so 6

5 139 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/04/2017, 18:09

ĐỀ ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KÌ II Môn: Toán Thời gian làm bài: 90 phút PHẦN I TRẮC NGHIỆM : Chọn chép đầy đủ đáp án vào làm cho câu hỏi sau:(3 điểm) Câu 1: Nếu x − = −5 thì x bằng: A B −3 Câu 2: Giá trị tích m.n2 với m = 2; n = -3 A -18 B 18 Câu 3: Cho biết : − y − 18 = = Số x, y thích hợp là: x 16 72 A x = - 20; y = - B x = 20; y = Câu 4: Tìm số nguyên x để A x = B x = -9 B −6 12 D x = x = -9 −1 −1 − = = 4 16 −1 −1 = D B 1 − + : 20 Câu 7: Gọi A tổng số đối số Câu 8: Tính D -36 C x = x = -9 B 12 C 36 x 27 = x Câu 6: Kết phép tính: A D C x = - 20; y = D x = 20; y = - −1 là: Câu 5: Kết phép nhân −1 −1 − = = A 4 4 −1 = C A 10 C −7 C −1 10 −1 −1 ; ; Khi 2.A có giá trị là: 10 C 12 D 10 D − 10 12 30 A 36 B 18 Câu 9: Tìm số biết bằng Số là: 35 35 A B C 25 C 15 14 D – 25 D 14 15 Câu 10: Kết luận sau đúng? A Hai góc kề thì có tổng số đo bằng 1800 B Hai góc phụ thì có tổng số đo bằng 1800 C Hai góc bù thì có tổng số đo bằng 1800 D Hai góc bù thì có tổng số đo bằng 900 Câu 11: Cho hai góc A, B bù Aˆ − Bˆ = 20 Số đo góc A bằng: A 1000 B 800 C 550 D 350 Câu 12: Cho (I; R) điểm M nằm đường tròn (I; R) nào? A MI R C MI = R D MI ≤ R PHẦN II TỰ LUẬN (7 Điểm) Bài (1.25 đ): Tìm số nguyên x, biết: a) (0,5 đ) b) (0,75đ) 2.│x+1│ - = Bài 2: (0,5 đ) Thực phép tính bằng cách hợp lí (nếu có thể) x − 35 = 32.5 10 + + 17 13 17 13 17 Bài 3: (0,75 đ) Trong phân số sau Tìm phân số không bằng phân số lại −6 15 28 18 − 21 ; ; ; ; ; − 23 − 30 21 − 56 69 42 Bài 4: (0,5 đ) Tìm số nguyên n để phân số sau có giá trị nguyên: n+5 n+2 Bài 5: (0,5 đ) Bạn An xe đạp từ nhà đến trường với vận tốc10 km/h hết Khi về, bạn Am 10 đạp xe với vận tốc 12 km/h Tính thời gian An từ trường về nhà Bài 6: (1đ) Một lớp có 45 học sinh gồm loại học lực: Giỏi, Khá, Trung bình Số học sinh Giỏi chiếm số học sinh lớp, số học sinh trung bình chiếm 60% số học sinh lại a)Tính số học sinh mỗi loại b) Số học sinh Giỏi chiếm phần trăm số học sinh lớp? Bài 7: (0,5đ) Tính tỉ số m n biết: a) m = 3cm; n = cm b) m = 0,7 tạ; n = 50kg Bài 8: (0,5 đ) Tính tổng: A = 2 2 + + + + 1.4 4.7 7.10 97.100 Bài 9: (0,25 đ)Vẽ góc xÔy = 600 tia Oz phân giác góc Bài 10: (1,25đ)   Trên nửa mặt phẳng bờ chứa tia Ox vẽ tia Oy, Oz cho góc xOy = 100 , xOz = 20 a) (0,5đ) Trong ba tia Ox, Oy, Oz tia nằm hai tia lại? Vì sao? Tính góc yÔz b)(0,5đ) Vẽ Om tia phân giác góc yÔz Tính góc zÔm? c) (0,25đ)Vẽ tia Oz’ tia đối tia Oz; On tia phân giác góc yÔz’ Tính góc yÔz’ mÔn - Hết Họ tên thí sinh: Số báo danh: Lớp: ĐÁP ÁN TOÁN Mỗi câu đúng 0,25 đ Câu Đ/án B B D C Bài 1: a)(0,5đ) x − 35 = 32.5 2x - 35 = 45 (0,25đ) 2x = 80 x = 40 (0,25đ) D B B b) (0,75đ) C A 10 C 11 A 2.│x+1│ - = 2.x + 1 = x + 1 = (0,25đ) x+1=4 x + = -4 x = -3 (0,25đ) x = -5 (0,25đ) Bài (0,5đ)   10 10 + + =  + + (0,25đ) 17  13 13  17 17 13 17 13 17 10 10 = + = + = (0,25đ) 17 17 17 17 Bài 3: (0,75đ) −7 28 − −6 15 18 = ; = ; = ; = ; = ; − 23 21 69 23 23 − 30 30 − 56 28 − 18 − 21 − Do đó: = =( ); ` = (= ) (0,25đ) − 23 69 23 42 − 56 15 Vậy không bằng phân số lại (0,25đ) 21 − 30 − 21 − = 42 Có: (0,25đ) Bài 4(0,5đ) (n + 2) + n + 3 n+5 = + =1+ = n+2 n+2 n+2 n+2 n+2 n+5 Để số nguyên thì + số nguyên ; n+2 n+2 Do phải số nguyên n+2 =>  n+ Ta có: (0,25đ) => n+2 ∈Ư(3) => n + ∈Ư(-1;1;3;-3) lập bảng giá trị ta có: n+2 -1 n -1 -3 Vậy: n ∈{-1; 3; 1; -5} thì biểu thức cho có giá trị nguyên (0,25đ) Bài (0,5đ) = (km) 10 Thời gian bạn An từ trường về nhà là: 3: 12 = (giờ) = 15 phút Quãng đường từ nhà bạn An đến trường là: 10 Bài (1đ) Số HS giỏi lớp là: 45 = 10 (HS) (0,25đ) Số HS trung bình là: 60% (45 -10) = 21 (HS) Số HS : 45 – 10 – 21 = 14 (HS) b) tỉ lệ % HS giỏi so với lớp là: (0,25đ) (0,25đ) 10 100% = 22,2% 45 12 C (0,25đ) -3 -5 (0,25đ) (0,25đ) Bài 7: (0,5đ) m 3cm = = (0,25đ) n 5cm m 0,7ta 70kg 70 = = = b) Tỉ số m n = (0,25đ) n 50kg 50kg 50 Bài 8: (0,5 đ) 2 2 + + + + A= 1.4 4.7 7.10 97.100 1   1   1  2 1   =  −  +  −  +  −  + +  − (0,25đ)      10   97 100  1 1 1 1  −  =  − + − + − + +  4 7 10 97 100   1  99 33 = = =  − (0,25đ)  100  100 50 y Bài 9: (0,25 đ)Vẽ góc xÔy = 600 tia Oz phân giác góc a) Tỉ số m n z 600 O Bài 10: (1,25đ) y m n z 1000 z’ O 200 x   Trên cùng nửa mp bờ Ox có xOy > xOz (100 > 20 ) nên Oz nằm tia Ox Oy (0,25đ) => xÔz + zÔy = xÔy 200 + zÔy = 1000 zÔy = 800 (0,25đ) b) Vẽ đúng tia phân giác (0,25đ) Vì Om tia phân giác yÔz nên: zÔm = mÔy = zÔy :2 = 800 : = 400 (0,25đ) c) Vì z’Ôy kề bù với zÔy nên: z’Ôy + zÔy = 1800 z’Ôy + 800 = 1800 z’Ôy = 1000 Vì On tia phân giác yÔz’ nên: z’Ôn = nÔy = z’Ôy :2 = 1000 : = 500 Vì z’Ôy kề bù với zÔy nên Oy nằm Oz Oz’ => Oz Oz’ nằm phía bờ Oy (1) Vì Om tia phân giác yÔz nên Om nằm Oy Oz => Om Oz nằm phía bờ Oy (2) Vì On tia phân giác yÔz’ nênOn nằm Oy Oz’ => On Oz’ nằm phía bờ Oy (3) từ (1); (2) (3) => Om On nằm phía bờ Oy => Oy nằm On On => mÔy + yÔn = mÔn 500 + 400 = mÔn mÔn = 900 (0,25đ) x ... 17 17 17 17 Bài 3: (0,75đ) −7 28 − 6 15 18 = ; = ; = ; = ; = ; − 23 21 69 23 23 − 30 30 − 56 28 − 18 − 21 − Do đó: = =( ); ` = (= ) (0,25đ) − 23 69 23 42 − 56 15 Vậy không bằng phân số lại (0,25đ)... 17 Bài 3: (0,75 đ) Trong phân số sau Tìm phân số không bằng phân số lại 6 15 28 18 − 21 ; ; ; ; ; − 23 − 30 21 − 56 69 42 Bài 4: (0,5 đ) Tìm số nguyên n để phân số sau có giá trị nguyên: n+5... từ trường về nhà Bài 6: (1đ) Một lớp có 45 học sinh gồm loại học lực: Giỏi, Khá, Trung bình Số học sinh Giỏi chiếm số học sinh lớp, số học sinh trung bình chiếm 60 % số học sinh lại a)Tính
- Xem thêm -

Xem thêm: so 6 , so 6 , so 6

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay