Kiem tra 15p dao ham

1 137 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/04/2017, 18:19

Kiểm tra 25p – Chương Đạo hàm Họ tên: lớp: TRẮC NGHIỆM 6đ Câu 1.Cho hàm số f ( x ) = x + x − Tính f ' ( 1) ? A.2 Câu 2.Hàm số y = B.3 C.6 D.5 x + có đạo hàm là? A x +1 B x + C D x +1 Câu Hàm số y = 2sin 2 x có đạo hàm là? A.2sin x B.4 sin x C.4sin x cos x D.4 sin x Câu 4.Phương trình tiếp tuyến hàm số y = x − x − điểm M(2;3) là: A y = 10 x + B y = 10 x − 18 Câu Hệ số góc tiếp tuyến hàm số y = A.5 Câu Cho ( C m ) : y = C y = 10 x − 17 D y = x − 2x +1 điểm có hoành độ là: x −1 B − C −5 D.3 x3 mx2 − + Gọi điểm A ∈ (Cm) có hoành độ -1 Tìm m để tiếp tuyến A song song với (d):y= 5x +2017 ? TỰ LUẬN 4đ 1a)Tính đạo hàm hàm số: f ( x ) = b) Cho hàm số y = y ' ≥ 0, ∀x ∈ ¡ x − x + 2017 x − ( m + ) x + x − 2m − , m tham số Tìm điều kiện tham số m để Viết phương trình tiếp tuyến đồ thị hàm số y = x − x + M ( 2; −2 )
- Xem thêm -

Xem thêm: Kiem tra 15p dao ham , Kiem tra 15p dao ham , Kiem tra 15p dao ham

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay