De khao sat THPT quoc gia lop 10 nam 20162017

5 326 1
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/04/2017, 18:25

BỘ GD VÀ ĐÀO TẠO BẮC NINH TRƯỜNG THPT THUẬN THÀNH ĐỀ KIỂM TRA KHẢO SÁT KHỐI 10 MÔN: TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút (50 câu trắc nghiệm) (Thí sinh không sử dụng tài liệu) Mã đề thi 061 Họ tên thí sinh: SBD: 2 Câu 1: Cho phương trình x − ( m + 1) x + m + = Giá trị m để phương trình có hai nghiệm phân biệt thỏa mãn tổng hai nghiệm lớn tích hai nghiệm là: 1 A ≤ m ≤ B < m ≤ C ≤ m ≤ D m > 2 Câu 2: Giá trị m để Δ ⊥ Δ ' , với Δ : x + y − = Δ ' : y = ( m − 1) x + là: 3 A m = B m = C m = − D m = −2 2 ur uur Câu 3: Hai lực F1 F2 tác động vào vật điểm M Biết cường độ hai lực 5N góc hợp hai lực 600 Cường độ hợp lực tác động lên vật là: A 10 N B N C 20N D 20 N Câu 4: Từ bìa có diện tích 1,5m , anh Bình muốn cắt từ bìa nhỏ hình chữ nhật có chu vi 160cm phải có diện tích lớn Diện tích phần bìa lại sau cắt (giả thiết việc cắt bìa sai sót) là: A 0, 64m B 0,86m C 1,34m D 0,16m µ = 640 , C µ = 44033' a = 17,4 Khi cạnh c xấp xỉ bằng: Câu 5: Cho tam giác ABC có B A 12,9 B 22,1 C 15,6 D 16,5 Câu 6: Trong mặt phẳng Oxy, cho M · A MON = 600 ( ) 3;1 N · B MON = 300 ( ) 3;3 Khẳng định sau đúng? · C MON = 1200 · D MON = 1500 Câu 7: Cho d : x − y = d ' : mx + y − = Giá trị m để cos ( d , d ' ) = là: A m = ± B m = C m = − m = D m = m = Câu 8: Giá trị m để bất phương trình (m + 1) x − 2(m + 1) + m ≥ vô nghiệm là: A m ≤ −1 B Không tồn giá trị m C m < −1 D m > −1 uur uur Câu 9: Trong mặt phẳng Oxy, cho A(3;-5), B(4;1) C điểm tùy ý Tọa độ CA − CB là: A (-1;4) B (1;-4) C (-1;-6) D (1;6) x = + t Câu 10: Cho đường thẳng d :  Trong điểm M(1;2), N(4;6), P(2;3), Q(0;1) R(2;2), có  y = + 2t điểm thuộc đường thẳng d ? A B C D Câu 11: Một hải đăng đặt vị trí A cách bờ 5km, bờ biển có kho hàng vị trí C cách B khoảng 7km Người canh hải đăng chèo thuyền từ A đến M bờ biển với vận tốc 4km/h từ M đến C với vận tốc 6km/h Độ dài đoạn BM để người từ A đến C nhanh (coi bờ BC đường thẳng) là: Trang 1/5 - Mã đề thi 061 A km B km C km D Đáp án khác Câu 12: Cho hai điểm A ( 2;3) B ( 4; −5 ) Phương trình đường trung trực AB là: A x − y − = B x + y − 11 = C x − y + = D x + y + 11 = 1− 2x ≤ là: Câu 13: Tập nghiệm bất phương trình x 1 1 A (−∞; 0] ∪ [ ; +∞) B [ ; +∞) C (−∞;0) ∪ [ ; +∞) D ( −∞; ] 5 Câu 14: Hàm số sau đạt giá trị nhỏ -1 x = 3 25 2 A y = x − x + B y = − x + x − C y = x − x − D y = x − 3x + 2 16 Câu 15: Tìm khẳng định SAI trongcác khẳng định sau: A Phương sai luôn lớn độ lệch chuẩn B Phương sai lớn độ phân tán giá trị quanh số trung bình lớn C Phương sai luôn số dương D Phương sai bình phương độ lệch chuẩn + x − là: Câu 16: Tập xác định hàm số y = 5− x 1  1  1  1  A  ;5 ÷ B  ;5 C  ;5 D  ;5 ÷ 2  2  2  2  Câu 17: Một hồ nước nằm góc tạo hai đường (hình vẽ) Biết khoảng cách từ A đến B · 7km, khoảng cách từ A đến C 5km, BAC = 1200 Bốn bạn An, Cường, Trí, Đức dự đoán khoảng cách từ B đến C sau: An: 11km Cường: 10km Trí: 10,5km Đức: 9,5km Hỏi dự đoán bạn sát với thực tế nhất: A Đức B An C Trí D Cường Câu 18: Gọi I ( a; b ) giao điểm hai đường thẳng d : x − y + = d ' : x + y − = 4a + b có giá trị là: 69 21 A A B C D 4 Câu 19: Tháp cột cờ quốc gia Lũng Cú thuộc huyện Đồng Văn tỉnh Hà Giang có đỉnh vị trí S, đáy thân tháp vị trí D Hai vi trí A, B thung lũng cho A, B, D, S nằm mặt phẳng B C Trang 2/5 - Mã đề thi 061 ta quan sát tháp đồng thời thực đo đạc H hình chiếu vuông góc S AB (hình vẽ) · · · Kết đo đạc sau: AB = 15m; DAH = 24,750 ; SAH = 28,50 ; SBH = 300 Chiều cao tháp cột cờ xấp xỉ bằng: A 20,6m B 18,3m C 26,2m D 15,5 m r r r ur r Câu 20: Cho vectơ a , b , c d khác Khẳng định sau đúng? r r r ur r2 r r A a.b c.d vectơ B a b + c vectơ r r r ur r2 r2 r2 C a + b c + d vectơ D a b + c vectơ ( )( ) ( )( ) ( ( ) ) Câu 21: Cho tam giác ABC, biết trung điểm cạnh BC, CA, AB I(4;-3), J(2;5) K(1;1) Khi tọa độ đỉnh A là: A (-1;9) B (1;-9) C (1;9) D (-1;-9) Câu 22: Cho điểm A, B, C, D Đẳng thức sau đúng? uuur uuur uuur r uuur uur uuur uur uuur uuur uuur uuur uur A BA = DB − DA B BC − AC + AB = C DA = CA + CD D DA = DB − BA Câu 23: Tập nghiệm bất phương trình x − x + 10 ≤ x − là: A [ ; +∞) B ( −∞; − ] ∪ [1; +∞) C [1; 2] ∪ [5; +∞) D [1; +∞) uuur uuur Câu 24: Cho tam giác ABC, lấy điểm M BC cho MB = MC Chọn khẳng định đúng? uuur uuur uuur uuur uuur uuur A AM = AB − AC B AM = AB − AC 3 3 uuur uuu r uuu r uuur uuu r 4 uuur C AM = − AB + AC D AM = − AB + AC 3 3 Câu 25: Một tam giác có ba cạnh 13, 14 15 Diện tích tam giác là: A 84 B 168 C 42 D 84 Câu 26: Cho đường thẳng Δ có phương trình tổng quát: x − y − = Trong mệnh đề sau, mệnh đề SAI? A Δ song song với đường thẳng x − y + = r B Một vectơ phương Δ u = (−1; −2) C Δ có hệ số góc k = −2 r D Một vectơ pháp tuyến Δ n = (−2;1) Câu 27: Người ta dự định dùng hai loại nguyên liệu để chiết xuất 140kg hóa chất A 9kg hóa chất B Từ nguyên liệu loại I giá triệu đồng, chiết xuất 20kg hóa chất A 0,6kg hóa chất B Từ nguyên liệu loại II giá triệu đồng, chiết xuất 10kg hóa chất A 1,5kg hóa chất B Hỏi phải dùng nguyên liệu loại để chi phí mua nguyên liệu nhất, biết sở cung cấp nguyên liệu cung cấp không 10 nguyên liệu loại I không nguyên liệu loại II A nguyên liệu loại I, nguyên liệu loại II B nguyên liệu loại I, nguyên liệu loại II Trang 3/5 - Mã đề thi 061 C 10 nguyên liệu loại I, nguyên liệu loại II D nguyên liệu loại I, nguyên liệu loại II  x + y + xy = m + Câu 28: Cho hệ phương trình  Điều kiện m để hệ có nghiệm là:  x y + xy = m + A − ≤ m ≤ B m ≥ m ≤ −3 C Không tồn m thỏa mãn D m ≤ − m ≥ Câu 29: Trong khẳng định sau, khẳng định x +1 A x ≤ x ⇔ x ≤ B x + | x | ≤ x ⇔ | x | ≤ C ≥ ⇔ x + ≥ D ≥ ⇔ x ≤ x x Câu 30: Tìm độ dài hai cạnh tam giác vuông biết rằng: Khi ta tăng cạnh 1cm diện tích tăng 5,5cm ; ta giảm chiều dài cạnh 3cm cạnh 2cm diện tích giảm 9cm Đáp án là: A 5cm 7cm B 4cm 5cm C 5cm 6cm D 4cm 6cm Câu 31: Cho tam giác ABC có A(2;0), B(-5;0) điểm C nằm trục tung Gọi G trọng tâm tam giác ABC Biết tam giác GAB vuông G Khi tung độ C là: A ±3 B ±6 C ±3 D ±2 Câu 32: Số nghiệm phương trình A B x − 13x + = x − là: C D  x − < Câu 33: Hệ bất phương trình  có số nghiệm nguyên là:  ( x − 1)(3x + x + 4) ≥ A B C Vô số D Câu 34: Cho ∆ABC có phương trình đường thẳng chứa cạnh AB : x + y − = 0, BC : x − y − 10 = AC : 3x − y + = Gọi H chân đường cao kẻ từ đỉnh C Tọa độ điểm H là: 3  5 1  3 A H  −1; ÷ B H ( 0;1) C H  ; − ÷ D H  ; ÷ 2  2 2 5 5 r r r rr rr r Câu 35: Cho a = ( −2;3) b ( 2;5 ) Vectơ c thỏa mãn: a.c = b.c = Khi tọa độ c là: A (-3 ;-1) B (1 ;-1) C (-1 ;1) D (2 ;3) Câu 36: Cho bất đẳng thức a < b c < d Bất đẳng thức sau đúng? a b A ac < bd B a + c < b + d C < D a − c < b − d c d Câu 37: Cho tam giác ABC có độ dài ba cạnh a, b, c thỏa mãn: a + b − c < Khẳng định sau đúng? µ < 900 µ A C B Không kết luận C µ = 900 µ > 900 C C D C Câu 38: Cho a, b, c > a + b + c = Xét bất đẳng thức: 1 1 1 i) abc ≤ ii) + + ≥ iii) (1 + )(1 + )(1 + ) ≤ 64 27 a b c a b c Bất đẳng thức đúng? A Chỉ i) B Chỉ ii) C Chỉ i) ii) D Chỉ iii) (m Câu 39: Tập nghiệm phương trình A R \ { 0} 5 B   m + ) x − 5m x = trường hợp m ≠ là: C ∅ D ℝ Trang 4/5 - Mã đề thi 061 Câu 40: Cho phương trình x − ( m − 1) x + m − = Giá trị m để phương trình có nghiệm phân biệt tổng hai nghiệm lớn bé : A < m < B < m ≤ C ≤ m ≤ D m > m ≠ Câu 41: Tập nghiệm bất phương trình x + x − ≤ là: A ( −∞;1] B [ − 4; +∞ ) C [ − 4;1] D (−∞; −4] ∪ [1; +∞) { } Câu 42: Cho tập hợp A = x ∈ Z x − x + = , khẳng định sau đúng? A Tập hợp A có vô số phần tử B Tập hợp A có phần tử C Tập hợp A = ∅ D Tập hợp A có phần tử Câu 43: Cho ∆ABC vuông cân A Gọi M trung điểm BC G trọng tâm ∆ABM , điểm D (7; −2) nằm đoạn MC cho GD = GA Lập phương trình đường thẳng AB, biết hoành độ điểm A nhỏ AG có phương trình x − y − 13 = A x − = B x − y − 24 = C Cả A B D Cả A B sai Câu 44: Tập hợp A = {1; 2; 3; 4; 5; 6} có tập hợp gồm phần tử? A 10 B 15 C 64 D Câu 45: Có 100 học sinh tham dự kì thi học sinh giỏi Toán (thang điểm 20) Kết sau: Điểm 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Tần số 2 10 8 24 18 14 10 Độ lệch chuẩn (làm tròn đến chữ số thập phân) là: A 4,67 B 2,16 C 4,70 D 2,17 Câu 46: Cho parabol (P): y = ax + bx + c có đỉnh I(1;4) qua điểm D(3;0) Khi đó: A a = -1; b = 1; c = -1 B a = -1; b = 2; c = C a = − ; b = − ; c = D a = 2; b = 4; c = 3 Câu 47: Các giao điểm parabol (P): y = −3 x + x + đường thẳng d: y = 3x − có tọa độ là:   A ( 1;1)  − ;7 ÷     B ( −1;1)  − ;7 ÷   5  C ( 1;1)  ;7 ÷ 3  Câu 48: Nghiệm bất phương trình x − ≤ là: A −1 ≤ x ≤ B −1 ≤ x ≤ C ≤ x ≤   D ( 1;1)  − ; −7 ÷   D ≤ x ≤ Câu 49: Hàm số y = ( m − ) x − − m đồng biến ℝ khi: A m > B Đáp án khác C < m ≤ D < m < Câu 50: Cho hình vuông ABCD có A(−4;5), đường chéo hình vuông có phương trình x − y + = Tìm tọa độ đỉnh C hình vuông là: A C (3; 4) B C (− ; ) C C (−1; 2) D C (2; −1) 2 - - HẾT Trang 5/5 - Mã đề thi 061 ... hợp gồm phần tử? A 10 B 15 C 64 D Câu 45: Có 100 học sinh tham dự kì thi học sinh giỏi Toán (thang điểm 20) Kết sau: Điểm 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Tần số 2 10 8 24 18 14 10 Độ lệch chuẩn (làm... khoảng cách từ B đến C sau: An: 11km Cường: 10km Trí: 10, 5km Đức: 9,5km Hỏi dự đoán bạn sát với thực tế nhất: A Đức B An C Trí D Cường Câu 18: Gọi I ( a; b ) giao điểm hai đường thẳng d : x − y + =... giá triệu đồng, chiết xuất 10kg hóa chất A 1,5kg hóa chất B Hỏi phải dùng nguyên liệu loại để chi phí mua nguyên liệu nhất, biết sở cung cấp nguyên liệu cung cấp không 10 nguyên liệu loại I không
- Xem thêm -

Xem thêm: De khao sat THPT quoc gia lop 10 nam 20162017 , De khao sat THPT quoc gia lop 10 nam 20162017 , De khao sat THPT quoc gia lop 10 nam 20162017

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay