lý thuyết danh mục đầu tư hiện đại

24 57 0
  • Loading ...
1/24 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/04/2017, 21:11

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HỒ CHÍ MINH TIỂU LUẬN MÔN HỌC ĐẦU TƯ QUỐC TẾ ĐỀ TÀI LÝ THUYẾT DANH MỤC ĐẦU TƯ HIỆN ĐẠI Nhóm: Lớp: INE311_D01 TP HỒ CHÍ MINH NĂM 2017 MỤC LỤC CHƯƠNG I: LÝ THUYẾT DANH MỤC ĐẦU TƯ Tổng quan danh mục đầu tư 1.1 Khái niệm danh mục đầu tư (Investment Portfolio) Khi đưa định đầu tư, mục đích quan trọng mà nhà đầu tư muốn hướng đến lợi nhuận Việc đưa định đầu tư phụ thuộc vào mức lợi nhuận mong muốn khả chấp nhận rủi ro nhà đầu tư Với nhà đầu tư mong muốn đạt mức lợi nhuận cao, họ phải chấp nhận việc đối mặt với rủi ro cao Thông thường, với nhà đầu tư này, họ lựa chọn đầu tư cổ phiếu, loại chứng khoán phái sinh… Ngược lại, nhà đầu tư không muốn liều lĩnh, thích an toàn phải chấp nhận mức lợi nhuận thấp Để đáp ứng điều kiện đó, họ thường đầu tư vào trái phiếu, gửi tiền ngân hàng… Tuy nhiên, với kiểu đầu tư này, nhà đầu tư gặp phải vấn đề lớn họ rơi vào tình trạng “một còn” Nếu việc đầu tư diễn thuận lợi diễn biến thị trường diễn nhà đầu tư tính toán, họ thu lợi nhuận cao toàn tài sản họ đầu tư Nhưng ngược lại, thị trường có nhiều biến động chệch khỏi quỹ đạo mà nhà đầu tư tính toán họ gặp nhiều khó khăn việc đầu tư họ không nhận lợi nhuận, mà thua lỗ, chí phá sản Có thể thấy, việc đầu tư vào tài sản riêng lẻ không mang lại nhiều lợi ích cho nhà đầu tư, đồng thời làm tăng mức độ rủi ro mà họ phải đối mặt, thế, phương thức đầu tư tối ưu để áp dụng Do đó, để giảm thiểu rủi ro đầu tư, khái niệm đầu tư theo danh mục đời “Danh mục đầu tư kết hợp nắm giữ loại chứng khoán, hàng hóa, bất động sản, công cụ tương đương tiền mặt hay tài sản khác cá nhân hay nhà đầu tư thuộc tổ chức.” (Nguyễn Anh Vũ (2009) Phát triển nghiệp vụ quản lý danh mục đầu tư cho nhà đầu tư cá nhân thị trường chứng khoán Việt Nam, Luận văn thạc sĩ Kinh tế, Trường Đại học Kinh tế TP.HCM) 1.2 Các loại tài sản danh mục đầu tư Theo CFA Institue, loại tài sản danh mục đầu tư thường tổ chức cá nhân nắm giữ phân loại sau: * Cổ phiếu (Equity Investment)  Cổ phiếu nội địa (Domestics Equities): gồm cổ phiếu công ty lớn (Large Capitalization) cổ phiếu công ty nhỏ (Small Capitalization)  Cổ phiếu quốc tế (International Equities): gồm cổ phiếu thị trường nước phát triển (Major country market) cổ phiếu thị trường nước (Emerging market) * Các công cụ đầu tư có lợi suất cố định (Fix - Income Investment)  Cổ phiếu ưu đãi (Prefered Stock)  Trái phiếu (Bonds): gồm Trái phiếu phủ (Goverments and Agencies Bond) trái phiếu công ty (Corporates) với nhiều mức xếp hạng tín nhiệm khác  Các công cụ có nguồn gốc từ tài sản chứng khoán hóa (Asset Backed Securities): phổ biến là: chứng khoán có nguồn gốc từ khoản vay bất động sản (Mortgage - Backed Securities) nghĩa vụ nợ có đảm bảo (Collateralized Debt Obligations)  Các công cụ thị trường tiền tệ (Money market instruments): thương phiếu, tín phiếu kho bạc, chứng tiền gửi… * Các công cụ tài phái sinh (Derivatives): Hợp đồng kỳ hạn (Foward Contracts) , Hợp đồng tương lai (Future Contracts), Hợp đồng hoán đổi (Swap Contracts), Hợp đồng quyền chọn (Option Contracts),… * Các hình thức khác: bất động sản, ngoại tệ, vốn cổ phần riêng lẻ, hàng hóa… Lợi nhuận rủi ro danh mục đầu tư 2.1 Lợi nhuận danh mục đầu tư Lợi nhuận kỳ vọng danh mục đầu tư trung bình có trọng số lợi nhuận kỳ vọng tài sản hay chứng khoán riêng biệt danh mục đầu tư Trọng số tỷ trọng loại chứng khoán riêng biệt danh mục đầu tư Gọi Ep(R) lợi nhuận kỳ vọng danh mục đầu tư, ta có công thức tính sau: m E p ( R) = ∑ Wi E j ( R) j =1 (2.1.1) Trong đó, Wj tỷ trọng chứng khoán Ej( R) lợi nhuận kỳ vọng chứng khoán j m tổng số chứng khoán có danh mục đầu tư Ví dụ: Cách tính tỷ suất lợi nhuận kỳ vọng danh mục đầu tư Giả sử bạn xem xét đầu tư vào danh mục gồm hai chứng khoán A B có tỷ suất lợi nhuận kỳ vọng độ lệch chuẩn sau: Chứng khoán A Chứng khoán B Lợi nhuận kỳ vọng 14.0% 11.5% Độ lệch chuẩn 10.7 1.5 Tỷ suất sinh lợi kỳ vọng danh mục đầu tư bạn đầu tư 40% trị giá vào chứng khoán A phần lại vào chứng khoán B? Tỷ trọng đầu tư bạn vào chứng khoán A B 0.4 0.6 Tỷ suất lợi nhuận kỳ vọng danh mục đầu tư là: 1.4 × 14.0 + 0.6 × 11.5 = 12.5 2.2 Rủi ro danh mục đầu tư Rủi ro mức biến động rộng hẹp mức sinh lời Biên độ hay độ phân tán mức sinh lời thước đo xem mức sinh lời vào thời gian cụ thể khác biệt đến mức sinh lời bình quân giản đơn Nếu mức sinh lời có biên độ dao động lớn khoản sinh lời không chắn, ngược lại biên độ dao động nhỏ khoảng đầu tư rủi ro Rủi ro danh mục đầu tư đo lường độ lệch chuẩn (σ) danh mục đầu tư Khi nhà đầu tư kết hợp nhiều tài sản danh mục đầu tư, lợi nhuận chứng khoán riêng biệt có quan hệ với 2.3 Phân loại rủi ro Thị trường đầu tư có hai loại rủi ro chính: rủi ro hệ thống rủi ro phi hệ thống  Rủi ro hệ thống (systematic risk) loại rủi ro gây nên biến động lợi nhuận chứng khoán hay danh mục đầu tư thay đổi lợi nhuận thị trường chung, thay đổi gây yếu tố như: tình hình kinh tế, sách thuế, tình hình giới… Đây phần rủi ro chung cho tất loại chứng khoán Rủi ro ảnh hưởng đến tất công ty, tình trạng tài hay khả quản lý công ty Rủi ro hệ thống bao gồm: rủi ro lãi suất, rủi ro tiền tệ, rủi ro lạm phát, rủi ro trị - xã hội Loại rủi ro gọi rủi ro thị trường (market risk)  Rủi ro phi hệ thống (unsystematic risk) loại rủi ro xảy công ty hay ngành kinh doanh cụ thể đó, độc lập với yếu tố tình hình kinh tế, trị hay yếu tố mang tính chất hệ thống có ảnh hưởng đến toàn chứng khoán thị trường Rủi ro phi hệ thống bao gồm: rủi ro tín dụng, rủi ro pháp lý, rủi ro quản lý, loại rủi ro liên quan đến bên thứ ba… Có thể thấy, rủi ro phi hệ thống ảnh hưởng đến công ty hay ngành kinh doanh sản xuất Chẳng hạn đình công hay đối thủ cạnh tranh phát triển sản phẩm phát minh công nghệ tiên tiến công ty làm ảnh hưởng đến lợi nhuận công ty hay ngành làm ảnh hưởng đến toàn thị trường nói chung 2.4 Đo lường rủi ro  Lợi nhuận kì vọng độ lệch chuẩn Lợi nhuận kì vọng dùng để đánh giá hiệu đầu tư mong đợi tài sản cá biệt, trung bình có trọng số lợi nhuận kỳ vọng tài sản hay chứng khoán cá biệt danh mục đầu tư E ( rp ) = w1E (r1) + w2 E (r 2) + + wi E (rn) (2.4.1) n = ∑ (w i E ( Ri )) i =1 Trong đó: E(rp) tỷ suất lợi nhuận danh mục Wi tỷ trọng tài sản i danh mục E(ri) tỷ suất lợi nhuận tài sản i Ví dụ: danh mục đầu tư gồm loại chứng khoán với tỷ trọng đầu tư loại danh mục 0,5; 0,3; 0,2 Mức lợi suất đầu tư tương ứng loại chứng khoán 12%, 10%, 11% Ta có mức lợi suất đầu tư danh mục đầu tư là: E(rp) = ( 0.5*12%) + (0.3*10%) + (0.2*11%) = 0,172 = 17% Độ lệch chuẩn: dùng để đánh giá rủi ro danh mục đầu tư Rủi ro định nghĩa sai biệt lợi nhuận thực tế lợi nhuận kì vọng, đo độ lệch chuẩn lợi suất thu σp = m m ∑∑W W σ j =1 k =1 j k j ,k (2.4.2) Trong đó: σp : rủi ro danh mục WjWk : tỷ trọng tài sản j,k danh mục σj,k : độ lệch chuẩn-mức rủi ro j,k  Hệ số biến đổi Hệ số biến đổi: đo lường rủi ro đơn vị lợi nhuận, tính cách lấy độ lệch chuẩn chia cho lợi nhuận kỳ vọng CV = σ E ( Ri ) (2.4.3) Trong đó: CV: hệ số biến đổi σ: độ lệch chuẩn E(Ri): tỷ suất sinh lời kỳ vọng  Đo lường rủi ro danh mục đầu tư Hiệp phương sai: suất sinh lời hai khoản đầu tư tiêu đo lường mức độ quan hệ tuyến tính hai khoản đầu tư N Cov(rA, rB ) = ∑ pi ( RiA − E ( RA )).( RiB − E ( RB ) i =1 (2.4.4) Trong đó: Pi: xác suất xảy tỷ suất sinh lời dự kiến thứ i RiA, RiB : tỷ suất sinh lời danh mục đầu tư theo điều kiện i E(RA), E(RB): tỷ suất sinh lời trung bình danh mục đầu tư Ý nghĩa hiệp phương sai: phản ánh mức độ rủi ro hai khoản đầu tư biến động đồng thời Nếu Cov > 0: suất sinh lời khoản đầu tư biến động chiều Nếu Cov < 0: suất sinh lời khoản đầu tư biến động ngược chìu Nếu Cov = 0: suất sinh lời khoản đầu tư quan hệ với  Hệ số tương quan: dùng để đo lường mức độ biến động khoản đầu tư danh mục, để chuẩn hóa hiệp phương sai ρ AB = Cov ( A, B ) σ Aσ B (2.4.5) hay Cov AB = ρAB.σA.σB Trong đó: ρAB: hệ số tương quan σA : độ lệch chuẩn suất sinh lời khoản đầu tư A σB : độ lệch chuẩn suất sinh lời khoản đầu tư B Hệ số tương quan có giá trị nằm đoạn [-1,1] Hệ số tương quan có nghĩa hai khoản đầu tư có mức độ biến động thu nhập giống Hệ số tương quan -1 có nghĩa hai khoản đầu tư có mức độ biến động thu nhập trái ngược Hệ số tương quan có nghĩa hai khoản đầu tư có mức độ biến động thu nhập không lien quan với 2.5 Đa dạng hóa danh mục đầu tư Đa dạng hóa danh mục đầu tư : việc mà nhà đầu tư lựa chọn phân bổ số vốn vào tài sản tài khác nhau, theo tỷ trọng khác nhằm hạn chế hay phân tán rủi ro đầu tư Vì “không bỏ tất trứng vào rổ” nguyên tắc đầu tư nhằm giảm thiểu rủi ro cho toàn danh mục Mỗi loại tài sản có mức rủi ro khác đầu tư vào trái phiếu rủi ro đầu tư vào cổ phiếu, đầu tư vào chứng khoán lĩnh vực, ngành rủi ro đầu tư vào chứng khoán lĩnh vực, ngành kia, đầu tư vào chứng khoán công ty rủi ro đầu tư chứng khoán vào công ty Do việc đa dạng hóa danh mục đầu tư giúp nhà đầu tư giảm thiểu phần rủi ro đầu tư vào nhiều loại tài sản khác tất loại tài sản xảy rủi ro lúc Để cụ thể ta xem xét ví dụ, giả sử bạn xem xét đầu tư vào môt đảo quốc, nơi mà có hai mùa mưa nắng, có hai công ty chuyên sản xuất kinh doanh áo mưa công ty chuyên sản xuất kinh doanh kem chống nắng Hệ số tương quan hai công ty r1,2= -1, sáu tháng mùa nắng công ty kinh doanh kem chống nắng thu lợi nhuận cao công ty kinh doanh áo mưa lợi nhuận Ngược lại, sáu tháng mùa mưa, công ty sản xuất áo mưa thu lợi nhuận cao công ty sản xuất kem chống nắng lợi nhuận Là nhà đầu tư khôn ngoan, thay dồn hết vốn đầu tư vào công ty sản xuất áo mưa hay sản xuất kem chống nắng chia 50% cổ phiếu để đầu tư vào công ty sản xuất áo mưa 50% cố phiếu lại đầu tư vào công ty sản xuất kem chống nắng Vì thế, quanh năm dù mùa mưa hay mùa nắng bạn thu lợi nhuận * Một số cách đa dạng hóa danh mục đầu tư: - Đa dạng hóa loại chứng khoán: thay đầu tư vào loại chứng khoán ta đầu tư vào nhều loại chứng khoán khác để có xảy rủi ro vài loại chứng khoán ta thu lợi từ chứng khoán khác để bù đắp lại - Đa dạng hóa tổ chức phát hành: danh mục đầu tư bao gồm toàn trái phiếu phủ nhà đầu tư không cần phải đa dạng hoá chủng loại chủ thể phát hành, trái phiếu phủ gần rủi ro Tuy nhiên, nhà đầu tư mua trái phiếu công ty, trái phiếu địa phương cổ phiếu việc đa dạng hoá chủ thể phát hành vấn đề cần cân nhắc, loại chứng khoán tiềm tàng số rủi ro định Lý thuyết danh mục đầu tư đại 3.1 Giới thiệu Markowitz: Ông Harry Markowitz sinh ngày 24/08/1927 Chicago, gia đình gốc Do Thái Khi học trung học ông có khiếu vật lý triết học Sau hoàn tất việc học trường , ông gia nhập vào RAND Corporation Tại đây, ông tieeos tục nghiên cứu kĩ thuật tối ưu hóa phát triển sâu thuật toán đường giới hạn để nhận diện danh mục trung bình – phương sai tối ưu hóa mà sau gọi đường biên Markowitz Trong năm 1950, Markowitz phát triển Lý thuyết danh mục đầu tư đại ( Modern Portfolio Theory) phân tích rủi ro hoạt động đầu tư thị trường tài cho thu mức lợi nhuận cao Năm 1952, lần đầu tiên, Markowitz đưa mô hình lý thuyết danh lục đầu tư đại tham luận “ Lựa chọn danh mục đầu tư” ( Portfolio Selection) tạp chí Journal of Finance Năm 1959, ông xuất sách tên “ Lựa chọn danh mục đầu tư: Đa dạng hóa hiệu quả” ( Portfolio Selection: Efficient Diversification) thức công bố lý thuyết danh mục đầu tư cách có hệ thống Markowitz vận dụng toán học phương pháp máy tính vào giải vấn đề thực tiễn, chẳng hạn không chăn việc định đầu tư Năm 1990, với Willam Sharp Merton Miler, Harry Markowitz nhận giải Nobel Kinh tế công trình nghiên cứu Lý thuyết danh mục đầu tư đại Hiện việc giảng dạy ông tham gia vào công tác tư vấn đầu tư, kỹ thuật viên, phân tích phần mềm, tài chính… 3.2 Khái quát lý thuyết danh mục đầu tư đại Dựa việc kết hợp yếu tố rủi ro lợi nhuận, lý thuyết danh mục đầu tư Markowitz tìm hiểu phương pháp để nhà đầu tư ngại rủi ro xây dựng danh mục đầu tư nhằm tối đa hóa lợi nhuận kì vọng tối thiểu hóa rủi ro, chứng minh danh mục đầu tư đa dạng hóa tối ưu giảm thiểu đươc nhiểu rủi ro mà hy sinh hy sinh lợi nhuận Lý thuyết Markowitz cách thức giải vấn đề đa dạng hóa danh mục đầu tư Trên thị trường chứng khoán, nguyên tắc yêu cầu sở hữu nhiều chủng loại chứng khoán, từ cổ phiếu phát hành bới công ty qui mô lớn cổ phiếu xuất thị trường Trên sở tuyển chọn danh mục đầu tư tối ưu, đảm bảo mối quan hệ tìm kiếm lợi nhuận mức rủi ro chấp nhận 3.2.1 Các giả định lý thuyết danh mục đầu tư đại: Vào đầu thập niên 60 kỷ trước, nhà đầu tư bàn rủi ro.Họ muốn xây dựng mô hình đầu tư trước hết phải xác định lượng rủi ro có.Markowitz phát phương sai tỉ suất sinh lợi ước lượng có ý nghĩa rủi ro danh mục, với tập hợp giả định ,ông tìm công thức để tính toán phương sai danh mục, qua quan trọng việc đa dạng hóa đầu tư để giảm thiểu rủi ro tổng thể cách thức để đa dạng hóa đầu tư hiệu Các giả định sau: − Các nhà đầu tư nhà đầu tư ngại rủi ro Với mức rủi ro cho trước nhà đầu tư ưa thích phương án đầu tư có tỷ suất sinh lợi kỳ vọng cao Tương tự, với mức tỷ suất sinh lợi kỳ vọng cho trước, nhà đầu tư ưa thích lựa chọn phương án có mức độ rủi ro thấp Nhà đầu tư mong muốn tối đa hóa tỷ suất sinh lợi với mức độ rủi ro cho phép − Các nhà đầu tư theo đuổi mục tiêu tối đa hóa lợi nhuận tối thiểu hóa rủi ro − Việc lựa chọn định phương án đầu tư dựa hai yếu tố thu nhập kỳ vọng rủi ro thu nhập − Các định đầu tư đưa kết thúc khoảng thời gian định Tất nhà đầu tư có thời hạn đầu tư Đường hữu dụng (đường bàng quang) Trên thực tế hầu hết nhà đầu tư có xu hướng ngại rủi ro, nhà đầu tư 10 sẵn sàng chấp nhận rủi ro với điều kiện họ đến bù sứng đáng Tuy nhiên, làm nhà đầu tư định lượng cân rủi ro với lợi tức riêng mình, tính đến đặc điểm ngại rủi ro, để sở vận dụng nhằm lựa chọn kết hợp rủi ro với lợi tức mong muốn từ hội sẵn có Để giải vấn đề này, nhà nghiên cứu lý thuyết tài đưa khái niệm giá trị hữu dụng Các nhà đầu tư xác định giá trị hữu dụng hội đầu tư cách điều chỉnh giảm tỉ suất lợi tức kỳ vọng hội đầu tư tỉ lệ phần trăm định, nhằm tính đến rủi ro thân đầu tư đặc điểm ngại rủi ro nhà đầu tư Rủi ro đầu tư lớn, tỷ lệ điều chỉnh giảm lớn Tương tự, nhà đầu tư ngại rủi ro, tỉ lệ điều chỉnh lớn Trong trường hợp có nhiều hội đầu tư, nhà đầu tư lựa chọn hội đầu tư mang lại giá trị hữu dụng lớn Hình 1.1: Đường bang quan đường dốc xuống Trên mặt phẳng đồ thị biểu diễn quan hệ tỷ suất lợi tức kỳ vọng độ lệch chuẩn, đường cong nối liền tất nhữn điểm thể cho danh mục đầu tư có giá trị hữu dụng ( dựa vào hệ số ngại rủi ro A xác định trước cho nhà đầu tư đó) gọi đường cong hữu dụng Các danh mục đầu tư nằm đường cong hữu dụng xem có tính”hấp dẫn” ngang nhà đầu tư, không danh mục tốt danh mục chúng có giá trị hữu dụng  Một số điểm lưu ý đường cong hữu dụng: Hệ số ngại rủi ro lớn, độ dốc đường cong hữu dụng lớn Với hệ 11 số ngại rủi ro A xác định trước, đường cong hữu dụng không giao (trong trường hợp hệ số ngại rủi ro hai nhà đầu tư khác nhau) Mỗi nhà đầu tư có vô số đường cong hữu dụng Bởi nhà đầu tư muốn tối đa hóa giá trị hữu dụng có hội , đường cong hữu dụng cao mong muốn đường cong hữu dụng thấp Hình 1.2: Hai đường cong hữu dụng với hệ số ngại rủi ro khác Hình 1.3: Các đường cong hữu dụng với hệ số ngại rủi ro 3.2.2 Các bước quản lý danh mục đầu tư − Xác định mục tiêu Trọng tâm việc xác định mục tiêu xác định mức rủi ro chấp nhận nhà đâu tư mức độ lợi nhuận mong đợi tương thích với mức độ rủi ro − Xây dựng chiến lược đầu tư Xây dựng chiến lược phù hợp với mục tiêu bao gồm việc lập tiêu 12 chuẩn ,những hướng dẫn sử dụng việc chọn lựa phân bổ chứng khoán danh mục bao gồm trường hợp bình thường, đồng thời làm rõ hoàn cảnh nào, mà viêc phân bổ lựa chọn chững khoán danh mục thay đổi khác với trường hợp bình thường − Giám sát theo dõi thị trường điều kiện chủ đầu tư Giám sát theo dõi diễn biến giá tương đối chứng khoán thị trường, mức độ rủi ro lợi nhuận mong đợi.Thường xuyên theo dõi nắm bắt đánh giá cách định kì nhu cầu , hoàn cảnh mục tiêu chủ đầu tư − Điều chỉnh danh mục đầu tư phù hợp Điều chỉnh danh mục đầu tư phù hợp với diễn biến thị trường mục tiêu người đầu tư (nguồn: T.s Bùi Kim Yến(2009) Phân tích chứng khoán quản lý danh mục đầu tư,nhà xuất Thống Kê) Các bước để thiết lập danh mục đầu tư hiệu theo mô hình Markowitz : Bước 1: sở tỷ suất sinh lợi kỳ vọng danh mục đầu tư, giải toán tối ưu hóa để tìm tỷ trọng chứng khoán danh mục với mục tiêu tối thiểu hóa độ lệch chuẩn danh mục đầu tư Bước 2: sau thay đổi giá trị xác định trước tỷ suất lợi tức kỳ vọng danh mục, tập hợp danh mục đầu tư có độ lệch chuẩn nhỏ Mô hình Markowitz xoay quanh vấn đề xác đinh tỷ trọng tài sản danh mục đầu tư Bởi tỷ suất sinh lợi kỳ vọng, độ lệch chuẩn tài sản, hệ số tương quan tài sản xem đầu vào mô hình Markowitz, tỷ trọng tài sản danh mục dầu tư biến số cần phải giải để tìm danh mục đầu tư hiệu Bước 3: nhà đầu tư lựa chọn danh mục đầu tư phù hợp với đặc điểm ngại rủi ro (nguồn: T.s Diệp Gia Luật Lý thuyết danh mục đầu tư http://tailieu.vn/doc/detai-thuyet-trinh-ly-thuyet-danh-muc-dau-tu-16855 91.html) 13 3.2.3 Đặc điểm lý thuyết Markowitz: - Là tảng lý thuyết danh mục đầu tư - Hạn chế đến mức tối đa rủi ro phi hệ thống - Không sử dụng phương pháp phân tích phân tích kỹ thuật biến động giá chứng khoán mà dựa vào mô hình toán học để xây dựng danh mục đầu tư gồm nhiều loại tài sản dựa kết hợp yếu tố lợi nhuận rủi ro Chứng minh danh mục đầu tư đa dạng hóa tối ưu giảm thiểu rủi ro đến mức đáng kể mà hy sinh hay hy sinh phần nhỏ lợi nhuận 14 CHƯƠNG 2: ỨNG DỤNG LÝ THUYẾT DANH MỤC ĐẦU TƯ HIỆN ĐẠI Giới thiệu sơ lược loại cổ phiếu danh mục đầu tư: AGF – Công ty cổ phẩn xuất nhập thủy sản An Giang Tên tiếng Anh: Angiang Fisheries Import&Export Joint Stock Company Ngày 1/09/2001, Công ty Agifish thức hoạt động theo hình thức Công ty cổ phần cấp phép niêm yết cổ phiếu thị trường chứng khoán Việt nam ngày 8/3/2002 với mã chứng khoán AGF, niêm yết HOSE ngày 26/04/2002 Chính thức giao dịch: 02/05/2002 theo Quyết định số 792/QĐ-TT thủ tướng Chính phủ KDC- Công ty cổ phần tập đoàn KIDO Tên tiếng Anh: KidoGroup Tiền thân công ty cổ phần Kinh Đô, thành lập 1993, đến 2002 cố phần hóa Niêm yết sàn chứng khoán ngày 18/11/2005, thức giao dịch ngày 12/12/2005, với mã chứng khoán KDC Vốn điều lệ: 2.566.533.970.000 đồng ( ngày 11/09/2014) Lợi nhuận rủi ro danh mục đầu tưng chứng khoán Bảng 2.1: Bảng giá đóng cửa mã chứng khoán AGF KDC Ngày 3/1/2017 3/2/2017 3/3/2017 3/6/2017 3/7/2017 3/8/2017 3/9/2017 3/10/2017 3/13/2017 3/14/2017 3/15/2017 3/16/2017 3/17/2017 3/20/2017 3/21/2017 3/22/2017 3/23/2017 3/24/2017 AGF Giá đóng cửa 9,240 9,100 9,500 9,350 9,230 9,300 9,150 9,200 9,130 9,500 9,690 9,690 9,550 9,590 9,500 9,490 9,470 9,490 KDC Giá đóng cửa 37,500 37,500 37,000 37,100 36,800 36,500 36,500 37,300 36,700 37,100 37,100 37,350 37,500 38,700 39,000 39,600 41,550 41,500 15 3/27/2017 3/28/2017 3/29/2017 3/30/2017 3/31/2017 9,460 9,170 9,170 9,200 9,400 41,500 41,300 41,700 42,000 42,000 Căn vào bảng giá đóng cửa mã chứng khoán AGF KDC từ 01/03/2017 đến 31/03/2017 ta tính suất sinh lời trung bình hàng ngày loại cổ phiếu Áp dụng công thức tính tỷ suất sinh lợi kì vọng rủi ro ta có: Tỷ suất sinh lợi kì vọng: E(AGF)= 0.093% E(KDC)= 0.527% Rủi ro: 0.031% 1.753% 0.021% 1.437% Từ cho thấy: Tỷ suất sinh lợi kì vọng cổ phiếu AGF 0.093%, độ phân tán rủi ro mức độ sinh lời cổ phiếu AGF 1.753% Với độ lệch chuẩn tỷ suất sinh lợi giá trị trung bình tỷ suất sinh lợi AGF phân phối chuẩn phần trăm tỷ suất sinh lợi nằm khoảng: -1.660% 1.846% Tương tự cổ phiếu KDC, tỷ suất sinh lợi kì vọng cổ phiếu 0.527% , rủi ro cổ phiếu KDC 1.437% Với độ lệch chuẩn tỷ suất sinh lợi phần trăm tỷ suất sinh lợi KDC nằm khoảng -0.910% đến 1.963% Danh mục đầu tư kết hợp loại cổ phiếu: Ta có : Chứng khoán AGF có: 0.093% 1.753% Chứng khoán KDC có: 0.527% 1.437% Lợi nhuận danh mục đầu tư gồm tài sản tính công thức: 16 (3.1) Trong đó: lợi nhuận mong đợi danh mục : tỷ trọng danh mục đầu tư vào tài sản A :là tỷ trọng danh mục đầu tư vào tài sản B Với mã chứng khoán đầu tư ta xác định mức tỷ suất sinh lợi kì vọng độ lệch chuẩn hay rủi ro Tuy nhiên kết hợp tài sản làm cho danh mục đầu tư diễn biến khác biệt so với chứng khoán Để đo lường khuynh hướng tỷ suất lợi nhuận tài sản biến động chiều hay ngược chiều người ta sử dụng số thống kê hiệp phương sai để đo lường Trong trường hợp tỷ suất sinh lời AFG KDC tính toán dựa vào thực nghiệm nên hiệp phương sai chúng xác định sau: (3.2) Trong đó: hiệp phương sai tài sản AGF KDC n số lượng thực nghiệm đo lường, để dễ hiểu ta xem mức sinh lời có phân phối xác suất nhau, 0.0001865% Từ kết hiệp phương sai, ta thấy: Nếu tỷ suất sinh lời tài sản AFG, KDC cao so với tỷ suất sinh lợi mong đợi thời kỳ làm cho kết độ lệch chung tính toán từ giá trị trung bình thời kỳ dương Tổng tất độ lệch chung danh mục từ tỷ suất sinh lợi thời kỳ kèm với trọng số tạo thành hiệp phương sai hai tài sản Một giá trị hiệp phương sai dương có nghĩa tỷ suất sinh lợi hai tài sản đầu tư có khuynh hướng dịch chuyển hướng so với mức trung bình chúng suốt khoảng thời gian Và theo kết tính toán hiệp phương sai AGF KDC 0.0001865% ta có: Nếu tỷ suất lợi nhuận mong đợi hai cổ phiếu AGF KDC tăng lên tỷ suất lợi nhuận mong đợi cổ phiếu lại tăng lên có giá trị dương cho ta biết hai tài sản có xu hướng biến động 17 nhau, nhiên mức độ biến thiên tầm ảnh hưởng dựa vào hiệp phương sai ta khó xác định Để xác định hiệu việc đa dạng hóa danh mục đầu tư việc làm giảm rủi ro danh mục ta phải dùng đến hệ số tương quan tài sản Hệ số tương quan (correlation coefficient) tính toán sau: ρ(AGF,KDC) = (3.3) Trong đó: ρ (AGF,KDC): hệ số tương quan tỷ suất sinh lợi σAGF :độ lệch chuẩn RiAGF σKDC :độ lệch chuẩn RiKDC Từ công thức trên, dễ thấy hệ số tương quan có giá trị dương âm tùy thuộc vào tử số hay hiệp phương sai hai tài sản Hệ số tương quan tính toán nằm khoảng giá trị từ -1 đến +1 Theo kết thu từ trên, hệ số tương quan danh mục là: (AGF,KDC) =0.740% Ta thấy ρ € [0, 1] hai biến số kinh tế AGF, KDC tương quan thuận, nghĩa hai biến số kinh tế AGF, KDC có xu hướng diễn biến chiều nhau, nhiên tương quan nhỏ, cách xa so với tương quan dương hoàn hảo nên việc kết hợp tài sản có khả giảm thiểu rủi ro Để có tỷ suất sinh lợi mong đợi nhà đầu tư phải thực chiến lược đầu tư với tỷ trọng định cho loại tài sản Do ta có nhiều cách khác để thiết lập danh mục đầu tư thích hợp, phương án kết hợp tỉ lệ khác w1, w2 phải thỏa mãn w1 + w2 =1 Để danh mục có phương sai nhỏ nhất: =α =1–α α= (3.5) 40.110% 59.890% 18 Lợi nhuận mong đợi danh mục là: 40.110%*0.093%+ 59.890%*0.527%=0.3528% Rủi ro danh mục đầu tư Độ lệch chuẩn danh mục đầu tư ta có công thức tính sau: σp = hay σp = Trong : i≠j σp: độ lệch chuẩn danh mục đầu tư wi :tỷ trọng đầu tư tài sản riêng lẻ danh mục, tỷ trọng xác định tỷ lệ giá trị danh mục đầu tư σi2: phương sai tỷ suất sinh lợi tài sản i Cov(ij):hiệp phương sai tỷ suất sinh lợi tài sản i j, với Cov(ij) = ρijσiσj Rủi ro danh mục đầu tư không bao gồm phương sai tài sản riêng lẻ mà bao gồm hiệp phương sai tài sản danh mục Công thức cho thấy độ lệch chuẩn danh mục đầu tư phần giá trị trung bình phương sai riêng lẻ (trong tỷ trọng bình phương), cộng với tỷ trọng hiệp phương sai tài sản danh mục Độ lệch chuẩn danh mục tài sản bao gồm phương sai tài sản riêng lẻ hiệp phương sai cặp tài sản riêng lẻ danh mục Dựa vào kết nghiên cứu Markowitz ta thấy độ lệch chuẩn danh mục đầu tư phần giá trị trung bình phương sai riêng lẻ (với tỷ trọng bình phương) kết hợp với hệ số tương quan đo tài sản Như ta thấy độ lệch chuẩn danh mục chịu ảnh hưởng yếu tố phương sai tỷ suất sinh lợi tài sản riêng lẻ hệ số tương quan tài sản có danh mục, nhân tố quan trọng cần phải xem xét thực đa dạng hóa danh mục đầu tư Dựa vào số liệu có công thức trên, độ lệch chuẩn danh mục đầu tư gồm AGF KDC là: 1.268% 19 Như với việc đầu tư vào tài sản cho ta mức lợi nhuận mong đợi cách phân phối nguồn vốn hợp lý vào việc tài sản danh mục, việc rõ ràng làm giảm thiểu rủi ro thấp so với việc phải đầu tư vào tài sản riêng lẻ Ta tính toán đưa biện pháp đầu tư sau: Nhà đầu tư nên thực kết hợp đầu tư vào chứng khoán với cấu tỷ trọng hợp lý suy cho kết hợp tài sản rủi ro với làm giảm mức độ rủi ro vốn có tài sản, hiệu việc đa dạng hóa danh mục đầu tư Mức độ tương quan nhỏ hai tài sản nhỏ, nên việc đầu tư kết hợp làm giảm mạnh rủi ro điểm kết hợp đạt đa dạng hóa hoàn toàn điểm có rủi ro 1.268% lợi suất mong đợi 0.3528% với tỷ suất đầu tư vào AGF 40.110% vào KDC 59.890% 20 TÀI LIỆU THAM KHẢO Nguyễn Anh Vũ (2009) Phát triển nghiệp vụ quản lý danh mục đầu tư cho nhà đầu tư cá nhân thị trường chứng khoán Việt Nam Được lấy ngày 24/03/2017, từ http://123doc.org//document/81792-phat-trien-nghiep-vu-quanly-danh-muc-dau-tu-cho-nha-dau-tu-ca-nhan-tren-thi-truong-chung-khoan.htm Nguyễn Xuân Thành (2010) Bài giảng Lý thuyết danh mục đầu tư Được lấy từ ngày 23/03/17, từ http://www.fetp.edu.vn/cache/MPP04-531-OM01V-2012-05-1115542326.pdf Diệp Gia Luật (2012) Lý thuyết danh mục đầu tư Được lấy từ ngày 26/03/17, từ http://tailieu.vn/doc/de-tai-thuyet-trinh-ly-thuyet-danh-muc-dau-tu-16855 91.html 21 BẢNG PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ NHÓM Họ tên: Bùi Khắc Nhật Trí Mssv: 030631150641 Nhiệm vụ: tìm số liệu tính toán phần ứng dụng lý thuyết danh mục đầu tư Họ tên: Dương Thị Thu Vân Mssv: 030630140292 Nhiệm vụ: tìm hiểu lý thuyết danh mục đầu tư đại Họ tên: Lê Thị Cẩm Hà Mssv: 030630142737 Nhiệm vụ: làm Power Point, tổng hợp word, thuyết trình phần ứng dụng lý thuyết danh mục đầu tư đại Họ tên: Nguyễn Thị Ngân Hà Mssv: 030630142738 Nhiệm vụ: lập dàn chi tiết, tính toán tổng hợp phần ứng dụng lý thuyết danh mục đầu tư đại 22 Họ tên: Nguyễn Nhật Phương Anh Mssv: 030630142205 Nhiệm vụ: tìm hiểu phần ứng dụng danh mục đầu tư đại Họ tên: Trần Thị Thanh Bình Mssv: 030630140057 Nhiệm vụ: tìm hiểu phần ứng dụng danh mục đầu tư đại Họ tên: Lê Thị Hoài Linh Mssv: 030630142468 Nhiệm vụ: tìm hiểu lý thuyết danh mục đầu tư đại Họ tên: Hà Thị Y Phụng Mssv: 030630140881 Nhiệm vụ: tìm hiểu lý thuyết danh mục đầu tư đại 23 Họ tên: Trần Hương Xuân Mssv: 030630140205 Nhiệm vụ: tổng hợp word, làm PP, thuyết trình lý thuyết danh mục đầu tư đại Họ tên: Nguyễn Đình Khang Mssv: 030630142825 Nhiệm vụ: đóng góp cho nhóm 24 ...MỤC LỤC CHƯƠNG I: LÝ THUYẾT DANH MỤC ĐẦU TƯ Tổng quan danh mục đầu tư 1.1 Khái niệm danh mục đầu tư (Investment Portfolio) Khi đưa định đầu tư, mục đích quan trọng mà nhà đầu tư muốn... nhuận rủi ro danh mục đầu tư 2.1 Lợi nhuận danh mục đầu tư Lợi nhuận kỳ vọng danh mục đầu tư trung bình có trọng số lợi nhuận kỳ vọng tài sản hay chứng khoán riêng biệt danh mục đầu tư Trọng số... lại biên độ dao động nhỏ khoảng đầu tư rủi ro Rủi ro danh mục đầu tư đo lường độ lệch chuẩn (σ) danh mục đầu tư Khi nhà đầu tư kết hợp nhiều tài sản danh mục đầu tư, lợi nhuận chứng khoán riêng
- Xem thêm -

Xem thêm: lý thuyết danh mục đầu tư hiện đại , lý thuyết danh mục đầu tư hiện đại , lý thuyết danh mục đầu tư hiện đại , CHƯƠNG I: LÝ THUYẾT DANH MỤC ĐẦU TƯ, Lợi nhuận và rủi ro của danh mục đầu tư, Lý thuyết danh mục đầu tư hiện đại, CHƯƠNG 2: ỨNG DỤNG LÝ THUYẾT DANH MỤC ĐẦU TƯ HIỆN ĐẠI, Danh mục đầu tư kết hợp 2 loại cổ phiếu:

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay