trac nghiem hinh 12 co ban mat cauptmp

23 140 1
  • Loading ...
1/23 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/04/2017, 18:09

Câu 1: Phương trình mặt cầu x + y + z − x + 10 y − = tâm I bán kính R là: A I(4 ; -5 ; 4), R = 57 B I(4 ; -5 ; 4), R = C I(4 ; ; 0), R = D I(4 ; -5 ; 0), R = Câu 2: Phương trình mặt cầu tâm I(3 ; -1 ; 2), R = là: A ( x + 3) + ( y − 1) + ( z + 2) = 16 B x + y + z − x + y − = C ( x + 3) + ( y − 1) + ( z + 2) = D x + y + z − x + y − z − = Câu 3: Phương trình phương trình mặt cầu, chọn đáp án nhất: A x + y + z − 100 = B − 3x − y − z + 48 x − 36 z + 297 = C x + y + z + 12 y − 16 z + 100 = D B C Câu 4: Phương trình pt mặt cầu tâm I(-4 ; ; 0), R = , chọn đáp án nhất: A x + y − z + x − y + 15 = B ( x + 4) + ( y − 2) + z = C − x − y − z − x + y − 15 = D A C Câu 5: Tìm tất m để phương trình sau pt mặt cầu : x + y + z2 − 2(m + 2) x + 4my − 2mz + 5m + = A m < −5 m > B m > C Không tồn m D Cả sai Câu 6: Tất m để phương trình sau pt mặt cầu? x + y + z + 2(m − 1) x + 4my − z − 5m + + 6m = A − < m < B m < −1 m > C Không tồn m Câu 7: Phương trình mặt cầu (S) đường kính BC , với B( 0;-1;3 ) ; C( -1;0;-2 ) là: D Cả sai 2 A x + ( y + 1) + ( z − 3) = 2 27 2 1  1  1 27  B  x +  +  y +  +  z −  =  1  1  1 27  C  x −  +  y −  +  z +  = 2  2  2  2  2  2 1  1  1  D  x +  +  y +  +  z −  = 27 2  2  2  Câu 8: Cho I (4; −1; 2), A(1; −2; −4) , phương trình mặt cầu (S) tâm I qua A là: A ( x − 4) + ( y − 1) + ( z − ) = 46 2 B ( x − 1) + ( y + ) + ( z + ) = 46 2 C ( x − 4) + ( y + 1) + ( z − 2) = 46 D ( x − 4) + ( y + 1) + ( z − 2) = 46 Câu 9: Cho A(−1;2; 4) mp (α ) : x − y + z − = Phương trình mặt cầu tâm A tiếp xúc với (α ) là: A ( x + 1) + ( y − 2) + ( z − 4) = 2 C ( x + 1) + ( y − 2) + ( z − 4) = B ( x + 1) + ( y − 2) + ( z − 4) = 36 2 D ( x + 1) + ( y − 2) + ( z − 4) = Câu 10: Phương trình mặt cầu (S) tâm A(3;-2;-2) tiếp xúc với ( P) : x + 2y + 3z - = là: A ( x − 3) + ( y − ) + ( z − ) = 14 2 C ( x − 3) + ( y + 2) + ( z + 2) = 14 B ( x − 3) + ( y + ) + ( z + ) = 14 2 D Không tồn mặt cầu  A(1; 2; 0), B(− 1;1; 3), C (2; 0; − 1) Câu 11: Cho  Pt mặt cầu qua A, B, C tâm nằm mặt phẳng (P) là:  (P) ≡ (Oxz) A x + y + z − y − 6z + = C ( x + 1) + y + ( z − 3) = 17 B ( x + 3) + y + ( z − 3) = 17 D ( x − 3) + y + ( z − 3) = 17 Câu 12: Điểm N trục Oz, cách điểm A(3; −4; 7), B(−5; 3; −2) Khi N tọa độ là: A N (0;−2;0) B N (0;0;2) C N (0;0;18) D N (0;0;−2) Câu 13: Điểm H mp (Oyz), cách điểm A(3; −1; 2), B(1; 2; −1), C (−1;1; −3) Khi H tọa độ là: A H (0;− 31 ;− ) 18 18 B H (0; 17 ;− ) 9 C H (0;− 17 ;− ) 21 21 D H (0;− 29 ;− ) 18 18 Câu 14: Điểm K mp (Oxz), cách điểm A(1; 0; 2), B(−2;1;1), C (1; −3; −2) Khi K tọa độ là: A K ( ;0;− ) 15 B K ( ;0;− ) 24 C K (− 21 ;0;− ) D K ( −3 ;0;− ) 14 14 Câu 15: Cho B( − 1;1;2) , A( 0;1;1) , C(1; 0; ) Phát biểu sau nhất: A ∆ ABC vuông A B ∆ ABC vuông B C ∆ ABC vuông C D A, B, C thẳng hàng Câu 16: Phương trình mặt phẳng qua A,B,C, biết A ( 1; −3; ) , B ( −1; 2; −2 ) , C ( −3;1;3) , là: A x + y + z + = B x + y + z − = C x + y + z + 33 = D x − y + z − 33 = Câu 17: Cho A(1; 3; 2) B(-3; 1; 0) Phương trình mặt phẳng trung trực đoạn AB là: A x + y + z − = B x + y + z − = C x + y − z − = D x + y + z − = Câu 18.Trong không gian Oxyz mp(P) qua ba điểm A(4;0;0), B(0;-1;0), C(0;0;-2) PT là: A x-4y-2z-4=0 B.x-4y+2z-4=0 C x-4y-2z-2=0 D x+4y-2z-4=0 Câu 19 Trong không gian Oxyz mp(P) qua A(1;-2;3) vuông góc với đường thẳng (d): x +1 y −1 z −1 = = PT là: −1 A 2x-y+3z+13=0 B 2x-y+3z-13=0 C 2x-y-3z-13=0 D 2x+y+3z-13=0 CÂU 20 Trong không gian Oxyz cho hai điểm A(-2;0;1), B(4;2;5) PT mặt phẳng trung trực đoạn thẳng AB là: A 3x+y-2z-10=0 B 3x+y+2z+10=0 C 3x+y+2z-10=0 D 3x-y+2z-10=0 Câu 21 Trong không gian Oxyz cho mp(Q):3x-y-2z+1=0 mp(P) song song với (Q) qua điểm A(0;0;1) PT là: A 3x-y-2z+5=0 B 3x-y-2z-2=0 C 3x-y-2z+3=0 D 3x-y-2z+2=0 Câu 22 Trong không gian Oxyz mp(P) song song với (Oxy) qua điểm A(1;-2;1) PT là: A y+2=0 B x-2y+z=0 C x-1=0 D z-1=0 Câu 23 Trong không gian Oxyz cho hai điểm A(-1;0;0), B(0;0;1) mp(P) chứa đường thẳng AB song song với trục Oy PT là: A x-z+1=0 B x-z-1=0 C x+y-z+1=0 D y-z+1=0 Câu 24.Trong không gian Oxyz cho mp(Q):x-y+3=0 (R): 2y-z+1=0 điểm A(1;0;0) Mp(P) vuông góc với (Q) (R) đồng thời qua A PT là: A x+y+2z-1=0 B x+2y-z-1=0 C x-2y+z-1=0 D x+y-2z-1=0 Câu 25 Trong không gian Oxyz cho điểm A(4;-1;3) Hình chiếu vuông góc A trục Ox,Oy,Oz K,H,Q PT mp( KHQ) là: A 3x-12y+4z+12=0 B 3x-12y+4z-12=0 C 3x-12y-4z-12=0 D 3x+12y+4z-12=0  x = −1 + t  Câu 26 Trong KG Oxyz cho ĐT(d) :  y = − t điểm A(-1;1;0).Mp(P) chưa (d) A PT là: z = t  A x+y-z=0 B x+y=0 C x-z+1=0 D y-z+2=0 x +1 y −1 z x −1 x + z −1 = = (d’): = = Câu 27 Trong không gian Oxyz cho hai ĐT song song (d): Khi 1 1 mp(P) chưa hai ĐT PT là: A5x+3y+7z+4=0 B 7x+3y-5z-4=0 C 5x+3y-7z+4=0 D 7x+3y-5z+4=0 Câu 28 Trong không gian Oxyz , PT mp(Oxy) là: A y=0 B x+y=0 C x=0 D z=0 Câu 29 Trong không gian Oxyz mp(P) chứa trục Oz qua điểm A(1;2;3) PT là: A 2x-y=0 B x+y-z=0 C x-y+1=0 D x-2y+z=0 Câu 30 Trong không gian Oxyz cho mp(Q): 3x+4y-1=0 mp(P) song song với (Q) cách gốc tọa độ khoảng PT là: A.3x+4y+5=0 B 3x+4y+5=0 3x+4y-5=0 C 3x+4y-5=0 D 4x+3y+5=0 3x+4y+5=0 Câu 31 Trong không gian Oxyz cho mp(Q): 5x-12z+3 = mặt cầu (S): x + y + z − x = mp(P) song song với (Q) tiếp xúc với (S) PT là: A 5x-12z-18=0 B 5x-12z+8=0 C 5x-12z+8=0 5x-12z-18=0 D 5x-12z-8=0 5x-12z+18=0 Câu 32 Trong không gian Oxyz cho mp(Q): mx + y-z+1 = (P): 2x-ny+3z-2=0 Tìm tất cặp m, n để (Q) song song với (P) A m=2/3, n=3 B m=-2/3, n=-3 C m=-1, n=-3 D m=-2/3, n=3  x = + nt  Câu 33 Trong không gian Oxyz cho mp(P):2x-my+z-1=0 đường thẳng (d):  y = − 4t Tìm cặp số m,  z = 2t  n cho (P) vuông góc với (d) A m=4, n=2 B m=-2, n=4 C m=2, n=-4 D m=2, n=4 Câu 34 Trong không gian Oxyz cho mp(Q):2x+y-2z+1=0 mặt cầu (S): x + y + z − x − z − 23 = mp(P) song song với (Q) cắt (S) theo giao tuyến đường tròn bán kính A 2x+y-2z+9=0 2x+y-2z-9=0 B 2x+y-2z+8=0 2x+y-2z-8=0 C 2x+y-2z-11=0 2x+y-2z+11=0 D 2x+y-2z -1=0 x Câu 35 Trong không gian Oxyz cho ĐT(d): = y −1 z +1 = mặt cầu (S): −2 x + y + z − x + y − z − 166 = Mp(P) vuông góc với (d) cắt (S) theo đường tròn bán kính 12 PT là: A x-2y-2z+10=0 x-2y-2y-20=0 C x-2y+2z+10=0 B x-2y+2z+10=0 x-2y+2z-20=0 D x-2y+2z-20=0 Câu 36 Trong không gian Oxyz cho mp(Q):3x+y+z+1=0 Viết PT mặt phẳng (P) song song với (Q) cắt trục Ox, Oy, Oz A, B, C cho thể tích tứ diện OABC 3/2 A 3x+y+z-3/2=0 B 3x+y+z+5=0 3x+y+z -5=0 C 3x+y+z+3=0 3x+y+z-3=0 D 3x+y+z+3/2=0 Câu 37 Trong không gian Oxyz viết PT mặt phẳng (P) biết (P) cắt ba trục tọa độ A, B, C cho M(1;2;3) làm trọng tâm tam giác ABC: A 6x+3y+2z-18=0 x+2y+3z=0 B x+2y+3z=0 C 6x-3y+2z-18=0 D 6x+3y+2z-18=0 x Câu 38 Trong không gian Oxyz viết PT mặt phẳng (P) vuông góc với ĐT(d): = y −1 z − = cắt trục Ox, Oy, Oz theo thứ tự A, B, C cho: OA.OB = 2OC A x+y+2z+2=0 x+y+2z-2=0 B x+y+2z+1=0 C x+y+2z-1=0 D x+y+2z+1=0 x+y+2z-1=0 Câu 39 Trong không gian Oxyz cho hai mặt phẳng song song (Q):2x-y+z-2=0 (P): 2x-y+z-6=0 mp (R) song song cách (Q), (P) PT là: A 2x-y+z-4=0 B 2x-y+z+4=0 C 2x-y+z=0 D 2x-y+z +12=0 Câu 40 Cho A(–1; 0; 2), mp (P): 2x – y – z +3 = Phương trình mặt phẳng (Q) qua A song song (P) là: A 2x – y – z + = B 2x + y – z + = C 2x – y – z – = D Cả sai Câu 41 Cho A(1;0;-2), B(0;-4;-4), mp (P): x − y + z + = Ptmp (Q) chứa dường thẳng AB ⊥ (P) là: A 2x – y – z – = B 2x + y – z – = C 2x – z – = D 4x + y –4 z – 12 = Câu 42: Phương trình đường thẳng d qua hai điểm A(1;1;-2) B(-1;4;1) là:  x = + 2t  A  y = + 3t (t ∈ R)  z = −2 + 3t   x = − 2t  B  y = − 3t (t ∈ R)  z = −2 − 3t   x = − 2t  C  y = + 3t (t ∈ R)  z = −2 + 3t  Câu 43 Phương trình đường thẳng d qua hai điểm A(4;1;2) song song với (∆) : x −1 y +1 z −1 = =  x = − 2t  D  y = − 3t (t ∈ R)  z = −2 + 3t   x = + 2t  A  y = + 3t (t ∈ R)  z = + 3t   x = − 2t  B  y = + 3t (t ∈ R)  z = + 4t   x = + 2t  C  y = + 3t (t ∈ R)  z = + 4t   x = − 2t  D  y = − 3t (t ∈ R)  z = + 4t  Câu 44: phương trình đường thẳng d qua A(1;-2;3) vuông góc mặt phẳng (P): 2x-y-3z+1=0 là:  x = + 2t  A  y = −2 − t (t ∈ R)  z = − 3t   x = − 2t  B  y = −2 − t (t ∈ R)  z = − 3t   x = + 2t  C  y = −2 + t (t ∈ R)  z = − 3t   x = + 2t  D  y = −2 + t (t ∈ R)  z = + 3t  Câu 45: Tọa độ hình chiếu vuông góc điểm P ( 5; 2; −1) mặt phẳng x − y + 3z + 23 = A (1;4;-7) B.(1;-4;-7) C.(-1;4;-7) D.(1;4;7) ... A(4;-1;3) Hình chiếu vuông góc A trục Ox,Oy,Oz K,H,Q PT mp( KHQ) là: A 3x-12y+4z +12= 0 B 3x-12y+4z -12= 0 C 3x-12y-4z -12= 0 D 3x+12y+4z -12= 0  x = −1 + t  Câu 26 Trong KG Oxyz cho ĐT(d) :  y = − t điểm... Oxyz cho mp(Q): 5x-12z+3 = mặt cầu (S): x + y + z − x = mp(P) song song với (Q) tiếp xúc với (S) có PT là: A 5x-12z-18=0 B 5x-12z+8=0 C 5x-12z+8=0 5x-12z-18=0 D 5x-12z-8=0 5x-12z+18=0 Câu 32 Trong...A x + y + z − 100 = B − 3x − y − z + 48 x − 36 z + 297 = C x + y + z + 12 y − 16 z + 100 = D B C Câu 4: Phương trình pt mặt cầu tâm I(-4 ; ; 0), R = , chọn đáp án nhất:
- Xem thêm -

Xem thêm: trac nghiem hinh 12 co ban mat cauptmp , trac nghiem hinh 12 co ban mat cauptmp , trac nghiem hinh 12 co ban mat cauptmp

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay