DE KIEM TRA DS CHUONG 6

2 171 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/04/2017, 18:25

UBND TP HUẾ TRƯỜNG TCN SỐ 10 KIỂM TRA TIẾT MÔN ĐẠI SỐ 10 I Trắc nghiệm( điểm) Câu 1: Góc 180 có số đo rađian π π π A B C 18 10 360 D π π có số đo độ là: 18 A 180 B 360 C 100 D 120 Câu Chọn điểm A(1;0) làm điểm đầu cung lượng giác đường tròn lượng giác 25π Tìm điểm cuối M cung lượng giác có số đo A M điểm cung phần tư thứ I B M điểm cung phần tư thứ II C M điểm cung phần tư thứ III D M điểm cung phần tư thứ IV Câu Trong giá trị sau, sin α nhận giá trị nào? A -0.7 B C − D Câu Trong công thức sau, công thức sai? π (α ≠ + kπ , k ∈ ¢ ) A sin α + cos α = B + tan α = cos α kπ ,k ∈¢ ) C + cot α = (α ≠ kπ , k ∈ ¢ ) D tan α + cot α = 1(α ≠ sin α Câu Các cặp đẳng thức sau đồng thời xảy ra? A sin α = cosα = B sin α = cosα = − 2 1 C sin α = cosα = − D sin α = cosα = 2 Câu Cho biết tan α = Tính cot α 1 A cot α = B cot α = C cot α = D cot α = 4 π Câu Cho cos α = với < α < Tính sin α 1 3 A sin α = B sin α = − C sin α = D sin α = ± 5 5 α cos α = Câu Tính biết π A α = kπ ( k ∈ ¢ ) B α = k 2π (k ∈ ¢ ) C α = + k 2π (k ∈ ¢ ) D α = −π + k 2π (k ∈ ¢ ) Câu 10 Trong công thức sau, công thức đúng? Câu Góc A cos(a – b) = cosa.cosb + sina.sinb B cos(a + b) = cosa.cosb + sina.sinb C sin(a – b) = sina.cosb + cosa.sinb D sin(a + b) = sina.cosb - cos.sinb Câu 11 Trong công thức sau, công thức sai? A cos2a = cos2a – sin2a B cos2a = cos2a + sin2a C = 2cos2a – D cos2a = – 2sin2a π  Câu 12 Biểu thức sin  a + ÷ viết lại 6  π  π  sin a + cos a A sin  a + ÷ = sin a + B sin  a + ÷ = 6 2    π  sin a- cos a C sin  a + ÷ = 6 2   π  D sin  a + ÷ = sin a- cos a 6 2  π π  Câu 13 Tính cos  a + ÷ biết sin a = < a <   π −3  A cos  a + ÷ = π +3  B cos  a + ÷ = π −2  C cos  a + ÷ = π 6+2  D cos  a + ÷ =         < a < π Tính sin2a 13 120 120 B sin 2a = − C sin 2a = ± 169 169 Câu 14 Cho cos a = − A sin 2a = 120 169 II Tự luận( điểm) 1) Cho sin a = π ( < a < ) Hãy tính giá trị tan a ? 2) Rút gọn biểu thức + sin − cos a) cos a − cos x + cos x b B = sin x − sin x a A = cot a( ……HẾT…… D sin 2a = 119 169 ...  a + ÷ viết lại 6  π  π  sin a + cos a A sin  a + ÷ = sin a + B sin  a + ÷ = 6 2    π  sin a- cos a C sin  a + ÷ = 6 2   π  D sin  a + ÷ = sin a- cos a 6 2  π π  Câu... π −2  C cos  a + ÷ = π 6+ 2  D cos  a + ÷ =         < a < π Tính sin2a 13 120 120 B sin 2a = − C sin 2a = ± 169 169 Câu 14 Cho cos a = − A sin 2a = 120 169 II Tự luận( điểm) 1) Cho... thức + sin − cos a) cos a − cos x + cos x b B = sin x − sin x a A = cot a( ……HẾT…… D sin 2a = 119 169
- Xem thêm -

Xem thêm: DE KIEM TRA DS CHUONG 6 , DE KIEM TRA DS CHUONG 6 , DE KIEM TRA DS CHUONG 6

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay