DE ON GTHH TL VA TN

4 147 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/04/2017, 18:19

ĐỀ ÔN Bài y = ( x − 3) ( y = cos − x y = cos 3x ) 1/Tính đạo hàm : a/ b/ c/ 2/ Cho hàm số y= f(x) = 2x – 7x + Viết phương trình tiếp tuyến đồ thị hàm số điểm có hoành độ 1− 2x y = f ( x) = x +1 3/Cho hàm số có đồ thị (C) Viết phương trình tiếp tuyến (C) biết tiếp tuyến vuông góc với đường thẳng d: 4x – 3y – = Bài 2.Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD hình vuông cạnh a Biết SA = a SA vuông góc với mặt đáy (ABCD) a) Tính góc hợp đường thẳng SC mặt phẳng (ABCD) b) Tính khoảng cách từ điểm A đến mặt phẳng (SBD) *c) Tính khoảng cách hai đường thẳng BD SC y = x.sin x Câu Tính đạo hàm y / = sin x + cos x y / = sin x + x.cos x y / = sin x − x cos x y / = cos x + x sin x A B C D y = s in x Câu 2.Tính đạo hàm y/ = − cos x x A y/ = y/ = x y/ = sin x B x cos x C D cos x x y = sin 3x Câu Tính đạo hàm y / = 3sin x y / = sin x A B y / = −3sin x C y / = 3sin 3x D y = cos x ( − cos x ) Câu 4.Tính đạo hàm y / = sin x − sin x A y / = sin x + sin x B C y / = sin x.cos x − sin x y = cos ( x − 3) Câu Đạo hàm hàm số y / = cos x − sin x D y/ = sin ( x − ) y/ = − cos ( x − ) A sin ( x − ) y/ = cos ( x − 3) B y/ = − sin ( x − 3) cos ( x − ) C D sin ( x − 3) cos ( x − 3) y= Câu Tính đạo hàm hàm số 2 y/ = − y/ = + cos x + cos x A B sin x + cos x y/ = − C 1 + cos x y/ = D 1 + cos x y = 3x − x + Câu Tính đạo hàm 4x − 3x − 3x − 3x − y' = y' = y' = y' = 2 3x − x + 3x − x + 3x − x + 3x − x + A B C D y = x x2 + Câu Tính đạo hàm y' = A 2x2 +1 y' = x2 + B ( 2x2 + x2 + y = x3 − x + x Câu Đạo hàm A.2(x3-x2+x)(3x2 -2x+1) C.2(x3-x2 +x)(3x2-2x) ) y' = x2 + C y' = x2 + D y = f ( x) = Câu 10.Viết phương trình tiếp tuyến đồ thị hàm số 5 y = x− y = x+ y = x+ 8 A B C y = f ( x) = (C) điểm có tung độ x2 + ? B.2(x3 -x2+x)(3x2 -2x2+x) D.2(x3-x2+x)(3x2-2x+1) Câu 11.Cho đường cong (C): 2x2 + x+2 x−2 y= D 2x − 2x − điểm có hoành độ 1 x+ ( C ) Viết phương trình tiếp tuyến đồ thị y= A x+ 9 B y = − x+ 9 y= C x− 9 D y=− x− 9 y = f ( x ) = x3 + x − x + Câu 12 Viết ph trình tiếp tuyến đồ thị (C): số góc k=2 y = x − 4, y = x + 28 y = x + 4, y = x − 28 A B y = x − 4, y = x − 28 y = x + 4, y = x − 28 C D Câu 13.Viết phương trình tiếp tuyến với đường cong biết tiếp tuyến có hệ (c) : y = f ( x ) = x − x + x − ∆ : y = −4 x + tiếp tuyến song song với đường thẳng y = −x − y = −4 x + A B Câu 14 Cho hàm số C f ( x) = x3 − x + y = −4 x − D biết y = −4 x + (C).Viết phương trình tiếp tuyến (C) biết tiếp y = − x + 2011 tuyến vuông góc đường thẳng ∆: y = x + 7, y = x + y = x − 7, y = x + A B y = 4x + y = 4x − C , y = x − 7, y = x − D Câu 15 Cho hình chóp SABCD có đáy ABCD hình vuông cạnh a , SA vuông góc với mặt phẳng đáy và A a 10 SA = a B Tính khoảng cách từ A đến mặt phẳng (SBD) a 15 C a 15 15 D a 15 Câu 16 Cho hình chóp S.ABCD có AB = a, SA=2 a Tính khoảng cách từ S đến (ABCD) A a B a C a 14 D a 14 Câu 17.Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD hình vuông cạnh a, tâm O Cạnh bên SA vuông góc với mặt phẳng đáy, A a B a 6 SA = a C a Tính khoảng cách từ điểm B đến mặt phẳng (SCD D a Câu 18 Cho hình chóp S.ABC có đáy tam giác ABC vuông B SA vuông góc với mặt phẳng (ABC) Biết AC = 2a, AB = a, SA = 2a Tìm sin góc tạo hai mặt phẳng (SBC) (ABC) sin α = A 13 13 sin α = B 13 13 sin α = C 39 13 sin α = D 39 13 ... C D Câu 13.Viết phương trình tiếp tuyến với đường cong biết tiếp tuyến có hệ (c) : y = f ( x ) = x − x + x − ∆ : y = −4 x + tiếp tuyến song song với đường thẳng y = −x − y = −4 x + A B Câu 14... (C) điểm có tung độ x2 + ? B.2(x3 -x2+x)(3x2 -2x2+x) D.2(x3-x2+x)(3x2-2x+1) Câu 11.Cho đường cong (C): 2x2 + x+2 x−2 y= D 2x − 2x − điểm có hoành độ 1 x+ ( C ) Viết phương trình tiếp tuyến... D Câu 15 Cho hình chóp SABCD có đáy ABCD hình vuông cạnh a , SA vuông góc với mặt phẳng đáy va A a 10 SA = a B Tính khoảng cách từ A đến mặt phẳng (SBD) a 15 C a 15 15 D a 15 Câu 16 Cho
- Xem thêm -

Xem thêm: DE ON GTHH TL VA TN , DE ON GTHH TL VA TN , DE ON GTHH TL VA TN

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay