Trac nghiem mu va logarit docx

11 162 2
  • Loading ...
1/11 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/04/2017, 18:09

TRẮC NGHIỆM LOGARIT Câu Cho a nghiệm dương phương trình 22x+3 – 33.2x + = Khi giá trị M = a² + 3a – A B C 12 D 29 Câu Cho a = log 2; b = log Tính P = log15 20 theo a b 1+ a 1+ b + 3b + 3a A + b − a B + a − b C − 2a + b D − a − 2b x +1 log ( ) − 2x Câu Tập xác định hàm số y = A R B R \ {3/2} C (–1; 3/2) D (–∞; 3/2) x +1 = ( ) x − 2x −3 2 Câu Gọi x1, x2 hai nghiệm phương trình Khi giá trị biểu thức P = x1 + x A B C D log a + log ( ) − log a + log a a Câu Rút gọn biểu thức P = (a > 0) ta A P = –12 log2 a B P = 10 log2 (1/a) C P = –9 log2 a D 13 log2 (1/a) Câu Cho hàm số y = g(x) = x² ln x Tính g’’(e) A B C D Câu Nếu a = log12 18 log2 có giá trị 2a − 1− a a −1 − 2a A a − B a − C a − D a − x–1 Câu Tìm tập xác định hàm số y = log (3 – 9) A (2; +∞) B (3; +∞) C (–∞; 2) D (–∞; 3) + Câu Giải phương trình − log x + log x = A {1/10; 10} B {1; 20} C {10; 100} D vô nghiệm Câu 10 Giải bất phương trình logπ/4 [log4 (x – 1)] ≥ A (1; 4] B (2; 5] C (3; 5] D (2; 4] Câu 11 Cho hai hàm số f(x) = ln 2x g(x) = log1/2 (1/x) Kết luận A f(x) g(x) đồng biến (0; +∞) B f(x) g(x) nghịch biến (0; +∞) C f(x) đồng biến g(x) nghịch biến (0; +∞) D f(x) nghịch biến g(x) đồng biến (0; +∞) Câu 12 Cho hàm số y = log3 (x² + 1) Kết luận sau sai A Hàm số xác định R B Hàm số đồng biến R C Hàm số có giá trị nhỏ y = D Hàm số đạt cực tiểu x = Câu 13 Cho bất phương trình 32x+2 – 10.3x – m + > Tìm giá trị m để bất phương trình có nghiệm A m > –16/9 B m < –16/9 C m > D với m Câu 14 Tìm m để phương trình 4x – 2(m – 1)2x + (3m – 4) = có hai nghiệm x1 x2 cho x1 + x2 = A m = B m = 7/3 C m = D không tồn m Câu 15 Cho < a ≠ b > cho loga b < Trường hợp sau có khả xảy A < a < b < B < a < b C < a < < b D < b < a < Câu 16 Nghiệm phương trình log5 (x + 3) = log2 x A B C D Câu 17 Bất phương trình log2 (x² + 1) < m có nghiệm A m > B m ≥ C m < D m < x Câu 18 Cho bất phương trình log4/9 ( + 1/2) > m Bất phương trình vô nghiệm A m > –1/2 B m ≥ –1/2 C m < –1/2 D m ≤ –1/2 Câu 19 Tìm m để phương trình log2 (x³ – 3x) = m có nghiệm phân biệt A –1 < m < B –2 < m < C m < D m < Câu 20 Giải bất phương trình 23x+1 – + 2x+1 – 4.22x > A (8; +∞) B (2; +∞) C (1; +∞) D (–∞; 1) Câu 21 Giải bất phương trình log4/5 (5x + 10) – log4/5 (x² + 6x + 8) < A –2 < x < B –2 < x < C –1 < x < D x > –2 x x Câu 22 Giải bất phương trình < 3.2 + A (1/2; 4) B (2; +∞) C (1/2; 2) D (–∞; 2) x Câu 23 Cho bất phương trình log2 (4 – ) ≥ m Tất giá trị m để bất phương trình có nghiệm A m < B m ≤ C m ≥ D m > 2 Câu 24 Cho bất phương trình log2 (8 – x²) + − x < m Tất giá trị m cho bất phương trình có nghiệm A < m < B m > C m < D m ≥ Câu 25 Cho log = a; log = b Tính theo a b, giá trị biểu thức log125 30 1+ b 1+ a 3+ b 3+ a A 3a − B 3(1 − a) C 3b − D 3(1 − b) log log(1/5) Câu 26 Sắp xếp số sau theo thứ tự tăng dần ; 2; ; log(1/5) log(1/5) ; 2 ; 2; 2log5 ; 2log ; 2; 2 A B log(1/5) log(1/5) ; 2; 2log5 ; 2 ; 2log5 ; 2 ; C D Câu 27 Cho hàm số g(x) = x + ln (x – 5) h(x) = ln (x – 1) Giải bất phương trình g’(x) > h’(x) A x > B x > C x > D x > Câu 28 Cho hai hàm số g(x) = (1/2).52x+1 h(x) = 5x + 4x ln Giải bất phương trình g’(x) ≥ h’(x) A –1/5 ≤ x ≤ B x ≥ C x ≤ D x ≥ 1/5 x2 +1 )] x + Câu 29 Tìm tập xác định hàm số y = A [–2; –1) U (2; 7] B (–1; 2] C (–∞; –1] U (2; 5] D (–5; 2] U [4; 7) sin x + 5cos x Câu 30 Giá trị lớn giá trị nhỏ hàm số y = f(x) = log 2/5 [log5 ( A B C 10 5/2 D x x Câu 31 Tìm m để bất phương trình + + − ≤ m nghiệm với x thuộc (–∞; log3 5] A m ≤ B m ≤ C m ≥ D m ≥ x x Câu 32 Cho hàm số g(x) = + Tính g(1/5) + g(4/5) A B 1/2 C 1/4 D x x Câu 33 Giải bất phương trình > A x > B x < C x > log2 D x < log2 Câu 34 Cho hàm số g(x) = log2 (x² + 1) Giá trị g’(1) A log2 e B + log2 e C 2log2 e D (1/2)ln Câu 35 Cho a > Mệnh đề sau A Tập xác định hàm số f(x) = ax (0; +∞) B Tập xác định hàm số f(x) = ax (1; +∞) C Miền giá trị hàm số f(x) = ax R D Miền giá trị hàm số f(x) = ax (0; +∞) Câu 36 Cho hàm số g(x) = ln (x4 + 1) Tính g’(1) A B C D Câu 37 Cho log = a Tính log 25 theo a A log 25 = + a B log 25 = + 6a C log 25 = – 2a D log 25 = 15 – 6a Câu 38 Giải bất phương trình 9x + 6x – 2.4x < A (–2; 1) B (0; 1) C (–∞; 0) D (0; +∞) Câu 39 Giải bất phương trình log2 x + 3logx < A (0; 1) U (3; +∞) B (0; 1) U (2; 8) C (2; +∞) D (8; +∞) Câu 40 Giải bất phương trình log2 x + log4 x < A (0; 3) B (0; 4) C (–∞; 8) D (4; 8) TÍCH PHÂN ỨNG DỤNG b Nếu F(x) nguyên hàm f(x) F(b) – F(a) = ∫ f (x)dx a b ∫ f (x) dx Diện tích hình phẳng giới hạn đường: y = f(x), x = a, x = b y = S = a (với a < b) Thể tích khối tròn xoay hình thành quay quanh trục Ox hình (H) giới hạn đường: y = f(x), b x = a, x = b, y = V = π ∫ [f (x)]2 dx a Câu Tính I = A ∫ (3x − 2x + 3)dx B 2 ∫ (2 Câu Tính I = −1 A x − C D )dx x2 − C D B π/2 – C π/2 + D π/2 + C e – + 2ln D e + – 2ln C I = 1/2 D I = 1/5 C I = 1/3 D I = 2/3 C I = 7/2 D I = 11/4 B C D B I = 8/3 C I = 11/3 D I = 7/3 C I = 2/5 D I = 3/10 C 1/2 D 3/2 B 2+ 2− π/2 ∫ (2sin x − cos x)dx Câu Tính I = A π/2 – 2 ∫ (e x −1 + Câu Tính I = A e + 2ln )dx 2x − B e + 2ln + ∫ (x + 4)3 Câu Tính I = A I = 1/3 dx B I = 2/3 π/ ∫ sin 2x cos xdx Câu Tính I = A I = 3/2 B I = 1/2 ∫( x − + 2x)dx Câu Tính I = A I = 15/4 B I = 9/4 Câu Tính I = A ∫x 2 (3 − ) dx x ∫x − x dx Câu Tính I = A I = 5/3 ∫ x(2x − 1) dx Câu 10 Tính I = A I = 1/10 Câu 11 Tính I = A ∫ B I = 1/5 x x2 +1 dx B Câu 12 Tính I = A x ∫ − x2 B π/3 Câu 13 Tính I = dx C D C I = ln (2 – ln(2 − 3) D I = dx ∫ cos x ln(2 + 3) A I = ln (2 + ) B I = e3 + ln x ln x dx ∫1 x Câu 14 Tính I = A 111/30 B 113/30 3) C 116/15 D 112/15 C –66/5 D –66/17 C I = 1/3 D I = 1/6 C 3 D 2 B 2π + C 4π D 4π – π B 18 π C π D 12 C I = π/3 + 1/2 D I = π/2 C I = π/8 D I = π/6 B π/4 C π/6 D π/2 B e – C e + D e + 1/2 C ln – D ln – 1/2 Câu 15 Tính I = A –72/5 ∫x 2x − 8dx B –72/7 π/2 Câu 16 Tính I = A I = 4/3 ∫ (cos x − cos x)dx B I = 2/3 π/2 Câu 17 Tính I = A ∫ + cos xdx B Câu 18 Tính I = A 2π ∫ 16 − x dx Câu 19 Tính I = π A dx ∫ 3+ x 2 ∫x 2x − x dx Câu 20 Tính I = A I = π/4 + 2/3 B I = π/6 + 5/4 ∫x − x dx Câu 21 Tính I = A I = π/12 B I = π/16 Câu 22 Tính I = A π/3 ∫x dx − 2x + ∫ (x + 1)e dx x Câu 23 Tính I = A e ∫ x ln(x Câu 24 Tính I = A ln + + 1)dx B ln + 1/2 π/2 Câu 25 Tính I = A I = π/3 ∫ x sin 2xdx B I = π/6 C I = π/4 D I = π/2 B + 2/e C + 2e D – 2e e ln x dx x Câu 26 Tính I = A – 2/e ∫ ∫x ln(x + 1)dx Câu 27 Tính I = ln − 18 A I = Câu 28 Tính I = e −1 A B I = ln − ln − C I = D I = e C e +1 D 3ln − x xe dx ∫ (x + 1) e−2 B x2 ∫0 ex dx Câu 29 Tính I = A – 5e–1 B 1/2 – e–1 C – e D 3e–1 – Câu 30 Tính diện tích hình phẳng giới hạn y = x²; x = 1; x = y = A B C D Câu 31 Tính diện tích hình phẳng giới hạn y = x x + ; x = trục Ox 2 −1 A −1 B 5−2 C 5− D Câu 32 Tính diện tích hình phẳng giới hạn y = x² y = 2x A B A B C D Câu 33 Tính diện tích hình phẳng giới hạn (P): y = x² + 1; trục Oy tiếp tuyến với (P) điểm M(2; 5) D C Câu 34 Tính diện tích hình phẳng giới hạn y = –2x² + x + trục hoành A 125/24 B 135/24 C 125/12 D 65/12 Câu 35 Tính diện tích hình phẳng giới hạn y = –x³ + 3x + đường thẳng y = A 57/4 B 45/4 C 27/4 D 21/4 Câu 36 Nếu f(x) liên tục đoạn [0; 4] A B ∫ f (x)dx C = ∫ f (2x)dx có giá trị D x 3dx ∫0 x + = a ln Câu 37 Cho biểu thức Tìm a để biểu thức A a = B a = C a = D a = Câu 38 Tính diện tích hình phẳng giới hạn (P): y = x² – 4x + hai tiếp tuyến với (P) A(1; 2), B(4; 5) A 11 B C 13 D a ∫ f (x)dx Câu 39 Nếu y = f(x) hàm số lẻ liên tục R (với a dương) có giá trị A dương B âm C D khác Câu 40 Tính diện tích hình phẳng giới hạn y = 2x² y = x³ – 3x −a 71 A S = 32 B S = 16 C S = 65 D S = C I = 9/2 D I = ∫ (2x + − 2x )dx Câu 41 Tính I = −1 A I = 15/2 B I = 17/2 x Câu 42 Cho hình (H) giới hạn y = xe ; x = 0; x = 1; trục Ox Tính thể tích khối tròn xoay quay hình (H) quanh trục Ox A π B πe C π(e – 1) D π(e + 1) Câu 43 Cho hình (H) giới hạn y = 2/x; x = 1; x = 2; y = Tính thể tích vật thể tròn xoay quay hình (H) quanh trục Ox A 4π B 2π C 5π D 3π Câu 44 Cho hình (H) giới hạn y = sin x; x = 0; x = π y = Tính thể tích vật thể tròn xoay quay hình (H) quanh trục Ox A V = 2π B V = π²/2 C V = π²/4 D V = π/2 Câu 45 Cho hình (H) giới hạn đường y = x y = x Tính thể tích vật thể tròn xoay quay hình (H) quanh trục Ox A π B π/6 C π/3 D π/2 Câu 46 Cho hình (H) giới hạn đường y = (1 – x)²; x = 0; x = y = Tính thể tích vật thể tròn xoay quay hình (H) quanh trục Ox A 3π/5 B 4π/5 C 2π/5 D 3π/2 Câu 47 Cho hình (H) giới hạn đường y = x ln x; x = 1; x = e y = Thể tích vật thể tròn π (be3 − 2) xoay quay hình (H) quanh trục Ox V = a Giá trị a b A 27; B 24; C 27; D 24; Câu 48 Cho hình (H) giới hạn đường y = 2x – x² y = Tính thể tích vật thể tròn xoay quay hình (H) quanh trục Ox A 16π/15 B 14π/15 C 13π/15 D 19π/15 Câu 49 Cho hình (H) giới hạn đường y = x³ – 4x y = Tính diện tích hình (H) thể tích vật thể tròn xoay quay hình (H) quanh trục Ox 2048 1024 1024 2048 A S = 4; V = 105 B S = 8; V = 105 C S = 4; V = 105 D S = 8; V = 105 π/6 n ∫0 sin x cos x.dx = 64 Câu 50 Tìm n cho I = A n = B n = π/4 Câu 51 Tính I = D n = B I = C I = 5/2 D I = 13/6 B I = π/4 C I = π/3 D I = π/6 A I = 8/3 ∫ Câu 52 Tính I = −1 A I = π/2 1− x dx 2x + π/ Câu 53 Tính I = C n = x − x + x +1 dx cos x − π/4 ∫ ∫( cos x − sin x )dx A 1/6 B π/2 π x sin x ∫ + cos Câu 54 Tính I = A I = π²/4 x C π/6 D C I = π²/8 D I = 2π/3 dx B I = π/2 π/4 ∫ ln(1 + tan x)dx Câu 55 Tính I = A (π/4) ln B (π/8) ln C (1/4) ln 2 ∫π/ (sin x)[ + cos x − ln(2 + cos x)].dx D (1/8) ln B I = (π + 15)/18 x ∫0 e [ln(x + 1) + x + 1]dx C I = D I = π²/10 C I = (e + 1)ln D I = e ln π Câu 56 Tính I = A I = (π – 1)/2 Câu 57 Tính I = A I = e ln – B I = (e – 1)ln ÔN TẬP HỌC KÌ I TOÁN 12 Câu Đồ thị hàm số y = x – 2x² + cắt trục hoành điểm phân biệt? A B C D Câu Cho hàm số y = 2x + Phát biểu sau không đúng? A Hàm số có đường tiệm cận đứng x = –1/2 B Hàm số có đường tiệm cận C Đồ thị hàm số không cắt trục hoành D Hàm số cực trị, giá trị lớn giá trị nhỏ Câu Giải bất phương trình log2/5 (x – 1) + > A (3/2; +∞) B (7/2; +∞) C (–∞; –3/2) D (–∞; 7/2) Câu Đồ thị hàm số y = x³ – 3x có đặc điểm A nhận trục Ox làm trục đối xứng B nhận trục Oy làm trục đối xứng C nhận gốc tọa độ O làm tâm đối xứng D có trục đối xứng qua gốc tọa độ Câu Số cực trị hàm số y = x4 + 2x² A B C D Câu Cho tam giác ABC cạnh a quay quanh đường cao AH tạo thành hình nón Diện tích xung quanh hình nón A πa²/2 B πa² C 3πa²/4 D πa²/4 Câu Cho hàm số y = x³ – 3x² + Nhận xét A Hàm số đạt cực đại x = B Hàm số đạt giá trị lớn x = C Hàm số đạt giá trị nhỏ x = D Hàm số đạt cực tiểu x = Câu Cho hình nón có bán kính đáy chiều cao r So với hình cầu có bán kính r thể tích hình nón chiếm phần? 1 A B C D 1− x Câu Cho hàm số f(x) = 2x − Kết luận A Đồ thị hàm số có tâm đối xứng I(1/2; 1/2) B Đồ thị hàm số tâm đối xứng C Đồ thị hàm số có tâm đối xứng I(1/2; –1/2) D Đồ thị hàm số có tâm đối xứng I(–1/2; 1/2) Câu 10 Cho hàm số y = f(x) = x³ – 9x² + 24x – 12 Phương trình tiếp tuyến đồ thị hàm số điểm A(1; 4) A y = 9x – B y = 9x + C y = 7x – D y = 7x + Câu 11 Giá trị nhỏ hàm số y = f(x) = 3sin x – cos 2x + −1 A –1 B C D 4 Câu 12 Cho hàm số y = ( – 1)x Có thể kết luận A Hàm số hàm số logarit B Hàm số đồng biến R C Hàm số không cắt trục tung D Hàm số có tập xác định R Câu 13 Chọn câu phát biểu A Hàm số logarit có số dương khác hàm đồng biến B Hàm số có số dương khác hàm nghịch biến C Hàm số lũy thừa có số dương bé hàm đồng biến (0; +∞) D Hàm số trùng phương y = ax4 + bx² + c (a > 0) đồng biến (0; +∞) Câu 14 Biết loga b = 1/3; loga c = –1/2 Tính P = loga (a²b³ c ) A P = 9/4 B P = 5/4 C P = 11/4 4x 2−x Câu 15 Giải bất phương trình (3 − 2) ≤ (3 + 2) D P = 3/2 A [–2/3; +∞) B (–∞; –2/3] C [2/5; +∞) D (–∞; 2/5] Câu 16 Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC tam giác cạnh a Biết mặt bên (SBC) hợp với mặt phẳng đáy góc 60° Tính khoảng cách từ A đến mặt phẳng (SBC) A d = 2a/3 B d = 4a/3 C d = 3a/2 D d = 3a/4 Câu 17 Tìm giá trị lớn hàm số y = x + − x A B 2 C + D Câu 18 Cho hai hàm số y = x³ – 3x² + y = x² + x – Tổng tung độ giao điểm hai đồ thị hàm số A 18 B C 16 D 12 Câu 19 Trong phát biểu đây, phát biểu sai? A Một tứ diện hình chóp tam giác B Một tứ diện hình chóp tam giác C Mọi hình hộp chữ nhật có mặt cầu ngoại tiếp D Thể tích hình lăng trụ gấp lần thể tích hình chóp có chiều cao lim f (x) lim f (x) Câu 20 Cho hàm số y = f(x) có x →2− = +∞; x →2+ = –∞ Có thể kết luận A Hàm số có hai tiệm cận đứng x = ±2 B Hàm số có hai tiệm cận ngang y = ±2 C Hàm số có tiệm cận đứng x = D Hàm số có tiệm cận đứng Câu 21 Nếu bán kính hình cầu tăng thêm cm thể tích tăng thêm 684π cm³ Bán kính ban đầu hình cầu A 12 cm B cm C cm D 15 cm Câu 22 Cho hàm số y = f(x) = x³ – 3x² + m – Tìm giá trị m để đồ thị hàm số tiếp xúc với trục hoành A B C D Câu 23 Tìm tập xác định hàm số y = log2 (2x – x²) A R \ {0; 2} B R \ [0; 2] C (0; 2) D [0; 2] Câu 24 Biểu thức sau sai? A log1/3 a < log1/3 b a > b > B log2/3 a = log2/3 b a = b > C log2 x < < x < D ln x ≥ < x ≤ Câu 25 Giải bất phương trình ln x > log x A x > B x > C < x < D x > log e Câu 26 Cho hình chóp tứ giác có cạnh đáy a Để thể tích khối chóp V = a³ chiều cao A h = 3a B h = a C h = 2a D h = 4a Câu 27 Cho hàm số y = f(x) = x³ + 3x² – Khoảng cách hai điểm cực trị đồ thị hàm số A B C D Câu 28 Tìm giá trị m để phương trình x³ – 3x + – m = có nghiệm phân biệt A –2 < m < B –1 < m < C –2 < m < D –1 < m < Câu 29 Cho hàm số y = e–x.sin x Hệ thức sau đúng? A y’’ + 2y’ + 2y = B y’ + 2y’’ + 2y = C y’’ – 2y’ + 2y = D y’’ – 2y’ – 2y = Câu 30 Cho hình chóp tứ giác S.ABCD có diện tích đáy ABCD diện tích mặt bên Thể tích hình chóp S.ABCD 4 A B C D Câu 31 Cho hình chóp tứ giác S.ABCD có đáy ABCD hình bình hành Gọi A’, B’, C’, D’ trung điểm SA, SB, SC, SD Khi đó, tỉ số thể tích hình chóp S.A’B’C’D’ với thể tích hình chóp S.ABCD 1 1 A B C 16 D 12 x–1 x–3 Câu 32 Giải phương trình – 36.3 + = A {1; 2} B {1; 3} C {2; 3} D {0; 2} 3log ( + 1) − log ( − 1) − log (3 + 2) Câu 33 Cho log2 x = – Giá trị x 3+ 2 3− 2 3+ 9−2 2 2 A B C D Câu 34 Cho hàm số y = (m + 2)x³ + (m + 2)x² + (m + 3)x Hàm số đồng biến R A m < –2 B m > –2 C m ≥ –2 D m ≤ –2 Câu 35 Cho log2 = a log2 = b Tính P = log2 9000 theo a b A P = a² + b³ + B P = 2a + 3b + C P = 2a + 3b – D P = a² + b³ – Câu 36 Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC tam giác vuông cân B Biết AB = a, SA = 2a SA vuông góc với đáy Tính bán kính mặt cầu ngoại tiếp hình chóp S.ABC A a B a C a D a –x Câu 37 Hàm số y = x.e đạt cực trị A x = e² B x = C x = e D x = Câu 38 Đồ thị hàm số y = f(x) = ln x cắt trục hoành A(xo; yo) Tiếp tuyến với đồ thị cho điểm A có phương trình A y = 4x – B y = 2x + C y = x – D y = 3x x x Câu 39 Cho phương trình – 2m.2 + m + = Tìm giá trị m để phương trình có hai nghiệm phân biệt A m > B m < C –2 < m < D m > –2 Câu 40 Cho khối trụ có bán kính đường tròn đáy Cắt khối trụ mặt phẳng song song với trục thiết diện hình chữ nhật ABCD có A, B thuộc đáy khối trụ Biết AB = 10 Khoảng cách từ trục khối trụ đến thiết diện tạo thành A 15 B 41 C D 11 Câu 41 Giải bất phương trình log4 (x + 7) > log2 (x + 1) A (1; 4) B (–1; 1) C (2; +∞) D (–1; 2) 2x − Câu 42 Tìm giá trị m để đường thẳng y = x + m cắt đồ thị hàm số y = x − điểm phân biệt A với m B m ≤ C m > D < m < x x Câu 43 Với giá trị m bất phương trình –9 + 2.3 + m ≥ có nghiệm A m ≥ B m ≤ C m ≥ –1 D m ≤ –1 sin x + Câu 44 Tìm giá trị lớn giá trị nhỏ hàm số y = sin x + A y = 2; max y = B y = –3; max y = C y = –1; max y = D y = 3; max y = Câu 45 Giá trị biểu thức (ln a + loga e)² – [ln² a + (loga e)²] A B C D Câu 46 Cho hình chữ nhật ABCD có cạnh AB = 2a, AD = 3a Gọi M, N trung điểm AB CD Quay hình vuông ABCD quanh trục MN ta khối trụ tròn xoay Thể tích khối trụ A V = 3πa³ B V = 4πa³ C V = πa³ D V = 2πa³ 2x Câu 47 Số đường tiệm cận đồ thị hàm số y = x + A B C D Câu 48 Số nghiệm phương trình log2 (4x) – logx/2 = A B C D x +1 +1 Câu 49 Đường tiệm cận ngang đồ thị hàm số y = 2x + A x = –1/2 B y = 1/2 C y = 3/2 D x = 1/2 mx + Câu 50 Cho hàm số y = f(x) = x + m + (m ≠ 1) Có số nguyên m cho hàm số nghịch biến khoảng xác định nó? A B C D Câu 51 Cho hàm số y = f(x) = x4 – 2x² – Đồ thị hàm số cắt trục hoành điểm phân biệt A B C D x+4 Câu 52 Cho hai hàm số y = x + y = x² + Tìm điểm tiếp xúc hai đồ thị A (0; 2) B (–1; 3) C (1; 3) D (–2; 6) 2x + Câu 53 Cho hàm số y = x − có đồ thị (C) Gọi M điểm đồ thị (C) Tích khoảng cách từ M đến hai đường tiệm cận A B C D Câu 54 Bất phương trình 9x < 3x+1 + có tập nghiệm A S = (–1; log3 4) B S = (1; 4) C S = (0; 4) D S = (–∞; log3 4) Câu 55 Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC tam giác cân A, biết BC = 2a, góc BAC = 120°, SA vuông góc với đáy mặt bên (SBC) tạo với mặt đáy góc 45° Tính thể tích khối chóp S.ABC A V = a³/9 B V = a³/2 C V = a³/3 D V = a³ Câu 56 Cho log2 = a Tính giá trị biểu thức log100 theo a 1 A (a + 1)² B a + C a + D (a + 1) Câu 57 Trong tất tiếp tuyến với đồ thị hàm số y = x³ + 3x² + 1, tiếp tuyến có hệ số góc nhỏ A y = – 3x B y = –3x C y = 3x D y = 3x + Câu 58 Đồ thị hàm số sau nằm trục hoành? A y = x4 – 2x² – B y = –x³ – 3x² + C y = –x4 + 2x² – D y = –x³ – 3x – Câu 59 Với giá trị m hàm số y = x³ – mx cực trị? A m < B m ≤ C m > D m ≥ Câu 60 Cho hình lăng trụ ABC.A’B’C’ tích V Gọi M N trung điểm AB AC Thể tích khối chóp C’AMN A V’ = V/3 B V’ = V/4 C V’ = V/6 D V’ = V/12 Câu 61 Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD hình chữ nhật, mặt phẳng (SAC) vuông góc với đáy Biết AB = a, AC = 2a, SA = a, tam giác SAC vuông S Tính thể tích hình chóp S.ABCD A V = a³ B V = a³/2 C V = 3a³/2 D V = 3a³ Câu 62 Cho hình chóp S.ABC có đáy tam giác vuông B Cạnh SA vuông góc với đáy Từ A kẻ AE vuông góc SC Biết AB = a, BC = SA = 2a Khi khoảng cách từ E đến mặt phẳng (SAB) A d = 4a/3 B d = 2a/3 C d = 5a/3 D d = 3a/2 Câu 63 Cho hai hàm số f(x) = ln (2/x) g(x) = log1/2 (2x) Kết luận A f(x) g(x) đồng biến (0; +∞) B f(x) g(x) nghịch biến (0; +∞) C f(x) đồng biến g(x) nghịch biến (0; +∞) D f(x) nghịch biến g(x) đồng biến (0; +∞) Câu 64 Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD hình chữ nhật Hình chiếu vuông góc S mặt đáy trung điểm H cạnh AB Biết AB = 3a, AD = 2a, SC tạo với đáy góc 45° Thể tích khối chóp S.ABCD A 5a³ B 3a³ C 2a³ D a³ Câu 65 Biểu thức sai? A loga b + loga c = loga (bc) B loga b logb c = loga c C loga b – loga c = loga (b/c) D loga b = –logb a Câu 66 Cho hàm số y = sin³ x – cos 2x + sin x + Giá trị nhỏ hàm số đoạn [–π/2; π/2] A –1 B C 23/27 D Câu 67 Giải phương trình log (54 – x³) = log x A x = B x = C x = D x = 2x − m Câu 68 Cho hàm số y = x − Tìm m để giá trị lớn hàm số [–1; 0] A m = V m = B m = C m = D m = x x+1 x Câu 69 Giải bất phương trình + – 7.4 < A (–7; 1) B (0; 1) C (–∞; 0) D (0; +∞) Câu 70 Tổng nghiệm phương trình log2 x + logx = A 12 B C D 10 ... 1)x Có thể kết luận A Hàm số hàm số logarit B Hàm số đồng biến R C Hàm số không cắt trục tung D Hàm số có tập xác định R Câu 13 Chọn câu phát biểu A Hàm số logarit có số dương khác hàm đồng biến
- Xem thêm -

Xem thêm: Trac nghiem mu va logarit docx , Trac nghiem mu va logarit docx , Trac nghiem mu va logarit docx

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay