15 phut dham

3 129 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/04/2017, 18:18

HỌ VÀ TÊN : .KIỂM TRA 15 PHÚT LỚP : MÔN ĐS - GT 11 TÍNH VÀ GHI KẾT QUẢ VÀO BÊN DƯỚI Câu : Cho biết khai triển Tính tổng Câu : Tính đạo hàm hàm số Câu 3: Tính đạo hàm hàm số Câu : Tìm đạo hàm hàm số Câu : Tìm nghiệm phương trình biết Câu : Tính đạo hàm hàm số Câu 7: Viết phương trình tiếp tuyến đồ thị hàm số Câu : Tính đạo hàm hàm số y = x sin x + x + Câu 9: Cho hàm số : y = cosx+4sinx Khi y’ có tung độ tiếp điểm Câu 10 : Hệ số góc tiếp tuyến đồ thị hàm số y = − 4x điểm có tung độ y = là: x−2 HỌ VÀ TÊN : .KIỂM TRA 15 PHÚT LỚP : MÔN ĐS - GT 11 TÍNH VÀ GHI KẾT QUẢ VÀO BÊN DƯỚI Câu : Viết phương trình tiếp tuyến đồ thị hàm số có tung độ tiếp điểm Câu Đạo hàm hàm số là: Câu 3: Đạo hàm hàm số là: Câu : Tìm đạo hàm hàm số Câu : Tìm nghiệm phương trình Câu : : Đạo hàm hàm số biết là: Câu 7: Cho biết khai triển Câu : Tính đạo hàm hàm số y = 3x sin x + x − Câu 9: Cho hàm số : y = 3cosx+4sin x Khi y’ Tính tổng Câu 10 : Hệ số góc tiếp tuyến đồ thị hàm số y = là: − 4x điểm có tung độ y = -1 x−2 ... số góc tiếp tuyến đồ thị hàm số y = − 4x điểm có tung độ y = là: x−2 HỌ VÀ TÊN : .KIỂM TRA 15 PHÚT LỚP : MÔN ĐS - GT 11 TÍNH VÀ GHI KẾT QUẢ VÀO BÊN DƯỚI Câu : Viết phương trình tiếp
- Xem thêm -

Xem thêm: 15 phut dham , 15 phut dham , 15 phut dham

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay