DE THI THU TOAN 10 KI 2 TN TL

4 178 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/04/2017, 18:25

ĐỀ THI THỬ SỐ I : Phần trắc nghiệm Câu Tập nghiệm bất phương trình x 1 0 2x B  1;2  A  1;2 C  ; 1  2;   2x  0 3x  1  C  ;2  2  Câu Tập nghiệm bất phương trình  1  A  2;   D  1;2   1 B   ;2  D  2;       2 Câu Điều kiện m đê bất phương trình m  1 x  m   vô nghiệm A m   C m   1;   B m    D m   2;    Câu Điều kiện m đê bất phương trình m  x  m   vô nghiệm A m   B m   Câu Tập nghiệm bất phương trình C m   1;    x 1 C ;1 B 1;2   Câu Cặp số 1; 1 nghiệm bất phương trình A 1;2   D  ;1 A x  y   B x  y  C x  4y  Câu M  0; 3  thuộc miền nghiệm hệ bất phương trình: 2x  y  2x  5y  12x  A  2x  y  B  2x  5y  12x  D m   2;   2x  y  C  2x  5y  12x  D x  3y   2x  y  D  2x  5y  12x  Câu 8: Biểu thức sin2 x.tan2 x  4sin x  tan x  3cos2 x không phụ thuộc vào x có giá trị : A B C D Câu 9: Bất đẳng thức đúng? A cos90o30  cos100o B sin 90o  sin150o C sin 90o15  sin 90o30 D sin 90o15  sin 90o30 Câu 10:Giá trị M  cos2 150  cos2 250  cos2 350  cos2 450  cos 1050  cos 1150  cos2 1250 là: A M  B M  C M  D M   Câu 11: Cho tan   cot   m Tính giá trị biểu thức cot3   tan3  A m3  3m B m3  3m C 3m3  m D 3m  m Câu 12: Đẳng thức đẳng thức sau đồng thức? 1) sin2x = 2sinxcosx 2) 1–sin2x = (sinx–cosx)2 3) sin2x = (sinx+cosx+1)(sinx+cosx–1) A Chỉ có 1) Câu 13: Biết sin a  A B 1) 2) 4) sin2x = 2cosxcos( C Tất trừ 3) D Tất   ; cos b  (  a   ;  b  ) Hãy tính sin(a  b ) 13 2 63 56 33 B C D 65 65 65  –x) Câu 14Phương trình sau phương trình đường tròn ? 2 2 A/ x  y  x  y   B/ x  y  x  C/ x  y  2xy   D/ x  y  2x  3y   Câu 15 Phương trình sau phương trình đường tròn ? 2 A/ x  y  100y   2 B/ x  y   2 C/ x  y  x  y   2 D/ x  y  y  2 Câu 16 Đường tròn x  y  2x  10 y   qua điểm điểm ? A/ (2 ; 1) B/ (3 ; 2) C/ (4 ; 1) D/ (1 ; 3) x2 y2  1 Câu 17 Đường Elip có tiêu cự : A/ B/ C/ 2 D/ x y  1 Câu 18 Đường Elip 16 có tiêu cự : A/ B/ 18 Câu 19 Đường Elip C/ x y  1 D/ có tiêu điểm : A/ (3 ; 0) B/ (0 ; 3) C/ (  ; 0) D/ (0 ; 3) Câu 20 Viết phương trình đường tròn qua điểm A(1 ; 1), B(3 ; 1), C(1 ; 3) A/ x  y  2x  2y   B/ x  y  2x  2y   C/ x  y  2x  2y  D/ x  y  2x  2y   II: Phần tự luận Câu I 1) Xét dấu biểu thức: f  x   2 x2  x  2 x6 0 2) Giải bất phương trình sau: a) x x4 b) x   Câu II 1) Cho cos     với     Tính giá trị biểu thức : M  10 sin   cos  2) Chứng minh rằng: cos   tan   (với x giá trị để biểu thức có nghĩa)  sin  cos  Câu III Trong mặt phẳng Oxy cho hai điểm A(1 ; 0) B(-2 ; 9) a) Viết phương trình tổng quát đường thẳng qua hai điểm A B b) Tính bán kính đường tròn (C) có tâm I(2 ; 7) tiếp xúc với đường thẳng AB Câu IV Chøng minh r»ng: Víi a >1 th× a 27  2(a  1)(a  1) ĐỀ THI THỬ SỐ I:Phần trắc nghiệm Câu 15: Cho   60 , tính E  tan   tan A  B C D  sin10 cos100 B 4cos 200 C 8cos 200 Câu 16: Đơn giản biểu thức C  A sin 20 D sin 200 Câu 17: Cho sin   Khi cos 2 bằng: A B sin Câu 18: Giá trị biểu thức  cos C    sin  cos D   15 10 10 15 2  2  cos cos  sin sin 15 15 3 B -1 C D 2 Câu 19: Đẳng thức đẳng thức sau đồng thức? 1) sin2x = 2sinxcosx 2) 1–sin2x = (sinx–cosx)2 A - 3) sin2x = (sinx+cosx+1)(sinx+cosx–1) 4) sin2x = 2cosxcos(  –x) A Chỉ có 1) B 1) 2) C Tất trừ 3) D Tất Câu 32 Tìm m để bất phương trình mx  2(m  1)x  m   nghiệm với x A m  1 B m  C  m  D Kết khác Câu 33 Với giá trị m để hai bất phương trình x  m  4m   2x  3m  x  tương đương? A m  m  B m  m  C m   D m   Câu 34 Tìm m để bất phương trình (m  2) x  m  m  nghiệm với x ? A B C 2 D 2 Câu 35 Tìm m để bất phương trình m x  4m   x  m vô nghiệm? A 1 B C D 2 x  7x   Câu 18 Tập nghiệm hệ  x  x  15   A 1;  B 5;  C 1;   5;  D Kết khác x  4x   Câu 19 Tập nghiệm hệ   x  x   A 1; B 3;         C 2;      D 2;1  3; Cho ABC có S=10 , nửa chu vi p  10 Độ dài bán kính đường tròn nội tiếp (r) tam giác là: A B C D Cho ABC có a  4, c  5, B  150 Diện tích tam giác là:A 3 B C.10 D 10 10 Cho tam giác ABC thỏa mãn: 2cosA= Khi đó:A A = 300 B A= 450      C A = 1200 D A = 600  Câu 22 cho biêu thức f x  2x   x x  chọn đáp án    1 A f x    ;   7;  B f x   ;    7;  2       1 C f x    ;   7;  D f x   ;    5; 2    Câu 23 Tập nghiệm phương trình  x   x  x   x     A 1;2   B 1; 2          C  ;1 D  ;1  ... x  y   2 D/ x  y  y  2 Câu 16 Đường tròn x  y  2x  10 y   qua điểm điểm ? A/ (2 ; 1) B/ (3 ; 2) C/ (4 ; 1) D/ (1 ; 3) x2 y2  1 Câu 17 Đường Elip có tiêu cự : A/ B/ C/ 2 D/ x y... 0) D/ (0 ; 3) Câu 20 Viết phương trình đường tròn qua điểm A(1 ; 1), B(3 ; 1), C(1 ; 3) A/ x  y  2x  2y   B/ x  y  2x  2y   C/ x  y  2x  2y  D/ x  y  2x  2y   II: Phần tự... 2sinxcosx 2) 1–sin2x = (sinx–cosx )2 A - 3) sin2x = (sinx+cosx+1)(sinx+cosx–1) 4) sin2x = 2cosxcos(  –x) A Chỉ có 1) B 1) 2) C Tất trừ 3) D Tất Câu 32 Tìm m để bất phương trình mx  2( m  1)x
- Xem thêm -

Xem thêm: DE THI THU TOAN 10 KI 2 TN TL , DE THI THU TOAN 10 KI 2 TN TL , DE THI THU TOAN 10 KI 2 TN TL

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay