6 de hay TNTL thi thu HKII toan 10 nam 2017DONGNQA

11 182 0
  • Loading ...
1/11 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/04/2017, 18:25

Giáo viên: Th S Đặng Việt Đông Trường THPT Nho Quan A Ôn tập HKII Toán 10 năm 2017 TRƯỜNG THPT NHO QUAN A ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II NĂM HỌC 2016 - 2017 GV: ĐẶNG VIỆT ĐÔNG Môn: Toán 10 Đề 01 (Thời gian làm bài:90 phút) I PHẦN TRẮC NGHIỆM: ( 8,0 điểm) Câu 1: Khoảng cách từ điểm M(1 ; −1) đến đường thẳng △: 3x − 4y − 17 = là: 10 18 A B − C D 5 Câu Tính góc giữa hai đ thẳng Δ1: x + y + 11 = Δ2: x + y + = A 450 B 300 C 88057 '52 '' D 1013 ' '' Câu Với giá trị m đường thẳng ∆ : 4x + 3y + m = tiếp xúc với đường tròn (C) : x + y − = A m = B m = −3 C m = m = −3 D m = 15 m = −15 2 Câu Đường tròn x + y − 6x − 8y = có bán kính ? A 10 B C 25 D 10 Câu Viết phương trình đường tròn qua điểm A(−1 ; 1), B(3 ; 1), C(1 ; 3) A x + y + 2x + 2y − = B x + y − 2x − 2y + = C x + y + 2x − 2y = D x + y − 2x − 2y − = Câu Đường tròn có tâm I(2;-1) tiếp xúc với đường thẳng 4x - 3y + = có phương trình là A (x + 2) + (y − 1) = B (x + 2) + (y − 1) = C (x − 2) + (y + 1) = D (x − 2) + (y + 1) = x = + t Câu Cho phương trình tham số đường thẳng (d):  Phương trình tổng quát (d)?  y = −9 − 2t A 2x + y − = B 2x + y + = C x + 2y + = D x + 2y − = Câu Viết phương trình tổng quát đường thẳng qua điểm A(3 ; −1) B(1 ; 5) A 3x − y + 10 = B 3x + y − = C 3x − y + = r D −x + 3y + = Câu Ph trình tham số đ thẳng (d) qua M(–2;3) có VTCP u =(1;–4) là:  x = −2 + 3t  x = −2 − t  x = − 2t  x = − 2t A  B  C  D   y = + 4t  y = + 4t  y = −4 + 3t  y = −4 + t Câu 10 Đường thẳng qua A(2;1) song song với đường thẳng: 2x + 3y – = 0? A x – y + = B 2x + 3y–7 = C 3x – 2y – = D 4x + 6y – 11 = Câu 11 Cho △ABC có A(2 ; −1), B(4 ; 5), C(−3 ; 2) Viết phương trình tổng quát đường cao AH A 3x + 7y + = B −3x + 7y + 13 = C 7x + 3y +13 = D 7x + 3y −11 =  x = + 2t Câu 12: Trong mặt phẳng 0xy,cho hai đường thẳng (d 1):  (d2): 2x -5y – 14 = Khẳng định  y = − 5t sau A (d1), (d2) song song với B (d1), (d2) vuông góc với C (d1), (d2) cắt không vuông góc với D (d1), (d2) trùng 2 Câu 13: Phương trình ( m − ) x + 5x + m = có hai nghiệm trái dấu, giá trị m là: A m ∈ ( −2;0 ) ∪ ( 2; +∞ ) B m ∈ ( −∞; −2 ) ∪ ( 0;2 ) D m ∈ ( −∞; −2] ∪ [ 0;2] C m ∈ ( −2;2 ) Câu 14: Cho biết tan α = A cot α = Tính cot α B cot α = C cot α = D cot α = Trang Giáo viên: Th S Đặng Việt Đông Trường THPT Nho Quan A π với < α < Tính sin α 1 A sin α = B sin α = − C sin α = 5 Ôn tập HKII Toán 10 năm 2017 Câu 15: Cho cos α = D sin α = ± Câu 16: Trong công thức sau, công thức đúng? A cos(a – b) = cosa.cosb + sina.sinb B cos(a + b) = cosa.cosb + sina.sinb C sin(a – b) = sina.cosb + cosa.sinb D sin(a + b) = sina.cosb - cos.sinb sin 2a + sin 5a − sin 3a 2sin α + 3cos α Câu 17 : Cho A = Khi có giá trị : + cos a − 2sin 2a 4sin α − 5cos α 7 9 A B − C D − 9 7 Câu 18: Trong công thức sau, công thức đúng? A sin2a = 2sina B sin2a = 2sinacosa 2 C sin2a = cos a – sin a D sin2a = sina+cosa 2(x + 1) + 43 > 3x là: Câu 19: Nghiệm bất phương trình A x ∈ ∅ B x ≤ C x > −2 D x ∈ R x +1 ≤0 Câu 20: Tập nghiệm bất phương trình − 2x 3 3 A [-1; ] B (−∞; −1] ∪ [ ; +∞) C (−∞; −1] ∪ ( ; +∞) D [ − 1; ) 2 2 4x − ≥ −1 Câu 21: Tập nghiệm bất phương trình − 2x 1 1 A [ ;1) B ( ;1) C [ ;1] D ( ;1] 2 2 π π Câu 22: Biết sin a = ; cos b = ( < a < π; < b < ) Hãy tính sin(a + b) 13 2 63 56 −33 A B C D 65 65 65 Câu 23: Bất phương trình sau có tập nghiệm ∅ A x − 7x + 16 ≥ B − x + x − ≤ C − x + x − > D x − x + > Câu 24: Góc có số đo 1200 đổi sang số đo rad : 3π 2π A 120π B C α D π 3π Câu 25: Biểu thức A = sin(π + x) − cos( − x) + cot(− x + π) + tan( − x) có biểu thức rút gọn là: 2 A A = 2sin x B A = - 2sinx C A = D A = - 2cotx  π  Câu 26: Cho cos x =  − < x < ÷ sin x có giá trị :   −3 −1 π A B C D 5 Câu 27: Trong khẳng định sau đây, khẳng định sai? 4π A cos 45o = sin135o B cos120o = sin 60o C cos 45o = sin 45o D sin x Câu 28: Đơn giản biểu thức E = cot x + ta + cos x 1 A B cosx C sinx D sin x cos x Trang Giáo viên: Th S Đặng Việt Đông Trường THPT Nho Quan A Câu 29:Cho sin x + cos x = A M = Ôn tập HKII Toán 10 năm 2017 gọi Giá trị M là: B M = 11 16 C 1 2 1 − ÷ 2 ÷  D M = − 11 16 Câu 30: Trong mệnh đề sau, mệnh đề sai: A (sinx + cosx)2 = + 2sinxcosx B (sinx – cosx)2 = – 2sinxcosx C sin4x + cos4x = – 2sin2xcos2x D sin6x + cos6x = – sin2xcos2x II PHẦN TỰ LUẬN ( 4.0 điểm) Bài 1: (1.0 điểm) Cho cos α = –12/13; π/2 < α < π Tính sin 2α, cos 2α, tan 2α x x = cos x(sin x − 4) Bài 2: Chứng minh hệ thức: sin − cos 2 Bài 3: (2.0 điểm) : Cho hai điểm A(5;6), B(-3;2) và đường thẳng d : 3x − 4y − 23 = a) Viết phương trình tắc đường thẳng AB; b) Viết phương trình đường tròn có tâm A và tiếp xúc với d TRƯỜNG THPT NHO QUAN A ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II NĂM HỌC 2016 - 2017 GV: ĐẶNG VIỆT ĐÔNG Môn: Toán 10 Đề 02 (Thời gian làm bài:90 phút) I PHẦN TRẮC NGHIỆM Câu Biểu thức f(x)= (x – )(1-2x) âm x thuộc ? 1 1  1   A  ;3 ÷ ; B  ;3 ÷ ; C  −∞; ÷∪ ( 3; +∞ ) ; D ( 3;+∞ ) 2 2  2   Câu tam thức − x − 3x − nhận giá trị âm A x < -4 x > -1 B x < x > C -4< x< -1 D x ∈ R Câu Phương trình: x2 + 2(m + 1)x + m2 - 5m + = có hai nghiệm trái dấu khi: m > A  m < B < m < C ≤ m ≤ m ≥ D  m ≤ 3π Trong khẳng định sau khẳng định đúng? 7π +α) > B sin( + α ) ≥ 7π +α) < D sin( + α ) ≤ Câu Cho π < α < 7π 7π C sin( A sin( ,cos a = Tính sin2a 2 2 A B C D 2 π π  Câu Cho sin α = với < α < , giá trị sin  α + ÷ 3  Câu Cho sin a = A − B + C − D 6− Câu Số tiền điện (đơn vị : nghìn) phải trả 50 hộ dân khu phố A thống kê sau : [ 600;674] Lớp Tần số Trang Giáo viên: Th S Đặng Việt Đông Trường THPT Nho Quan A [ 375;449] [ 450;524] [ 525;599] 15 Ôn tập HKII Toán 10 năm 2017 [ 675;749] [ 750;824] 10 Tổng cộng : N = 50 i/ Trung bình mẫu bao nhiêu? A 538,5 B 579,82 C 116,83 D 13648,47 ii/ Phương sai A 12985,25 B 579,82 C 116,83 D 13648,47 iii/ Độ lệch chuẩn A 113,93 B 579,82 C 116,83 D 13648,47 Câu 10 Cho tam giác ABC có a, b, c là: 4, 6, Khi diện tích tam giác là: 15 A 15 B 15 C 105 D Câu 11 Cho tam giác ABC, biết Tính cạnh c ? A 64 B 37 C 28,5 D 136,9 µ Câu 12 Trong tam giác ABC có BC = 10, A = 30 Bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC 10 10 A 10 B C D Câu 13 Xác định vị trí tương đối đường thẳng sau :△1 : x − 2y + = △2 : −3x + 6y − 10 = A Song song B Cắt không vuông góc C Trùng D Vuông góc Câu 14 Hệ số góc đường thẳng () : x –y+4=0 là: −1 4 A B − C D − 3 x y Câu 15 Tìm khoảng cách từ điểm O(0 ; 0) tới đường thẳng △ : + = 48 1 A 4,8 B C D 14 10 14 x 2 − = có tâm điểm điểm sau ? Câu 16 Đường tròn x + y + 2 A ( ; ) B ( − ; 0) C ( ; 0) D (0 ; ) 2 II PHẦN TỰ LUẬN Bài Giải bất phương trình sau: x − 4x + − D x > 3 3 x + 4x − 21 Câu Khi xét dấu biểu thức : f(x) = ta có: x2 − A f(x) > (–7 < x < –1 hay < x < 3) B f(x) > (x < –7 hay –1 < x < hay x > 3) C f(x) > (–1 < x < hay x > 1) D f(x) > (x > –1) Câu Phương trình : x2 –2 (m + 2)x + m + = vô nghiệm  m > −1 A với m B - < m < -1 C -2 ≤ m ≤ -1 D   m < −2 3π Câu Cho π < α < Trong khẳng định sau khẳng định đúng? π A sin(−α) 2x+15 có nghiệm là: 20 10 20 A x < B x > C ∀x D x > 23 23 23 II PHẦN TỰ LUẬN Bài 1: Trong mặt phẳng tọa độ độ Oxy, cho tam giác ABC có A(1;2), hai đường cao BH: x + y = CK: 2x – y + = Tính diện tích tam giác ABC ≥ −2 Bài 2: Giải bpt sau x−2 Bài 3: Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho đường thẳng ∆: 3x + 2y − = Viết phương trình đường thẳng d qua M(0; -2) song song với đường thẳng ∆ Bài 4: Rút gọn biểu thức sau: π  A = cos x + sin ( π − x ) + sin  + x ÷+ cos(2π − x) + cos(3π + x) 2  Bài 5: Giải bất phương trình sau 2x − 3x + ≥ x + TRƯỜNG THPT NHO QUAN A ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II NĂM HỌC 2016 - 2017 GV: ĐẶNG VIỆT ĐÔNG Môn: Toán 10 Đề 06 (Thời gian làm bài:90 phút) I PHẦN TRẮC NGHIỆM Câu 1: Tập nghiệm bất phương trình 2x − ≥ x là: A (4, +∞) B (−∞, 4] C (−∞, 4) D [4,+∞) Câu 2: Giá trị m pt: (m − 1)x − 2(m − 2)x + m − = có nghiệm trái dấu? A m < B m > C m > D < m < Câu 3: Tập nghiệm bất phương trình x − 2x + > là: A ∅ B ¡ C (−∞; −1) ∪ (3; +∞) D (−1;3) Câu 4: Một bánh xe có 36 Góc lượng giác có được bánh xe di chuyển theo chiều kim đồng hồ được là: A 300 B -300 C 600 D -600 Câu 5: Cho tam giác ABC; Chọn mệnh đề sai các mệnh đề sau: A a = b + c − 2bccos A B S = ABsin C 2 2 b +c a b2 + c2 − a C m a2 = D cos A = − 2bc Câu 6: Cho hai đt d1 : 3x – 4y – = và d2 : 6x – 8y + = Khi đó khoảng cách giữa hai đt d1 và d2 là : Trang 10 Giáo viên: Th S Đặng Việt Đông Trường THPT Nho Quan A Ôn tập HKII Toán 10 năm 2017 D Đáp án khác x = + t Câu 7: Cho hai đường thẳng d : 2x − y + = d ' :  Khẳng định đúng?  y = + 2t A d cắt không vuông góc d ' B d / /d ' C d ⊥ d ' D d ≡ d ' 2 Câu 8: Đường tròn x + y + 2x + 4y – 20 = có tâm I, bán kính R: A I (1;2), R = 15 B I (1;2), R = C I(–1;–2), R = D I( –1;–2), R = 15 II PHẦN TỰ LUẬN Câu (2,5 điểm): 1) Giải các bất phương trình sau: x a) ( 3x − ) ( − x ) ≥ ; b) ≥ x x+2 x ( − x) 2) Xét dấu biểu thức sau: f (x) = x + 3x −  π Câu (1 điểm): Cho sin α = ,  < α < ÷ Tính các giá trị lượng giác còn lại của góc α  2 + sin 2x tan x + = Câu (1 điểm): Chứng minh : 2 sin x − cos x tan x − A B C Câu (2 điểm): Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho điểm A(0;9),B(9;0),C(3;0) a) Viết phương trình tổng quát đường thẳng chứa cạnh AB của tam giác ABC và đường cao BH b) Tính góc giữa hai đường thẳng AB và BH c) Tìm tọa độ điểm M thuộc đường thẳng x − 2y − = cho S∆ABM = 15 Câu (1 điểm): Trong mp Oxy cho I(2;-3) và đt d: 4x – 3y + = Viết phương trình đường tròn (C) có tâm I và tiếp xúc với đường thẳng d Câu (0,5 điểm): Cho ba số dương a,b,c thỏa mãn a + b + c = Chứng minh rằng: b + c ≥ 16abc Trang 11 ... Ôn tập HKII Toán 10 năm 2017 [ 67 5;749] [ 750;824] 10 Tổng cộng : N = 50 i/ Trung bình mẫu bao nhiêu? A 538,5 B 579,82 C 1 16, 83 D 1 364 8,47 ii/ Phương sai A 12985,25 B 579,82 C 1 16, 83 D 1 364 8,47... 579,82 C 1 16, 83 D 1 364 8,47 Câu 10 Cho tam giác ABC có a, b, c là: 4, 6, Khi diện tích tam giác là: 15 A 15 B 15 C 105 D Câu 11 Cho tam giác ABC, biết Tính cạnh c ? A 64 B 37 C 28,5 D 1 36, 9 µ Câu... cos b = ( < a < π; < b < ) Hãy tính sin(a + b) 13 2 63 56 −33 A B C D 65 65 65 Câu 23: Bất phương trình sau có tập nghiệm ∅ A x − 7x + 16 ≥ B − x + x − ≤ C − x + x − > D x − x + > Câu 24: Góc
- Xem thêm -

Xem thêm: 6 de hay TNTL thi thu HKII toan 10 nam 2017DONGNQA , 6 de hay TNTL thi thu HKII toan 10 nam 2017DONGNQA , 6 de hay TNTL thi thu HKII toan 10 nam 2017DONGNQA

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay