Quản lí hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên trường ĐHSP Hà Nội 2 trong đào tạo theo học chế tín chỉ

111 30 0
  • Loading ...
1/111 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/04/2017, 21:48

Header Page of 145 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM HÀ NỘI NGUYỄN THỊ YẾN QUẢN LÍ HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA SINH VIÊN TRƢỜNG ĐHSP HÀ NỘI TRONG ĐÀO TẠO THEO HỌC CHẾ T N CHỈ LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC HÀ NỘI, 2016 Footer Page of 145 Header Page of 145 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM HÀ NỘI NGUYỄN THỊ YẾN QUẢN LÍ HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA SINH VIÊN TRƢỜNG ĐHSP HÀ NỘI TRONG ĐÀO TẠO THEO HỌC CHẾ T N CHỈ Chuyên ngành: Quản lí giáo dục Mã số: 60 14 01 14 LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: PGS.TS NGUYỄN VĂN MÃ HÀ NỘI, 2016 Footer Page of 145 Header Page of 145 LỜI CẢM ƠN Lời đầu tiên, xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới thầy hướng dẫn PGS.TS Nguyễn Văn Mã, tận tình, tỉ mỉ giúp thực hoàn thành luận văn Tôi xin trân trọng cảm ơn Ban Giám hiệu, Phòng chức năng, nhà quản lí, nhà khoa học cán giảng viên trường, chuyên gia nước công tác Trường ĐHSP Hà Nội trực tiếp giảng dạy, đóng góp ý kiến hỗ trợ suốt trình học tập, nghiên cứu Cuối cùng, xin gửi tình cảm sâu sắc tới anh chị học viên, em sinh viên, bạn bè gia đình quan tâm, động viên, giúp đỡ hoàn thành luận văn Xin chân thành cảm ơn! Hà Nội, tháng 11 năm 2016 Tác giả Nguyễn Thị Yến Footer Page of 145 Header Page of 145 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan công trình nghiên cứu riêng tôi, số liệu kết nghiên cứu luận văn chưa công bố công trình khác Hà Nội, tháng 11 năm 2016 Tác giả Nguyễn Thị Yến Footer Page of 145 Header Page of 145 MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Lý chọn đề tài Mục đích nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu Giả thuyết khoa học 5 Nhiệm vụ nghiên cứu Phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu NỘI DUNG Chương MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÍ HOẠT ĐỘNG NGHI N CỨU KHO H C CỦ SINH VI N ĐẠI H C 1.1 T ng quan quản lý hoạt động NCKH sinh viên 111 112 n ngo i i t N m 1.2 Một số khái niệm 12 1.2.1 Quản lí 12 1.2.2 Nghiên cứu khoa học 14 1.2.3 Nghiên cứu khoa học sinh viên 15 1.2.4 Quản lí hoạt động nghiên cứu khoa học 16 1.2.5 Quản lí hoạt động nghiên cứu khoa học sinh viên 17 1.3 Nội dung quản lí hoạt động NCKH sinh viên 18 1.3.1 Xây dựng kế hoạch 18 1.3.2 Tổ chức cho sinh viên NCKH 18 1.3.3 Chỉ đạo, kiểm tra hoạt động sinh viên NCKH 19 Cơ hế, sách cho sinh viên NCKH 19 1.4 Các yếu tố ảnh hưởng đến quản lí hoạt động NCKH sinh viên 20 Footer Page of 145 Header Page of 145 Môi tr ờng quản lí 20 1.4.2 Các yếu tố thuộc chủ thể quản lí 24 1.4.3 Các yếu tố thuộc đối t ợng quản lí 25 Kết luận h ơng 27 Chương THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÍ HOẠT ĐỘNG NGHI N CỨU KHO H C CỦ SINH VI N TRƯỜNG ĐHSP HÀ NỘI 28 2.1 Khái quát Trường ĐHSP Hà Nội 28 2.1.1 Gi i thi u Tr ờng S Nội 28 2 Chứ năng, nhi m v , quyền hạn ủ Nh tr ờng 29 Cơ sở vật chất kỹ thuật củ Tr ờng 31 Cơ ấu tổ chức 32 Quá trình đ o tạo củ Tr ờng 32 2.2 Thực trạng nghiên cứu khoa học sinh viên Trường ĐHSP Hà Nội 35 2.2.1 Nhận thức sinh viên hoạt động nghiên cứu khoa học 36 2.2.2 Thành tựu NCKH củ sinh viên năm (2011 - 2016) 39 2 Lĩnh vực NCKH củ sinh viên năm (2011-2016) 42 2.2.4 Mứ độ thực hi n hoạt động nghiên cứu khoa học cho sinh viên 43 2.2.5 Các loại hình NCKH sinh viên 46 2.2.6 Các yếu tố ảnh h ởng đến hi u tổ chức NCKH sinh viên 49 2.3 Thực trạng công tác quản lí hoạt động nghiên cứu khoa học sinh viên Trường ĐHSP Hà Nội 52 2.3.1 Nhận thức tầm quan trọng quản lí hoạt động NCKH sinh viên Tr ờng S Nội 52 Thái độ giảng viên vi c tổ chức NCKH sinh viên 53 2.3.3 Xây dựng kế hoạch quản lí NCKH sinh viên 55 2.3.4 Tổ chức nghiên cứu khoa học cho sinh viên 55 2.3.5 Kiểm tr , đánh giá, ông bố kết NCKH sinh viên 56 2.3.6 Tạo điều ki n, sách cho sinh viên NCKH 56 Footer Page of 145 Header Page of 145 2.4 Các yếu tố ảnh hưởng quản lí hoạt động NCKH sinh viên Trường ĐHSP Hà Nội 56 2.4.1 Các yếu tố thuộc chủ thể quản lí 56 2.4.2 Các yếu tố thuộ đối t ợng quản lí 58 2.4.3 Các yếu tố thuộc môi trường quản lí 60 Kết luận h ơng 63 Chương CÁC BIỆN PHÁP QUẢN LÍ HOẠT ĐỘNG NGHI N CỨU KHO H C CỦ SINH VI N TRƯỜNG ĐHSP HÀ NỘI TRONG ĐÀO TẠO THEO H C CHẾ TÍN CHỈ 64 3.1 Căn đề xuất biện pháp 64 3.1.1 M tiêu đ o tạo bậ đại học 64 3.1.2 Chiến l ợc phát triển nh tr ờng 64 3.1.3 iều ki n sở vật chất ph c v cho hoạt động giảng dạy nghiên cứu khoa học 65 3.2 Biện pháp quản lí hoạt động nghiên cứu khoa học sinh viên Trường ĐHSP Hà Nội điều kiện đào tạo theo học chế tín 65 3.2.1 Nâng cao nhận thức, phát huy vai trò chủ động, tích cực giảng viên, sinh viên hoạt động nghiên cứu khoa học 65 3.2.2 Xây dựng kế hoạch, sách hợp lí để đẩy mạnh hoạt động NCKH sinh viên 68 3.2.3 Tổ chức diễn đ n K CN, thông tin NCKH cho sinh viên 69 3.2.4 Kiểm tr , đánh giá hoạt động NCKH sinh viên 71 Tăng ờng điều ki n hỗ trợ cho hoạt động NCKH sinh viên 73 3.2.6 Xây dựng Quy định hoạt động NCK sinh viên Tr ờng S Hà Nội 74 3.3 Mối quan hệ biện pháp 76 3.4 Khảo nghiệm cần thiết tính khả thi biện pháp đề xuất 77 Footer Page of 145 Header Page of 145 3.4.1 M đí h v ph ơng pháp khảo sát 77 3.4.2 Kết khảo sát 77 Xây dựng kế hoạch, sách hợp lí để đẩy mạnh hoạt động NCKH sinh viên 77 Xây dựng kế hoạch, sách hợp lí để đẩy mạnh hoạt động NCKH sinh viên 79 Kết luận h ơng 81 KẾT LUẬN 82 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 86 PHỤ LỤC Footer Page of 145 Header Page of 145 DANH MỤC VIẾT TẮT Footer Page of 145 KHCN Khoa học công nghệ NCKH Nghiên cứu khoa học GD&ĐT Giáo dục đào tạo Header Page 10 of 145 DANH MỤC BẢNG, DANH MỤC HÌNH Bảng 2.1 Cơ sở vật chất trường (tính đến năm học 2015-2016) 31 Bảng 2.2 Danh sách Khoa Bậc đào tạo trường 33 Bảng 2.3 Số lượng sinh viên, học viên, NCS từ năm 2011-2016 34 Bảng 2.4 Số lượng sinh viên, học viên, nghiên cứu sinh tốt nghiệp từ năm 2011-2016 34 Bảng 2.5 Đề tài nghiên cứu khoa học chuyển giao khoa học công nghệ nhà trường nghiệm thu giai đoạn năm gần 35 Bảng 2.6 Vai trò hoạt động NCKH trình đào tạo sinh viên 37 Bảng 2.7 Tác dụng hoạt động nghiên cứu khoa học đào tạo 38 Bảng 2.8 Số lượng đề tài NCKH sinh viên năm 40 Bảng 2.9 Các đề tài NCKH sinh viên đạt giải (2011-2016) 40 Bảng 2.10 Số công trình công bố Tạp chí Hội nghị, Hội thảo sinh viên từ năm 2011-2016 41 Bảng 2.11 Số lượng đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên chia theo lĩnh vực nghiên cứu 42 Bảng 2.12 Mức độ thực hoạt động NCKH cho sinh viên 44 Bảng 2.13 Đánh giá việc sử dụng loại hình NCKH sinh viên 47 Bảng 2.14 Những thuận lợi sinh viên tham gia hoạt động nghiên cứu khoa học 50 Bảng 2.15 Những khó khăn sinh viên tham gia hoạt động nghiên cứu khoa học 51 Bảng 2.16 Vai trò quản lí hoạt động NCKH sinh viên 52 Bảng 2.17 Thái độ giảng viên việc t chức NCKH sinh viên 53 Bảng 2.18 Yếu tố thuộc chủ thể quản lí ảnh hưởng đến hoạt động nghiên cứu khoa học sinh viên 57 Footer Page 10 of 145 Header Page 97 of 145 86 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng Việt Nguyễn Vân Anh (2009), Các bi n pháp quản lí nhằm tăng ờng hoạt động nghiên cứu khoa học củ sinh viên Tr ờng TN, Luận S - văn thạc sĩ Quản lí giáo dục Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên Ban Chấp hành Trung ương (2012), Nghị Quyết TW6, ại hội XI, phát triển KH&CN, NQ số 20-NQTW Ban chấp hành Trung ương (2013), Nghị TW8, ại hội XI, đổi m i ăn bản, toàn di n Giáo d c Vi t Nam, NQ số 29-NQTW Bộ Giáo dục Đào tạo (2000), Quyết định số 08/2000/Q ng y 30/3/2000, Về vi c ban hành quy chế nghiên cứu khoa học sinh viên tr ờng đại họ v o đẳng, Hà Nội Bộ Giáo dục Đào tạo (2001), Công văn số 7483/KHCN ngày 30/7/2001, Về vi c tổ chức xét tặng giải th ởng “Sinh viên nghiên cứu khoa họ ”trong tr ờng đại học học vi n, Hà Nội Bộ Giáo dục Đào tạo (2001), Quyết định số 31/2001/Q -BGD& T ngày 30/7/2001, Về vi nhận tốt nghi p đại họ , thí điểm tổ đ o tạo, kiểm tra, thi công o đẳng h quy theo học chế tín Bộ Nội vụ Bộ GD&ĐT (2011), Thông t liên tịch số 06/2011/TTLTBN BGD T Quy định tiêu chuẩn, nhi m v , chế độ làm vi c, sá h đối v i giảng viên sở đ o tạo, bồi d ỡng Bộ, quan ngang Bộ, qu n thuộc Chính phủ, Tr ờng Chính trị tỉnh, thành phố trực thuộ Trung ơng Bộ GD&ĐT (2007), Quy chế số 43/2007/Q -BGD& T vi c ban hành quy chế đ o tạo đại họ v o đẳng h quy theo h thống tín Bộ GD&ĐT (2011), Thông t số 22/2011/TT-BGD T ng y 30/5/2011 Quy định hoạt động K &CN Footer Page 97 of 145 sở giáo d đại học Header Page 98 of 145 87 10 Bộ GD&ĐT (2012), Thông t số 19/2012/TT-BGD T ng y 01/6/2012 Quy định hoạt động nghiên cứu khoa học củ sinh viên sở giáo d đại học 11 Bộ GD&ĐT (2016), Thông t số 18/2016/TT-BGD T ng y 22/6/2016 Ban hành Quy chế xét Giải th ởng Sinh viên nghiên cứu khoa học 12 Chính phủ (2005), Nghị số 14/2005/NQ-CP ngày 02/11/2005 Về đổi m i toàn di n giáo d đại học Vi t N m gi i đoạn 2006 - 2020 13 Đỗ Cẩm Linh (2014), Quản lí hoạt động NCKH sinh viên Hoc vien tài chính, Luận văn thạc sĩ Quản lí Giáo dục - Đại học Giáo dục 14 Lê Yên Dung (2010), Mô hình quản lí hoạt động nghiên cứu khoa học, đại họ đ ng nh, đ lĩnh vực, Luận án tiến sĩ Quản lí giáo dục Đại học Giáo dục 15 Vũ Cao Đàm (1999), h ơng pháp luận nghiên cứu khoa học, NXB Khoa học kĩ thuật Hà Nội 16 Vũ Cao Đàm (2000) h ơng pháp luận nghiên cứu khoa học, NXB Khoa học - Kỹ thuật, Hà Nội 17 Nguyễn Minh Đạo (2001) Khoa học quản lí, tập I, Trường Đại học KTQD, Hà Nội 18 Đảng Cộng sản Việt Nam (2016), ăn ki n ại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội 19 Đảng Trường ĐHSP Hà Nội 2, Báo cáo trị ăn ki n ại hội ảng lần thứ XI, nhi m kỳ 2015-2020 20 Hoàng Nhị Hà (2009), Quản lí NCKH tr ờng đại họ s phạm, Luận án tiến sĩ Quản lí giáo dục 21 Đặng Vũ Hoạt, Hà Thị Đức (1992), h ơng pháp luận v ph ơng pháp nghiên cứu khoa học giáo d c, (Giáo trình dùng cho học viên cao học, Bộ Giáo dục Đào tạo, Hà Nội) Footer Page 98 of 145 Header Page 99 of 145 88 22 Nguyễn Quang Huy (2013), Quản lí hoạt động nghiên cứu khoa học sinh viên ại học Công nghi p Hà Nội, Luận văn thạc sĩ Quản lí giáo dục Đại học Giáo dục 23 Hoàng Lan Hương (2008), Bi n pháp quản lí hoạt động nghiên cứu khoa học sinh viên ại học Mở Hà Nội gi i đoạn phát triển m i, Luận văn thạc sĩ Quản lí giáo dục 24 Phan Huy Lê, Vi c bồi d ỡng ph ơng pháp nghiên ứu khoa học cho họ sinh đại học, Tạp chí Đại học Giáo dục chuyên nghiệp số 6/1976, Hà Nội 25 Luật Khoa học Công nghệ, 2013 26 Luật Giáo dục Đại học, 2013 27 Nguyễn Tấn Phát (1999), “Công tác nghiên cứu khoa học với việc nâng cao chất lượng đào tạo”, Tạp chí Nghiên cứu Giáo d c số 5/1999, Hà Nội 28 Ngô Viết Sơn (2009), “Nâng cao chất lượng quản lí đề tài khoa học thuộc lĩnh vực giáo dục trường đại học”, Tạp chí Giáo d c, số 217 29 Ngô Viết Sơn (2010), “Đ i công tác quản lí đề tài khoa học quản lí giáo dục nhằm đáp ứng yêu cầu Ngành Giáo dục đất nước”, Kỷ yếu Hội thảo Khoa học Quố gi Tr ờng ại học, Học vi n ó đ o tạo Kinh tế - Quản trị kinh doanh 30 Lê Tử Thành (1995), Giáo trình Logic họ v ph ơng pháp luận nghiên cứu khoa học, NXB trẻ 31 Thủ tướng Chính phủ (2014), Quyết định số 70/2014/Q -TTg ngày 10 tháng 12 năm 2014 vi b n h nh iều l tr ờng đại học 32 Thủ tướng Chính phủ (1967), Quyết định số 128/CP ngày 14 tháng năm 1967 vi c thành lập Tr ờng S Nội 33 Thủ tướng Chính phủ (2013), Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 22/01/2013 vi c triển khai thực hi n Kết luận số 51-KL/TW ngày 29/10/2012 Footer Page 99 of 145 Header Page 100 of 145 89 Hội nghị lần thứ Ban Chấp h nh Trung ơng ảng khóa XI đổi m i ăn bản, toàn di n giáo d v đ o tạo, đáp ứng yêu cầu CN , điều ki n kinh tế thị tr ờng định h ng xã hội chủ nghĩ v hội nhập quốc tế 34 Trường ĐHSP Hà Nội (2014), Quy chế t chức hoạt động 35 Nguyễn Thị Tuyết (2007), Cơ sở lí luận thực tiễn quản lí hoạt động nghiên cứu khoa học tr ờng đại học Vi t N m theo định h ng bình đẳng gi i, Luận án tiến sĩ Quản lí giáo dục Đại học Giáo dục 36 Lê Xuân Vũ (2014), Các giải pháp nâng cao hi u quản lí hoạt động nghiên cứu khoa học tr ờng ại học Hoa Sen, Luận văn thạc sĩ Đại học Công nghiệp Thành phố HCM 37 Phạm Viết Vượng (2001), h ơng pháp luận nghiên cứu khoa học, NXB Đại học Quốc gia, Hà Nội 38 Phạm Viết Vượng - Nguyễn Xuân Thức (2010), h ơng pháp nghiên cứu khoa học, NXB Đại học Sư phạm Hà Nội Tiếng Anh 39 Allison B (1996), Research skills for students, Singapore 40 Albanese R (1999), Management, Dame Publishing, edition 41 Anderson G (1990), Fundamentals of education research, New York 42 Cordasco F and Elliots S.M.Galner (1963), Research and Report Writing, New York 43 Goroxepxki A.A, Lubixuna M.T (1971), Tổ chức công vi c tự học sinh viên, Tư liệu Trường ĐHSP Hà Nội 44 Darci J Harland (2011), (STEM) Student Research Handbook 45 Howard K., John A.Sharp (1983), The Management of a student research project, Singapore Footer Page 100 of 145 Header Page 101 of 145 90 46 Koontz, Harold and Cyril O’Donnell (1972), Principles of Management fifth Edition, McGraw-Hill Book Co., New York 47 Koontz H (1993), Những vấn đề cốt yếu quản lí NXB Khoa học Kỹ thuật 48 Kreitner R (2009), Management, 12th Edition 49 C Mác Ph Ăng ghen (1993), C Má v h Ăng ghen to n tập, Nhà xuất Chính trị Quốc gia, Hà Nội 50 Joseph M Putti, Harold Koontz, Heinz Weihrich (1988), Essentials of Management, McGraw-Hill Book 51 Prikhodko P.T (1972), Tổ v ph ơng pháp ông tá nghiên ứu khoa họ , sá h h ng dẫn vi c tổ v kĩ thuật làm công tác NCKH đối v i nhà khoa học trẻ tuổi, NXB khoa học kĩ thuật, Hà Nội 52 Ruane, J M (2005), Essentials of research methods: a guide to social science research, Malden, MA: Blackwell 53 Taylor J (2006), “The Management of research in research-intensive Universities”, Higher education management and policy Website 54 http://en.wikipedia.org/wiki/Mary_Parker_Follett 55 http://hpu2.edu.vn/phongkhcn/ Footer Page 101 of 145 Header Page 102 of 145 PHỤ LỤC PHIẾU TRƢNG CẦU Ý KIẾN Để xây dựng biện pháp quản lí hoạt động nghiên cứu khoa học sinh viên nhằm nâng cao chất lượng đào tạo nhà trường, tiến hành thu thập số thông tin cần thiết tìm hiểu thực trạng hoạt động NCKH sinh viên Xin Thầy cô vui lòng cho biết ý kiến số vấn đề sau: ánh dấu (+) vào ô mà bạn cho phù hợp Câu 1: Theo thầy, cô việc NCKH sinh viên có vai trò trình đào tạo? + Rất quan trọng □ + Quan trọng □ + Bình thường □ + Không quan trọng □ Câu 2: Theo thầy, cô hoạt động NCKH cho sinh viên có tác dụng trình đào tạo nhà trường? + Đào sâu củng cố kiến thức □ + Nâng cao trình độ hiểu biết □ + Hình thành kỹ NCKH □ + Phát triển kỹ độc lập nghiên cứu, tự học □ + Rèn luyện phẩm chât nhà nghiên cứu □ Câu 3: Theo thầy/cô, mức độ thực hoạt động NCKH cho sinh viên nào? + Rât thường xuyên □ + Thường xuyên □ Footer Page 102 of 145 Header Page 103 of 145 + Thỉnh thoảng □ + Không thực □ Câu 4: Theo thầy/cô, mức độ thực hình thức NCKH thực có tác dụng tới chất lượng đào tạo nhà trường TT Các loại hình NCKH Bài tập môn học Bài tập lớn Thực đề tài NCKH giảng viên Tốt Bình thƣờng Chƣa tốt hướng dẫn Thực tập tốt nghiệp chuyên ngành Khóa luận tốt nghiệp Câu 5: Theo Thầy /Cô, quản lí hoạt động NCKH có vai trò công tác nghiên cứu khoa học sinh viên + Rất quan trọng □ + Quan trọng □ + Bình thường □ + Không quan trọng □ Câu 6: Theo thầy/cô, giảng viên có thái độ việc t chức hoạt động NCKH cho sinh viên + Rất tích cực □ + Tích cực □ + Bình thường □ + Không tích cực □ Câu 7: Theo Thầy /Cô mức độ ảnh hưởng yếu tố đến quản lí hoạt động NCKH nào? Footer Page 103 of 145 Header Page 104 of 145 TT Yếu tố Chủ thể quản lí 1.1 Năng lực quản lí lãnh đạo Nhà trường, Khoa 1.2 Nhận thức tầm quan trọng lãnh đạo đơn vị hoạt động NCKH 1.3 Tri thức, kinh nghiệm lãnh đạo đơn vị hoạt động NCKH Đối tƣợng quản lí 2.1 Kỹ NCKH sinh viên 2.2 Hứng thú, động lực NCKH sinh viên 2.3 Nhận thức sinh viên tầm quan trọng hoạt động NCKH Môi trƣờng quản lí 3.1 Cơ sở vật chất, điều kiện phục vụ cho hoạt động NCKH 3.2 Trình độ, kinh nghiệm, nhiệt tình giảng viên với hoạt động NCKH 3.3 Cơ chế khuyến khích NCKH đơn vị 3.4 Phong trào NCKH trường Footer Page 104 of 145 Ảnh hƣởng nhiều Ảnh hƣởng Không ảnh hƣởng Header Page 105 of 145 PHỤ LỤC PHIẾU TRƢNG CẦU Ý KIẾN Để xây dựng biện pháp quản lí hoạt động nghiên cứu khoa học sinh viên nhằm nâng cao chất lượng đào tạo nhà trường, tiến hành thu thập số thông tin cần thiết tìm hiểu thực trạng hoạt động NCKH sinh viên Xin anh/chị vui lòng cho biết ý kiến số vấn đề sau: ánh dấu (+) vào ô mà anh/chị cho phù hợp Câu 1: Xin anh/chị cho biết ý kiến việc đánh giá thuận lợi, khó khăn sinh viên tham gia NCKH sau đây: Thuận lợi: + Nhà trường, Ban Chủ nhiệm khoa quan tâm □ + Giảng viên hướng dẫn nhiệt tình □ + Giảng viên hướng dẫn có kinh nghiệm □ + Có sở vật chất tốt cho NCKH □ + Sự t chức nghiêm túc □ + Sinh viên có kiến thức môn học □ Câu 2: Xin anh/chị cho biết ý kiến đánh giá thuận lợi, khó khăn sinh viên tham gia NCKH sau đây: + Một phận sinh viên chưa hiểu biết đầy đủ tầm quan trọng hoạt động NCKH □ + Kỹ NCKH sinh viên yếu □ + Bản thân chưa nỗ lực, khắc phục khó khăn trình NC □ + Chưa có hình thức động viên, khuyến khích hợp lý cho việc NCKH sinh viên Footer Page 105 of 145 □ Header Page 106 of 145 + Nhà trường, Khoa chưa quan tâm đên vần đề □ + Khả khai thác điều kiện sở vật chất phục vụ hoạt động NCKH sinh viên yếu + Kiến thức môn học yếu Footer Page 106 of 145 □ □ Header Page 107 of 145 PHỤ LỤC PHIẾU TRƢNG CẦU Ý KIẾN Để hoàn thiện việc đề xuất số biện pháp quản lí hoạt động nghiên cứu khoa học sinh viên, tiến hành thu thập thông tin cần thiết số biện pháp quản lí hoạt động NCKH sinh viên nhà trường Xin thầy cô vui lòng cho biết ý kiến mức độ hiệu tính khả thi biện pháp sau: Đánh dấu (+) vào ô mà thầy/cô cho phù hợp Mức độ Biện pháp quản í đề xuất TT RCT CT KCTRKT KT KKT Nâng cao nhận thức, phát huy vai trò chủ động, tích cực giảng viên, sinh viên hoạt động NCKH Xây dựng kế hoạch, sách hợp lí để đẩy mạnh hoạt động NCKH sinh viên T chức diễn đàn KHCN, thông tin NCKH cho sinh viên Tăng cường công tác kiểm tra, đánh giá hoạt động NCKH sinh viên Tăng cường điều kiện hỗ trợ cho hoạt động NCKH sinh viên Xây dựng quy định hoạt động NCKH sinh viên Trường ĐHSP Hà Nội Trong đó: RCT: cần thiết; CT: cần thiết; KCT: không cần thiết RKT: khả thi; KT: khả thi; KKT: không khả thi Footer Page 107 of 145 Header Page 108 of 145 Footer Page 108 of 145 Header Page 109 of 145 Footer Page 109 of 145 Header Page 110 of 145 Footer Page 110 of 145 Header Page 111 of 145 Footer Page 111 of 145 ... 1 .2. 1 Quản lí 12 1 .2. 2 Nghiên cứu khoa học 14 1 .2. 3 Nghiên cứu khoa học sinh viên 15 1 .2. 4 Quản lí hoạt động nghiên cứu khoa học 16 1 .2. 5 Quản lí hoạt động nghiên. .. 32 Quá trình đ o tạo củ Tr ờng 32 2 .2 Thực trạng nghiên cứu khoa học sinh viên Trường ĐHSP Hà Nội 35 2. 2.1 Nhận thức sinh viên hoạt động nghiên cứu khoa học 36 2. 2 .2 Thành tựu... DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM HÀ NỘI NGUYỄN THỊ YẾN QUẢN LÍ HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA SINH VIÊN TRƢỜNG ĐHSP HÀ NỘI TRONG ĐÀO TẠO THEO HỌC CHẾ T N CHỈ Chuyên ngành: Quản lí giáo
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản lí hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên trường ĐHSP Hà Nội 2 trong đào tạo theo học chế tín chỉ, Quản lí hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên trường ĐHSP Hà Nội 2 trong đào tạo theo học chế tín chỉ, Quản lí hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên trường ĐHSP Hà Nội 2 trong đào tạo theo học chế tín chỉ

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay