HS Nội dung TT Rất tốt Mức độ thực (%) Tốt TB Chƣa tốt Hƣớng dẫn HS xây dựng kế hoạch, phƣơng pháp tự học Đôn đốc, kiểm tra việc học nhà HS Phối kết hợp với cha mẹ HS theo dõi nếp học tập nhà HS GV hƣớng dẫn HS sử dụng tài liệu, sách tham khảo phù hợp Hƣớng dẫn HS tự đánh giá kết học tập Câu Thực trạng đổi PPDH hình thức tổ chức lớp GV Thƣờng Đôi (%) xuyên (%) I Các phƣơng pháp DH Thuyết trình + vấn đáp gợi mở Nêu vấn đề, tình Bình giảng Đọc sáng tạo Đóng vai theo tình II Các hình thức tổ chức lớp Thảo luận nhóm CLB theo sở thích Hoạt động ngoại khóa TT Footer Page 156 of 145 Nội dung Không (%) Header Page 157 of 145 Footer Page 157 of 145 Header Page 158 of 145 Footer Page 158 of 145 Header Page 159 of 145 Footer Page 159 of 145 Header Page 160 of 145 Footer Page 160 of 145 Header Page 161 of 145 Footer Page 161 of 145 ... ĐẠI HỌC SƢ PHẠM HÀ NỘI VŨ THỊ NAM THÁI QUẢN LÝ DẠY HỌC MÔN NGỮ VĂN THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC HỌC SINH Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG HUYỆN YÊN DŨNG, TỈNH BẮC GIANG Chuyên ngành: Quản lý. .. tiện dạy học môn Ngữ văn theo định hƣớng phát triển lực học sinh 58 2.4 Thực trạng quản lý dạy học môn Ngữ văn theo định hƣớng phát triển lực học sinh THPT huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang. .. dạy học môn Ngữ văn quản lý dạy học môn Ngữ văn theo định hƣớng phát triển lực học sinh trƣờng THPT huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang Chƣơng 3: Biện pháp nhằm nâng cao hiệu quản lý dạy học môn Ngữ
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản lý dạy học môn ngữ văn theo định hướng phát triển năng lực học sinh ở trường Trung học Phổ thông huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang, Quản lý dạy học môn ngữ văn theo định hướng phát triển năng lực học sinh ở trường Trung học Phổ thông huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang, Quản lý dạy học môn ngữ văn theo định hướng phát triển năng lực học sinh ở trường Trung học Phổ thông huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay