TRAC NGHIEM ON THI HK II TOAN 10 2017

6 244 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/04/2017, 18:26

ÔN TẬP HỌC KÌ II NĂM HỌC 2016 – 2017 Câu Điều kiện có nghĩa bất phương trình x − ≤ 3x + là: A 2x − ≥ B 2x − ≥ C 3x + ≥ D 2x − ≠ Câu Trong giá trị sau, giá trị không nghiệm BPT 2x + > x - A x = -1 B x = - C x = -4/3 D x = -6 Câu Cho nhị thức bậc f(x) = ax + b ( a ≠ ) Trong mệnh đề sau, mệnh đề đúng? b a A Nhị thức f(x) có giá trị dấu với hệ số a x lấy giá trị khoảng (−∞; − )  b  ; +∞ ÷  a  b C Nhị thức f(x) có giá trị trái dấu với hệ số a x lấy giá trị khoảng (−∞; ) a b  D Nhị thức f(x) có giá trị dấu với hệ số a x lấy giá trị khoảng  ; +∞ ÷ a  Câu Cho nhị thức bậc f ( x) = x + Trong mệnh đề sau, mệnh đề đúng? A f(x) > với x ∈ ¡ B f(x) > với x ∈ ( −∞; 2) C f(x) > với x ∈ (−∞; −2) D f(x) > với x ∈ ( −2; +∞) Câu Cho tam thức bậc hai f ( x ) = ax + bx + c (a ≠ 0), ∆ = b − 4ac Chọn mệnh đề mệnh đề sau A Nếu ∆ < f(x) trái dấu với hệ số hệ số a, với x ∈¡ B Nếu ∆ ≤ f(x) dấu với hệ số hệ số a, với x ∈ ¡ C Nếu ∆ > f(x) dấu với hệ số hệ số a, với x ∈ ¡ D Nếu ∆ ≥ f(x) dấu với hệ số hệ số a, với x ∈ ¡ 12x Câu Tìm điều kiện bất phương trình x + > x−2 x + ≥ x + > x + ≠ x + ≠ A  B  C  D  x − ≠ x − ≠ x − ≥ x − > Câu Giải bất phương trình: 10 − 2x > B Nhị thức f(x) có giá trị dấu với hệ số a x lấy giá trị khoảng  − A x > B x < C x > -5 D x < -5 Câu Cho nhị thức bậc f ( x) = − 3x Trong mệnh đề sau, mệnh đề đúng? 3 B f ( x) < ⇔ x ∈ (−∞; ) 2 2 C f ( x ) > ⇔ x ∈ (−∞; ) D f ( x) < ⇔ x ∈ (−∞; ) 3 Câu Cho tam thức bậc hai f ( x ) = x − 3x + Trong mệnh đề sau, mệnh đề đúng? A x − x + > với x ∈ ¡ B x − x + ≤ với x ∈ ¡ A f ( x ) > ⇔ x ∈ (−∞; ) C x − x + < với x ∈ ¡ 3 2 D x − x + > với x ∈ ¡ \   Câu 10 Trong tam thức sau, tam thức âm với x ∈ ¡ ? A f ( x ) = − x − 3x + B f ( x) = − x − x − C f ( x) = x − x + D f ( x ) = − x − x − Câu 11 Cho tam thức bậc hai f ( x) = x − x − f ( x) ≤ A x ∈ [ − 1; 4] B x ∈ (−∞; −1] ∪ [4; +∞) 2 x + > 3 x − ≤ x + B x > −2 C x ∈ [ − 4;1] D x ∈ (−∞; −4] ∪ [1; +∞ ) Câu 12 Giải hệ bất phương trình  A x ≥ C −2 < x ≤ Câu 13 Tìm tập nghiệm S bất phương trình (2x + 3)(5 - 2x) < D −2 ≤ x <  5  2 5 A S = (−∞ ; − ) ∪ ( ; +∞ ) B S =  − ; ÷  3  2 C S = (−∞ ; − ) ∪ ( ; +∞ ) D S =  − ; ÷ Câu 14.Tìm tập nghiệm S bất phương trình −2 x − 3x + > 2 A S = (−2; ) B S = (− ; 2) C S = (−∞ ; − 2) ∪ ( ; +∞ ) D S = (−∞; − ) ∪ (2; +∞) Câu 15 Tìm tập nghiệm S bất phương trình ( x − 4)( x + 2) ≥ A S = [ − 2; 2] C S = { −2} ∪ [2; +∞) B S = [2; +∞) D S = ( −∞ ; − 2] ∪ [2; +∞ ) Câu 16 Tìm giá trị tham số m để phương trình sau có nghiệm (m − 2) x + 2(2m − 3) x + 5m − = A ≤ m ≤ Câu 17 Góc 1 ≤ m ≤ m ≠ B < m < π có số đo độ là: 18 A 180 B 360 Câu 18 Góc có số đo − 1 < m < m ≠ C  D  C 100 D 120 3π đổi sang số đo độ : 16 A 33045' B - 29030' C -33045' D -32055' Câu 19 Cho đường tròn có bán kính cm Tìm số đo (rad) cung có độ dài 3cm: A 0,5 B C D Câu 20 Góc 630 48' (với π = 3,1416 ) A 1,114 rad B 1,107 rad C 1,108rad Câu 21 Cung tròn bán kính 8, 43cm có số đo 3,85 rad có độ dài là: A 32, 46cm B 32, 45cm C 32, 47cm D 1,113rad D 32,5cm Câu 22 Một đồng hồ treo tường, kim dài 10, 57cm kim phút dài 13,34cm Trong 30 phút mũi kim vạch lên cung tròn có độ dài là: A 2,77cm B 2, 78cm C 2, 76cm D 2,8cm Câu 23 Trong giá trị sau, sin α nhận giá trị nào? A - 0.7 B C − D Tính cot α 1 A cot α = B cot α = C cot α = Câu 25 Cho sin a + cos a = Khi sin a.cos a có giá trị : A B C 32 16 Câu 24 Cho biết tan α = Câu 26 Nếu tan α + cot α = tan a + cot a ? A B C Câu 27 Rút gọn biểu thức sau A = ( tan x + cot x ) − ( tan x − cot x ) A A = Câu 28 Cho cos α = − A − 10 B A = D cot α = D D C A = D A = π với < α < π Tính giá trị biểu thức : M = 10sin α + 5cos α B C D Câu 29 Cho tan α = 3, π < α < A sin α = − 10 10 3π Ta có: C cos α = − B Hai câu A C 10 10 7π < α < 4π , khẳng định sau ? 2 2 2 A sin α = − B sin α = C sin α = 3 10 10 D cos α = ± Câu 30 Cho cos α = D sin α = − Câu 31 Đơn giản biểu thức G = (1 − sin x ) cot x + − cot x A sin x B cos x C cosx D Câu 32 Trong khẳng định sau đây, khẳng định sai? A cos 45o = sin135o B cos 120 o = sin 60o C cos 45o = sin 45o Câu 33 Nếu tanα = A B − sin x 7 274 10 D ± cos x + sin x C cosx D 3π < α < 2π , giá trị cosα −1 B C 10 10 Câu 37 Cho tan x = Tính A = sin x − 2sin x.cos x cos x + 3sin x B A = A A = 15 p với < a < p , giá trị sin α 7 15 B C − 274 274 Câu 36 Cho cot α = −3 với A C B sinx Câu 35 Cho tan α = − A D cos30o = sin120o sinα bằng: Câu 34 Đơn giản biểu thức T = tan x + A sin x C A = 1 cos x D - 15 274 D 10 D A = 2sin α + 3cos α có giá trị : 4sin α − 5cos α B − C Câu 38 Cho tan α = Khi A D − Câu 39 Cho a = 15000 Xét ba đẳng thức sau: I sin α = II cos α = Đẳng thức đúng? A Chỉ I II B Cả I, II III Câu 40 Trong công thức sau, công thức đúng? A cos(a – b) = cosa.cosb + sina.sinb III tan α = C Chỉ II III D Chỉ I III B cos(a + b) = cosa.cosb + sina.sinb C sin(a – b) = sina.cosb + cosa.sinb D sin(a + b) = sina.cosb - cos.sinb Câu 41 Trong công thức sau, công thức đúng? A sin2a = 2sina B sin2a = 2sinacosa C sin2a = cos2a – sin2a D sin2a = sina+cosa Câu 42 Trong công thức sau, công thức sai ? a+b a −b cos 2 a+b a −b cos C sina + sinb = sin 2 π  Câu 43 Biểu thức tan  a + ÷ viết lại 4  π π   A tan  a + ÷ = tan a + B tan  a + ÷ = tan a − 4    A cosa + cosb = cos π ÷ viết lại 6 π  A sin  a + ÷ = sin a + 6  a+b a −b sin 2 a+b a −b sin D sina – sinb = cos 2 B cosa – cosb = sin π  tan a +  π tan a − C tan  a + ÷ = D tan  a + ÷ =  − tan a  + tan a     Câu 44 Biểu thức sin  a +   C sin  a + π sin a- cos a ÷= 6 2 Câu 45 Biết sin a = A   π sin a + cos a ÷= 6 2   π cos a ÷ = sin a6 2 B sin  a + D sin  a + π π ; cos b = ( < a < π ; < b < ) Hãy tính sin(a + b) 13 2 63 56 −33 B C D 65 65 65 Câu 46 Tính cos150 cos 450 cos 750 A 16 B C 2 D C D Câu 47 Tính giá trị A = cos 750 + sin1050 A B Câu 48 Cho biết cosa = Tính cos2a A cos2a = B cos2a = − Câu 49 Tính D = sin C cos2a = A − B B Câu 51 Viết lại biểu thức P= sin x + sin x dạng tích A P = sin6x B P = sin3x   Câu 52 Tính cos  a + π π π cos cos 16 16 2 C 3π < α < π Khi giá trị tan 2a Câu 50 Cho sin a + cosa = với 3 A D cos2a = − π π < a < ÷ biết sin a = 3 C − C P = 2sin3x.cos2x D D D P = -2sin3x.cos2x   A cos  a + π −3 ÷= 3   π +3 ÷= 3   π 6+2 ÷= 3 B cos  a + π −2 ÷= 3 Câu 53 Cho cos a = − < a < π Tính sin2a 13 120 120 A sin 2a = B sin 2a = − 169 169   C cos  a + Câu 54 Trong đẳng thức sau, đẳng thức ? D cos  a + C sin 2a = ± 120 169 D sin 2a = 119 169 sin( x − y ) cosx cos y sin( x − y ) D tan x − tan y = cos( x − y ) B tan x − tan y = A tan x − tan y = tan( x − y ) sin( x + y ) cosx cos y π a < a < π Tính cos Câu 55 Cho biết sin a = 2 a a A cos = B cos = − 5 C tan x − tan y = C cos a = D cos a =− Câu 56 Cho tam giác ABC có a = 12, b = 13, c = 15 Tính cosA A cosA = 25 39 B cosA = 23 25 C cosA = 16 35 D cosA = 18 39 Câu 57 Cho tam giác ABC có AB =5, AC = 8, µA = 600 Tính diện tích S tam giác ABC A S = 20 (đvdt) B S = 40 (đvdt) C S = 80 (đvdt) D S = 40 (đvdt) Câu 58 Tam giác ABC có AB = 9, AC = 12, BC = 15 (đơn vị đo cm) Khi đường trung tuyến AM tam giác có độ dài là: A cm B 10 cm C 7,5 cm D 13 cm r Câu 59 Cho đường thẳng d có: 2x + 5y – = Tìm tọa đô vectơ phương u d r r r r A u (2;5) B u (5; 2) C u (5; −2) D u (−5; −2)  x = − 2t r Tìm tọa độ vectơ phương u d  y = 3t Câu 60 Cho đường thẳng d có phương trình  r r r r A u (1;3) B u (-2;0) C u (-2;3) D u (3;2) r Câu 61 Viết PTTS đường thẳng qua A(3;4) có vectơ phương u (3;-2)  x = + 3t  y = −2 + 4t A   x = + 3t  y = − 2t  x = + 2t  y = + 3t B  C   x = − 6t  y = −2 + 4t D  Câu 62 Công thức sau tính khoảng cách từ điểm M ( x0 ; y0 ) đến đường thẳng ∆ có phương trình ax+by+c=0? A d ( M , ∆ ) = ax0 + by0 + c a+b B d ( M , ∆ ) = C d ( M , ∆ ) = ax0 + by0 + c a + b2 D d ( M , ∆ ) = ax0 + by0 + c a+b ax0 + by0 + c a + b2 Câu 63 Cho đường tròn (C): ( x − ) + ( y + 3) = 16 Tìm tọa độ tâm I bán kính R đường tròn (C) 2 A I (2; −3); R = B I (−2;33); R = C I (2; −3); R = 16 D I (−2;3); R = 16 Câu 64 Viết phương trình tổng quát đường thẳng d qua hai điểm A(2;4) B(3;1) A 3x + y -1 = B 3x + y + 10 = C x + 2y – = D x = 2y+5=0 Câu 65 Viết phương trình tổng quát đường thẳng qua điểm A(0 ; −5) B(3 ; 0) x y x y x y x y A + = B − + = C − = D − = 5 3 5 Câu 66 Cho đường thẳng d: 2x – y + = Viết phương trình tổng quát đường thẳng ∆ qua điểm M(2;4) vuông góc với đường thẳng d A x+2y+10=0 B x+2y-10=0 C 2x+y-8=0 D 2x+y+8=0 Câu 67.Viết phương trình tổng quát đường thẳng qua điểm O(0 ; 0) song song với đường thẳng có phương trình 6x − 4y + = A 4x + 6y = B 3x − 2y = C 3x − y − = D 6x − 4y − = Câu 68 Tìm tọa độ giao điểm đường thẳng : 5x + 2y − 10 = trục hoành Ox A (0 ; 5) B (−2 ; 0) C (2 ; 0) D (0 ; 2)  x = + 2t y = 3−t Câu 69 Tìm tọa độ giao điểm I hai đường thẳng d d’ biết d: 2x+y-8=0 d ' :  A I(2;3) B I(3;2) C I(1;3) D I(2;1) x = 10 − 6t Câu 70 Tìm góc hợp hai đường thẳng 1 : 6x − 5y + 15 = 2 : y = + 5t  A 900 B 00 C 600 D 450 Câu 71 Cho điểm M(3;5) đường thẳng ∆ có phương trình 2x-3y-6=0 Tính khoảng cách từ M đến ∆ A d ( M , ∆) = −15 B d ( M , ∆) = 13 15 13 13 C d ( M , ∆) = D d ( M , ∆) = 13 12 13 13 Câu 72 Viết phương trình đường tròn có tâm I(1;-2) bán kính R=3 A ( x − 1) + ( y + ) = B ( x + 1) + ( y − ) = C ( x − 1) + ( y + ) = D ( x + 1) + ( y − ) = 2 2 2 2 Câu 73 Phương trình sau phương trình đường tròn ? A x + y − 100y + = B x + y − = C x + y − x + y + = D x + y − y =  x = + 2t qua hai điểm A(1;1) y = 3− t Câu 80 Viết phương trình đường tròn có tâm thuộc đường thẳng d: d ' :  B(0;-2) A ( x − 21) + ( y + ) = 464 B ( x + 21) + ( y − ) = 464 C ( x − 19 ) + ( y + 13) = 544 D ( x + 19 ) + ( y − 13) = 544 2 2 2 2 Câu 81 Tìm tọa độ tâm đường tròn qua điểm A(1 ; 2), B(−2 ; 3), C(4 ; 1) A (0 ; −1) B (3 ; 0,5) C (0 ; 0) D Không có Câu 82 Với giá trị m đường thẳng ∆ : 4x + 3y + m = tiếp xúc với đường tròn (C) : x2 + y2 − = B m = −3 A m = x y + = có tiêu cự : Câu 83 Đường Elip C m = m = −3 D m = 15 m = −15 A B C D Câu 84 Tìm phương trình tắc Elip có tiêu cự trục lớn 10 x2 y2 x2 y2 x2 y2 x2 y2 + =1 + =1 + =1 − =1 A B C D 25 100 81 15 16 25 16 x2 y2 + = có tiêu điểm : Câu 85 Đường Elip C ( − ; 0) D (0 ; 3) Câu 86 Tìm phương trình tắc Elip có đỉnh hình chữ nhật sở M(4; 3) A (3 ; 0) A x2 y2 + =1 B (0 ; 3) B x2 y2 + =1 16 C x2 y2 − =1 16 D x2 y2 + =1 16 ... Đẳng thức đúng? A Chỉ I II B Cả I, II III Câu 40 Trong công thức sau, công thức đúng? A cos(a – b) = cosa.cosb + sina.sinb III tan α = C Chỉ II III D Chỉ I III B cos(a + b) = cosa.cosb + sina.sinb... 10 B A = D cot α = D D C A = D A = π với < α < π Tính giá trị biểu thức : M = 10sin α + 5cos α B C D Câu 29 Cho tan α = 3, π < α < A sin α = − 10 10 3π Ta có: C cos α = − B Hai câu A C 10. .. M(2;4) vuông góc với đường thẳng d A x+2y +10= 0 B x+2y -10= 0 C 2x+y-8=0 D 2x+y+8=0 Câu 67.Viết phương trình tổng quát đường thẳng qua điểm O(0 ; 0) song song với đường thẳng có phương trình 6x −
- Xem thêm -

Xem thêm: TRAC NGHIEM ON THI HK II TOAN 10 2017 , TRAC NGHIEM ON THI HK II TOAN 10 2017 , TRAC NGHIEM ON THI HK II TOAN 10 2017

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay