đề thi hệ số 2 môn toán 12 có đáp án

17 158 0
  • Loading ...
1/17 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/04/2017, 18:19

153:AACDDBACAADCBAADCBBDCDDACAACCBAB SỞ GD & ĐT TỈNH DAKLAK TRƯỜNG THCS –THPT ĐÔNG DU ( Đề trang ) ĐỀ KIỂM TRA HỆ SỐ NĂM HỌC 2016-2017 MÔN GIẢI TÍCH 11 Thời gian làm 45 phút (32 câu trắc nghiệm) Họ Tên : Lớp : Điểm: Mã Đề : 153 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 Hãy chọn phương án phương án câu Câu 01: Biết bằng: A 13 x2 + x + − x + a lim = +c x →1 b ( x − 1) B 37 Câu 02: Số thập phân vô hạn tuần hoàn A 2687 9900 Câu 03: : Biết B A 78 Câu 04: Giá trị biểu thức 13649 609 A Câu 05: Cho mệnh đề sau x2 − 5x + lim = x → 4+ x2 − 4x f ( 4) B C 2261 D 1991 19643 906 C 14693 906 D 16439 609 x2 − 2x + lim = −50004,75 x →−2− x2 + 2x   lim−  − ÷ = −∞ x →2  x − x −4 Câu 06: Giải phương trình D 2617 9900 5! A C C 2017 + + + C94 P8 C107 87 (I) Số mệnh đề là: A 2 D 2786 9900 C 12 tối giản) Giá trị a + b + c biểu diễn phân số 2714 9900 Khi C 51 B 2017 A= Mã Đề : 153 0.271414  +5  f ' ( x ) = 3x + x − x   f ( 1) = 1987  a , b, c ∈ Z (trong a b x −1 =2 x −1 lim+ x →1 (II) B π  sin  x − ÷ = 3  C (IV) D ta họ nghiệm Trang / (III) 153:AACDDBACAADCBAADCBBDCDDACAACCBAB x= A x= C π π + kπ ; x = + k π 12 Câu 07: Dãy số A ( un ) , Câu 08: Cho hàm số A trị 2n − n2 + 2 B 2x + x2 + x −0,7426260761 B Cho hàm số m ≤1 − B m =1 Câu 14: x= π ∨ x =π A B Hàm số Giá 49 đoạn  5π  0;  C m ≤ −3 ∨ m ≥ −1 < m < C −3 ≤ m ≤ −1 ≤ m ≤ P = a + 3b − 3ab y = − x + x + 3x − C -3 D −0,7626742061 là: D ,các giá trị tham số m cho x3 − 3x − m + = C x = 2,017 −0,7276264061 y = a sin x + b cos3 x − x ( < x < 2π ) Mã Đề : 153 C sin 3x + 2cos x − = Khi giá trị biểu thức B Câu 15: Cho hàm số Đạo hàm hàm số y = − x − mx + ( 2m − ) x − m + là? D x − 2x + x2 + Câu 13: Tìm giá trị tham số m để phương trình A ba nghiệm x1; x2 ; x3 −0,7427626061 Câu 11: Số nghiệm phương trình A B A , phương trình y' = C 102 Câu 10: Cho hàm số y ' ≤ 0, ∀x ∈ ¡ Giá trị nguyên bé M C D là: 409 Câu 12: un ≤ M 2x −1 f ( x) = A D x4 y = − x3 + x + 11x + 2017 A= x + x + x A π + kπ ; x = kπ đồ thị (C) Hỏi (C) điểm tọa độ số nguyên B C D Câu 09: Cho hàm số x= bị chặn B Kết khác y= π 7π + kπ ; x = + kπ 12 B π π + k π ; x = + kπ 12 un = x= D −3 < m < nghiệm phân biệt D .Phương trình m < −1 ∨ m > y' = nghiệm là D -1 đồ thị (C) Tiếp tuyến (C) hệ số góc lớn là: Trang / 153:AACDDBACAADCBAADCBBDCDDACAACCBAB A y = 15 x − lim Câu 16: Giá trị − A Câu 17: ( 3n ) y = −15 x + 55 B C y = 15 x + 55 −3n + ( 5n ) − ( 7n ) 27 25 B là: − −9 2x + − x2 + x + lim x →0 x + x + 2017 B C −∞ B B A C ( un ) 2 ( un ) với x−2 x →2 x − [ 0;π ] 2n − 3n + un = D ( un ) ( un ) −1 < m < D B -36 13 là: D Khẳng đinh đúng? dãy số giảm không bị chặn dãy số tăng bị chặn y = x + x2 − x + tiếp xúc với đồ thị nghiệm phân biệt 13 1< m < C dãy số tăng không bị chặn A -6 D đoạn B Câu 21: Đường thẳng ab C dãy số giảm bị chặn y = ax − b 27 343 y = 2sin x − sin x Câu 20: Xét tính tăng – giảm, bị chặn dãy số ( un ) D x − 3x + m = 0 x3 − 3x − m + = C m =1 D 51 là: D nghiệm phân biệt D −1 ≤ m ≤ lim Câu 04: − A 15 26 B 37 121 − C y = − x + 8x Câu 05: Tiếp tuyến đồ thị hàm số A y = −60 x + 171 Câu 06: x= Hàm số π ∨ x =π A B Câu 07: Tính C y = 60 x + 171 27 P = a + 3b − 3ab 1 + + n−3 + Câu 08: Giá trị biểu thức 19643 906 x + 3x − x →−4 x2 + x B .Phương trình y = −60 x + 189 y' = D -1 kết C 16 12 D C -3 B 14 A= A điểm hoành độ -3 là: y = 60 x + 189 Khi giá trị biểu thức B D 15 26 y = a sin x + b cos3 x − x ( < x < 2π ) S = + +1+ A 12 121 D 15 5! A C C 2017 + + + C9 P8 C10 87 14693 906 C 16439 609 D 13649 609 lim Câu 09: Mã Đề : 153 Kết là: Trang / nghiệm 153:AACDDBACAADCBAADCBBDCDDACAACCBAB A − B C -1 x − 5x + = x2 − 4x D lim+ x →4 Câu 10: Cho mệnh đề sau   lim−  − ÷ = −∞ x →2  x − x −4 x −1 =2 x −1 lim+ x →1 (II) B S = + + + + + Câu 11: Tổng : A 5230176601 ab x →−2 (I) IV) Số mệnh đề là: C (III) y = ax − b A 36 C 1523076016 tiếp xúc với đồ thị B -6 A B D 6235601701 y = x + 2x − x + Câu 13: Giá trị lớn hàm số D 20 B 2530176610 y= lim− A Câu 12: Đường thẳng x − 2x + = −50004,75 x2 + 2x 2 diểm C -5 y = 2sin x − sin x 2 đoạn C M ( 1;0 ) ta D -36 [ 0;π ] là: D 2x −1 Câu 14: Cho hàm số đồ thị (C) Hỏi (C) điểm tọa độ số nguyên A B C D  +5  f ' ( x ) = 3x + x − x   f ( 1) = 1987 f ( 4)  Câu 15: : Biết Khi A 78 B 1991 lim x →0 Câu 16: A 2x + − x2 + x + x + x + 2017 Câu 17: Cho hàm số A Câu 18: sin x + cos3 x + 2000 cos3 x + tan x −0,450587214545 Cho hàm số y ' ≤ 0, ∀x ∈ ¡ Mã Đề : 153 B D 2261 C D Kết là: B -1 f ( x) = C 2017 −23,59281968 Đạo hàm hàm số C −0,450521454587 y = − x − mx + ( 2m − ) x − m + −∞ x = 150 25'35" D −23,51968928 ,các giá trị tham số m cho là? Trang / 153:AACDDBACAADCBAADCBBDCDDACAACCBAB A −3 ≤ m ≤ B x−2 x →2 x − m ≤ −3 ∨ m ≥ C m ≤1 D −3 < m < lim Câu 19: A Kết là: B Không tổn y= Câu 20: Cho hàm số trị A= x + x + x A 2 C -3 x − x3 + x + 11x + 2017 , phương trình 49 B 409 C 102 Câu 21: Tìm giá trị tham số m để phương trình − D -6 đoạn Câu 27: D C -36 B 2687 9900 nghiệm phân biệt y = x3 + x2 − x + y = 2sin x − sin x Câu 24: Giá trị lớn hàm số A C −1 ≤ m ≤ un ≤ M Giá trị nguyên bé M C Kết khác D ta họ nghiệm x= B π π + kπ ; x = + kπ 12 Trang 11 / ? 153:AACDDBACAADCBAADCBBDCDDACAACCBAB x= C π π + kπ ; x = + kπ 12 x−2 x →2 x − x= D π + kπ ; x = k π lim Câu 30: A lim Câu 31: Giá trị − A Kết là: B Không tổn ( 3n ) D -3 − 3n + 2018 −3n + ( 5n ) − ( 7n ) 27 25 − B y = 60 x + 189 B là: Câu 32: Tiếp tuyến đồ thị hàm số A C − C y = − x4 + 8x2 y = −60 x + 171 27 343 D điểm hoành độ -3 là: C y = 60 x + 171 D −9 y = −60 x + 189 HẾT SỞ GD & ĐT TỈNH DAKLAK TRƯỜNG THCS –THPT ĐÔNG DU ( Đề trang ) ĐỀ KIỂM TRA HỆ SỐ NĂM HỌC 2016-2017 MÔN GIẢI TÍCH 11 Thời gian làm 45 phút (32 câu trắc nghiệm) Họ Tên : Lớp : Điểm: Mã Đề : 471 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 Hãy chọn phương án phương án câu Câu 01: Đường thẳng ab y = ax − b A -6 Câu 02: Tính tiếp xúc với đồ thị B -5 1 S = + + + + + n−3 + A 16 B y= Câu 03: Cho hàm số A C -36 diểm M ( 1;0 ) ta D 36 kết 27 C 14 D 15 2x −1 đồ thị (C) Hỏi (C) điểm tọa độ số nguyên B C D Câu 04: tiếp tuyến đồ thị hàm sốĐề : 153 y = x3 + x2 − x + y = − x3 + x mà song song với đường Trang 12 / y=x ? 153:AACDDBACAADCBAADCBBDCDDACAACCBAB A B y= Câu 05: Cho hàm số A C D x 5x − + 4x2 − 4x + (−∞;1] − cos5 x cos x x →0 sin 11x B .Tập nghiệm (−∞;1] ∪ [2; +∞) C y'≥ : (−∞;1) ∪ (2; +∞) D [1; +∞) lim Câu 06: − A 12 121 lim Câu 07: Giá trị − A ( 3n ) B C − B 27 25 π  sin  x − ÷ = 3  C C Câu 10: A ( un ) B 2x + x2 + x B x= π π + kπ ; x = + kπ 12 2n − 3n + ( un ) ( un ) Khẳng đinh đúng? dãy số tăng không bị chặn dãy số giảm không bị chặn Kết là: C -1 − D x3 − x + x2 + −0,7427626061 Câu 12: Số thập phân vô hạn tuần hoàn Mã Đề : 153 với D Câu 11: Cho hàm số A ( un ) dãy số tăng bị chặn −0,7426260761 π 7π + kπ ; x = + kπ 12 un = B D x= B dãy số giảm bị chặn f ( x) = −9 D 2x + − x2 + x + lim x →0 x + x + 2017 − ta họ nghiệm Câu 09: Xét tính tăng – giảm, bị chặn dãy số A D 15 26 là: π + kπ ; x = kπ ( un ) 15 26 π π + k π ; x = + kπ 12 x= C − −3n + ( 5n ) − ( 7n ) Câu 08: Giải phương trình x= 37 121 − 3n + 2018 27 343 A 0.271414 Đạo hàm hàm số C −0,7276264061 −∞ x = 2,017 D −0,7626742061 biểu diễn phân số Trang 13 / 153:AACDDBACAADCBAADCBBDCDDACAACCBAB 2714 9900 A B 2687 9900 C 2617 9900 D x − 3x − m + = 2786 9900 Câu 13: Tìm giá trị tham số m để phương trình −1 ≤ m ≤ A Câu 14: Biết bằng: A m < −1 ∨ m > B x + x + − 7x +1 a lim = +c x →1 b ( x − 1) C (trong B 13 m =1 nghiệm phân biệt D a , b, c ∈ Z a b −1 < m < tối giản) Giá trị a + b + c C 37 D 51 C D 3 x−2 x →2 x − lim Câu 15: Kết là: A Không tổn B -3 x − 3x + m = Câu 16: Tìm giá trị tham số m để phương trình −1 < m < A Câu 17: 0
- Xem thêm -

Xem thêm: đề thi hệ số 2 môn toán 12 có đáp án , đề thi hệ số 2 môn toán 12 có đáp án , đề thi hệ số 2 môn toán 12 có đáp án

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay