Kiem tra hinh 10 hay (1)

4 176 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/04/2017, 18:26

KIểm tra Môn : Hình học Mã Đề : 002 Họ tên : Câu 1: Viết phương trình tham số đường thẳng qua hai điểm A(3;-1) B(1;5) A B x = + t   y = −1 + 3t C x = − t   y = −1 − 3t x = − t   y = − 3t D x = + t   y = −1 − 3t Câu 2: Viết phương trình tham số đường thẳng (d) qua điểm (1;-2) song song với đường thẳng có phương trình 5x-13y-31=0 A B  x = + 13t   y = −2 + 5t C  x = − 13t   y = −2 + 5t  x = + 5t   y = −2 − 13t D Không có (d) Câu 3: Phương trình sau phương trình tổng quát đường thẳng A 4x+5y-17=0 B 4x-5y+17=0  x = − 5t   y = + 4t C 4x+5y+17=0 ? D 4x-5y-17=0 Câu 4: Phương trình sau phương trình tham số đường thẳng 2x-6y+23=0? A B  x = − 3t   11  y = + t  x = + 3t   11  y = − t Câu 5: Cho phương trình tham số đường thẳng M (1; −2)  x = + 2t ∆:  y = + 3t với đỉnh CM trình tham số trung tuyến là: Đường thẳng  x = 0,5 + 3t  y = + t ∆ qua điểm: P (−1; −2) B ABC D  x = −5 + 3t   11  y = + t N (3;5) A Câu 6: Cho tam giác C C D A(−1;1) B(4;7) C (3; −2) M , , Q (−3;5) , trung điểm đoạn thẳng AB Phương A  x = + 5t   y = −2 + 6t B  x = − 5t   y = −2 − 6t C 3  x = − t 2   y = + 5t k =− H (1;8) Câu 7: Phương trình tham số đường thẳng qua A  x = − 4t   y = + 3t B  x = − 3t   y = + 4t D có hệ số góc C 3  x = + t 2   y = + 5t là:  x = + 3t   y = − 4t D x = + t   y = −4 + 8t Câu 8: Tìm tọa độ vectơ phương đường thẳng song song với trục Oy A (0;1) ` B (1;-1) C (1;0) D (1;1) Câu 9: Cho điểm A(0;-2), B(-1;0), C(0;-4) D(-2;0) Tìm tọa độ giao điểm hai đường thẳng AB CD A (-2;2) B (1;-4) C Không có giao điểm D Câu 10: Xác định vị trí tương đối hai đường thẳng có phương trình: x y − =1 A.Song song B Cắt không vuông góc với C Trùng D Vuông góc với  1 − 2;2 ÷   6x-2y-8=0 Câu 11: Xác định vị trí tương đối hai đường thẳng có phương trình: ( ) +1 x + y −1 = 2x + ( ) −1 y +1 − = A.Song song B Cắt không vuông góc với C Trùng D Vuông góc với Câu 12: Xác định vị trí tương đối hai đường thẳng sau đây?  x = + 5t   y = − 6t  x = + 5t ′   y = −3 + 6t′ A.Song song B Cắt không vuông góc với C Trùng D Vuông góc với Câu 13: Xác định vị trí tương đối hai đường thẳng sau đây? 5x+2y-14=0  x = + 2t   y = − 5t A.Song song B Cắt không vuông góc với C Trùng D Vuông góc với Câu 14: Với giá trị m hai đường thẳng sau song song: ( ) 2x + m + y − = A m=-1 m=1 m=1 x + my − 100 = B m=0 m=1 C m=2 Câu 15: Với giá trị m hai đường thẳng sau song song: A m=2 B m=2 m=-3 8 + (m + 1)t   y = 10 − t C Không có m D mx + y − 76 = D m=-3 Câu 16: Với giá trị m hai đường thẳng sau vuông góc: (2 m − 1) x + my − 10 = A m= B Không có m 3x + y + = C m=2 Câu 17: Với giá trị m hai đường thẳng sau vuông góc: A m=± B m=− C D m=0 x − 3y + = D m= m=−  x = − 3t   y = − mt Câu 18: Đường thẳng vuông góc với đường thẳng x+3y-2=0 vectơ pháp tuyến có tọa độ là: a (1;3) b (-1;3) c (3;-1) d (1;2) Câu 19: Cho đường thẳng x+y-3=0 A(1;0), B(2;3) Vị trí tương đối đường thẳng đoạn thẳng AB a cắt b không cắt Câu 20: Cho đường thẳng khẳng định sau: M ( 1;3 ) ∆ A Phương trình tham số qua có vectơ phương D Phương trình tổng quát ∆ x −1 y− = : ∆ 5x − y = : ∆ 5x − y + = :  x = + 3t  ∆  y = − 2t : Đáp số là: ( 4; −2 ) điểm M(3;3) Tìm tọa độ hình chiếu vuông góc M xuống đường thẳng ( 1;0 ) A ( −2;2 ) B ∆ 4x + y + = : 28 28 ( 7; −4 ) C Câu 22: Khoảng cách từ điểm M(3;5) đến đường thẳng A Hãy khẳng định sai : C Phương trình tổng quát ∆ d AB nằm đường thẳng r a = ( 2;5 )  x = + 2t  ∆  y = + 5t B Phương trình tắc Câu 21: Cho đường thẳng c song song D là: 28 25 B D Một đáp án khác C ∆ : 3x + y − = 0, ∆ : 2x − y + = Câu 23: Tìm góc tạo hai đường thẳng 300 450 A B 4x + y + = 4x + y − = C D ∆ : 7x − y + = tạo với đường thẳng 3x − y + 32 = 3x − y − 32 = B 4x + y + = D − x + y + 10 = C x − 3y + = B D x+ y=0 có phương trình là: 3x − y + 32 = và 5x − y + = 450 góc 4x − y + = Câu 25: Cho điểm A(0;1); B(12;5) , C(-3;5) Đương cách điểm A 900 C B ( −4;5 ) Câu 24: Đường thẳng qua A 600 3x − y − 32 = ... 2x + m + y − = A m=-1 m=1 m=1 x + my − 100 = B m=0 m=1 C m=2 Câu 15: Với giá trị m hai đường thẳng sau song song: A m=2 B m=2 m=-3 8 + (m + 1)t   y = 10 − t C Không có m D mx + y − 76 = D... D(-2;0) Tìm tọa độ giao điểm hai đường thẳng AB CD A (-2;2) B (1;-4) C Không có giao điểm D Câu 10: Xác định vị trí tương đối hai đường thẳng có phương trình: x y − =1 A.Song song B Cắt không... D mx + y − 76 = D m=-3 Câu 16: Với giá trị m hai đường thẳng sau vuông góc: (2 m − 1) x + my − 10 = A m= B Không có m 3x + y + = C m=2 Câu 17: Với giá trị m hai đường thẳng sau vuông góc: A
- Xem thêm -

Xem thêm: Kiem tra hinh 10 hay (1) , Kiem tra hinh 10 hay (1) , Kiem tra hinh 10 hay (1)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay