Quản lí hoạt động tự học của học sinh trường phổ thông dân tộc nội trú trung học cơ sở và trung học phổ thông Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc

128 28 0
  • Loading ...
1/128 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/04/2017, 21:49

Header Page of 145 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM HÀ NỘI TRỊNH TUẤN NGHĨA QUẢN LÍ HOẠT ĐỘNG TỰ HỌC CỦA HỌC SINH TRƢỜNG PHỔ THÔNG DÂN TỘC NỘI TRÚ TRUNG HỌC CƠ SỞ VÀ TRUNG HỌC PHỔ THÔNG PHÚC YÊN, TỈNH VĨNH PHÚC LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC HÀ NỘI, 2016 Footer Page of 145 Header Page of 145 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM HÀ NỘI TRỊNH TUẤN NGHĨA QUẢN LÍ HOẠT ĐỘNG TỰ HỌC CỦA HỌC SINH TRƢỜNG PHỔ THÔNG DÂN TỘC NỘI TRÚ TRUNG HỌC CƠ SỞ VÀ TRUNG HỌC PHỔ THÔNG PHÚC YÊN, TỈNH VĨNH PHÚC Chuyên ngành: Quản lí giáo dục Mã số: 60 14 01 14 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: GS.TS PHAN VĂN KHA HÀ NỘI, 2016 Footer Page of 145 Header Page of 145 i LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành luận văn, lời đầu tiên, tác giả xin bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc tới GS.TS Phan Văn Kha – nguyên Viện trưởng Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tận tình hướng dẫn, bảo giúp đỡ tác giả hoàn thành luận văn Xin chân thành cảm ơn Hội đồng khoa học, thầy giáo, cô giáo Khoa đào tạo sau đại học thuộc trường Đại học sư phạm Hà Nội Các thầy cô giáo trực tiếp giảng dạy tham gia quản lý trình học tập làm luận văn tốt nghiệp Xin cảm ơn Ban giám hiệu, cán bộ, giáo viên, công nhân viên học sinh trường Phổ thông Dân tộc Nội trú THCS & THPT Phúc Yên tỉnh Vĩnh Phúc bạn bè giúp đỡ, động viên, tạo điều kiện tốt đóng góp ý kiến quý báu cho tác giả trình học tập thực luận văn tốt nghiệp Luận văn không tránh khỏi sai sót, kính mong nhận quan tâm dẫn thầy giáo, cô giáo, bạn đồng nghiệp để kết nghiên cứu hoàn chỉnh Xin trân trọng cảm ơn! Hà Nội, tháng 11 năm 2016 Tác giả Trịnh Tuấn Nghĩa Footer Page of 145 Header Page of 145 ii LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan số liệu có đề tài thu thập trình điều tra, khảo sát, lấy phiếu hỏi cán quản lý, giáo viên học sinh trường phổ thông DTNT THCS & THPT Phúc Yên Công trình nghiên cứu riêng tôi, chưa công bố phương tiện thông tin Các thông tin trích dẫn luận văn rõ nguồn gốc Tác giả Trịnh Tuấn Nghĩa Footer Page of 145 Header Page of 145 iii MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN…………………………………………………… i LỜI CAM ĐOAN…………………………………………………… ii MỤC LỤC…………………………………………………………… iii DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT………………………………… vii DANH MỤC BẢNG………………………………………………… viii MỞ ĐẦU……………………………………………………………… Lý chọn đề tài………………………………………………… Mục đích nghiên cứu…………………………………………… Nhiệm vụ nghiên cứu…………………………………………… Đối tượng phạm vi nghiên cứu……………………………… Phương pháp nghiên cứu……………………………………… Giả thuyết khoa học…………………………………………… NỘI DUNG Chƣơng 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ TỰ HỌC VÀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG TỰ HỌC CỦA HỌC SINH TRƢỜNG DÂN TỘC NỘI TRÚ…………………………………………………………………… 1.1 Lịch sử nghiên cứu vấn đề……………………………………… 1.2 Những vấn đề lí luận tự học……………………………… 1.2.1 Tự học…………………………………………………………… 1.2.2 Đặc điểm hoạt động học tập học sinh dân tộc thiểu số…… 1.2.3 Quản lý hoạt động tự học……………………………………… 1.3 Một số vấn đề hoạt động tự học học sinh trường phổ thông Dân tộc nội trú…………………………………………………… 12 1.3.1 Đặc trưng học sinh hoạt động dạy học trường trung học phổ thông Dân tộc nội trú…………………………………… 12 1.3.2 Mục tiêu hoạt động tự học………………………………… 17 Footer Page of 145 Header Page of 145 iv 1.2.3 Nội dung tự học………………………………………………… 19 1.3.4 Động tự học………………………………………………… 20 1.3.5 Phương pháp, phương tiện tự học……………………………… 20 1.3.6 Hình thức hoạt động tự học……………………………………… 21 1.3.7 Mối quan hệ hoạt động tự học hoạt động dạy học……… 24 1.3.8 Các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động tự học…………………… 25 1.4 Một số vấn đề quản lý hoạt động tự học học sinh trường phổ thông Dân tộc Nội trú……………………………… 28 1.4.1.Mục tiêu quản lý hoạt động tự học……………………………… 28 1.4.2.Nội dung quản lý hoạt động tự học…………………………… 29 Kết luận chương 1…………………………………………………… 33 Chƣơng 2: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG TỰ HỌC CỦA HỌC SINH TRƢỜNG PT DTNT THCS & THPT PHÚC YÊN, TỈNH VĨNH PHÚC………………………………… 34 2.1 Khái quát khảo sát thực trạng………………………………… 34 2.1.1 Vài nét trường phổ thông Dân tộc Nội trú trung học sở trung học phổ thông Phúc Yên – tỉnh Vĩnh Phúc………………… 34 2.1.2 Mục tiêu khảo sát……………………………………………… 35 2.1.3 Nội dung khảo sát……………………………………………… 35 2.1.4 Phương pháp khảo sát…………………………………………… 36 2.1.5 Thực trạng nhận thức ý nghĩa hoạt động tự học quản lý hoạt động tự học học sinh trường phổ thông Dân tộc Nội trú trung học sở trung học phổ thông Phúc Yên – tỉnh Vĩnh Phúc 36 2.2 Thực trạng hoạt động tự học học sinh………………………… 40 2.2.1 Thực trạng lập kế hoạch tự học, sử dụng thời gian tự học học sinh……………………………………………………………………… 40 2.2.2 Thực trạng nội dung tự học học sinh…………………… 42 Footer Page of 145 Header Page of 145 v 2.2.3 Thực trạng việc sử dụng phương pháp tự học học sinh 43 2.3 Thực trạng quản lý hoạt động tự học học sinh trường phổ thông Dân tộc Nội trú trung học sở trung học phổ thông Phúc Yên – tỉnh Vĩnh Phúc………………………………………………… 45 2.3.1 Thực trạng nội dung quản lý hoạt động tự học học sinh……… 45 2.3.2 Các biện pháp tổ chức quản lý hoạt động tự học……………… 57 2.3.3 Đánh giá kết quản lý hoạt động tự học…………………… 59 2.3.4 Kết quản lý hoạt động tự học mối quan hệ với hoạt động dạy học……………………………………………………… 60 2.3.5 Các yếu tố ảnh hưởng tới kết quản lý hoạt động tự học học sinh……………………………………………………………………… 60 Kết luận chương 2……………………………………………… 63 Chƣơng 3: CÁC BIỆN PHÁP QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG TỰ HỌC CỦA HỌC SINH TRƢỜNG PHỔ THÔNG DÂN TỘC NỘI TRÚ TRUNG HỌC CƠ SỞ VÀ TRUNG HỌC PHỔ THÔNG PHÚC YÊN, VĨNH PHÚC……………………………… 64 3.1 Nguyên tắc đề xuất biện pháp quản lý………………………… 64 3.1.1 Đảm bảo tính mục đích………………………………………… 64 3.1.2 Đảm bảo tính thực tiễn………………………………………… 64 3.1.3 Đảm bảo tính kế thừa phát triển……………………………… 64 3.1.4 Đảm bảo tính khả thi Hiệu quả………………………………… 65 3.1.5 Đảm bảo tính đồng bộ…………………………………………… 65 3.2 Các biện pháp quản lý hoạt động tự học………………………… 65 3.2.1 Biện pháp 1: Giáo dục động tự học cho học sinh………… 65 3.2.2 Biện pháp 2: Nâng cao nhận thức cho giáo viên cán quản lí vai trò, ý nghĩa hoạt động tự học việc đảm bảo chất lượng dạy học…………………………………………………… Footer Page of 145 69 Header Page of 145 vi 3.2.3 Biện pháp 3: Đổi kiểm tra, đánh giá kết học tập học sinh theo hướng phát huy lực tự học……………………… 71 3.2.4 Biện pháp 4: Bồi dưỡng cho giáo viên lực tổ chức hoạt động dạy học theo hướng phát huy lực tự học người học 74 3.2.5 Biện pháp 5: Quản lý nhằm tăng cường việc đổi phương pháp dạy học giáo viên theo hướng phát huy lực tự học học sinh ……………………………………………………………… 78 3.2.6 Biện pháp 6: Quản lý nhằm đổi nâng cao hiệu hoạt động học tập theo nhóm hoạt động học tập ngoại khóa …… 83 3.2.7 Biện pháp 7: Quản lý hiệu sở vật chất để nâng cao chất lượng hoạt động tự học………………………………………………… 85 3.3 Khảo nghiệm biện pháp quản lý……………………………… 91 3.3.1 Mục đích khảo nghiệm………………………………………… 91 3.3.2 Các bước tiến hành……………………………………………… 91 Kết luận chương 3…………………………………………………… 96 KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ…………………………… 97 TÀI LIỆU THAM KHẢO…………………………………………… 101 PHỤ LỤC Footer Page of 145 Header Page of 145 vii BẢNG KÝ HIỆU CÁC CHỮ VIẾT TẮT Footer Page of 145 DTNT Dân tộc Nội trú PT DTNT Phổ thông Dân tộc Nội trú HĐTH Hoạt động tự học HS Học sinh THCS Trung học sở THPT Trung học phổ thông PT DTNT Phổ thông Dân tộc Nội trú GD & ĐT Giáo dục Đào tạo GVCN Giáo viên chủ nhiệm NGLL Ngoài lên lớp CBQL Cán quản lý GV Giáo viên BGH Ban giám hiệu QLHS Quản lý học sinh TNCS HCM Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh XHCN Xã hội chủ nghĩa CNTT Công nghệ thông tin TCN Trước công nguyên BCH TW Ban chấp hành Trung Ương Header Page 10 of 145 viii DANH MỤC BẢNG Bảng 2.1 Nhận thức học sinh vai trò, ý nghĩa tự học… 37 Bảng 2.2 Nhận thức cán quản lý, giáo viên vai trò, ý nghĩa hoạt động tự học……………………………………… 39 Bảng 2.3 Thực trạng lập kế hoạch thực kế hoạch tự học học sinh……………………………………………………… 40 Bảng 2.4 Thực trạng thời gian dành cho hoạt động tự học……… 42 Bảng 2.5 Thực trạng việc sử dụng phương pháp tự học học sinh…………………………………………………………… 44 Bảng 2.6 Quản lý xây dựng bồi dưỡng động tự học cho học sinh…………………………………………………………… 46 Bảng 2.7 Các biện pháp quản lý hướng dẫn học sinh xây dựng nội dung tự học ……………………………………………………… 48 Bảng 2.8 Các biện pháp quản lý hướng dẫn HS phương pháp tự học……………………………………………………………… 49 Bảng 2.9 Nội dung hướng dẫn học sinh xây dựng kế hoạch tự học 51 Bảng 2.10 Đánh giá việc quản lý hướng dẫn học sinh thực nội dung tự học…………………………………………………… 53 Bảng 2.11 Thực trạng quản lý kiểm tra, đánh giá kết hoạt động tự học học sinh………………………………………… 54 Bảng 2.12 Thực trạng quản lý sở vật chất, đảm bảo trang thiết bị phục vụ cho hoạt động tự học………………………………… 56 Bảng 2.13 Các biện pháp tổ chức hoạt động tự học……………… 57 Bảng 2.14 Các biện pháp đạo quản lý hoạt động tự học……… 58 Bảng 2.15 Đánh giá cán quản lý, giáo viên kết quản lí hoạt động tự học………………………………………………… 59 Bảng 2.16 Kết học tập học sinh năm học 2015 – 2016… 60 Footer Page 10 of 145 Header Page 114 of 145 PHỤ LỤC Phụ lục PHIẾU TRƢNG CẦU Ý KIẾN (Dành cho học sinh) Để nắm bắt nhận thức, suy nghĩ chủ quan học sinh ý nghĩa vai trò hoạt động tự học, đề nghị em học sinh trường cho biết quan điểm hoạt động tự học qua việc đánh dấu X vào ô “Đồng ý” ô “Không đồng ý” mà học sinh cho phù hợp Em nhận thức nhƣ vai trò, ý nghĩa tự học? (Đánh dấu vào cột tương ứng vai trò, ý nghĩa tự học) Ý kiến đánh giá Vai trò, ý nghĩa tự học STT Đồng ý Không đồng ý Giúp học sinh củng cố kiến thức hiểu kỹ Giúp học sinh hình thành kỹ Giúp học sinh có thái độ tích cực, hình thành tính kỷ luật, tự giác thói quen tự học cho học sinh Giúp học sinh mở rộng tri thức Giúp học sinh có kết cao kiểm tra kỳ thi Giúp học sinh rèn luyện cách học tập, làm việc, tư khoa học Giúp học sinh phát huy tính tự giác, tích cực, chủ động, sáng tạo học tập Giúp học sinh rèn luyện hành vi, thói quen học tập liên tục Footer Page 114 of 145 Header Page 115 of 145 Việc lập kế hoạch thực kế hoạch tự học sau em thực nhƣ nào? Các loại kế hoạch tự học TT Lập Mức độ thực kế hoạch kế hoạch Có Kế hoạch tự học ngày Kế hoạch tự học tuần Kế hoạch tự học tháng Kế hoạch tự học học kỳ Kế hoạch tự học năm học Không Tốt Khá TB Yếu Thời gian hàng ngày em dành cho tự học nhƣ nào? Mức độ thực Thời gian dành cho hoạt động tự học TT Thường xuyên Học theo thời gian quy định nhà trường Học vào buổi sáng trước học khóa Không Không thường bao xuyên Học vào lúc đêm khuya sau thời gian quy định tự học nhà trường Học vào lúc chiều tối sau thời gian quy định học buổi chiều nhà trường Khi tự học em thƣờng làm việc sau đây? a Học cũ môn có kiểm tra ngày hôm sau □ b Học lại học ngày □ c Nghiên cứu trước để hôm sau học □ d Tìm đọc thêm sách, tài liệu tham khảo, làm thêm tập để củng cố, mở rộng kiến thức Footer Page 115 of 145 Header Page 116 of 145 Các em sử dụng phƣơng pháp tự học? Mức độ STT Phƣơng pháp Rất thƣờng xuyên Thƣờng Chƣa sử xuyên dụng Phương pháp nghiên cứu sách giáo khoa, tài liệu học tập Phương pháp luyện tập Phương pháp ôn tập Phương pháp thảo luận nhóm Phương pháp quan sát Phương pháp thí nghiệm, thực hành Phương pháp tự đánh giá Em cho biết đôi nét thân: - Giới tính: Nam □ Nữ □ - Học sinh lớp: Xếp loại học tập năm học 2014 - 2015: Xin cảm ơn em! Footer Page 116 of 145 Header Page 117 of 145 Phụ lục PHIẾU TRƢNG CẦU Ý KIẾN (Dành cho cán quản lý giáo viên) Để giúp đỡ trình nghiên cứu đề xuất biện pháp quản lý hoạt động tự học học sinh trường PT DTNT THCS & THPT Phúc Yên , đề nghị đồng chí vui lòng cho biết ý kiến vấn đề sau cách cho điểm đánh dấu (X) vào cột ô □ phù hợp với ý kiến Theo đồng chí trình giáo dục trƣờng, quản lý hoạt động tự học học sinh có vai trò, ý nghĩa nhƣ nào? Mức độ Vai trò, ý nghĩa TT Hình thành nề nếp, thói quen, tính tích cực, chủ động, tự giác học tập cho học sinh Giúp học sinh rèn luyện kỹ năng, phương pháp học tập Giúp học sinh nắm vững, nâng cao, mở rộng kiến thức Hình thành, phát triển, tự biến đổi tự hoàn thiện nhân cách cho học sinh Giúp nâng cao chất lượng hoạt động tự học kết học tập Footer Page 117 of 145 Rất quan trọng Tƣơng đối quan trọng Không quan trọng Header Page 118 of 145 Đồng chí đánh giá nhƣ mức độ thực bƣớc quản lý xây dựng kế hoạch hoạt động tự học? STT Các bƣớc quản lý xây dựng kế hoạch hoạt động tự học Mức độ thực (%) Tốt Khá Trung Yếu bình Phó Hiệu trưởng dự thảo kế hoạch tổ chức hoạt động tự học cho học sinh theo kế hoạch dạy học Triển khai kế hoạch đến toàn thể giáo viên môn trường Tổ trưởng chuyên môn lập kế hoạch chi tiết, triển khai đến tổ viên Giáo viên môn lập kế hoạch tổ chức hoạt động dạy học; hướng dẫn học sinh xây dựng kế hoạch tự học Học sinh xây dựng kế hoạch tự học Đồng chí đánh giá nhƣ nội dung hƣớng dẫn học sinh xây dựng kế hoạch tự học? Mức độ thực TT Nội dung hƣớng dẫn học sinh xây dựng kế hoạch tự học Kế hoạch tự học ngày Kế hoạch tự học tuần Kế hoạch tự học tháng Kế hoạch tự học học kỳ Kế hoạch tự học năm học Footer Page 118 of 145 Thường xuyên Không thường xuyên Không Header Page 119 of 145 Đồng chí đánh giá nhƣ mức độ thực việc quản lý hƣớng dẫn học sinh tự học? Mức độ thực Thƣờng Không Không xuyên thƣờng xuyên Nội dung tự học TT Hệ thống kiến thức, kỹ năng, kỹ xảo, tình cảm, thái độ mà học sinh cần nắm thông qua nội dung chương trình Bộ GD&ĐT quy định Bao gồm kiến thức, kỹ năng, kỹ xảo, mà học sinh có thông qua sách tham khảo, sách nâng cao, mạng internet,… Đồng chí đánh giá việc quản lý nội dung xây dựng bồi dƣỡng động tự học cho học sinh nhƣ ? Nội dung STT Xây dựng môi trường học tập thân thiện, bầu không khí thi đua, tích cực Tạo động tự học cho học sinh qua động viên, chia sẻ thầy cô giáo gia đình; qua việc đánh giá khách quan, công thầy, cô Đầu tư xây dựng sở vật chất nhằm tạo điều kiện tự học cho học sinh Tạo hứng thú, động tự học cho học sinh qua việc gắn với truyền thống nhà trường, với hoạt động ngoại khóa, văn nghệ TDTT, chương trình lồng ghép, Tạo nhu cầu, tính tự giác, ý chí vượt khó nỗ lực thân học sinh hoạt động tự học Footer Page 119 of 145 Mức độ thực Trung Tốt Khá Yếu bình Header Page 120 of 145 Đồng chí đánh giá thực trạng nội dung quản lí hƣớng dẫn học sinh sử dụng phƣơng pháp tự học nhƣ ? Nội dung STT Mức độ thực (%) Tốt Khá Trung Yếu bình Vận dụng phương pháp dạy học tích cực để bồi dưỡng phương pháp tự học cho học sinh Giáo viên hướng dẫn học sinh phương pháp tự học Đồng chí đánh giá thực trạng việc quản lý nội dung kiểm tra đánh giá kết hoạt động tự học học sinh nhƣ ? STT Nội dung Kiểm tra việc xây dựng kế hoạch tự học Kiểm tra việc thực nhiệm vụ học tập (Nội dung cũ, chuẩn bị mới, tập giao…) Kiểm tra việc chấp hành thời gian tự học học sinh Footer Page 120 of 145 Mức độ thực (%) Tốt Khá Trung Yếu bình Header Page 121 of 145 Đồng chí đánh giá thực trạng việc quản lý nội dung CSVC, đảm bảo trang thiết bị phục vụ cho hoạt động tự học nhƣ ? Nội dung quản lí STT Mức độ thực (%) Tốt Khá Trung Yếu bình Sách giáo khoa, sách nâng cao, tài liệu tham khảo thư viện phục vụ hoạt động tự học Đồ dùng học tập sử dụng hoạt động tự học học sinh Phòng thí nghiệm, phòng đa năng; thiết bị đồ dùng dạy học Đồng chí đánh giá thực trạng việc quản lý biện pháp tổ chức quản lý hoạt động tự học học sinh nhƣ ? a Thành lập ban đạo hoạt động tự học □ b Tổ chức, xây dựng lực lượng quản lý hoạt động tự học học sinh □ c Phân công, phân nhiệm quản lý HĐTH học sinh □ d Xây dựng kế hoạch kiểm tra HĐTH học sinh □ 10 Đồng chí đánh giá biện pháp đạo quản lý hoạt động tự học nhƣ ? a Hướng dẫn học sinh lập kế hoạch tự học, xác định mục tiêu tự học □ b Bồi dưỡng phương pháp tự học cho học sinh □ c Xây dựng nếp tự học □ d Tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động tự học học sinh □ e Tăng cường đạo việc đổi phương pháp dạy học □ g Đầu tư trang thiết bị, điều kiện CSVC phục vụ cho việc tự học □ Footer Page 121 of 145 Header Page 122 of 145 11 Đồng chí đánh giá nhƣ kết quản lí hoạt động tự học học sinh trƣờng? Mức độ thực Nội dung đánh giá STT Nền nếp tự học Phương pháp tự học Kết tự học qua kiểm tra thường xuyên Năng lực thực hành, vận dụng Tốt Khá Trung bình Yếu 12 Đồng chí cho yếu tố sau ảnh hƣởng nhƣ đến kết quản lí HĐTH? (Cho điểm từ đến theo thứ tự ƣu tiên tƣơng ứng với mức độ ảnh hƣởng nhiều đến ảnh hƣởng ít) Các yếu tố ảnh hƣởng đến kết quản lý hoạt động tự học STT Điểm Nội dung chương trình Phương pháp giảng dạy Cách thức đánh giá kết học tập Tổ chức quản lý học sinh tự học Thời gian dành cho tự học Môi trường học tập điều kiện sở vật chất 13 Trong quản lý hoạt động tự học học sinh, đồng chí thƣờng gặp phải khó khăn sau đây? a Chế độ đãi ngộ cán làm công tác quản lý Footer Page 122 of 145 Header Page 123 of 145 14 Đồng chí vui lòng cho biết đôi nét thân - Tuổi: Nam □ Nữ □ - Thời gian công tác ngành giáo dục: - Chuyên môn đào tạo: - Thâm niên công tác: 1- năm □ 6- 10 năm □ 10 năm □ - Chức vụ nay: Hiệu trưởng □ Phó hiệu trưởng □ Tổ trưởng CM □ Các chức vụ khác □ - Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ □ Đại học □ Xin chân thành cảm ơn đồng chí Footer Page 123 of 145 Header Page 124 of 145 Phụ lục PHIẾU KHẢO NGHIỆM Tính cần thiết tính khả thi biện pháp quản lý HĐTH học sinh trƣờng Phổ thông DTNT THCS & THPT Phúc Yên Đề nghị đồng chí vui lòng cho biết ý kiến tính cần thiết tính khả thi biện pháp quản lý đề xuất cách đánh dấu (X) vào cột phù hợp với ý kiến Các biện pháp TT Tính cần thiết (%) Rất Cần Không cần thiết cần thiết thiết Nâng cao nhận thức cho GV CBQL vai trò, ý nghĩa hoạt động tự học việc đảm bảo chất lượng dạy học Nâng cao nhận thức, bồi dưỡng động tự học cho học sinh Bồi dưỡng cho GV lực tổ chức hoạt động dạy học theo hướng phát huy lực tự học người học Tăng cường quản lý việc đổi phương pháp dạy học GV theo hướng phát huy lực tự học học sinh Tăng cường quản lý hoạt động tự học học chínhkhóa Quản lý hiệu sở vật chất để nâng cao chất lượng hoạt động tự học Đổi kiểm tra, đánh giá kết học tập HS theo hướng phát huy lực tự học Xin chân thành cảm ơn đồng chí! Footer Page 124 of 145 Tính khả thi (%) Rất Khả Không khả thi khả thi thi Header Page 125 of 145 Footer Page 125 of 145 Header Page 126 of 145 Footer Page 126 of 145 Header Page 127 of 145 Footer Page 127 of 145 Header Page 128 of 145 Footer Page 128 of 145 ... nghĩa hoạt động tự học quản lý hoạt động tự học học sinh trường phổ thông Dân tộc Nội trú trung học sở trung học phổ thông Phúc Yên – tỉnh Vĩnh Phúc 36 2.2 Thực trạng hoạt động tự học học sinh ………………………... Dân tộc Nội trú trung học sở trung học phổ thông Phúc Yên – tỉnh Vĩnh Phúc 3.3 Đề xuất biện pháp quản lý hoạt động tự học học sinh trường phổ thông Dân tộc Nội trú trung học sở trung học phổ thông. .. đề hoạt động tự học học sinh trƣờng phổ thông Dân tộc nội trú 1.3.1 Đặc trưng học sinh hoạt động dạy học trường phổ thông Dân tộc nội trú 1.3.1.1 Đặc điểm học sinh trung học phổ thông Dân tộc nội
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản lí hoạt động tự học của học sinh trường phổ thông dân tộc nội trú trung học cơ sở và trung học phổ thông Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc, Quản lí hoạt động tự học của học sinh trường phổ thông dân tộc nội trú trung học cơ sở và trung học phổ thông Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc, Quản lí hoạt động tự học của học sinh trường phổ thông dân tộc nội trú trung học cơ sở và trung học phổ thông Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay