De kiem tra cuoi nam lop 12

5 145 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/04/2017, 18:18

mã đề: 111 Đề gồm trang Câu : A Câu : A Câu : A C Câu : A kiểm tra cuối năm môn: toán 12 (Thời gian làm 90 phút) Gi V l th tớch ca mt hp ch nht Gi V ' l th tớch ca hp ch nht ú m cỏc kớch thc ó c tng lờn k ( k > 0) ln Khi ú: ' V' V' V' C V = k B D = k = 3k = k V V V V x +1 S ng tim cn ca th hm s y = l: 2x + C B D x +1 y z x+5 y2 z = = , d1 : = = Vit phng Cho im A(2;3;1) v hai ng thng d1 : 1 1 trỡnh ng thng i qua A , ct c hai ng thng d1 , d 41 29 x y z z y B x = = 55 11 = = 1 1 41 29 x y 29 z 41 z y D x = = 55 11 = = 11 55 1 Tỡm nguyờn hm ca hm s f ( x ) = e3 x x B f ( x)dx = e3 x + C f ( x)dx = 3e + C 3x D f ( x)dx = e3 x + C f ( x)dx = 3e + C C Câu : Cho hỡnh tru cú bỏn kớnh ỏy cm , ng cao cm , din tớch xung quanh ca hỡnh tru ny l: A 22 (cm ) C 20 (cm ) B 26 (cm ) D 24 (cm ) Câu : Trong cỏc hm s sau hm s no khụng cú cc tr? x A y = C y = x x B y = x x D y = x x x +1 Câu : Mt cu tõm I (0;1; 2) , tip xỳc vi mt phng ( P ) : x + y + z - = cú phng trỡnh l: A x + ( y + 1) + ( z + 2) = B x + ( y -1) + ( z - 2) = C x + ( y + 1) + ( z + 2) = D x + ( y -1) + ( z - 2) = Câu : Trong cỏc mnh sau, mnh no l Sai? x A Hm s y = ữ l hm s m B Hm s y = ( ) x khụng phi l hm s m x C Hm s y = (2) x l hm s m D Hm s y = l hm s m Câu : Cho mt hỡnh nún sinh bi mt tam giỏc u cnh a quay quanh mt ng cao Mt cu cú th tớch bng th tớch ca nún thỡ cú din tớch b mt bng: a 12 a 12 A a C a 12 B D 16 16 Câu 10 : Tớnh I = x dx kt qu no sau õy l ỳng? A I = Câu 11 : Bit B dx 3x = a ln b I= C thỡ a2 + b bng: Trang mó 111 I = D I= A C 12 B 14 D 10 Câu 12 : Hỡnh chiu vuụng gúc ca im A(0;1;2) trờn mt phng (P) : x + y + z = cú ta l: A (1;1;0) C (2;2;0) B (2;0;2) D (1;0;1) Câu 13 : x + ln x Hm s y = cú o hm l ln x + x B y , = + x ữ2ln x + x ln y = + 2x ữ x x ln 2 ln x + x C y , = + x ữ2ln x + x D y , = x ln Câu 14 : Th tớch trũn xoay to thnh cho hỡnh phng gii hn bi cỏc ng y = x , y = , x = quay quanh truc honh l: A C B D Câu 15 : a a a Rỳt gn biu thc M = vi (a > 0) ta c: a A M = C M = a B M = a D M = a Câu 16 : Tỡm m phng trỡnh x m.2 x + + 2m = cú hai nghim phõn bit x , x tha x + x = 2 A C B D Câu 17 : Cho s phc z = (2 + i)(1 i) + + 3i Mụun ca z l: A C B 2 D 13 Câu 18 : Phng trỡnh mt cu tõm I (2;3; 1) v bỏn kớnh R = l: A x + y + z x y + z 11 = B x + y + z + x + y + z 11 = C x + y + z + x y z 11 = D x + y + z + x y + z 11 = Câu 19 : Tp hp cỏc cỏc im biu din s phc z tho ng thc z + + i = z 3i cú phng trỡnh l: A , A y = x C y = x B y = x + D y = x + Câu 20 : S phc z = (5i 2)i cú A Phn thc bng -5, phn o bng B Phn thc bng -5, phn o bng -2 C Phn thc bng 5, phn o bng -2 D Phn thc bng 5, phn o bng r r r r r Câu 21 : Oxyz u = 2i j + 5k thỡ ta ca u l: Trong khụng gian vi h truc ta nu r r r r A u = (2; 3;5) C u = (2;3;5) B u = (2; 3; 5) D u = (2; 3;5) Câu 22 : Cho log = a, log = b Tớnh log 45 theo a v b ta c: A 15b C 2b + a + B 2b a + D a 2b + Câu 23 : Trong khụng gian vi h truc ta Oxyz ng i qua hai im A(1; 2;3) v B (2;1;1) cú phng trỡnh l: x = + 2t x = + 2t x = 2t x = + 2t A y = t C y = t B y = + t D y = t z = + 2t z = 2t z = 2t z = 2t Câu 24 : Tớnh din tớch hỡnh phng gii hn bi cỏc ng y = x + 3; y = 0; x = 3; x = 63 25 25 A 25 C B D 2 Câu 25 : Trong khụng gian vi h truc ta Oxyz ng i qua im A(1; 2;3) v cú mt vect ch phng r u = (1; 2;1) cú phng trỡnh l: x y z x y z + A B = = = = 1 x y z x y z C D = = = = 1 Trang mó 111 Câu 26 : A Câu 27 : A Câu 28 : A Câu 29 : A Câu 30 : A C Câu 31 : A Câu 32 : A Câu 33 : Trong khụng gian vi h truc ta Oxyz mt phng i qua ba im A(1;0;0) , B (0; 2;0) v C (0;0;3) cú phng trỡnh l: x y z x y z x y z x y z C + + + = + = + = + + = B D 3 1 Trong khụng gian vi h truc ta Oxyz cho mt phng ( P ) : x + y + z 2017 = Khi ú ( P ) cú mt r vect phỏp tuyn l: r r r C n = (1; 2; 1) B n = (1; 2;1) D n = (1; 2;1) n = (1; 2;1) Trong cỏc hm s sau hm s no luụn ng bin trờn tng khong xỏc nh? x C y = x x y= B y = x x D y = x + x x +1 Ct tru bi mt mt phng qua truc ta c thit din l hỡnh ch nht ABCD cú AB v CD thuc hai ỏy ca tru Bit AD = v gúc CAD bng 60 Hóy tớnh th tớch V ca tru C 126 162 B 112 D 24 Trong hp s phc Ê Khng nh no sau õy l ỳng? B Phng trỡnh z + z + = cú ỳng mt Phng trỡnh z + z + = vụ nghim nghim D Phng trỡnh z + z + = cú vụ s nghim Phng trỡnh z + z + = cú hai nghim Phng trỡnh x x + m = cú ba nghim thc phõn bit khi: C m < 2 < m < B m < D < m , , Cho hai s phc z = 12 5i, z = + 8i Tỡm w = z + z C w = 19 3i w = 19 + 3i B w = + 19i D w = 19i x +1 Nghim ca phng trỡnh ữ = 125 x l: 25 A C B D Câu 34 : 2 S nghim ca phng trỡnh log x + log3 x + = l: A C B D Câu 35 : Hm s y = x x + x cú bao nhiờu cc tr? A C B D Câu 36 : Tp nghim ca phng trỡnh log ( x ) = l: A { 36;36} C { 6} B { 6;6} D { 6} Câu 37 : Cho hỡnh chúp S ABCD cú ỏy l hỡnh ch nht AB = a, AD = a , cnh bờn SA vuụng gúc vi ỏy; gúc gia SC vi ỏy bng 600 Khi ú th tớch ca chúp S ABCD l: A 2a C B 3a D 6a 2a Câu 38 : Hm s y = x x x + nghch bin trờn? A ( ;1) C (-2;0) B (0; +) D (; 2) Câu 39 : th hm s y = x x + ct truc tung ti im cú ta l: A (0; 2) C (2;0) B (1;0) D (0; 2) Câu 40 : Tp xỏc nh ca hm s y = ( x 1) l: A D = (1; +) C D = Ă B D = (;1) D D = Ă \ { 1} Câu 41 : Trong hp s phc Ê gii phng trỡnh z + z + = ta c nghim l: A S = { + 2i} C S = { + 2i; 2i} D S = { 2i} B S = { + 2i;1 2i} Câu 42 : Cho hỡnh chúp S ABCD cú ỏy l hỡnh vuụng cnh a , cỏc cnh bờn bng v cú di l Trang mó 111 a Khi ú th tớch ca chúp S ABCD l: 3 a3 a3 A a C a B D Câu 43 : x Mnh no sau õy l ỳng? Cho hm s y = x2 A th hm s cú tim cn ng x = B th hm s cú tim cn ngang y = C th hm s cú tim cn ngang x = D th hm s cú tim cn ng y = Câu 44 : 5x + dx cú giỏ tr bng: Tớch phõn I = x + 3x + A ln + 3ln C 3ln + ln B ln + 3ln D ln + ln Câu 45 : Cho hm s y = x x x + , im cc tiu ca hm s l: 1 A C -1 B D 3 Câu 46 : Tỡm giỏ tr ln nht v nh nht ca hm s y = x + x A y = 2; max y = 2 B y = 2; max y = 2 y = 2; max y = C y = 0; max y = 2 D Câu 47 : Tip tuyn ca th hm s y = x x ti im A(1; 1) cú phng trỡnh l: A y = C y = B y = D y = x Câu 48 : Hm s F ( x) = tan x l mt nguyờn hm ca hm s no sau õy? A f ( x ) = cot x C f ( x) = sin x B f ( x) = D f ( x ) = cos x cos x Câu 49 : S cnh ca hỡnh t din u l: A C B D Câu 50 : Tp nghim ca bt phng trỡnh 832 x > x l: A (3; +) C (1; +) B (;1) D (;3) Trang mó 111 phiếu soi - đáp án (Dành cho giám khảo) Môn : Cuoi namđề : 111 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 { ) { { { ) { { { { { { { { ) { { { { { { { { { { { { | | | ) | | | ) | ) ) | ) | | ) | | | | | ) | | | | | ) } } } } } } } } } } } } ) } } ) } ) ) } } } ) } } } ~ ~ ) ~ ) ~ ) ~ ) ~ ~ ) ~ ~ ~ ~ ~ ) ~ ~ ) ~ ) ~ ) ) ) 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 ) { { ) { { { ) { { ) ) ) { { ) { ) ) ) { { { | | | | | ) ) | ) | | | | | | | ) | | | ) | ) } } ) } ) } } } } ) } } } ) ) } } } } } } ) } ~ ) ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ Trang mó 111 ... > x l: A (3; +) C (1; +) B (;1) D (;3) Trang mó 111 phiếu soi - đáp án (Dành cho giám khảo) Môn : Cuoi nam Mã đề : 111 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24... ABCD cú AB v CD thuc hai ỏy ca tru Bit AD = v gúc CAD bng 60 Hóy tớnh th tớch V ca tru C 126 162 B 112 D 24 Trong hp s phc Ê Khng nh no sau õy l ỳng? B Phng trỡnh z + z + = cú ỳng mt Phng... m < B m < D < m , , Cho hai s phc z = 12 5i, z = + 8i Tỡm w = z + z C w = 19 3i w = 19 + 3i B w = + 19i D w = 19i x +1 Nghim ca phng trỡnh ữ = 125 x l: 25 A C B D Câu 34 : 2 S nghim
- Xem thêm -

Xem thêm: De kiem tra cuoi nam lop 12 , De kiem tra cuoi nam lop 12 , De kiem tra cuoi nam lop 12

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay