Kiem tra chuong 3 HH 12 MICMAX

5 195 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/04/2017, 18:26

 x = + 2t  Cho đường thẳng d có phương trình tham số  y = − 4t Tìm vec to phương đường thẳng d z = + t  r r r r u = (2; −4;1) u = (3;1; 2) u = (3; −4;1) u = (2;1;1) B C D A []  x = + 2t  Cho đường thẳng d có phương trình tham số  y = − 4t Tìm phương trình tắc đường thẳng d  z = + 7t  x − y −1 z − = = B d : 3(x − 2) + y + + 5( z − 7) = −4 x−2 y+4 z−7 = = C d : D d : 2( x − 3) − 4( y − 1) + 7( z − 5) = [] Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , tìm phương trình mặt phẳng ( P) qua M ( 1;1;0 ) có vectơ pháp r tuyến n = ( 1;1;1) A ( P ) : x + y + z − = B ( P) : x + y + z = C ( P) : x + y − = D ( P) : x + y + z − = [] Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , tìm mặt phẳng ( P) qua gốc tọa độ song song với mặt phẳng ( Q ) : 5x − y + z − = A d : A ( P ) : x − y + z = B ( P ) : x + y − z = C ( P ) : x − y − z = D ( P ) : −5 x + y + z = [] Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho mặt phẳng ( P ) : − x + z + = Vectơ sau vectơ pháp tuyến (P) ? r A n = ( −1;0; ) r B n = ( −1; 2;1) r C n = ( −1; 2;0 ) r D n = ( 0; −1; ) [] Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho ba điểm M (3;1; −1) N(1;1; −2) Viết phương trình tham số đường thẳng MN  x = − 2t  A  y =  z = −1 − t  x = −2 + 3t  B  y = t  z = −1 − t  x = − 2t  C  y =  z = −1 − 3t  x = + 4t  D  y = + 2t  z = −1 − 3t [] Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho hai điểm A(−3;1; −4) B(1; −1;2) Viết phương trình mặt cầu (S) nhận AB làm đường kính A ( x + 1) + y + ( z + 1) = 14 2 B ( x − 1) + y + ( z − 1) = 14 2 C ( x + 1) + y + ( z + 1) = 56 2 D ( x − ) + ( y + ) + ( z − ) = 14 2 [] Trong không gian, cho hai điểm A(1; –2; 3), B(0;2;5) Hỏi vectơ sau, vectơ vectơ phương củarđường thẳng qua hai điểm A B A u = (−1; 4;2) r B x = (−1; 0;2) r C y = (1; 0;8) r D z = ( ;0;4) [] x + y +1 z − = = Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho đường thẳng d có phương trình: Hỏi điểm 1 sau thuộc đường thẳng d ? A M(−3; −1;3) B N(3;1; −3) C P(2;1;1) D Q(−2; −1; −1) [] Trong không gian Oxyz đường thẳng (D) qua M ( x0 ; y0 ; z0 ) có véc tơ r phương a = (a1 ; a2 ; a3 ) Tìm phương trình tắc (D) x − x0 y − y0 z − z0 x + x0 y + y0 z + z0 = = = = (a1 , a2 , a3 ≠ 0) (a1 , a2 , a3 ≠ 0) A B a1 a2 a3 a1 a2 a3 x − x0 y − y0 z − z0 x + x0 y + y0 z + z0 = = = = C D a1 a2 a3 a1 a2 a3 []  x = −1 + 2t x = + t '   Cho hai đường thẳng d :  y = + t d ' :  y = −3 + 2t ' .Tìm tọa độ giao điểm hai đường thẳng d  z = −2 + t  z = −2 + t '   d’ A (3;7;0) B I(-1;5;-2) C I(1;-3;-2) D I(1;6;-1) [] Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho mặt phẳng ( P ) : x + y − z + = đường thẳng d: A B C D x + y −1 z −1 = = , tìm giao điểm M ( P) d 2  −1  M  ; ; ÷  3 3  −1 −4  M  ; ; ÷  3 3 1 5 M  ; − ; − ÷ 3 3 1 5 M  ; − ; ÷ 3 3 [] x =  Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho mặt phẳng ( P ) : x + = đường thẳng ( ∆ ) :  y = + t song z = − t  song với ( P ) Tính khoảng cách d ( P) ( ∆ ) B d = C d = D d = A d = [] Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho ba điểm A ( 1;2; −3) , B ( 0;1;1) , C ( 1;0;1) Khẳng định sau khẳng định đúng? A Ba điểm A, B, C tạo thành tam giác vuông B B Ba điểm A, B, C tạo thành tam giác cân B C Ba điểm A, B, C tạo thành tam giác D Ba điểm A, B, C thẳng hàng [] x- y+2 z+3 = = Lập phương trình - 1 đường thẳng D qua điểm A , cắt vuông góc với đường thẳng d ìï x = + t ìï x = + 2t ïï ïï ï ï A D : í y = - - 2t B D : í y = - - t ïï ïï ïï z = - 4t ïï z = - + 2t ïî ïî x- y+1 z- x- y+1 z- = = = = C D : D D : - 1 1 Trong không gian Oxyz cho A ( 2; - 1;2) đường thẳng d : [] ìï x = - 2t ïï Trong không gian Oxyz cho mặt phẳng ( P ) : 2x - y + 2z - = đường thẳng d : ïí y = - + t ïï ïï z = + 2t ïî Chọn khẳng định khẳng định sau A Đường thẳng d cắt mặt phẳng ( P ) điểm M ( - 5; 5; 9) B Đường thẳng d cắt mặt phẳng ( P ) điểm N ( 7; - 5; - 3) C Đường thẳng d nằm mặt phẳng ( P ) D Đường thẳng d song song với mặt phẳng ( P ) [] ìï x = - + t ïï x y+1 z- = = Trong không gian Oxyz cho hai đường thẳng d1 : ïí y = - 2t , d2 : Chọn khẳng ïï - - ïï z = + t ïî định khẳng định sau A Hai đường thẳng d1 d2 trùng B Hai đường thẳng d1 d2 cắt C Hai đường thẳng d1 d2 song song D Hai đường thẳng d1 d2 chéo [] Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho tam giác ABC có A ( 1;1;1) , B ( 0; −2;3 ) , C ( 2;1;0 ) Tìm phương trình đường thẳng d qua điểm M ( 1; 2; −7 ) vuông góc với mặt phẳng ( ABC )  x = + 3t  A d :  y = + t  z = −7 + 3t   x = + 3t  B d :  y = + t  z = + 3t   x = + 3t  C d :  y = + t  z = −7 − 3t   x = − 3t  D d :  y = + t  z = −7 + 3t  [] Cho mặt cầu (S) có phương trình: ( x − 3) + ( y − 2) + ( z − 1) = 100 đường thẳng d có phương trình: x − y −1 z − = = Tìm phương trình tắc đường thẳng d’ qua tâm I mặt cầu song song với đường thẳng d x − y − z −1 = = x + y + z +1 B = = A x − y −1 z − x − y −1 z − = = = = C D 3 [] x − y −1 z = = Tọa độ hình chiếu vuông góc H điểm A Cho điểm A(1;0;0) đường thẳng d: đường thẳng d 3 1  −1  A H  ;0; ÷ B H(3;0;-1) C H(3;0;1) D H  ;0;   2 2 2 [] x = + t  Trong không gian 0xyz, cho điểm M (3; −1;3) đường thẳng d có phương trình:  y = − t Tính khoảng  z = + 2t  cách từ điểm M đến đường thẳng d d ( M , d ) = B d ( M , d ) = A C d ( M , d ) = D d ( M , d ) = 18 [] Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho mặt phẳng ( P ) : x + y − z − = , mặt phẳng ( P) song song mặt phẳng (Q) ( P) cách (Q) khoảng Tìm phương trình mặt phẳng (Q) A ( Q ) : x + y − z + = B ( Q ) : x + y − z − = C ( Q ) : x − y − z − = D ( Q ) : x − y + z + = [] Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz, viết phương trình mặt phẳng (P) qua O, vuông góc với mặt phẳng (Q): x + y + z − = cách điểm M(1; 2; –1) khoảng A (P): x − z = (P): x − 8y + 3z = B (P): x + z = (P): x + 8y + 3z = C (P): x + y + z − + = D (P): x + y + z − + = (P): x + y + z − − = [] Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz Tìm phương trình mặt phẳng (P) qua A(1;-1;2), B(3;-2;1) vuông góc với mặt phẳng ( Q ) : x + y + z − = A − y + z − = B y + z − = C x + y + z − = D x + y + z + = [] Trong không gian, cho mặt cầu (S): x + y + z = 14 tiếp xúc với mặt phẳng (P) có phương trình: x + y + z − 14 = Tìm tọa độ tiếp điểm mặt cầu (S) mp(P) A ( 1; 2;3) B ( 0;0;0 ) C ( 2; 4; ) [] D ( −1; −2; −3) ... −1 z −1 = = , tìm giao điểm M ( P) d 2  −1  M  ; ; ÷  3 3  −1 −4  M  ; ; ÷  3 3 1 5 M  ; − ; − ÷ 3 3 1 5 M  ; − ; ÷ 3 3 [] x =  Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho... x0 y + y0 z + z0 = = = = (a1 , a2 , a3 ≠ 0) (a1 , a2 , a3 ≠ 0) A B a1 a2 a3 a1 a2 a3 x − x0 y − y0 z − z0 x + x0 y + y0 z + z0 = = = = C D a1 a2 a3 a1 a2 a3 []  x = −1 + 2t x = + t ' ... B d :  y = + t  z = + 3t   x = + 3t  C d :  y = + t  z = −7 − 3t   x = − 3t  D d :  y = + t  z = −7 + 3t  [] Cho mặt cầu (S) có phương trình: ( x − 3) + ( y − 2) + ( z − 1)
- Xem thêm -

Xem thêm: Kiem tra chuong 3 HH 12 MICMAX , Kiem tra chuong 3 HH 12 MICMAX , Kiem tra chuong 3 HH 12 MICMAX

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay