Quản lý công tác chủ nhiệm lớp tại trường trung học phổ thông Tiền Phong huyện Mê Linh theo hướng phát huy tính tự quản của học sinh

143 19 0
  • Loading ...
1/143 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/04/2017, 21:51

Header Page of 145 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM HÀ NỘI TẠ ĐĂNG KHOA QUẢN LÝ CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM LỚP TẠI TRƢỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG TIỀN PHONG HUYỆN MÊ LINH THEO HƢỚNG PHÁT HUY TÍNH TỰ QUẢN CỦA HỌC SINH LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ GIÁO DỤC HÀ NỘI, 2016 Footer Page of 145 Header Page of 145 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM HÀ NỘI TẠ ĐĂNG KHOA QUẢN LÝ CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM LỚP TẠI TRƢỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG TIỀN PHONG HUYỆN MÊ LINH THEO HƢỚNG PHÁT HUY TÍNH TỰ QUẢN CỦA HỌC SINH Chuyên ngành: QUẢN LÝ GIÁO DỤC Mã số: 60 14 01 14 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ GIÁO DỤC Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: PGS TS Nguyễn Vũ Bích Hiền HÀ NỘI, 2016 Footer Page of 145 Header Page of 145 LỜI CẢM ƠN Lời đầu tiên, cho phép bày tỏ lòng biết ơn chân thành tới tập thể cán bộ, giảng viên trƣờng Đại học sƣ phạm Hà Nội tận tình giảng dạy, giúp đỡ suốt trình học tập, nghiên cứu trƣờng làm luận văn Đặc biệt, với tình cảm chân thành, xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới PGS.TS Nguyễn Vũ Bích Hiền, ngƣời dành cho lời bảo ân cần với kiến thức kinh nghiệm quý báu trình nghiên cứu hoàn thành luận văn Tôi xin chân thành cám ơn Ban giám hiệu, tập thể cán bộ, giáo viên trƣờng THPT Tiền Phong tham gia đóng góp ý kiến, cung cấp thông tin, tƣ liệu, giúp đỡ trình nghiên cứu hoàn thiện luận văn Mặc dù cố gắng nhƣng luận văn khó tránh khỏi thiếu sót Kính mong đƣợc Thầy giáo, Cô giáo bạn đồng nghiệp đóng góp ý kiến để tiếp tục hoàn thiện luận văn Xin trân trọng cảm ơn! Hà Nội, tháng 11 năm 2016 Tác giả Tạ Đăng Khoa Footer Page of 145 Header Page of 145 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan công trình nghiên cứu riêng Các số liệu, kết nêu Luận văn trung thực chƣa đƣợc công bố công trình khác Tôi xin cam đoan giúp đỡ cho việc thực Luận văn đƣợc cảm ơn thông tin trích dẫn Luận văn đƣợc rõ nguồn gốc Học viên thực Luận văn Hà Nội, tháng 11 năm 2016 Tác giả Tạ Đăng Khoa Footer Page of 145 Header Page of 145 DANH MỤC KÝ HIỆU VIẾT TẮT CBQL Cán quản lý CMHS Cha mẹ học sinh CNL Chủ nhiệm lớp ĐT Đào tạo GD Giáo dục GD&ĐT Giáo dục đào tạo GV Giáo viên GVBM Giáo viên môn GVCN Giáo viên chủ nhiệm GVCNL Giáo viên chủ nhiệm lớp HĐ Hoạt động HS Học sinh KN Kĩ KNS Kỹ sống QL Quản lý QLGD Quản lý giáo dục THPT Trung học phổ thông Footer Page of 145 Header Page of 145 MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Lý chọn đề tài Mục tiêu nghiên cứu 3 Nhiệm vụ nghiên cứu Khách thể đối tƣợng nghiên cứu Phạm vi nghiên cứu Phƣơng pháp nghiên cứu Giả thuyết khoa học Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài Cấu trúc luận văn Chƣơng CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA QUẢN LÝ CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM LỚP THEO HƢỚNG PHÁT HUY TÍNH TỰ QUẢN CỦA HỌC SINH Ở TRƢỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG 1.1 Tổng quan vấn đề nghiên cứu 1.2 Quản lý trƣờng trung học phổ thông 1.2.1 Quản lý nhà trường 1.2.2 Trường trung học phổ thông 13 1.2.3 Vai trò Hiệu trưởng quản lý trường trung học phổ thông 14 1.3 Công tác chủ nhiệm lớp trƣờng Trung học phổ thông 15 1.3.1 Vai trò nhiệm vụ giáo viên chủ nhiệm lớp trường THPT 15 1.3.2 Những yêu cầu giáo viên chủ nhiệm lớp 17 1.3.3 Nội dung công tác giáo viên chủ nhiệm lớp 18 1.4 Tính tự quản học sinh hƣớng phát huy tính tự quản cho học sinh giáo viên chủ nhiệm lớp 24 1.4.1 Khái niệm tự quản 24 Footer Page of 145 Header Page of 145 1.4.2 Tính tự quản học sinh nhà trường 27 1.4.3 Vai trò giáo viên chủ nhiệm việc phát huy tính tự quản học sinh 28 1.5 Quản lý công tác chủ nhiệm lớp theo hƣớng phát huy tính tự quản học sinh Hiệu trƣởng trƣờng THPT 30 1.5.1 Quản lý đội ngũ giáo viên chủ nhiệm lớp 30 1.5.2 Nội dung quản lý công tác chủ nhiệm lớp theo hướng phát huy tính tự quản học sinh 34 1.6 Các yếu tố ảnh hƣởng 39 1.6.1 Yếu tố bên 39 1.6.2 Yếu tố bên 40 Kết luận chƣơng 40 Chƣơng THỰC TRẠNG CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM LỚP VÀ QUẢN LÝ CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM LỚP TẠI TRƢỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG TIỀN PHONG HUYỆN MÊ LINH 42 2.1 Vài nét trƣờng THPT Tiền Phong huyện Mê Linh 42 2.1.1 Sự hình thành phát triển 42 2.1.2 Đặc điểm giáo viên học sinh 43 2.1.3 Chất lượng giáo dục 44 2.2 Thực trạng công tác chủ nhiệm lớp 46 2.2.1 Tổ chức nghiên cứu thực trạng 46 2.2.2 Thực trạng lực giáo viên chủ nhiệm lớp 48 2.2.3 Thực trạng giáo viên phát huy tính tự quản học sinh thông qua công tác chủ nhiệm lớp 52 2.2.4 Mức độ tự quản học sinh 55 2.3 Thực trạng quản lý công tác chủ nhiệm lớp trƣờng THPT Tiền Phong huyện Mê Linh 58 Footer Page of 145 Header Page of 145 2.3.1 Vai trò Hiệu trưởng việc định hướng cho giáo viên chủ nhiệm lớp phát huy tính tự quản cho học sinh 58 2.3.2 Hiệu trưởng hỗ trợ, tạo điều kiện cho giáo viên chủ nhiệm lớp giáo dục phát huy tính tự quản học sinh 63 2.3.3 Hiệu trưởng theo dõi, đánh giá tác động công tác chủ nhiệm lớp tới tính tự quản học sinh 65 2.3.4 Thực trạng sử dụng kết đánh giá để đề sách 67 2.4 Thực trạng yếu tố ảnh hƣởng 71 2.5 Đánh giá thực trạng công tác giáo viên chủ nhiệm lớp quản lý công tác giáo viên chủ nhiệm lớp trƣờng Trung học phổ thông Tiền Phong huyện Mê Linh 72 2.5.1 Đánh giá thực trạng công tác chủ nhiệm lớp 72 2.5.2 Đánh giá thực trạng quản lý công tác chủ nhiệm lớp 75 Kết luận chƣơng 77 Chƣơng BIỆN PHÁP QUẢN LÝ CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM LỚP TẠI TRƢỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG TIỀN PHONG HUYỆN MÊ LINH THEO HƢỚNG PHÁT HUY TÍNH TỰ QUẢN CỦA HỌC SINH 78 3.1 Một số nguyên tắc xây dựng hệ thống biện pháp 78 3.1.1 Nguyên tắc đảm bảo tính kế thừa 78 3.1.2 Nguyên tắc đảm bảo tính thực tiễn 79 3.1.3 Nguyên tắc đảm bảo tính đồng 79 3.2 Các biện pháp quản lý công tác chủ nhiệm lớp Hiệu trƣởng nhằm phát huy tính tự quản học sinh 80 3.2.1 Lựa chọn, bố trí, phân công giáo viên chủ nhiệm lớp phù hợp với nhiệm vụ năm học 81 3.2.2 Tăng cường kiểm tra, đánh giá công tác chủ nhiệm lớp sở hiệu giáo dục tinh thần tự quản học sinh 83 Footer Page of 145 Header Page of 145 3.2.3 Xây dựng chế phối kết hợp giáo viên chủ nhiệm lớp với lực lượng GD nhà trường việc giáo dục tính tự quản cho học sinh 86 3.2 Xây dựng chế hỗ trợ chế độ sách giáo viên chủ nhiệm lớp nhằm tạo thêm động lực để giáo viên chủ nhiệm lớp hoàn thành tốt nhiệm vụ 92 3.2.5 Bồi dưỡng kỹ tổ chức, xây dựng tập thể lớp học tự quản kỹ tổ chức sinh hoạt lớp theo mô hình lớp học tự quản 95 3.3 Mối quan hệ biện pháp 102 3.4 Khảo sát tính cần thiết tính khả thi biện pháp đề xuất 103 Kết luận chƣơng 106 KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 107 TÀI LIỆU THAM KHẢO 111 PHỤ LỤC Footer Page of 145 Header Page 10 of 145 DANH MỤC CÁC BẢNG Tên bảng Trang Bảng 2.1 Kết xếp loại hạnh kiểm năm học 2015 – 2016 45 Bảng 2.2: Kết xếp loại học lực năm học 2015 – 2016 46 Bảng 2.3: Tổng hợp số lƣợng CBQL, GVCNL GV, cán nhân viên nhà trƣờng 47 Bảng 2.4: Bảng khảo sát lực GVCN 51 Bảng 2.5: Bảng khảo sát thực trạng theo dõi đánh giá GVCN lớp học sinh nhằm phát huy tính tự quản học sinh 53 Bảng 2.6: Bảng khảo sát thực trạng mức tự quản học sinh 56 Bảng 2.7: Bảng khảo sát vai trò Hiệu trƣởng việc định hƣớng cho giáo viên chủ nhiệm lớp phát huy tính tự quản cho học sinh 59 Bảng 2.8: Bảng khảo sát thực trạng lựa chọn tiêu chí việc phân công GVCNL 61 Bảng 2.9: Bảng khảo sát thực trạng bồi dƣỡng tăng cƣờng kỹ tự quản học sinh cho GVCN 64 Bảng 2.10: Bảng khảo sát thực trạng Hiệu trƣởng theo dõi, đánh giá tác động công tác chủ nhiệm tới tính tự quản học sinh 66 Bảng 2.11: Thực trạng tính hiệu sách công tác chủ nhiệm theo hƣớng phát huy tính tự quản học sinh 68 Bảng 2.12: Bảng khảo sát Thực trạng yếu tố ảnh hƣởng 69 Bảng 2.13: Bảng khảo sát mức độ hợp lý chế độ sách Nhà nƣớc ngƣời làm công tác GVCNL 71 Bảng 3.1: Khảo sát tính cần thiết biện pháp đề xuất 103 Bảng 3.2: Khảo sát tính cần thiết biện pháp đề xuất 104 Footer Page 10 of 145 Header Page 129 of 145 Nội dung 7: Xin ông (bà) cho biết việc Hiệu trƣởng theo dõi, đánh giá tác động công tác chủ nhiệm tới tính tự quản học sinh Mức độ thực STT Nội dung đánh giá Thƣờng Đôi Không xuyên HT thăm lớp, dự để đánh giá tính tự quản học sinh HT trao đổi với GVCN tình hình tự quản lớp phƣơng pháp GD HS HT gặp gỡ, trao đổi với học sinh nắm bắt tình hình học tập, tâm tƣ tình cảm em Khen thƣởng, động viên, giáo viên, học sinh kịp thời công tác chủ nhiệm Nội dung 8: Xin ông (bà) cho biết tính hiệu sách công tác chủ nhiệm theo hƣớng phát huy tính tự quản học sinh Mức độ hiệu Nội dung STT Cụ thể hoá nhiệm vụ năm học thành văn hƣớng dẫn công tác chủ nhiệm Xây dựng quy định cụ thể kế hoạch xây dựng phát huy tính tự quản GVCN Kiểm tra, đánh giá việc xây dựng kế hoạch phát huy tính tự quản việc triển khai đến HS lớp chủ nhiệm; Sử dụng kết kiểm tra kế hoạch xây dựng phát huy tính tự quản học sinh để đánh giá GVCN Footer Page 129 of 145 Hiệu Bình thƣờng Không hiệu Header Page 130 of 145 Nội dung 9: Xin ông (bà) cho biết yếu tố ảnh hƣởng đến kết kết công tác chủ nhiệm lớp Mức độ quan trọng STT Tiêu chí Quan Bình trọng thƣờng Không quan trọng Chính sách công tác chủ nhiệm lớp Công tác quản lý, bồi dƣỡng công tác chủ nhiệm lớp CBQL Năng lực công tác chủ nhiệm lớp GVCN Ý thức, thái độ, kỹ năng, lực nhận thức học sinh Môi trƣờng xã hội, môi trƣờng sƣ phạm nhà trƣờng, tập thể lớp Nội dung 10: Xin ông (bà) cho biết mức độ hợp lý chế độ sách Nhà nƣớc ngƣời làm công tác GVCNL Mức độ hợp lý Ý kiến đánh giá STT Hợp lý CBQL GVCN Ít hợp lý Không hợp lý Những ý kiến khác: Xin cảm ơn Ông (Bà)! Footer Page 130 of 145 Header Page 131 of 145 PHỤ LỤC PHIẾU PHỎNG VẤN Về thực trạng công tác chủ nhiệm lớp quản lý giáo viên chủ nhiệm lớp CBQL trƣờng THPT Tiền Phong (Dùng cho CBQL: Ban giám hiệu, tổ trưởng Chuyên môn) Để giúp có khoa học đánh giá thực trạng công tác chủ nhiệm lớp quản lý công tác chủ nhiệm lớp trƣờng THPT Tiền Phong, phục vụ cho trình xây dựng, đề xuất biện pháp quản lý công tác chủ nhiệm lớp Hiệu trƣởng, xin Ông (Bà) vui lòng cho biết ý kiến cách trả lời câu hỏi điền thêm thông tin vào phần trả lời câu hỏi dƣới Xin chân thành cảm ơn! Xin Ông (Bà) vui lòng cho biết số thông tin thân : Tên ngƣời đƣợc vấn Chức vụ Thâm niên công tác Thời gian vấn:……………………………………………………………… Địa điểm vấn:………………………………………………………………… Nội dung vấn: Câu Xin cho biết khả ông (Bà) với kỹ dƣới đây: Mức độ thực Năng lực GVCN STT Lập kế hoạch công tác chủ nhiệm lớp Tìm hiểu, phân loại từ kiểm tra, đánh giá kết giáo dục, rèn luyện học sinh Tổ chức sinh hoạt lớp, tổ chức hoạt động giáo dục Footer Page 131 of 145 Tốt Bình thƣờng Không tốt Header Page 132 of 145 Kĩ xử lý tất tình giáo dục Giáo dục kỹ sống cho học sinh Kĩ kiểm soát/làm chủ cảm xúc thân Năng lực sƣ phạm, khôn khéo ứng xử giao tiếp với lực lƣợng nhà trƣờng Năng lực tổ chức, thu thập xử lý thông tin, định đắn, kịp thời Năng lực xây dựng tập thể lớp tự quản Câu Xin ông (bà) cho biết việc Giáo viên phát huy tính tự quản học sinh thông qua công tác chủ nhiệm lớp? Stt Giáo viên phát huy tính tự quản học sinh thông qua công tác chủ nhiệm lớp Thu thập thông tin cá nhân HS phân tổ lớp Xây dựng đội ngũ ban cán lớp Bồi dƣỡng lực xây dựng lớp tự quản cho đội ngũ ban cán lớp Công tác theo dõi, kiểm tra đánh giá Xây dựng nội quy lớp Footer Page 132 of 145 Mức độ thực Thƣờng Đôi Không xuyên Header Page 133 of 145 Câu Xin ông (bà) cho biết mức tự quản học sinh Mức độ thực STT Tiêu chí Tính tự quản việc học tập lớp Tính tự quản việc thực nề nếp, nội quy Tốt Bình Không thƣờng tốt Tính tự quản việc hoạt động văn nghệ, thể dục, thể thao Tính tự quản hoạt động Đoàn công tác xã hội Câu Xin ông (bà) cho biết vai trò Hiệu trƣởng việc định hƣớng cho giáo viên chủ nhiệm lớp phát huy tính tự quản cho học sinh trƣờng THPT Tiền Phong Mức độ thực STT Biện pháp định hƣớng cho giáo viên chủ nhiệm Hiệu trƣởng Thƣờng Đôi Không xuyên Định hƣớng phát huy tính tự quản cho HS thông qua kế hoạch chung công tác chủ nhiệm GVCN đƣợc định hƣớng để xây dựng kế hoạch, đƣợc Hiệu trƣởng phê duyệt kế hoạch CNL theo đặc thù lớp GVCN báo cáo tình hình lớp chủ nhiệm hàng tháng (trong cần báo cáo lực tự quản HS) Kiểm tra, đánh giá, xếp loại công tác CNL theo học kỳ (đƣa việc tăng cƣờng tính tự quản HS vào tiêu chí đánh giá) Quy định cụ thể loại hồ sơ công tác chủ nhiệm Footer Page 133 of 145 Header Page 134 of 145 Câu Xin ông (bà) cho biết về thực trạng lựa chọn tiêu chí việc phân công GVCNL Mức độ quan trọng STT Tiêu chí Quan Bình trọng thƣờng Không quan trọng GV dạy môn có nhiều lớp GV có lực hoàn thành tốt công tác CNL Bố trí luân phiên GV dạy lớp GV thiếu làm công tác chủ nhiệm GV địa bàn, am hiểu HS Câu Xin ông (bà) cho biết thực trạng bồi dƣỡng tăng cƣờng kỹ tự quản học sinh cho GVCN Mức độ thực Hình thức bồi dƣỡng STT Thƣờng Đôi Không xuyên Mở lớp bồi dƣỡng kỹ làm công tác CNL nhằm phát huy tính tự quản HS Tổ chức hội thảo quy trình xử lý tình thƣờng gặp công tác CNL Tổ chức thi nghiệp vụ làm công tác CNL Viết sáng kiến kinh nghiệm công tác CNL phƣơng hƣớng phát huy tính tự quản học sinh Cử GV tập huấn công tác chủ nhiệm Tham quan, học hỏi kinh nghiệm trƣờng làm tốt công tác CNL Footer Page 134 of 145 Header Page 135 of 145 Câu Xin ông (bà) cho biết việc Hiệu trƣởng theo dõi, đánh giá tác động công tác chủ nhiệm tới tính tự quản học sinh Mức độ thực STT Nội dung đánh giá Thƣờng Đôi xuyên Không HT thăm lớp, dự để đánh giá tính tự quản học sinh HT trao đổi với GVCN tình hình tự quản lớp phƣơng pháp GD HS HT gặp gỡ, trao đổi với học sinh nắm bắt tình hình học tập, tâm tƣ tình cảm em Khen thƣởng, động viên, giáo viên, học sinh kịp thời công tác chủ nhiệm Câu Xin ông (bà) cho biết tính hiệu sách công tác chủ nhiệm theo hƣớng phát huy tính tự quản học sinh Mức độ hiệu Nội dung STT Hiệu Cụ thể hoá nhiệm vụ năm học thành văn hƣớng dẫn công tác chủ nhiệm Xây dựng quy định cụ thể kế hoạch xây dựng phát huy tính tự quản GVCN Kiểm tra, đánh giá việc xây dựng kế hoạch phát huy tính tự quản việc triển khai đến HS lớp chủ nhiệm; Sử dụng kết kiểm tra kế hoạch xây dựng phát huy tính tự quản học sinh để đánh giá GVCN Footer Page 135 of 145 Bình Không thƣờng hiệu Header Page 136 of 145 Câu Xin ông (bà) cho biết yếu tố ảnh hƣởng đến kết kết công tác chủ nhiệm lớp Mức độ quan trọng STT Tiêu chí Quan Bình trọng thƣờng Không quan trọng Chính sách công tác chủ nhiệm lớp Công tác quản lý, bồi dƣỡng công tác chủ nhiệm lớp CBQL Năng lực công tác chủ nhiệm lớp GVCN Ý thức, thái độ, kỹ năng, lực nhận thức học sinh Môi trƣờng xã hội, môi trƣờng sƣ phạm nhà trƣờng, tập thể lớp Câu 10 Xin ông (bà) cho biết mức độ hợp lý chế độ sách Nhà nƣớc ngƣời làm công tác GVCNL Ý kiến đánh giá STT CBQL GVCN Mức độ hợp lý Hợp lý Ít hợp lý Không hợp lý Nhận xét sau vấn:…………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Footer Page 136 of 145 Header Page 137 of 145 PHỤ LỤC PHIẾU TRƢNG CẦU Ý KIẾN Về tính cần thiết tính khả thi biện pháp quản lý công tác chủ nhiệm lớp Hiệu trƣởng nhằm phát huy tính tự quản học trƣờng THPT Tiền Phong (Dùng cho CBQL, giáo viên làm công tác chủ nhiệm lớp) Để giúp có khoa học đánh giá tính cần thiết tính khả thi biện pháp quản lý công tác chủ nhiệm lớp Hiệu trƣởng nhằm phát huy tính tự quản học trƣờng THPT Tiền Phong, xin Ông (Bà) vui lòng cho biết ý kiến cách trả lời câu hỏi điền thêm thông tin vào phần trả lời câu hỏi dƣới Xin chân thành cảm ơn! Câu hỏi Xin ông (bà) cho biết mức độ cần thiết Các biện pháp quản lý công tác chủ nhiệm lớp Hiệu trƣởng nhằm phát huy tính tự quản học sinh Mức độ cần thiết Tên biện pháp Rất cần thiết Cần thiết Ít cần thiết Biện pháp Biện pháp Biện pháp Biện pháp Biện pháp Trong đó: Biện pháp 1: Lựa chọn, bố trí, phân công giáo viên chủ nhiệm lớp phù hợp với nhiệm vụ năm học Biện pháp 2: Tăng cƣờng kiểm tra, đánh giá công tác CNL sở hiệu công tác Footer Page 137 of 145 Header Page 138 of 145 Biện pháp 3: Xây dựng chế phối kết hợp GVCNL với lực lƣợng GD nhà trƣờng Biện pháp 4: Xây dựng chế hỗ trợ chế độ sách giáo viên chủ nhiệm lớp nhằm tạo thêm động lực để giáo viên chủ nhiệm lớp hoàn thành tốt nhiệm vụ Biện pháp 5: Bồi dƣỡng kỹ tổ chức, xây dựng tập thể lớp tự quản kỹ tổ chức sinh hoạt lớp theo mô hình lớp học tự quản Câu hỏi Xin ông (bà) cho biết mức độ khả thi Các biện pháp quản lý công tác chủ nhiệm lớp Hiệu trƣởng nhằm phát huy tính tự quản học sinh Mức độ khả thi Tên biện pháp Rất khả thi Khả thi Ít khả thi Biện pháp Biện pháp Biện pháp Biện pháp Biện pháp Trong đó: Biện pháp 1: Lựa chọn, bố trí, phân công giáo viên chủ nhiệm lớp phù hợp với nhiệm vụ năm học Biện pháp 2: Tăng cƣờng kiểm tra, đánh giá công tác CNL sở hiệu công tác Biện pháp 3: Xây dựng chế phối kết hợp GVCNL với lực lƣợng GD nhà trƣờng Biện pháp 4: Xây dựng chế hỗ trợ chế độ sách giáo viên chủ nhiệm lớp nhằm tạo thêm động lực để giáo viên chủ nhiệm lớp hoàn thành tốt nhiệm vụ Footer Page 138 of 145 Header Page 139 of 145 Biện pháp 5: Bồi dƣỡng kỹ tổ chức, xây dựng tập thể lớp tự quản kỹ tổ chức sinh hoạt lớp theo mô hình lớp học tự quản Những ý kiến khác: Xin cảm ơn Ông (Bà)! Footer Page 139 of 145 Header Page 140 of 145 Footer Page 140 of 145 Header Page 141 of 145 Footer Page 141 of 145 Header Page 142 of 145 Footer Page 142 of 145 Header Page 143 of 145 Footer Page 143 of 145 ... Trung học phổ thông Tiền Phong huy n Mê Linh Chƣơng 3: Biện pháp quản lý công tác chủ nhiệm lớp trƣờng Trung học phổ thông Tiền Phong huy n Mê Linh theo hƣớng phát huy tính tự quản học sinh Footer... lý luận quản lý công tác chủ nhiệm lớp theo hƣớng phát huy tính tự quản học sinh trƣờng Trung học phổ thông Chƣơng 2: Thực trạng công tác chủ nhiệm lớp quản lý công tác chủ nhiệm lớp trƣờng Trung. .. nghiên cứu lý luận quản lý công tác chủ nhiệm lớp, thực tiễn quản lý công tác chủ nhiệm lớp trƣờng Trung học phổ thông Tiền Phong huy n Mê Linh theo hƣớng phát huy tính tự quản học sinh, luận
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản lý công tác chủ nhiệm lớp tại trường trung học phổ thông Tiền Phong huyện Mê Linh theo hướng phát huy tính tự quản của học sinh, Quản lý công tác chủ nhiệm lớp tại trường trung học phổ thông Tiền Phong huyện Mê Linh theo hướng phát huy tính tự quản của học sinh, Quản lý công tác chủ nhiệm lớp tại trường trung học phổ thông Tiền Phong huyện Mê Linh theo hướng phát huy tính tự quản của học sinh

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay