Bài tập quản trị chất lượng năm 2017

5 151 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/04/2017, 18:11

Điểm không phù hợp: Nhân viên trong bộ phận bóc vỏ không biết Ban giám đốc đã có chính sách chất lượng hay chưa. Không phù hợp với điều 4.2.1a vì điều này quy định phải có văn bản công bố chính sách chất lượng và mục tiêu chất lượng của tổ chức. Điều 4.2.3d: Đảm bảo các phiên bản của các tài liệu thích hợp có sẵn tại nơi sử dụng. Thế nhưng, các công nhân lại chưa hề nhìn thấy cuốn sổ tay chất lượng.Điều 5.3.d: Chính sách chất lượng phải được truyền đạt và thấu hiểu trong tổ chức. Vậy mà công nhân còn không biết ban giám đốc đã có chính sách chất lượng chưa.Biện pháp đề ra: + Có phiên bản của cuốn sổ tay chất lượng cho công nhân biết và xem+ Mọi công nhân được truyền đạt chính sách chất lượng của công ty.+ Công bố cho mọi người biết về chính sách chất lượng của nhà máy. + Nên dán chính sách chất lượng lên các bảng thông báo để mọi người dễ dàng nhìn thấy và nhận biết. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH BÀI TẬP MÔN QUẢN TRỊ CHẤT LƯỢNG: “BÀI TẬP 4.12” GV: ĐINH PHƯỢNG VƯƠNG Lớp NT1 K34 BÀI TẬP 4.12 1.Điểm không phù hợp: Nhân viên phận bóc vỏ Ban giám đốc có sách chất lượng hay chưa Không phù hợp với điều 4.2.1a điều quy định phải có văn công bố sách chất lượng mục tiêu chất lượng tổ chức Điều 4.2.3d: Đảm bảo phiên tài liệu thích hợp có sẵn nơi sử dụng Thế nhưng, công nhân lại chưa nhìn thấy sổ tay chất lượng Điều 5.3.d: Chính sách chất lượng phải truyền đạt thấu hiểu tổ chức Vậy mà công nhân ban giám đốc có sách chất lượng chưa Biện pháp đề ra: + Có phiên sổ tay chất lượng cho công nhân biết xem + Mọi công nhân truyền đạt sách chất lượng công ty + Công bố cho người biết sách chất lượng nhà máy + Nên dán sách chất lượng lên bảng thông báo để người dễ dàng nhìn thấy nhận biết Điểm không phù hợp: Một số đoạn văn thay chữ viết tay dấu hiệu chứng tỏ thay đổi văn Không phù hợp với điều 4.2.3c điều quy định phải đảm bảo nhận biết thay đổi tình trạng sửa đổi hành tài liệu Biện pháp đề ra: + Văn hóa lại tài liệu sửa chữa + Người có thẩm quyền sửa chữa phải ký tên xác nhận đóng dấu Điểm không phù hợp: Điều 7.6.c: Các thiết bị đo lường phải có dấu hiệu nhận biết đề xác định tình trạng hiệu chuẩn Khi nhiệt kế lại mã số gây hiểu lầm hiệu chỉnh, tốn thời gian công sức để xác định lại nhiệt kế cần hiệu chỉnh Biện pháp đề ra: Đánh lại mã số cho nhiệt kế, thêm mã số vào danh mục cần kiểm định Điểm không phù hợp: + Không có quy trình quy định thức việc bảo vệ kho chứa thực phẩm khô để chống chuột, dán xâm nhập + Dùng bả chuột gây nguy bị nhiễm độc cho sản phẩm gây nguy hiểm cho người sử dụng Không phù hợp với điều 7.5.5 và - Điểm 4.1.c: Tổ chức phải xác định chuẩn mực phương pháp cần thiết để vận hành kiểm soát trình Ở đây, tổ chức chưa có quy định thức việc bảo quản thực phẩm - Điểm 7.1.b: Tổ chức phải xác định nhu cầu thiết lập trình tài liệu việc cung cấp nguồn lực cụ thể sản phẩm Vậy mà, người thủ kho phải tự tìm cách hạn chế chuột, bọ mà cách có hiệu hay không, có ảnh hưởng đến thực phẩm kho hay không Biện pháp đề ra: + Tổ chức ban hành chuẩn mực, quy định việc bảo quản thực phẩm khô chống chuột, gián, bọ xâm nhập Cung cấp phương pháp hướng dẫn dụng cụ để giản tình phát sinh Hạn chế việc làm tự phát nuôi mèo, đặt bẫy chuột hay dùng bả chuột + Dùng “bẫy sóng âm” (tên không sửa lại nha mày) để bẫy chuột Bẫy hoạt động dựa nguyên lý phát sóng hạ âm mà chuột sợ lại an toàn cho người người nghe sóng Bẫy giá rẻ (chỉ khoảng vài chục ngàn thị trường), chuột sợ lại an toàn + Quy trình hóa việc Nên có văn cụ thể việc Điểm không phù hợp: Quả đo bị rỉ sét đặt nhà Không phù hợp với điều 7.6d,e điều quy định thiết bị theo dõi đo lường sản phẩm phải giữ gìn để tránh làm tính đắn kết đo phải bảo vệ để tránh hư hỏng suy giảm chất lượng di chuyển, bảo dưỡng lưu trữ Biện pháp đề ra: + Dùng inox để làm đo để tránh tượng rỉ sét môi trường + Đặt đo hộp nhựa nhẹ cao (vẫn gần bàn cân) để tránh việc người qua lại gây vấy bẩn đo Điểm không phù hợp: Hồ sơ đào tạo dùng cho công nhân mà không dùng cho cán quản lý lâu năm Không phù hợp với điều: + 6.2.1 theo điều này, nguồn nhân lực công ty nững người thực công việc ảnh hưởng đến phù hợp với yêu cầu sản phẩm phải có dựa sở giáo dục, đào tạo, có kỹ kinh nghiệm thích hợp Tức bao gồm người công nhân cấp quản lý + 6.2.2e điều yêu cầu phải trì hồ sơ thích hợp giáo dục, đào tạo, kỹ kinh nghiệm nguồn nhân lực công ty Trong đây, cán quản lý lâu năm lại hồ sơ để theo dõi việc Biện pháp đề ra: + Lập hồ sơ thống theo dõi việc giáo dục, đào tạo toàn nguồn nhân lực + Giao cho phận nhân chiụ trách nhiệm lưu trữ, bảo quản hồ sơ Điểm không phù hợp: + Có mạnh vụn thép không rỉ mẻ sữa bột + Không xử lý khiếu nại khách hàng cách thỏa đáng Không phù hợp với điều: + Điểm 8.5.2 a b: Tổ chức phải lập thủ tục dạng văn việc xem xét không phù hợp xác định nguyên nhân không phù hợp + 7.5.1d,e theo điều này, tổ chức phải có thiết bị theo dõi đo lường sản phẩm đồng thời phải thực việc theo dõi đo lường sản phẩm Trong đó, công ty lại tình trạng có mảnh thép không rỉ mẻ sữa bột Như vậy, công ty thiết bị kiểm tra sản phẩm trước xuất xưởng chắn công ty không thực tốt việc thực kiểm tra theo dõi + 7.2.3c điều đòi hỏi tổ chức phải xử lý khiếu nại khách hàng cách tích cực Đằng này, công ty lại không xử lý tốt việc Hơn nữa, lại khách hàng lớn Biện pháp đề ra: + Tiến hành điều tra nguyên nhân cố vụn thép sữa bột Lập văn ghi nhận việc xem xét, tìm hiểu thông báo cho khách hàng biế + Công ty nên mua loại máy kiểm tra lại sản phẩm trước xuất xưởng Việc cần thiết, đặc biệt, công ty lại sản xuất sữa bột Nó có liên quan đến sức khỏe nhiều người + Nên có quy trình rõ ràng việc xử lý khiếu nại khách hàng văn Và phải hướng dẫn cho toàn thể nhân viên tầm quan trọng việc xử lý tốt khiếu nại khách hàng Điểm không phù hợp: + Họp mà biên + Chỉ có thư ký người chìa khóa tủ tài liệu công ty Không phù hợp với điều 4.2.3d điều quy định tổ chức phải đảm bảo tài liệu thích hợp có sẵn nơi sử dụng Đằng này, công ty lại biên họp cần đến tài liệu, không lấy có thư ký có chìa khóa Biện pháp đề ra: + Nếu thư ký vắng mặt phải cử người khác để ghi biên buổi họp + Làm thêm chìa khóa giao cho người ban giám đốc giữ để đề phòng trường hợp cô thư ký vắng mặt đột xuất Điểm không phù hợp: + Các tài liệu nội chưa cập nhật đầy đủ vào danh mục tài liệu nội + Chưa cập nhật hồ sơ chất lượng vào danh mục hồ sơ chất lượng Không phù hợp với điều 4.2.3b điều quy định tổ chức phải xem xét, cập nhật tài liệu cần phê duyệt lại tài liệu Biện pháp đề ra: Cập nhật đầy đủ tài liệu vào danh mục tài liệu tương ứng 10 Điểm không phù hợp: Điểm 7.5.3: Tổ chức phải nhận biết trạng thái sản phẩm tương ứng với yêu cầu theo dõi đo lường suốt trình sản phẩm Việc gắn sai kí hiệu sản phẩm gây sai lầm việc nhận biết giao hàng sai yêu cầu - Biện pháp đề ra: Đổi kí hiệu sản phẩm đạt yêu cầu sang sản phẩm màu trắng Đồng thời, kiểm tra lại việc gắn kí hiệu lên sản phẩm ... thấy sổ tay chất lượng Điều 5.3.d: Chính sách chất lượng phải truyền đạt thấu hiểu tổ chức Vậy mà công nhân ban giám đốc có sách chất lượng chưa Biện pháp đề ra: + Có phiên sổ tay chất lượng cho... viên phận bóc vỏ Ban giám đốc có sách chất lượng hay chưa Không phù hợp với điều 4.2.1a điều quy định phải có văn công bố sách chất lượng mục tiêu chất lượng tổ chức Điều 4.2.3d: Đảm bảo phiên... công nhân biết xem + Mọi công nhân truyền đạt sách chất lượng công ty + Công bố cho người biết sách chất lượng nhà máy + Nên dán sách chất lượng lên bảng thông báo để người dễ dàng nhìn thấy
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài tập quản trị chất lượng năm 2017, Bài tập quản trị chất lượng năm 2017, Bài tập quản trị chất lượng năm 2017

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay