kinh tế lượng ứng dụng

39 99 0
  • Loading ...
1/39 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/04/2017, 21:44

KINH TẾ LƯỢNG ỨNG DỤNG NỘI DUNG MƠN HỌC BAO GỒM PHẦN MƠ HÌNH HỒI QUY spss chiều AMOS SEM đa chiêu SO SÁNH MƠ HÌNH ANOVA chiều ANOVA hai chiều MANVA nhiều chiều PHÂN TÍCH MƠ HÌNH VỀ SỰ HÀI LỊNG CỦA KHÁCH HÀNG PHẦN 1: MƠ HÌNH TUYẾN TÍNH A: MƠ HÌNH HỒI QUY (SPSS) Các bước phân tích mơ hình 1- Kiểm tra nhân tố khám phá EFA - KIỂM TRA ĐỘ HỢP LỆ, PHÂN TÍCH NHÂN TỐ VOLID TEST - PHÂN TÍCH TIN CẬY (GIẢI THÍCH BAO NHIÊU %) RELIABILITY TEST CONSBACH ALPHA DIMENTION REDUCTION  FACTOR Hệ số KMO> 0.5 có ý nghĩa, độ tin cậy nhỏ 5% (mức ý nghĩa lớn 95%) KMO and Bartlett’s Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling ,911 Adequacy Bartlett’s Test of Approx Chi2190,89 Sphericity Square df 496 Sig ,000 Hệ số KMO = 0.911 >0.5 với độ tin cậy Sig = 0.0050% Đây sở để xem xét bảng số liệu BẢNG MA TRẬN XOAY NHÂN TỐ Thuộc yếu tố thuộc component >0.5 lựa chọn Một yếu tố đặt câu hỏi, trường hợp bị loại đủ để xét Rotated Component Matrixa Component pp1 pp2 pp3 pp4 tc1 ,670 tc2 tc3 ,710 tc4 ,556 tc5 ,561 nl1 ,608 nl2 ,607 nl3 ,733 nl4 ,647 nl5 ,609 nl6 ,752 du1 ,682 du2 ,511 du3 ,630 du4 ,634 cth1 ,638 cth2 ,531 cth3 ,754 cth4 ,736 cth5 pthh ,759 pthh ,632 pthh phtt4 ,617 pthh ,729 shl1 shl2 shl3 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization a Rotation converged in 10 iterations ,770 ,734 ,688 ,730 Trong trường hợp biến phụ thuộc khơng có xuất component hết loại biến phụ thuộc khỏi việc xoay nhân tố Sau nhóm biến lại theo biến độc lập Loại bỏ biến thuộc nhiều component 0.7  chấp nhận cronbach alpha 0.7-0.8  độ tin cậy cao cronbach alpha 0.8-0.9  độ tin cậy tuyệt vời cronbach alpha 0.9-1  hồn tồn tin cậy cronbach’s alpha PP Reliability Statistics Cronbach’s Alpha Based on Cronbach’s Standardized Alpha Items ,858 N of Items ,860 Item-Total Statistics Corrected Item- Squared Cronbach’s Scale Mean if Scale Variance Total Multiple Alpha if Item Item Deleted if Item Deleted Correlation Correlation Deleted pp1 11,69 5,942 ,726 ,553 ,810 pp2 11,72 6,332 ,694 ,495 ,824 pp3 11,68 5,897 ,723 ,539 ,811 pp4 11,71 5,884 ,675 ,467 ,833 Nếu delete item hệ số cronbach’s alpha tồn yếu tố bị giảm, nên k loại Hệ số cronbach’s alpha =0.858>0.8 độ tin cậy thang đo cao hay nói cách khác biến PP mơ hình hồn tồn phù hợp LƯU Ý: chạy phải loại item bị loại bảng xoay nhân tố Khám phá mơ hình kiểm định độ tin cậy mơ hình MƠ HÌNH HỒI QUY Ho: khơng có tác động H1: có tác động Kiểm định để chấp nhận H1 bác bỏ H0 Chạy mơ hình hồi quy tuyến tính Analyze regressionlinear R : thêm biến vào kiểm định hệ số R2 để biết mức độ ý nghĩa có cần thêm vào hay k Colinearity diagnotics: kiểm định đa cộng tuyến Bảng tóm tắt mơ hình Model Summaryb Model R Std Error of Square the Estimate R Square ,814a Adjusted R ,663 ,646 ,51949 a Predictors: (Constant), pthh, pp, cth, du, tc, nl b Dependent Variable: shl 0≤R2≤1 0: hồn tồn k phù hợp 1: hồn tồn phù hợp ANOVAa Sum of Model Squares df Mean Square Regression 62,733 10,456 Residual 31,845 118 ,270 Total 94,578 124 F 38,743 Sig ,000b a Dependent Variable: shl b Predictors: (Constant), pthh, pp, cth, du, tc, nl Hệ số F=38.74 có mức độ tin cậy Sig.=100% mơ hình hồi quy hồn tồn phù hợp R2=0.663 cho biết mơ hình hồi quy giải thích 66.3% hài lòng khách hàng dịch vụ, lại 33.7% yếu tố khác ngồi mơ hình giải thích Điều hồn tồn phù hợp trình độ thời gian tác giả có giới hạn nên khơng thể đưa hết tất biến vào mơ hình Kiểm tra phù hợp mơ hình Bảng ANOVA cho kết sau: Độ lơn F=38.74 đạt mức độ tin cậy 100%, khẳng định mơ hình hồi quy nghiên cứu hồn tồn phù hợp HỆ SỐ XÁC ĐỊNH R2 ĐỘ LƠN 0.663 HỆ SƠ F 38,743 PVALUE 0,000 Vậy biến độc lập mơ hình giai thích hài lòng KH nào? Chúng ta xem xét bảng Bảng 2: hệ số hồi quy HỆ SỐ HỒI QUY CHƯA CUẨN HĨA MƠ HÌNH HỆ SỐ BETA HẰNG SỐ Thống kê đa động tuyến SAI SỐ CHUẨN t Độ tin cậy Tolerance VIF -1,522 ,357 -4,268 ,000 pp ,031 ,079 ,392 ,696 ,541 1,849 tc ,285 ,094 3,031 ,003 ,491 2,036 nl ,169 ,103 1,646 ,102 ,488 2,048 du ,262 ,097 2,689 ,008 ,500 2,002 cth ,328 ,092 3,577 ,001 ,577 1,734 pthh ,257 ,092 2,785 ,006 ,565 1,769 Bảng cho thấy B1=-1522 với độ tin cậy 100% Tương tự B3=0.285 với độ tin cậy= 99,77% (B3, B5, B6, B7) Mơ hình hồi quy tìm bao gồm biến sau: Tin Cậy, Đáp ứng, Cảm thơng biến phương tiện Hay mơ hình thể dạng phương trình sau: Hài Lòng= -1,522+0.2685TC+0.262DU+0.328CT+0.257PTHH Còn biến PP NL bị loại khỏi mơ hình khơng đáp ứng điều kiện độ tin cậy lớn 95% (giải thích bién có hệ số hồi quy cao giải thíc loại trừ biến khác Phải qn với phần thống kê mơ tả) CÁC GIẢ THIẾT TRONG MƠ HÌNH HỒI QUY (SLIDE) Liên hệ tuyến tính Scatter khơng thỏa sử dụng tạm biểu đồ P.P Plot Kiểm tra giả thiết thự tương quan >50 (có dấu sao) có tương quan >70 có tự tương quan Hiện tượng đa cộng tuyến Có tương quan k có đa cộng tuyến VIF CHẤP NHẬN RMSEA Model Default model Independence model RMSEA=0.036 CHẬP NHẬN  Phân tích nhân tố khẳng định cho kết hồn tồn phù hợp, nhân tố trích để đưa vào mơ hình cấu trúc SEM Bước 2: SEM –MƠ HÌNH CẤU TRÚC X2 Df X2/Df GFI AGFI CFI RMSEA NFI 0.9 >0.9 >0.9 0.9 349,823 285 1,227 0.828 0.788 0,958 0.043 0.811 Sau đưa số biện luận hợp lý số mơ hình  vào estimate để ước lượng mơ hình Structural Equation Model B2 B3 B4 B5 B6 Biến NL PP DU Pthh CTH Độ lơn β 0.31 0.45 2.137 -1.021 1.177 P.value 0.31>0.05 0.052>0.05 0.0040.05 0.0010.05  Khơng có liên quan nghề nghiệp giới tính 2/ Kiểm định trung bình tổng thể Analyze compare mean Report tuổi giới tính Mean N Std Deviation Nam 35,72 249 10,873 Nươ 32,98 251 11,409 Total 34,35 500 11,218 Có khác biệt tuổi nam nữ có ý nghĩa mặt thống kê hay khơng? Phải thực tiếp kiểm định tổng thể Analyze independent-sample text Nếu sig kiểm định Levene
- Xem thêm -

Xem thêm: kinh tế lượng ứng dụng, kinh tế lượng ứng dụng, kinh tế lượng ứng dụng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay