Thẩm định khía cạnh kinh tế xã hội của dự án đầu tư

27 172 0
  • Loading ...
1/27 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/04/2017, 21:22

Trường Đại học kinh tế quốc dân Khoa Đầu BÀI TẬP LỚN Thẩm định khía cạnh kinh tế hội dự án đầu Nhóm Hà Nội, 4-2017 Các thành viên nhóm Nguyễn Thị Thùy Linh – 11142494 Hà Hoài Ngân – 11143036 Hoàng Thị Mai Anh – 11145601 Nguyễn Hữu Kiên - 11142187 Lê Anh Đức - 11140906 Lê Thu Hà - 11145606 Nguyễn Ngọc Trâm - 11144709 Nguyễn Sỹ Hoàng - 11141619 Đặng Hoàng Anh - 1114 MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU Thẩm định khía cạnh kinh tế hội dự án nội dung mà quan quản lý nhà nước quan tâm, xem xét lợi ích mà dự án mang lại cho kinh tế tìm cách tối đa hoá lợi ích Nguyên tắc thẩm định giống thẩm định tài chính, so sánh lợi ích chi phí dự án Song điểm khác biệt quan niệm lợi ích chi phí góc độ hội: lợi ích đóng góp thực dự án vào phúc lợi chung quốc gia, chi phí khoản tiêu hao nguồn lực thực kinh tế Do lấy chi tiêu từ thẩm định tài phải có điều chỉnh định giá tính toán, thuế… Bên cạnh phải đánh giá cách đầy đủ, nghiêm túc tác động môi trường - xem mức độ gây ô nhiễm môi trường chấp nhận hay không khả năng, giải pháp cải thiện nhằm hướng tới “phát triển bền vững” A Lý luận chung thẩm định khía cạnh kinh tế hội dự án đầu Mục đích Là việc đánh giá mặt kinh tế quốc gia lợi ích hộidự án mang lại cho kinh tế thông qua việc xem xét tiêu phản ánh hiệu KTXH mà dự án mang lại Sự cần thiết phải xem xét khía cạnh kinh tế hội dự án đầu tư: Phân tích khía cạnh kinh tế hội dự án đầu nội dung trình lập thẩm định dự án đầu Việc phân tích có tác dụng không nhà đầu mà có ý nghĩa quan có thẩm quyền nhà nước định chế tài Đối với nhà đầu tư, phân tích khía cạn kinh tế hội chủ yếu để nhà đầu thuyết phục quan có thẩm quyền chấp thuận dự án thuyết phục định chế tài (ngân hàng, quan viện trợ song phương đa phương) tài trợ vốn Đối với nhà nước: quan trọng để định cho phép đầu Đối với nhà đầu tư, mục tiêu chủ yếu họ lợi nhuận Khả sinh lợi dự án mang lại thước đo chủ yếu động lực thúc đẩy bỏ vốn nhà đầu Song nhà nước, phương diện quốc gia lợi ích kinh tế hộidự án mang lại để xem xét cho phép đầu Một dự án dễ dàng chấp nhận thực có đóng góp cho kinh tế hội đáp ứng yêu cầu đòi hỏi phát triển kinh tế hội đất nước Đối với định chế tài chính: phân tích khía cạnh kinh tế hội chủ yếu để họ định có tài trợ vốn hay không Bất kỳ dự án đầu phát triển muốn tìm đến tài trợ định chế tài quốc gia định chế tài quốc tế (như ngân hàng giới, ngân hàng phát triển Châu Á…) đòi hỏi phải chứng minh cách chắn dự án mang lại lợi ích cho kinh tế hội Nếu không chứng minh lợi ích kinh tế hội họ không tài trợ Các thẩm định kinh tế hội dự án đầu 2.1 Hồ sơ dự án Hồ sơ án trình thẩm định gồm: hồ sơ dự án trình thẩm định xin phê duyệt chủ trường đầu hồ sơ dự án trình thẩm định xin cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu Hồ sơ dự án trình thẩm định xin định chủ trương đầu UBND cấp tỉnh gồm: - Văn đề nghị thực dự án đầu - Tài liệu chứng minh cách pháp lý nhà đầu tư: CMNT nhân dân, thẻ cước hộ chiếu với chủ đầu cá nhân; Giấy chứng nhận thành lập tài liệu tương đương khác xác nhận cách pháp lý nhà đầu tổ chức - Dự án đầu tư: tên nhà thầu thực dự án, mục tiêu đầu tư, quy mô đầu tư, nốn đầu phương án huy động vốn lao động, đề xuất hưởng ưu đãi đầu tư, đánh giá tác động, hiệu kinh tế - hội dự án - Bản tài liệu minh lực tài nhà đầu tư: báo cáo tài năm gần nhất; cam kết hỗ trợ tài công ty mẹ; cma kết hỗ trợ tài tổ chức tài chính; bảo lãnh lực tài hính nhà đầu - Đề cuất nhuc ầu sử dụng đất; trường hợp dự án không đề nghị Nhà nước giao đất, cho thuê đát, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất nộp thỏa thuận thuê địa điểm tài liệu khác xác nhận nhà đầu có quyền sử dụng đất - Giải trình cề sử dụng công nghệ - Hợp đồng hợp tác kinh doanh (BBC) dự án đầu theo hình thức hợp đồng hợp tác kinh doanh - Hồ sơ dự án trình thẩm định xin định chủ trương đầu Thủ tướng Chính phủ bổ sung thêm: - Phương án giải phóng mặt bằng, di dân, tái định cư (nếu có) - Đánh giá sơ tác động môi trường, giải pháp bảo vệ môi trường - Đánh giá tác động, hiệu kinh tế - hội dự án đầu - Hồ sơ dự án trình thẩm định xin định chủ trương đầu 2.2 Quốc hội bổ sung thêm: - Đề xuất chế, sách đặc thù (nếu có) Quy hoạch, chiến lược phát triển kinh tế - hội đất nước, địa phương - Các văn quy phạm pháp luật, Nghị quyết, định chủ trương, chiến lược phát triển kinh tế - hội Đảng, Quốc hội Chính phủ liên quan đến Vùng, địa phương, ngành, lĩnh vực, sản phẩm - Các văn đạo Chính phủ, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Bộ quản lý ngành đặt - Các quy hoạch liên quan hiệu lực thi hành - Các văn hướng dẫn công tác quy hoạch quy định hành có liên quan Ví dụ: - Nghị định 92/2006/NĐ-CP Chính phủ: Về lập, phê duyệt quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - hội - Nghị định số 04/2008/NĐ-CP Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung số điều Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07 tháng năm 2006 Chính phủ lập, phê duyệt quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - hội - Nghị định số 44/2015/NĐ-CP Chính phủ: Quy định chi tiết số nội dung quy hoạch xây dựng - Quyết định số 432/QĐ-TTg Thủ tướng phủ: Phê duyệt 2.3 chiến lược Phát triển bền vững Việt Nam giai đoạn 2011-2020 Chính sách, định hướng phát triển kinh tế - hội đất nước, địa phương - Các văn quy phạm pháp luật, thông hướng dẫn, chủ trương Nhà Nước phát triển kinh tế - hội - Các sách hiệu lực thi hành Ví dụ: - Quyết định số 04/2016/QĐ-UBND UBND tỉnh Bình Dương: Về việc ban hành quy định sách khuyến khích phát triển nông nghiệp theo hướng nông nghiệp đô thị - nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tỉnh Bình Dương giai đoạn 2016-2020 - Nghị định số 69/2008/NĐ-CP Chính phủ: Về sách khuyến khích hội hóa hoạt động lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường Hiện nay, định hướng chung nước ta định hướng hội chủ nghĩa; hoàn thiện kinh tế thị trường, ổn định kinh tế vĩ mô, tạo môi trường động lực cho phát triển kinh tế - hội; phát triển bền vững văn hóa, hội, y tế sở gắn kết chặt chẽ, hài hòa phát triển kinh tế với phát triển văn hóa thực tiến bộ, công hội, nâng cao đời sống nhân dân Tùy thuộc vào đặc điểm mõi dự án, cần theo sách, định hướng, quy hoạch chiến lược vùng, ngành Các nhà đầu tham khảo văn quy phạm pháp luật liên quan cổng thông tin phủ (http://www.chinhphu.vn/), ban ngành liên quan địa phương thực dự án Nội dung 3.2 Thẩm định tiêu hiệu kinh tế 3.2.1 Giá trị gia tăng túy quốc gia (NNVA – National Net Value Added) Đối với dự án đầu có liên quan đến việc sử dụng vốn nước (vay, liên doanh hay góp vốn cổ phần), NVA gồm: - Giá trị gia tăng túy quốc gia: phần giá trị tăng sử dụng nước (NNVA) - Giá trị gia tăng túy chuyển nước (RP – Repatriated Payments) bao gồm tiền lương, thưởng, trả lãi vay vốn, lợi nhuận thuần, lãi cổ phần người nước ngoài, khoản toán ngoại tệ khác không dựa vào đầu vào nguyên vật liệu NNVA tiêu biểu thị đóng góp đầu nến kinh tế đất nước Công thức tính NNVA sau: Lưu ý: Khi tính tổng NVA (hay NNVA) đời dự án tính NVA (Hay NNVA) bình quân năm phải tính chuyển O, MI, D năm mặt thời gian (thường đầu thời kỳ phân tích, với việc sử dụng tỷ suất chiết khấu hội (rs) Về mặt lý thuyết rs chi phí hội thực tế vốn sử dụng cho dự án Tỷ suất chiết khấu hội ước tính sở mức lãi suất dài hạn thị trường vốn quốc tế có điều chỉnh theo tình hình trị sách kinh tế nước sở Tỷ suất chiết khấu hội cần định kỳ xem xét điều chỉnh cho phù hợp với tình hình phát triển kinh tế nước (tỷ lệ tăng trưởng, tỷ lệ lạm phát, mức lãi suất, sách kinh tế lợi thế…) Việc xem xét lại tỷ suất chiết khấu tiến hành soạn thảo kế hoạch phát triển trung hạn có thay đổi chủ yếu sách phát triển kinh tế hội đất nước 3.2.2 Giá trị ròng kinh tế NPV(E) Giá trị ròng kinh tế tiêu phản ánh tổng lợi ích đời dự án góc độ toàn kinh tế quy mặt thời gian Công thức tính: Trong đó: - BEi lợi ích kinh tế dự án năm thứ i đời dự án Đây khoản thu dự án sau có điều chỉnh nội dung khoản mục coi thu giá theo yêu cầu phân tích kinh tế - CEi chi phí kinh tế dự án năm thứ I đời dự án Đây khoản chi dự án sau có điều chỉnh nội dung khoản mục coi chi giá theo yêu cầu phân tích kinh tế - rs tỷ suất chiết khấu hội Dự án chấp nhận góc độ hiệu toàn kinh tế NPV(E) > Tức tổng thu kinh tế đời dự án lớn tổng chi đời dự án quy mặt thời gian Nếu NPVE 1) 3.3 Thẩm định tác động mặt hội 3.3.1 Mức giá trị gia tăng phân phối cho nhóm dân cư vùng lãnh thổ Đây tiêu quan trọng, giúp đánh giá đóng góp dự án vào việc thực mục tiêu phân phối xác định tác động dự án đến trình điều tiết thu nhập theo nhóm dân cư theo vùng lãnh thổ Thực chất tiêu xem xét xem phần gia trị gia tăng dự án dự án liên đới (nếu có) phân phối cho nhóm đối tượng khác (bao gồm người làm công ăn lương, người hưởng lợi nhuận, nhà nước) vùng lãnh thổ nào, có đáp ứng mục tiêu phát triển kinh tế hội giai đoạn định hay không Để đánh giá tiêu này, phải thực theo quy trình sau: Bước 1: xác định nhóm dân cư vùng lãnh thổ (i) phân phối giá trị tăng thêm (NNVA) dự án Bước 2: tiếp đến xác định phần giá trị tăng thêm dự án tạo mà nhóm dân cư vùng lãnh thổ nhận (NNVAi) Bước 3: tính tỷ lệ giá trị gia tăng nhóm dân cư vùng lãnh thổ thu tổng giá trị gia tăng năm hoạt động bình thường dự án (BDi) theo công thức sau: Trong đó: -NNVAi phần giá trị gia tăng mà nhóm dân cư hay vùng lãnh thổ I nhận nhờ thực dự án (đối với nhóm người làm công ăn lương tiền lương trợ cấp hàng năm, nhóm 13 người hưởng lợi nhuận cổ tức hay tiền lãi vay; nhà nước tiền thuế phải nộp, cổ tức từ cổ phần nhà nước, lãi vay trả cho khoản vay nhà nước…) -NNVA tổng giá trị gia tăng sản phẩm quốc gia túy dự án dự án liên đới (nếu có) -BDi tỷ lệ phân phối thu nhập cho nhóm dân cư vùng lãnh thổ Sau tính tỷ lệ BD cho nhóm dân cư vùng lãnh thổ, tiến hành so sánh tỷ lệ nhóm dân cư vùng lãnh thổ với thấy tình hình phân phối giá trị gia tăng dự án tạo nhóm dân cư vùng lãnh thổ nước Việc đánh giá tiêu phụ thuộc vào sách kinh tế hội giai đoạn định 3.3.2 Tác động đến lao động việc làm Các nước phát triển nói chung Việt Nam nói riêng tình trạng yếu kỹ thuật sản xuất công nghệ lại thừa nhân công Chính tiêu gia tăng công ăn việc làm tiêu quan trọng việc đánh giá dự án đầu Để đánh giá tác động dự án đến lao động việc làm xem xét tiêu tuyệt đối tiêu tương đối là: tiêu số lao độnng có việc làm thực dự án tiêu số lao động có việc làm tính đơn vị giá trị vốn đầu 3.3.2.1 Số lao động có việc làm Bao gồm số lao động có việc làm trực tiếp cho dự án số lao động có việc làm dự án liên đới (số lao động có việc làm gián tiếp) Các dự án liên đới dự án khác thực đòi hỏi dự án xem xét Trình tự xác định số lao động (trực tiếp gián tiếp) có việc làm thực dự án sau: 14 Bước 1: xác định số lao động cần thiết cho dự án xem xét năm hoạt động bình thường đời dự án Bước 2: xác định số lao động cần thiết cho việc tăng thêm dự án liên đới đầu vào đầu Đây số lao động có việc làm gián tiếp nhờ thực dự án xem xét Bước 3: tổng hợp số lao động trực tiếp gián tiếp có việc làm tổng lao động có việc làm nhờ thực dự án Trong tạo việc làm cho số lao động, hoạt động dự án làm cho số lao động sở sản xuất kinh doanh dịch vụ khác bị việc sở không cạnh tranh với sản phẩm dự án mới, phải thu hẹp sản xuất Trong số lao động làm việc dự án, có số người nước Do số lao động đất nước có việc làm nhờ thực dự án bao gồm số lao động trực tiếp gián tiếp phục vụ cho dự án trừ số lao động bị việc sở có liên quan số người nước làm việc cho dự án 3.3.2.2 Số lao động có việc làm đơn vị vốn đầu Để tính tiêu số lao động có việc làm đơn vị giá trị vốn đầu tư, tương tự lao động, ta phải tính số vốn đầu trực tiếp dự án xem xét vốn đầu dự án liên đới (vốn đầu đầy đủ) Tiếp tính tiêu sau đây: - Số lao động có việc làm trực tiếp tính đơn vị giá trị vốn đầu tự trực tiếp (Id) Id= Ld/ Ivd Trong đó: Ld – số lao động có việc làm trực tiếp dự án Ivd – số vốn đầu trực tiếp dự án 15 -Toàn số lao động có việc làm tính đơn vị giá trị vốn đầu đầy đủ (IT) IT= LT/ IVt Trong đó: LT – toàn số lao động có việc làm trực tiếp gián tiếp (LT=Ld + Lind¬¬¬) IvT số vố đầu đầy đủ dự án xem xét dự án liên đới (IvT = Ivd + Ivind) Lind¬¬¬ – số lao động có việc làm gián tiếp Ivind – số vốn đầu gián tiếp Nói chung tiêu chuẩn đánh giá tiêu có giá trị cao dự án có tác lớn đến kinh tế hội 3.3.3 Mức đóng góp cho ngân sách Nhà nước thông qua khoản thuế 3.3.3.1 Đối với Nhà nuớc NSNN nguồn tài để trì tồn máy nhà nuớc, giúp cho nhà nuớc thực chức năng, nhiệm vụ Trong chế thị truờng, NSNN đuợc nhà nuớc sử dụng làm công cụ quan trọng để điều chỉnh vĩ mô kinh tế hội Đây vai trò tất yếu quan trọng NSNN thời đại mô hình kinh tế 3.3.3.2 Đối với ổn định kinh tế Quan trọng kiềm chế lạm phát, ổn định công ăn việc làm đảm bảo công hội Trong điều kiện kinh tế thị truờng, giá chủ yếu phụ thuộc vào quan hệ cung cầu Vì để ổn định giá cả, phủ tác động vào cung cầu hàng hoá thị truờng thông qua sách thuế sách chi tiêu NSNN Chính phủ sử dụng NSNN nhằm khống chế lạm phát cách có hiệu thông qua việc thực sách thắt chặt Ngân sách, tức cắt giảm khoản chi, chống tình trạng bao 16 cấp, lãng phí chi tiêu, giảm thuế đầu tu Bên cạnh phủ phát hành công cụ nợ, vay nhân dân để bù đắp thiếu hụt NSNN, góp phần to lớn vào việc làm giảm tốc độ lạm phát kinh tế mở 3.3.3.3 Điều chỉnh cấu kinh tế Nhờ NSNN nhà nước điều chỉnh cấu kinh tế cách dùng vốn để tăng cường đầu tư, chi tiêu vào ngành, lĩnh vực cần thúc đẩy phát triển Ví dụ dần chuyển dịch cấu kinh tế theo hướng đại, tăng tỷ trọng công nghiệp dịch vụ đóng góp vào GDP giảm tỷ trọng nông nghiệp 3.3.3.4 Tăng trưởng kinh tế Trước đây, chế kế hoạch hoá tập trung, với việc nhà nước can thiệp trực tiếp vào hoạt động sản xuất kinh doanh, vai trò NSNN việc điều hành hoạt động thụ động NSNN túi đựng sổ thu, thực bao cấp tràn lan như: cấp vốn cố định, cấp bù lỗ, bù giá Chuyển sang chế thị trường , Nhà nước định hướng đổi cấu kinh tế, kích thích phát triển sản xuất chống độc quyền, thực thông qua sách thuế sách chi tiêu Ngân sách phủ, vừa kích thích vừa gây sức ép, nhằm kích thích tăng trưỏng kinh tế 3.3.3.5 Tạo phát triển mặt hội Tập trung vào lĩnh vực vãn hoá giáo dục, y tế, phúc lợi hội Trong việc giải vấn đề hội, Nhà nước trợ giúp trực tiếp cho người có thu nhập thấp có hoàn cảnh đặc biệt chi trợ cấp hội, trợ giá cho mặt hàng thiết yếu, chi thực sách dân số, sách việc làm, chống mù chữ, chống thiên tai dịch bệnh Bên cạnh khoản chi này, thuế sử dụng để thực vai trò tái phân phối thu nhập, đảm bảo công hội Trong điều kiện kinh tế nước ta với nguồn thu hạn hẹp mà nhu cầu chi tiêu lại lớn Vì việc chi tiêu NSNN đòi hỏi phải tiết kiệm, sử dụng có hiệu qủa, chi đối tượng cho vấn đề hội việc 17 đáng quan tâm Ta thấy ngân sách quốc gia tăng nhanh có lợi cho phát triển kinh tế hội đất nước Do nguồn ngân sách chủ yếu sử dụng để đầu vào ngành sản xuất mũi nhọn, xây dựng sở hạ tầng, trợ giúp ngành sản xuất mũi nhọn, xây dựng sở hạ tầng, trợ giúp ngành lợi ích chung hội cần thiết phải phát triển Vì vậy, dự án đầu đóng góp nhiều cho ngân sách qua loại thuế khoản thu khác hiệu lớn xét đóng góp vào lợi ích kinh tế hội dự án Để xem xét hiệu đóng góp vào ngân sách dự án, sử dụng tiêu tỷ lệ đóng góp vào ngân sách tổng vốn đầu 3.3.4 Tác động đến phát triển ngành, địa phương vùng lãnh thổ Ảnh hưởng dây chuyền : xu hướng phát triển phân công lao động hội, mối liên hệ ngành, vùng kinh tế ngày gắn bó chặt chẽ Vì vậy, lợi ích kinh tế hội dự án không đóng góp cho thân ngành đầu mà cò ảnh hưởng thúc đẩy phát triển ngành khác Ví dụdự án đầu vào ngành khai thác quặng sắt, có tác động định đến ngành luyện kim hay khí chế tạo Hoặc với dự án sản xuất đường có tác động định đến việc sản xuất mía địa phương Tuy nhiên ảnh hưởng dây chuyền ý nghĩa tích cực mà số trường hợp có tác động tiêu cực Vì phân tích thẩm định dự án phải tính đến hai yếu tố Những ảnh hưởng đến phát triển kinh tế hội địa phương kết cấu hạ tầng: có dự án mà ảnh hưởng đến phát triển kinh tế hội địa phương rõ rệt Đặc biệt dự án địa phương nghèo, vùng núi, nông thôn với mức sống trình độ dân trí thấp Nếu dự án triển khai địa phương trên, tất yếu kéo theo việc xây dựng công trình kết cấu hạ tầng Những lực kết cấu hạ tầng tạo 18 từ dự án nói trên, có tác dụng dự án mà ảnh hưởng đến dự án khác phát triển địa phương Dự án đầu lĩnh vực bưu viễn thông lợi ích tài giúp tăng cường cải thiện sở hạ tầng viễn thông Việt Nam Tăng cường khả lực hội nhập kinh tế quốc tế Một khía cạnh quan trọng việc xem xét dự án có nên đầu hay không thẩm định yếu tố môi trường Việc thực dự án thường có tác động định đến môi trường sinh thái Tác động tích cực tiêu cực Tác động tích cực làm đẹp cảnh quan tác động tiêu cực gây ô nhiễm môi trường, hủy hoại tài nguyên thiên nhiên, làm ảnh hưởng đến sức khỏe người Nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường bao gồm: a, Chỉ dẫn xuất xứ dự án, chủ dự án, quan có thẩm quyền phê duyệt dự án; nguồn thông tin, liệu phương pháp sử dụng; việc tổ chức tiến hành lập báo cáo đánh giá tác động môi trường; việc tham vấn cộng đồng trình lập báo cáo đánh giá tác động môi trường b, Liệt kê, mô tả chi tiết hoạt động, hạng mục công trình dự án có nguy gây tác động xấu đến môi trường; công nghệ vận hành hạng mục công trình dự án c, Đánh giá chung trạng môi trường nơi thực dự án vùng kế cận d, Đánh giá, dự báo tác động dự án đến điều kiện tự nhiên, thành phần môi trường tự nhiên, yếu tố kinh tế - hội có liên quan đ, Đề xuất biện pháp giảm thiểu tác động xấu đến điều kiện tự nhiên, thành phần môi trường tự nhiên, sức khỏe cộng đồng yếu tố kinh tế - hội có liên quan e, Danh mục công trình, chương trình quản lý giám sát vấn đề môi trường trình thực dự án 19 g, Dự toán kinh phí xây dựng hạng mục công trình bảo vệ môi trường tổng dự toán kinh phí dự án h, Cam kết chủ dự án việc thực biện pháp bảo vệ môi trường trình xây dựng vận hành dự án đề xuất báo cáo đánh giá tác động môi trường quy định khác bảo vệ môi trường có liên quan đến dự án Phương pháp đánh giá lợi ích kinh tế hội thực dự án đầu Xuất phát từ góc độ nhà đầu : Dưới góc độ nhà đầu tư, lợi ích kinh tế hội dự án xem xét biệt lập với tác động kinh tế dự án (như trợ giá đầu vào, bù lỗ đầu Nhà nước) Trong trường hợp này, phương pháp áp dụng dựa trực tiếp vào số liệu báo cáo tài dự án để tính tiêu định lượng thực xem xét mang tính chất định tính sau: + Mức đóng góp cho ngân sách (các khoản nộp vào ngân sách dự án bắt đầu hoạt động thuế doanh thu, thuế lợi tức, thuế xuất nhập khẩu, thuế đất ) năm đời dự án + Số chỗ làm việc tăng thêm năm đời dự án + Mức tăng suất lao động sau có dự án so với trước có dự án năm bình quân đời dự án + Tạo thị trường mức độ chiếm lĩnh thị trường dự án + Nâng cao trình độ kĩ thuật sản xuất: thể mức thay đổi cấp bậc công việc bình quân sau có dự án so với trước có dự án mức thay đổi tính đơn vị đầu + Nâng cao trình độ quản lý: thể thay đổi mức đảm nhiệm quản lý sản xuất, quản lý lao động, quản lý sau có dự án so với trước có dự án + Các tác động đến môi trường sinh thái 20 + Đáp ứng việc thực mục tiêu chiến lược phát triển kinh tế hội đất nước, nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế hội thời kỳ Xuất phát từ góc độ quản lý vĩ mô Nhà nước: Đối với cấp quản lý vĩ mô Nhà nước, xem xét lợi ích kinh tế hội dự án phải tính đến chi phí trực tiếp gián tiếp thu dự án đem lại Chi phí chi phí nhà đầu tư, địa phương, ngành đất nước Các lợi ích bao gồm lợi ích mà nhà đầu tư, người lao động, địa phương kinh tế hưởng Để xác định chi phí, lợi ích đầy đủ dự án đầu phải sử dụng báo cáo tài chính, tính lại đầu vào đầu theo hội Không sử dụng giá thị trường để tình chi phí lợi ích kinh tế hội giá thị trường chịu chi phối sách tài chính, kinh tế, hành Nhà nước Do giá thị trường không phản ánh chi phí hội thực tế Vì vậy, tính toán hiệu kinh tế hội dự án có tầm cỡ lớn, bao quát vùng, ngành rộng lớn hay quan trọng kinh tế phải điều chỉnh giá theo giá hội, phải lưu ý đến yếu tố bên có ảnh hưởng đến dự án ngược lại Sự khác phân tích kinh tế phân tích tài dự án Về quan điểm: Phân tích tài xem xét hiệu tầm vi mô, tầm doanh nghiệp phân tích kinh tế hội xem xét tầm vĩ mô, tầm hội Phân tích tài xuất phát từ lợi ích nhà đầu tư, phân tích kinh tế hội xuất phát từ lợi ích hội, cộng đồng 21 Mục tiêu phân tích tài tối đa hoá lợi nhuận cho nhà đầu tư, mục tiêu phân tích hiệu kinh tế hội tối đa hoá phúc lợi toàn hội Chính có khác biệt nên thực tế, dự án đầu thoả mãn tối đa hoá lợi nhuận cho doanh nghiệp không đồng thời tối đa hoá phúc lợi cho hội, lợi ích mà đem lại cho hội có không tương xứng, chí có hại cho hội Mặc phân tích tài đầy đủ, dự án đầu phải phân tích mặt hiệu kinh tế hội Nhà nước lại chủ yếu để Nhà nước cấp giấy phép đầu ngân hàng xem xét tài trợ vốn cho dự án Về mục đích: Mục đích phân tích tài quan tâm tới tối đa hoá lợi ích chủ đầu nhà tài trợ Do đó, họ quan tâm đến lợi nhuận, hiệu đầu tư, sản lương tối đa hoá lợi nhuận Ngoài ra, họ không quan tâm đến tác động dự án đến kinh tế hội nói chung Trái lại, mục đích phân tích kinh tế quan tâm đến lợi ích đem lại cho kinh tế, tức xem xét dự án đóng góp thực cho kinh tế quốc dân tìm cách tối đa hoá lợi ích Từ khác mục đích nói trên, dẫn đến quan niệm khác lợi ích chi phí phân tích tài phân tích kinh tế Trong phân tích kinh tế chi phí quan niệm khoản chi làm tiêu hao nguồn lực thực kinh tế, lợi ích khoản đóng góp thực dự án vào phúc lợi chung quốc gia Tất khoản chi phí lợi ích đơn mang tích chất chuyển giao từ thực thể kinh tế sang thực thể kinh tế khác kinh tế bị loại khỏi phân tích kinh tế Chính quan niệm lợi ích chi phí kinh tế vậy, giá sử dụng phân tích kinh tế phải giá phản ánh khan nguồn lực Thế hầu phát triển, giá thị trường hàng 22 hoá, dịch vụ, vốn, ngoại hối, đất đai bị bóp méo lí khác Có trường hợp, giá thị trường bị bóp méo thất bại thị trường, trường hợp khác có can thiệp phủ Vì lẽ đó, sử dụng giá thị trường để phân tích kinh tế, mà cần thiết phải điều chỉnh giá thị trường sang giá phản ánh khan nguồn lực kinh tế - giá kinh tế 23 B Thẩm định khía cạnh kinh tế hội dự án xây dựng tổ hợp nhà cao tầng Công ty xây dựng công trình văn hóa Giới thiệu dự án xây dựng tổ hợp nhà cao tầng Nhằm tận dụng hết mạnh đất đai, khai thác hiệu tiềm có, tạo chỗ dựa vững cho công tác sản xuất kinh doanh, thực tốt nhiệm vụ, nâng cao mức nộp ngân sách Nhà nước Công ty Xây dựng công trình Văn hoá kính trình Bộ Văn hoá cho phép công ty lập xúc tiến triển khai dự án đầu xây dựng tổ hợp nhà cao tầng đa diện tích mà công ty sử dụng để làm trụ sở, nhà ở, nhà xưởng theo chủ trương Nhà nước Sản phẩm dự án: Tổ hợp nhà cao tầng A B C D từ 9-17 tầng 1.1 Sự cần thiết dự án Việc thực dự án đem lại lợi ích kinh tế, hội thiết thực đồng thời tạo bước phát triển đột phá cho công ty, cụ thể là: - Tạo khu nhà khang trang, đại bên cạnh đại lộ lớn, cải thiện cảnh quan môi trường đô thị Người dân khu vực hưởng lợi dự án từ việc sử dụng hệ thống giao thông đẹp, hệ thống cấp thoát nước tốt, chất lượng sống nâng cao, an toàn - Tăng quỹ nhà cho Bộ thành phố thêm 15 060 m2 Góp phần giảm bớt khó khăn vấn đề nhà thành phố - Tăng nguồn ngân sách Nhà nước - Tăng nguồn vốn công ty 1.2 Căn để thẩm định dự án Căn pháp lý: -Căn vào chủ trương, sách Đảng Nhà nước: “Tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát huy hết khả năng, tận dụng ưu sẵn có 24 doanh nghiệp nhằm ổn định phát triển sản xuất, góp phần xây dựng đất nước, nâng cao đời ssống người lao động” -Căn vào nghị định71/2001/ NĐ - CP ngày 5/10/2001 ưu đãi đầu xây dựng nhà để bán cho thuê, thông số 20/2002 TT-BTC hướng dẫn thi hành nghị định 71/2001/NĐ- CP -Căn chủ trương thành phố Hà Nội khuyến khích hỗ trợ dự án tạo thêm quỹ nhà ở, nhà cao tầng đại nhằm giải nhu cầu nhà suc quỹ đất thành phố hạn chế Căn thực tế: Căn vào tiềm khả công ty đất đai có, không lớn vị trí thuận lợi Bộ máy điều hành quản lý ổn định co uy tín sản xuất kinh doanh địa bàn thành phố Thẩm định hiệu kinh tế hội dự án Với quy mô dự án nhỏ, khả thu thập số liệu xác định tỷ suất chiết khấu để đưa tiêu phân tích kinh tế hội hoàn chỉnh như: NVA, NNVA, Ec, EFC khó khăn Cho nên dự án sâu vào phân tích số khía cạnh dự án tác động 2.1.Lợi ích kinh tế cho công ty Khi dự án hoàn thành làm cho mặt công ty cải thiện, nguồn vốn tăng lên lớn Công ty sở hữu trụ sở, văn phòng, cửa hàng khang trang với giá trị ước tính 2400 m2 * 7.5 triệu = 18 000 triệu đồng Uy tín công ty ngày nâng cao thị trường Cán công nhân công ty nâng cao trình độ chuyên môn tay nghề thông qua viêc lập thực dự án 2.2.Việc làm Như biết, với dự án đời giải trước mắt số lao động lớn trực tiếp, người tham gia trực tiếp vào trình xây dựng thi công công trình Nếu dự án người có 25 thể chưa có việc làm Bởi công ty hoạt động với hình thức khoán công việc xây dựng thuê công nhân có tay nghề công nhân làm việc phụ nên người dân tham gia vào công việc dễ dàng Dự án đời tạo công ăn, việc làm, thu nhập cho công nhân, giải phần nhỏ tình trạng thất nghiệp thành phố khoảng năm 2.3.Tác động dây chuyền Sự đời dự án tạo lợi ích kinh tế cho thân dự án mà có tác động liên đới tới lợi ích cc cá thể khác hội Sự xuất làm tăng khả kinh doanh cho ngành cung cấp nguyên vật liệu xây dựng, tạo trụ sở cửa hàng cho số đối tượng kinh doanh khác Người dân xung quanh khu vực sử dụng hệ thông giao thông đẹp, hệ thông dịch vụ kèm theo công trình, giảm bớt ô nhiễm sau dự án hoàn thành Tăng thêm quỹ nhà 19 850 m2 góp phần đáp ứng yêu cầu nhà nhân dân thành phố Đối với đối tác liên doanh có khả tài đầu vào kinh doanh nhà, hưởng phần lợi ích từ kết đầu dự án 2.4.Tăng thu ngân sách Nhà nước Theo dự tính công ty, Nhà nước thu khoản thuế tương đối lớn từ tổng vốn đầu vào dự án là: 96013.5 * 5% = 4800.675 triệu đồng Như dự án thực Nhà nước có thêm khoản thu từ làm tăng thêm ngân sách cho đất nước, giải phần thâm hụt ngân sách, cân đối ngân sách Từ Nhà nước có thêm nguồn chi cho hoạt động khác hội Kết luận: Dựa vào nội dung thẩm định ta thấy dự án xây dựng tổ hợp nhà cao tầng đủ điều kiện để triển khai, mang lại nhiều lợi ích mặt kinh tế mặt hội cho địa phương 26 KẾT LUẬN Công tác thẩm định dự án hoạt động quan trọng dự án triển khai.Toàn trình thẩm định thường phức tạp, có tính liên ngành, đòi hỏi liên kết, hợp tác nhiều chuyên gia thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau: kinh tế, kĩ thuật, môi trường tiến hành thực có hiệu Do trình thẩm định gồm nhiều giai đoạn nên việc thẩm định khía cạnh tiến hành giai đoạn giai đoạn soạn thảo nhà lập dự án thẩm định Song dự án hình thành xong, phân tích khía cạnh nêu phải tiến hành cách nghiêm túc khách quan, để sở Quyết định ngược lại hình nhằm chứng minh cho định có Chính mà quan vấn chuyên gia giao trách nhiệm thực công việc thẩm định, người thực công việc người dự án Thẩm định dự án cần phải tiến hành tất khía cạnh không khía cạnh kinh tế - hội Nó nằm tăng cường mức độ xác việc tính toán biến cố chủ yếu mà chủ dự án lập Việc đưa kết luận đánh giá khía cạnh cho phép đưa Quyết định đầu hay Quyết định tài trợ đắn sở cho khả dự án đứng vững vòng đời hữu dụng 27 ... hiệu KTXH mà dự án mang lại Sự cần thiết phải xem xét khía cạnh kinh tế xã hội dự án đầu tư: Phân tích khía cạnh kinh tế xã hội dự án đầu tư nội dung trình lập thẩm định dự án đầu tư Việc phân tích... cho kinh tế xã hội Nếu không chứng minh lợi ích kinh tế xã hội họ không tài trợ Các thẩm định kinh tế xã hội dự án đầu tư 2.1 Hồ sơ dự án Hồ sơ án trình thẩm định gồm: hồ sơ dự án trình thẩm định. .. thẩm định khía cạnh kinh tế xã hội dự án đầu tư Mục đích Là việc đánh giá mặt kinh tế quốc gia lợi ích xã hội mà dự án mang lại cho kinh tế thông qua việc xem xét tiêu phản ánh hiệu KTXH mà dự
- Xem thêm -

Xem thêm: Thẩm định khía cạnh kinh tế xã hội của dự án đầu tư, Thẩm định khía cạnh kinh tế xã hội của dự án đầu tư, Thẩm định khía cạnh kinh tế xã hội của dự án đầu tư, Các căn cứ thẩm định kinh tế xã hội dự án đầu tư, Sự khác nhau giữa phân tích kinh tế và phân tích tài chính của dự án.

Từ khóa liên quan

Tài liệu mới bán

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay