KẾ HOẠCH tổ CHUYÊN môn 2+3

49 294 0
  • Loading ...
1/49 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/04/2017, 21:06

TRNG TIU HC HNG TR T CHUYấN MễN 2-3 CNG HềA X HI CH NGHA VIT NAM c lp - T - Hnh phỳc GIO VIấN Trỡnh Kt qu xp loi Nhim v c KNm HOCH HOT NG NM HC 2016 2017 vo Danh hiu nm o Chun NNGVTH phõn cụng nm Ghi H v tờn giỏo viờn ngnh 2015 - 2016 chỳ nm 2015 - 2016 hc 2016 - 2017 I CN C XY DNG K HOCH:to Nguyn Th Kim Oanh 1991 C Xut sc LTT Dy lp 2A - Cn c iu l trng tiu hc; ng Th Tuyt 1991 C Tt LTT Dy lp 2B - Thc hin Ch th s 3031/CT-BGDT ngy 26/8/2016 v nhim v ch yu nm hc 2016 - 2017 ca ngnh Giỏo dc 1996 C Tt LTT Dy lp 2C ca3 B Nguyn Giỏo dcTh v Hin o to; - Cn Nguyn Th Minh 1990 C LTT Dy lp c Quyt nh s 1893/Q-BGDT ngy 03/6/2016Tt ca B trng B Giỏo dc v o to 3A v vic ban hnh khung hochTh thiXuõn gian nm hc 2016-2017 caH giỏo dc mm non, thng xuyờn; k Nguyn 2003 Xut scgiỏo dc ph thụng LTTv giỏo dcDy lp 3B Quyt nh s 1856/Q-UBND ngy ca sc UBND tnh H LTT Tnh v Khung Dy nhim - Cn inhcTh Honh 2002 C 07/7/2016Xut lpv3Cnm hc 2016 2017; Nguyn T Thanh Thy 1991 C Tt LTT Dy - Cn c Vn bn s 1347/SGDT-GDTH ngy 09/9/2016 v hng dn nhim v GDTH nm hc 2016 - 2017 ca S LờH ThTnh; Trang 1990 H HTNV HTNV Dy GD&T HC - Cn c SINH Hng dn thc hin nhim v nm hc 2016 - 2017 ca Phũng GD&T huyn Hng Khờ; - Ngh quyt Hi ngh CBCC-VC, k hoch nhim v nm hc 2016 - 2017 ca trng Tiu hc ConHng Tr S Dõn K Lu Cụng Cn GCS M cụi Ghi H thng TT - Lp Giỏosviờn ch nhim ngy 20 thỏngN K hoch 02/KH-THHT, nm 2016 k hoch nm hc 2016 2017 ca trng Tiu hc Hng Tr HS tc tt ban giỏo nghốo nghốo khỏc cha (m) chỳ binh - c im tỡnh hỡnh c th ca t 2-3 2A thc - Nguyn Thcỏc Kim Oanh kt qu tt, T chuyờn mụn 2-3 xõy dng k hoch hin tt hot ng ca32Nh 20 trng0trong0 nm 0hc t 2B nm ng ng Tuyt 19 0 1 0 hot hcTh 2016 - 2017 nh sau: 34 CNguyn IMTh TèNH II.2C HinHèNH: 33 19 0 11 0 S lng: CNG: 99 58 0 25 0 giỏo viờn: /c Trong ú30 GVCN 3A s - Tng Nguyn Th Minh 16 GV1 dụi d 10 3 0 Trỡnh : i hc /c Cao ng: /c 3B Nguyn Th Thanh Xuõn 29 13 0 0 3C inh Th Honh 29 14 0 11 0 CNG: 88 43 26 0 10 TT 2 Thun li v khú khn: a Thun li: - c s quan tõm sõu sỏt ca cp y, BGH nh trng, cỏc ban ngnh on th v Hi cha m hc sinh, to iu kin thun li thỳc y phong tro dy v hc ngy cng phỏt trin, c s vt cht ngy c tng cng theo hng chun húa - Tt c giỏo viờn t u c bi dng tham gia cỏc hun dy hc theo mụ hỡnh trng hc mi v dng cỏc phng phỏp dy hc tớch cc vo ging dy - Giỏo viờn t cú tõm huyt, tinh thn t hc t i mi khỏ tt, cú nng lc, on kt, nhit tỡnh cụng tỏc, cú tinh thn trỏch nhim hot ng chuyờn mụn - L n v cú c hi tip cn sm cỏi mi nờn cú nhiu kinh nghim cụng tỏc i mi phng phỏp dy hc ca giỏo viờn phự hp vi yờu cu mi - Hc sinh ngoan ngoón bit kớnh trng, l phộp, võng li thy cụ giỏo - c bit c s quan tõm ch o kp thi ca Chi b, Cụng on v BGH nh trng b Khú khn: - Hc sinh trng gm em ca xó Hng Tr; Hng ụ; Lc yờn; Hng Xuõn v mt s em ri rỏc cỏc xó khỏc huyn nờn vic i li gp nhiu khú khn Mt s b phn ph huynh cha quan tõm n vic hc ca em mỡnh cũn phú mc cho giỏo viờn - Ph huynh phn ln l cụng nhõn v nụng dõn cú nn kinh t khú khn Vỡ vy, vic u t em hc cha cao - dựng dy hc khụng ng b, mc dự ó c mua sm nhng trang thit b cũn thiu c bit l trang thit b hin i phc v cho cỏc hot ng giỏo dc - Giỏo viờn ó gi húa, nng lc t chc hot ng ngoi khúa v hot ng th hn ch, thng mỏy múc rp khuụn v mang tớnh hỡnh thc, cha to c hng phn v cun hỳt hc sinh tham gia - Trong t cú khi, thc hin chng trỡnh hin hnh Khi thc hin theo mụ hỡnh trng hc mi Vit Nam nờn cụng tỏc iu hnh gp nhiu khú khn C hi v thỏch thc: + C hi: - Nh trng ang nhn c s quan tõm v s tin tng ỏng k ca cỏc tng lp xó hi, c bit l ph huynh hc sinh - Lónh o ng v chớnh quyn a phng tht s quan tõm ng h nh trng cng c c s vt cht trang thit b dy hc ng b v hin i hn nhm phc v cho hot ng dy hc v cỏc hot ng giỏo dc khỏc t kt qu tt - 100% giỏo viờn cú c hi c tip cn sm v i mi giỏo dc c phỏt huy nng lc ca mỡnh, c tri nghim phng phỏp dy hc hin i t ú thc hin tt hn t hc t bi dng nõng cao tay ngh cho bn thõn t ú khụng cũn nhiu khú khn vic thc hin cỏc ngh quyt ca ng v ca nh nc vic i mi giỏo dc ph thụng thi gian ti + Thỏch thc: - L T thc hin dy hc theo Mụ hỡnh trng hc mi t 3, vỡ vy giai on hin d lun xó hi cú nhng ý kin trỏi chiu, phn no nh hng n s tin tng v lm dao ng giỏo viờn t III K HOCH NM HC 2016 - 2017: Mc tiờu chung: - Nm hc 2016 - 2017 l nm thc hin Ch th 05/CT-TW v y mnh hc v theo t tng, o c, phong cỏch H Chớ Minh Mi giỏo viờn tip tc nghiờn cu k ch th Xõy dng k hoch cho bn thõn, thc hin theo tm gng Bỏc H bng nhng cụng vic bỡnh d, n gin lnh vc cụng vic v i sng hng ngy, bit yờu thng chia s vi ng nghip, tn ty vi hc sinh, phong cỏch sng gin d khiờm nhng, vui v hũa ng vi mi ngi Nghiờn cu k ti liu hng dn hc t chc hng dn tt cho hc sinh hc Nờu cao tinh thn t giỏc tớch cc tham gia cỏc hot ng ca t, nh trng Thc hnh tit kim in, nc bo v ca cụng to mi quan h mt thit vi nhõn dõn v ph huynh hc sinh - Thc hin tt quy nh v o c nh giỏo, xõy dng trng lp xanh - sch - p v an ton - Tp trung thc hin nhim v nõng cao ton din: Dy hc theo CKTKN v nh hng phỏt trin nng lc hc sinh phỏt huy nhng phng phỏp tớch cc ca mụ hỡnh trng hc mi a phng phỏp dy hc tớch cc phự hp vo cỏc hot ng dy hc i vi lp 2, i mi ng b phng phỏp dy hc Thc hin tt phng phỏp dy hc BTNB mụn T nhiờn v Xó hi Thc hin tt dt hc bui/ngy Kim tra ỏnh giỏ hc sinh theo Thụng t ban hnh quy nh ỏnh giỏ hc sinh Tiu hc nm 2016 ca B GD&T - Thc hin tt ng dng CNTT vo dy hc Tng cng cụng tỏc t hc, t bi dng giỏo viờn; thc hin cụng tỏc nõng cao trỡnh chuyờn mụn nghip v qua cỏc bui sinh hot chuyờn mụn, tho lun chuyờn dy hc - Thc hin cú hiu qu cỏc hot ng trng, phũng t chc: Tham gia tớch cc hot ng nhõn o, t thin Thc hin tt k hoch hot ng i - Sao Hon thnh tt BHYT Hon thnh k hoch lao ng, v sinh phong quang trng lp Tham gia y cỏc cuc thi ngnh v a phng phỏt ng - Tham gia thi giỏo viờn dy gii cp trng, cp huyn - 100% giỏo viờn t tham gia vit SKKN Nhim v, ch tiờu, bin phỏp thc hin: Nhim v Ch tiờu Bin phỏp thc hin - Thc hin tt Ch th 05-CT/TW v y - 100% GV thc hin tt Ch th 05; Khụng - Thc hin tt cụng tỏc tuyờn truyn; mnh hc v lm theo tm gng o c, phong cỏch H Chớ Minh; Chp hnh tt ch trng, chớnh sỏch ca ng v phỏp lut ca Nh nc Tham gia hc chớnh tr v cỏc Ngh quyt ca ng - Thc hin tt cuc ng Hai khụng v chng tiờu cc v khc phc bnh thnh tớch giỏo dc; cú GV vi phm KHHG; tham gia y phỏt ng cỏc phong tro thi ua; Ph hc nõng cao trỡnh lớ lun chớnh tr, bin kp thi ch trng, chớnh sỏch hiu bit XH ca ng v Nh nc cng nh cỏc nhim v ca ngnh y mnh cụng tỏc t hc - 100% t viờn chp hnh tt quy ch thi - Ph bin kp thi quy ch thi c, c, khụng vi phm k lut chuyờn mụn quy ch chuyờn mụn; kiờn quyt u tranh chng cỏc biu hin tiờu cc, vi phm k lut giỏo dc - Thc hin tt cuc ng Mi thy - 100% t viờn thc hin tt quy nh v - Phỏt ng phong tro thi ua t hc cụ giỏo l mt tm gng o c, t hc o c nh giỏo, sỏng to lao ng v sỏng to, t rốn luyn phm cht, v sỏng to Thc hin tt cỏc quy nh v li sng, lng tõm ngh nghip o c nh giỏo - Thc hin sỏng to cỏc ni dung v Xõy - 100% t viờn tham gia y cỏc phong - Giỏo dc o c, KNS cho HS; xõy dng trng hc thõn thin - hc sinh tớch tro thi ua HS v GV tham gia tớch cc dng quy tc ng x, t chc tt cỏc cc Hon thnh tt trang trớ lp hc theo CLB Dõn ca Vớ, Gim v cỏc CLB khỏc hot ng NGLL v cỏc CLB giỳp mụ hỡnh trng hc mi Vit Nam, to mụi Trang trớ lp hc sỏng to, thõn thin v HS c tri nghim; thc hin cú trng hc thõn thin, xõy dng y theo yờu cu ca mụ hỡnh trng hc mi hiu qu lao ng v sinh phong cỏc cụng c phc v tt cho hot ng ca quang trng lp, xõydng trng HTQ lp xanh - sch - p - an ton Phi hp vi cng ng vic xõy dng lp hc theo mụ hỡnh MHTHM - Tham gia hc cỏc chuyờn S, - 100% t viờn tham gia hc y cỏc - Thụng tin n tn t viờn v k Phũng, Trng v T t chc chuyờn dy hc hoch, ni dung chuyờn - Thc hin cú hiu qu SHCM t, - SHCM ớt nht ln/thỏng Mi thỏng ớt - T trng phi hp vi BGH lp k khi; chỳ trng i mi SHCM theo nht ln SHCM theo NCBH hoch v chun b tt cỏc ni dung, NCBH t phõn cụng c th cho t viờn thc hin - T chc thao ging; tng cng d gi, - Mi GV thao ging ớt nht tit/nm D - Phõn cụng c th v cựng xõy thm lp; cựng trao i, chia s kinh gi m bo nh mc tit/tun dng k hoch bi dy nghim dy hc - Tng cng cụng tỏc t hc, t BDTX; - 100% GV hon thnh tt cụng tỏc t hc, - Cỏ nhõn lp k hoch BDTX v t Nõng cao trỡnh tin hc ng dng t BDTX hc BDTX theo k hoch Tho lun, CNTT vo dy - hc, son v dy giỏo ỏn in t - Tớch cc tham gia SHCM qua mng thụng tin trc tuyn Trng hc kt ni - Tt c t viờn ng dng tt CNTT vo dy hc - 100% t viờn t hc qua mng thụng tin trc tuyn - T chc tt cỏc chuyờn v nõng cao nng lc v phng phỏp dy hc theo Mụ hỡnh trng hc mi, v t chc lp hc, trang trớ lp hc, v ỏnh giỏ HS theo TT30, v iu chnh ni dung dy hc phự hp vi a phng, v ph huynh v cng ng tham gia vo GD, v chia s kinh nghim dy hc, v s dng PP-KTDHTC, PP Bn tay nn bt mụn TN&XH - 100% t viờn tham gia hc chuyờn v mụ hỡnh trng hc mi - 100% t viờn thc hin tt vic nghiờn cu v ỏnh giỏ HS theo TT 22 v 03 - Thc hin tt iu chnh ti liu HDH theo lp - Tớch cc s dng cỏc PPKTDHTC-La chn bi dy theo PP BTNB mụn TN&XH - Tham gia tt cỏc kỡ thi ca GV Bi dng GVG tham gia thi GVG cp huyn - ỏnh giỏ GV theo Chun ngh nghip GVTH m bo tớnh chớnh xỏc - 100% t viờn tham gia cuc thi GV cp trng, GV tham gia d thi cp huyn - Phn u t: Xut sc: 2/8 GV; Khỏ: 6/8 GV - y mnh phong tro nghiờn cu khoa hc, vit SKKN - Khai thỏc dựng dy hc b thit b v tng cng DDH t lm - Hon thnh tt h s cỏc loi - Thc hin cú hiu qu dy hc tun 0: Thnh lp HTQ v cỏc tiu ban cỏc lp theo ỳng quy trỡnh Hng dn cỏc tiu ban thc hin tt cụng tỏc t qun chia s cỏch vit tin, bi v s dng CNTT vo dy hc - Hc s dng mng thụng tin trc tuyn Trng hc kt ni trng t chc - T trng phi hp vi BGH lp k hoch chuyờn v t chc cỏc bui SHCM cú hiu qu Tt c t viờn nghiờn cu v tớch cc thc hin, cựng chia s kinh nghim dy hc theo mụ hỡnh trng hc mi v ỏnh giỏ HS theo TT 22 v bn 03 ca B GD&T - T viờn ng kớ cỏc danh hiu thi ua, ng viờn GV tham gia - Tt c t viờn tớch cc t hc ỏp ng yờu cu ca Chun ngh nghip GVTH - 100% t viờn tham gia vit SKKN, phn - ng kớ ti t u nm nghiờn u t bn bc 3, cp huyn cu - 100% GV s dng tt DDH b - ng kớ vi phũng thit b kp thit b - tớch cc lm thờm cỏc DDH thi, nghiờn cu k bi dy cú khỏc phng ỏn s dng hoc lm thờm DDH - 100% GV t h s tt tr lờn - Kim tra t xut 1ln/ thỏng - Kim tra nh kỡ ln/nm - Tt c cỏc lp thc hin tt vic thnh lp - GV dng cỏc kin thc ó c HTQ v cỏc tiu ban ỳng quy trỡnh t hun t cỏc chuyờn tng quan tun (29/8) MHTHM v dy hc theo phng phỏp tớch cc thc hin T trng v BGH trc tip kim tra cỏc lp v - Thc hin tt n np dy - hc: Thnh lp nhúm hc - Hun luyn i ng nhúm trng iu hnh nhúm thc hin tt 10 bc hc Rốn cỏc k nng cho HS - Hng dn hc sinh cỏch t hc theo ti liu Hng dn hc ca mụ hỡnh trng hc mi, HS phi thc hin thnh tho cỏc lụgụ ti liu Hng dn hc - 100% lp hc thc hin tt n np lp hc theo mụ hỡnh trng hc mi - Nõng cao cht lng cỏc tit dy hc trờn lp, quan tõm n tt c HS, c bit quan tõm n HS yu Tng cng rốn c, rốn vit, giỳp HS nm c kin thc c bn - Thc hin dy hc theo chng trỡnh v TKB, bỏm sỏt chun KT-KN cỏc mụn hc m bo dy tt cỏc mụn Toỏn, TV, TN&XH v HGD Dy hc phõn hoỏ i tng hc sinh, chỳ trng kốm cp HS yu, giỳp cỏc em hon thnh chng trỡnh lp hc - Thc hin tt iu chnh ni dung dy hc phự hp vi a phng, vi HS lp.ng dng CNTT v cỏc phng phỏp KTDHTC vo dy hc Thc hin tt tớch hp cỏc ni dung dy hc: GDBVMT, GDKNS Giỳp HS dng kin thc ó hc vo i sng - Thc hin cú hiu qu Thụng t ban hnh quy nh ỏnh giỏ hc sinh Tiu hc nm 2016 ca B GD&T - Cung ng kp thi, y v v ti liu - - Tt c HS u c GV hng dn cỏch t hc theo cỏc hỡnh thc hc cỏ nhõn, hc theo cp, hc theo nhúm 100% HS hon thnh bi hc trờn lp Khụng cú HS yu c, yu vit t - GV dng kin thc ó hc chuyờn v tng cng t hc trin khai thc hin T trng v BGH kim tra v t h tr GV - Yờu cu hc sinh thuc 10 bc hc thc hin tt nhim v t hc theo ti liu HDH i vi - Khi ng dng mt s thnh t tớch cc ca MHTHM vo dy hc - GV bỏm sỏt hc sinh v tr giỳp HS cn thit, giỳp HS nm c kin thc c bn v hon thnh bi hc trờn lp - 100% GV thc hin tt dy hc theo PPCT v TKB, bỏm sỏt chun KT - KN cỏc mụn hc - Son bi y cỏc mụn i vi lp - Giỏo viờn lờn Lch bỏo ging kp thi GV giỳp HS hon thnh bi hc trờn lp, bui dy hc phõn hoỏ i tng HS, khụng bi v nh cho HS - Tt c GV thc hin tt vic iu chnh ni dung dy hc cho phự hp vi a phng, vi lp bn thõn mỡnh dy; dng tt cỏc PPDH - GV t thc hin cỏc iu chnh nh cho phự hp vi lp GV tho lun v xut vi t trng v iu chnh ni dung dy hc cho phự hp vi a phng v thc hin iu chnh sau c BGH cho phộp - 100% GV tip tc nghiờn cu v thc hin tt TT22 v bn 03 ca B GD&T - 100% HS cú y v, ti liu HDH, - GV nghiờn cu Thụng t 22 v bn 03 T trng v BGH kim tra, t - GV nhn v, ti liu HDH v cỏc ti HDH, BTTH cho HS Yờu cu HS chun b y DHT Tng cng rốn ch, gi v; xp loi VSC ỳng quy nh Hng dn cho HS cỏch trỡnh by v Thnh lp CLB Vn hay - Ch tt - Thc hin dy hc bui theo ch o ca BGH: tng cng GDKNS, t chc tt cỏc hot ng NGLL, cỏc CLB, HTT, HTV, HNK, cỏc bui lao ng cụng ớch, giỳp HS c tri nghim DHT v cỏc ti liu khỏc phc v hc liu khỏc kp thi, bc nhón y 100% HS tham gia CLB Vn hay - Phỏt ng phong tro thi ua rốn ch, Ch tt v phong tro rốn ch, gi v gi v v thnh lp CLB Vn hay Ch tt cỏc lp - 100% HS tham gia sinh hot cỏc CLB, cỏc hot ng NGLL 100% HS cú S tay bn c thc hin tt HTV 100% lp t chc tt cỏc bui lao ng cụng ớch - Thc hin tt mụn hc t chn T chc - 100% HS cú y SGK v SBT cho HS tham gia thi IOE v Violympic trờn mụn Ting Anh, thc hin tt tit/tun mng Cú HS d thi IOE - La chn v s dng phng phỏp dy - La chn mt s bi dy hc Bn tay nn bt mụn TN&XH - Thi Ch tch HTQ cỏc cp - 100% cỏc lp tham gia thi Ch tch Hi ng t qun - Thc hin tt k hoch i - Sao - Hon thnh BHYT - Chp hnh tt Lut ATGT - 100% lp hon thnh k hoch nh - 100% Thiu niờn nhi ng tham gia tớch cc cỏc hot ng i - 100% lp hon thnh BHYT thỏng - 100% HS i m bo him ngi sau xe mỏy; i xe p m bo an ton - Thc hin tt k hoch lao ng, v sinh - 100% lp hon thnh tt k hoch lao phong quang trng lp ng nh trng phõn cụng - Thc hin tt hot ng nhõn o, t - 100% lp tham gia y cỏc hot ng - GV nghiờn cu CV 1611 v dy hc bui/ngy, tng cng rốn k nng c, vit Giỏm sỏt cỏc hot ng cỏc CLB, hot ng th vin, kim tra S tay bn c, kim tra kt qu L cụng ớch cỏc lp - Cung ng y SGK v SBT Ting Anh cho HS Lp i tuyn luyn thi IOE Phi hp vi GV dy Ting Anh thc hin - Cựng chia s v phng phỏp dy hc BTNB - GVCN luyn cho Ch tch HTQ d thi Ch tch HTQ khi, trng - Phi hp vi TPT v Ban ch huy Liờn i nm k hoch v thc hin tt - Vn ng ph huynh úng np y , kp thi - Theo dừi, nhc nh HS v ph huynh thc hin, cú bin phỏp mnh i vi nhng HS khụng chp hnh ỳng Lut ATGT - Phõn cụng HS v iu ph huynh lao ng, hon thnh kp thi, hiu qu - Vn ng HS quyờn gúp tham thin gia cỏc hot ng nhõn o, t thin - Giỏo dc HS chp hnh tt ni quy - 100% HS ca cỏc lp chp hnh tt ni - Quỏn trit ni quy quy nh ca trng lp, i hc chuyờn cn, ngh hc quy, k lut trng lp trng, thc hin tt thụng tin chiu phi xin phộp nhc nh, lu ý vi ph huynh - iu tra ph cp - Hon thnh cụng tỏc iu tra PC - Phi hp vi trng THCS v trng Mm non thc hin - Tham gia t chc tt cỏc Hi ngh, cỏc - 100% GV tham gia - Cựng phi hp t chc tt cỏc ngy l Hi ngh, cỏc ngy l - Tham gia cỏc cuc thi tỡm hiu cp - 100% GV v HS tham gia - GV tỡm hiu v vit bi Hng dn trờn phỏt ng HS cựng tham gia - Phi hp tt vi ph huynh cụng - Tt c GVCN thc hin tt cụng tỏc phi - Thụng tin chiu kp thi tỏc t chc lp hc, dy hc v giỏo dc hp vi ph huynh, cng ng HS Mt s ch tiờu c th nm hc: Hc sinh: a HS c khen thng: - Khi 2: 43 em T l: 43,4% - Khi 3: 38 em T l: 43% - 100% HS hon thnh chng trỡnh lp hc - 100% HS t v nng lc - 100% HS t v phm cht b) V sch - Ch p: - Khi 2: t 100%\ - Khi 3: t 100% c Cú HS tham gia d thi IOE v Violympic trờn mng Intenet d 100% HS tham gia c sỏch ti th vin xanh e Lp t danh hiu: - Tiờn tin: lp - Tiờn tin xut sc: lp Giỏo viờn: - Lao ng tiờn tin: /c - Chin s thi ua c s: /c - Tham gia d thi GVCNG cp Huyn: /c - H s xp loi tt: 8/8 b - Sỏng kin kinh nghim: bn bc cp Huyn; bn bc cp Trng tr lờn T chuyờn mụn: - H s: Tt - t danh hiu: T Tiờn tin xut sc IV K HOCH NHIM V TRNG TM HNG THNG: DUYT BGH HIU TRNG T TRNG CM inh Th Honh K HOCH THNG 8/2016 * Ch im: CHO MNG NM HC MI * Nhng vic trng tõm thỏng: 10 * Cụng tỏc khỏc: - Tham gia tt cỏc hot ng i - Sao - Tham gia y cỏc tit sinh hot th vin - Thc hin tt vic quyờn gúp ng h "Tt vỡ bn nghốo" tiờu biu nh: Lp 3A, 3C - -K HOCH THNG 2/2017 * Ch im: "MNG NG - MNG XUN" * Thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2017) * Nhng vic trng tõm thỏng: Nề nếp: - Thc hin tt n np sinh hot, hc tp, ni quy trng lp, ng x, ng phc, v sinh - Thực tốt sinh hoạt 15 phút đầu giờ, t qun tt m bo thực gic vào lớp Tng cng TDGG - Thc hin tt cụng tỏc tuyờn truyn hc sinh v ph huynh vic i m bo him ngi sau xe mỏy Quỏn trit hc sinh s dng, tng tr cỏc cht chỏy n Chuyên môn: - Thi ua dy tt - học tốt mừng ng, mng Xuõn, mng t nc i mi - Thực ỳng chng trỡnh - TKB tun 21, 22, 23, 24 (khi 2,3) - Chỳ trng a cỏc thnh t tớch cc vo dy hc i vi Son bi v nghiờn cu k ti liu trc lờn lp - Duy trỡ vic thc hin tốt hoạt động GDTC, tng cng cho HS tri nghim; y mnh hot ng th vin - R soỏt đối tợng học sinh yếu để lp k hoch ph o hc kỡ II, tng cng rốn k nng c, vit - /c Honh, Hin, Xuõn tng cng d gi chun b cho phn thi thc hnh giỏo viờn gii huyn - T chc sinh hot chuyờn mụn ln/ thỏng Kim tra chuyờn /c Oanh, Tuyt - Giỏo viờn kim tra vic thc hin lm cng ca HS - Hon thnh SKKN Cụng tỏc khỏc: 35 - Tip tc thu v hon thnh cỏc loi qu - Hot ng i theo k hoch ca Liờn i - Thc hin tt cụng tỏc bỏn trỳ i vi - Tớch cc phi hp cht ch vi ph huynh giỏo dc o c cho HS - T chc Tt trng cõy theo k hoch nh trng DUYT BGH HIU TRNG T TRNG CM inh Th Honh Tun Ni dung cụng vic - Thc hin chng trỡnh tun 20 Ngi thc hin Kt qu - Thc hin ỳng CT v TKB - Thc hin tt - GV v HS - Thc hin tt - GV v HS - GV thc hin tt - Th 4: Sỏng: Dy hc theo TKB - GV + HS thc hin - Thc hin tt - Th 5: Sỏng: Dy hc theo TKB - Chiu: Thc hin tt dy hc bui - GV thc hin - Thc hin tt - Th 2: Sỏng: Dy hc theo TKB 24 - Chiu: Thc hin tt dy hc bui 6-10/2 - Th 3: Sỏng: Dy hc theo TKB - Chiu: Thc hin tt dy hc bui - Th 6: Sỏng: Chuyờn nõng cao nng lc - Ton th GV kim tra nh k - Tham gia y - Thc hin chng trỡnh tun 21 - Th 2: Sỏng: Dy hc theo TKB - Chiu: Thc hin tt dy hc bui - Thc hin tt - GV v HS thc hin 36 - GV tham gia thi GV gii bc thm bi - /c Honh, Hin, Xuõn dy - Thc hin theo k hoch - Th 3: Sỏng: Dy hc theo TKB - Chiu: Thc hin tt dy hc bui - GV v HS - Thc hin nghiờm tỳc - GV v HS - Ton th giỏo viờn - Thc hin tt - Th 5: Dy hc theo TKB - Chiu: Thc hin tt dy hc bui - GV v HS - Thc hin tt - Th 5: Dy hc theo TKB - Chiu: Thc hin tt dy hc bui - GV v HS - Thc hin tt - Thc hin chng trỡnh tun 22 theo TKB - Thc hin ỳng CT v TKB - Thc hin tt - Th 2: Sỏng: - Dy hc bỡnh thng - Chiu: Dy hc bui theo TKB - GV v HS thc hin - Thc hin theo k hoch - Thc hin tt - Th 3: Sỏng: - Dy hc theo TKB - Chiu: Thao ging GVG huyn - GV v HS thc hin - /c Honh, Hin - Thc hin tt theo k hoch - Th 4: - Dy hc bỡnh thng theo TKB - Chiu: Thao ging GVG huyn - GVCN v HS - /c Honh, Hin, Xuõn - Thc hin tt - Thc hin tt theo k hoch - Th 5: - Dy hc bỡnh thng - Chiu: Dy hc bui theo TKB - GV v HS thc hin theo k hoch - Thc hin tt - Th 6: - Dy hc bỡnh thng theo TKB - Chiu: Dy hc bui theo TKB - Lao ng v sinh ton trng - GVCN v HS - Thc hin tt - Thc hin chng trỡnh tun 23 theo TKB - Thc hin ỳng CT v TKB - Thc hin tt - Th 2: Sỏng: - Dy hc bỡnh thng - Chiu: Dy hc bui theo TKB - GV v HS thc hin - Thc hin theo k hoch - Thc hin tt 25 - Th 4: Sỏng: Dy hc theo TKB 13-17/2 - Chiu: S kt hc kỡ I 37 27 27/2-3/3 - Th 3: Sỏng: - Dy hc theo TKB - Chiu: Dy hc bui theo TKB - GV v HS thc hin - Thc hin tt theo k hoch - Th 4: - Dy hc bỡnh thng theo TKB - GVCN v HS - Kim tra vic a thnh tt tớch cc vo dy - BGH v T trng hc (Cụ Tuyt lp 2B) - Thc hin tt - Thc hin tt theo k hoch - Th 5: - Dy hc bỡnh thng - Kiờm tra h s HS 2,3 - Chiu: Dy hc bui theo TKB - GV v HS thc hin theo k hoch - /c Honh, Minh - Thc hin tt - Th 6: - Dy hc bỡnh thng theo TKB - Chiu: Dy hc bui theo TKB - GVCN v HS - Thc hin tt NH GI HOT NG THNG * N np: - Thc hin tt n np i hc ỳng gi, sinh hot 15 phỳt u gi cú hiu qu - Tham gia y cỏc hot ng i - Sao - Thc hin tt th dc gia gi v mỳa hỏt th - Thc hin tt cụng tỏc trc nht, v sinh phong quang trng lp theo khu vc t qun m bo sch s c sỏng v chiu Thc hin tt ni quy trng, lp - Hi ng t qun hot ng tt, mnh dn, t tin trc ụng ngi * Chuyờn mụn: - Thc hin dy hc ỳng CT - TKB - T chc dy hc theo nhúm khỏ tt Giỏo viờn ó chỳ trng hn vic a cỏc thnh t tớch cc vo dy hc cỏc mụn, cỏc tit, dng bi nh ó thng nht t, - Thc hin tt vic ỏnh giỏ hc sinh theo Thụng t 22 GV hon thnh h s kp thi, ỳng thi gian quy nh - GV tham gia thi phn thc hnh GVG huyn (3 /c tham gia t kt qu tt: /c Hin t gii Ba, /c Honh, Xuõn t gii Khuyn khớch) 38 - ó kim tra c h s hc sinh v vic ỏnh giỏ nhn xột ca GV - GV c phõn cụng thu thp minh chng kim nh cht lng ph thụng nghiờm tỳc v ỳng theo k hoch - Hon thnh SKKN, cú bn a i huyn - GV thc hin theo MHTHM ó ch ng thm lp d gi nõng cao nng lc ging dy nh /c Xuõn * Cụng tỏc khỏc: - Tham gia tt cỏc hot ng i - Sao - Tham gia y cỏc tit sinh hot th vin - Thc hin tt vic trng cõy u nm theo k hoch - -K HOCH THNG 3/2017 * Ch im: "M V Cễ GIO" * Thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 86 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 26/3 * Nhng vic trng tõm thỏng: Nề nếp: - Thc hin tt n np sinh hot, hc tp, ni quy trng lp, ng x, ng phc, v sinh - Thực tốt sinh hoạt 15 phút đầu giờ, t qun tt m bo thực gic vào lớp Tng cng TDGG - Thc hin tt cụng tỏc tuyờn truyn hc sinh v ph huynh vic i m bo him ngi sau xe mỏy - Thc hin tt phũng chng cỏc dch bnh (Thy u, quai b, ) Chuyên môn: - Thi ua dy tt - học tốt mừng cho mng ngy QTPN 8/3 v 26/3 - Thực ỳng chng trỡnh - TKB tun 23, 24, 25, 26 (khi 2,3) - Chỳ trng a cỏc thnh t tớch cc vo dy hc i vi Son bi v nghiờn cu k ti liu trc lờn lp - Duy trỡ vic thc hin tốt hoạt động GDTC, tng cng cho HS tri nghim; y mnh hot ng th vin v hot ng NGLL theo ch im thỏng - R soỏt đối tợng học sinh yếu để lp k hoch ph o hc kỡ II, tng cng rốn k nng c, vit - T chc sinh hot chuyờn mụn ln/ thỏng Kim tra ton din /c Tuyt lp 2B 39 - Kim tra h s hc sinh thỏng 3, kim tra h s GV gia hc kỡ II - Hon thnh thu thp minh chng KCLPT - Thc hin tt vic ỏnh giỏ hc sinh theo Thụng t 22 - Chun b tt ún on kim nh MHTHM cp Tnh - Tu chnh cỏc loi h s cỏ nhõn, h s t chuyờn mụn Cụng tỏc khỏc: - Tip tc thu v hon thnh cỏc loi qu - Hot ng i theo k hoch ca Liờn i - Thc hin tt cụng tỏc bỏn trỳ i vi - Tớch cc phi hp cht ch vi ph huynh giỏo dc o c cho HS - T chc tt ngy l QTPN 8/3, ngy hi "Thiu nhi vui khe" theo k hoch ca Hi ng i huyn DUYT BGH HIU TRNG T TRNG CM inh Th Honh Tun Ni dung cụng vic - Thc hin chng trỡnh tun 24 Ngi thc hin - Thc hin ỳng CT v TKB - Th 2: Sỏng: Dy hc theo TKB - GV v HS - Chiu: Tng kt hi thi GVG huyn ti - /c t GVG huyn 28 6-10/3 Phũng GD - Th 3: Sỏng: Dy hc theo TKB - GV v HS - Kim tra h s hc sinh - /c Honh TT, Minh T.phú - Chiu: Thc hin tt dy hc bui - Th 4: Sỏng: Dy hc theo TKB - GV + HS thc hin 40 Kt qu - Thc hin tt - Thc hin tt - GV thc hin tt - Thc hin tt - T chc l mớt tinh ngy QTPN 8/3 - Ton th GV - Th 5: Sỏng: Dy hc theo TKB - Chiu: ún on kim tra chuyờn mụn ca S GD&T - D gi v kho sỏt lp 3A - GV thc hin - Giỏo viờn v HS thc hinMHTHM - Th 6: - Dy hc bỡnh thng - Giao ban - Chiu: Dy hc bui theo TKB - Ton th GV - Tham gia y - Thc hin chng trỡnh tun 25 - Th 2: Sỏng: Dy hc theo TKB - Chiu: Thc hin tt dy hc bui - Th 3: Sỏng: Dy hc theo TKB - Chiu: Thc hin tt dy hc bui - Thc hin ỳng CT v TKB - GV v HS - Thc hin tt - Thc hin tt - GV v HS - Thc hin nghiờm tỳc - Th 4: Sỏng: Dy hc theo TKB - GV v HS - Thc hin tt - Th 5: Dy hc theo TKB - Chiu: Thc hin tt dy hc bui - GV v HS - Thc hin tt - Th 6: Dy hc theo TKB - Giao ban - Chiu: Thc hin tt dy hc bui - GV v HS - Thc hin tt - Thc hin chng trỡnh tun 26 theo TKB - Thc hin ỳng CT v TKB - Thc hin tt - Th 2: Sỏng: - Dy hc bỡnh thng - Chiu: Dy hc bui theo TKB - GV v HS thc hin - Thc hin theo k hoch - Thc hin tt - Th 3: Sỏng: - Dy hc theo TKB - Chiu: Dy hc bui theo TKB - GV v HS thc hin - /c Honh, Hin - Thc hin tt theo k hoch - Thc hin tt - HS v GV lp 3A - Th 4: - Dy hc bỡnh thng theo TKB - GVCN v HS - Chiu: Sinh hot chuyờn mụn liờn trng - Ton th GV ti trng TH Hng Trch - Thc hin tt - Thc hin tt theo k hoch - Th 5: - Dy hc bỡnh thng - Thc hin tt - GV v HS thc hin theo k hoch 41 - Chiu: Dy hc bui theo TKB - Th 6: - Dy hc bỡnh thng theo TKB - Chiu: Dy hc bui theo TKB - Lao ng v sinh ton trng - GVCN v HS - Thc hin tt - Thc hin chng trỡnh tun 27 theo TKB - Thc hin ỳng CT v TKB - Thc hin tt - Th 2: Sỏng: - Dy hc bỡnh thng - Chiu: Dy hc bui theo TKB - GV v HS thc hin - Thc hin theo k hoch - Thc hin tt - Th 3: Sỏng: - Dy hc theo TKB - Chiu: Dy hc bui theo TKB - GV v HS thc hin - Thc hin tt theo k hoch - Th 4: - Dy hc bỡnh thng theo TKB - GVCN v HS - Kim tra vic a thnh tt tớch cc vo dy - BGH v T trng hc (Cụ Tuyt lp 2A) - Thc hin tt - Thc hin tt theo k hoch - Th 5: - Dy hc bỡnh thng - Chiu: Dy hc bui theo TKB - GV v HS thc hin theo k hoch - Thc hin tt - Th 6: - Dy hc bỡnh thng theo TKB - Chiu: Dy hc bui theo TKB - GVCN v HS - Thc hin tt NH GI HOT NG THNG * N np: - Thc hin tt n np i hc ỳng gi, sinh hot 15 phỳt u gi cú hiu qu - Tham gia y cỏc hot ng i - Sao - Thc hin tt th dc gia gi v mỳa hỏt th - Thc hin tt cụng tỏc trc nht, v sinh phong quang trng lp theo khu vc t qun m bo sch s c sỏng v chiu Thc hin tt ni quy trng, lp - Hi ng t qun hot ng tt, mnh dn, t tin trc ụng ngi * Chuyờn mụn: - Thc hin dy hc ỳng CT - TKB 42 - T chc dy hc theo nhúm khỏ tt Giỏo viờn ó chỳ trng hn vic a cỏc thnh t tớch cc vo dy hc cỏc mụn, cỏc tit, dng bi nh ó thng nht t, - Thc hin tt vic ỏnh giỏ hc sinh theo Thụng t 22 GV hon thnh h s kp thi, ỳng thi gian quy nh - ó kim tra c h s hc sinh v vic ỏnh giỏ nhn xột ca GV Mt s lp h s HS tng i tt nh: lp 2A, 3B, 3C - Kim tra ton din /c Tuyt, kim tra chuyờn /c Oanh - Kim tra h s GV: Bng tng kt kt qu hc ca HS (H s y , in cỏc thụng tin ỳng theo Thụng t) - GV c phõn cụng thu thp minh chng kim nh cht lng ph thụng nghiờm tỳc v ỳng theo k hoch - GV thc hin theo MHTHM ó ch ng thm lp d gi nõng cao nng lc ging dy * Cụng tỏc khỏc: - Tham gia tt cỏc hot ng i - Sao - Tham gia y cỏc tit sinh hot th vin - Thc hin tt hot ng NGLL - T chc tt ngy l 8/3 v ngy hi "Thiu nhi vui khe" - -K HOCH THNG 4/2017 * Ch im: * Nhng vic trng tõm thỏng: Nề nếp: - Thc hin tt n np sinh hot, hc tp, ni quy trng lp, ng x, ng phc, v sinh - Thực tốt sinh hoạt 15 phút đầu giờ, t qun tt m bo thực gic vào lớp Tng cng TDGG - Thc hin tt cụng tỏc tuyờn truyn hc sinh v ph huynh vic i m bo him ngi sau xe mỏy - Thc hin tt phũng chng cỏc dch bnh (Thy u, quai b, ) Chuyên môn: - Thực ỳng chng trỡnh - TKB tun 27, 28, 29, 30 (khi 2,3) - Chỳ trng a cỏc thnh t tớch cc vo dy hc i vi Son bi v nghiờn cu k ti liu trc lờn lp - Duy trỡ vic thc hin tốt hoạt động GDTC, tng cng cho HS tri nghim; y mnh hot ng th vin v hot ng NGLL theo ch im thỏng 43 - Tng cng ph o HS yu v chỳ trng rốn k nng c, vit - T chc sinh hot chuyờn mụn ln/ thỏng Kim tra k hoch bi hc - Hon thnh thu thp minh chng KCLPT - Thc hin tt vic ỏnh giỏ hc sinh theo Thụng t 22 - Chun b tt ún on kim nh KCLPT - Tu chnh cỏc loi h s cỏ nhõn, h s t chuyờn mụn Cụng tỏc khỏc: - Hon thnh v quyt toỏn cỏc loi qu - Hot ng i theo k hoch ca Liờn i - Thc hin tt cụng tỏc bỏn trỳ i vi DUYT BGH HIU TRNG Ni dung cụng vic 33 3-7/4 T TRNG CM Ngi thc hin Kt qu - Thc hin chng trỡnh tun 28 theo TKB - Thc hin ỳng CT v TKB - Thc hin tt - Th 2: Sỏng: - Dy hc bỡnh thng - Chiu: Dy hc bui theo TKB - GV v HS thc hin - Thc hin theo k hoch - Thc hin tt - Th 3: Sỏng: - Dy hc theo TKB - Chiu: Dy hc bui theo TKB - GV v HS thc hin - Thc hin tt theo k hoch - Th 4: - Dy hc bỡnh thng theo TKB - GVCN v HS - Kim tra vic a thnh tt tớch cc vo dy - BGH v T trng hc (Cụ Oanh lp 2A) - Thc hin tt - Thc hin tt theo k hoch - Th 5: - Dy hc bỡnh thng - Chiu: Dy hc bui theo TKB - GV v HS thc hin theo k hoch - Thc hin tt - Th 6: - Dy hc bỡnh thng theo TKB - GVCN v HS - Thc hin tt 44 - Chiu: Dy hc bui theo TKB K HOCH THNG 4/2017 * Ch im: * Nhng vic trng tõm thỏng: Nề nếp: - Thc hin tt n np sinh hot, hc tp, ni quy trng lp, ng x, ng phc, v sinh - Thực tốt sinh hoạt 15 phút đầu giờ, t qun tt m bo thực gic vào lớp Tng cng TDGG - Thc hin tt cụng tỏc tuyờn truyn hc sinh v ph huynh vic i m bo him ngi sau xe mỏy - Thc hin tt phũng chng cỏc dch bnh (Thy u, quai b, ) Chuyên môn: 45 - Thực ỳng chng trỡnh - TKB tun 27, 28, 29, 30 (khi 2,3) - Chỳ trng a cỏc thnh t tớch cc vo dy hc i vi Son bi v nghiờn cu k ti liu trc lờn lp - Duy trỡ vic thc hin tốt hoạt động GDTC, tng cng cho HS tri nghim; y mnh hot ng th vin v hot ng NGLL theo ch im thỏng - Tng cng ph o HS yu v chỳ trng rốn k nng c, vit - T chc sinh hot chuyờn mụn ln/ thỏng Kim tra k hoch bi hc - Hon thnh thu thp minh chng KCLPT - Thc hin tt vic ỏnh giỏ hc sinh theo Thụng t 22 - Chun b tt ún on kim nh KCLPT - Tu chnh cỏc loi h s cỏ nhõn, h s t chuyờn mụn Cụng tỏc khỏc: - Hon thnh v quyt toỏn cỏc loi qu - Hot ng i theo k hoch ca Liờn i - Thc hin tt cụng tỏc bỏn trỳ i vi DUYT BGH HIU TRNG T TRNG CM 46 47 48 49 ... sinh v ph huynh vic i m bo him ngi sau xe mỏy Quỏn trit hc sinh s dng, tng tr cỏc cht chỏy n Chuyên môn: - Thi ua dy tt - học tốt mừng ng, mng Xuõn, mng t nc i mi - Thực ỳng chng trỡnh - TKB tun
- Xem thêm -

Xem thêm: KẾ HOẠCH tổ CHUYÊN môn 2+3, KẾ HOẠCH tổ CHUYÊN môn 2+3, KẾ HOẠCH tổ CHUYÊN môn 2+3

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay