CASIO LUONG GIAC 10

8 159 0
  • Loading ...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/04/2017, 18:25

www.facebook.com/mathsnqdieu BÍ KÍP CASIO ĐỂ GIẢI TOÁN LƯỢNG GIÁC tang sin (II) - 3 - -1 (I) π 3 cotang 3 2 π - - - O 2 2 cosin 2 - - 3 - -1 π 3π (III) (IV) - PHẦN I TÍNH GIÁ TRỊ LƯỢNG GIÁC CỦA MỘT CUNG (GÓC) KHI BIẾT MỘT GIÁ TRỊ LƯỢNG GIÁC CỦA CUNG (GÓC) ĐÓ (CÓ ĐIỀU KIỆN CỦA CUNG (GÓC) LƯỢNG GIÁC) DẤU CỦA CÁC GIÁ TRỊ LƯỢNG GIÁC (I) (II) (III) (IV) Các giá trị lượng giác sin α cos α tan α cot α GV: Cao Thành Thái 0
- Xem thêm -

Xem thêm: CASIO LUONG GIAC 10 , CASIO LUONG GIAC 10 , CASIO LUONG GIAC 10

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay