de minh hoa lop 11 hk2

3 143 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/04/2017, 18:18

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II LỚP 11ĐỀ MINH HỌA I PHẦN TRẮC NGHIỆM 3n + # Tính lim n n −3 A B C D −1 # Tính lim A B C D −1 −∞ +∞ ( ) n + 5n + − n x−2 x →−2 + x # Tính lim A − B C −∞ D +∞ x2 + x − x →−∞ x−2 # Tính lim A B −2 C −∞ D +∞ # Cho u = u( x ) , v = v ( x ) k số Tìm đẳng thức A (k u ) ' = k '.u '  u  ' u '.v − v '.u B  ÷ = v2 v  k  ' k v ' C  ÷ = v v D (u.v ) ' = u '.v − v '.u # Cho u = u( x ) , v = v ( x ) , n ∈ ¥ * k số Tìm đẳng thức sai A (u n ) ' = n.u n −1.u ' ' B − x = −x   ' −1 C  ÷ = x x D (u + v ) ' = u ' + v ' ( ) # Cho y = x − x − x + có đồ thị (C) Tìm số điểm (C) có hệ số góc tiếp tuyến −5 A B C D # Cho y = x − x + x − Giải bất phương trình y ' > A x ∈ ( −∞;1) ∪ (3; +∞) B x ∈ ( −∞;1] ∪ [3; +∞) C x ∈ (1;3) D x ∈ [1;3] uur uuur # Cho hình chóp S ABCD có đáy hình bình hành Tìm góc hai vectơ SA CD · A SAB · B 180o − SAB · C SBA · D 180o − SBA # Cho hình chóp S ABCD có đáy hình bình hành; SB ⊥ ( ABCD ) Tìm góc hai đường thẳng SC AD · A SCA · B SAC · C SCB · D 180o − SCB S ABCD có đáy hình bình hành tâm O Tìm đẳng thức # Cho uur hình uur chóp uuu r uuu r r A SA + SB + SC + SD = uur uur uuu r uuu r uuu r B SA + SB + SC + SD = SO uur uur uuu r uuu r uuu r C SA + SB + SC + SD = 3SO uur uur uuu r uuu r uuu r D SA + SB + SC + SD = SO # Cho a b hai đường thẳng phân biệt Tìm khẳng định sai A Nếu a ⊥ (α ) b ⊥ (α ) a / / b B Nếu a ⊥ (α ) a ⊥ ( β ) (α ) / /( β ) C Nếu a ⊥ (α ) b / /(α ) a ⊥ b D Nếu a ⊥ b b / /(α ) chưa thể kết luận a ⊥ (α ) uuu r uuur # Cho tứ diện ABCD có cạnh a Tính AB AC a2 A a2 B − 2 C a a2 D # Cho hình chóp S ABCD có đáy hình bình hành; M , N trung điểm SA, SC Tìm ba vectơ đồng phẳng uuu r uuur uuuu r A BC , CD, CM uuu r uuuu r uuur B SC , CM , DN uur uuur uuuu r C SB, BD, MN uuur uuur uuuu r D AC , BD, MN # Tìm khẳng định A Nếu a ⊥ b b ⊥ c a / / c B Nếu a ⊥ b b / / c a c chéo C Nếu (a¶, c ) = (b¶, c) (a¶, b) 89o D Nếu (a¶, b) = ( a· ,(α )) b / /(α ) # Cho hai điểm phân biệt A B có trung điểm I ; M , N hai điểm phân biệt (và không trùng với I ) thuộc mặt phẳng trung trực đoạn thẳng AB Tìm khẳng định sai A Tam giác AIM tam giác vuông · B ABN góc tù C AB ⊥ MN D Đường thẳng MN cắt đường thẳng AB II PHẦN TỰ LUẬN: Câu (1 điểm): Tính giới hạn sau: n +1 (5 − x + x − x ) a) lim ; b) xlim →+∞ − 3n Câu (1 điểm): Tính y ' biết: x4 x3 − x + 2017 ; a) y = − + b) y = sin 3x − cot x Câu (1 điểm): Tìm giá trị số thực a để hàm số  − 3x − , neáu x < −3  x + y= x −a, neáu x ≥ −3  x + liên tục điểm x0 = −3 x +1 Câu (1 điểm): Viết phương trình tiếp tuyến đường cong y = điểm có hoành độ x−2 Câu (2 điểm): Cho hình chóp S ABCD có đáy hình vuông có cạnh a ; SA = SC = a a) Chứng minh SD ⊥ AC ; b) Cho SD = 2a Tính xác giá trị cos ϕ với ϕ góc đường thẳng SB mặt phẳng ( ABCD ) ... độ x−2 Câu (2 điểm): Cho hình chóp S ABCD có đáy hình vuông có cạnh a ; SA = SC = a a) Chứng minh SD ⊥ AC ; b) Cho SD = 2a Tính xác giá trị cos ϕ với ϕ góc đường thẳng SB mặt phẳng ( ABCD
- Xem thêm -

Xem thêm: de minh hoa lop 11 hk2 , de minh hoa lop 11 hk2 , de minh hoa lop 11 hk2

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay