deef thi thu toan 2016 2017co dap an hay

49 134 0
  • Loading ...
1/49 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/04/2017, 18:08

ễN TP S 01 THI THPT QUC GIA NM 2017 MễN TON Thi gian lm bi: 90 phỳt; khụng k thi gian giao H, tờn thớ sinh: S bỏo danh: Cõu 1: Gii bt phng trỡnh 2- x + 4x < ộx > A < x < B ờx < C < x < D < x < Cõu 2: Ham sụ y = - x + 3x - nghich biờn trờn cac khoang nao sau õy? A ( - 1;1) C ( - Ơ ; - 1) ẩ ( 1; + Ơ B ( - Ơ ; - 1) v ( 1; + Ơ ) ) D ( - 1; + Ơ ) Cõu 3: Hm s y = x - 3x + cú bao nhiờu im cc tr? A B C D Cõu 4: Cho lng tr tam giỏc u A BC A ' B 'C ' cú tt c cỏc cnh u bng a Tớnh th tớch ca lng tr A a B a 12 C a D a Cõu 5: Cho hm s y = x - 3m 2x - m cú th ( C ) Tỡm tt c cỏc giỏ tr thc ca tham s m tip tuyn ca th ( C ) ti im cú honh x = song song vi ng thng d : y = - 3x A m = B m = - ộm = C ờm = - D Khụng cú giỏ tr ca m Cõu 6: Thit din qua trc ca hỡnh nún ( N) l tam giỏc u cnh bng a Tớnh din tớch ton phn ca hỡnh nún ny 3pa 5pa 3pa 2 A S = B S = C S = D S = pa 4 Cõu 7: Cho hm s y = f ( x ) cú th nh hỡnh bờn Tỡm tt c cỏc giỏ tr thc ca tham s m phng trỡnh f ( x ) = m + cú bn nghim phõn bit B - ÊÊm - C - ÊÊm x+2 Cõu 8: Cho hm s y = Xet cac mờnh sau: x- 1) Hm s ó cho nghch bin trờn ( - Ơ ;1) ẩ ( 1; + Ơ ) A - < m < - - D - < m < - 2) Hm s ó cho ng bin trờn ( - Ơ ;1) 3) Hm s ó cho nghch bin trờn xỏc nh 4) Hm s ó cho nghch bin trờn cỏc khong ( - Ơ ;1) v ( 1;+ Ơ ) A S mờnh ung la B C D Trang 1/49 Cõu 9: Gii phng trỡnh log ( 8x + 5) = A x = B x = C x = D x = Cõu 10: Tng tt c cỏc nghim ca phng trỡnh log (x - 2) + log (x - 4) = bng A B + C - D + 2 Cõu 11: Tp tt c giỏ tr ca m phng trỡnh 2( x - 1) log ( x - 2x + 3) = x - m log x - m + 2 cú ỳng mt nghim l ổ 1ự ộ ữ ẩ ;+ Ơ ữ ỗ- Ơ ; - ỳ A ỗ B ộ ữ ở1; + Ơ ) ỳ ữ ỗ ỷ ở2 ố ứ ộ1 ữ ;+ Ơ ữ C D ặ ữ ờ2 ữ ứ ( ( ) ) Cõu 12: Hm s y = ln - x + ng bin trờn no? A (- 1; 0) B ( - 1;1) C ( - Ơ ;1) D ( - Ơ ;1ự ỳ ỷ Cõu 13: ng cong hỡnh bờn l th ca mt hm s bn hm s c lit kờ bn phng ỏn A, B, C, D di õy Hi ú l hm s no? A y = x - 3x - B y = - x + 3x + C y = x - 3x + D y = - x + 3x + Cõu 14: Din tớch ton phn ca hỡnh nún cú bỏn kớnh ỏy R v di ng sinh l l? 2 A S = pR + 2pR l B S = 2pR + 2pR l C S = pR + pR l D S = 2pR + pR l Cõu 15: Tỡm giỏ tr ln nht ca hm s y = y =5 A max ộ1;3ự ỳ y= B max ộ ự ỷ Cõu 16: Tỡm ờ1;3ỳ ỷ tt c cỏc 16 giỏ x2 + 1; 3ự trờn on ộ ỳ ỷ x y =4 C max ộ1;3ự ỳ y= D max ộ ự ỷ tr thc ca tham - x + + x = m + 2x - x + cú hai nghim phõn bit ự A m ẻ ộ B m ẻ ộ ờ ở10;13) ẩ { 14} ở10;13ỳ ỷ ộ ự m ẻ 10;13 ẩ 14 m ẻ 10;14 C D ( ) { } ỳ ỷ ờ1;3ỳ ỷ s m 13 phng trỡnh Trang 2/49 Cõu 17: Tớnh o hm ca hm s y = e 2x sin x A e 2x (sin x + cos x ) B 2e 2x cos x D e 2x (2 sin x - cos x ) C e 2x (2 sin x + cos x ) ( ) Cõu 18: Cho hm s f ( x ) = x - 3x + S nghim ca phng trỡnh f f ( x ) = l? A B D C Cõu 19: Cho hm s y = f ( x ) xỏc nh trờn D Trong cỏc mnh sau mnh no ỳng? f ( x ) nu f ( x ) Ê M vi mi x thuc D A M = max D f ( x ) nu f ( x ) > m vi mi x thuc D B m = D f ( x ) nu f ( x ) Ê m vi mi x thuc D v tn ti x ẻ D cho f ( x ) = m C m = D f ( x ) nu f ( x ) Ê M vi mi x thuc D v tn ti x ẻ D cho f ( x ) = M D M = max D ( ) Cõu 20: Tỡm xỏc nh ca hm s y = x - 7x + 10 C (- Ơ ;2) ẩ (5; + Ơ ) D Ă \ { 2;5} B (2; 5) A Ă - Cõu 21: Cho hỡnh chúp S A B C ỏy A BC l tam giỏc vuụng ti B , A B = a ; BC = a cú hai mt phng (SA B );(SA C ) cựng vuụng gúc vi ỏy Gúc gia SC vi mt ỏy bng 600 Tớnh khong cỏch t A n mt (SBC ) A 4a 39 13 B a 39 13 C 2a 39 39 D 2a 39 13 1 3 Cõu 22: Cho a, b l hai s thc dng Rỳt gn biu thc a b + b a a + 6b 1 A a 3b B a 3b Cõu 23: Khi chúp t giỏc u cú mt ỏy l A Hỡnh thoi B Hỡnh ch nht 2 C ab D a 3b C Hỡnh vuụng D Hỡnh bỡnh hnh Cõu 24: S giao im ca th hm s y = x + 3x + v ng thng d : y = l A B C D Cõu 25: Tớnh giỏ tr ca biu thc log a + loga a ;1 a > a A 55 B - 17 C - 53 D 19 Cõu 26: Hm s y = x - 3x + cú im cc i l A - B D M ( - 1;6) C Cõu 27: Mt cụng ty chuyờn sn xut g mun thit k cỏc thựng ng hng bờn dng hỡnh lng tr t giỏc u khụng np, cú th tớch l 62, 5dm tit kim vt liu lm thựng, ngi ta cn thit k thựng cho tng S ca din tớch xung quanh v din tớch mt ỏy l nh nht, S bng A 50 5dm B 106, 25dm C 75dm D 125dm Cõu 28: Gi x 1, x ( x < x ) l hai nghim ca phng trỡnh 8x + + 8.(0, 5)3x + 3.2x + = 125 - 24.(0, 5)x Tớnh giỏ tr P = 3x + 5x Trang 3/49 A B - C D - Cõu 29: Xet cac mờnh sau: 1) th hm s y = cú hai ng tim cn ng v mt ng tim cn ngang 2x - x + x + cú hai ng tim cn ngang v mt ng tim cn ng x 2) th hm s y = x + 3) th hm s y = x- 2x - cú mt ng tim cn ngang v hai ng tim cn ng x - S mờnh ung la A B D C Cõu 30: Hm s y = x - 2x + cú my im cc tr? A B C Cõu 31: Tp nghim ca bt phng trỡnh ổ ổ ữ ỗ ữ ữ 0; ẩ ;1ữ ẩ ỗ ỗ A ỗ ữ ữ ỗ ỗ ữ ữ ỗ ố 3ứ ố ứ ổ ữ ;1ữ ẩ ỗ C ỗ ữ ỗ ữ ố ứ ( 3; + Ơ ( 3; + Ơ 16 log x log x + ) 3 log x log x + ổ ữ ữ 0; ỗ B ỗ ữẩ ỗ ỗ ố 3ữ ứ ( > l 3; + Ơ ) ổ ổ ữ ỗ ữ ữ 0; ẩ ;1ữ ỗ ỗ D ỗ ữ ữ ỗ ỗ ữ ữ ỗ ố 3ứ ố ứ ) Cõu 32: Cho a, b l cỏc s thc dng Vit biu thc A a 4b - D 1 B a 4b 12 a 3b2 di dng ly tha vi s m hu t 1 C a 4b 1 D a 2b Cõu 33: Cho bit s tng dõn s c c tớnh theo cụng thc S = A e N r (trong ú A l dõn s ca nm ly lm mc tớnh, S l dõn s sau N nm, r l t l tng dõn s hng nm) u nm 2010 dõn s tnh T l 1.038.229 ngi tớnh n u nm 2015 dõn s ca tnh l 1.153.600 ngi Hi nu t l tng dõn s hng nm gi nguyờn thỡ u nm 2020 dõn s ca tnh nm khong no? A ( 1.281.700;1.281.800) B ( 1.281.800;1.281.900) C ( 1.281.900;1.282.000) D ( 1.281.600;1.281.700) Cõu 34: Cho hỡnh chúp tam giỏc u S A B C cú cnh ỏy bng a Gi M , N ln lt l trung im ca SB , SC Tớnh th tớch chúp A BCNM Bit mt phng (A MN ) vuụng gúc vi mt phng (SBC ) A a 96 B a 32 C a 12 D a 16 2x + ln lt l x- D x = - 1; y = Cõu 35: Phng trỡnh ng tim cn ng v tim cn ngang ca th hm s y = A x = 1; y = B y = 1; x = C x = 1; y = - Cõu 36: Chn cm t (hoc t) cho di õy sau in nú vo ch trng mnh sau tr thnh mnh ỳng: S cnh ca mt hỡnh a din luụns mt ca hỡnh a din y. A bng B nh hn hoc bng C nh hn D ln hn Trang 4/49 Cõu 37: Phn khụng gian bờn ca chai ru cú hỡnh dng nh hỡnh bờn Bit bỏn kớnh ỏy bng R = 4, cm, bỏn kớnh c r = 1, cm, A B = 4, cm, BC = 6, cm, CD = 20 cm Th tớch phn khụng gian bờn ca chai ru ú bng A 3321p cm ( ) B 7695p cm 16 ( ) C 957 p cm ( ( ) ) D 478p cm Cõu 38: Cho hỡnh chúp t giỏc u S A BCD cú cnh ỏy bng a Gi im O l giao im ca A C v a Tớnh th tớch chúp S A B C B D Bit khong cỏch t O n SC bng a3 a3 2a B C D 3 Cõu 39: Cho lng tr tam giỏc A BC A ' B 'C ' Gi M , N , P ln lt l A ' B ', B C ,CC ' Mt phng (MNP ) chia lng tr thnh hai phn, phn A V Gi V l th tớch lng tr Tớnh t s A 61 144 B 37 144 V1 V a3 12 trung im ca cỏc cnh cha im B cú th tớch l C 25 144 D 49 144 Cõu 40: Mt hp giy hỡnh hp ch nht cú th tớch dm Nu tng mi cnh ca hp giy thờm 3 dm thỡ th tớch ca hp giy l 16 dm Hi nu tng mi cnh ca hp giy ban u lờn dm thỡ th tớch hp giy mi l: A 32 dm B 64 dm C 72 dm D 54 dm Cõu 41: Tỡm tt c cỏc giỏ tr thc ca tham s m th hm s y = x - ( m + 1) x + m ct trc honh ti bn im phõn bit cú tng bỡnh phng cỏc honh bng A m = - + 2 B m = C m = D m = Cõu 42: Din tớch ca hỡnh cu ng kớnh bng 2a l A S = 4pa B S = 16pa C S = 16 pa D S = pa Trang 5/49 1- x ổ ữ ữ Cõu 43: Cho hm s y = ỗ ỗ ữ ỗ ố1 + a ữ ứ vi a > l mt hng s Trong cỏc khng nh sau, khng nh no ỳng? A Hm s luụn nghch bin trờn khong Ă B Hm s luụn nghch bin trờn khong (- Ơ ;1) C Hm s luụn nghch bin trờn khong (1; + Ơ ) D Hm s luụn ng bin trờn Ă Cõu 44: Cho mt hỡnh nún ( N ) cú ỏy l hỡnh trũn tõm O , ng kớnh 2a v ng cao SO = 2a Cho im H thay i trờn on thng SO Mt phng ( P ) vuụng gúc vi SO ti H v ct hỡnh nún theo ng trũn ( C ) Khi nún cú nh l O v ỏy l hỡnh trũn ( C ) cú th tớch ln nht bng bao nhiờu? 7pa 8pa 11pa 32pa B C D 81 81 81 81 Cõu 45: Cho mt hỡnh tr cú chiu cao bng ni tip mt hỡnh cu bỏn kớnh bng Tớnh th tớch tr ny A 200p B 72p C 144p D 36p A Cõu 46: Cho hỡnh chúp S A BC cú SA vuụng gúc vi mt phng ( A BC ) , SA = 2a, A B = a , A C = 2a , ã C = 600 Tớnh th tớch cu ngoi tip hỡnh chúp S A BC BA A V = pa B V = pa C V = 2pa 3 D V = 64 2pa Cõu 47: Cho mt hỡnh tr ( T ) cú chiu cao v bỏn kớnh u bng a Mt hỡnh vuụng A B CD cú hai cnh A B , CD ln lt l hai dõy cung ca hai ng trũn ỏy, cnh A D, BC khụng phi l ng sinh ca hỡnh tr ( T ) Tớnh cnh ca hỡnh vuụng ny B a 10 A a C a D 2a ( ) Cõu 48: Cho log2 b = 3, log2 c = - Hóy tớnh log2 b c B A C D x- ; y = x + 4x - sin x Trong cỏc hm s trờn cú x+1 bao nhiờu hm s ng bin trờn xỏc nh ca chỳng A B C D Cõu 49: Cho cỏc hm s y = x - x + 2x ; y = 3x - 2- x Cõu 50: Gii bt phng trỡnh 2x + > 2x + + ộx > A B x > C - < x < ờx < - D x < - - HT -1 B 11 D 21 B 12 A 22 C 13 C 23 A 14 C 24 B 15 A 25 C 16 C 26 D 17 C 27 D 18 D 28 A 19 D 29 10 B 20 D 30 Trang 6/49 D 31 A 41 C C 32 B 42 A C 33 A 43 D B 34 B 44 B A 35 A 45 B A 36 D 46 B C 37 C 47 B A 38 A 48 A C 39 D 49 B D 40 D 50 A Trang 7/49 ễN TP S 02 THI THPT QUC GIA NM 2017 MễN TON Thi gian lm bi: 90 phỳt; khụng k thi gian giao Cõu 1: th hm s no sau õy cú hỡnh dng nh hỡnh v bờn A y = x x + B y = x + x + Cõu 2: Tp xỏc nh ca hm s y = A D = Ă C y = x 3x + D y = x + x + 2x +1 l: x B D = ( ; 3) C D = ; + ữ\ { 3} D D = ( 3; + ) x+2 nghch bin trờn cỏc khong: x A ( ;1) v ( 1; + ) B ( 1; + ) C ( 1; + ) D ( 0; + ) Cõu 4: Giỏ tr cc i ca hm s y = x x x + l: 11 A B C D 3 x Cõu 5: ng tim cn ngang ca hm s y = l: 2x +1 1 1 A x = B x = C y = D y = 2 2 3x Cõu 6: Tỡm giỏ tr ln nht ca hm s y = trờn on [ 0; 2] x3 1 A B -5 C D 3 x Cõu 7: Phng trỡnh tip tuyn ca hm s y = ti im cú honh bng -3 l: x+2 A y = x B y = x + 13 C y = 3x + 13 D y = x + 3 Cõu 8: Cho hm s y = x 3mx + 4m vi giỏ tr no ca m hm s cú im cc tr A v B cho Cõu 3: Hm s y = AB = 20 A m = B m = C m = 1; m = D m = 1 m x ( m ) x + ( m ) + luụn nghch bin khi: Cõu 9: nh m hm s y = A < m < B m > C m = D m 3 Cõu 10: Phng trỡnh x 12 x + m = cú nghim phõn bit vi m A 16 < m < 16 B 18 < m < 14 C 14 < m < 18 D < m < Trang 8/49 Cõu 11: Mt cỏ hi bi ngc dũng vt mt khong cỏch l 300km Vn tc ca dũng nc l km/h Nu tc bi ca cỏ nc ng yờn l v ( km / h ) thỡ nng lng tiờu hao ca cỏ t gi c cho bi cụng thc: E ( v ) = cv t Trong ú c l mt hng s, E c tớnh bng jun Tỡm tc bi ca cỏ nc ng yờn nng lng tiờu hao l ớt nht A km / h B km / h C 12 km/ h D 15 km/ h x+ Cõu 12: o hm ca hm s y = l x+2 A 2.22 x+3.ln B 22 x+3.ln C 2.22 x+3 D ( x + 3) Cõu 13: Phng trỡnh log ( x ) = cú nghim l 11 10 A x = B x = C x = 3 Cõu 14: Tp nghim ca bt phng trỡnh log ( x x + 1) < l: D x = 3 A 1; ữ B 0; ữ C ( ;0 ) ; + ữ D ( ;1) ; + ữ 10 x Cõu 15: Tp xỏc nh ca hm s y = log l: x 3x + A ( 1; + ) B ( ;1) ( 2;10 ) C ( ;10 ) D ( 2;10 ) Cõu 16: Mt ngi gi gúi tit kim linh hot ca ngõn hng cho vi s tin l 500000000 VN, lói sut 7%/nm Bit rng ngi y khụng ly lói hng nm theo nh k s tit kim.Hi sau 18 nm, s tin ngi y nhn v l bao nhiờu? (Bit rng, theo nh kỡ rỳt tin hng nm, nu khụng ly lói thỡ s tin s c nhp vo thnh tin gc v s tit kim s chuyn thnh kỡ hn nm tip theo) A 4.689.966.000 VN B 3.689.966.000 VN C 2.689.966.000 VN D 1.689.966.000 VN x Cõu 17: Hm s y = ( x x + ) e cú o hm l: x A y ' = x e x B y ' = xe x C y ' = ( x ) e D Kt qu khỏc x x Cõu 18: Nghim ca bt phng trỡnh 36.3 + l: A x B x C x D x a = log 6, b = log log Cõu 19: Nu thỡ bng 12 12 12 a b a a A B C D b +1 a b a 2 a > 0; b > Cõu 20: Cho tha a + b = ab Chn mnh ỳng cỏc mnh sau: A log ( a + b ) = ( log a + log b ) B ( log a + log b ) = log ( ab ) a+b = ( log a + log b ) C 3log ( a + b ) = ( log a + log b ) D log Cõu 21: S nghim ca phng trỡnh 6.9 x 13.6 x + 6.4 x = l: A B C D Cõu 22: Khụng tn ti nguyờn hm: x2 x + 3x A B x + x 2dx C sin 3xdx D e xdx dx x x2 x + Cõu 23: Nguyờn hm dx = ? x 1 x2 +C +C A x + B x + C D x + ln x + C + ln x + C ( x 1) x Trang 9/49 Cõu 24: Tớnh sin x cos xdx A B C D e Cõu 25: Tớnh x ln xdx 2e3 + A 2e3 e3 e3 + B C D 9 y = 3x y = x S : Cõu 26: Cho hỡnh thang Tớnh th tớch vt th trũn xoay nú xoay quanh Ox x = x = A B D C 2 Cõu 27: tớnh I = tan x + cot x 2dx Mt bn gii nh sau: Bc 1: I = ( tan x cotx ) dx Bc 3: I = ( tan x cotx ) dx Bc 5: I = ln sin x A Bc 2: I = tan x cot x dx Bc 4: I = cos x dx sin x Bn ny lm sai t bc no? B C = ln D a Cõu 28: Tớch phõn f ( x ) dx = thỡ ta cú a A f ( x ) l hm s chn B f ( x ) l hm s l C f ( x ) khụng liờn tc trờn on [ a; a ] D Cỏc ỏp ỏn u sai Cõu 29: Cho s phc z = + 4i Tỡm phn thc, phn o ca s phc w = z i A Phn thc bng -2 v phn o bng -3i B Phn thc bng -2 v phn o bng -3 C Phn thc bng v phn o bng 3i D Phn thc bng v phn o bng z = + i Cõu 30: Cho s phc Tớnh mụun ca s phc z + i A z + i = B z + i = C z + i = D z + i = 2 Cõu 31: Cho s phc z tha món: ( i ) = 4i im biu din ca z l: 16 11 16 13 23 A M ; B M ; C M ; ữ D M ; ữ ữ ữ 15 15 17 17 5 25 25 Cõu 32: Cho hai s phc: z1 = + 5i; z2 = 4i Tỡm s phc z = z1.z2 A z = + 20i B z = 26 + 7i C z = 20i D z = 26 7i 2 Cõu 33: Gi z1 v z2 l hai nghim phc ca phng trỡnh: z + z + = Khi ú z1 + z2 bng A 10 B C 14 D 21 Trang 10/49 x 15 x +13 Cõu 15 Tp nghim ca bt phng trỡnh ữ B S = R \ A S=R ) +1 x x B I = x ; Cõu 16 Rỳt gn biu thc I = A I = x ; ( x 5 < 23 x C S = D C A, B, C u sai (vi x > ) ta c C I = x ; Cõu 17 o hm ca hm s f ( x ) = log (2x + 1) l A f (x ) = ' ( 2x + 1) ln C f (x ) = ' 4x ( 2x + 1) ln D I = x B f ( x ) = 4x ( 2x + 1) ln D f ( x ) = ( 2x + 1) ln ' ' Cõu 18 Tỡm tt c cỏc giỏ tr ca tham s thc phng trỡnh cú hai nghim trỏi du 3 3 A < m < B < m < C < m < D < m < 4 4 x x Cõu 19 Tỡm nghim ca phng trỡnh + = A x = B x = C x = D x = Cõu 20 Cho log = a ; log = b Tớnh log 1080 theo a v b ta c: ab +1 2a + 2b + ab 3a + 3b + ab 2a 2b + ab B C D a+b a+b a+b a+b Cõu 21 Mt ngi gi gúi tit kim linh hot ca ngõn hng cho vi s tin l 500000000 VN, lói sut 7%/nm Bit rng ngi y khụng ly lói hng nm theo nh k s tit kim.Hi sau 18 nm, s tin ngi y nhn v l bao nhiờu? (Bit rng, theo nh kỡ rỳt tin hng nm, nu khụng ly lói thỡ s tin s c nhp vo thnh tin gc v s tit kim s chuyn thnh kỡ hn nm tip theo) A 4.689.966.000 VN B 3.689.966.000 VN C 2.689.966.000 VN D 1.689.966.000 VN ln x Cõu 22 Tỡm nguyờn hm ca hm s f ( x) = x 2 A f ( x)dx = ln x + C B f ( x)dx = ln x + C 2 C f ( x)dx = ln x + C D f ( x)dx = ln x + C sin x Cõu 23 Bit F ( x ) l mt nguyờn hm ca ca hm s f ( x) = v F ( ) = Tớnh F (0) + 3cos x 2 A F (0) = ln + B F (0) = ln + C F (0) = ln D F (0) = ln 3 3 A Cõu 24 Cho f(x) l hm s liờn tc trờn [1;3] tha A I = B I = 3 1 f ( x)dx = Tớnh I = f (4 x)dx C I = D I = 2x Cõu 25 Hỡnh phng (H) gii hn bi th hm s y = v hai trc ta Tớnh th tớch trũn x +1 xoay to bi hỡnh phng (H) quay quanh trc honh A (32 + 12 ln 3). B (32 11ln 3). C (30 12 ln 3). D (32 24 ln 3). Trang 35/49 dx = a ln + b ln , vi a, b l cỏc s nguyờn Tớnh S = a + b x + S = A B S = C S = D S = 3x + Cõu 27 Din tớch hỡnh phng gii hn bi th hm s y = ,tim cn ngang v cỏc ng thng x+2 x = 0,x = 5 A 4ln B + ln C 4ln D ln 2 Cõu 28 Mt vt ang chuyn ng chm dn vi tc 10m/s thỡ tng tc vi gia tc a(t) = 3t + t2 (m/s2) Quóng ng vt i c khong thi gian 10 giõy k t bt u tng tc bng: 4300 1450 145 430 m m m A B C m D 3 3 Cõu 29 Cho s phc z = + 5i, phn thc ca s phc l: A B -2 C -5 D z = i (2 i )(3 + i ) Cõu 30 Rỳt gn biu thc ta c: A z = B z = 1+ 7i C z = 2+ 5i D z = 5i Cõu 31 Cho s phc z = a + bi (a, b R ) tho (1 + i )(2 z 1) + ( z + 1)(1 i ) = 2i Tớnh Cõu 26 Bit x P = a + b A P = B P = D P = C P = 1 Cõu 32 Nghim phc ca phng trỡnh z z + = l: i i A B i C i D 2 Cõu 33 Tỡm mụ un ca s phc z bit: z + z = 4i 14 10 37 37 A B C D 3 3 Cõu 34 Trờn mt phng ta Oxy, hp im biu din ca s phc z tha iu kin: zi (2 + i ) = l ng trũn cú phng trỡnh: A ( x 1) + ( y + 2) = 25 2 B ( x + 1) + ( y 2) = 25 2 C ( x 1) + ( y + 2) = D ( x + 1) + ( y 2) = Cõu 35 Khi t din u c gi l a din u loi: A { 3; 4} B { 4;3} C { 3;3} D { 4; 4} Cõu 36 T din OABC, cú OA = a; OB = b; OC = c v ụi mt vuụng gúC Th tớch t din OABC bng: abc abc abc A V= B V= abc C V= D V= Cõu 37 Lng tr ABC.ABC cú tam giỏc ABC vuụng A; AB = a ; AC =a; im A cỏch u A, B, C Gúc BB vi (ABC) bng 450 Th tớch t din ABBC bng: a3 a3 a3 A V= B V= C V= D V= a 3 Cõu 38 Hỡnh chúp S.ABCD cú ỏy ABCD l hỡnh thang vuụng ti A v D; bit AB = AD = 2a , CD = a Gi I l trung im ca AD, bit hai mt phng (SBI) v (SCI) cựng vuụng gúc vi mt phng 15a (ABCD) Th tớch chúp S.ABCD bng Gúc hai mt phng (SBC) v (ABCD) bng: A 900 B 450 C 300 D 600 2 2 Trang 36/49 Cõu 39 Cho tr cú chiu cao h, ng sinh l v bỏn kớnh ng trũn ỏy bng r Th tớch ca tr l: 2 A V = r h B V = r h C V = rh D V = r h 3 Cõu40 Cho mt tr cú khong cỏch gia hai ỏy l h, di ng sinh l l v bỏn kớnh ca ng trũn ỏy l r Din tớch ton phn ca tr l: A Stp = r (l + r ) B Stp = r (2l + r ) C Stp = r (l + r ) D Stp = r (l + 2r ) Cõu41 Cho t din OABC cú OA, OB, OC ụi mt vuụng gúc v OA = a, OB = 2a, OC= 3A Din tớch ca mt cu (S) ngoi tip hỡnh chúp S.ABC bng: 2 2 A S = 14a B S = 8a C S = 12a D S = 10a Cõu42 Mt hỡnh tr cú bỏn kớnh ỏy v chiu cao bng r Mt hỡnh vuụng ABCD cú hai cnh AB, CD ln lt l hai dõy cung ca hai ng trũn ỏy.(cỏc cnh cũn li khụng phi l ng sinh) Din tớch hỡnh vuụng ABCD bng: 2 2 5r 5r 3r r A B C D 4 Cõu43 Trong khụng gian vi h trc ta Oxyz, cho I(3 ; -1 ; 2) Phng trỡnh mt cu tõm I, bỏn kớnh R = l: A ( x + 3) + ( y 1) + ( z + 2) = 16 B x + y + z x + y = C ( x + 3) + ( y 1) + ( z + 2) = D x + y + z x + y z = Cõu44 Trong khụng gian vi h trc ta Oxyz, cho mt phng (P) : 2x 2y z = v mt cu (S) : x + y + z x y z 11 = Bỏn kớnh ng trũn giao tuyn l: A B C.2 D.4 Cõu45 Trong khụng gian vi h trc ta Oxyz, cho ba im A(1; 2;0), B(3; 2;1) v C ( 2;1;3) Phng trỡnh no di õy l phng trỡnh ca mt phng ( ABC ) ? A 11x y + 14 z 29 = B 11x y + 14 z 29 = C 11x + y + 14 z + 29 = D 11x + y + 14 z 29 = Cõu46 Trong khụng gian vi h ta Oxyz, cho hai im A(2;4;1), B(1;1;3) v mt phng (P): x 3y + z = Vit phng trỡnh mt phng (Q)i qua hai im A,Bv vuụng gúc vi mt phng (P) A (Q) : y + 3z 11 = B (Q) : y + 3z 11 = C (Q) : y + 3z + 11 = D (Q) : y + 3z + 11 = Cõu47 Trong khụng gian vi h to 0xyz cho A(2;0;0); B(0;3;1); C(-3;6;4) Gi M l im nm trờn cnh BC cho MC = 2MB di on AM l: A 3 B C 29 D 30 Cõu48 Trong khụng gian vi h ta Oxyz, cho lng tr ng ABC A ' B ' C ' cú A(a;0;0), B(-a;0;0), C(0;1;0), B '(a;0; b) vi a, b dng thay i tha a + b = Khong cỏch ln nht gia hai ng thng B ' C v AC ' l: A B C D / Cõu49 Trong khụng gian vi h ta Oxyz cho hai im A(1;2;3) v B(2;1;1) Lp phng trỡnh tham s ca ng thng d i qua hai im A v B x = t B d : y = + t z = 2t x = 1+ t A d : y = t z = 2t x = t C d : y = + t z = + t x = 1+ t D d : y = t z = t Cõu 50 Trong khụng gian vi h trc ta Oxyz, cho ng thng d : x +1 y z = = v mt phng ( P) : x + y z + 11 = Mnh no sau õy ỳng ? A d ct v khụng vuụng gúc vi ( P) B d vuụng gúc vi ( P) C d song song vi ( P) D d nm ( P) 10 Trang 37/49 C 11 C 21 D 31 A 41 A C 12 B 22 A 32 D 42 B C 13 D 23 B 33 A 43 D D 14 B 24 A 34 A 44 D A 15 B 25 D 35 C 45 D C 16 B 26 C 36 C 46 A D 17 B 27 C 37 A 47 C D 18 C 28 C 38 D 48 C C 19 A 29 A 39 A 49 A C 20 C 30 D 40 C 50 D Trang 38/49 ễN TP S 08 THI THPT QUC GIA NM 2017 MễN TON Thi gian lm bi: 90 phỳt; khụng k thi gian giao Cõu Cho hm s y = x + x2 + x Chn khng nh ỳng? A Hm s ng bin trờn khong ( ; ) ( 3;+ ) C Hm s nghch bin trờn khong ( 2;3) D Hm s ng bin trờn khong 2;3 ( ) B Hm s ng bin trờn khong Cõu th hm s y = x + x + cú bao nhiờu im cc i? A B C D Cõu S giao im ca ng cong y = x x + x v ng thng y = 2x l A B C D x +1 Cõu Cho ham s y = Chn phng ỏn ỳng cỏc phng ỏn sau 2x 1 11 y=0 y = max y = B max C D [ 1;0] [ 1;2] [ 3;5] [ 1;1] Cõu ng thng y = l tim cn ngang ca th hm s no õy? 1+ x 2x x + 2x + 2x + y = y = A B C y = D y = 2x x+2 1+ x x Cõu Cho hm s y = f ( x ) liờn tuc trờn R v cú bng biờn thiờn + x 1 y' + + + y A y = 4 Khng inh no sau õy l sai? A Hm s cú hai im cc tiu, mt im cc i B Hm s cú giỏ tr nh nht bng -4 C Hm s ng bin trờn ( 1; ) D Hm s cú giỏ tr ln nht bng -3 Cõu Sau phỏt hin mt bnh dch, cỏc chuyờn gia y t c tớnh s ngi nhim bnh k t ngy phỏt hin bnh nhõn u tiờn n ngy th t l f(t) = 45t2 t2 Hi s ngi nhim bnh ln nht vo ngy th ? A 12 B 30 C 20 D 15 Cõu Tỡm giỏ tr ca tham s thc m hm s y = x x + mx t cc tiu ti x = - A m = B m C m > D m < Cõu Cho th hm s y = ax + bx + c nh hỡnh v bờn -1 Mnh no di õy ỳng? O A a > 0, b > 0, c < C a > 0, b < 0, c < B a < 0, b < 0, c < D a > 0, b < 0, c > -2 -3 -4 Trang 39/49 x +1 Cõu 10 Tỡm tt c cỏc giỏ tr ca tham s m th hm s y = A m > B m < v m cú bn ng tim cn m x2 + m D m < C m < Cõu 11 Tỡm hp tt c cỏc giỏ tr ca tham s thc m hm s y = x + 2017 + ln( x 2mx 4) ng bin trờn R A R B {0} C m>0 D Cõu 12 Vi cỏc s thc a,b dng bt kỡ Mnh no di õy ỳng ? a ln a a a a A ln = B ln = ln a + ln b C ln = ln a ln b D ln = ln a.ln b b ln b b b b 2x Cõu 13 Tỡm nghim ca phng trỡnh = 32 A x = 16 B x = C x = D x = Cõu 14 Cỏc loi cõy xanh quỏ trỡnh quang hp s nhn mt lng cacbon 14(mt ng v ca cacbon).Khi b phn ca cõy b cht thỡ hin tng quang hp ca nú cng ngng v nú s khụng nhn thờm cacbon 14 nA Lng cacbon 14 ca b phn ú s phõn hy mt cỏch chm chp, chuyn húa thnh nit 14 Bit rng nu gi P(t) l s phn trm cacbon 14 cũn li b phn ca cõy sinh t trng t t nm trc õy thỡ P(t) c tớnh theo cụng thc P (t ) = 100.(0,5) 5750 , (%) Phõn tớch mt mu g t cụng trỡnh kin trỳc c, ngi ta thy lng cacbon 14 cũn li l 65% Niờn i ca cụng trỡnh kin trỳc ú gn vi s no sau õy nht A 41776 nm B 6136 nm C 3574 nm D 4000 nm Cõu 15 Cho biu thc M = y y y3 , vi y > Mnh no di õy ỳng? 23 23 A M = y B M = y 12 C M = y 24 D M = y 48 Cõu 16 Vi cỏc s thc dng a, b bt kỡ Mnh no di õy ỳng? a a A log ữ = log a l og b B log ữ = log a l og b + 9b 9b 1 a a C log ữ = log a l og b D log ữ = log a l og b + 4 9b 9b log 2016 (2 x 5) > log 2016 ( x + 3) Cõu 17 Tp nghim ca bt phng trỡnh l 2017 A ;8 B ( 3;8) Cõu 18 Tớnh o hm ca hm s y = ln A y ' = C y ' = 2x + ( 2x + 2x + + ( ( ) 2x + + ) 2017 C ;8 ữ D ( 8; + ) ) 2x + + B y ' = D y ' = 2x + ( ( 2x + + 2x + + ) ) Cõu 19 th di õy l ca hm s no? Trang 40/49 A y = log2 x + B y = log2 (x + 1) C y = log x D y = log (x + 1) Cõu 20 Tỡm hp tt c cỏc giỏ tr ca tham s m phng trỡnh 12x + (4 m) 3x m = cú nghim thuc khong (0;1) A [4;6] B ;6 C ; ữ D.(4;6) Cõu 21 Mt anh sinh viờn c gia ỡnh gi vo s tit kim ngõn hng l 80.000.000 Vi lói sut 0.9% trờn thỏng Nu mi thỏng anh sinh viờn ú rỳt mt s tin nh vo ỳng ngy ngõn hng tr lói Thỡ hng thỏng anh rỳt bao nhiờu tin (n v ng) sau nm s va ht s tin c ln lói A 1731425,144 B 1371425,144 C 131425,144 D 1234460,89 Cõu 22 Tỡm nguyờn hm ca hm s sau f ( x) = e A f ( x)dx = e C f ( x)dx = e x +1 +C x +1 +C x +1 B f ( x)dx = e D f ( x)dx = e x +C x +1 +C v F(3/2) =0 Tớnh F(3) x 3x + A ln2 B 2ln2 C ln2 D -2ln2 Cõu 24 Cho hm s f ( x ) cú o hm trờn on [ 2;4] , f (2) = 12 , f '( x) liờn tc v Cõu 23 Gi F(x) l nguyờn hm ca hm s f ( x) = f '( x)dx = 17 Tớnh f (4) =? A 29 B C 19 Cõu 25 Bit f ( x) liờn tc v f ( x)dx = 12 Tớnh I = f (3x)dx A B 12 D C 19 D e 3e a + , vi a, b l s nguyờn Khng nh no sau õy ỳng b A a.b = 69 B a.b = 46 C a b = 12 D a b = Cõu 27 Cho th hm s y = f ( x) Din tớch hỡnh phng (phn tụ m hỡnh) l Cõu 26 Bit x ln xdx = A C 0 4 4 f ( x)dx + f ( x)dx f ( x)dx + f ( x)dx B D f ( x)dx + f ( x)dx f ( x)dx Cõu 28 ễng Bỡnh cú mt mnh hỡnh ch nht ABCD cú AB = m, AD = 4m v d nh trng hoa trờn gii t gii hn bi ng trung bỡnh MN v mt n hỡnh sin nh hỡnh v bờn Kinh phớ trng hoa l 100.000ng/1m2 Hi ụng Bỡnh cn bao nhiờu tin trng hoa trờn mnh t ú?(S tin c lm trũn n hng nghỡn.) A 1.600.000 ng B 900.000 ng C 400.000 ng D 800.000 ng Trang 41/49 y Cõu 29 im M hỡnh v bờn l im biu din ca s phc z M Tỡm phn thc v phn o ca s phc z A Phn thc l v phn o l B Phn thc l v phn o l -4 C Phn thc l -2 v phn o l D Phn thc l v phn o l -2 x 2 Cõu 30 Cho s phc z = + i S phc ( z ) l 2 3 A B + C + 3i D i i i 2 2 Cõu 31 Cho s phc z tha món: z (1 + 2i) = + 4i Tỡm mụ un s phc = z + 2i A B 17 C 24 D Cõu 32 Gi z1 l nghim phc cú phn o õm ca phng trỡnh z2 + 2z + = Trờn mt phng ta im M biu din s phc z1 l A M(1; 2) B M(1; 2) C M( 1; ) D M(1; 2i) Cõu 33 Cho s phc z = a + bi (a, b R ) tha món: (3 + 2i)z + (2 i) = + i Tớnh P = a b A B C D.6 Cõu 34 Bit rng nghch o ca s phc z bng s phc liờn hp ca nú Trong cỏc kt lun sau, kt lun no ỳng? A z = B C z = D z = Cõu 35 Mt chúp cú th tớch bng A B = 6a B B = a3 v chiu cao bng 2a Din tớch mt ỏy ca chúp l 6a C B= 6a D B = 6a Cõu 36 Hỡnh a din no di õy khụng cú mt phng i xng? A.T din u B Bỏt din u C Hỡnh lp phng D Lng tr t giỏc thng Cõu 37 Cho t din A.BCD cú ỏy l tam giỏc vuụng ti C,AB vuụng gúc vi ỏy, AB=4, BC = 3.Khong cỏch t im B n mt phng (ACD) l 12 12 A B C D 5 15 Cõu 38 Hỡnh lng tr ABC.ABC cú ỏy l tam giỏc u cnh a, AA=AB=AC, BBto vi ỏy mt gúc 300 Th tớch ca lng tr l Trang 42/49 a3 a3 a3 a3 B C D 36 12 Cõu 39 Cho nún cú bỏn kớnh ng trũn ỏy bng 10 v din tớch xung quanh bng 120 Chiu cao h ca nún l 11 11 A B C 11 D 11 A Cõu 40 Mt hỡnh tr cú hai ỏy l hai hỡnh trũn ni tip hai mt ca mt hỡnh lp phng cnh A Th tớch ca tr ú l 3 a a 3 A B a C D a Cõu 41 Cho hỡnh chúp SABCD cú SA (ABC), SA = a, ỏy l hỡnh thang vuụng ti Av B, AB = BC = a v AD = 2A Gi (S) l mt cu ngoi tip hỡnh chúp SACD Th tớch ca cu to nờn bi mt cu (S) l 5 a 5 a 5 a 5 a 3 12 A B C D Cõu 42 Mt ngi th xõy mun xõy mt bn cha nc hỡnh tr trũn vi th tớch l 150m (nh hỡnh v) ỏy bn lm bng bờ tụng, thnh bn lm bng tụn v np bn lm bng nhụm.Tớnh chi phớ thp nht lm bn ( lm trũn n hng nghỡn) bit giỏ cỏc vt liu: bờ tụng 100000 / m , tụn 90000 / m , nhụm 120000 / m A.15037000 B.15038000 C.15039000 D.15040000 uuur r r r Cõu 43 Trong khụng gian Oxyz cho OA = 3i j 2k v B ( 0;1; ) Ta trng tõm ca tam giỏc ABO l A ( 1; 1; ) B ( 1; 1; ) C 1; ; ữ D 1; ; ữ 3 Cõu 44 Trong khụng gian Oxyz cho mt phng ( P ) : x z + = Vect no sau õy l vộcto phỏp tuyn ca mt phng ( P ) ? ur uur A n1 = ( 3; 1;1) B n2 = ( 3;0; 1) uur C n3 = ( 3; 1;0 ) uur D n4 = ( 3;0;1) 2 Cõu 45 Trong khụng gian Oxyz cho mt cu ( S ) : x + y + z x + y z = Bỏn kớnh R ca mt cu ( S ) A R = B R = C R = D R = Cõu 46 Trong khụng gian Oxyz cho mt phng ( P ) cú phng trỡnh: x y z = Mnh no sau õy sai? r A (P) cú mt VTPT l n = ( 2;1;1) B im ( 1; 2; ) thuc (P) x y z + =1 C (P) song song vi cỏc trc ta D (P) cú PT on chn + 2 Trang 43/49 x = t x y +1 z = Cõu 47 Trong khụng gian Oxyz cho hai ng thng d1 : = v d : y = + t Mnh 1 z = + 2t no sau õy ỳng? A Hai ng thng vuụng gúC B Hai ng thng song song C Hai ng thng ct D Hai ng thng chộo Cõu 48 Trong khụng gian Oxyz cho mt cu ( S ) : x + y + z x y + z + = Trc Oy ct mt OA cu ( S ) ti im A v B cho tung im A ln hn tung im B Tớnh t s OB A B C D x +1 y z = = Cõu 49 Trong khụng gian vi h ta Oxyz , cho hai ng thng d1 : , 1 x y z +1 d2 : = = v mt phng ( P) : x y z + = Phng trỡnh chớnh tc ca ng thng 1 tha món: nm trờn mt phng ( P ) v ct hai ng thng d1 , d cú dng x +1 z+2 x y z = = = y= A : B : 1 x = x = t C : y = t D : y = + t z = t z = t Cõu 50 Trong khụng gian Oxyz cho hỡnh hp ch nht ABCD A ' B ' C ' D ' cú A ( 0;0; ) , B ( 1;0; ) v im C ' ( 1; 2;3) Mt phng ( ) tha món: cha CD ' v to vi mt phng (BDDB) gúc ln nht l A ( ) : 3x + y + z 15 = B ( ) : x y + z = ` C ( ) : x y + z = D 11 D 21 A 31 D 41 B A 12 C 22 C 32 C 42 C A 13 B 23 C 33 B 43 D D ( ) : x + y + 3z 10 = B 14 C 24 A 34 B 44 B B 15 C 25 D 35 A 45 C D 16 A 26 A 36 D 46 C B 17 C 27 A 37 A 47 C A 18 B 28 D 38 D 48 B C 19 B 29 C 39 C 49 A 10 B 20 C 30 B 40 A 50 A Trang 44/49 ễN TP S 09 THI THPT QUC GIA NM 2017 MễN TON Thi gian lm bi: 90 phỳt; khụng k thi gian giao x +1 Mnh no di õy ỳng? x A Hm s nghch bin trờn Ă B Hm s ng bin trờn Ă C Hm s nghch bin trờn D = ( ;1) ( 1; + ) Cõu Cho hm s y = D Hm s nghch bin trờn cỏc khong ( ;1) v ( 1; + ) Cõu im cc tiu ca th hm s y = x 3x + l x = y = B y = A x = x = y = C D 2x ? x2 D y = Cõu ng thng no di õy l tim cn ngang ca th hm s y = B y = A x = C x = Cõu Cho hm s y = f ( x) = x + ax + bx + c Khng nh no sau õy sai? f ( x ) = A xlim B th ca hm s luụn ct trc honh C Hm s luụn cú cc tr D th ca hm s luụn cú tõm i xng Cõu th ca hm s y = x + x + x v th ca hm s y = 3x x cú tt c bao nhiờu im chung? A B C D Cõu Tng ca giỏ tr ln nht v nh nht ca hm s y = x x + trờn on [ 2;3] l A B 13 C 68 D 77 Cõu Cho hm s y = ax + b vi a > cú th cx + d hỡnh v bờn Mnh no di õy ỳng ? A b > 0, c < 0, d < B b > 0, c > 0, d < C b < 0, c > 0, d < D b < 0, c < 0, d < Cõu Mt vt chuyn ng theo quy lut s= nh y O t3 + 9t , vi t (giõy) l khong thi gian tớnh t x lỳc vt bt u chuyn ng v s (một) l qung ng vt i c khong thi gian ú Hi khong thi gian 12 giõy, k t lỳc bt u chuyn ng ti thi im t bng bao nhiờu giõy thỡ tc ca vt t giỏ tr ln nht ? A t = 12 (giõy) B t = (giõy) C t = (giõy) D t = (giõy) ( ) 2 Cõu Cho hm s y = x ( m + 1) x 2m 3m + x + 2017 Khi ú cỏc giỏ tr ca m hm ng bin trờn khong ( 2; + ) l A B 2; ữ C 2; D ( ; + ) Trang 45/49 x(t)=2^t, y(t)=t x Cõu 10 Cho hm s y = x ( C ) v ng thng ( d ) : y = x + m Khi ú s giỏ tr ca m x(t)=3^t, y(t)=t x(t)=0.5^t, y(t)=t ng thng (d) ct th (C) ti hai im phõn bit A, B cho tam giỏc OAB (O l gc ta ) cú bỏn kớnh ng trũn ngoi tip bng 2 l A B C D Cõu 11 Xột khng nh: Vi cỏc s thc x, a, b, nu < a < b thỡ a x < b x Vi iu kin no ca x thỡ khng nh trờn ỳng ? A Vi mi x B x C x < D x > 2 x x + Cõu 12 S nghim ca phng trỡnh = l A B C D Cõu 13 Khng nh no sau õy l ỳng ? A Hm s y = a x vi < a < l hm ng bin trờn Ă ; B Hm s y = a x vi a > l hm nghch bin trờn Ă ; y = )log C th hm s y = a x vi < a luụn i qua im M ( 1;0 ; a x x D th hai hm s y = a v y = ữ vi < a luụn i xng vi qua trc tung a Cõu 14 Cho ba s thc dng a, b, c kkhỏc th cỏc hm s y = log a x , y = log b x v y = log c x x c cho hỡnh v di Mnh no di õy ỳng ? y y = log a x y = logb x x O y = log c x A a > b > c B c > a > b Cõu 15 o hm ca hm s y = x l A y ' = x.7 x C b > a > c C y ' = B y ' = x Cõu 16 Nghim ca phng trỡnh log ( x ) = l A x = 10 B x = 11 D c > b > a 7x ln D y ' = x ln C x = + D x = + Cõu 17 Phng trỡnh 25 x 8.5x + 15 = cú hai nghim x1 , x2 ( x1 < x2 ) Khi ú giỏ tr ca biu thc A = 3x1 + x2 l A + 3log B + 3log C + log D 19 Cõu 18 Tp nghim ca bt phng trỡnh log (3 x + 1) < log (4 x) l C 0; ữ ( 1; + ) A ;1ữ D 0; ữ ( 1; + ) B ; ữ ( 1; + ) Trang 46/49 Cõu 19 Tp cỏc giỏ tr ca tham s m phng trỡnh x 2m.2 x + 2m = cú hai nghim phõn bit x1 , x2 cho x1 + x2 < l A ( ; ) B ( 2; ) C ( 0; ) D ( ;0 ) ( 2;4 ) Cõu 20 Lói sut tin gi tit kim ca mt s ngõn hng thi gian va qua liờn tc thay i ễng A gi tit kim vo ngõn hng vi s tin ban u l triu ng vi lói sut 0,7% thỏng cha y mt nm thỡ lói sut tng lờn 1,15% thỏng na nm tip theo v ụng A tip tc gi; sau na nm ú lói sut gim xung cũn 0,9% thỏng, ụng A tip tc gi thờm mt s thỏng na, rỳt tin ụng A thu c c ln lói l 747 478,359 ng (cha lm trũn) Khi ú tng s thỏng m ụng A gi l A 13 thỏng B 14 thỏng C 15 thỏng D 16 thỏng Cõu 21 Tỡm nguyờn hm ca hm s f ( x ) = x A x dx = x + C C x dx = x3 +C x2 +C B x dx = D x dx = 3x +C Cõu 22 Bit cos xdx = a + b , vi a, b l cỏc s hu t Tớnh S = a 4b A C B D Cõu 23 Cho hm s f ( x ) cú o hm trờn on [ 1;3] , f ( 3) = v f ' ( x ) dx = Khi ú f ( 1) bng A B 11 C D 10 Cõu 24 Cho hai hm y = f ( x ) , y = g ( x ) cú o hm trờn Ă Phỏt biu no sau õy ỳng ? f ' ( x ) dx = g ' ( x ) dx thỡ f ( x ) = g ( x ) , x Ă B Nu f ( x ) dx = g ( x ) dx thỡ f ( x ) g ( x ) , x Ă C Nu f ( x ) dx = g ( x ) dx thỡ f ( x ) = g ( x ) , x Ă D Nu f ( x ) = g ( x ) + 2017, x Ă thỡ f ' ( x ) dx = g ' ( x ) dx A Nu Cõu 25: Nguyờn hm ca hm s f ( x ) = x.e x l: 2x A F ( x) = e x ữ+ C 2 C F ( x ) = 2e 2x ( x 2) + C 2x B F ( x) = 2e x ữ+ C 2x D F ( x) = e ( x ) + C Cõu 26: Bit F ( x) l nguyờn hm ca f ( x) = A ln B v F (2) = Khi ú F (3) bng x C ln D ln + Cõu 27: Kớ hiu ( H ) l hỡnh phng gii hn bi th hm s y = x x v y = Tớnh th tớch trũn xoay c sinh bi hỡnh phng ( H ) nú quay quanh trc Ox Trang 47/49 A 16 15 B 17 15 C 18 15 D 19 15 Cõu 28 Mt vt ang chuyn ng vi tc 10 ( m / s ) thỡ tng tc vi gia tc l mt hm ph thuc thi gian t c xỏc nh a ( t ) = 3t + 6t (m/s ) Khi ú qung ng vt i c khong thi gian 10 giõy k t lỳc bt u tng tc l A 5500 (một) B 5600 (một) C 2160 (một) D 2150 (một) Cõu 29: Hai s thc x,y tha h thc: ( 2i ) x ( 24i ) y = + 18i l A x=1, y=3 B x=3,y=1 C x=-3, y=1 D x=3,y=-1 Cõu 30: Tng ca s phc (3+2i) v (1-i) l A.4 + i B +3i C D 1+ i Cõu 31: Rỳt gn z = (2 + 3i)(2 - 3i) ta c A z = B z = 13 C z = -9i D.z =4 - 9i Cõu 32: phng trỡnh (2 + 3i)z = z - cú nghim l: 3 + i A z = B.z = + i C z = + i D.z = i 10 10 10 10 5 5 Cõu 33: Cho s phc z = + 7i S phc liờn hp ca z cú im biu din l: A (6; 7) B (6; -7) C (-6; 7) D (-6; -7) 4i Cõu 34: S phc z = bng: 4i 16 13 16 11 9 23 i i i A B C i D 17 17 15 15 5 25 25 Cõu 35 Cho chúp tam giỏc S.ABC cú SA vuụng gúc vi mt ỏy (ABC) v SA = 2a; ỏy ABC l tam giỏc vuụng ti A cú AB = 3a, AC = a Th tớch ca chúp S.ABC l A 6a B 3a C a D a3 Cõu 36 S mt phng i xng ca lp phng l A B C D Cõu 37 Th tớch ca tỏm mt u cnh bng a l a3 a Cõu 38 Cho hỡnh chúp S ABCD cú ỏy l hỡnh vuụng cnh , SA vuụng gúc vi mt phng ỏy ( ABCD ) v SA = a im M thuc cnh SA cho SM = k ,0 < k < Khi ú giỏ tr ca k mt SA phng ( BMC ) chia chúp S ABCD thnh hai phn cú th tớch bng l A a3 a3 C a3 3 D + + 1+ C k = D k = 2 a Cõu 39 Mt tr cú bỏn kớnh ỏy , chiu cao 6a Th tớch ca tr l A a B a C 6a D 2a Cõu 40 Ct mt cu ( S ) bng mt mt phng cỏch tõm mt khong bng 4cm c mt thit din l mt hỡnh trũn cú din tớch cm Tớnh th tớch cu ( S ) A k = A + B 25 cm3 B k = B 250 cm3 C 250 cm3 D 500 cm3 Cõu 41 Cho tam giỏc ABC vuụng ti A cú AB = 3a, AC = 4a Khi ú th tớch ca trũn xoay to thnh cho tam giỏc ABC quay quanh ng thng cha cnh BC l Trang 48/49 144 a B 48 a3 A 48 a3 C 15 D 12 a Cõu 42 Khi sn xut v lon sa hỡnh tr, nh sn xut luụn t mc tiờu cho chi phớ nguyờn liu lm v lon l thp nht, tc din tớch ton phn ca v lon hỡnh tr l nh nht Mun th tớch ca lon sa bng dm3 thỡ nh sn xut cn phi thit k hỡnh tr cú bỏn kớnh ỏy R bng bao nhiờu chi phớ nguyờn liu thp nht ? A (dm) B ( dm) C (dm) D (dm) Cõu 43 Trong khụng gian vi h ta Oxyz, cho tam giỏc ABC cú A ( 1; 2;0 ) , B (4;3; 2) v im C ( 2;5; 1) Khi ú ta trng tõm G ca tam giỏc ABC l A G ( 3;6; 3) B G ( 1;2; 1) C G ( 9;18; ) D G ( 1;2;1) Cõu 44 Trong khụng gian vi h ta Oxyz, phng trỡnh no di õy l phng trỡnh ca mt cu tõm I ( 1; 2;3) v cú bỏn kớnh bng ? A ( x 1) + ( y ) + ( z 3) = 2 B ( x + 1) + ( y ) + ( z 3) = 2 C ( x + 1) + ( y + ) + ( z + 3) = 2 2 D ( x + 1) + ( y ) + ( z 3) = 2 2 Cõu 45 Khong cỏch t im M (1; 2; 3) n mt phng ( P ) : x + y z = bng: A B 11 C Cõu 46 Trong khụng gian Oxyz cho ng thng d cú phng trỡnh õy khụng thuc ng thng d A M ( 1; 2;3) B N ( 4;0; 1) Cõu 47: Gúc gia hai ng thng d1 : A 45 B 90 D x y + z = = im no sau C P ( 7;2;1) D Q ( 2; 4;7 ) x y +1 z x +1 y z = = = = v d : bng 1 1 D 30 x y z +1 = = Cõu 48: Mt phng ( P) cha ng thng d : v vuụng gúc vi mt phng (Q) : 2x + y z = cú phng trỡnh l: A x + y = B x y + z = C x y = D x + y + z = Cõu 49:Cho im M (3; 2; 4) , gi A, B, C ln lt l hỡnh chiu ca M trờn Ox, Oy , Oz Mt phng song song vi mp ( ABC ) cú phng trỡnh l: A x y 3z + 12 = B x y z + 12 = C x y 3z 12 = D x y z 12 = Cõu 50: Cho mt cu (S) : (x + 1) + (y 2) + (z 3) = 25 v mt phng () : 2x + y 2z + m = Cỏc giỏ tr ca m v ( S ) khụng cú im chung l: A m 21 B < m < 21 C m hoc m 21 C 60 D m < hoc m > 21 Trang 49/49 ... Trang 17/49 ễN TP S 04 Cõu THI THPT QUC GIA NM 2017 MễN TON Thi gian lm bi: 90 phỳt; khụng k thi gian giao Cho ham sụ y = x4 - 2x3 - Khng inh nao sau õy la ung? A Ham sụ ụng biờn trờn khoang... 38D 48D 9D 19B 29D 39B 49A 10C 20D 30C 40A 50A Trang 12/49 ễN TP S 03 THI THPT QUC GIA NM 2017 MễN TON Thi gian lm bi: 90 phỳt; khụng k thi gian giao Cõu Cho hm s y = x 3x + Hóy chn khng... C D = ( - Ơ ; - 1) ẩ ( - 1;3) Cõu 13 C Trong cac ụ thi di õy, ụ thi nao la dang cua ụ thi ham sụ y = ax vi A Hinh Cõu 12 Sụ tiờm cõn cua ụ thi ham sụ la: D D = ( - 1;3) Tõp xac inh cua ham sụ
- Xem thêm -

Xem thêm: deef thi thu toan 2016 2017co dap an hay , deef thi thu toan 2016 2017co dap an hay , deef thi thu toan 2016 2017co dap an hay

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay