de kiem tra 1 tiet hinh 10

4 188 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/04/2017, 18:25

SỞ GD&ĐT THÁI NGUYÊN TRƯỜNG THPT HOÀNG QUỐC VIỆT ĐỀ KIỂM TRA Môn: Hình học 10 Thời gian làm bài:45 phút, không kể thời gian giao đề (Đề có 02 trang) Mã đề: 163 Họ tên: Số báo danh: I) Phần Trắc Nghiệm (6 điểm) Câu 1: Cho tam giác ABC có bán kính đường tròn nội tiếp, ngoại tiếp r; R p= a+b+c Trong mệnh đề sau, mệnh đề SAI? A S = p ( p − a ) ( p − b ) ( p − c ) C S = a+b+c r B S = ab sin C D R = abc S Câu 2: Cho tam giác ABC biết BC=a=5cm, AC=b=6cm, AB=c=7cm Tính độ dài bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC (với độ xác 0,001) A ≈ 3, 24 (cm) B ≈ 1, 63 (cm) C ≈ 3,57 (cm) D ≈ 2,96 (cm) Câu 3: Cho tam giác ABC có BC=a, AC=b, AB=c, góc A tù Mệnh đề sau đúng? A b − a − c > B a − b − c < C c > a + b D a − b − c >  x = 3t Câu 4: Cho đường thẳng d có phương trình tham số  Điểm điểm  y = 1− t sau thuộc đường thẳng d? A M ( 1;1) B M ( 6; −1) C M ( 6;1) 3  D M  ; −1÷ 2   x = 2t Câu 5: Cho đường thẳng  Một véctơ phương đường thẳng d là: y = 4−t r r r r A u ( 2; −1) B u ( −2; −1) C u ( 2;1) D u ( −1; ) Câu 6: Cho tam giác ABC biết BC=a=5, AC=b=6, góc C 60 Tính độ dài cạnh AB A 76 (đvđd) B 91 (đvđd) C 31 (đvđd) D 46 (đvđd) 2 Câu 7: Gọi P = ma + mb + mc tổng bình phương độ dài ba đường trung tuyến tam giác ABC Trong mệnh đề sau, mệnh đề ĐÚNG? 2 A P = ( a + b + c ) 2 B P = ( a + b + c ) C 4P = a + b + c 2 2 D P = ( a + b + c ) Câu 8: Cho dường thẳng d1 : mx + y − = d1 : x + my − = , Xác định giá trị m để hai đường thẳng song song A m ≠ B m = C m = ±1 D m = −1 Câu 9: Phương trình tổng quát đường thẳng d qua A(-4;3) vuông góc với đường thẳng ∆ : x + y − = A x − y − = B x − y + = C x + y + = D x − y + = r Câu 10: Cho đường thẳng d có véctơ phương u ( 2;7 ) Khi hệ số góc d là: A k = 3,5 B k = −3,5 C k = D k = − r Câu 11: Phương trình tham số đường thẳng d qua A(1;5) nhận u ( −3; ) làm véctơ phương  x = + 5t A   y = −3 + 2t  x = + 3t B   y = + 2t  x = − 3t C   y = + 2t  x = −3 + t D   y = + 5t Câu 12: Cho tam giác ABC biết BC=12(cm); góc A 300; góc B 600 Tính độ dài cạnh AC A (cm) B 12 (cm) C (cm) D 12 (cm) II) Phần Tự Luận (4 điểm) Câu 1: (1 điểm) Cho tam giác ABC có bc=a2 Chứng minh rằng: sin A = sin B sin C Câu 2: (3 điểm) Cho tam giác ABC biết A(1;2); B(-1;4); C(0;1) a Viết phương trình tổng quát đường thẳng BC; trung tuyến BN b Tìm bán kính đường tròn tâm A, tiếp xúc với đường thẳng BC SỞ GD&ĐT THÁI NGUYÊN TRƯỜNG THPT HOÀNG QUỐC VIỆT ĐỀ KIỂM TRA Môn: Hình học 10 Thời gian làm bài:45 phút, không kể thời gian giao đề (Đề có 02 trang) Mã đề: 234 Họ tên: Số báo danh: I) Phần Trắc Nghiệm (6 điểm) 2 Câu 1: Gọi P = ma + mb + mc tổng bình phương độ dài ba đường trung tuyến tam giác ABC Trong mệnh đề sau, mệnh đề ĐÚNG? A P = C P = ( a + b2 + c2 ) 2 B P = ( a + b + c ) a + b2 + c2 D P = ( a + b2 + c2 )  x = 3t Câu 2: Cho đường thẳng d có phương trình tham số  Điểm điểm  y = 1− t sau thuộc đường thẳng d? 3  A M  ; −1÷ 2  B M ( 6; −1) C M ( 1;1) D M ( 6;1) Câu 3: Phương trình tổng quát đường thẳng d qua A(-4;3) vuông góc với đường thẳng ∆ : x + y − = A x − y + = B x − y − = C x + y + = D x − y + = r Câu 4: Phương trình tham số đường thẳng d qua A(1;5) nhận u ( −3; ) làm véctơ  x = + 5t B   y = −3 + 2t  x = − 6t C   y = + 4t phương  x = −3 + t A   y = + 5t  x = + 3t D   y = + 2t Câu 5: Cho tam giác ABC biết BC=a=5, AC=b=6, góc C 60 Tính độ dài cạnh AB A 31 (đvđd) B 46 (đvđd) C 76 (đvđd) D 91 (đvđd) Câu 6: Cho dường thẳng d1 : mx + y − = d1 : x + my − = , Xác định giá trị m để hai đường thẳng song song A m = ±1 C m = D m = −1 r Câu 7: Cho đường thẳng d có véctơ phương u ( 2;7 ) Khi hệ số góc d là: A k = − B m ≠ B k = −3,5 C k = 3,5 D k = Câu 8: Cho tam giác ABC có bán kính đường tròn nội tiếp, ngoại tiếp r; R p= a+b+c Trong mệnh đề sau, mệnh đề SAI? A S = a+b+c r B R = abc S C S = ab sin C D S = p ( p − a ) ( p − b ) ( p − c ) Câu 9: Cho tam giác ABC biết BC=12(cm); góc A 300; góc B 600 Tính độ dài cạnh AC A (cm) B 12 (cm) C (cm) D 12 (cm)  x = 2t Câu 10: Cho đường thẳng  Một véctơ phương đường thẳng d là: y = 4−t r r r r A u ( −1; ) B u ( −2; −1) C u ( −2;1) D u ( 2;1) Câu 11: Cho tam giác ABC biết BC=a=5cm, AC=b=6cm, AB=c=7cm Tính độ dài bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC (với độ xác 0,001) A ≈ 3,57 (cm) B ≈ 2,96 (cm) C ≈ 3, 24 (cm) D ≈ 1, 63 (cm) Câu 12: Cho tam giác ABC có BC=a, AC=b, AB=c, góc A tù Mệnh đề sau đúng? A c > a + b B a − b − c > C b − a − c > D a − b − c < II) Phần Tự Luận (4 điểm) Câu 1: (1 điểm) Cho tam giác ABC có bc=a2 Chứng minh rằng: = hb hc Câu 2: (3 điểm) Cho tam giác ABC biết A(2;-1); B(1;3); C(0;1) a Viết phương trình tổng quát đường thẳng BC; trung tuyến BN b Tìm bán kính đường tròn tâm A, tiếp xúc với đường thẳng BC ... + t D   y = + 5t Câu 12 : Cho tam giác ABC biết BC =12 (cm); góc A 300; góc B 600 Tính độ dài cạnh AC A (cm) B 12 (cm) C (cm) D 12 (cm) II) Phần Tự Luận (4 điểm) Câu 1: (1 điểm) Cho tam giác ABC... đường thẳng d có phương trình tham số  Điểm điểm  y = 1 t sau thuộc đường thẳng d? 3  A M  ; 1 2  B M ( 6; 1) C M ( 1; 1) D M ( 6 ;1) Câu 3: Phương trình tổng quát đường thẳng d qua A(-4;3)... cạnh AB A 31 (đvđd) B 46 (đvđd) C 76 (đvđd) D 91 (đvđd) Câu 6: Cho dường thẳng d1 : mx + y − = d1 : x + my − = , Xác định giá trị m để hai đường thẳng song song A m = 1 C m = D m = 1 r Câu 7:
- Xem thêm -

Xem thêm: de kiem tra 1 tiet hinh 10 , de kiem tra 1 tiet hinh 10 , de kiem tra 1 tiet hinh 10

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay